Czytniki trzyosiowe - LP-31, LP-32, LP-33, LP-35

Komentarze

Transkrypt

Czytniki trzyosiowe - LP-31, LP-32, LP-33, LP-35
Czytniki trzyosiowe - LP-31, LP-32, LP-33, LP-35
Dane techniczne:
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
typ wejœcia
napiêcie zasilania przetworników
rozdzielczoϾ
wyœwietlacz g³ówny, zielony
wyœwietlacz informacyjny, zielony
czêstotliwoœæ sygna³u wejœciow.
obci¹¿alnoœæ wyjœæ
interfejs szeregowy
zasilanie
pobór mocy
zabezpieczenie
wymiary
masa
temperatura pracy
- RS422(z inwersj¹) lub NI(bez inwersji)
- 5VDC
- 0.1; 0.2; 0.5; 1; 2; 5.0; 10, 50, 100 [µm]
- 7 cyfr i znak, wysokoϾ 14mm
- 4 cyfry , wysokoϾ 9mm
- 1MHz
- 1A/35V (przekaŸnik)
- RS232C
- 85-264VAC 50/60Hz
- 10VA
- 500mA
- 255 x 150 x 95mm
- 1,8kg
- 0 OC to +40 OC
S.C.
30-127 Kraków , ul. Szablowskiego 6
tel. (12) 661 79 10, fax (12) 34 14 029
e-mail: [email protected]
http: www.labster.com.pl
Funkcje:
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
Kalibracja wed³ug punktów odniesienia [REF].
Zerowanie i wprowadzanie wartoœci po³o¿enia.
Obliczanie promienia, centrowanie [1/2].
Praca w systemie absolutnym lub relatywnym [REL/ABS].
Zamiana na cale [inch/mm].
Pamiêæ po³o¿enia po wy³¹czeniu zasilania
Podzielnica liniowa i k¹towa (tylko wersja LP-32).
Obliczanie parametrów sto¿ka (tyjko wersja LP-33)
Pomiar k¹ta (wspó³praca z przetwornikiem obrotowym).
Wprowadzanie wspó³czynnika kalibracji..
Wspó³praca z czujnikiem dotykowym - [H/L] (opcja).
Specjalna wersja dla dr¹¿arki elektroerozyjnej ze sterowaniem osi Z (wersja LP35-W).
Sumowanie pomiaru z dwóch przetworników (wersja LP-321 dla tokarki lub wytaczarki).
Specjalna wersja z sygna³ami do wy³¹czania napêdów w poszczególnych osiach.
Specjalna wersja z interfejsem RS232
Sygna³y:
Opis sygna³ów na z³¹czu przetworników
1
ekran
2
/RI
3
/B
4
/A
5
+5V
6
RI
7
B
8
A
9
GND
7
COM
8
GND
11
OUT1
14
OUT2
10
OUT3
9
INP1
5
GND
6
nc
7
nc
X
-
X
5
1
9
6
6
9
Sygna³y wejœæ i wyjœæ
1
ekran
13
Sonda
6
+5V
15
INP2
1
5
Sygna³y interfejsu RS232C
1
ekran
2
RXD
3
TXD
4
nc
8
nc
9
nc
Oznaczenia przy zamawianiu:
LP
-
X
liczba osi:
1 - 1 oœ
2 - 2 osie
3 - 3 osie
X
program: dodatkowa oœ: interfejsy
1- standard 0 - brak
R - RS232
2- frezarka 1 - + 1 oœ
C - czujnik krawêdziowy
3- tokarka
W - wyjscia i wejœcia steruj¹ce
5 -dr¹¿arka
7- specjalny
1
6
5
9

Podobne dokumenty