KARTA TECHNOLOGICZNA KT-M2741 MODUº KOMUTATORA

Komentarze

Transkrypt

KARTA TECHNOLOGICZNA KT-M2741 MODUº KOMUTATORA
KARTA TECHNOLOGICZNA
KT-M2741
MODUº KOMUTATORA LINII
SYSTEMU DSX LINEA AZZURRO
L1, L2, L3, L4 - kolejne wyjœcia linii rozmówno-wizyjnych
MAGISTRALA - wejœcie / wyjœcie magistrali steruj¹cej. Kierunek przep³ywu sygna³ów okreœla strza³ka.
Komutator ten w stosunku do wykonania poprzedniego (M2740) posiada dodatkow¹ komutacjê sygna³u
wizji na magistrali, od³¹czaj¹c go w chwili za³¹czenia jednej z linii L1....L4. Tym sposobem sygna³ ten nie
jest podawany na dalsz¹ czêœæ magistrali co nie generuje dodatkowego obci¹¿enia tego sygna³u. Nie jest
wiêc wymagane stosowanie zakoñczenia falowego M2745 redukuj¹cego odbicia. Dodatkowo linie zasilania
na wyjœciach Ln s¹ zabezpieczone bezpiecznikami na wypadek ich zwarcia. Od 03.2014 gniazda RJ
wyposa¿one s¹ w podœwietlenie wtyku informuj¹ce o za³¹czonej linii.
Podstawowe dane monta¿owe modu³u :
Rodzaj obudowy
p³aska, materia³ ABS
Monta¿
Gniazda ³¹czeniowe
naœcienny, ko³ki rozstaw 57 mm (œrednica ³ba 7-8mm)
linie rozmówne - gniazda RJ-12, magistrala - RJ-45
Zasilanie
Pobór pr¹du
z linii lub dodatkowy zasilacz 18V/1A
0,9 mA
Zakres temperatur pracy
Masa
0 ... +40 EC
50 g
UWAGA : Dodatkowe zasilanie stosuje siê wy³¹cznie w systemach wideo przy du¿ych d³ugoœciach
przewodów ³¹cz¹cych jako zasilanie wspomagaj¹ce i redukuj¹ce spadki napiêæ. Szczegó³y okreœlone w
instrukcji monta¿u systemu.

Podobne dokumenty