Pobierz PDF - Gmina Dopiewo

Komentarze

Transkrypt

Pobierz PDF - Gmina Dopiewo
Inwestycje
Witaj Szkoło!
Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Dopiewo
www.dopiewo.pl
ISSN 2084-1086
Nr 38, wrzesień 2016
Relacje i zapowiedzi
.......
.......
w numerze m.in.:
Dąbrowa Dąbrówka Dopiewiec Dopiewo Drwęsa
Fiałkowo Glinki Gołuski Joanka Konarzewo Lisówki
Palędzie Podłoziny Pokrzywnica Skórzewo Trzcielin
Więckowice Zakrzewo Zborowo Żarnowiec
informacje gminne
Podożynkowo
Wakacje się skończyły
Tłumy bawiły się na Dożynkach 2016
w Dopiewie. Powód: koncert gwiazdora
disco polo - Andre. Kolorytu wydarzeniu
dodali: Lusowiacy i Szczuny z Sulęcinka.
Do tańca przygrywali Bugaje.
Święto Plonów jest podziękowaniem rolnikom za żniwa. Zaszczycili
je obecnością: posłowie, samorządowcy, przedstawiciele ruchu rolniczego i
spółdzielczego, nawet z Warszawy, bo
SPR Agrofirma ze Skórzewa obchodziła
65-lecie. Jej Prezes -Teresa Kośmicka i
Wiceprezes – Henryk Stelmaszyk pełnili
funkcję Starostów Dożynek.
Dziękujemy wszystkim, dzięki którym Dożynki 2016 się udały. Bibliotece, która wystroiła plac i tym, którzy
postawili we wsiach słomiane rzeźby.
Sołtysom, którzy przywieźli baloty
słomy i włączyli się w przygotowania.
Kołu Gospodyń Wiejskich w Trzcielinie,
które przygotowało wieniec i stroiki.
Organizatorami Dożynek byli: GBPiCK w
Dopiewie, UG Dopiewo, ZUK Dopiewo,
Rady Sołeckie. Ich wysiłki wsparły: SPR
„Agrofirma”, ZUK Dopiewo, Marmite
i Mondi.
fotoreportaż - str. 27, 28
Wrześniowa refleksja: Kolejna rocznica wybuchu II wojny światowej - pamiętajmy o tysiącach ofiar tej wojny,
spoczywających w lasach palędzko –
zakrzewskich.
TymCzasem
Adam Mendrala, Redaktor
Naczelny, Kierownik Referatu
Promocji i Rozwoju Gminy
Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Dopiewo
Wydawca, redakcja:
Urząd Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c
Tel. 61 814 83 31 w. promocja
[email protected]
Redaktor Naczelny:
Adam Mendrala
Materiały redakcyjne przyjmujemy w redakcji
w godzinach pracy Urzędu Gminy w Dopiewie,
pocztą tradycyjną i elektroniczną: [email protected]
pl. Zastrzegamy sobie prawo do skracania i adiustacji nadesłanych tekstów i listów.
Skład, druk i reklama:
Drukarnia Projekt S.C.
63-200 Jarocin, ul. Kusocińskiego 12
tel. 62 747 14 09
[email protected]
Kolportaż:
Urząd Gminy Dopiewo
Za treść reklam i ogłoszeń nie odpowiadamy.
Nakład: 7000 egz.
Prawa autorskie:
Urząd Gminy Dopiewo
Wszelkie prawa zastrzeżone.
2
Fot. Beata Spychała,
Michał Juskowiak, Adam Mendrala
wrzesień 2016
Wójt - felieton
Powitaliśmy rok szkolny
Jak co roku 1 września znów rozbrzmiał szkolny dzwonek. Rozpoczął się
rok szkolny 2016/2017. Jego inaugurację
ma za sobą 2750 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy
Dopiewo, nieco więcej niż przed rokiem.
O ile liczba uczniów szkół podstawowych,
w tym roku jest u nas podobna (2100), o
tyle w gimnazjach uczących się przybyło
(z 621 do 650). Uczniowie będą uczyli
się w 136 oddziałach (nie licząc szkolnych oddziałów przedszkolnych). Rok
temu mieliśmy w szkołach o 1 oddział
więcej. Mimo rosnącej o ponad 1000
osób rocznie liczby mieszkańców naszej Gminy, liczba uczniów i oddziałów
w szkołach pozostała praktycznie bez
zmian. Obraz ten nie jest jednak pełny,
bo w roku szkolnym 2016/2017 większość
6-latków pozostała w przedszkolach i
nie zasiliła szeregów klas pierwszych
szkół podstawowych. Jako Wójt jestem
zadowolony z tej stabilności. Mimo obaw,
że pozostanie sześciolatków w przedszkolach spowoduje uszczuplenie liczby
etatów dla nauczycieli w szkołach, tak
się nie stało. Obecnie o edukacje szkolną naszych najmłodszych mieszkańców
dba ponad 300 nauczycieli na około 270
etatach. Wspomagani są oni przez 100
pracowników administracji, obsługi i
utrzymania porządku.
Edukacja gminna to również przedszkola. Przeszło 1300 przedszkolaków
uczęszcza od września 2016 r. do pu-
wrzesień 2016
blicznych przedszkoli na terenie Gminy
Dopiewo. Rok wcześniej przedszkolaków
takich było 1060. Widać tu wzrost. Warto odnotować, że już dziś przedszkola
publiczne gotowe są przyjąć wszystkich
chętnych przedszkolaków do grup 3,4,5
i 6-latków, mimo że obowiązek taki
będzie ciążył na Gminach dopiero od
1 września 2017 r.
Zadania oświatowe pochłaniają
sporą część budżetu Gminy. Mając to
na względzie pozyskujemy i staramy
się dobywać środki zewnętrzne. W 2016
r. Urząd Gminy Dopiewo lub publiczne
placówki oświatowe złożyły 9 projektów
na łączną kwotę ponad 7,5 mln zł. Wykorzystywaliśmy środki udostępniane
w ramach 7 poddziałań i programów,
m.in. WRPO 2013 - 2020.
W tym miejscu chciałbym podziękować za zaangażowanie: pracownikom
Referatu Promocji i Rozwoju Gminy w
Urzędzie Gminy Dopiewo, dyrektorom
placówek oświatowych, i nauczycielom
przygotowującym aplikacje. Napisanie
każdego wniosku o środki zewnętrzne
jest bardzo absorbujące i pracochłonne.
Natomiast prawdopodobieństwo uzyskania wsparcia finansowego waha się – w
zależności od projektu – na poziomie
10-30%. Większość projektów, które
złożyliśmy, czeka na rozstrzygnięcie.
W ramach programu „Bezpieczna" pozyskaliśmy ponad 30 tys. zł na zajęcia
dodatkowe i inne działania, które będą
realizowane w: SP w Konarzewie, ZSP
w Dopiewie, Gimnazjum w Dopiewie.
Każda złotówka, którą można wykorzystać na edukację, jest dla
nas ważna.
Istotną sprawą w oświacie są zapowiadane zmiany. Rozpoczęty rok
szkolny ma być ostatnim realizowanym
„po staremu”. Kolejny: 2017/2018
ma być rokiem
zmian. Wówczas ma się
rozpocząć
proces wygaszania
gimnazjów. Większość mieszkańców,
których pociechy uczą się w placówkach
oświatowych, zadaje sobie w związku
z tym pytanie: Jak będzie wyglądała
po reformach organizacja edukacji w
Gminie Dopiewo?
Na tak postawione pytanie trudno
dziś jednoznacznie i wyczerpująco odpowiedzieć. Nie dlatego, że do zmian
się nie przygotowujemy, tylko dlatego,
że brak w tej kwestii stosownych aktów
prawnych. Póki co, jesteśmy na etapie
ministerialnych zapowiedzi zmian.
Zgodnie z nimi regulacje określające
szczegóły przekształceń pojawią się
najprawdopodobniej w końcu bieżącego roku. Ogłoszenie konkretnego planu
działania będzie możliwe po uchwaleniu
stosownych ustaw i rozporządzeń na
szczeblu centralnym. Dziś mogę jedynie
zapewnić, że będziemy przygotowani na
zmiany, które przyjdzie nam wdrożyć
w oświacie.
Adrian Napierała
Wójt Gminy Dopiewo
Mieszkańcu
skonsultuj
pomysł na
biznes!
Dyżury dla mieszkańców naszej Gminy z ekspertami ds. funduszy unijnych
wracają. 5 października 2016 (środa)
w godzinach od 13.00 do 19.00 odbędzie się kolejne spotkanie. Trwające w
sumie 6 godzin konsultacje polegają
na indywidulanych – półgodzinnych
– rozmowach. W ich trakcie eksperci
udzielą informacji z zakresu pozyskiwania i wydatkowania dostępnych funduszy unijnych. Konsultacje odbędą się
w siedzibie Urzędu Gminy w Dopiewie.
Mamy jeszcze wolne miejsca, dlatego
zapraszamy do zapisów na konkretne
godziny. Można to zrobić poprzez wysłanie e-maila pod następujące adresy:
[email protected] lub joanna.
[email protected], lub zgłoszenie
telefoniczne pod nr 61 8906 373, 61
8906 371.
Na dyżur w sprawie funduszy unijnych zapraszamy zwłaszcza:
- osoby, które mają pomysł na własną
działalność i chcą go skonsultować czy
i jak mógłby zostać dofinansowany
z funduszy zewnętrznych
- przedstawicieli małych i średnich
przedsiębiorstw
- organizacje pozarządowe,
- wszystkich innych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę.
JN
3
Rada Gminy
Relacja z XXI sesji Rady Gminy Dopiewo
17 uchwał podjęli radni podczas XXI
sesji Rady Gminy, która odbyła się 29
sierpnia 2016 r.
Rada uchwaliła 3 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (mpzp):
- w Dopiewcu, w rejonie drogi
powiatowej Dopiewiec – Konarzewo,
którego celem jest stworzenie nowych
terenów pod aktywizację gospodarczą,
z wnioskiem wystąpił właściciel terenu.
- w Skórzewie, w rejonie ul. Kolejowej,
Sportowej, Maratońskiej, Szarotkowej i
Sadowej, którego celem jest zapobieżenie
niekontrolowanemu rozwojowi zabudowy
mieszkaniowej i usługowej, stworzenie
racjonalnego układu komunikacyjnego
oraz przestrzeni publicznej. Zgodnie z
Obecny na sesji Rady Gminy Dopiewo
Przemysław Mieloch - Prezes
Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu
Wielkopolskiego Parku Narodowego
(jednocześnie będący Wiceburmistrzem
Mosiny) - przekonał radnych do
odłożenia decyzji o wystąpieniu Gminy
Dopiewo ze Stowarzyszenia na rok.
Uchwały o wystąpieniu nie podjęto.
Zapewnił on o tym, że przez najbliższy
rok, po zmianach personalnych,
Stowarzyszenie będzie starało się
udowodnić celowość pozostania
Gminy Dopiewo w gronie członków.
Wypracowane niedawno dokumenty
strategiczne Stowarzyszenia, zakładają
obecny skład Stowarzyszenia. Mają one
być podstawą ubiegania się o środki
unijne na realizację przez Stowarzyszenie
projektów o korzystnym wpływie na
tereny sąsiadujące z parkiem na terenie
Gmin należących do stowarzyszenia,
w tym dla Gminy Dopiewo.
AM
4
obow ią zując y m
„Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego” na
obszarze tym wiodącą funkcją jest
funkcja mieszkaniowa.
- w Dąbrówce,
w rejonie ul. Komornickiej, którego celem jest
stworzenie osiedla
mieszkaniowego,
które nie wpłynie w
znacznym stopniu na utrudnienia komunikacyjne dla
mieszkańców
Dąbrówki.
W tym celu
maksymalnie
zmniejszono
ilość mieszkań, jednocześnie próbując
uw z g lę d n ić
ogólne założenia developera, dotyczące
tego terenu.
Obszar opracowania planu stanowi
powierzchnię
około 13 ha,
przewidywana ilość lokali mieszkalnych - około 450, minimum 2 miejsca
postojowe na lokal.
Radni postanowili o przystąpieniu
do sporządzenia zmiany mpzp w Skórzewie, w rejonie ul. Poznańskiej i Cisowej.
Obszar opracowania obejmuje działkę
o nr ewidencyjnym 1045, która jest
własnością prywatną. W aktualnie obowiązującym planie miejscowym jest ona
przeznaczona pod zabudowę usługową
z możliwością rozmieszczenia obiektów
handlowych o powierzchni sprzedaży
powyżej 2000 m2. Ponieważ w ostatnim
czasie na terenach sąsiadujących z tą
działką powstało kilka obiektów handlowo – usługowych, nie ma już konieczności
zwiększania liczby obiektów o podobnym
charakterze. Właściciel działki wystąpił
z wnioskiem o wprowadzenie alterna-
tywnej formy zabudowy - tj. zabudowy
mieszkaniowej.
Rada uchwaliła „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Dopiewo”, który określa obowiązki
i wymagania, jakie powinien spełniać
właściciel nieruchomości w tym zakresie,
a także obowiązki osób utrzymujących
zwierzęta domowe i wymagania względem osób utrzymujących zwierzęta gospodarskie na terenach wyłączonych z
produkcji rolniczej.
Z uwagi na fakt, że Gmina Dopiewo
jest członkiem Związku Międzygminnego
„Centrum Zagospodarowania Odpadów
- Selekt” z siedzibą w Czempiniu, sposób
postępowania z odpadami komunalnymi
został określony w „Regulaminie” obowiązującym na terenie Gmin, będących
członkami Związku Międzygminnego
„Centrum Zagospodarowania Odpadów
- Selekt” z siedzibą w Czempiniu.
Pozostały zakres zagadnień pozostaje
w kompetencji Rady Gminy Dopiewo,
dlatego podjęto uchwałę, o której była
mowa.
Radni określili tryb i szczegółowe
kryteria oceny wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej oraz podjęli uchwałę w sprawie
określenia zasad i trybu przeprowadzenia
konsultacji społecznych z mieszkańcami
Gminy Dopiewo w sprawie budżetu obywatelskiego. Podejmowanie inicjatywy
lokalnej ma służyć realizacji zadań zmierzających do zaspokojenia zbiorowych
potrzeb wspólnoty samorządowej oraz
przyczyniać się do poprawy warunków
życia społeczności lokalnej. Wybrana
inwestycja musi należeć do zadań wła-
wrzesień 2016
Rada Powiatu / komunikacja
snych Gminy. Celem budżetu obywatelskiego jest aktywizacja mieszkańców i
zachęcenie ich do podjęcia dyskusji o
kształtowaniu najbliższego im otoczenia.
Środki budżetu obywatelskiego służyć
mają podnoszeniu jakości życia w Gminie
Dopiewo. Poprzez budżet obywatelski
rozumie się wydzieloną część środków
Gminy, o której wydatkowaniu w sposób
wiążący w trakcie konsultacji społecznych, decydują mieszkańcy. Planuje sie
wyodrębnić na ten cel kwotę 150 000
zł. Zadania objęte budżetem obywatelskim są finansowane w 100% z budżetu
Gminy, tym różnią się od realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej gdzie musi być przynajmniej
20% wkładu własnego.
Rada podjęła decyzję w sprawie liczby
punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych
do spożycia poza miejscem sprzedaży,
jak i w miejscu sprzedaży. Liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających
powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem
piwa), przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży ustalono na 50, a
w miejscu sprzedaży na 20.
Ponadto radni dokonali zmian w
uchwale budżetowej i wieloletniej prognozie finansowej, podjęli 1 uchwałę
związaną z nazewnictwem ulic, dokonali
zmian w Statucie Gminy oraz postanowili o udzieleniu pomocy finansowej dla
Powiatu Poznańskiego. W związku z
możliwością pozyskania przez Powiat
środków na dofinansowanie inwestycji
pn. rozbudowa DP 2401P Dopiewo –
Poznań: od początku węzła Dąbrówka
do ul. Zakręt w Skórzewie, Starosta
Powiatu Poznańskiego zwrócił się do
Gminy Dopiewo o udział w realizacji
inwestycji jako partnera projektu, co
zwiększa szanse Powiatu na uzyskanie
dofinansowania. Inwestycja realizowana
przez Powiat przyczyni się również do
poprawy komunikacji Gminy Dopiewo.
Damian Gryska
Biuro Rady Gminy Dopiewo
XXI sesja – uchwały
Podajemy listę uchwał podjętych
podczas sesji w dniu 29 sierpnia 2016 r.
Uchwała Nr XXI/288/16 - Projekt
uchwały w sprawie zmiany „Statutu
Gminy Dopiewo”.
Uchwała Nr XXI/289/16 - w sprawie
zmiany uchwały Nr XIV/125/11 Rady
Gminy Dopiewo z dnia 27 października 2011 roku w sprawie „Regulaminu wynagradzania nauczycieli,
ustalania regulaminu określającego
wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy
oraz niektórych innych składników
wynagrodzenia, a także wysokości,
szczególnych zasad przyznawania i
wypłacania dodatku mieszkaniowego
i wiejskiego”.
Uchwała Nr XXI/290/16 - w sprawie
przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi.
Uchwała Nr XXI/291/16 - w sprawie
uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Dopiewo”.
Uchwała Nr XXI/292/16 - w sprawie
wykonania prac pielęgnacyjnych w
obrębie pomników przyrody na terenie Gminy Dopiewo.
Uchwała Nr XXI/293/16 - w sprawie
zniesienia formy ochrony przyrody
drzewa uznanego za pomnik przyrody.
Uchwała Nr XXI/294/16 - w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości
Skórzewo, w rejonie ul. Poznańskiej
i Cisowej, gmina Dopiewo
Uchwała Nr XXI/295/16 - w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości
Dopiewiec, obręb geodezyjny Dopiewiec dla terenu przy drodze powiatowej Dopiewiec - Konarzewo
Czy fotoradary są potrzebne?
Wykorzystywanie fotoradarów głównie do przysparzania gminom dochodów stało się przyczyną wycofania tych
urządzeń z użytku. Stosowanie ich jest
uzasadnione tylko tam, gdzie służą poprawie bezpieczeństwa. Podobnie ma się
sprawa z ograniczaniem prędkości. Nie
wszędzie jest to uzasadnione.
Liczba wypadków drogowych i liczba
ofiar jest obecnie większa niż rok temu
– tak wynika z danych przedstawianych
przez policję. Samorządowcy z miejscowości, w których na mocy nowych
przepisów nie działają już fotoradary,
wiążą fatalne statystyki dotyczące wy-
wrzesień 2016
Uchwała Nr XXI/296/16 - w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości
Skórzewo, gmina Dopiewo w rejonie
ul. Kolejowej, Sportowej, Maratońskiej, Szarotkowej i Sadowej.
Uchwała Nr XXI/297/16 - w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dąbrówka, w rejonie ul.
Komornickiej, na działkach o nr ewid.
od 427 do 584 oraz działkach o nr
ewidencyjnych 585/1 i 585/2.
Uchwała Nr XXI/298/16 - w sprawie
nadania nazw ulic we wsi Dopiewiec.
Uchwała Nr XXI/299/16 - w sprawie
określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosku o realizację
zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
Uchwała Nr XXI/300/16 - w sprawie
liczby punktów sprzedaży napojów
alkoholowych zawierających powyżej
4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
Uchwała Nr XXI/301/16 - w sprawie
określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych
z mieszkańcami Gminy Dopiewo
w sprawie budżetu obywatelskiego.
Uchwała Nr XXI/302/16 - w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla
Powiatu Poznańskiego.
Uchwała Nr XXI/303/16 - w sprawie
zmiany Uchwały Nr XIV/204/15 Rady
Gminy Dopiewo z dnia 14 grudnia
2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 r.
Uchwała Nr XXI/304/16 - zmieniająca Uchwałę Nr XIV/203/15 Rady
Gminy Dopiewo z dnia 14 grudnia
2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Dopiewo na lata 2016 - 2026.
DG
padków z faktem, że kierowcy przestali
bać się mandatów i urządzają sobie na
drogach prawdziwe wyścigi. Skoro w
Polsce w wypadkach śmierć poniosło
20 osób więcej niż przed rokiem, teza
ta wydaje się prawdziwa. Takie mają
być skutki wyłączenia z użytkowania
w całym kraju ok. 400 fotoradarów
użytkowanych przez Gminy.
W jakimś stopniu może to być prawda, jednak nikt nie zadał sobie trudu, by
zbadać statystyki w miejscach, w których
wcześniej te fotoradary funkcjonowały.
Poza tym przyrost liczby ofiar wypadków
zauważalny był także wówczas – i to
nawet w większym stopniu – gdy urządzenia, dziś zdemontowane lub zakryte
folią, jeszcze działały. Skoro przybywało
5
inwestycje
ofiar mimo mierzenia prędkości pojazdów, to wniosek jest taki, że odbywało
się to nie koniecznie tam, gdzie to było
pożądane.
Nie jest tajemnicą, że wielu samorządom najbardziej zależało nie tylko
na poprawie bezpieczeństwa w ruchu
drogowym, lecz przede wszystkim na
uzyskaniu jak największych wpływów
z mandatów płaconych przez kierowców. W niektórych gminach wpływy z
użytkowania fotoradarów stanowiły aż
kilkanaście procent wszystkich budżetowych dochodów. Utrata tak dużych
pieniędzy może być bolesna.
Problem leży w lokalizacji fotoradaru.
Nie ulega wątpliwości, że choć władze
wszystkich gmin zainteresowane są poprawą bezpieczeństwa na ich terenie, to
wpływy do budżetu są dla nich nie mniej
istotne. Kierowcy zauważyli, że w wielu
miejscowościach urządzenia wcale nie
znajdują się tam, gdzie trzeba zniechęcić kierowców do szybkiej jazdy. Wprost
przeciwnie. W niektórych przypadkach
trzeba je było traktować jako pułapkę
na kierowców. Takie działanie nie tylko
niczego nie poprawia, ale jest demoralizujące. Zniechęca do respektowania
ograniczeń i zakazów.
Dyskusja na temat celowości przywrócenia gminnych fotoradarów trwa.
Zwolennicy takiego kroku podkreślają
jednak, że nie obyłoby się bez weryfika-
cji decyzji o lokalizacji urządzeń. Tylko
wtedy spełniałyby one swoją rolę, gdyby
zniechęcały do nadmiernie szybkiej jazdy
w miejscach rzeczywiście niebezpiecznych. Podobnie zresztą ma się sprawa ze
znakami drogowymi. Nie zawsze i nie
wszędzie stosowanie wobec kierowców
ograniczeń ma sens.
Szkoda, że władze niektórych gmin
tego nie rozumieją. Bardzo często, kierując się troską o bezpieczeństwo na drodze, występowały do zarządców dróg
o umieszczenie znaku ograniczającego
prędkość. Prawie zawsze postulaty takie
były uwzględniane. Zarządcy dochodzili
do wniosku, że gospodarze danych terenów są dobrze zorientowani w sytuacji,
a skoro zależy im na bezpieczeństwie,
odmawianie ustawienia znaków drogowych byłoby niewłaściwe.
W rezultacie na wielu drogach pojawiły się znaki drogowe przesadnie
ograniczające prędkość. Tam, gdzie bez
narażania kogokolwiek na niebezpieczeństwo można byłoby jeździć z prędkością
50 lub 60 kilometrów na godzinę, wprowadzono ograniczenie do 30. W żaden
sposób nie wpłynęło to na liczbę kolizji
i wypadków, a tylko przyczyniło się o
powstawania korków i zatorów. Każda
odpowiadająca za ruch drogowy osoba
wie, że im płynniej i spokojniej się jeździ,
tym jest bezpieczniej. Każde sztuczne
ograniczenie tej płynności wprowadza
Budujemy drogi
Dąbrówka - budowa ulic: Lipowa i
Majątkowa, wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej. Termin zakończenia:
początek września 2016 r. Koszt inwestycji 700 tys. zł. Długość – razem: 337
m. Drogi te zapewniają dojazd do Szkoły
Podstawowej im. Kazimierza Nowaka,
znajdującej się przy ul. Parkowej oraz za
odprowadzenie ruchu do osiedla mieszkaniowego przez ul. Komornicką (której
budowa jest w planach; w tej sprawie
Gmina Dopiewo zawarła porozumienie
z firmą deweloperską Nickel). W ramach
inwestycji wykonano fragment przy
skrzyżowaniu ze starego bruku.
• Lipowa: długość - 211 m, szerokość
jezdni - 5,5 m, szerokość chodnika - 1,5 m. Wzdłuż drogi powstaną
miejsca parkingowe.
• Majątkowa: długość - 126 m, szerokość jezdni - 5 m, szerokość chodnika – 2 m.
Dopiewo – przebudowa ul. Wodnej
w istniejącym pasie drogowym. Termin
zakończenia: koniec września 2016 r.
Koszt: 250 tys. zł. Nawierzchnię brukową
zastąpi nawierzchnia z kostki. Długość
drogi - 190 m, szerokość – 5 m. Szerokość
chaos, denerwuje kierujących samochodami, dezorganizuje ruch.
W ostatnim czasie władze wielu samorządów zrozumiały, że ograniczanie
prędkości nie przyniosło niczego dobrego.
Teraz mamy do czynienia z tendencję
odwrotną do tej, jaka występowała do
niedawna – na wielu odcinkach dróg
próbuje się odchodzić od ograniczania
prędkości. Powołano zespół, składający
się z przedstawicieli Wydziału Ruchu
Drogowego Komendy Miejskiej Policji
i pracowników Zarządu Dróg Powiatowych, którego zadaniem jest weryfikacja
zasadności wprowadzenia ograniczenia
prędkości na drogach w Powiecie.
Na wielu ich odcinkach prowadzi
się, dzięki pieniądzom pozyskiwanym
z zewnątrz, modernizacje polegające na
budowie ścieżek rowerowych i chodników. Działania takie służą poprawie bezpieczeństwa. Często, po zakończeniu tych
inwestycji, pozostają stare ograniczenia
prędkości. Mieszkańcy traktują je jako
sztuczne wstrzymywanie ruchu, niewielu
kierowców respektuje znaki drogowe,
dlatego komisja bezpieczeństwa przyjrzy
się takim miejscom, zweryfikuje zasadność ograniczenia prędkości.
Andrzej Strażyński
Przewodniczący Komisji
Komunikacji, Budownictwa
i Infrastruktury w Radzie
Powiatu Poznańskiego
chodnika - 2 m. Była to ulica brukowa,
będzie wyłożona kostką.
Skórzewo – budowa ul. Ogrodowej
– nawierzchni i kanalizacji deszczowej
na odcinku długości 300 m i szerokości
5 m. Koszt: 451 tys. Zł. Termin zakończenia: początek października 2016 r.
Dąbrówka – budowa ul. Kolejowej,
wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej. Termin zakończenia: połowa października 2016 r. Koszt inwestycji: 1,23
mln zł. Długość – 514 m, szerokość – 5
m. Szerokość chodnika – 2 m. Na całej
długości drogi znajdują się miejsca do
równoległego parkowania samochodów.
MS, AM
Fot. Beata Spychała
i Michał Juskowiak
Dąbrówka, ul. Lipowa
6
wrzesień 2016
inwestycje
Dąbrówka - ul. Kolejowa
Dąbrówka - ul. Lipowa i Majatkowa
Dopiewo - ul. Stawna - budowa chodnika
Dopiewo - ul. Wodna
Dąbrówka, ul. Kolejowa
wrzesień 2016
7
inwestycje
Coraz więcej szkoły
Trwa rozbudowa Szkoły Podstawowej
w Dąbrówce. Ponownie odwiedziliśmy
plac budowy. O zadaniu pisaliśmy w
poprzednich numerach. Oddanie nowej części szkoły z 14 klasami i salą
gimnastyczną zaplanowane jest na
początek 2017 r.
AM, Fot. Beata Spychała
Ekologiczniej, bez komina
Zniknął komin,
kotłowni przy Zespole Szkolno –
Przedszkolnym w
Dopiewie. To efekt
realizacji jednego z
przedsięwzięć, dla
którego Gmina Dopiewo otrzymała w
tym roku dofinansowanie w formie
pożyczki ze środków
WFOŚiGW w Poznaniu. Celem przebudowy jest zmiana
sposobu ogrzewania z węglowego na gazowe, zasilane
gazem ziemnym wysokometanowym
w budynku. W przyszłości w miejscu
dawnej kotłowi będzie mógł być rozbudowany parking, z którego będą mogli
korzystać mieszkańcy odwożący dzieci
do szkoły lub przyjeżdżający na zajęcia
sportowe w Gminnym Ośrodku Sportu
i Rekreacji.
Głównym celem przedsięwzięcia jest
ograniczenie emisji dwutlenku węgla do
atmosfery. Redukcja emisji CO2 zgodnie
8
z wskaźnikiem emisji KOBIZE będzie
wynosić w tym przypadku ponad 82%. W
ramach zadania zostaną zamontowane 3
kotły kondensacyjne wiszące po 115 kW każdy wraz z automatyką. Przebudowana
zostanie instalacja gazowa w obrębie
kotłowni, w tym: rurociągi, system kaskadowy - wraz z buforem gazu, głowicą
samozamykająca - wraz z detektorem
gazu i alarmem oraz wentylacją, czyli
komin zewnętrzny izolowany.
Przeprowadzone zostaną prace i
działania dotyczące instalacji elektrycznej w obrębie kotłowni: rozdzielnice
elektryczne, wewnętrzna instalacja
zasilająca, wyrównanie potencjałów
energetycznych w budynku i pomiary
elektryczne. Zostaną wymienione drzwi
do pomieszczenia – na ognioodporne.
Joanna Napierała
Fot. Małgorzata Wzgarda
Podatniku
pamiętaj, że…
15 września mija termin płatności
trzeciej raty podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego.
Podatniku, jeśli nie uiściłeś opłaty za
cały rok z góry, lub w ostatnim kwartale
nabyłeś nieruchomość (co wiąże się z
obowiązkiem podatkowym) dokonaj
wpłaty na numer konta umieszczony
na decyzji podatkowej, którą otrzymałeś.
Okres pourlopowy i początek roku
szkolnego powodują, że ten termin
płatności raty podatku, przypadający
na połowę września, często umyka
podatnikom. W związku z tym Urząd
Gminy przypomina o zobowiązaniu.
Poniżej zamieszczamy najważniejsze
informacje z zakresu podatków
Podatkowe ABC
Zgodnie z obowiązującymi przepisami opodatkowaniu podatkiem od
nieruchomości podlegają: grunty; budynki i budowle lub ich części związane z
prowadzeniem działalności gospodarczej.
Wpływ na ustalenie wysokości podatku mają m.in.:
• zakończenie budowy lub rozpoczęcie
użytkowania nieruchomości,
• rozbiórka budynku,
• zakup/sprzedaż nieruchomości oraz
umowy darowizny,
• rozpoczęcie/zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej
w budynku,
wrzesień 2016
inwestycje
• zmiana sposobu użytkowania nieruchomości,
• nabycie spadku,
• zniesienie współwłasności lub dopisanie współwłaściciela.
O powyższych zmianach należy
powiadomić Urząd Gminy Dopiewo w
terminie 14 dni od ich zaistnienia.
Zmian dokonuje się na stosownych
formularzach wprowadzonych Uchwałą
Rady Gminy Dopiewo Nr XIII/185/15 z
dnia 23 listopada 2015 r. Druki dostępne
są na naszej stronie internetowej: dopiewo.pl - w zakładce GMINA – Podatki.
Do formularzy dodajemy załączniki,
którymi - w zależności od charakteru
zmiany – mogą być: akt notarialny, zawiadomienie o zakończeniu budowy, pozwolenie na użytkowanie nieruchomości,
pozwolenie na rozbiórkę budynku, postanowienia sądowe i inne dokumenty
potwierdzające zmianę.
Przypominamy również, że zmieniając adres do korespondencji
należy o tym pisemnie poinformować
Urząd Gminy Dopiewo (organ podatkowy), aby decyzje wymiarowe, które
wysyłane są do podatników każdego roku
na przełomie stycznia i lutego zostały
doręczone pod właściwy adres.
Często zdarza się, że podatnicy
zwłaszcza przy zakupie nieruchomości wpisują w informacji dotychczaso-
wy adres zamieszkania i zapominają
o jego zmianie już po zamieszkaniu w
nowej nieruchomości. Organ podatkowy doręcza decyzje za potwierdzeniem
odbioru, w przypadku jeśli podatnik nie
odbierze jej od razu jest ona dwukrotnie
awizowana. Jeśli decyzja nie jest podjęta
w wyznaczonym terminie wraca się do
nadawcy i uznaje się ją za prawidłowo
doręczoną.
Ponadto wszystkim osobom prawnym
przypominamy o konieczności corocznego składnia deklaracji:
• na podatek od nieruchomości do
31 stycznia każdego roku,
• na podatek rolny do 15 stycznia
każdego roku,
• na podatek leśny do 15 stycznia
każdego roku,
• o odpowiednim korygowaniu w ciągu roku podatkowego, uprzednio
złożonej deklaracji.
Informacje na temat stawek podatkowych znajdują się na stronie dopiewo.
pl i udzielane są telefonicznie pod nr
(61) 8 906 383 – Zuzanna Paluszak-Bendlewska
Nasz zespół z chęcią udzieli Państwu
wszelkich niezbędnych informacji oraz
pomoże się odnaleźć w labiryncie podatkowych przepisów. Pomożemy Państwu
wypełnić formularze oraz odpowiemy
na każde pytanie.
Wszelkie informacje dotyczące
wymiaru podatku od nieruchomości,
podatku rolnego oraz podatku leśnego
w tym informacje dotyczące decyzji
podatkowych, dostępne są pod następującymi numerami telefonu:
• 61 890 63 83 - Zuzanna Paluszak-Bendlewska ( jw. + osoby prawne);
[email protected]
• 61 890 63 84 - Anna Śmierzchalska
(jw. + zwrot podatku akcyzowego);
[email protected]
Informacje dotyczące zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnym
i w podatku leśnym, jak również wpłat
podatku, windykacji należności podatkowych i ulg podatkowych - dostępne są
pod następującym numerami telefonu:
• 61 890 63 82 - Marzena Stefańczyk
(księgowość podatkowa + ulgi), [email protected]
• 61 890 63 79 - Joanna Schroeder
(windykacja należności), joanna.
[email protected]
Informacje dotyczące wymiaru
podatku od środków transportowych,
księgowości i windykacji w tym zakresie
udziela:
• 61 890 63 89 - Blanka Górna.
[email protected]
Zuzanna Paluszak – Bendlewska,
Anna Śmierzchalska
Zmiany na plaży
Na plaży w Zborowie będzie jaśniej
dzięki lampom, które niedawno wyrosły. Wieczorny spacer oświetli nie tylko
księżyc. Po zeszłorocznym bananie i cytrynie, majowym arbuzie i czerwcowych
jabłkach - na Owocowej Plaży pojawiły
się mandarynki.
AM, fot. Michał Juskowiak
Budowa drugiej wiaty na plaży w Zborowie
Będzie jaśniej - budowa
oświetlenia w Zborowie
Wieczorny spacer oświetlą lampy
wrzesień 2016
9
informacje gminne
Karta Dużej Rodziny
Karty z rodzinnym charakterem
Dla Rodziny 3+
Przedstawiciele rodzin wielodzietnych z Gminy Dopiewo mogą wnioskować do Urzędu Gminy o wydanie Karty
Dużej Rodziny i Wielkopolskiej Karty
Rodziny. Warto posiadać takie Karty,
ponieważ uprawniają one do zniżek na
produkty i usługi u Partnerów Programów. Partnerzy Programu to przedsiębiorcy odpowiedzialni społecznie, którzy
dając rabaty Rodzinom 3+ zdecydowali
się je wesprzeć. Posiadaczami Kart mogą być… Przedstawiciele Rodzin 3+, czyli rodziny, w których oprócz rodziców czy
opiekunów jest co najmniej trójka dzieci
w wieku do 18 lub 25 lat (jeśli się uczą)
lub niepełnosprawnych (bez ograniczeń
wiekowych).
Jak działają Karty?
• Upoważniają do zniżek
• Karty są honorowane przez Partnerów Programów.
•
Podstawą otrzymania zniżki jest
okazanie Karty w momencie zakupu
produktu lub usługi.
Czym różnią się
obydwie Karty? •
K a ż d a
z Kart jest częścią
niezależnego Programu wsparcia. •
W przypadku Karty Dużej
Rodziny – wyróżniamy Partnerów Lokalnych
i Ogólnopolskich, czyli
udzielających
zniżek
odpowiednio
Rodzinom 3+ z terenu Gminy albo z całego kraju.
Lista partnerów lokalnych KDR
znajduje się na stronie: dopiewo.pl – w zakładce „Karta Dużej Rodziny”. Podajemy
tam również wykaz oferowanych przez
nich zniżek dla posiadaczy KDR.
Lista partnerów ogólnopolskich KDR znajduje się na stronie:
www.rodzina.gov.pl.
Listę partnerów Wielkopolskiej
Karty Rodziny można znaleźć
na stronie: www.rops.poznan.pl.
Jakie są podobieństwa miedzy
kartami?
• Są bezpłatne.
W jaki sposób można zostać
Lokalnym Partnerem Programu?
Zachęcamy Przedsiębiorców z Gminy
Dopiewo do zostania Lokalnym Partnerem Karty Dużej Rodziny. W tym celu
wystarczy podpisać i złożyć deklarację
przystąpienia do programu w Referacie
Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia –
w Urzędzie Gminy Dopiewo (budynek
przy ul. Konarzewskiej 12 w Dopiewie).
Wcześniej należy określić, jakie zniżki
i ulgi przedsiębiorca chce zaoferować
rodzinom 3+. Na stronie dopiewo.pl
dostępny jest formularz „Deklaracji
Przystąpienia do Programu”. Kontakt z nami: e-mail: [email protected], tel. 618 941 202. Dlaczego warto zostać Lokalnym Partnerem Karty Dużej Rodziny?
• Prawo do posługiwania się w materiałach reklamowych i informacyjnych znakiem „Tu honorujemy
Kartę Dużej Rodziny”.
• Umieszczenie w wykazie Partnerów
Programu, opublikowanym na oficjalnym portalu Gminy Dopiewo:
dopiewo.pl, wraz z logotypem i linkiem do strony Partnera.
• Oznaczenie sklepu, firmy, punktu
usługowego „partnerską naklejką”.
• Zamieszczenie informacji w gminnym czasopiśmie „Czas Dopiewa”,
wraz z logotypami Partnerów.
Jednocześnie informujemy, że:
Ogólnopolskim Partnerem tej samej Karty Dużej Rodziny można zostać
podpisując „Deklarację Przystąpienia”
w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. Dokumenty do pobrania:
Oferta Lokalnych Partnerów Programu KDR (opis zniżek), Deklaracja
przystąpienia do programu, Krajowa
oferta Partnerów KDR – udostępnione
są na stronie: dopiewo.pl.
Partnerem Programu Wielkopolska Karta Rodziny można zostać
wypełniając „Deklarację Przystąpienia”
w Regionalnym Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Adam Mendrala
Partnerzy Lokalni Gminy Dopiewo - Karta Dużej Rodziny
Nazwa
10
Adres
Zakres Szczególnych uprawnień
Klub Malucha BABY-HOUSE
ul. Gajowa 66,
62-070 Zakrzewo
20% zniżki na pakiety godzinowe w klubie,
20%zniżki na zajęcia Zumby dla Mam i Dzieci,
20% zniżki na gimnastykę z elementami jogi,
10% zniżki na balet dla dzieci.
Gminna Biblioteka
Publiczna i Centrum
Kultury w Dopiewie
Gminna Biblioteka Publiczna
i Centrum Dopiewie
ul. Konarzewska 12, Dopiewo;
Filia w Dąbrówce
ul. Malinowa 41;
Filia w Skórzewie
ul. Poznańska 42;
Filia w Konarzewie
ul. Szkolna 16;
Klub Rondo w Skórzewie
ul. Ks. St. Kozierowskiego 1
50% opłat za wszystkie zajęcia dodatkowe
Centrum Harmonijnego Rozwoju Dziecka
ul. Kolejowa 30,
60-185 Skórzewo
100zł /m-c zniżki w zakresie opieki nad dzieckiem
10% zniżki na inne organizowane przez placówkę atrakcji
Stowarzyszenie Klub
Sportowy Korona Zakrzewo
Zakrzewo, ul. Długa 131,
62-070 Zakrzewo
20% zniżki na opłaty miesięczne za członka-uczestnika sekcji piłki nożnej i szachów
Gminny Ośrodek
Sporty i Rekreacji
w Dopiewie
ul. Polna 1a,
62-070 Dopiewo
Zwolnienie z opłaty startowej dorosłych członków rodziny w „Biegu o Koronę Księżnej Dąbrówki”
(corocznie ostatnia niedziela maja), Zwolnienie z opłaty startowej dorosłych członków rodziny
w gwiazdkowych turniejach w badmintona i tenisa stołowego (corocznie sobota przed świętami
Bożego Narodzenia), Zwolnienie z opłaty za ustawienie namiotu/przyczepy campingowej
i samochodu na jeden tydzień na polu namiotowo-kampingowym w Zborowie w sezonie letnim.
wrzesień 2016
informacje gminne
20% zniżki na wszystkie masaże
20% zniżki na Kinesiology Taping
20% zniżki na terapię manualną
20% zniżki na gimnastykę indywidualną
20% zniżki na drenaż limfatyczny
20% zniżki na zajęcia Nordic Walking
REHA NOVA
Dojazd do domu klienta
Zakład Usług Komunalnych
Sp.z o.o
ul. Wyzwolenia 15,
62-070 Dopiewo
OPTYKA-OPTOMETRIA
BUCZKOWSKI
ul. Platanowa 2,
62-070 Dąbrówka
7% zniżki na soczewki kontaktowe
15% zniżki na zakup okularów przeciwsłonecznych
15% zniżki na zakup okularów korekcyjnych (oprawa+ soczewki)
5% zniżki na zakup płynów do pielęgnacji soczewek kontaktowych
Stacja Paliw Cel
ul. Polna 1,
62-070 Dąbrówka
10 gr./l zniżki na zakup paliwa
Żłobek
„Twórcze Smyki”
ul. Spółdzielcza 15,
60-185 Skórzewo
Niepubliczne
Przedszkole „BAJKA”
ul. Kościelna 2,
62-070 Konarzewo
10 zł zniżki na usługę asenizacyjną 6,7 m3
15 zł zniżki na usługę asenizacyjną 8,0 m3
10% zniżki na abonament całodzienny
10% zniżki na zajęcia dodatkowe (rytmika, balet itp.)
10% zniżki na zajęcia z języka angielskiego
50% zniżki na czesne za pierwsze dziecko w przedszkolu,
75% zniżki na czesne za każde następne dziecko w przedszkolu
(uczęszczające w tym samym czasie, co pierwsze)
5% zniżki na artykuły szkolne
5% zniżki na odzież
10% zniżki na czesne za pobyt dziecka w przedszkolu
10% zniżki na czesne za pobyt dziecka w żłobku
Przedszkole
„Leśna Chatka Puchatka”
ul. Młyńska 6,
62-070 Dopiewo
ul. Zacisze 22,
62-070 Zakrzewo
Rodzinka
Park Rozrywki
ul. Skórzewska 19,
60-185 Skórzewo
30% zniżki na wstęp do Parku Rozrywki Rodzinka,
15% zniżki na gastronomię w Restauracji Parku,
10% zniżki na urodzinki niezależnie od wybranego Pakietu, także na usługi dodatkowe
Teatr Nowy
w Poznaniu
ul. Dabrowskiego 5,
60-838 Poznań
Posiadacze karty rodziny dużej mogą kupić bilety na wszystkie spektakle Teatru Nowego
(oprócz premier, spektakli gościnnych i specjalnych) w cenie 25 PLN od osoby.
Sklep „Świat Dziecka”
a) 5zł - Bilet wstępu na ekspozycję w Bramie Poznania dla Posiadaczy Karty „Rodzina 3+”
Centrum Turystki
Kulturowej TRAKT
ul. Gdańska 2,
61-123 Poznań
(Ponadto bilet wstępu na ekspozycję uprawnia do skorzystania z usługi audiowycieczki na
Ostrów Tumski w terminie 10 dni od daty zwiedzenia Ekspozycji. W celu skorzystania z usługi
audiowycieczki we wskazanym powyżej terminie należy okazać bilet wstępu na ekspozycję.)
b) 1zł – bilet na audiowycieczkę po Ostrowie Tumskim dla Posiadaczy Karty „Rodzina 3+”
Bilet na audiowycieczkę w przypadku pkt. a) i b) nie uprawnia do wejścia do innych instytucji kultury i dziedzictwa zlokalizowanych na terenie Ostrowa
Tumskiego ( w tym w szczególności: Katedry, Muzeum Archidiecezjalnego, Archiwum Archidiecezjalnego, Rezerwatu Archeologicznego). Zasady i godziny
zwiedzania w tym podmiotach regulują osobne regulaminy zwiedzania i opłat. Skorzystanie z oferty audiowycieczki po Katedrze związane jest z koniecznością uregulowania opłaty wstępu do Katedry i podziemi katedralnych oraz przestrzegania zasad i godzin zwiedzania obowiązujących w Katedrze.
Zniżki nie łączą się z innymi promocjami
PRALNIA NA SMS
Radosna Nieruchomości
Marek Fabiański
ul. Dopiewska 26,
62-070 Konarzewo
ul. Radosna 12,
62-070 Palędzie
ul. Sienkiewicza 22, Poznań
10% zniżki na pranie wodne
10% zniżki na czyszczenie chemiczne
20% zniżki na usługę pośrednictwa w sprzedaży- zbyciu nieruchomości
15% zniżki na usługę pośrednictwa w nabyciu nieruchomości
15% zniżki na usługę pośrednictwa w najmie/wynajmie nieruchomości
10% zniżki na usługę HOME STAGING nieruchomości
(przygotowanie nieruchomości do sprzedaży)
5% zniżki na usługę doradczą w zakresie zbycia / nabycia nieruchomości (mieszkanie, dom, działka)
OSK Piotr Białas
ul Wysoka 5,
62-070 Dopiewo
- 5% zniżki na kurs prawa jazdy Kat. B
Tornistry.com.pl
Kopanina 54/56,
60-105 Poznań
http://tornistry.com.pl/
http://dlabobasa.eu/
- 15% zniżki na produkty marki PASO
- 10% zniżki na produkty firmy Derform, Majewski, Hama
- 10% zniżki na produkty marki Ala i As
Grupa Surf Szkoła
Języków Obcych
ul. Miętowa 5/5
62-064 Plewiska
5% zniżki na wszystkie kursy językowe (grupowe), 10% zniżki na zakup podręczników szkolnych,
10% zniżki na międzynarodowe certyfikaty językowe, 6% zniżki na indywidualne kursy językowe.
„Konsorcjum „ALFA”
„NASZ SKLEP”
ul. Słoneczna 14,
62-070 Konarzewo
Konsorcjum „ALFA”
Kancelaria Obrotu
Nieruchomościami
ul Kościelna 72,
62-070 Konarzewo
10% zniżki na pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
OK English Course
ul. Kolejowa 8,
60-185 Skórzewo
5% zniżki na Kursy językowe grupowe
10% zniżki na podręczniki
5% zniżki na lekcje indywidualne
Eplecaki.pl
MKMSOFT
MARCIN KLARA
ul. Tęczowa 9,
61-070 Dąbrowa
www.eplecaki.pl
10% zniżki na artykuły szkolne i podróżnicze.
Stomatologia INTERDENT
Sp.z oo
Pracownia Psychologiczna
Język Angielski dla Dzieci
wrzesień 2016
ul. Szkolna 35,
60-185 Skórzewo
www.stomatologia-interdent.pl
os. Wichrowe Wzgórze 7/D, 61-674 Poznań
(domofon 100)
ul. Żuczka 15,
60-185 Skórzewo
5% zniżki na chemię gospodarczą
15% zniżki na odzież
10% zniżki na wszystkie usługi
20% zniżki na pierwszą konsultację,
10% zniżki na kolejne sesje terapeutyczne,
10% zniżki na badania psychologiczne,
10% zniżki na terapie par,
10% zniżki na terapię rodzinną.
15 % zniżki na wszystkie kursy językowe,
10 % zniżki na podręczniki i inne materiały.
11
komunikacja / straż gminna
Zmiany w rozkładach jazdy
wrócone zostają kursy
szkolne do miejscowości: Joanka, Żarnowiec,
Podłoziny i Drwęsa. Likwidacji ulegają kursy
przez: Zborowo – Plażę.
Więcej informacji na
stronie dopiewo.pl
Transport
publiczny
Koniec wakacji to czas wprowadzania zmian w rozkładach jazdy
autobusów i pociągów. Najnowsze
rozkłady jazdy, w większości obowiązujące od 1 września 2016 r. udostępniamy na naszej stronie internetowej:
dopiewo.pl w zakładce "Mieszkańcy
- Rozkłady jazdy". Warto sprawdzić.
Linie zostały dopasowane do kursów innych autobusów, a także pociągów. Przy-
Do i z Poznania
W większości dla
Gminy Dopiewo realizowany jest przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu:
• linie: 703 Konarzewo - Poznań, 716
Gołuski - Poznań, 729 Dopiewo Poznań (obsługuje PUK Komorniki)
• linię: 727 Dąbrówka - Poznań (obsługuje MPK Poznań).
Ofertę uzupełnia prywatna linia
720, którą obsługuje Bistrans, kursująca w dni robocze na trasie Dopiewo
Kronika Straży Gminnej
Ogółem w sierpniu 2016 r. Straż
Gminna w Dopiewie interweniowała
456 razy, w tym:
• Kontrola ruchu drogowego – 36
• Kontrole porządkowe – 269
• Kontrole bezpieczeństwa – 85
• Interwencje związane ze zwierzętami – 28
•
Inne – 38 (konwoje dokumentacji,
zabezpieczenie miejsc zdarzeń, kontrole miejsc spożywania alkoholu).
Wybrane interwencje w miesiącu
sierpniu 2016 roku :
• 1-08-2016 - Dopiewiec, ul. Szkolna schwytano błąkającego się psa
– właściciela ustalono , ukarano
mandatem karnym.
– Ogrody.
Komunikację nocną z piątku na sobotę i z soboty na niedziele zapewniają
2 kursy linii 729 na trasie Dopiewo Ławica, dostosowane - pod względem
połączeń - do kursów autobusu 242 na
Rondzie Kaponiera.
Trasy gminne
Linie obsługiwane na zlecenie Gminy
Dopiewo przez Bistrans:
• - 791: Dopiewo – Lisówki - DPS
• - 792: Dopiewo – Zborowo – Więckowice
• - 798: Konarzewo - Gołuski - Palędzie
• - 799: Lisówki – Dąbrówka
Publiczny transport kolejowy
Realizowany jest na zlecenie Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przez: Koleje Wielkopolskie
(relacje wewnątrz województwa) i Przewozy Regionalne (relacja Poznań - Zielona
Góra / Nowa Sól). Przez Gminę Dopiewo
przebiega ważny szlak kolejowy Warszawa - Berlin. Stacje kolejowe znajdują się
w Dopiewie i w Palędziu.
UG
•
2-08-2016 - Glinki oraz 18-08-2016
– Dąbrowa, ul. Szkolna: ukarano
mandatami właścicieli posesji nie
posiadających rachunków na wywóz
nieczystości płynnych.
• 18-08-2016 - Zakrzewo, ul. Leśna: ustalono i ukarano mandatem sprawcę podrzucenia w pasie
drogowym ziemi i materiałów budowlanych.
Tomasz Strugacz, Strażnik Gminny
Rady dla rodziców na początek roku szkolnego
Gdy odwozisz dziecko do szkoły samochodem zadbaj o to, by wysiadało z
samochodu tylko od strony chodnika.
Zawsze przewoź je w foteliku, nawet jeśli wieziesz je do szkoły tuż za rogiem.
Gdy dziecko chodzi do szkoły pieszo,
naucz je wszystkich niezbędnych zasad
poruszania się pieszych po ulicy:
• przechodzenia tylko na zielonym
świetle,
• nie wbiegania na przejście,
• przechodzenia tylko w wyznaczonych miejscach,
12
•
nie stawania zbyt blisko jezdni na
przejściu,
• poruszania się po poboczach gęsiego
i zawsze lewą stroną itp.
Pośpiech sprzyja niebezpieczeństwom. Zawsze pamiętaj o dopilnowaniu,
żeby dziecko miało wystarczająco dużo
czasu na dotarcie do szkoły. Zaplanuj
wszystkie poranne czynności tak, by
nie musiało się spieszyć. Jeśli zdecydujesz, aby samodzielnie pokonywało
drogę do szkoły, najpierw to z nim przećwicz, starając się postrzegać otoczenie
i potencjalne zagrożenia z perspektywy
dziecka (wysokość oczu - przejście przez
ulicę, parkingi itp.) Sprawdź, czy w sąsiedztwie nie ma innych dzieci, które
również chodzą same do szkoły. Jeśli
są, zorganizuj dziecku grupę, z którą
może codziennie przebywać tę trasę.
Zbliża się jesień, z każdym dniem coraz później będzie wschodziło słońce
i wcześniej będzie zachodziło, dlatego
zwróć uwagę, żeby ubrać dziecko w jasną
odzież, z elementami odblaskowymi.
Tomasz Strugacz, Strażnik Gminny,
fot. Adam Mendrala
wrzesień 2016
komunikacja / energetyka
Święto Strażników
29 sierpnia
przypada Dzień
Strażnika Gminnego i Miejskiego. Wszystkim
strażnikom pełniącym służbę
w Straży Gminnej w Dopiewie
życzymy wszystkiego najlepszego! Gmina Dopiewo ma swoją
Straż Gminną
Powróćmy do Plewisk BIS
Latem ubiegłego roku do obrotu
prawnego weszła ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji
strategicznych inwestycji w zakresie
linii przesyłowych (tzw. specustawa).
Załącznik do ustawy zawiera listę 23
inwestycji, które mają zostać w ramach
niej zrealizowane, trzy z nich mają przebiegać przez teren Gminy Dopiewo (linie
400kV relacji: 1) Baczyna – Plewiska,
2) Plewiska – Eisenhuttenstadt, 3) Piła
Krzewina – Plewiska).
Co ciekawe, jeszcze przed wejściem
w życie ustawy, w maju 2015 r,. został
ogłoszony przetarg na budowę linii 400
kV Piła Krzewina – Plewiska z
wyjątkowo niekorzystnymi propozycjami wariantów przejścia tej
linii przez Gminę Dopiewo. Taka
sekwencja zdarzeń, w oczywisty
sposób wprowadziła chaos informacyjny, ale także zaktywizowała
mieszkańców naszej Gminy, doprowadzając do powstania stowarzyszeń Ekologiczna Wielkopolska i
Dąbrowa. W sprawę zaangażowane
jest także stowarzyszenie Dopiewo.pl działające wcześniej – od
2013 r. na fali udanego protestu
przeciwko realizacji linii 400 kV
Plewiska – Eisenhuttenstadt oraz
stowarzyszenie Ruczaj.
Decyzją wykonawcy, linia
400 kV do Piły ma wieść przez
Dąbrowę. To rozwiązanie nie może jednak uspokajać mieszkańców Gołusek,
wrzesień 2016
Konarzewa, Dopiewca, Dopiewa i Więckowic. Wszak nadal do zrealizowania
pozostają dwie pozostałe linie 400 kV
opisane w specustawie. Dlatego też,
mimo wcześniejszej różnicy zdań, stowarzyszenia z Gminy Dopiewo, a także
stowarzyszenie Rokietnica24 znalazły
wspólny cel, jakim jest budowa stacji
energetyczno rozdzielczej dla linii 400
kV z Baczyny, Eisenhuttenstadt i Piły
daleko poza granicami aglomeracji poznańskiej i połączenie tej stacji ze stacją
Plewiska po istniejącej już linii 400 kV
relacji Plewiska – Krajnik. Należy podkreślić, że to rozwiązanie znajduje również akceptację w Dąbrowie, ponieważ
zgodnie z tym pomysłem nie przybędzie
tam nowych linii energetycznych, a co
więcej istniejąca linia 220 kV (Plewiska
– Piła) zostanie rozebrana.
Koncepcja stacji rozdzielczej Plewiska - BIS położonej poza granicami
Aglomeracji Poznańskiej nie jest wymysłem stowarzyszeń, lecz koncepcją spółki
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
(dalej zwanej PSE), która obowiązywała
w oficjalnych dokumentach i planach
przedsiębiorstwa co najmniej do końca
od 7 lat. Organizacyjnie jest ona częścią Urzędu Gminy. Liczy 6 funkcjonariuszy: komendanta i 5 strażników.
Głównym zadaniem Straży Gminnych
jest zapewnienie porządku publicznego
i bezpieczeństwa.
Interwencje, kontrole, patrole to ich
chleb powszedni. Sami najchętniej życzyliby sobie i mieszkańcom porządku
publicznego, jak najmniej wykroczeń,
zagrożeń i naruszeń przepisów prawa.
Najmniej, podobnie jak każdy z nas,
lubią mandaty, ale ich wręczenie to
ostateczność, czasem - do odniesienia
pożądanego skutku - konieczna.
Święto Straży Gminnej i Miejskiej
obchodzimy w Polsce od 19 lat.
AM, fot. A. Mendrala
2013 r. Stowarzyszenia jedynie przywołały ten pomysł, albowiem jest on nie tylko
lepszy dla mieszkańców podpoznańskich
Gmin, tańszy w realizacji dla inwestora,
ale przede wszystkim korzystniejszy dla
środowiska. Jakkolwiek cel, dla którego
powstały plany budowy stacji Plewiska
BIS, tj. budowa elektrowni atomowej w
Klempiczu, odszedł na dalszy plan, to
jednak pozostaliśmy my – mieszkańcy
podpoznańskich Gmin. W naszej ocenie
chociażby z tego powodu, warto wrócić
do wcześniejszej koncepcji.
Dlatego też, jako koalicja Stowarzyszeń, dążymy do unieważnienia umowy
na linię 400 kV Piła Krzewina - Plewiska
i zmiany strategii inwestycyjnej inwestora
(PSE), to jest do budowy stacji Plewiska BIS. W tym celu zbieramy podpisy
pod petycją do Ministra Energii – jako
organu tworzącego polską politykę energetyczną, mającego wpływ na decyzje
PSE. Zachęcam do wsparcia naszej akcji,
każdy podpis ma znaczenie.
Michał Pankiewicz, Radca Prawny
Pełnomocnik Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Dopiewo Dopiewo.pl
Fot. Katarzyna Pankiewicz,
Opracowanie
graf. Marek Ostrowski
Stacja elektroenergetyczna PLEWISKA BIS zlokalizowana na
niezurbabnizowanych terenach między Pniewami a Lwówkiem
przyjęłaby rolę koncentratora trzech projektowanych linii 2 x 400 kv co
pozwoliłoby połączyć je ze stacją PLEWISKA istniejącą linią 400 kv
13
Badania kontrolne dębu pomnikowego
Rozległa zgnilizna pnia i korzeni była
przyczyną złamania się 28.07.2016 r.
pomnikowego dębu szypułkowego przy
ul. Poznańskiej w Dąbrówce. Gmina Dopiewo, w trosce o bezpieczeństwo, zleciła
kompleksowe badania stanu drugiego
pomnikowego dębu.
o obwodzie pnia 449 cm, który sąsiadował z tym, który runął, mimo braku
burzy a nawet wiatru.
Drzewo zbadało 3 specjalistów:
• dendrolog dr hab. inż. Dorota Wrońska - Pilarek z Wydziału Leśnego
UP w Poznaniu,
• certyfikowany arborysta - Paweł
Oleszkiewicz
• inspektor nadzoru w leczeniu i pielęgnacji drzew - Jerzy Stolarczyk
z Grupy Niezależnych Ekspertów
Drzew, właściciel firmy EKO-TREK
Badania miały dać odpowiedź, czy
jest konieczne usunięcie drugiego dębu,
pochylonego w stronę zabudowań mieszkalnych.
Pracownik UP i aborysta ustalili:
• pochylenie drzewa po kątem do 10
stopni w kierunku domu i zabudowań na 3 działkach.
• istotne zachwianie statyki drzewa
- jednostronne spłaszczenie silnie
asymetrycznej korony.
Badający nie mogli ocenić stanu korzeni, które były osłonięte. Dlatego Gmina
Dopiewo zleciła wykonanie badania pnia
drzewa tomografem dźwiękowym 3D.
Inspektor Jerzy Stolarczyk określił poziom i zasięg rozkładu drewna, poprzez
kontrolę prędkości przesyłu dźwięku
pomiędzy czujnikami umieszczanymi
na pniu. Porównuje się tu uzyskane
wyniki z wynikami uzyskiwanymi w
zdrowych dębach. Tomograf wykazał
początkowy rozkład u podstawy - w
centralnej części pnia. Wyżej wykryto
zmiany gęstości drewna, czego powodem
był grzyb – częsta przypadłość drzew
pomnikowych. Rozkład w dolnej części
pnia jest niewielki, ale badanie wykazuje
istnienie obszarów, w których pojawi się
w przyszłości - sygnalizowane obecnie
nieznacznymi zmianami gęstości drewna. Pozostałe drewno jest wytrzymałe
mechanicznie, ma wystarczającą grubość dla odporności pnia na złamanie.
W przyszłości rozkład prawdopodobnie
będzie postępował w górę pnia i rozszerzał się. Może powstać siedlisko dla
próchnojadów.
23.08.2016 r. przeprowadzono próbę
obciążeniową – pomiary: wytrzymałości
na złamanie i siły zaczepienia w podłożu.
Próba ta gwarantuje racjonalną ocenę
stabilności drzewa. Badanie wykazało,
że drzewo wykazuje graniczną wytrzymałości na wiatr o sile 12 Bft. Zgodnie
z modelem bezpieczeństwo gwarantuje
wynik na poziomie 150%. Uzyskano dobre wyniki, bo w najsłabszym punkcie
drzewa - na wys. 65 cm – 338%
Punktowy rozkład w systemie korzeniowym, wskazał na potrzebę podjęcia działań zapobiegających wzrostowi
ryzyka w przyszłości Jednym z możliwych rozwiązań jest obniżenie korony
i zagęszczenie jej w partiach dolnych
- wytworzenie wtórnej korony poniżej
obecnej i stopniowa redukcja drzewa
od góry, poprzez usuwanie osłabionych
części. Pierwsze działania, polegające na
uszczykiwaniu młodych pędów na obrysie
korony, można by wykonać wiosną 2017
r. Zakres dalszych działań powinien być
określony w kolejnym sezonie - po ocenie reakcji drzewa na cięcia wykonane
w danym roku. Do pracy powinny być
zastosowane narzędzia ręczne, zabiegi
powinien wykonać doświadczony arborysta, zachowując zasady pielęgnacji drzew
pomnikowych.
dr Ewa Brzezińska,
Referat Zagospodarowania
Przestrzennego i Środowiska
Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej
Jadowite owady były w sierpniu tego
roku najczęstszym powodem strażackich
interwencji jednostek Ochotniczej Straży
Pożarnej z terenu Gminy Dopiewo. 30
razy wyjeżdżały wozy bojowe z remiz
na interwencje. Nie pożary, nie wypadki
komunikacyjne czy – tak jak miesiąc
wcześniej: powalone drzewa – ale osy i
szerszenie dominowały wśród przyczyn
zgłoszeń alarmowych.
Żądło
Aż 11 spośród tych wyjazdów dotyczyło os (6 razy) i szerszeni (5 razy).
W Dopiewcu na ul. Osiedle strażacy
stanęli przed nie lada wyzwaniem. –
Takiego czegoś nie widziałem tak długo, jak żyję – mówi Tadeusz Łuczyk,
Komendant Gminny OSP. – Gniazdo
szerszeni było gigantyczne. 3-4-krotnie większe niż zazwyczaj. Musieliśmy
rozpalić ognisko, żeby po
14
neutralizacji pozbyć się pozostałości.
Ten miesiąc poważnie uszczuplił zapasy naszych środków owadobójczych.
Musiałem wybrać się na zakupy, żeby
uzupełnić magazyn.
Gniazda szerszeni trzeba było także
likwidować w: Otuszu (8.08), Trzcielinie
– w świetlicy środowiskowej (16.08) i
po raz drugi – ze starej gruszy na ul
Kopy (22.08), Zakrzewie – z ul. Długiej
(20.08), Dąbrówce – w szkole przy ul.
Parkowej – spod dachu.
Osy z kolei rzucały rękawicę strażakom w: Konarzewie na ul. Młyńskiej –
pod szczytem (8.08), Skórzewie – omen
nomen - na ul. Trzmiela (15.08), Dąbrówce na ul. Oliwnej (19.08), Dopiewie na
ul. Klonowej (22.08), Dopiewcu na ul.
Środkowej (23.08).
Wypadki i pożary
4 zdarzenia alarmowały 2 nasze jednostki. Interwencje te dotyczyły:
plamy oleju na rondzie w Skórzewie
(8.08) .
wypadku na autostradzie A2 na
wysokości wiaduktu w Gołuskach,
podczas którego trzech jadących
mercedesem vito w kierunku
Świecka Niemców, z pewnością
przez nieuwagę, zatrzymało się
na tyle ciężarowego manna z
polskim kierowcą (28.08). Nasi
sąsiedzi trafili do szpitala, a strażacy oprócz udzielenia pierwszej,
przedlekarskiej pomocy, zabezpieczali
lądowanie Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
pożaru stogu siana w pobliżu stadniny koni „Cwał” w Zakrzewie, stanowiącego zagrożenie dla okolicznych domów
i stajni (31.08)
fałszywego alarmu, który wywołał
system przeciwpożarowy Centrum Handlowego „Aurora” w Dąbrówce (24.08)
Pod względem liczby uczestników
wypadku wyróżnił się Sierosław i droga
wojewódzka 307 (26.08). Do zdarzenia
doszło w okolicy przejścia dla pieszych
wyposażonego w sygnalizację świetlną.
Myśli jadącego busem od strony Buku
kierowcy, musiały zaprzątać inne sprawy,
bo rozpędzony staranował 4 stojące tam
auta, które doznały uszkodzeń.
Czołowo zderzyła się z busem w Więckowicach jadąca w kierunku Dopiewa
kobieta. Powodem najprawdopodobniej
było zaśnięcie (2.08).
Ponadto strażacy pompowali wodę
z zalanego po ulewie terenu (2.08),
usuwali drzewo w Drwęsie pochylone
nad budynkiem przez wichurę (3.08) i
uszkodzoną przez wiatr gałąź, wiszącą
nad jezdnią drogi 307 (26.08), wyjechali
do fałszywych alarmów – ogniska, które
sąsiadom wydawało się pożarem (16.08).
Płonące trawy gasili dwukrotnie – w:
Plewiskach (16.08) i Palędziu (25.08),
AM, współpraca: TŁ, WD, KP, PJ
wrzesień 2016
Szkolimy bezpłatnie asystentów seniora
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie i Fundacja Pomocy Seniorom
i Rodzinie AMA zapraszają mieszkańców Gminy Dopiewo, którzy ukończyli
60. rok życia, w szczególności: wolontariuszy i osoby, które już opiekują się
w domu osobą starszą lub będą to czynić
w przyszłości, na bezpłatne szkolenie,
które przeprowadzone będzie przez
profesjonalnie przygotowanych lekarzy
i pielęgniarki.
Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej. W sumie 4 spotkania po 4 godziny. Miejsce szkolenia:
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dopiewie, ul. Polna 1a. Terminy spotkań: 16,
19, 20 i 21 września 2016 r. - w godz.:
16.00-20.00. Szczegóły i zapisy: Ośrodek
Pomocy Społecznej w Dopiewie, Tere-
sa Kubalik – Starszy Specjalista Pracy
Socjalnej, tel.: 607 100 153; 61 814 80
20 wew. 17.
Część teoretyczna:
1. Choroby wieku starszego z podziałem
na grupy oraz metodyka postępowania z podopiecznym w zależności od
przydziału do grupy.
2. Podstawy psychologii z elementami
umiejętności nawiązania kontaktu
z podopiecznym oraz nauka podstaw
empatii.
3. Podstawy teoretyczne rozpoznawania
zagrożeń życia i umiejętności udzielenia pierwszej pomocy.
Część warsztatowo-ćwiczeniowa:
1. Zabiegi pielęgnacyjne z chorym
o różnym stopniu niepełnospraw-
ności (specjalistyczne karmienie,
toaleta i zabiegi higieniczne, sposoby
unoszenia i zmiany pozycji, nauka
właściwego oddychania, ćwiczenia
usprawniające krążenie obwodowe,
strategia przeciwodleżynowa).
2. Pierwsza pomoc w warunkach domowych - w zagrożeniu zdrowia i życia
(praca na fantomach: umiejętność
ułożenia pacjenta w pozycji bezpiecznej, zabezpieczenie podstawowych
funkcji życiowych).
Zadanie jest współfinansowane ze
środków otrzymanych z Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej w ramach
Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata
2014 - 2020.
OPS Dopiewo
Konsumpcjonizm i wychowanie
swoboda są skutecznie ograniczane. Nie
jest łatwo wychowywać dzieci w czasach
kiedy półki uginają się od nadmiaru zabawek, dziecięce urodziny organizowane
są w coraz to bardziej wymyślnych miejscach, na komunie dzieci dostają quady
albo zabiegi korekcji uszu czy nosa, a
na wakacje jadą w odległe rejony świata. Są to też czasy kiedy dzieciom grozi
niebezpieczeństwo pedofilii, pornografii
i używek.
Jak się w tym odnaleźć?
Drodzy Rodzice! Pamiętacie jak wyglądało wasze dzieciństwo? Jak większość
dnia spędzaliście na dworze, bawiąc się
w zabawy bez zabawek? Wtedy wyobraźnia wystarczała, żeby w mgnieniu oka z
małego Jasia stać się super bohaterem,
karton stawał się tarczą, a kij mieczem?
Mama nie stała nad wami, nie kontrolowała tego, jak się bawicie, załamując
ręce, kiedy wasza noga znalazła się w
błocie po pas? Napiszę więcej, często
nawet nie schodziła po was kiedy trzeba
było wracać na obiad tylko krzyczała
z balkonu “Jasiu obiaaaad! Do domu!”
Potencjał, wyobraźnia i potrzeba wolności u dzieci w dzisiejszych czasach są
takie same, jednak możliwość ich wykorzystania oraz dziecięca kreatywność i
wrzesień 2016
Zastanówmy się, co jest podstawą
niezbędną do tego, aby dziecko mogło
dobrze się rozwijać? Kiedy rodzi się
maleństwo, podstawą przetrwania jest
dla niego matka. Nie tylko dlatego, że
je karmi i ubiera, ale przede wszystkim
dlatego, że je przytuli i zobaczy. Oczy
matki patrzącej na dziecko to najważniejszy i najbardziej podstawowy czynnik niezbędny do prawidłowego rozwoju
maluszka. Natura nie nadaremno wymyśliła karmienie piersią, podczas którego
matka godzinami może wpatrywać sie
w swoje dziecko.
Widzieć swoje dziecko to jedno,
ale widzieć je tak, żeby je zobaczyć - to
drugie.
A wy? Potrzebujecie być zobaczeni? Zobaczeni i zaakceptowani tacy jacy
jesteście? Ze swoimi marzeniami, pragnieniami, potknięciami i rozterkami?
Patrząc na swoje dziecko dobrze mieć
z tyłu głowy taką myśl, że jest ono wyjątkowe, jedyne w swoim rodzaju i dobre
takie jakie jest. Nie wymagaj za dużo,
lecz w sam raz, w myśl zasady: “Każdy
jest genialny. Ale jeśli oceniasz rybę pod
względem jej umiejętności wspinania
się na drzewo, będzie wiodła całe życie
wierząc, że jest głupia.” (Albert Einstein).
I jeszcze jeden, moim zdaniem piękny
cytat, oddający to, co chcę Wam przekazać:
“A ja chciałbym, aby oni zachęcali
mnie do robienia wszystkiego najlepiej,
ale na tyle, na ile mnie stać, na ile potrafię. Chciałbym, aby przestali mnie
obwiniać za niepowodzenia w robieniu
tego, do czego nie mam talentu, ale by
pozwolili mi samemu odkrywać, badać
i doświadczać. Chciałbym, aby byli ze
mną wtedy, kiedy ich potrzebuję; aby
pozwolili mi samemu odkryć, kim naprawdę jestem, dlaczego tutaj jestem i
dokąd zmierzam. Chciałbym być pewny,
że oni kochają mnie takim, jaki jestem,
tu i teraz.” (Marion Stroud).
Kiedy już to wiemy, czujemy i akceptujemy - to jest to czas, żeby przyjrzeć
się, w jakim otoczeniu funkcjonuje mały
człowiek i co możemy zrobić, żeby pomóc
mu się dobrze rozwijać.
Do prawidłowego rozwoju dziecko
potrzebuje czasu spędzonego z rodziną.
Przyjrzyjcie się ile czasu dziennie spędzacie razem z dziećmi? Jeżeli czujecie,
że za mało to pomyślcie, co możecie zrobić, żeby to zmienić? Spędzaniu czasu
z dziećmi służą m.in. gry (moim odkryciem ostatniego czasu jest gra rodzinna
PYTAKI – polecam).
No i ogromny problem naszych
czasów. Czy wasze dzieci korzystają z
komputera? A jeśli tak, to ile godzin
dziennie? Komputer i dostęp do internetu jest fantastycznym narzędziem
edukacyjnym i to niezaprzeczalnie,
jednak kiedy czas spędzony przed nim
zaczyna przekraczać normy, wtedy rodzi
się pytanie, co zastępuje sobie dziecko
i czego szuka?
W sieci młode, jeszcze nieukształtowane emocjonalnie osoby dostają za-
15
interesowanie, satysfakcję i możliwość
samorealizacji. W świecie wirtualnym
wszystko jest prostsze.
Jednak tak, jak wszędzie, ważne
jest to, aby nie przekraczać granic, bo
może mieć to destrukcyjny wpływ na
młodego człowieka.
Podzielę się z wami historią z gabinetu: młoda dziewczynka, 13-letnia,
chciała popełnić samobójstwo, ponieważ nie dostawała wystarczająco dużo
„lajków”, czyli polubień na facebooku.
To są na prawdę poważne sprawy.
Jeżeli dziecko będzie otoczone miłością i zrozumieniem w świecie realnym,
wtedy świat wirtualny zagraża mu w
dużo mniejszym stopniu.
Przebodźcowanie dziecka np. grami komputerowymi odbije się na jego
funkcjach poznawczych: pamięci, umiejętności koncentracji i wysławiania się,
percepcji i spostrzeganiu. Zbawienny
wpływ na rozwój dziecka ma przebywanie na świeżym powietrzu, ruch i sport.
Pozwólcie zatem drodzy rodzice swoim dzieciom biegać, taplać się w błocie,
wchodzić na drzewa. Nawet, gdyby miały
przyjść brudne do domu, podrapane i
w podartych ubraniach. Uwierzcie mi
to są małe koszty w porównaniu z tym,
jak ogromne będą zyski w rozwoju emocjonalnym dzieci.
I co najważniejsze: komputer, czy
kolejna zabawka nie zastąpią kontaktu
z drugim człowiekiem. Prawidłowy rozwój i społeczne funkcjonowanie dziecka
zapewnimy, umożliwiając mu kontakty
z innymi dziećmi. Dając dzieciom prze-
Diamentowa Kraina zaprasza
16
strzeń na kreatywność, na doświadczanie
innych i samego siebie w relacji.
Katarzyna Michalska,
Psychoterapeutka
Autorka prowadzi gabinet psychoterapii w Centrum Medycznym Dąbrówka, przy ul. Herbowej 2 i stronę
internetową: mpsychoterapia.pl
Przedszkole Publiczne „Diamentowa Kraina”,
mieszczące się w Skórzewie na ulicy Grafitowej
4a, rozpoczyna działalność 1 września 2016 r. W
nowoczesnym budynku, specjalnie dostosowanym
do potrzeb dzieci, znajdują się przestronne oraz
przytulne sale, w których z łazienkami specjalnie
przystosowanymi do wzrostu i umiejętności dzieci.
Zabawę uatrakcyjnia duży, ogrodzony plac zabaw,
wyposażony w przyrządy do ćwiczeń i zabaw. Ze
względu na wyposażenie budynku, który jest parterowy, przedszkole przyjmuje również dzieci niepełnosprawne, którym zapewnia doskonałą opiekę.
Pod opieką wyszkolonej i doświadczonej kadry
nauczycielskiej dzieci czują się szczęśliwe i bezpieczne. Mają zapewniony wszechstronny rozwój
i dostęp do zajęć dodatkowych z: języka angielskiego, rytmiki, gimnastyki korekcyjnej, a także
opiekę logopedy, które są bezpłatne i odbywają się
w godzinach darmowych. Odbyły się już zajęcia
adaptacyjne, podczas których dzieci i ich rodzice
świetnie się bawili.
Dyrektor przedszkola, Grażyna Chmielina jest
doświadczonym pedagogiem. Prowadzi już jedno
przedszkole – Bajkowy Świat w Sadach: -W naszej
placówce są jeszcze wolne miejsca, dlatego zachęcamy rodziców, którzy chcą zapewnić pociechom jak
najlepszy start, aby zapisali je do naszego przedszkola. Wszelkie informacje można uzyskać pod
numerem telefonu 508 302 533.
PDK
Fot. Archiwum Przedszkola
wrzesień 2016
Sarny
Dzień dobry! W piątek zadzwonił do
mnie znajomy z pytaniem, czy idziemy
w sobotę rano na zdjęcia. Przez ostatnie
kilka miesięcy pracowałem od rana do
wieczora w pasiece i nie miałem czasu
na zdjęcia. Sprzęt leżał na półce pokryty
warstewką kurzu. Teraz, mając więcej
czasu, już nie miałem wymówki. Co więcej, chciałem zabrać się za moją drugą
pasję jaką jest podglądanie przyrody
wespół z jej fotografowaniem. Rzuciłem okiem na prognozy pogody. Od
rana miało być małe zachmurzenie z
przejaśnieniami, bezwietrznie i z szansą
na lekkie mgły. Zapowiadały się dobre
warunki na zdjęcia, zatem jedziemy!
Sobotni wschód słońca rozpoczynał
się o 5:50, więc na miejscu trzeba być
najpóźniej o 5:30. Nastawiłem więc wieczorem budzik na 4:30, tak by zdążyć
przed wyjściem zjeść śniadanie. Przygotowałem sprzęt, żeby o porannej godzinie
tylko go złapać i wyjść w teren . Położyłem
się spać wcześniej niż zazwyczaj, żeby
mieć siły na poranną eskapadę.
Wczesnym rankiem rześko rozbrzmiał alarm budzika w komórce.
Nie do końca wybudzony, szybko go
wyłączyłem. Pomyślałem: „Poleżę sobie
jeszcze minutkę z zamkniętymi oczami
i zaraz wstanę”. O 5:15 tknięty dziwnym
przeczuciem sięgnąłem po telefon, by
zobaczyć, która jest godzina. Dokładnie w
tym momencie zadzwonił kolega. Jak się
okazało, czekał już przed moim domem.
Niecierpliwił się, zapytał czy wychodzę.
Tak, oczywiście, już wychodzę! – odpowiedziałem.
Wyskoczyłem z łóżka jak
oparzony, rzuciłem okiem
przez okno na pięknie
zapowiadający
się
wschód. Rozpoczęła się krótka akcja
„błysk”: szybka
kawa w termosie, mycie zębów,
szybkie „pożarcie” naprędce
przygotowanej
kanapki. Założyłem kalosze i chwyciłem sprzęt (na
szczęście przygotowany już
wieczorem) i już
wrzesień 2016
byłem gotów. Wsiedliśmy do wozu i udaliśmy się na łąki w okolicach Trzcielina.
Sierpień jest miesiącem rui u saren.
W tym okresie nieco łatwiej, niż kiedykolwiek indziej, można je spotkać i zrobić
im zdjęcia. Szczególnie kozły, rywalizujące w tym czasie o kozy - poszukując
rywali -same, odważnie wychodzą na
otwartą przestrzeń, gdy usłyszą, że ktoś
się zbliża. Nie widząc jednak w fotografie
godnego walki rywala, po zmierzeniu
go wzrokiem, czasem dodatkowo go
„obszczekując”, udają się w innym kierunku lub chowają się w gęstwinę. Po
dojechaniu na miejsce, poszliśmy polną
drogą wzdłuż łąk. Już po kilkudziesięciu krokach znajomy dał mi znak, że
w rozrzedzonej mgle dostrzega sylwetę sarny. Spoglądnąłem we wskazane
miejsce. Zwierzę było idealnie ustawione.
Dokładnie pomiędzy nami a miejscem,
gdzie niedługo zacznie wschodzić słońce.
Takie ustawienie kadru „pod światło”,
mimo małej ilości światła dawało szansę
zrobienia nieporuszonych zdjęć długim
teleobiektywem.
Oczywiście, niezbędny był statyw i
wężyk spustowy, bez których ciężko sobie
poradzić w takich warunkach. Zrobiliśmy
Sarna wśród pasa trzcin i traw świetnie
się przedstawiała. Nie zdecydowaliśmy
się podchodzić do niej, by jej nie spłoszyć
przypadkiem. Stwierdziliśmy (rozsądnie nie dając się ponieść emocjom), że
stojąc na drodze poczekamy na rozwój
wypadków. Może sama podejdzie, może
wydarzy się coś jeszcze.
Po kilku minutach, obserwując scenę
przez wizjer aparatu, dostrzegłem - obok
fotografowanej sarny - drugi, mniejszy
kształt, a dokładniej parę poruszających
się i nasłuchujących uszu. Najpierw
myślałem, że obok leży druga sarna.
Jednak, gdy zaczęła się przemieszczać,
zrozumiałem, że to stojąca obok mała
sarenka - koźlę, którego tylko głowa i
uszy wystają spośród wysokich traw.
Raz po raz wciskaliśmy spust migawki,
rejestrując coraz to nowe ustawienie pasących się modelek. Taka szansa może
już się drugi raz nie nadarzyć.
Niestety, mimo sporej odległości i
dobrego zamaskowania, trzaski migawek naszych aparatów dotarły do mocno
wyczulonych dużych uszu sarniej matki. Zaniepokoił ją nieco ten dźwięk, na
szczęście nie na tyle, by zaczęła uciekać.
Odwróciła się i powoli, razem z koźlęciem zaczęła się od nas oddalać. Raz po
raz przystawała, nasłuchując uważnie.
Nie słysząc już dziwnych dźwięków, co
kawałek zatrzymywała się i skubała trawę
wraz z koźlęciem.
Mieliśmy dużo szczęścia. Pełni dobrego humoru, z uśmiechem na twarzy
stwierdziliśmy zgodnie, że choćbyśmy
mieli już nic tego ranka nie zobaczyć,
to warto było wstać dla tych kilku scen,
po kilka zdjęć. Nie ufając do
końca wskazaniom pomiaru światłomierza w aparacie, zmieniłem nieco
parametry ekspozycji.
Przestawiałem kilka
razy aparat, by dopieścić kompozycję.
których byliśmy świadkami, i dla zrobionych
zdjęć.
Jako
że
słońce dopiero zaczynało
wyłaniać
17
się zza horyzontu, ruszyliśmy w dalszą
drogę. Przeszliśmy kilkadziesiąt metrów
dalej. Znajomy stanął jak wryty i wyszeptał: „Patrz”. Przed nami, na skraju
pola i zadrzewionej miedzy, stoi koza z
podrośniętym młodym - pięknie oświetlona miękkim światłem wschodzącego
słońca. Postawiliśmy sprzęt i starając się
wykonywać jak najmniej niepotrzebnych
ruchów, raz za razem wyzwalaliśmy migawkę. Zwierzęta zdawały się nas nie
dostrzegać. Spoglądały co chwilę w stronę
miedzy, jakby coś tam dostrzegały i cały
czas zdawały się bacznie temu przyglądać.
Zrobiłem kilka zdjęć - najpierw samej
kozie, gdyż obie nie mieściły się razem
w kadrze. Potem
udało się zrobić
im wspólne zdjęcia. Wykonałem
też kilka zdjęć
samego koźlaka
stojącego przy
pięknie komponujących się w
miedzy trawach.
Sarny powoli
przemieściły się
dalej i znikły
nam z widoku.
Wymieniliśmy
kilka zdań o niezwykłości sceny
i dopisującym
nam szczęściu.
Pełni pozytywnych
emocji
rozejrzeliśmy
się
dookoła,
zastanawiając
się, w którym
kierunku
się
udać. Zaraz zauważyliśmy trzy
pary uszu - jedne obok drugich.
Z niedowierzaniem wpatrywaliśmy się
w kozę z dwoma
podrośniętymi młodymi. Nie zauważyliśmy jej wcześniej, ze względu na oddzielającą nas od tego widoku ścianę
wysokich pokrzyw. Ponadto zwierzęta
stały w wysokich trawach, dobrze się
18
maskując.
Musiałem rozłożyć statyw na pełną
wysokość, by stojąc na palcach i spoglądając w wizjer wciskać spust migawki.
Musiałem przesunąć się trochę z aparatem. Znajomy, nie mogąc tak mocno
rozstawić statywu, spróbował podejść
bliżej. Niestety takie manewry szybko
zostały dostrzeżone i sarny spłoszone
uciekły w stronę lasu. Mimo maskującego ubrania powolnych ruchów podczas
skradania się, nie zdołaliśmy być tym
razem „niewidzialni”. Emocje i podekscytowanie wzięły górę nad rozsądkiem. Za
bardzo uwierzyliśmy w nasze zdolności.
Otrzymaliśmy nauczkę, by nie nadużywać
uprzejmości przyrody i niepotrzebnie
nie niepokoić zwierząt, podchodząc do
nich zbyt blisko i nieuważnie.
Słońce tymczasem wzeszło nad horyzont. Zrobiło się cieplej i mgły z wol-
na zaczęły znikać. Godzina była jeszcze
wczesna, więc postanowiliśmy przejść
się kawałek po polu, zanim wróciliśmy
do samochodu. Podczas tego spaceru
przemknął nam jeszcze przed oczyma
lis. Widzieliśmy też jednego rogacza –
sądząc po rozwiniętym porożu, był to
herszt tutejszej koziej bandy.
Gdy obeszliśmy już prawie całe
pole dookoła, całkiem niedaleko nas,
wylądowała para żurawi. Słońce pięknie podświetlało kontury ich postaci.
Raz po raz klangorzyły nawołując się z
innymi parami. Gdy tak trąbiły, z otwartych dziobów wypuszczały kłęby pary,
świetnie podświetlanej przez słońce.
Zachwyceni tym widokiem wykonaliśmy po serii zdjęć.
Żurawie pochodziły jeszcze chwile po
polu, po czym nagle wzbiły się w powietrze i przeleciały na pobliską, podmokłą
łąkę. My zaś, oczarowani pięknem tego
poranka i bogactwem przeżyć, wróciliśmy do domów.
Tego dnia przyroda nam nie poskąpiła i na długo w naszej pamięci pozostaną
te chwile tak bliskiego z nią obcowania.
Natura nie tak często odkrywa przez
człowiekiem tyle swojego piękna i czaru
naraz, podczas jednego krótkiego spaceru. Często trzeba wykazać się dużą
cierpliwością, pokorą i zrozumieniem
dla jej praw, by móc zobaczyć i poczuć
jej piękno. I pewnie nikt by nam nie
uwierzył w tę opowieść, gdyby nie pełne
karty zdjęć mniej lub bardziej oddających
magię tego cudownego poranka.
Tekst i fot. Michał Bartkowiak
Autor od grudnia 2015 r. publikuje
zdjęcia przyrodnicze w na facebook’u - na profilu „Dzika Strona
Gminy Dopiewo”. Prowadzi też
stronę miodybartkowiaka.pl
wrzesień 2016
historia
Gmina Dopiewo z perspektywy 1953 roku
O prezentację danych w opracowaniu pod tytułem „Gmina wczoraj – dziś
i jutro” zwróciło się pismem o sygnaturze Or.II-16/7/53 do Gminnych Rad
Narodowych Powiatu Poznańskiego 27
czerwca 1953 r., Prezydium Powiatowej
Rady Narodowej w Poznaniu.
Sporządzone opracowanie dotyczyło
wielu tematów - np. komunikacji, zadrzewienia, obiektów sportowych, życia
społeczno politycznego itp. Warto zacytować część z tego raportu, aby wskazać,
jak istotne zmiany zaszły na terenie naszej
Gminy przez ostatnie 60 lat.
Materiał z terenu Gminy Dopiewo
„Wczoraj – Dziś – Jutro”
1. Komunikacja i drogi publiczne
Komunikacja:
Kolej – do 1939 r., jeżeli chodzi o ruch
pociągów, które przejeżdżały przez teren
Gminy Dopiewo – ograniczył się do 5
pociągów do i z powrotem. Obecnie jest 9
pociągów w tym jeden pociąg specjalnie
dla świata pracy. W latach późniejszych
projektuje się uruchomienie więcej pociągów, tak by było całkiem dogodne
połączenie.
Autobusy – w okresie lat późniejszych projektuje się połączenie osiedli
z tut. Gminy tj. Skórzewa, Plewisk przez
autobusy MPK, jak również połączenie
przez autobusy na linii do Komornik.
Drogi – przed 1939 r. było bitych dróg
i utrwalonych przez żużel jak następuje:
Dopiewo – Trzcielin, Dopiewo – Więckowice, Dopiewo – Dopiewiec – Palędzie,
Dąbrówka – Skórzewo, Chomęcice – Komorniki. Obecnie umocnione to: Dopiewo
– Konarzewo (4 km), w Plewiskach (1
km), Dopiewiec – Konarzewo (3 km),
Więckowice do Lusówka na przestrzeni 2 km, Dopiewiec – Dopiewo (2 km),
Skórzewo – Ławica (2 km), Zakrzewo
– Batorowo (3 km), Konarzewo – Chomęcice (5 km), Więckowice – Batorowo
(10 km), Komorniki – Głuchowo (1,5 km),
Palędzie – Gołuski (3 km), Dopiewo –
Podłoziny (0,5 km), Dopiewo ulica Polna
(0,7 km), ulica Wysoka (o,7 km), Komor-
wrzesień 2016
niki – Rosnowo (0,4 km), Komorniki
ulica Młyńska (1,3 km) – razem 40,1 km.
Perspektywa na przyszłość – przełożenie kostki na przestrzeni Dopiewiec
– Palędzie (2,5 km), dokończenie drogi
bitej Plewiska – Junikowo (0,3 km), Dopiewo – Konarzewo przełożenie (1 km),
Skórzewo – Plewiska nowa żużlowa (2
km), umocnienie drogi w Plewiskach na
przestrzeni 0,7 km, umocnienie drogi
w Gołuskach na przestrzeni 0,5 km, Komorniki – Głuchowo (0,7 km), Dopiewo
– Pokrzywnica (2 km), Dopiewiec do toru
ulica Środkowa (0,7 km), Komorniki –
Rosnowo (1 km), Dopiewo – Podłoziny
(2 km), Gołuski – Głuchowo (2,5 km).
Przełożenie mostu w Palędziu z drewnianego na betonowy, przerobienie mostu
w Komornikach z drewnianego na betonowy, przerobienie mostu w Plewiskach
z drewnianego na betonowy i gruntowna naprawa chodników w Dopiewie na
przestrzeni 0,7 km.
2. Zadrzewienie przydrożne
Do 1939 r. zadrzewienie Dopiewo –
Trzcielin, Dopiewo – Więckowice około
10 km, obecnie: Dopiewo – Dopiewiec
owocowe 2 km, Konarzewo – Chomęcice
owocowe 2 km, Dopiewo – Konarzewo
owocowe 3 km. W przyszłości: Zakrzewo – Batorowo topole 2 km, Dąbrowa
– Skórzewo topole 3 km, Dąbrówka –
Skórzewo topole 3 km, Dopiewo – Podłoziny topole 2 km.
3. Obiekty sportowe
Do 1939 r. nie było żadnego boiska
sportowego. Obecnie boiska sportowe
są w: Chomęcice, Dopiewo (opłotowane), Konarzewo, Dopiewiec, Palędzie,
Dąbrówka, Komorniki, Trzcielin, Plewiska. W przyszłości nowe boiska: Więckowice, Głuchowo, Zakrzewo, Dąbrowa
oraz opłotowanie wszystkich boisk na
terenie gminy.
4. Życie społeczne i polityczne
a. Ilość Ochotniczych Straży Pożarnych
– przed 1939 r. na terenie gminy były
w Dopiewie i Komornikach, obecnie w Dopiewie, Zakrzewie, Plewiskach i Komornikach. W przyszłości
w Więckowicach, Konarzewie, Skórzewie i Trzcielinie,
b. Ludowe Zespoły Sportowe – przed
1939 brak, obecnie 8 Kół, w przyszłości 15 Kół
c. Koła Gospodyń Wiejskich – obecnie
istnieją 4 Koła w przyszłości projektuje się założenie Kół na 5 gromadach.
5. Elektryfikacja
Przed 1939 żadna gromada nie była
zelektryfikowana, obecnie przystępuje
się do elektryfikacji w 1953 roku groma-
dy Trzcielin, w przyszłości (1954) cała
gmina będzie zelektryfikowana.
6. Oświata i Kultura
a. Szkolnictwo podstawowe – przed
1939 było 12 szkół, obecnie 13 szkół,
w przyszłości – rozbudowa w Dopiewie, Konarzewie, Więckowicach
i Plewiskach.
b. Stopień nauczania – przed 1939
była 1 szkoła o 7 oddziałach, reszta
o 4 oddziałach, obecnie 5 szkól o 7
oddziałach, reszta o 5 oddziałach,
w przyszłości wszystkie szkoły z zakresu 7 oddziałów.
c. Ilość nauczycieli – przed 1939 było 22
nauczycieli, obecnie 40 nauczycieli,
w przyszłości pełna obsada.
d. Szkoła dla dorosłych- przed 1939 nie
istniała, obecnie 1 szkoła na terenie
Konarzewa
e. Analfabetyzm – przed 1939 na terenie gminy było 240 analfabetów,
obecnie jest 20.
f. Przedszkola – przed 1939 nie istniały
na terenie gminy, obecnie są dwa
przedszkola publiczne – w Więckowicach i Konarzewie. W przyszłości
projektuje się przedszkola w: Głuchowie, Plewiskach, Dąbrówce, Komornikach, Dopiewie i Zakrzewie
g. Biblioteki Publiczne – przed 1939
niebyło bibliotek na terenie gminy,
jedynie były przy kościołach. Obecnie
jest biblioteka gmina w Dopiewie i 13
punktów bibliotecznych w gromadach. W przyszłości we wszystkich
gromadach będą punkty biblioteczne.
Liczba korzystających przed 1939 to
około 1.500 osób, obecnie około 4.200
osób
h. Świetlice – przed 1939 nie było świetlic, obecnie są w: Dopiewie, Dopiewcu, Dąbrówce, Zakrzewie, Palędziu,
Skórzewie, Komornikach, Głuchowie,
Trzcielinie oraz w instytucjach: PGR
Konarzewo, Chomęcice, Więckowice, Instytut Naukowy w Plewiskach.
W przyszłości, w każdej gromadzie
przewiduje się świetlicę
i. Zespoły artystyczne – przed 1939 nie
było zespołów artystycznych, obecnie
jest Zespól artystyczny w Komornikach, Dopiewie i chór w Skórzewie.
W przyszłości będzie chór w Dopiewie, zespół artystyczny w Skórzewie,
Konarzewie i Plewiskach.
7. Rolnictwo
Przed 1939 r. na terenie Gminy było 16
majątków o łącznej powierzchni 7.704,94
hektarów, z czego wskutek reformy rolnej ziemię podzielono: 5.909,91 ha na
gospodarstwa państwowe, tworząc 7
gospodarstw PGR i 1 gospodarstwo na-
19
historia
ukowo doświadczalne. Pozostałą ziemię,
tj. 1.795,03 ha, podzielono pomiędzy 145
parcelantów z terenu gminy Dopiewo.
a. Ludność trudniąca się rolnictwem –
przed 1939 r. było ludności rolniczej
6800, obecnie 4200, w przyszłości
przez zastosowanie mechanizacji
będzie bardzo znikoma ilość osób
pracowała w rolnictwie.
terenie Gminy Dopiewo
b. Pogotowie – przed 1939 r. przyjeżdżało na wieś, bardzo rzadko żądając
opłaty, obecnie pogotowie ratunkowe
przyjeżdża na każde żądanie i udziela
pomocy lekarskiej. W przyszłości, po
powstaniu ośrodka zdrowia, pomoc
lekarska będzie na miejscu.
8. Zdrowie
Przed 1939 r. na terenie Gminy był
1 lekarz, obecnie jest 2 lekarzy, w przyszłości przewiduje się wybudowanie
ośrodka zdrowia.
a. Pomoc położnicza – przed wojną
były położne, ale tylko prywatne,
obecnie na terenie gminy są 3 położne utrzymywane przez Państwo.
W przyszłości projektuje się założenie
izb położniczych w PGR i RSS na
9. Zaopatrzenie
– przed 1939 r. na terenie każdej gromady był sklepik, który jednakże pobierał
ceny różne – w zależności od upodobania.
Obecnie na terenie Gminy jest 14 sklepów
spożywczych podległych Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska,” gdzie
nie ma obecnie wyzysku kupujących.
Również na terenie Gminy przed 1939 r.
nie było sklepu tekstylnego, jak również
magazynów zbożowych, gdzie rzecz ta
obecnie znajduje się.
10.Łączność
– przed 1939 r. na terenie Gminy
były 3 agencje pocztowe, obecnie są 3
urzędy pocztowe. Telefony – przed 1939
r. były telefony tylko w 4 gromadach,
obecnie jest połączenie z 15 gromadami. W przyszłości wszystkie gromady
zostaną zaopatrzone w telefony.
11.Radiowęzły
– przed 1939 r. nie było mowy o radiowęzłach na terenie Gminy, obecnie 8
gromad ma głośniki radiowe. W przyszłości cała Gmina będzie zradiofonizowana.”
Refleksję nad treścią opracowania
pozostawiam Czytelnikom.
dr Piotr Dziembowski,
fot. Arch. autora
Powstanie Poznańskie 1956 roku cz. III
Udział jednostek Ludowego Wojska Polskiego
w wydarzeniach Poznańskiego Czerwca 1956.
Etap III: 29 czerwca od godz. 00:00
do godzin rannych 1 lipca.
W tym czasie do Poznania wkroczyły
jednostki 2 Korpusu Armijnego ćwiczące
wcześniej na poligonie w Wędrzynie.
Włączanie do akcji 2 Korpusu Armijnego wynikało z faktu, że w godzinach
popołudniowych 28 czerwca rozpoczęła
się seria napadów uzbrojonych grup demonstrantów na komisariaty i posterunki
MO (w dniu 29 czerwca spodziewano
się ataku na posterunek MO w Dopiewie), obóz pracy więźniów w Mrowinie
oraz studia wojskowe wyższych uczelni
cywilnych. Celem napadów było zdobycie broni. W ten sposób w rękach osób
cywilnych znalazło się około 250 sztuk
broni. Zadaniem wkraczających oddziałów była ochrona obiektów, likwidacja
punktów ogniowych w mieście, blokada dróg wylotowych oraz demonstracja
siły w celu niedopuszczenia do nowych
manifestacji.
W etapie tym pododdziały Oficerskiej
Szkoły Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych, Centrum Wyszkolenia Służby
Tyłów, jednostki 2 Korpusu Pancernego
i 2 Korpusu Armijnego wystawiły do
działań około 10 tys. żołnierzy i 426
wozów bojowych.
20
Około 22:00 28 czerwca do sztabu
2 Korpusu Armijnego wezwany został
pełniący obowiązki dowódcy 4 Dywizji
Piechoty ppłk Hilary Kamiński. Tam gen.
Popławski postawił zadania podległym
mu jednostkom.
11 pułk piechoty ochraniał Zakłady
im. Stalina z zadaniem niedopuszczenia
do zamieszek na ich terenie i zabezpieczenia ich przed zniszczeniem.
38 pułk piechoty od godzin rannych
29 września ześrodkował się w parku
Kasprzaka mając za zadanie ochronę
Międzynarodowych Targów Poznańskich.
30 czerwca pułk utrzymywał porządek
w rejonie cmentarzy na Cytadeli, Junikowie i Miłostowie.
22 pułk czołgów i artylerii pancernej
ześrodkował się w rejonie Woli, a 30
czerwca utrzymywał porządek w czasie
uroczystości pogrzebowych.
Oddziały 4 Pomorskiej Dywizji Piechoty do Poznania dotarły 29 czerwca do godz. 0:20. Dowódca dywizji
sprecyzował zadania dla oddziałów.
Otrzymały one zadanie ochrony 111
Szpitala Wojskowego, rejonu Targów
Poznańskich i parku Kasprzaka oraz
wzmocnienia ochrony ZISPO. Obiekty
te zostały zajęte 29 czerwca do godz.
1:00. Przy ul. Dąbrowskiego oddziały
wojskowe zostały ostrzelane. Ostrzelano
też grupę ochraniającą Targi Poznańskie
i Park im. Kasprzaka. Rannych zostało
6 żołnierzy. Nieznane osoby ostrzelały
też sztab 4 Dywizji Piechoty.
Do godz. 4:50 do Poznania w rejon
Ławicy dotarły oddziały 5 Saskiej Dywizji
Piechoty. Dowódca 2 Korpusu Armijnego
postawił dowódcy dywizji płk. Józefowi
Dziadurze następujące zadania:
• 6 pułk artylerii działać w dwóch
grupach; pierwsza grupa przekazana do dyspozycji dowódcy 10 pułku
KBW w składzie 1 i
• 2 dywizjon armat ochraniała
gmach WUBP,
•
druga grupa w składzie dywizjon szkolny i dywizjon armat 85
ochraniała koszary
•
KBW,
• 1 batalion 12 pułku piechoty
z kompanią czołgów 18 Samodzielnego Pułku Czołgów i Artylerii Pancernej (późniejszy 18
Pułk Zmechanizowany, a w 1996
przemianowany na 15 Wielkopolską
Brygadę Kawalerii Pancernej im.
gen. broni Władysława Andersa)
zabezpieczyć ZNTK;
• 2 batalion 12 pułku piechoty
z kompanią czołgów 18 Samodzielnego Pułku Czołgów i Artylerii
wrzesień 2016
historia
Pancernej ochraniać Fabrykę Opon
„Stomil”;
• 15 pułk piechoty z 18 Samodzielnym Pułkiem Czołgów i Artylerii
Pancernej (bez kompanii czołgów)
ochraniać Fabrykę Przetworów
Ziemniaczanych w Luboniu;
• Szkoła podoficerska 15 pułku piechoty z czterema czołgami ochraniać
Fabrykę Rowerów w Żabikowie;
Odwód dowódcy 2 Korpusu Armijnego stanowiły: 17 pułk piechoty, batalion
szkolny 12 pułku piechoty i dwie kompanie czołgów 18 Samodzielnego Pułku
Czołgów i Artylerii Pancernej.
Dywizja przystąpiła do ochrony budynku WUBP, koszar 10 pułku KBW,
Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego, Fabryki Nawozów Sztucznych,
Fabryki Rowerów, Fabryki Przetworów
Ziemniaczanych i Fabryki Opon „Stomil”.
Odwód dowódcy 2 Korpusu Armijnego ześrodkowano na lotnisku Ławica.
Żołnierze dywizji uczestniczyli w patrolowaniu ulic oraz likwidacji punktów
ogniowych.
Do godzin popołudniowych 30
czerwca zlikwidowano wszystkie punkty
ogniowe i rozproszono demonstrantów.
Zapadła decyzja o wycofaniu w nocy z 30
czerwca na 1 lipca 1956 r. większości jednostek wojskowych. Na terenie Poznania
pozostawiono 27 pułk zmechanizowany
bez batalionu czołgów, który wystawił
posterunki ochronne przy WUBP, KW
PZPR, WRN, Dworcu Głównym, Polskim
Radio, ZISPO i Elektrowni Miejskiej.
Patrolowanie miasta przejęły jednostki MO i Korpusu Bezpieczeństwa
Wewnętrznego. Do Poznania ściągnięto też pododdziały pancerne Korpusu
Bezpieczeństwa Wewnętrznego: trzy
kompanie transporterów opancerzonych,
kompanię motocyklistów i pluton transporterów opancerzonych Podoficerskiej
Szkoły Broni Pancernej i pluton pancerny
1 Specjalnej Brygady KBW.
W wyniku walk w Poznaniu jednostki
wojskowe poniosły następujące straty
w ludziach: 1 zabity oficer, 1 podchorąży
i 2 szeregowych; rannych było 9 oficerów, 8 podchorążych, 6 podoficerów, 10
szeregowców.
Zabici to: podporucznik Marian
Sepkowski z 73 pułku zmechanizowanego (zginął w okolicach Mostu Teatralnego); podchorąży Ryszard Ficek
z Oficerskiej Szkoły Wojsk Pancernych
i Zmechanizowanych (ciężko ranny przy
ul. Kochanowskiego, zmarł w szpitalu
7lipca 1956); szeregowy Jakub Czekaj
z 10 pułku Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (zginął w rejonie gmachu
Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa
Publicznego) oraz szereregowy Bronisław
Falasa z 27 pułku zmechanizowanego
(zginął w rejonie Elektrowni
Miejskiej od kuli podchorążego
Oficerskiej Szkoły Wojsk Pancernych
i Zmechanizowanych.
Prokuratura wojskowa prowadziła
postępowanie prokuratorskie przeciwko dziesięcu żołnierzom: podchorążemu
Wacławowi Prokopczykowi z Oficerskiej
Szkoły Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych (umorzone 18 lipca 1956 r.); kapralowi Jerzemu Bogusiowi z 19 Dywizji
Pancernej (akt oskarżenia wpłynął do
Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego; sąd
postępowanie umorzył); podchorążemu
Stanisławowi Niekłaniowi z Oficerskiej
Szkoły Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych (umorzone 22 listopada 1956 r.
ze skierowaniem do postępowania dyscyplinarnego); marynarzowi Bogusławowi
Kruszonie z Ośrodka Szkolenia Specjalistów Marynarki Wojennej w Lędowie
koło Ustki (umorzone 17 lipca 1956 r.);
szeregowemu Henrykowi Gierczakowi
z JW 4824 (umorzone 18 lipca 1956 r.);
sierżantowi Zdzisławowi Przybycieniowi
z 2 baonu rozpoznawczego (umorzone
14 sierpnia 1956 r. ze skierowaniem
do postępowania dyscyplinarnego);
kapitanowi Stanisławowi Jareckiemu
z CWST (umorzone 14 sierpnia 1956 r.
ze skierowaniem do postępowania dyscyplinarnego); podchorążemu Leszkowi
Nowickiemu z Oficerskiej Szkoły Wojsk
Pancernych i Zmechanizowanych (umorzone 26 listopada 1956 r. ze skierowaniem do postępowania dyscyplinarnego);
szeregowemu Władysławowi Morawcowi
z JW 1986 (umorzone 27 października
1956 r. ze skierowaniem do postępowania
Gen. bryg. Józef Dziadura
dyscyplinarnego); podchorążemu Julianowi Gierutcie z Oficerskiej Szkoły
Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych
(śledztwo umorzono – nie dopatrzono
się umyślnego spowodowania śmierci
żołnierza).
Jednym z mitów Poznańskiego
Czerwca 1956 jest informacja o skazaniu na śmierć i rozstrzelaniu kilkunastu żołnierzy, którzy przyłączyli się
do demonstrantów. Żołnierze ci mieli
być rozstrzelani m.in. na wojskowym
lotnisku Ławica. Wieść o rozstrzelaniu 19
żołnierzy i oficerów z Oficerskiej Szkoły
Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych
na lotnisku Ławica była bardzo żywa
wśród poznaniaków już od 1956 r. Sprawa
nabrała rozgłosu w 1981 r. za sprawą artykułu Michała Łuczaka na łamach „Głosu
Wielkopolskiego”. Powróciła w sierpniu
1991 r. za sprawą Jana Sandorskiego,
a w zasadzie listu adresowanego do niego,
w którym nadawca pisał, że w Poznaniu rozstrzelano 17 osób, a ich zwłoki
skierowano transportem kolejowym do
portu Marynarki Wojennej w Gdyni. Po
drodze, w Czarnem, wyładowano jedną ze
skrzyń z nazwiskiem Stanisław Sobieraj.
Pozostałe 16 trumien miano zrzucić do
morza z ORP „Zetempowiec”. Personaliów nadawcy listu nie udało się ustalić.
W 2001 r. odtajniono część dokumentów
Pomnik Czerwca 1956 ul. Kochanowskiegow Poznaniu
wrzesień 2016
21
historia
Centralnego Archiwum Wojskowego. Na
ich podstawie obalono sensacyjną wiadomość o zatopieniu skrzyń z ciałami.
Także tych i innych wątków nie potwierdziła Naczelna Prokuratura Wojskowa
ani Poznański Oddział IPN.
Ponieważ okręt, z którego podobno
zrzucono do morza ciała rozstrzelanych
żołnierzy ORP Gryf – polski okręt szkolny z lat 1951-1976, początkowo noszący
nazwę ORP Zetempowiec. Został przebudowany ze statku handlowego budowanego pod koniec II wojny światowej
dla marynarki niemieckiej, po wojnie
przekazanego Polsce w ramach reparacji
wojennych. Początkowo służył w marynarce handlowej pod nazwą „Opole”,
wraz z bliźniaczym statkiem „Olsztyn”.
W 1950 został przekazany Marynarce
Wojennej i po przebudowie na okręt
szkolny, wszedł do służby pod nazwą
ORP „Zetempowiec” (na cześć ZMP).
Przebudowy – mimo jej znacznego
zakresu – dokonano w ekspresowym
tempie 152 dni. Jej przebieg nadzorował wyznaczony na dowódcę jednostki Polak z pochodzenia a jednocześnie
oficer radzieckiej floty handlowej Oceanu Spokojnego – kmdr ppor. Robert
Mietielica, dzięki którego staraniom na
rufowej nadbudówce został zamontowany
dalmierz artyleryjski. Kmdr Mietielica
stał się powszechnie znany, wymuszając
należny dla ORP salut polskiego rudowęglowca, przez ostrzelanie go z działa
ślepymi nabojami.
Po odwilży politycznej 1956 r., w 1957,
okrętowi nadano tradycyjną w polskiej
marynarce nazwę ORP „Gryf ”. Był największą jednostką szkolną polskiej marynarki, odbył wiele rejsów szkolnych
w obrębie Morza Bałtyckiego (m.in.
Leningrad, Rostock), a także Morza
Północnego (m.in. Narwik, Murmańsk,
Archangielsk, Reykjavik, Portsmouth)
i Morza Śródziemnego i Czarnego (m.in.
Palermo, Split, Warna, Sewastopol,
Port Said, Aleksandria). W 1970 i 1971
zdobył miano najlepszego okrętu MW.
Wycofany został ze służby w 1976, po
czym służył przez pewien czas jako hulk
– barka koszarowa i grzewcza w VIII
basenie w Gdyni.
Historia okrętu: 1945 – zbudowany jako niemiecki statek typu Hansa
A Irene Oldendorff w stoczni Burmeister
and Wain w Kopenhadze w Danii (port
macierzysty Lubeka); 10 października
1945 r. przejęty przez Wielką Brytanię
i przemianowany na Empire Contees
(port macierzysty Londyn); w 1946 r.
przekazany ZSRR i przemianowany
na Omsk (port macierzysty Ryga); 13
maja 1947 r. przekazany Polsce i wcielony
do polskiej floty handlowej pod nazwą
Opole (port macierzysty Szczecin); 19
października 1950 r. przejęty przez
Marynarkę Wojenną i przebudowany
w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni
na okręt szkolny; 10 lipca 1951 r. wcielony do służby jako ORP Zetempowiec;
22
10 kwietnia 1957 r. zmiana nazwy na
ORP Gryf; 24 września 1976 r. wycofany ze służby i przebudowany na barkę
koszarową BK-5
Powstanie w czerwcu 1956 r. został
brutalnie stłumione przez liczące około
10 tys. żołnierzy oddziały Ludowego Wojska Polskiego pod dowództwem wywodzącego się z Armii Czerwonej generała
Stanisława Popławskiego
Stanisław Gilarowicz Popławski,
generał armii Armii Radzieckiej i Ludowego Wojska Polskiego, dowódca
Wojsk Lądowych w latach 1947–1950,
wiceminister obrony narodowej PRL
(1949–1956), członek Komitetu Centralnego PZPR (1949–1956), poseł na Sejm
Ustawodawczy i na Sejm PRL I kadencji,
członek Komisji Wojskowej Biura Politycznego KC PZPR nadzorującej Wojsko
Polskie od maja 1949 r., Bohater Związku
Radzieckiego (1945).
Urodził się 22 kwietnia 1902 r.
w Wendyczanach pod Mohylowem,
w polskiej rodzinie chłopskiej, jako
syn Hilarego i Poliny z Kostienieckich.
W lutym 1920 r. został wcielony do Armii
Czerwonej. Uczestnik wojny domowej
w Rosji. Do 1923 r. pełnił służbę jako
szeregowy, następnie do 1927 r., w stopniu podoficerskim był szefem kompanii
w 297 Pułku Strzeleckim.
W latach 1927-1930 był słuchaczem
Charkowskiej Wojennej Szkoły Czerwonych Podoficerów imienia Wszechukraińskiego CWK. W 1930 r. wstąpił do
WKP(b). W latach 1930–1931 plutonem
w 137 Pułku Strzeleckim. Od 1931 do
1933 r. był dowódcą plutonu, a następnie
od 1933 do 1935 r. kompanii w Szkole
Oficerów Piechoty w Charkowie. W latach 1935-1938 był słuchaczem Akademii
Wojskowej im. Michaiła Frunzego. Od
1938 do 1939 r. był wykładowcą taktyki
na tej uczelni. W lutym 1939 r. na skutek
donosu został usunięty z akademii oraz
z armii i skierowany na stanowisko dyrektora w zaniedbanym sowchozie „Kultura” w obwodzie tulskim, prowadzącym
hodowlę trzody chlewnej. Przed wybuchem wojny niemiecko-radzieckiej został
ponownie powołany do armii, obejmując
funkcję szefa Oddziału Operacyjnego
Sztabu 162 Dywizji Strzeleckiej.
Podczas wojny niemiecko-radzieckiej
walczył w składzie: Frontu Zachodniego, Frontu Kalinińskiego, 1 i 3 Frontu
Białoruskiego. Brał udział w walkach
pod Moskwą, nad Bałtykiem, o Berlin,
operacjach: nadbałtyckiej, wschodniopruskiej, wiślano-odrzańskiej i berlińskiej. W okresie lipiec – wrzesień 1941 r.
dowodził 720 Pułkiem Strzeleckim, po
czym od października 1941 do stycznia
1942 r. kierował Sztabem 363 Dywizji
Strzeleckiej. Do maja 1943 r. dowodził kolejno: 184., 256. i 220. Dywizją
Strzelecką. Na stopień generała majora
mianowany 14 lutego 1943 r. Następnie
od czerwca 1943 r. do września 1944
r. dowodził 45 Korpusem Piechoty w 5
Pomnik Dzieci Powstańców Czerwca
1956 Poznań ul. Młyńska
Armii Radzieckiej.
We wrześniu 1944 r. został skierowany do Wojska Polskiego w stopniu
generała majora. Od 26 września do 19
grudnia 1944 r. dowodził 2 Armią Wojska
Polskiego, a następnie do 10 września
1945 r. 1 Armią Wojska Polskiego w walkach o Warszawę, na Wale Pomorskim,
nad Bałtykiem, Odrą i Łabą oraz o Berlin. Czterokrotnie ranny i trzykrotnie
kontuzjowany.
Po zakończeniu działań wojennych,
do 22 listopada 1947 r. pełnił funkcję
dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego. Mianowany na stopień generała
pułkownika Armii Radzieckiej 11 lipca 1946 r. Był przewodniczącym Wojewódzkiego Komitetu Bezpieczeństwa
we Wrocławiu. W latach 1947–1950 dowódca Wojsk Lądowych WP, Głównego
Inspektora Wyszkolenia Bojowego (do
20 listopada 1956 r.). 2 kwietnia 1949
r. powierzono mu dodatkowo stanowisko II wiceministra obrony narodowej,
które sprawował do 24 grudnia 1949
r. Po reorganizacji ministerstwa został
wiceministrem obrony narodowej. 12
sierpnia 1955 r. mianowany generałem
armii Armii Radzieckiej.
W czerwcu 1956 dowodził oddziałami wojska tłumiącymi wystąpienia
robotnicze w Poznaniu.
W latach 1947–1956 był posłem na
Sejm Ustawodawczy z ramienia Stronnictwa Ludowego, później Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, następnie
poseł na Sejm PRL I kadencji. W latach
1949–1956 członek Komitetu Centralnego PZPR, a w latach 1953-1956 prezes
Naczelnej Rady Łowieckiej Polskiego
Związku Łowieckiego.
20 listopada 1956 r. powrócił do
ZSRR. W grudniu 1956 powierzono mu
funkcję I zastępcy Głównego Inspektora
wrzesień 2016
historia / poezja
Szkolenia Armii Radzieckiej. Od kwietnia
1958 r. był doradcą w grupie generałów
inspektorów ministerstwa obrony ZSRR.
W 1963 przeszedł w stan spoczynku.
Żonaty z Mają z Terpiłowskich
(1911–1991), miał córkę Izabelę (zam.
Rożkowa, 1931–2011).
Autor wspomnień pt. Towarzysze
frontowych dróg, Warszawa 1964 r., 1966
r., 1970 r, 1973 r, 1983 r.; Товарищи в
борьбе, Moskwa 1963 r., 1974 r.; Kampfgefährten, Berlin 1980 r. Wspomnienia
te nosiły w wersji roboczej tytuł: Na ziemi przodków (За землю предков), lecz
cenzura nakazała go zmienić.
Zmarł 10 sierpnia 1973 r.
w Moskwie, gdzie został pochowany na
Cmentarzu Nowodziewiczym. W jego
pogrzebie wzięła udział delegacja polska
z ministrem obrony narodowej (wówczas
jeszcze gen. broni) Wojciechem Jaruzelskim i wiceministrem ds. kombatantów
Stanisławem Kujdą.
Z polskich odznaczeń posiadał m. in.:
Krzyż Komandorski Orderu Wojennego
Virtuti Militari; Krzyż Wielki Orderu
Odrodzenia Polski; Krzyż Komandorski
z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski;
Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia
Polski; Order Sztandaru Pracy I klasy –
dwukrotnie; Order Krzyża Grunwaldu
II klasy; Złoty Krzyż Zasługi – dwukrotnie i Śląski Krzyż Powstańczy (jest to
wyjątkowa sprawa, ponieważ w okresie
Powstań Śląskich był żołnierzem Armii
Czerwonej).
Dowódcą pacyfikującej Poznań
w 1956 r. 5 Saskiej Dywizji Piechoty był
Józef Wiktor Dziadura, urodzony 21 maja
1917 r. w Słupicy, generał brygady Wojska
Polskiego. Przed wojną ukończył 7 klas
szkoły powszechnej. Pracował w zakładzie kowalskim i na roli w gospodar-
stwie rodziców, a w latach 1937–1938
odbył służbę wojskową w 1 Dywizjonie
Pociągów Pancernych w Legionowie. Po
ukończeniu szkoły podoficerskiej został
kapralem i dowódcą drużyny. W 1939 r.
pracował krótko na kolei jako strażnik
i zwrotniczy. Uczestnik wojny 1939, dostał
się do niewoli sowieckiej. Wywieziony na
Syberię, gdzie był maszynistą i przebywał
tam do 30 listopada 1940 r.
Od 12 lipca 1943 r. w 1 Dywizji Piechoty, następnie w 2 Dywizji Piechoty im.
H. Dąbrowskiego, z którą przeszedł szlak
bojowy w składzie 2 Dywizjonu Artylerii
Przeciwpancernej. Od sierpnia 1943 r.
dowódca plutonu rusznic przeciwpancernych, awansowany 22 sierpnia 1943 r.
na chorążego. Od 11 wrześniu 1944 r. do
31 grudnia 1945 r. skierowany do Szkoły
Oficerskiej 1 Armii WP na dowódcę szkolnego plutonu strzeleckiego, a 18 grudnia
1944 r. awansowany na podporucznika
i dowódcę kompanii. Krótko po wojnie
(23 V 1945) został porucznikiem. Po odbyciu kursu dowódców batalionu od 3
marca do 30 listopada 1947 r. w Wyższej
Szkole Piechoty w Rembertowie do 14
grudnia 1949 r. pełnił obowiązki szefa
sztabu i dowódcy 37 pułku piechoty. 27
marca 1948 r. awansował na majora. Od
15 grudnia 1949 r. dowodził 18 pułkiem
piechoty.
W okresie od 1 października 1951 r. do
7 sierpnia 1952 r. na kursie doskonalenia
oficerów Akademii Sztabu Generalnego.
Od 8 sierpnia 1952 r. dowódca 1 pułku
piechoty i w czasie dowodzenia pułkiem
otrzymał awans na podpułkownika. Dowódca 1 Dywizji Piechoty od 20 listopada 1952 r. do 10 października 1955
r. Od 9 lipca 1955 r. pułkownik, a od 11
października 1955 r. do 7 grudnia 1956
r. dowódca 5 Saskiej Dywizji Piechoty.
Niechętnie żegnam się z latem
Wrześniowe rytmy
Witaj szkoło
Z pierwszym września,
dzwonek pierwszy,
w progi szkoły dzieci prosi.
Apel w gali, hymn i wiersze,
godnie trzeba rok rozpocząć.
W klasach błyszczy, pachnie świeżość,
wokół lśni, porządek wszędzie.
Dzieci w ławki się przymierzą,
w nich na lekcjach siedzieć będą.
Witaj szkoło napis głosi,
wypisany na tablicy.
Pod nią kreda, aż się prosi,
by ją dzieci mogły chwycić.
Zanim znów roczek przeminie
i rozpoczną się wakacje.
Z główką pełną nowej wiedzy,
przeskoczycie w wyższą klasę.
Aldona Latosik
1 IX 2014
wrzesień 2016
Szef Oddział III Głównego Zarządu
Szkolenia Bojowego, Komendant garnizonu miasta stołecznego Warszawy
od Wigilii 1963 r. i szef Wojewódzkiego
Sztabu Wojskowego. W 1959 r. ukończył
Wojskową Akademię Sztabu Generalnego
Sił Zbrojnych ZSRR im Woroszyłowa.
6 października 1962 r. uchwałą Rady
Państwa Nr 42/62 mianowany do stopnia
generał brygady (nominację otrzymał
od przewodniczącego Rady Państwa
Aleksandra Zawadzkiego). Od 14 października 1972 r. do 1 października 1973
r. szef polskiej misji w Międzynarodowej
Komisji Kontroli i Nadzoru w Korei. Od 2
października 1973 r. w dyspozycji MON.
6 czerwca 1975 r. na wniosek Wojskowej Komisji Lekarskiej został zwolniony
do rezerwy. Pożegnany przez ministra
obrony narodowej gen. armii Wojciecha
Jaruzelskiego. Zmarł 26 września 1997
r. w Warszawie. Odznaczony m.in.: Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia
Polski (1974 r.), Orderem Sztandaru Pracy
II klasy (1963 r.), Krzyżem Kawalerskim
Orderu odrodzenia Polski (1958 r.), Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti
Militari (1945 r.), Krzyżem Walecznych
(1945 r.), Srebrnym Krzyżem Zasługi (1951
r.), Orderem Wojny Ojczyźnianej I stopnia (ZSRR), Orderem Flagi Narodowej
II klasy (Koreańska Republika Ludowo
Demokratyczna 1973 r.).
Eligiusz Tomkowiak,
na podstawie materiałów
znajdujących się
w zbiorach Gabinetu Pamiątek
Historycznych w Dopiewie.
Fotografie ze zbiorów GPH
Z pierwszym dzwonkiem
Zbliża się koniec wakacji,
wrzesień już stoi za progiem.
Koniec luzu, tylko patrzeć,
jak wejdziecie w mury szkoły.
Z pierwszym dzwonkiem, jak przystało,
klasy gwarem znów zatętnią.
Wolnych dni nie było mało,
trwały całe dwa miesiące.
Z nową siłą, odpoczęci,
usiądziecie w szkolnych ławkach.
Młodość na wskroś łaknie wiedzy,
więc nauka pójdzie gładko.
Ostro brać się za naukę,
żadnych szkolnych zaległości.
Choć czasami pójdzie z trudem,
życzę uczniom pomyślności.
Aldona Latosik
27 VIII 2016
Jeszcze chwila, a ogrody zgubią barwy,
schylą głowy, jakby latem
umęczone.
Chociaż pełne jeszcze blasku stoją trawy,
jak na lekcję jesień włączy rdzawy dzwonek.
Wiatrem kwiaty ukołysze na rabatach,
zwieje woń i pośród działek poszarzeje.
Drzewa wnet się przyodzieją w złoty
kaftan,
tuż przed zimą zrzucą ubiór kryjąc ziemię.
Wtedy jesień zaszeleści pełną parą,
kapeluszem się ukłoni runo leśne.
Wicher świśnie, jakby chciał nadmuchać
balon,
siądzie tam, skąd przegoniła porę letnią.
Wyhaftuje kropelkami kałuż krocie,
jak fontanny się rozprysną pod
kołami.
Auta nieraz taplać będą lepkim błotem,
parasole wiatr pozmienia w tulipany.
Aldona Latosik, 26 VIII 2014
23
poezja / informacje gminne
U schyłku sierpnia
Szklą się po nocy trawniki,
kroplami rosy ściosane.
Dni znacznie krótsze niż w lipcu,
rześkość powietrza nad ranem.
Wkrótce ustaną klekoty,
bociany skrzydła w lot wzniosą.
Po nich kolejne odloty,
by z wiosną wrócić z powrotem.
Wrzosy utkają kobierce,
jesieni rzucą pod stopy,
która niebawem przybędzie,
drzewom korony wyzłocić.
Kasztan wypadnie z łupiny,
żołędzie z drzew pospadają.
Mgieł snuć się będą muśliny,
pająk dzierganiem się zajął.
Kozak kapelusz założy,
stojąc na jednej nodze.
pod brzozy w trawy zaprosi,
warto więc wybrać się z koszem.
Aldona Latosik
27 VIII 2016
Kasztanowa bajka
W zielonych kubraczkach spadają kasztany,
wdzianka ich są dziwnie
w kolce nastroszone.
Bywa że w łupinkach bliźnięta mieszkają,
lśnią w jesiennym słońcu ich skórki brązowe.
Rodzic kasztanowca, wydał na świat dziecię,
stały obok siebie nawet w zimie mroźnej.
Pod kołderką z liści i pierzyny śnieżnej,
drzewko zimowało, śpiąc
sobie spokojnie.
Wzdłuż długiej alei schylają się dzieci,
zbierając wśród liści
jesienne klejnoty.
Jeden wpadł do dołka, wiatr
piaskiem zmatowił,
do tego go przykrył liść jesienny złoty.
W dobrej komitywie rosły obok drzewa,
jak to rodzic z dzieckiem, zawsze obok siebie.
Kiedy susza była, sokiem swym podlewał,
Potomkowi dałby nawet gwiazdkę z nieba.
Spał jak pod kołderką, do
samiutkiej wiosny,
psiak łapą przydepnął,
gdy był na spacerze.
Gdy ciepło zstąpiło, kiełki mu wyrosły,
gałązki się wzbiły mocno ponad ziemię.
Dopiewscy sołtysi
ze sztandarem
Uroczyste przekazanie i poświęcenie sztandaru sołtysów Gminy Dopiewo
odbyło się 15 sierpnia 2016 r. w kościele
parafialnym w Konarzewie. Dopiewo jest
jedną z nielicznych Gmin w Polsce, której
sołtysi mają swój sztandar. Składa się z
11 sołectw. Inicjatorem przedsięwzięcia
był Marian Czekalski, będący prezesem
dopiewskich sołtysów.
- Cieszę się, że mamy swój sztandar,
którym możemy uświetniać uroczysto-
24
ści, podkreślając rolniczy rodowód naszej
Gminy, jej tradycje i rolę sołtysów – tłumaczy Marian Czekalski. - Podobało mi
się, że nasze stowarzyszenie powiatowe
ma sztandar, który znakomicie prezentował się na wielu uroczystościach.
Nasi sołtysi wielokrotnie szliśmy w
poczcie sztandarowym z tym sztandarem. Czasem jednak uroczystości
na terenie powiatu czy województwa
było wiele, i choć chętnych sołtysów
do pocztu w Gminie nie brakowało, to
Aldona Latosik
28 VIII 2016
©
jednym sztandarem powiatowym trudno
było obsłużyć kilka wydarzeń. Zależało
mi, żebyśmy w Gminie mieli także swój
sztandar. Pozyskaliśmy fundatorów
i udało się. Mamy
sztandar! – mówi
sołtys, nie kryjąc
wzruszenia.
Sztandar sołtysów
Gminy Dopiewo po
jednej stronie przedstawia herb Gminny i
nazwy jej 11 sołectw,
po drugiej - Matkę
Boską Zielną, bliską
polskiej wsi i rolnictwu, którą otaczają
słowa: Bóg – Honor
– Ojczyzna.
Sołtysi z Gminy
Dopiewo stawili się na
uroczystości w komplecie. Byli przedstawiciele miejscowego
samorządu - z wójtem
Adrianem Napierałą
i przewodniczącym
rady gminy Leszkiem Nowaczykiem na
czele, radni sołeccy i
gminni. Nie zabrakło
gości z powiatu, województwa, zaprzyjaźnionych Sołectw i Gmin oraz stowarzyszeń, a wśród nich sołtysom najbliższych
- była obecna Barbara Czachura - prezes
Stowarzyszenia Sołtysów Województwa
Wielkopolskiego i Zbigniew Tomaszewski – prezesa Stowarzyszenia Sołtysów
Powiatu Poznańskiego.
Trzech sołtysów obchodziło tego dnia
symbolicznie jubileusz „sołtysowania”,
przypadający na 2016 r. Z rąk wójta Na-
wrzesień 2016
informacje gminne
pierały i przewodniczącego Nowaczyka
wyróżnienia i gratulacje dostali: Walenty
Moskalik - za 30 lat pełnienia funkcji
Ważne telefony
Urząd Gminy Dopiewo
61 814 83 31
61 814 80 92 (fax)
Straż Gminna w Dopiewie
(7:30-22:00)
61 894 19 86
512 457 982
512 457 977
Straż Pożarna 998
Komenda Miejska Straży
Pożarnej w Poznaniu 61 82153 00
Komendant Ochotniczych
Straży Pożarnych w Gminie Dopiewo 606 260 004
Policja 997
Komisariat Policji w Tarnowie Podgórnym 61 81 46 997
Rewir Dzielnicowych
w Dopiewie 61 841 32 30
Gminna Biblioteka
Publiczna w Dopiewie
61 814 82 23
Gminny Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Dopiewie
61 814 82 62
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dopiewie 61 814 80 20
Zakład Usług Komunalnych
w Dopiewie 61 814 82 31
sołtysa w Skórzewie, Tadeusz Bartkowiak
-za 25 lat przewodzenia sołectwu Dopiewo i Alojzy Sammler będący sołtysem
od 15 lat w Trzcielinie.
Wyróżnienie z rąk prezes Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego - Barbary Czachury otrzymał
sołtys Marian Czekalski – sołtys Zakrzewa i prezes gminnego stowarzyszenia
w Dopiewie.
Po uroczystej mszy św. koncelebrowanej przez proboszcza ks. Krzysztofa
Różańskiego i ks. Krystiana Sammlera,
syna sołtysa z Trzcielina, do której przygrywała Orkiestra Dęta Gminy Dopiewo,
w świetlicy parafialnej miało miejsce
spotkanie, wypełnione ciepłem słów i
życzeń.
Najbliższą okazją do prezentacji
sztandaru sołtysów będą Gminne Dożynki w Dopiewie, które odbędą się w
najbliższą niedzielę: 4 września 2016 r.
Adam Mendrala
Fot. Michał Juskowiak,
Beata Spychała
Skórzewskie Dożynki
Tegoroczne
święto plonów
w Skórzewie,
rozpoczęło
się
uroczystą mszą w
kościele pw.
Św. Marcina
i Wincentego
w Skórzewie.
Podczas mszy
poświecono tegoroczne plony
– owoc ciężkiej
pracy naszych
rolników, ale
tegoroczne
dożynki
to
również jubileusz 65 lecia istnienia Spółdzielni Produkcji Rolnej „AGROFIRMA”
oraz 30 lat pełnienia funkcji sołtysa wsi
Walentego Moskalika. Na zakończenie
eucharystii, przy wyjściu mieszkańcy
zostali poczęstowani chlebem.
Spółka Wodna
w Dopiewie 607 032 085
Pogotowie ratunkowe 999
Pogotowie weterynaryjne 983
Pogotowie energetyczne 991
Pogotowie gazowe 992
Pomoc doraźna (18:00-6:00)
61 863 87 60
Centrum Medyczne
Dąbrówka: 535 404 099
Przychodnia Zespół Lekarzy
Rodzinnych
w Dopiewie: 61 814 83 21
Przychodnia Bonus
w Skórzewie: 61 814 36 25
wrzesień 2016
25
kuchnia / kultura
Podczas dożynek rolnicy z Dąbrowy,
Skórzewa, Przeźmierowa i Wysogotowa
świetawali tegoroczny rok ciężkiej pracy.
Nie jeden może się zastanawiać czy w
miejscowości takiej jak Skórzewo są jeszcze rolnicy? Z odpowiedzią przychodzi
sołtys wsi Skórzewo, który na bieżąco
zna sprawy swojej wsi, który podczas
sobotniego wystąpienia przyznał ze w
ponad 5 tys miejscowości jest zaledwie
3 rolników. Jednak to nie jest powód do
prężnje działanosci od 65 lat spółdzielni
produkcyji rolnje „Agrofirma”
Wieniec z Kościołem
Jak co roku, wieniec dożynkowy
z sołectwa Więckowice powędrował do
Kościoła Parafialnego pw. św. Wawrzyńca
w Niepruszewie. Powodem była msza
św. dziękczynna za plony, która odbyła
Tarta
ze śliwkami
26
się 21 sierpnia 2016 r. Większa część
sołectwa Więckowice przynależy, obok
Niepruszewa i Otusza, do tej parafii, stąd
zaangażowanie mieszkańców sołectwa
w przygotowania do uroczystości.
Coraz więcej śliwek można znaleźć
w sklepach i na straganach. Gałęzie śliw
w sadach, na działkach i w przydomowych ogródkach uginają się pod ciężarem
dorodnych fioletowych owoców. Warto
spożywać śliwki w każdej postaci. Proponuję ciasto ze śliwkami.
Składniki na spód
• 250 g mąki pszennej
• 150 g masła
• 150 g cukru
• 1 jajko
• 2 łyżki wody
• szczypta soli
Składniki na nadzienie
• 1 kg śliwek, usunąć pestki
• 5 łyżek cukru do posypania
• 4 łyżki migdałów w płatkach
Druga część święta odbyła się w parku
przy ul. Poznańskiej, gdzie na mieszkańców czekała zabawa przy orkiestrze
pod bezchmurnym niebem.
Rolnikom i tegorocznym jubilatom
– składamy gratulacje i podziękowania.
Tekst i fot. Michał Juskowiak
Wieniec z sołectwa Więckowice
przygotowali w tym roku mieszkańcy z ulicy Krótkiej i ulic
przylegających do tej ulicy
oraz z ulicy Tarnowskiej
i z Drwęsy. Trzeba przyznać, że przedstawiający
kościół parafialny wieniec
wygląda imponująco.
- Każda z wiosek należących do naszej parafii
była reprezentowana przez
delegację, która przyniosła
do kościoła chleb lub wieniec dożynkowy. Podczas
Mszy Świętej zostały one
poświęcone, a na zakończenie częstowano wszystkich
chlebem wypieczonym z tegorocznych plonów – relacjonują mieszkańcy Więckowic na swoim facebook’u.
Świątynia, będąca dla
twórców wieńca inspiracją,
pochodzi z XVI w., a obecny wizerunek
zawdzięcza późniejszym przebudowom
i renowacjom.
AM
Fot. Archiwum Sołectwa Więckowice
Przygotowanie
Mąkę, zimne masło, jajko i szczyptę
soli należy mieszamy na desce, siekając nożem. Następnie dodajemy 2 łyżki
zimnej wody i szybko zagniatamy ciasto
do momentu uzyskania gładkiej struktury. Wstawiamy ciasto na 30 minut do
lodówki. Po tym czasie rozwałkowujemy
ciasto i wkładamy do formy na tartę.
Następnie leżące w formie ciasto nakłuwamy widelcem.
Układamy na cieście pozbawione
pestek śliwki. Posypujemy je cukrem.
Rozgrzewamy piekarnik do 220 stopni.
Pieczemy przez 40 minut. Natychmiast
po upieczeniu posypujemy cukrem i
migdałami.
MJ, fot. Michał Juskowiak
wrzesień 2016
kultura
Dorota poleca
Mam dla Państwa pomysł na obiad.
Kurczak w krakersach, sos czosnkowy
i dwie sałatki. Polecam!
Piersi w krakersach
Piersi z kurczaka pokroić w paski,
zalać maślanką, zostawić na 1 godz. Krakersy słone pokruszyć, kawałki mięsa
obtoczyć w krakersach, włożyć na blachę,
piec 25 minut w 180°C na złoty kolor.
składniki. Po przemieszaniu dodać 0,5
szklanki oliwy. Zostawić na noc. Sałatkę wkładany do słoików. Nie gotujemy.
Sałatkę można spożywać przez 3 tygodnie, oczywiście jeśli wcześniej jej nie
spałaszujemy.
Życzę Państwu udanego pichcenia!
Smacznego!
Dorota Ossowska, Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich
Szczegóły: www.dopiewo.pl
Sos czosnkowy
1 łyżkę śmietany, 2 ząbki czosnku,
sól, pieprz, 1 jogurt naturalny, sok z 0,5
cytryny, 1 łyżkę majonezu.
Sałatka z zielonych ogórków
Ogórki pokroić w plastry, posolić,
zmorzyć, odcisnąć. Dodać 1 łyżkę cukru, 2
łyżki octu winnego, 1 cebulę. Wymieszać.
Sałatka z warzyw dla leniwych
1 główka kapusty surowej, ok. 2
kg; 2 marchewki, 2 papryki czerwone,
2 ząbki czosnku. Składniki poszatkować
i wymieszać.
Zalewa: 1,5 szklanki wody, 1 szklanka
cukru, 2 łyżki soli, 0,75 szklanki octu.
Zalewę zagotować. Gotującą zalewą zalać
Tak bawiliśmy się na Gminnych Dożynkach 2016
wrzesień 2016
27
kultura
Fot: A. Mendrala, B. Spychała, M. Juskowiak, Ł.Mańczak
28
wrzesień 2016
wywiad
Dziewczyna z plakatu
Rozmowa z Alicją Wielińską, fotomodelką, twarzą tegorocznych Gminnych
Dożynek w Dopiewie.
Wiele kilkuletnich dziewczynek
i nastolatek marzy o tym, żeby
zostać modelką. Jak zaczęła się
Twoja przygoda z modelingiem?
- Wyszło spontanicznie. Od urodzenia
mieszkam z rodzicami i rodzeństwem
w Zakrzewie w Gminie Dopiewo, pod
lasem. Wieś, pole, łąka i las to doskonałe
plenery do robienia zdjęć. Kiedy na komunię dostałam swój pierwszy aparat
fotograficzny, robienie zdjęć stało się
łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej.
Pojawiła się ochota, żeby zrobić z aparatu
użytek. Sesje fotograficzne były jedną z
naszych zabaw. Chodziłyśmy z siostrami
do lasu, albo na łąkę, gdzie zamieniałyśmy się rolami modelek i fotografa. Było
to ładnych parę lat temu. Obecnie rolę
„pierwszych aparatów” pełnią telefony
komórkowe. W tamtym czasie telefony
nie miały jeszcze takich możliwości i nie
były aż tak powszechne wśród dzieci, więc
posiadanie własnego aparatu stwarzało
nowe możliwości. Otworzyło w moim
życiu nowy rozdział. Potem moim dyżurnym fotografem był kuzyn,
który miał lustrzankę.
Jemu
sprawiało
frajdę pstrykanie
zdjęć, mi pozowanie. Efekty
wrzesień 2016
mojej pracy przed obiektywem, poprzedzone przygotowaniami w garderobie i
przed lustrem, podobały się rodzinie,
koleżankom i znajomym, więc zaczęłam
myśleć poważniej o tym, żeby spróbować swoich sił. Zainwestowałam 250
zł w profesjonalną sesję fotograficzną,
z fotografem i stylistką i przygotowałam sobie tak zwane portfolio. Mogłam
się dzięki temu przedstawić w sposób
przyjęty w tej branży ludziom z agencji, które zajmują się tym zawodowo.
Wysłałam portfolio do kilku z nich. Po
jakimś czasie zadzwonił telefon. Było
pierwsze zlecenie.
Jak to działa? Podjęłaś stałą
współpracę z jakąś agencją?
- Nie, bo umowa na kilka lat ogranicza. Takie umowy czasem zabraniają
zmiany wizerunku, narzucają rygor diety,
a ja nie wiem, jaki będę miała pomysł
na życie za chwilę. Dlatego pozostałam
„wolnym strzelcem”, co nie oznacza, że
nie muszę się pilnować i ograniczać, ale
mam większą swobodę i kontrolę. Sama
muszę się ograniczać. - Jestem aktywna
w branży od 3 lat. O modelkach, fotomodelkach czy uczestniczkach konkursów
miss ludzie myślą czasem stereotypowo,
nierzadko nieprzychylnie, płytko. Części osób wydaje się, że praca modelki
jest lekka, dobrze płatna, że wiąże się
„nic-nie-robieniem” lub brakiem ochoty na poważniejsze rzeczy, ale tak nie
jest. Czasem przygotowanie makijażu,
fryzury, stroju trwa kilka godzin. Do
tego dochodzi kilka godzin pozowania
do różnych ujęć, jakie wymyślił sobie
fotograf lub jego klient. Trzeba znosić
niewygodę, walczyć ze zmęczeniem.
To nie takie proste, jak się niektórym
wydaje. Nikt nam nie tworzy cieplarnianych warunków. Czasem stołek
jest niewygodny albo wokół
jest zimno. Ale coś za coś.
Jak się w tym człowiek
spełnia, to da się to
przeżyć. Dostałam
pierwsze zlecenie
dzięki temu, że
odważyłam się rozesłać portfolio i zarejestrować się na kilku portalach będących
bankami twarzy, ale niektóre dziewczyny
wyłapali z tłumu tzw. skauci . Drogi są
różne. Każda z nas ma swoje cele, plany
i ambicje, wykraczające poza modeling.
Jakie masz plany?
- Rozpoczynam teraz trzecią klasę
liceum. Uczę się w IV LO w Poznaniu.
Modeling lubię i chciałabym się nim
zajmować tak długo, jak będzie mi to
sprawiało radość i dawało satysfakcję.
Dlaczego miałabym odmawiać sobie tego,
co lubię tylko dlatego, że niektórym ludziom coś się źle kojarzy lub wydaje. W
tej pracy trzeba wiedzieć, czego się chce
i być odpornym na stres, zwłaszcza, gdy
pracuje się z ludźmi, którzy realizują
kosztowne projekty czy kampanie pod
presją czasu. Ja to rozumiem. Po liceum
chcę studiować resocjalizację na UAM
lub dziennikarstwo. Chciałabym kiedyś
pracować z trudną młodzieżą, pomagać jej znaleźć rozwiązanie czy wyjście
z trudnej życiowej sytuacji. Na przykład
w domu poprawczym. Chciałabym też
napisać książkę, bo lubię pisać.
Wróćmy do modelingu: ile dotychczas miałaś profesjonalnych
sesji?
- Kilkanaście.
Musiałaś za nie płacić?
- Zapłacić musiałam za tę pierwszą.
Następne odbywały się albo w ramach
29
wywiad
W 2014 r. Alicja wygrała gminny konkurs
"Miss Zumby", który odbył się podczas Dni
Gminy i odjechała do Zakrzewa rowerem
kampanii, za które dostawałam pieniądze, albo na zasadzie wzajemnych korzyści, tzn. fotograf nad czymś pracował
lub chciał po prostu zrobić fajne zdjęcia
a ja widząc jego portfolio, zgadzałam się
na udział w sesji w zamian za ciekawe
zdjęcia do mojego portfolio.
Co reklamowały Twoje zdjęcia
z pierwszej sesji? Jakie inne projekty dotąd realizowałaś?
- Zostały wykorzystane w ogólnopolskiej kampanii społecznej „Szacun dla
zawodowców” propagującej szkoły zawodowe. Znalazłam się w centralnej części
plakatu na bilbordach w całej Polsce.
Czasem zdarzają się mniej spektakularne
zlecenia, ale można spotkać podczas ich
realizacji osoby znane – byłam m.in.
statystką w reklamie telewizyjnej jednej
z sieci handlowych, z udziałem Karola
Okrasy i Doroty Welmann. Użyczałam
twarzy do reklam słuchawek i firmy pożyczkowej. Nie na wszystkie pomysły
się godzę. Zdarzyło mi się odrzucić
propozycję firmy obuwniczej, która
zainteresowana była wyłącznie nogami.
W tym roku wzięłaś udział w
wyborach Wielkopolska Miss Nastolatek. Jak wspominasz tę współpracę? Różnie ludzie mówią o tego
typu konkursach, różne rzeczy
30
się słyszy lub czyta.
Poleciłabyś czy raczej
odradzała uczestnictwo niezdecydowanym
dziewczynom?
- Każdy decyzję podejmuje sam. Na pewno bym
nie odradzała. Dla mnie
to była bardzo fajna przygoda, choć byłam niezdecydowana. Właściwie ta
przygoda trwa nadal, bo
biorę nadal udział w programach, realizuję inne
zobowiązania z umowy.
Takie konkursy to są przedsięwzięcia
biznesowe, więc uczestniczki muszą podpisywać umowy. Udział w eliminacjach
do konkursu wzięłam przez przypadek.
Namówiła mnie koleżanka, która chciała
mieć towarzystwo. Nie bez oporów się
zgodziłam. Koleżanka eliminacji nie
przeszła, powalczyłam dalej sama. Z
wyłonionej trzydziestki dziewczyn udało
mi się awansować do finału, do top 10, co
uważam za sukces. Dzięki temu miałam
szansę wziąć udział w profesjonalnych
zajęciach z różnych dziedzin, zrobiono
mi dobre zdjęcia, nawiązałam kontakty, które dziś w tej branży procentują.
Niektóre dziewczyny, mimo otrzymania
którejś z „koron” się nie pokazują, inne
wykorzystują swoją szansę. Uważam że
udział w programie był taką moją inwestycją i trzeba z niej wycisnąć tyle ile
się da. Nie można czekać z założonymi
rękami, bo zlecenia same z nieba nie
spadną. Dzięki determinacji, wraz z 10
uczestniczkami, poleciałam w czerwcu
do Paryża na sesję organizowaną przez
projektantów, którzy współpracowali z
organizatorami konkursu. Wbrew pozorom nie były to jedynie finalistki, bo
oprócz mnie z top 10 do Francji poleciała
jeszcze jedna dziewczyna. Chodziłyśmy
tam po czerwonym dywanie rozwiniętym
na jednym z paryskich placów, zmieniałyśmy kreacje, podczas pokazu kręcono
film, robiono nam zdjęcia.
3 lata wcześniej wzięłam udział w
gminnym konkursie „Miss Zumby”,
w którym zajęłam pierwsze miejsce i
wygrałam rower. Tego lata w konkursie
na scenie na plaży, ale głównie prezentowałyśmy suknie, a nie stroje plażowe,
jakby się mogło kojarzyć.
Rodzice nie mieli zastrzeżeń?
- Codziennie dzwonili. Zawsze sprawdzają, czy wszystko jest w porządku. Ja
się im nie dziwię.
Taka aktywność zawodowa nie
przeszkadza Tobie w nauce?
- Dla mnie nauka jest na pierwszym
miejscu. Nie podejmuję się wykonania
zadań, które mogłyby mieć negatywny
wpływ na wyniki w nauce. Ja jedynie
bywam modelką. Jak ktoś do mnie mówi
„modelka”, to mu odpowiadam, że jestem
dziewczyną ze wsi.
Czyżbyś sama sobie dokuczała?
- Skądże znowu? Jestem dumna,
że pochodzę ze wsi i na wsi mieszkam.
Mieszkam w Zakrzewie od urodzenia, tu
mieszkają moi rodzice i dziadkowie. Tu
mam znajomych. Z tym miejscem mam
związane dobre wspomnienia. Dlatego
z przyjemnością wzięłam udział w sesji
dożynkowej i zgodziłam się reklamować
nasze Gminne Dożynki w tym roku. Nie
chciałabym być z miasta. Lubię wieś i
wiejskie życie. W mojej klasie w liceum
większość dziewczyn jest z Poznania.
Na palcach jednej ręki mogę policzyć
te spoza Poznania. Ze wsi jestem tylko
ja. Dobrze mi z tym.
Rozmawiał: Adam Mendrala
Fot. Archiwum Alicji
Wielińskiej, Daria Mochalska,
Michał Juskowiak, Adam Mendrala
wrzesień 2016
kultura
Francuski podbój plaży
Francuska grupa muzyczna La Punkaravane dała 9 sierpnia 2016 r. koncert
na Owocowej Plaży w Zborowie. Radosna żywiołowość gości znad Sekwany
udzieliła się amatorom leżakującym nad
jeziorem Niepruszewskim, otwartym
na spotkanie z muzyką nieoczywistą
w nietypowym, jak na koncert miejscu.
La Punkaravane istnieje od 2010 r.
Zborowo było najmniejszą z miejscowości, jakie młodzi Francuzi odwiedzili
podczas tegorocznej europejskiej trasy
obejmującej także Berlin, Frankfurt nad
Menem, Poznań i Kraków. Organizato-
rem koncertu było Stowarzyszenie Kulturalno-Artystycznego Gminy Dopiewo,
Lubimy nietypowe wyzwania
Rozmowa z członkami zespołu La
Punkaravane. Zespół tworzą: Rafi, Pinpon, Luc, Charles, Guillaume, Tim, Wiwi,
Romain et Maman.
Jesteście młodymi ludźmi, od
dawna gracie razem? Jak można
określić styl, który uprawiacie?
wrzesień 2016
- Pochodzimy z miejscowości leżącej
70 km pod Paryżem Chateau Thierry,
co miało wpływ na to, jak patrzymy na
świat i co tworzymy. Teksty pisze Rafael,
muzykę tworzymy wspólnie. Śpiewamy
po francusku, jesteśmy pionierami wśród
francuskich artystów bo gramy muzykę
które zespół zaprosiło. Projekt został
dofinansowany ze środków publicznych
Gminy Dopiewo.
fot. Michał Juskowiak
i Beata Spychała
lat 70 - tych na pograniczu ska, punk, rock
i reggae, nie jest ona zbyt popularna we
Francji lecz daje nam dużo satysfakcji. W
naszych tekstach pojawiają się aspekty
społeczno-polityczne, poważne tematy
lub satyra w elit rządzących – to cechy
charakterystyczne francuskiego rapu. W
obecnym 8 - osobowym męskim składzie
gramy od 2014 r.
31
kultura
Skąd pomysł na koncert w Dopiewie – na plaży w Zborowie?
- Pomysł narodził się spontanicznie
z polsko – francuskich kontaktów, dzięki którym koncert w Zborowie stał się
częścią trasy koncertowej, którą zaplanowaliśmy na tegoroczne lato. Po kilku
występach w Niemczech, przyjechaliśmy
tutaj – do Polski. Zamierzamy tu spędzić
2 tygodnie. Pierwsze koncerty odbyły
się w Poznaniu - na Łęgach Dębińskich
podczas imprezy pn.: „Śniadanie na Trawie” i na Starym Rynku. Wizyta w Zborowie jest efektem daru przekonywania
Stanisława Niedzieli ze Stowarzyszenia
Kulturalno-Artystycznego Gminy Dopiewo, który namówił nas na ten koncert
na plaży. Lubimy nietypowe wyzwania,
dlatego przystaliśmy na tę propozycję.
Jakie inne miejsca w Polsce
odwiedzicie w tym roku?
- Łączymy przyjemne z pożytecznym.
Przy okazji koncertów zwiedzamy okolice
miejsc, w których gramy. Następne są w
naszym rozkładzie koncerty w Grzybowie
i w Wieliczce. Z Wielkopolski jedziemy
na południe Polski.
Jaki jest Wasz największy sukces muzyczny? Jesteście rozpoznawalni u siebie w kraju?
- Graliśmy na wielu dużych koncertach w kraju ze znanymi francuskimi
grupami, które są bardzo popularne
we Francji np. na festiwalu La France.
Największe sukcesy mamy oczywiście
przed sobą.
Jakie wrażenia macie z pobytu
w Polsce?
- Pobyt niedawno zaczęliśmy, ale
Polska już się nam spodobała. Duże
wrażenie zrobiła na nas architektura
Starego Rynku. Spodobały nam się połączenia nowoczesnych budynków ze starymi kamienicami. Zauważyliśmy dużo
terenów zielonych, placów zabaw, terenów
rekreacji dla dzieci. Dużym zaskoczeniem
było dla nas tępo życia mieszkańców
Poznania. We Francji budzimy się dłużej.
Spacerując po mieście delektowaliśmy
się urodą polskich kobiet.
Czy w Waszych planach na przyszłość jest kolejna wizyta w Polsce?
- Kto wie? Jeśli nadarzy się taka
okazja, to z miła chęcią skorzystamy
z zaproszenia i ponownie odwiedzimy
Polskę. Jesteście radosnymi i otwartymi
ludźmi, całkiem podobni do nas.
Rozmawiała: Beata Spychała
Fot. Beata Spychała,
Michał Juskowiak
Koncert na 966 głosów
Chór Gminy Dopiewo „Bel Canto”
wziął udział w niezwykłym koncercie,
nawiązującym do rocznicy 1050-lecia
Chrztu Polski, przypadającej na ten rok.
Wydarzenie odbyło się w Koźminie - w
sąsiedztwie zamku Orla z XIV w. i otoczeniu parku. Otworzył je Burmistrz Miasta
i Gminy Koźmin - Maciej Bratborski.
29 chórów z Wielkopolski, pod batutą
Kaspra Ekierta, wykonało najpierw kil-
Chór z Gospodyniami
32
kanaście znanych pieśni o patriotycznej i
religijnej wymowie. Zabrzmiały: Bogurodzica, Gaude Mater Polonia, Rota, Czego
chcesz od nas Panie, Czarna Madonna,
Dawnej Polski Tyś Królową, Nie lękajcie
się, Abba Ojcze i Barka. Następnie miała
miejsce zmiana gatunkowa – chóry zaprezentowały się w lżejszym, rozrywkowym
repertuarze zapraszając publiczność na
„Biesiadę chóralną”. Zaśpiewane zostały
przebojowe polskie piosenki – m.in.: W
zielonym gaju, Szła dzieweczka, Kurdesz. Wyróżnieniem dla naszego gminnego Chóru Bel Canto było możliwość
poprowadzenia karaoke do piosenki
„Miała baba koguta”, w czym dopiewianie
sprawdzili się znakomicie.
Działalność Chóru „Bel Canto” jest
dofinansowana ze środków publicznych
Gminy Dopiewo.
Bel Canto
Fot. Archiwum Chóru
Chór Gminy Dopiewo „Bel Canto”
zapewnił oprawę wokalną uroczystości 150-lecia Kół Gospodyń Wiejskich
w Sielinku, o której wspominaliśmy w
poprzednim numerze „Czasu Dopiewa”.
- Do dziś pozostaje mi w pamięci wspaniały popis wokalny naszych Chórzystek i Chórzystów podczas Jubileuszu
KGW. Jestem przekonany, że na każdym
z uczestników nasi artyści zrobili bardzo
dobre wrażenie. Dziękuję, że podczas tego
Święta byliście z nami – mówi Henryk
Walenciak – Prezes Kółek Rolniczych
Gminy Dopiewo, reprezentujący nasz
gminny ruch rolniczy podczas tego wydarzenia.
AM, fot. Archiwum Henryka
Walenciaka i Adama Wasielewskiego
wrzesień 2016
kultura
Mikołaj i Mieczysław zaśpiewali razem
Podopieczny WTZ „Promyk” Konarzewo - Mikołaj Lambryczak z Zakrzewa, jako jeden z 12 finalistów IV
Wojewódzkiego Przeglądu Piosenki
Osób Niepełnosprawnych, wziął udział
w warsztatach muzycznych z Mieczysławem Szcześniakiem, które odbyły się w
Ośrodku Wypoczynkowym Jutrzenka
w Gołąbkach od 22 do 24.08.2016 r. Ich
zadaniem było przygotowanie uczestników do Gali Finałowej w gnieźnieńskim Amfiteatrze przy Centrum Kultury
„Scena to dziwna”.
Codziennie, przez kilka godzin, Mikołaj miał zajęcia z muzykiem. Ćwiczył
emisję głosu, rozśpiewywał struny głosowe, uczył się choreografii do wspólnego
występu z pozostałymi finalistami podczas koncertu galowego. Wykonał razem
z nimi utwory Mieczysława Szcześniaka:
„Mam tego dość” i „Jest jeden Świat”.
Indywidualnie wykonał utwór
„Rzeczy zmieniają się”, a towarzyszył
mu chórek i akompaniował zespół muzyczny. Organizatorzy nie zapomnieli o
integracji finalistów, którzy przyjechali
z różnych stron Wielkopolski i się nie
znali. Były wśród nich osoby m.in. z:
Piły, Krajenki, Wapna, Wrześni i Gnie-
Jubileusz
Firmy Koprasa
35-lecie aktywności zawodowej świętował 14 sierpnia 2016 r. Zbigniew Kopras z Fiałkowa, znany w Polsce pasjonat
motoryzacji. W urodziny odwiedziło Go
150 zmotoryzowanych osób. Z tej okazji
i my odwiedziliśmy jubilata.
Skąd wzięło się u Ciebie zainteresowanie motoryzacją ?
- Ojciec nie miał warsztatu, ale był
kierownikiem SKR-u w Dopiewie od
1965 r. Samochody pojawiały się u nas
na podwórku częściej niż w innych rejonach wsi. Tata jeździł Warszawą, miał
też 2 traktory, w tym Deutza z 1938 r.
Prowadził też kursy jazdy. Miałem solidny motoryzacyjny szlif.Po Dopiewie
jeździło w tamtym czasie 5 miejscowych
aut i 6 traktorów.
Dlatego postanowiłeś kształcić
się w tym kierunku i zarabiać na
chleb?
wrzesień 2016
zna. Wspólne spacery, ognisko
i śpiew sprzyjały w nawiązaniu
relacji i lepszym poznaniu się.
Ostatni dzień był dniem
gali. Mimo że zaczynała się o
16:00, do Gniezna zostaliśmy
przewiezieni autobusem rano.
Tam czekali na nas muzycy i
charakteryzatorki (fryzjer i
makijażystka). Czekała nas
próba generalna i doszlifowywanie ostatnich dźwięków - z
muzykami, chórem i odsłuchami. Podczas gali finałowej
amfiteatr wypełniony był po
brzegi. Adrenalina udzieliła
się każdemu. Dużą podporą
był dla finalistów Mieczysław Szcześniak. Wykonania jego utworów były
genialnie. Artysta dał się poznać jako
człowiek empatyczny, ciepły, otwarty.
Z każdym porozmawiał, każdemu dał
autograf, z każdym pozował do zdjęć.
Mieliśmy z nim indywidualne spotkanie,
podczas którego dużo rozmawialiśmy.
Powiedział nam, że słuchanie nas sprawia mu dużo przyjemności. Widać było
podczas warsztatów, że drugi człowiek
jest dla niego ważny.
- Dojrzewała we mnie ta myśl.
Remontowaliśmy z kolegą motorowery, motocykle, potem - w
okresie „samochodówki” – auta.
Wojsko odrabiałem jako kierowca
w Wojskowych Zakładach Remontowo – Budowlanych. Jeździliśmy po Polsce i budowaliśmy
całe jednostki, w tym nietypowe
budynki, np. garaże dla rakiet
SS-20 w Wyciążkowie. To były
czasy! Co się wtedy przewoziło!
Kiedy otworzyłeś warsztat?
- Był rok 1981. Miałem do
dyspozycji niewielki budynek
gospodarczy. Poddałem go adaptacji. Miałem jeden kanał, jeden
regał na części. Zimą wiało, że
hej! Wstawiałem kozę z rurą.
Jak stan wojenny ogłoszono, robiłem
podbitkę pod eternitem. Biuro prowadziłem w domu.
Dziś jest tu na placu u Ciebie
prawdziwe motoryzacyjne imperium. Warsztat, Okręgowa Stacja
Kontroli Pojazdów, Biura Stowarzyszenia Starych Samochodów i
Motocykli „Mikrus”, Fundacji –
Centrum Motoryzacji Historycznej
i zbiory motorowerów, motocykli
, samochodów…
- Firmę powiększałem 4 razy. W
1994 „odpalałem” mniejszy budynek
Stacji, w 2009 – duża halę. To kamienie
milowe . Kiedyś pracowałem sam, dziś
„Jest jeden świat” – ten utwór z
repertuaru Mieczysława Szcześniaka
zaśpiewali na zakończenie gali finałowej i to z piosenkarzem finaliści, wraz
z terapeutami.
Towarzyszące nam podczas tych
warsztatów emocje na długo pozostaną
w naszej pamięć. Spotkania i muzykowania z Mieczysławem Szcześniakiem
nie zapomnimy nigdy.
Marzena Goleń – Niedziela,
Terapeuta zajęciowy
jest nas pięciu. Cieszę się, że synowie
podzielają moje zainteresowania. Jest
mi raźniej. Mam kolejne plany. Staram
się o środki na muzeum motoryzacji
i szkołę, włączyłem się we wdrożenie
zawodu mechanika motocyklowego –
w moim warsztacie szkoli się obecnie 8
uczniów. Chcę też organizować kolejne
rajdy dla mieszkańców Gminy Dopiewo
i naszych Gości.
Wszystkiego dobrego. Pomyślności w realizacji marzeń.
Rozmawiał: Adam Mendrala,
fot. A. Mendrala
i Archiwum Zbigniewa Koprasa
33
kultura
Wakacje z Gwiazdami
Wakacje 2016 już za nami. Czas urlopów, wypoczynków i beztroskich zabaw
dla wielu z nas pozostał wspomnieniem
najczęściej na zdjęciach. Jak co roku
młodzi mieszkańcy Gminy Dopiewo
mieli możliwość skorzystania z wakacyjnych propozycji przygotowanych przez
Gminną Bibliotekę Publiczną i Centrum
Kultury w Dopiewie.
Atrakcyjna oferta GBPiCK sprawiła,
że zainteresowanie letnimi warsztatami,
które odbywały się pod hasłem „Wakacje
z Gwiazdami”, było ogromne.
Marta Podulka
Uczestnicy mieli okazję osobiście
poznać znane z telewizyjnych talent
show gwiazdy. W sali bibliotecznej w OSP
w Dopiewie odbyły się warsztaty wokalne z Martą Podulką, wokalistką która
zadebiutowała w programach X-Factor
i Mam Talent. Jej piosenki możemy dziś
usłyszeć w wielu rozgłośniach radiowych.
Młodzi wokaliści szlifowali umiejętności wokalne i obycie sceniczne. Podczas
koncertu finałowego młodzi wokaliści
wykonali utwory, których uczyli się
przez czas trwania warsztatów, a także
wspólnie z prowadzącą zaśpiewali jej
34
autorską piosenkę „Nie przeszkadzać”.
Marta Podulka zorganizowała małe stu-
dio nagraniowe i zarejestrowała jedną
z piosenek, która została wydana na
płycie CD i wręczona uczestnikom jako
pamiątka wspólnej pracy.
Ania Sosińska
Kolejną Gwiazdą, która gościła podczas wakacji w GBPiCK, była Ania Sosińska, uczestniczka programu You Can
Dance. Tancerka przez 3 dni w sali CRK
w Konarzewie przygotowywała i szkoliła
grupę młodych tancerzy. Przygotowany
układ choreograficzny został w całości
zaprezentowany rodzicom na zakończenie
warsztatów. Taniec nowoczesny okazał
się strzałem w dziesiątkę, gdyż wszyscy
z przyjemnością i w pocie czoła trenowali
najtrudniejsze elementy układu. Ania
Sosińska ponadto z przyjemnością opowiadała o swojej przygodzie w You Can
Dance i odpowiadała na każde pytanie
związane z tańcem.
Luiza Baaziz
Wakacyjny cykl warsztatów z Gwiazdami zakończyła bardzo smacznie uczestniczka MasterChef Junior – Luiza Baaziz.
Młoda wirtuozka gotowania dla dwóch
grup uczestników warsztatów kulinarnych w Dopiewie przygotowała bardzo
wyszukane menu. Wraz z Luizą młodzi
kucharze przygotowywali pieczonego łososia z salsą z mango, awokado i kolendrą, podawanego z pieczonymi batatami
i rozmarynem. Całość dopełnił pyszny
deser chia z musem truskawkowym. Choć
nie było łatwo z tym zadaniem wszyscy
poradzili sobie doskonale. Jak się okazało
gotować mogą również dzieci.
Ogółem w wakacyjnych warsztatach zorganizowanych przez GBPiCK
w Dopiewie wzięło udział ok. 80 osób.
Tak duże zainteresowanie warsztatami
sprawiło, że GBPiCK już przygotowuje
całoroczną ofertę zajęć dodatkowych
w naszej Gminie. Jak nas zapewniła
Elżbieta Nowicka – Dyrektor GBPiCK,
na pewno nie zabraknie niespodziane
ia każdy znajdzie cos dla siebie.
Więcej informacji już we wrześniu
na stronie www.bibldop.pl i facebooku.
Zapraszamy!
Łukasz Mańczak
GBPiCK w Dopiewie
wrzesień 2016
sport
Mistrzyni żagli z Gminy Dopiewo
188 jachtów wystartowało w ogólnopolskich regatach o „Srebrny Żagiel
Optymista”, które odbyły się w dniach
5-7 sierpnia na Jeziorze Kierskim.
Wśród startujących była mieszkanka
Gminy Dopiewo - Joanna Kiełczewska (POL 999), która zajęła I miejsce
w kategorii dziewcząt.
Kolejnym sukcesem młodej żeglarki
było II miejsce na Międzywojewódzkich
Mistrzostwach Młodzików, które odbyły
się w Szczecinie w dniach 13-14 sierpnia.
Po pierwszym dniu regat otrzymała żółtą
koszulkę lidera, wywalczoną dzielnie
w silnych warunkach wietrznych, które
zawodniczka bardzo lubi. Niestety drugi
dzień był skromny w wiatr i nie udało się
utrzymać zdobytego I miejsca. Srebrny
medal oczywiście cieszy niesamowicie!
W ciągu 3 ostatnich lat Asia wielokrotnie stawała na podium na regatach
rangi lokalnej i ogólnopolskiej. Warto
wspomnieć, że mama Joanny - Agnieszka
Kiełczewska (POL 115) jest zeszłoroczną
Mistrzynią Polski w żeglarskiej klasie
Europa Masters, a dziadek Stefan Kowalski (82 lata!) Jej trenerem.
Michał Kiełczewski
Fot. Archiwum rodzinne
Gratulujemy żeglarskich i trenerskich
sukcesów i życzymy wiatru w żagle na
kolejnych regatach!
Redakcja „Czasu Dopiewa”
Troje Bobrów na Mistrzostwach Świata
Zakończyły się Mistrzostwa Świata
Juniorów w Ultimate Frisbee, które odbywały się w okresie 31.07 - 06.08.2016 we Wrocławiu. Była to największa w
historii impreza Ultimate Frisbee zorganizowana dotąd w Polsce. Udział w
niej wzięło 49 zespołów – w dwóch tzw.
„dywizjach”: 29 zespołów - w dywizji
męskiej oraz 20 w żeńskiej. W reprezentacjach zagrało trzech zawodników
z drużyny Brave Beavers, trenującej na
terenie gminy Dopiewo: Michał Schiller,
Julia Nowicka, Mateusz Gibki.
Polskie reprezentacje pokazały się z
bardzo dobrej strony. Chłopcy zajęli 15
miejsce, odnosząc zwycięstwa z: Nową
Zelandią (w meczu
otwarcia), Szwajcarią
i Czechami. Zawzięta
walka toczyła się ze utytułowanymi drużynami
Japonii i Francji. Tylko
brak doświadczenia Polaków sprawił, że oddali
pola rywalom.
Z kolei skazywane
przez bukmacherów
na porażkę dziewczyny,
pokonały wyżej oceniane Finki oraz Słowenki i
ostatecznie uplasowały
Pamiątkowe zdjęcie kadry Polski z kadrą Nowej Zelandii
wrzesień 2016
35
sport
się na 16 miejscu, w tyle zostawiając reprezentację Wielkiej Brytanii i Irlandii.
Klasyfikacja końcowa - mężczyźni
1. USA, 2. Kanada, 3. Wielka Brytania, 4. Austria, 5. Włochy, 6. Japonia,
7. Irlandia, 8. Kolumbia, 9. Belgia, 10.
Niemcy, 11. Szwecja, 12. Francja, 13. Nowa
Zelandia, 14. Holandia, 15. Polska, 16.
Czechy, 17. Indie, 18. Republika Chińska,
19. Szwajcaria, 20. Izrael, 21. Finlandia,
22. Słowenia, 23. Słowacja, 24. Rosja,
25. Meksyk, 26. Australia, 27. Węgry,
28. Hiszpania, 29. Dania.
Klasyfikacja końcowa - kobiety
1. Kanada, 2. USA, 3. Kolumbia, 4.
Holandia, 5. Francja, 6. Nowa Zelandia, 7. Niemcy, 8. Szwajcaria, 9. Rosja,
10. Czechy, 11. Japonia, 12. Włochy, 13.
Australia, 14. Austria, 15. Słowacja, 16.
Polska, 17. Słowenia, 18. Finlandia, 19.
Zawodnicy gminnej drużyny zasilający obecnie kadrę narodową:
od lewej - Michał Schiller (kapitan Brave Beavers), Julia Nowicka, Mateusz Gibki
Wielka Brytania, 20. Irlandia,
Trenerami polskiej kadry narodowej
są: męskiej - Mateusz Dyda, żeńskiej
- Adam Tomczyk.
Michał Juskowiak,
Team Menager Kadry Men
Fot. Ada Kostecka, Marcel Byndas
Sparing Bobrów z Psami
W sobotę 27.08.2016 roku odbyło się
ostatnie przygotowanie przed młodzieżowymi i seniorskimi Mistrzostwami
Polski. Aby łatwo nie oddać zdobytego
przed rokiem tytułu w niezwykle słonecznej pogodzie sprawdziliśmy nasze
siły podczas - 3 godzinnego sparingu z
poznańską drużyną Uwaga Pies.
MJ, fot. Archiwum Brave Beavers
Ależ pech
Szczecińską drużyną #967, kończąc
go wynikiem 9-4.
Drugi dzień rozpoczęliśmy meczem
z Albatros Szczecin, wygranym przez
nas 6-3. Kolejne mocne spotkanie rozegraliśmy z dwukrotnym zwycięzca
turnieju Nine Hills Chełmno, którzy
znów z nami wygrali: 7-4. W walce o
trzecie miejsce nieznacznie ulegliśmy
bydgoskiej drużynie Astro Disco: 7-6.
Projekt dofinansowany ze środków
publicznych gminy Dopiewo.
Płocki turniej „Ależ Talerz” kończymy
tuż za podium. Poprawiliśmy wynik o
jedną pozycje w stosunku do zeszłorocznej edycji, ale pozostał niedosyt.
W pierwszy dzień płockiego turnieju Ależ Talerz rozegraliśmy 4
mecze z czego 3 zakończyliśmy
zwycięstwem. Nasze zmagania
rozpoczęły się od spotkania z
warszawską drużyną BC Kosmodysk - mecz przy nie najlepszych
warunkach atmosferycznych
zakończyliśmy przegraną 113. Kolejny mecz był nie tylko
wyrównany, ale i zwycięski:
6-7. Potem było już tylko lepiej. Mecz z Pick-Up Team’em
zakończyliśmy wynikiem 9-6.
Na koniec dnia rozegraliśmy
ostatni mecz fazy grupowej ze
36
Michał Juskowiak,
Fot. Szymon Łabiński
wrzesień 2016
sport
Cross Duathlon w Żarnowcu
Pierwszy Cross Duathlon planuje zorganizować w ostatnią sobotę października
(29.10.2016 r.) Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dopiewie. Klasyczna
formuła: bieg-rower-bieg dopuszczać
będzie starty indywidualne i sztafety.
Zaplanowane dystanse to: ok. 2 km biegu,
ok. 12,5 km roweru i ponownie ok. 4,5
km biegu. Start o godz. 12:00.
- Nawierzchnia w 100% nieutwardzona, po leśnych duktach i polnych drogach w okolicach miejscowości Żarnowiec. Trasa rowerowa technicznie dość
trudna ze sporymi przewyższeniami.
Trasa biegowa wymaga od zawodników
dobrej kondycji szczególnie na wysokich
podbiegach i nieutwardzonym gruncie
– mówi Marcin Napierała, dyrektor GOSiR Dopiewo.
Takie możliwości daje charakterystyczne dla okolic Żarnowca ukształ-
towanie terenu. Polodowcowa morena
sprawia, że po wstępnych pomiarach
na fragmencie trasy (ok. 2 km) występuje ok. 50 metrów różnicy poziomów.
Polodowcowa morena sprawia, że trasa
ma łącznie 180 metrów przewyższeń.
Strefa zmian i biuro zawodów zlokalizowane będą przy wiacie biesiadnej w Żarnowcu. Obecnie trwają prace
nad ustaleniem właścicieli gruntów,
po których ma przebiegać trasa zawodów, uzyskaniem zgód i pozwoleń.
Chęć współpracy i zgodę na „wejście” w
tereny leśne wyraziło już Nadleśnictwo
Konstantynowo.
Ciekawostką jest poprowadzenie
trasy rowerowej przez teren dawnej
jednostki wojskowej (28 dywizjon rakietowy obrony powietrznej), która w
okresie powojennym była wyposażona
GOSiR w Dopiewie zaprasza
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Dopiewie zaprasza mieszkańców do
korzystania z oferty sportowej Gminy
Dopiewo.
Spływ kajakowy Wartą
Zapraszamy do udziału w spływie
kajakowym rzeką Wartą. Spływ pod nazwą „Kajakowy weekend ze Szpakami
i GOSiR-em” odbędzie się w sobotę 10
września 2016 r. Szczegóły: www.gosirdopiewo.pl
Amatorski Turniej Piłki
Nożnej
Zapraszamy do udziału w Amatorskim Turnieju Piłki Nożnej. Odbędzie
się on w niedzielę 25. września 2016 r.
na kompleksie ORLIK 2012 w Skórzewie
przy ul. ks. S. Kozierowskiego 1. Rozpoczęcie turnieju o godz. 9:00. Warunkiem
koniecznym przystąpienia do rozgrywek
jest ukończenie 15 lat. Wpisowe wynosi
Karate Sportem Olimpijskim
Niedawno skończyła się olimpiada w Rio. Miło nam donieść, że MKOL
podczas niej ogłosił, że karate WKF
weszło do grona prestiżowych dyscy-
wrzesień 2016
plin olimpijskich. Nasz Klub
Gminny „Empi” odnosi wiele
sukcesów w tym sporcie. W
poprzednim sezonie byliśmy
organizatorami, wraz z Gminą Dopiewo, Ogólnopolskiego Turnieju HAYASHI CUP,
który odbył się 5 czerwca w
Dopiewie. Kto wie - być może
prezentowali się u nas w Dopiewie przyszli reprezentanci Polski na
Igrzyskach? Być może przyszły olimpijczyk będzie wychowankiem naszego
w rakiety średniego zasięgu SA-75.
- Jesteśmy przekonani, że cross
duathlon przypadnie naszym mieszkańcom do gustu i na stałe wpisze się
w kalendarz ich startów. Wiele osób
jeździ rowerem, jeszcze więcej biega,
więc połączenie tych dwóch dyscyplin
w całość dostarczy sporo emocji - mówi
M. Napierała, inicjator duathlonu.
Informacje na bieżąco będą aktualizowane na stronie www.duathlonzarnowiec.pl. Tam również zapisy i wszystko co
potrzebne aby wziąć udział w zawodach.
MN
Fot. i graf. GOSiR Dopiewo
50 zł od drużyny. Na zgłoszenia czekamy do 19. września 2016 r. pod adres:
[email protected] Zapraszamy!
GOSiR League
Przypominamy o trwających zapisach do GOSiR League w piłkę nożną
na sezon 2016/2017. Wszelkie pytania
i zgłoszenia prosimy kierować na adres
e-mail: [email protected] do 12. września 2016 r.
Marta Smelka,
fot. arch. GOSiR Dopiewo
Klubu?
Klub Karate EMPI Gminy Dopiewo
działa od ponad 10 lat. Zajęcia odbywają
się w Skórzewie, Dąbrówce, Dopiewcu,
Chomęcicach, Buku i Dusznikach. Młodzi adepci tej sztuki walki startują na
turniejach karate rangi ogólnopolskiej
na zasadach WKF.
Zajęcia karate rozpoczynają się w połowie września. Więcej informacji można
znaleźć na stronie internetowej www.
empi.pl lub na facebook’owym profilu
klubu: Klub Karate Empi. Wkrótce zaprezentujemy na łamach „Czasu Dopiewa”
podsumowanie sezonu 2015/2016.
Grzegorz Michalik
37
sport
Sukcesy szachistów-juniorów
KS Korony Zakrzewo na Mistrzostwach Polski
Przygotowania do Mistrzostw Polski
rozpoczęliśmy w Zakrzewie, we wtorek
2.08 od turnieju błyskawicznego, który
graliśmy systemem dwie partie z przeciwnikiem, 5 rund. Najlepszym juniorem
w turnieju A, powyżej 1401 ELO był Szymon Tadych, drugi Hubert Niemier, zaś
trzecia Anna Roszkiewicz z Poznania.
W turnieju do 1400 ELO najlepszym
„blickarzem” okazał się Wojciech Stuchlak, druga była Martyna Niemier, zaś
trzecia Paulina Woźniak.
Na Mistrzostwach
W środę wyruszyliśmy pociągiem do
Koszalina, aby następnego dnia rozpocząć
krótkie zwiedzanie Koszalina, a później
zmagania w turniejach. Zawody składały
się z 2 części - szachy szybkie: 11 rund
tempem 15 minut+10s (czas dodawany
za posunięcie, poprzez naciśnięcie na
elektroniczny zegar) oraz szachy błyskawiczne: 11 rund tempem 6 minut +
4 s. Pierwszy turniej rozpoczął się 4.08
i zakończył się w sobotę 6.08, drugi –
błyskawiczny zaczynaliśmy popołudniu
6.08 i zakończyliśmy w niedzielę.
W imprezie wystartowało ponad
800 graczy z całej Polski, w grupach
do lat 8,10,12,14,16 i 18, z podziałem na
chłopców i dziewczęta w tym szóstka
zawodników KS Korony Zakrzewo.
Wszyscy są zwycięzcami bo KS
Koronę Zakrzewo godnie
reprezentowali na Mistrzostwach Polski w szachach
szybkich i błyskawicznych.
Juniorzy rozegrali w sumie
22 partię i poświęcili wiele
godzin aby doskonalić się
w grze królewskiej.
W szachach szybkich
Olgierd Tadych był szósty w Polsce, Olek zdobył
8 punktów na 11 w grupie
chłopców do 8 lat, dodatkowo był najlepszy z
Wielkopolski. Pozostali,
czyli Martyna Niemier 52
w swojej grupie dziewczynek do lat 12,
Hubert Niemier 25, również najlepszy
z Wielkopolski, Kamil Chaczyński 66,
Szymon Tadych 70, Wojtek Stuchlak 83,
wszyscy w grupie do 14 lat.
Gratulujemy, to był udany turniej dla
wszystkich a szczególnie dla Olgierda
Tadycha, który potwierdził swoje możliwości w szachach szybkich. Olek już
jako 6-6-latek był szósty w Polsce w
szachach klasycznych.”
W drugim turnieju nasz najmłodszy
zawodnik chciał zdobyć jeszcze lepsze
miejsce. Szachista Korony prowadził
przez kilka rund, jednakże 2 błędy, pod
koniec turnieju, spowodowały, że w grupie kilkudziesięciu chłopców zakończył
Wakacje zakończone rowerowo
Ostatnia niedziela wakacji od 6 lat jest
w naszej Gminie świętem rowerzystów.
W tegorocznym „VI Rajdzie Rowerowym
Na Koniec Wakacji” wzięło udział blisko
100 uczestników. Wyjechali na trasy już
o godz. 9.00, by jak najszybciej dotrzeć do
co najmniej 3 z 5 wyznaczonych punktów
kontrolnych, a następnie dojechać na
„Owocową Plażę” w Zborowie. Po drodze
mieli do wykonania zadania. Po dotarciu
na metę w Zborowie czekał na nich
ciepły poczęstunek i upominek.
Przy okazji rajdu uczestnicy mogli
oznakować rower, dzięki obecności
turniej na 4 miejscu. Dla pozostałych
zawodników, którzy zajęli gorszę miejsca
niż w szachach szybkich ważne było
zdobycie doświadczenia, sprawdzenie,
gdzie jest czołówka Polski i wyciągnięcie wniosków na przyszłość – tak, aby
rozwijać swoją karierę szachisty.
Serdecznie dziękuje Grażynie Niemier, mamie Martyny i Huberta, która
bardzo pomogła w opiece nad Naszą drużyną. Wróciliśmy w niedzielę w nocy
zmęczeni, a Koroniarze już na drugi dzień
wystartowali w Festiwalu Szachowym
w Poznaniu.
Z szachowym pozdrowieniem
Wojciech Olejarczyk
Instruktor szachowy KS
Korona Zakrzewo
policjantów z Komisariatu w Tarnowie
Podgórnym. Dzięki uprzejmości sklepu
Rower Tramp mogli zrobić jego przegląd
techniczny.
Na „Owocowej Plaży” odbywały się
również konkursy. Kkażdy uczestnik
oceniał wagę arbuza, mógł spróbować
swoich sił w układaniu gigantycznych
puzzli czy wystartować w krótkim wyścigu rowerowym.
Serdecznie dziękujemy wszystkim
za udział i zapraszamy na kolejny rajd
w ostatnią niedzielę kolejnych wakacji.
Jakub Grzybek,
fot. GOSiR Dopiewo
38
wrzesień 2016
praca
JEDEN Z WIODĄCYCH PRODUCENTÓW OPAKOWAŃ (DRUKARNIA ROTO)
1.
POSZUKUJEMY
PRACOWNIKÓW!!!
PRACOWNIK PRODUKCJI
Miejsce pracy: Zakrzewo k/Poznania
Struktura stanowiska, czyli co będziesz mógł robić
•
•
•
•
•
Obsługa urządzeń i narzędzi produkcyjnych
Zapewnienie ciągłości produkcji
Dbałość o jakość produkowanego wyrobu
Przestrzeganie ustalonych standardów produkcyjnych i jakościowych
Współpraca z zespołem
Najlepszy materiał, czyli czego oczekujemy
•
•
•
•
3. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Gotowość do pracy w systemie 3-zmianowym
Chęć rozwoju i związania się z firmą na dłużej
Zdolności manualne i umiejętność pracy w grupie
Zaangażowanie w wykonywanie obowiązków
(WYŚLIJ SWOJE CV):
Dział Personalny Mondi Poznań Sp. z o.o.
62-070 Dopiewo, ul. Wyzwolenia 34/36
mail: [email protected]
www.mondijobs.pl
tel: 61/8495085
Nasze atrybuty, czyli co oferujemy
•
•
•
•
•
2.
chcesz dołączyć do naszego
zespołu produkcyjnego?
Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie – na początek 2750 zł brutto miesięcznie
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
Szczegółowe wdrożenie przygotowujące do pracy
Duże możliwości rozwoju dla najlepszych
Dostęp do szerokiego zakresu świadczeń socjalnych (dofinansowania do wypoczynku, kolonii i
obozów dziecięcych, wyprawki szkolnej, karnetu sportowego Multisport)
Zainteresowany? Prześlij nam swoje CV, na adres - [email protected]
Nie możemy się doczekać, kiedy Cię poznamy!
NASZE PRODUKTY TOWARZYSZĄ MILIONOM LUDZI KAŻDEGO DNIA
www.marmite.eu
YouTube
...TWÓRZ JE RAZEM Z NAMI!
MONDI poszukuje pracowników
Dołącz do Mondi i rozwiń swój prawdziwy potencjał w międzynarodowej
grupie z branży produkcji opakowań
i papieru, zatrudniającej 25.700 osób
w 30 krajach na całym świecie. Kluczowe zakłady Grupy znajdują się w Europie Centralnej, Rosji, obu Amerykach
i RPA. Jesteśmy silnie skoncentrowani
na klientach. Od 1973 r. opracowujemy
innowacyjne produkty.
Pomocnik Operatora
Przewijarki
Twoje zadania
• Obsługa maszyny tnącej
• Przewijanie, cięcie zleconego wyrobu
• Realizacja zleceń zgodnie ze specyfikacją klienta
Twój profil
• Wykształcenie min. zawodowe, preferowane średnie (techniczne)
• Precyzja i dobra organizacja pracy
• Podstawowa znajomość obsługi
komputera
• Umiejętność pracy w zespole
• Gotowość do pracy w systemie zmianowym • Doświadczenie zawodowe w firmie
produkcyjnej mile widziane
• Uprawnienia na obsługę suwnic
i wózków widłowych będą dodatkowym atutem
wrzesień 2016
Pomocnik Drukarza
Twoje zadania
• Montaż i demontaż zespołów drukujących
• Pasowanie i dozór jakości druku
• Kontrola lepkości farby
Twój profil
• Wykształcenie min. zawodowe, preferowane średnie (techniczne lub
poligraficzne)
• Precyzja i dobra organizacja pracy
• Podstawowa znajomość obsługi
komputera
• Umiejętność pracy w zespole
• Gotowość do pracy w systemie zmianowym • Doświadczenie zawodowe w firmie
produkcyjnej mile widziane
• Uprawnienia na obsługę suwnic
i wózków widłowych będą dodatkowym atutem
MONDI oferuje
• Możliwość poznania nowoczesnych
technologii
• Szansę rozwoju zawodowego w ramach międzynarodowej organizacji
• Szeroki pakiet szkoleń
• Wysokie standardy bezpieczeństwa
pracy i ochrony życia
• Stabilne zatrudnienie na podstawie
umowy o pracę
• Bogaty pakiet świadczeń dodatkowych m.in. dofinansowanie posiłków,
kart Multisport, pakiety medyczne
Skontaktuj się!
Dział Personalny Mondi Poznań Sp.
z o.o., 62-070 Dopiewo ul. Wyzwolenia 34/36 e-mail: [email protected]
mondigroup.com , tel.: +48 618495085
Prosimy o dołączenie oświadczenia:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97
o Ochronie Danych Osobowych tekst
jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.
926 ze zm.).
Dziękujemy wszystkim kandydatom
za przesłanie dokumentów aplikacyjnych. Jednocześnie informujemy, że
skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
39
Zapraszamy na nasze szlaki rowerowe
Gmina Dopiewo jest na portalach społecznościowych.
Nasze profile to:
Facebook: Gmina Dopiewo - strona oficjalna
You Tube: GminaDopiewo
polub nas
zobacz nas
Urząd Gminy Dopiewo
ul. Leśna 1c
62-070 Dopiewo
www.dopiewo.pl

Podobne dokumenty

Pobierz PDF - Gmina Dopiewo

Pobierz PDF - Gmina Dopiewo Redaktor Naczelny: Adam Mendrala Materiały redakcyjne przyjmujemy w  redakcji w  godzinach pracy Urzędu Gminy w  Dopiewie, pocztą tradycyjną i elektroniczną: [email protected] pl. Zastrzegamy sobie pra...

Bardziej szczegółowo

Czas Dopiewa - Gmina Dopiewo

Czas Dopiewa - Gmina Dopiewo [email protected] Redaktor Naczelny: Adam Mendrala Materiały redakcyjne przyjmujemy w  redakcji w  godzinach pracy Urzędu Gminy w  Dopiewie, pocztą tradycyjną i elektroniczną: [email protected] pl. Zastr...

Bardziej szczegółowo

Pobierz PDF - Gmina Dopiewo

Pobierz PDF - Gmina Dopiewo Uchwała Nr XI/137/15 z dnia 28 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Konarzewo w rejonie ulic Dopiewskiej, Perłow...

Bardziej szczegółowo

Pobierz PDF - Gmina Dopiewo

Pobierz PDF - Gmina Dopiewo 20 czerwca 2015 r. i odwiedzić podpoznańskie Dopiewo. Zapraszamy. Adam Mendrala

Bardziej szczegółowo