Polskie

Komentarze

Transkrypt

Polskie
Táumaczenie z jĊzyka niemieckiego
Elektryczne napĊdy wieloobrotowe
SAEx 25.1 – SAEx 40.1
SAREx 25.1 – SAREx 30.1
ze sterownikiem
AUMA MATIC AMExC 01.1
i moduáem mocy w szafce rozdzielczej
INSTRUKCJA OBSàUGI
Plik nr: 3710_PL_ba_sarex1_25_40_amexc1_schaltkasten_de-POLSKI.doc/2006
Táumaczyá: PTU -DAMAR- Sosnowiec
Táumaczenie z jĊzyka niemieckiego
NapĊdy wieloobrotowe SAEx 25.1 – SAEx 40.1 / SAREx 25.1 – SAREx 30.1
ze sterownikiem AUMA MATIC AMExC 01.1 i moduáem mocy w szafce rozdzielczej
Instrukcja obsáugi
WaĪnoĞü poniĪszej instrukcji:
Instrukcja ta dotyczy napĊdów wieloobrotowych SAEx 25.1 – SAEx 40.1 /
SAREx 25.1 – SAREx 30.1 ze sterownikiem napĊdu ustawczego AUMA
MATIC AMExC 01.1 mocowanego na Ğcianie i moduáem mocy w szafce
rozdzielczej. Instrukcja dotyczy „zamykania prawoskrĊtnego” tj. waá
napĊdzany podczas zamykania obraca siĊ zgodnie z ruchem wskazówek
zegara.
Spis treĞci
Strona
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
Wskazówki dotyczące bezpieczeĔstwa.......................................................................................................... 4
Obszar zastosowania ......................................................................................................................................... 4
Uruchomienie (podáączenie zasilania elektrycznego)......................................................................................... 4
Konserwacja....................................................................................................................................................... 4
Wskazówki ostrzegawcze .................................................................................................................................. 4
2.
Opis skrócony .................................................................................................................................................. 4
3.
Dane techniczne............................................................................................................................................... 5
4.
Informacje uzupeániające do legendy schematu poáączeĔ........................................................................... 8
5.
5.1
5.2
5.3
Transport, skáadowanie i opakowanie............................................................................................................ 9
Transport............................................................................................................................................................ 9
Skáadowanie ...................................................................................................................................................... 9
Opakowanie ....................................................................................................................................................... 9
6.
Zabudowa na armaturze/przekáadni.............................................................................................................. 10
7.
NapĊd rĊczny.................................................................................................................................................. 12
8.
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
Przyáącze prądu.............................................................................................................................................. 13
Wtykowe przyáącze zaciskowe AUMA MATIC z ochroną przeciwwybuchową ................................................. 14
Przyáącze silnika............................................................................................................................................... 15
Ogrzewanie ..................................................................................................................................................... 15
Ochrona silnika ................................................................................................................................................ 15
Zdalny nadajnik poáoĪenia................................................................................................................................ 15
MontaĪ pokrywy ............................................................................................................................................... 15
9.
9.1
9.2
Otwieranie ukáadu rozdzielczego.................................................................................................................. 16
DemontaĪ osáony ukáadu rozdzielczego ........................................................................................................... 16
DemontaĪ tarczy wskaĨnikowej (opcja)............................................................................................................ 16
10.
10.1
10.2
10.3
Ustawienie wyáącznika drogowego............................................................................................................... 17
Ustawienie pozycji kraĔcowej w pozycji zamkniĊtej ZU (pole czarne).............................................................. 17
Ustawienie pozycji kraĔcowej w pozycji otwartej AUF (pole biaáe)................................................................... 17
Kontrola wyáącznika drogowego....................................................................................................................... 17
11.
11.1
11.2
11.3
Ustawienie wyáącznika drogowego DUO (opcja)......................................................................................... 18
Ustawienie kierunku ruchu w pozycji zamkniĊtej ZU (pole czarne) .................................................................. 18
Ustawienie kierunku ruchu w pozycji otwartej AUF (pole biaáe) ....................................................................... 18
Kontrola wyáącznika drogowego DUO ............................................................................................................. 18
12.
12.1
12.2
Ustawienie wyáącznika momentu obrotowego ............................................................................................ 19
Ustawienie........................................................................................................................................................ 19
Kontrola wyáącznika momentu obrotowego ...................................................................................................... 19
13.
13.1
13.2
13.3
13.4
Rozruch próbny.............................................................................................................................................. 20
Kontrola kierunku obrotów................................................................................................................................ 20
Kontrola ustawienia wyáącznika drogi............................................................................................................... 21
Kontrola rodzaju wyáączenia............................................................................................................................. 21
Kontrola urządzenia wyáączającego z termistorem PTC ................................................................................. 21
14.
14.1
Ustawienie elektrycznego nadajnika pozycji RWG (opcja)......................................................................... 22
Ustawienie ukáadu dwuprzewodowego 4-20 mA .............................................................................................. 23
15.
Ustawienie mechanicznego wskaĨnika poáoĪenia (opcja).......................................................................... 24
Plik nr: 3710_PL_ba_sarex1_25_40_amexc1_schaltkasten_de-POLSKI.doc/2006
Táumaczyá: PTU -DAMAR- Sosnowiec
2
Táumaczenie z jĊzyka niemieckiego
NapĊdy wieloobrotowe SAEx 25.1 – SAEx 40.1 / SAREx 25.1 – SAREx 30.1
ze sterownikiem AUMA MATIC AMExC 01.1 i moduáem mocy w szafce rozdzielczej
Instrukcja obsáugi
16.
Zamykanie ukáadu rozdzielczego.................................................................................................................. 24
17.
17.1
17.2
17.3
Sterownik napĊdu ustawczego AMExC 01.1 ............................................................................................... 25
Funkcje diagnostyczne diod LED na páytce wejĞcia/wyjĞcia (wersja standardowa) ......................................... 25
Programowanie páytki logiki.............................................................................................................................. 26
Sygnaá awaryjnego otwarcia NOT-AUF i zamkniĊcia NOT-ZU (opcja)............................................................. 27
18.
18.1
18.2
18.2.1
18.2.2
18.3
18.4
18.5
18.6
18.7
18.8
18.8.1
18.8.2
18.8.3
Regulator nastawy (opcja)............................................................................................................................. 28
Dane techniczne .............................................................................................................................................. 28
Ustawienie........................................................................................................................................................ 28
Ustawienie rodzaju sygnaáu.............................................................................................................................. 29
Ustawienie dziaáania napĊdu podczas braku sygnaáu ...................................................................................... 30
Nastawa regulatora pozycji kraĔcowej ZU (wersja standardowa) .................................................................... 31
Nastawa regulatora pozycji kraĔcowej AUF (wersja standardowa) .................................................................. 32
Ustawienie czuáoĞci .......................................................................................................................................... 32
Nastawa regulatora pozycji kraĔcowej AUF (praca inwersyjna)....................................................................... 34
Nastawa regulatora pozycji kraĔcowej ZU (praca inwersyjna) ......................................................................... 35
Regulator poáoĪenia w wersji Split Range [z dzielonym zakresem] (opcja) ...................................................... 36
Opis dziaáania wersji Split Range [z dzielonym zakresem]............................................................................... 36
Programowanie ................................................................................................................................................ 36
Wyrównanie regulatora dla funkcji Split Range ................................................................................................ 36
19.
19.1
19.2
19.3
Generator impulsów (opcja).......................................................................................................................... 38
Funkcje diagnostyczne diod LED generatora impulsów ................................................................................... 38
Ustawienie początku i koĔca impulsu za pomocą wyáącznika drogi DUO (opcja) ............................................ 39
Ustawienie czasów ruchu i zatrzymania (przerwy) ........................................................................................... 40
20.
20.1
20.2
Bezpieczniki.................................................................................................................................................... 41
Bezpieczniki w sterowniku napĊd nastawczego............................................................................................... 41
Bezpieczniki w szafce rozdzielczej................................................................................................................... 42
21.
StopieĔ ochrony IP 68 (opcja)....................................................................................................................... 43
22.
Konserwacja ................................................................................................................................................... 44
23.
Smarowanie .................................................................................................................................................... 45
24.
Utylizacja i recykling ...................................................................................................................................... 45
25.
Serwis.............................................................................................................................................................. 45
26.
CzĊĞci zamienne napĊdu wieloobrotowego SAEx 25.1 – SAEx 40.1 / SAREx 25.1 – SAREx 30.1 .......... 46
27.
CzĊĞci zamienne sterownika AMExC 01.1 z przyáączem zaciskowym....................................................... 48
28.
Certyfikat PTB dla napĊdu wieloobrotowego .............................................................................................. 50
29.
Certyfikat PTB dla ukáadu AUMA MATIC...................................................................................................... 52
30.
Certyfikat PTB dla szafki rozdzielczej (zewnĊtrzna obudowa) ................................................................... 54
31.
Certyfikat PTB dla szafki rozdzielczej (wewnĊtrzna obudowa) .................................................................. 56
32.
Potwierdzenie zgodnoĞci i deklaracja producenta ..................................................................................... 58
Wykaz haseá.................................................................................................................................................... 59
Adresy biur i przedstawicielstw AUMA ........................................................................................................ 60
Plik nr: 3710_PL_ba_sarex1_25_40_amexc1_schaltkasten_de-POLSKI.doc/2006
Táumaczyá: PTU -DAMAR- Sosnowiec
3
Táumaczenie z jĊzyka niemieckiego
NapĊdy wieloobrotowe SAEx 25.1 – SAEx 40.1 / SAREx 25.1 – SAREx 30.1
ze sterownikiem AUMA MATIC AMExC 01.1 i moduáem mocy w szafce rozdzielczej
Instrukcja obsáugi
1.
Wskazówki dotyczące bezpieczeĔstwa
1.1
Obszar zastosowania
1.2
Uruchomienie
(podáączenie elektryczne)
NapĊdy ustawcze AUMA są przeznaczone do obsáugi armatury przemysáowej
jak np. zaworów, zasuw, klap i kurków. Inne sposoby zastosowania wymagają
konsultacji z naszą firmą. Producent nie odpowiada za niewáaĞciwe
zastosowanie i ewentualne wynikające z niego szkody. Wszelkie ryzyko ponosi
uĪytkownik. W celu naleĪytego zastosowania naleĪy przestrzegaü poniĪszej
instrukcji obsáugi.
Podczas obsáugi urządzeĔ elektrycznych niektóre czĊĞci znajdują siĊ pod
niebezpiecznym napiĊciem. Prace przy instalacjach elektrycznych lub z
uĪyciem
Ğrodków obsáugi mogą
byü
wykonywane
tylko
przez
wykwalifikowanych pracowników lub osoby poinstruowane pod nadzorem
specjalistów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
1.3
Konserwacja
NaleĪy przestrzegaü wskazówek dotyczących konserwacji
zagwarantowania bezpiecznego dziaáania napĊdu wahliwego.
1.4
w
celu
Wskazówki ostrzegawcze
Nieprzestrzeganie wskazówek ostrzegawczych moĪe spowodowaü powstanie
powaĪnych uszkodzeĔ ciaáa lub szkód materialnych. Odpowiedni
wykwalifikowany personel musi siĊ dokáadnie zapoznaü ze wszystkimi
ostrzeĪeniami zgodnie z poniĪszą instrukcją obsáugi.
Warunkiem nienagannej i bezpiecznej pracy jest odpowiedni transport, fachowe
skáadowanie, instalacja, montaĪ jak i staranne uruchomienie.
W celu podkreĞlenia procesów bezpieczeĔstwa w poniĪszej instrukcji obsáugi
zastosowano odpowiednie wskazówki bezpieczeĔstwa, przy czym kaĪda ze
wskazówek oznaczona jest odpowiednim piktogramem.
Ten symbol oznacza „wskazówkĊ”!
„Wskazówka” okreĞla czynnoĞci lub procesy, które mają znaczny wpáyw na
odpowiednią pracĊ urządzenia. Nieprzestrzeganie jej moĪe spowodowaü
ewentualne szkody.
Symbol ten oznacza: elementy znajdujące siĊ pod napiĊciem
elektrostatycznym!
JeĞli symbol ten zamieszczony jest na páytkach, oznacza to, Īe znajdują siĊ tam
elementy, które mogą zostaü uszkodzone lub zniszczone przez wyáadowania
elektrostatyczne. W przypadku, gdy podczas robót nastawczych, pomiarów lub
wymiany páytek, konieczne jest dotkniĊcie elementów, naleĪy przedtem
spowodowaü wyáadowanie, dotykając uziemionej powierzchni metalowej (np.
obudowy).
Symbol ten oznacza: OstrzeĪenie!
„OstrzeĪenie” wskazuje na czynnoĞci lub procesy, które nienaleĪycie
przeprowadzone mogą prowadziü do powstania zagroĪenia dla personelu lub
przedmiotów wartoĞciowych.
2.
Opis skrócony
NapĊdy ustawcze AUMA są konstruowane jako moduáowe jednostki funkcyjne.
Silnik i przekáadnie są zamontowane w jednej wspólnej obudowie. NapĊdy
ustawcze napĊdzane są poprzez silniki elektryczne i sterowane elektronicznie
za pomocą sterownika AUMA MATIC. System sterowania elektronicznego
wchodzi w zakres dostawy.
Plik nr: 3710_PL_ba_sarex1_25_40_amexc1_schaltkasten_de-POLSKI.doc/2006
Táumaczyá: PTU -DAMAR- Sosnowiec
4
Táumaczenie z jĊzyka niemieckiego
NapĊdy wieloobrotowe SAEx 25.1 – SAEx 40.1 / SAREx 25.1 – SAREx 30.1
ze sterownikiem AUMA MATIC AMExC 01.1 i moduáem mocy w szafce rozdzielczej
Instrukcja obsáugi
3.
Dane techniczne
Tabela 1: Elektrycznie napĊdy wieloobrotowe ze sterownikiem napĊdu ustawczego AUMA MATIC AMExC 01.1 i
moduáem mocy w szafce rozdzielczej
WyposaĪenie i funkcje
Ochrona przeciwwybuchowa
do zastosowaĔ w STREFIE 1
Rodzaje ochrony
przeciwzapáonowej
Certyfikat z badania wzoru
konstrukcyjnego EG
Rodzaj pracy 1)
Silnik
Klasa izolacji
Ochrona silnika
SamohamownoĞü
Wyáącznik drogowy
Wyáącznik momentu
obrotowego
Analogowa zwrotna
sygnalizacja poáoĪenia
(opcja)
Mechaniczny wskaĨnik
poáoĪenia (opcja)
WskaĨnik kierunku ruchu
Ogrzewania komory
mechanizmu
przeáączającego
Grzaáka w komorze silnika
(opcja)
Praca rĊczna
Poáączenie sterowania
Rodzaje przyáączy
Zasilanie prądem
ZewnĊtrzne zasilanie
ukáadów elektronicznych
(opcja)
Moduá mocy (w szafce
rozdzielczej)
NapĊd wieloobrotowy i sterowanie
II2G EEx ed BII T3
II2G c IIB T3
Szafka rozdzielcza
II2G ed IIB T4
Pomieszczenie silnikowe:
d hermetyczne zamkniĊcie EEx d
Mechanizm przeáączający:
e podwyĪszone bezpieczeĔstwo EEx e
Obudowa ukáadu sterowania: d hermetyczne zamkniĊcie EEx d
Przyáącza:
e podwyĪszone bezpieczeĔstwo EEx e
Szafka rozdzielcza:
e podwyĪszone bezpieczeĔstwo EEx e (zewnĊtrzna obudowa)
d hermetyczne zamkniĊcie EEx d (wewnĊtrzna obudowa)
Przekáadnia:
c bezpieczeĔstwo konstrukcyjne
PTB 03 ATEX 1123
NapĊd wieloobrotowy
PTB 01 ATEX 1087
AUMA MATIC
PTB 02 ATEX 1159
Szafka rozdzielcza EEx e (zewnĊtrzna obudowa)
PTB 03 ATEX 1024
Szafka rozdzielcza EEx d (wewnĊtrzna obudowa)
Wykonanie standardowe:
SAEx:
Praca dorywcza S2 – 15 min
SAREx: Praca przerywana S4 - 25 %
Opcjonalne:
SAEx:
Praca dorywcza S2 – 30 min
SAREx: Praca przerywana S4 - 50 %
Praca przerywana S5 - 25 %
3-fazowy silnik asynchroniczny, typ IM B9 zgodny z normą IEC 34
F, przystosowana do warunków tropikalnych
Wykonanie standardowe:
SAExC: 3 termistory PTC (wedáug DIN 44082)
SARExC: 3 termistory PTC (wedáug DIN 44082)
Opcjonalne:
SAExC: 3 termiki (NC)
Tak, dla prĊdkoĞci wyjĞc. 4 do 90 obr./min, a od typu SAEx 35.1 dla prĊdkoĞci wyjĞc. 4 do 22 obr./min
Mechanizm zliczający dla pozycji kraĔcowych AUF/ZU (otwarty/zamkniĊty)
dla 1 do 500 obr./skok (opcjonalnie dla 1 do 5000 obr./skok)
Wykonanie standardowe:
mikroáącznik pojedynczy (1 NC i 1 NO) dla kaĪdej pozycji kraĔcowej
Opcjonalne:
mikroáączniki tandemowe (2 NC i 2 NO) dla kaĪdej pozycji kraĔcowej z
separatorem galwanicznym
Potrójny mikroáącznik (3 NC i 3 NO) dla kaĪdej pozycji kraĔcowej z
separatorem galwanicznym
Wyáączniki pozycji poĞrednich (DUO) moĪliwoĞü dowolnego ustawienia
pozycji
Ustawialny mikroáącznik momentowy dla kierunków AUF i ZU (otwarty/zamkniĊty)
Wykonanie standardowe:
mikroáącznik pojedynczy (1 NC i 1 NO) dla kaĪdego kierunku
Opcjonalne:
mikroáączniki tandemowe (2 NC i 2 NO) dla kaĪdego kierunku z
separatorem galwanicznym
4 – 20 mA elektroniczny nadajnik pozycji (RWG)
Dalsze informacje znajdziesz w oddzielnym katalogu
Wskazania ciągáe, regulowana tarcza wskaĨnikowa z symbolami AUF i ZU (otwarty/zamkniĊty)
Generator impulsów
Wykonanie standardowe:
Opcjonalne:
grzaáka oporowa 5 W, 24 V DC
samoregulacyjna grzaáka PTC 5 -20 W
110 – 250 V DC/AC, 24 – 48 V DC/AC
50 W
Do regulacji lub uruchamiania awaryjnego, nieaktywne podczas sterowania elektrycznego
Opcjonalnie:
blokada kóáka
Wtyczka okrągáa AUMA
A, B1, B2, B3, B4 wedáug normy EN ISO 5210
A, B, D, E wedáug normy DIN 3210
C wedáug normy DIN 3338
Przyáącza specjalne: AF, AK, AG, IB1, IB3
Patrz: tabliczka znamionowa ukáadu sterowania napĊdu nastawczego
24 V DC + 20 % / – 15 %,
Pobór mocy: Wykonanie standardowe ok. 200 mA, z opcjami do 500 mA
Styczniki rewersyjne (mechaniczne i blokowane elektrycznie)
Dla mocy silników do 30 kW, ĪywotnoĞü min. 2 miliony cykli áączeniowych
1)
dotyczy warunków pracy w temperaturze otoczenia 20 °C oraz Ğrednim obciąĪeniu z momentem zgodnym z danymi technicznymi dla napĊdów typu
SAEx 25.1 – SAEx 40.1 wzglĊdnie SAREx 25.1 – SAREx 30.1
Plik nr: 3710_PL_ba_sarex1_25_40_amexc1_schaltkasten_de-POLSKI.doc/2006
Táumaczyá: PTU -DAMAR- Sosnowiec
5
Táumaczenie z jĊzyka niemieckiego
NapĊdy wieloobrotowe SAEx 25.1 – SAEx 40.1 / SAREx 25.1 – SAREx 30.1
ze sterownikiem AUMA MATIC AMExC 01.1 i moduáem mocy w szafce rozdzielczej
Instrukcja obsáugi
Sterowanie
WejĞcia sterujące 24 V DC, AUF – HALT – ZU
(otwarty-stop-zamkniĊty) (poprzez transoptor, wspólny potencjaá), Pobór
mocy: ok. 10 mA na jedno wejĞcie
NaleĪy przestrzegaü min. czasu trwania impulsu dla napĊdu
regulacyjnego
Opcjonalne:
WejĞcia sterujące 115 V AC, AUF – HALT – ZU
(otwarty-stop-zamkniĊty) (poprzez transoptor, wspólny potencjaá), Pobór
mocy: ok. 15 mA na jedno wejĞcie
WyjĞcie
Wykonanie standardowe:
Zasilanie pomocnicze 24 V DC, max. 50 mA do zasilania wejĞü
sterujących, separacja potencjaáów w stosunku do z zasilania
wewnĊtrznego
Opcjonalne:
Zasilanie pomocnicze 115 V AC, max. 30 mA do zasilania wejĞü
sterujących2), separacja potencjaáów w stosunku do z zasilania
wewnĊtrznego
Sygnalizacja stanu
Wykonanie standardowe:
5 przekaĨników sygnalizacyjnych ze stykiem ze záota:
4 zestyki zwierne o wspólnym potencjale,
max. 250 V AC, 0,5 A (obciąĪenie oporowe)
Wykonanie standardowe:
Pozycja kraĔcowa AUF, pozycja kraĔcowa ZU, przeáącznik preselekcyjny
FERN (sterowanie zdalne), przeáącznik preselekcyjny ORT (sterowanie
lokalne)
1 zestyk przeáączny bez potencjaáu, max. 250 V AC, 0,5 A (obciąĪenie
oporowe) dla zbiorczego zgáoszenia zakáócenia
Wykonanie standardowe:
Báąd momentu obrotowego, awaria fazy, zadziaáanie zabezpieczenia
termicznego silnika
Opcjonalne:
Sygnaáy poáączone z regulatorem nastawy:
Pozycja kraĔcowa AUF, pozycja kraĔcowa ZU (wymaga mikroáącznika
tandemowego w napĊdzie nastawczym)
Przeáącznik preselekcyjny FERN (sterowanie zdalne), przeáącznik
preselekcyjny ORT (sterowanie lokalne) lub przeáącznik preselekcyjny 2.
poziomu
1 zestyk przeáączny bez potencjaáu, max. 250 V AC, 0,5 A (obciąĪenie
oporowe) dla zbiorczego zgáoszenia zakáócenia
Wykonanie standardowe:
Báąd momentu obrotowego, awaria fazy, zadziaáanie zabezpieczenia
termicznego silnika
Lokalny pulpit sterowania
Wykonanie standardowe:
Przeáącznik preselekcyjny ORT – AUS – FERN (zamykana we
wszystkich 3 pozycjach)
Przyciski AUF – HALT – ZU (otwarty-stop-zamkniĊty)
3 lampki sygnalizujące:
Pozycja kraĔcowa ZU (Īóáty), zbiorcze zgáoszenie zakáócenia
(czerwony), pozycja kraĔcowa AUF (zielony)
Opcjonalne:
Pokrywa ochronna zamykana
Funkcje
Wykonanie standardowe:
Ustawialny sposób zamykania
ZaleĪny od drogi lub momentu obrotowego dla pozycji kraĔcowej AUF
lub ZU
Kontrola momentu obrotowego w caáym zakresie nastawczym
Kontrola awarii fazy z automatyczną korektą fazy
Opcjonalne:
Regulator nastawy3):
WartoĞü zadana nastawy poprzez wejĞcie analogowe E1 = 0/4 – 20 mA
MoĪliwoĞü zmiany parametrów przy braku sygnaáu
Praca w trybie Split-Range
Ocena ochrony silnika
Kontrola temperatur silnika w poáączeniu z termikami w silniku napĊdu nastawczego, dodatkowy
termiczny przekaĨnik nadprądowy w ukáadzie sterowania
Przyáącza elektryczne
Wykonanie standardowe:
Sterowanie napĊdu nastawczego AMExC 01.1:
Wtykowe przyáącze zaciskowe z ochroną przeciwwybuchową
Szafka rozdzielcza dla moduáu mocy:
Zaciski dla zasilania prądowego i przyáącza silnika
Opcjonalne:
Rama noĞna do mocowania zdejmowanego wtyku zamontowana na
Ğcianie
Pokrywa ochronna dla komory wtyków (przy zdemontowanym wtyku)
Rodzaje gwintów w
Wykonanie standardowe:
Gwinty metryczne
przepustach kablowych
Opcjonalne:
Gwinty Pg, NPT, G
Schemat poáączeĔ
Schemat poáączeĔ jest dostarczony podczas dostawy zgodnie z numerem zamówienia
Dodatkowo dla napĊdów z elektronicznym nadajnikiem pozycyjnym (RWG) w napĊdzie ustawczym
Zwrotna sygnalizacja
WyjĞcie analogowe E2 = 0/4 – 20 mA (obciąĪenie wtórne max. 500 ȍ)
poáoĪenia (opcja)
2)
3)
Wykonanie standardowe:
niemoĪliwe przy poáączeniu z urządzeniem zwalniającym z termistorem PTC
wymaga nadajnika poáoĪenia w napĊdzie ustawczym
Plik nr: 3710_PL_ba_sarex1_25_40_amexc1_schaltkasten_de-POLSKI.doc/2006
Táumaczyá: PTU -DAMAR- Sosnowiec
6
Táumaczenie z jĊzyka niemieckiego
NapĊdy wieloobrotowe SAEx 25.1 – SAEx 40.1 / SAREx 25.1 – SAREx 30.1
ze sterownikiem AUMA MATIC AMExC 01.1 i moduáem mocy w szafce rozdzielczej
Instrukcja obsáugi
Warunki uĪytkowania
Rodzaj ochrony zgodnie z
EN 60 529 4)
Ochrona antykorozyjna
Lakier kryjący
Kolor
Temperatura otoczenia 5)
TrwaáoĞü
CiĊĪar
Uchwyt Ğcienny
Pozostaáe informacje
Dyrektywy EC
Dokumenty dodatkowe
Wykonanie standardowe:
Opcjonalne:
Szafka rozdzielcza:
Wykonanie standardowe:
IP 67
IP 68
IP 65
KN odpowiednie do zabudowy w urządzeniach przemysáowych,
instalacjach wodnych i w elektrowniach w atmosferze o niskim stĊĪeniu
substancji szkodliwych
Opcjonalne:
KS odpowiednie do zastosowaĔ w Ğrodowisku naraĪonym na
okazjonalne lub ciągáe dziaáanie szkodliwych substancji o duĪym
stĊĪeniu substancji szkodliwych (np: w oczyszczalniach Ğcieków,
przemyĞle chemicznym)
Wykonanie standardowe:
Dwuskáadnikowy lakier z miką Īelaza
Wykonanie standardowe:
Srebrnoszary (DB 701, podobna do RAL 9007)
Opcjonalne:
Inne rodzaje lakierów dostĊpne na zamówienie
Wykonanie standardowe:
– 25 °C do + 40 °C
Opcjonalne:
– 40 °C do + 40 °C (bardzo niska temperatura)
– 50 °C do + 40 °C (ekstremalnie niska temperatura)
– 60 °C do + 40 °C (ekstremalnie niska temperatura)
SAEx 25.1/ 30.1:
10 000 cykli (AUF - ZU - AUF) [otwarty-zamkniĊty-otwarty] z 30 obr./skok
SAEx 35.1/ 40.1:
5 000 cykli (AUF - ZU - AUF) [otwarty-zamkniĊty-otwarty]
SAREx 25.1/ 30.1
2,5 milionów wáączeĔ/cykli 6)
NapĊd wieloobrotowy:
patrz Dane techniczne SA/SAR
Ukáad sterowania napĊdu nastawczego:
ok. 7 kg
(wraz z okrągáym záączem wtykowym AUMA) oraz
uchwytem Ğciennym
Szafka rozdzielcza:
ok. 100 kg
Mocowanie AUMA MATIC oddzielnie od napĊdu nastawczego, áącznie ze záączem wtykowym
Dyrektywa: (94/9/EG)
ZgodnoĞü elektromagnetyczna (EMV): (89/336/EWG)
Dyrektywa niskonapiĊciowa: (73/23/EWG)
Dyrektywa maszynowa: (98/37/EG)
Opis produktu “Elektryczne napĊdy wieloobrotowe SA/SAR”
Informacja “Elektryczne napĊdy nastawcze oraz przekáadnie armatury przemysáowej zgodne z
dyrektywą ATEX”
Arkusz wymiarów SAEx/SAREx
Arkusz danych technicznych SAEx/SAREx
Arkusz danych elektrycznych SAEx/SAREx
4)
Dla typów napĊdów z rodzajem ochrony IP 68 zalecana jest wyĪsza klasa ochrony antykorozyjnej KS
przy odpowiednim rozmieszczeniu (specjalnym) moĪliwa temperatura do + 60 °C
TrwaáoĞü napĊdów regulacyjnych zaleĪy od obciąĪenia oraz czĊstotliwoĞci wáączeĔ. DuĪa czĊstotliwoĞü wáączeĔ tylko w niewielu przypadkach daje
lepszą regulacjĊ. W celu uzyskania moĪliwie dáugiego bezawaryjnego czasu pracy urządzenia, bez koniecznoĞci konserwacji, czĊstotliwoĞü wáączeĔ
powinna byü na tyle duĪa, na ile jest to wymagane w procesie produkcji.
5)
6)
Plik nr: 3710_PL_ba_sarex1_25_40_amexc1_schaltkasten_de-POLSKI.doc/2006
Táumaczyá: PTU -DAMAR- Sosnowiec
7
Táumaczenie z jĊzyka niemieckiego
NapĊdy wieloobrotowe SAEx 25.1 – SAEx 40.1 / SAREx 25.1 – SAREx 30.1
ze sterownikiem AUMA MATIC AMExC 01.1 i moduáem mocy w szafce rozdzielczej
Instrukcja obsáugi
4.
Informacje uzupeániające do legendy schematu poáączeĔ
Informacja A:
Przy zabudowanym generatorze impulsów (S5) moĪliwe jest wskazywanie kierunku
ruchu (przez zwarcie/ rozwarcie odpowiednich styków).
Ruch w kierunku zamykania ZU:
przyáącza XK 6 - XK 7
Ruch w kierunku otwierania AUF:
przyáącza XK 6 - XK 8
W poáoĪeniu kraĔcowym styki pozostają zwarte.
Przy podáączeniu do zewnĊtrznego sterowania SPS, sygnaá migowy moĪna odáączyü
przy pomocy mikroprzeáącznika DIP (patrz tabela 7, strona 26).
Informacja B:
Producent armatury ustala sposób wyáączania napĊdu w pozycjach kraĔcowych.
Przez odpowiednie ustawienie przeáączników programatora S1-2 i S3-2 (patrz strona
26).
Uruchomienie wyáącznika momentu obrotowego w pozycji poĞredniej wyáącza napĊd
i sygnalizuje zgáoszenie zakáócenia.
Przy wyáączaniu zaleĪnym do momentu obrotowego wyáączniki drogi sáuĪą do
sygnalizacji. NaleĪy je tak ustawiü, Īeby odpowiedni áącznik uruchamiaá siĊ w
momencie uzyskania pozycji kraĔcowej. Gdy wyáącznik momentu obrotowego
uruchomi siĊ przed wyáącznikiem drogowym, napĊd nastawczy zostanie wyáączony i
zgáoszony zostanie sygnaá zakáócenia.
Inne moĪliwoĞci programowania np. samozatrzymanie w trybie pracy zdalnej FERN
patrz: tabela 7, strona 26.
Informacja D:
PoniĪsze stany awaryjne są rozpoznawane i mogą byü sygnalizowane na gáównym
pulpicie sterowniczym w formie zbiorczego zgáoszenia zakáóceĔ wolnego od
potencjaáu:
-
Awaria zasilania
Awaria fazy
Zadziaáanie zabezpieczenia termicznego silnika
Uruchomiony wyáącznik momentu obrotowego przez uzyskaniem pozycji
kraĔcowej
Zgáoszenie zakáócenia moĪe zostaü wyáączone na páytce logiki, patrz tabela 7,
strona 26.
Informacja E:
Sygnaáy wyjĞciowe zgodne z DIN 19 240.
Prąd znamionowy wejĞü XK 2, XK 3 i XK 4 wynosi 10 - 15 mA. Przy korzystaniu z
wewnĊtrznego napiĊcia sterującego 24 V DC dla sterowania zdalnego, áączenie
moĪe odbywaü siĊ jedynie przez styki bezpotencjaáowe.
Informacja F:
W przypadku niewáaĞciwego podáączenia faz, pole wirujące jest weryfikowane przez
system automatycznej korekcji faz. W przypadku awarii fazy napĊd wieloobrotowy
nie pracuje. Dioda LED V14 na páytce wejĞcie/wyjĞcie wskazuje stan awaryjny (patrz
str. 25). Sygnalizacja stanów awaryjnych - patrz informacja D.
Informacja G:
Do sygnalizacji zgáoszeĔ są uĪywane styki bezpotencjaáowe. WewnĊtrzne napiĊcie
sterujące (XK 11 / + 24 V lub XK 5 / - 24 V) nie moĪe byü obciąĪane zewnĊtrznymi
lampkami, przekaĨnikami ani innymi podzespoáami.
Plik nr: 3710_PL_ba_sarex1_25_40_amexc1_schaltkasten_de-POLSKI.doc/2006
Táumaczyá: PTU -DAMAR- Sosnowiec
8
Táumaczenie z jĊzyka niemieckiego
NapĊdy wieloobrotowe SAEx 25.1 – SAEx 40.1 / SAREx 25.1 – SAREx 30.1
ze sterownikiem AUMA MATIC AMExC 01.1 i moduáem mocy w szafce rozdzielczej
Instrukcja obsáugi
5.
Transport, skáadowanie i opakowanie
5.1
Transport
•
•
•
MontaĪ pokrĊtáa rĊcznego:
Dostawa na miejsce zabudowy w oryginalnym, trwaáym opakowaniu.
Nie mocowaü zaczepu podnoĞnika na pokrĊtle rĊcznym.
W przypadku dostawy napĊdu wieloobrotowego poáączonego z armaturą,
zaczep podnoĞnika przymocowaü do armatury, a nie do napĊdu.
Do transportu napĊdu dostarczane są luzem pokrĊtáa rĊczne o Ğrednicy od 400 mm.
Przed montaĪem pokrĊtáa rĊcznego naleĪy zaáoĪyü napĊd rĊczny! JeĞli
napĊd rĊczny nie jest sprzĊĪony, moĪe dojĞü do uszkodzenia
mechanizmu przeáączania.
•
ZaáoĪenie napĊdu rĊcznego (rysunek A-1):
Obróciü rĊcznie czerwoną dĨwigniĊ przeáączającą, przekrĊcając przy tym
rĊkojeĞü tam i z powrotem, aĪ do zazĊbienia siĊ pokrĊtáa rĊcznego. NapĊd
rĊczny jest dobrze sprzĊĪony, gdy dĨwignia da siĊ unieĞü na 85°.
Siáa rąk wystarcza do uruchomienia mechanizmu przeáączającego. Nie
potrzebne jest zastosowania przedáuĪenia. UĪycie zbyt duĪej siáy moĪe
doprowadziü do uszkodzenia mechanizmu przeáączania.
•
•
ZaáoĪyü pokrĊtáo rĊczne na waá za pomocą czerwonej dĨwigni przeáączającej
(rysunek A-2).
Zabezpieczyü pokrĊtáo rĊczne za pomocą zaáączonych Ğrub mocujących.
Rysunek A-1
5.2
Rysunek A-2
Skáadowanie
•
•
•
•
Przechowywaü w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
W celu ochrony przed zawilgoceniem pochodzącym z podáoĪa, napĊdy
skáadowaü na regaáach lub paletach drewnianych.
Chroniü przed pyáem, kurzem i innymi zanieczyszczeniami.
OdsáoniĊte powierzchnie zabezpieczyü przed korozją przez naáoĪenie
odpowiedniego Ğrodka antykorozyjnego.
Przy skáadowaniu napĊdów wieloobrotowych przez dáuĪszy okres (powyĪej 6
miesiĊcy), naleĪy bezwzglĊdnie przestrzegaü nastĊpujących zasad:
•
•
Przed záoĪeniem urządzenia w magazynie, odsáoniĊte powierzchnie, w tym
szczególnie elementów biernych (napĊdzanych) oraz powierzchnie styków
miĊdzy poszczególnymi elementami zespoáu napĊdowego zabezpieczyü przed
korozją przez naáoĪenie odpowiedniego Ğrodka antykorozyjnego o dáugotrwaáym
dziaáaniu.
Co 6 miesiĊcy sprawdzaü, czy nie pojawiáy siĊ Ğlady korozji. Gdyby tak byáo,
odnowiü warstwĊ zabezpieczenia.
Po zamontowaniu napĊd natychmiast podáączyü do prądu celem
uruchomienia ogrzewania przeciwdziaáającego tworzeniu kondensatu
wodnego.
5.3
Opakowanie
Nasze wyroby są zabezpieczane na czas transportu za pomocą specjalnych
opakowaĔ. Opakowania te są przyjazne dla Ğrodowiska naturalnego, są wykonane z
áatwo rozkáadających siĊ materiaáów i nadają siĊ do wielokrotnego uĪytku. Stosowane
przez nas materiaáy opakowaĔ to: drewno, karton, papier/ folia polietylenowa Do
utylizacji materiaáu opakowaĔ zalecamy kontakt z firmami recyklingowymi.
Plik nr: 3710_PL_ba_sarex1_25_40_amexc1_schaltkasten_de-POLSKI.doc/2006
Táumaczyá: PTU -DAMAR- Sosnowiec
9
Táumaczenie z jĊzyka niemieckiego
NapĊdy wieloobrotowe SAEx 25.1 – SAEx 40.1 / SAREx 25.1 – SAREx 30.1
ze sterownikiem AUMA MATIC AMExC 01.1 i moduáem mocy w szafce rozdzielczej
Instrukcja obsáugi
6.
Zabudowa na armaturze/ przekáadni
•
•
Przed zamontowaniem napĊdu wieloobrotowego naleĪy sprawdziü,
czy nie jest on uszkodzony. Uszkodzone czĊĞci muszą byü
zastąpione nowymi, oryginalnymi czĊĞciami od producenta.
Po zabudowie napĊdu uzupeániü ewentualne uszkodzenia lakieru.
W przypadku uszkodzenia lakieru podczas prac montaĪowych,
naleĪy je naprawiü, aby zapobiec wystąpieniu korozji.
Najáatwiej montowaü waá armatury/ waá przekáadni w poáoĪeniu pionowym w górĊ.
JednakĪe montaĪu moĪna dokonaü w dowolnym poáoĪeniu.
NapĊd wieloobrotowy jest dostarczany fabrycznie w pozycji zamkniĊcia ZU
(wyáącznik drogi znajduje siĊ w pozycji ZU).
•
NaleĪy sprawdziü czy koánierz przyáączeniowy jest dopasowany do rodzaju
armatury/przekáadni.
Koánierze przyáączeniowe wycentrowaü i spasowaü dokáadnie!
Ksztaát poáączeĔ B1, B2, B3 lub B4 (rys. A-3) są wykonane z otworem i wpustem (z
reguáy zgodnie z ISO 5210).
Rysunek A-3
Poáączenie typu B1/B2
Tulejka na waáek z wpustem
Poáączenie typu B3/B4
Tuleja z wkáadką na waáek z wpustem
W przypadku poáączeĔ typu A (rys. B-1) gwint wewnĊtrzny tulei musi odpowiadaü
gwintowi trzpienia armatury. O ile w zamówieniu nie podano jednoznacznie wymogu
nagwintowania, tuleja gwintowana jest dostarczana bez otworu lub z wstĊpnie
nawierconym otworem. Sposób wykoĔczenia tulei jest podany na nastĊpnej stronie.
•
•
•
•
Sprawdziü, czy otwór i wpust odpowiadają Ğrednicy waáka armatury/ przekáadni.
Powierzchnie stykowe koánierza przyáącza z napĊdem oraz z armaturą dokáadnie
oczyĞciü z resztek smaru.
Lekko nasmarowaü waá armatury/ przekáadni.
NaáoĪyü napĊd obrotowy na armaturĊ / przekáadniĊ i przymocowaü za pomocą
Ğrub o klasie wytrzymaáoĞci co najmniej 8.8 (patrz tabela 2). ĝruby dokrĊciü na
krzyĪ zgodnie z tabelą momentów.
Tabela 2: Momenty dociągania Ğrub
Klasa wytrzymaáoĞci 8.8
M16
M20
M30
M36
Plik nr: 3710_PL_ba_sarex1_25_40_amexc1_schaltkasten_de-POLSKI.doc/2006
Táumaczyá: PTU -DAMAR- Sosnowiec
TA (Nm)
220
420
1 500
2 500
10
Táumaczenie z jĊzyka niemieckiego
NapĊdy wieloobrotowe SAEx 25.1 – SAEx 40.1 / SAREx 25.1 – SAREx 30.1
ze sterownikiem AUMA MATIC AMExC 01.1 i moduáem mocy w szafce rozdzielczej
Instrukcja obsáugi
Obróbka koĔcowa tulei gwintowanej (przyáącze typu A):
Rys. B-1
Poáączenie typu A
Tuleja gwintowana
Koánierz czáonu biernego nie musi byü ĞciągniĊty z napĊdu obrotowego.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ĝciągnąü pierĞcieĔ centrujący (80.2, rys. B-1) z koánierza przyáączeniowego.
Wyjąü tulejĊ gwintowaną (80.3) wraz z wieĔcem osiowego áoĪyska igieákowego
(80.01) i tarczami áoĪyska oporowego (80.02).
Zdjąü koánierz osiowego áoĪyska igáowego (80.01) i elementy áoĪyska oporowego
(80.02) z tulei gwintowanej.
W tulei wywierciü otwór, wytoczyü i nagwintowaü.
Przy mocowaniu zwracaü uwagĊ na dokáadnoĞü ruchu obrotowego i
páaszczyznowego!
OczyĞciü wykoĔczoną tulejĊ gwintowaną.
Wieniec osiowego áoĪyska igáowego i tarcze áoĪyska oporowego nasmarowaü
uniwersalnym smarem litowym EP i naáoĪyü na tulejĊ gwintowaną.
TulejĊ wraz z áoĪyskami oporowymi ponownie umieĞciü w koánierzu
przyáączeniowym. Zwróciü uwagĊ na prawidáowe osadzenie zaczepów we
wpuĞcie waáu wydrąĪonego.
PrzykrĊciü pierĞcieĔ centrujący do oporu.
Gniazdo smarowe nasmarowaü uniwersalnym smarem litowym EP na bezie
oleju mineralnego (iloĞü zgodnie z tabelą) przez kilkukrotne naciĞniĊcie pompki
smarowej.
Tabela 3: IloĞü smaru do formy przyáącza A
WyjĞcie
A 25.2
A 30.2
A 35.2
1)
IloĞü
10 g
14 g
20 g
A 40.2
25 g
A 48.2
30 g
1) Dla smaru o gĊstoĞci ȡ =0,9 kg/dm3
Rura ochronna dla wysuwającego siĊ trzpienia armatury
•
W przypadku rur ochronnych dostarczonych oddzielnie, gwint owinąü konopiami,
taĞmą teflonową lub innym Ğrodkiem uszczelniającym.
•
WkrĊciü rurĊ ochronną (1) na gwint trzpienia armatury do oporu (rys B-2).
•
PierĞcieĔ uszczelniający waáu (2) wsunąü aĪ do zetkniĊcia z korpusem.
•
Sprawdziü, czy koápak gwintowany (3) jest zaáoĪony i czy nie jest uszkodzony.
Rys B-2: Rura ochronna dla wysuwającego siĊ trzpienia armatury
Plik nr: 3710_PL_ba_sarex1_25_40_amexc1_schaltkasten_de-POLSKI.doc/2006
Táumaczyá: PTU -DAMAR- Sosnowiec
11
Táumaczenie z jĊzyka niemieckiego
NapĊdy wieloobrotowe SAEx 25.1 – SAEx 40.1 / SAREx 25.1 – SAREx 30.1
ze sterownikiem AUMA MATIC AMExC 01.1 i moduáem mocy w szafce rozdzielczej
Instrukcja obsáugi
7.
Tryb pracy rĊcznej
W celu ustawienia i uruchomienia w przypadku awarii silnika lub braku zasilania
napĊd moĪe byü uruchomiony rĊcznie. Za pomocą doáączonego ukáadu
mechanicznego systemu przeáączenia.
Ustawienie trybu rĊcznego:
DĨwigniĊ przeáączającą znajdującą siĊ w Ğrodku pokrĊtáa rĊcznego unieĞü na max.
85 °, obracając przy tym nieznacznie samo pokrĊtáo tam i z powrotem, aby aĪ do
zazĊbienia siĊ pokrĊtáa rĊcznego (rys. C).
Rys. C
Rys. D
Do przestawienia dĨwigni przeáączającej wystarczająca jest siáa rĊki.
UĪycie narzĊdzia wydáuĪającego ramiĊ dziaáania jest zbĊdne i
niedozwolone. Zbyt duĪa siáa moĪe uszkodziü ukáad mechaniczny
systemu przeáączania.
•
Zwolniü dĨwigniĊ (powinna sama odchyliü siĊ do pozycji wyjĞciowej w skutek
dziaáania siáy sprĊĪyny – rys. D). Ewentualnie docisnąü rĊką.
Uruchomienie dĨwigni przy wáączonym silniku (rys. E) moĪe
spowodowaü wiĊksze zuĪycie ukáadu mechanicznego systemu
przeáączenia.
Rys. E
•
Rys. F
Obróciü pokrĊtáo rĊczne w dowolnym kierunku (rys. F).
Przerwanie trybu rĊcznego:
Przerwanie trybu rĊcznego (wysprzĊglenie) nastĊpuje automatycznie z chwilą
wáączenia silnika.
Podczas pracy silnikowej pokrĊtáo rĊczne jest nieaktywne.
Plik nr: 3710_PL_ba_sarex1_25_40_amexc1_schaltkasten_de-POLSKI.doc/2006
Táumaczyá: PTU -DAMAR- Sosnowiec
12
Táumaczenie z jĊzyka niemieckiego
NapĊdy wieloobrotowe SAEx 25.1 – SAEx 40.1 / SAREx 25.1 – SAREx 30.1
ze sterownikiem AUMA MATIC AMExC 01.1 i moduáem mocy w szafce rozdzielczej
Instrukcja obsáugi
8.
Podáączenie do zasilania elektrycznego
Podczas prac w strefach zagroĪenia wybuchowego naleĪy
przestrzegaü Europejskich Norm EN 60079-14 „Instalacje elektryczne
w obszarach zagroĪenia wybuchem” oraz EN 60079-17 „Kontrola i
konserwacja instalacji elektrycznych w obszarach zagroĪenia
wybuchem”.
Prace na urządzeniach elektrycznych mogą byü wykonywane jedynie
przez wykwalifikowanych elektryków, przeszkolony personel lub pod
ich nadzorem, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami z
dziedziny elektrotechniki.
JeĞli sterowanie napĊdu nastawczego jest wyposaĪone w magistrale Feldbus,
przyáącze magistrali i elektryczne są opisane w instrukcji obsáugi odpowiedniej
magistrali.
NaleĪy rozmieszczaü przewody zgodne z certyfikatem EMV (ZgodnoĞü
elektromagnetyczna):
Przewody sygnaáowe i magistrali są wraĪliwe na zakáócenia.
Przewody silnika mogą zostaü uszkodzone.
•
WraĪliwe i podatne na zakáócenia przewody naleĪy rozmieszczaü w moĪliwie
duĪym odstĊpie od siebie.
•
OdpornoĞü na zakáócenia przewodów sygnaáowych i magistrali zwiĊksza siĊ,
gdy przewody rozmieszczone są w pobliĪu potencjaáu masy.
•
NaleĪy unikaü w miarĊ moĪliwoĞci dáugich przewodów lub uwaĪaü, aby byáy
rozmieszczone w obszarach, gdzie zakáócenia są niewielkie.
•
NaleĪy unikaü równolegáego rozmieszczenia przewodów wraĪliwych i podatnych
na zakáócenia na dáugich odcinkach.
Sterownik AUMA MATIC jest montowany za pomocą uchwytu Ğciennego. Szafka
rozdzielcza jest montowana oddzielnie na Ğcianie (rys. G-1).
•
W celu poáączenia napĊdu ze sterownikiem AUMA MATIC naleĪy stosowaü
odpowiednie, elastyczne i ekranowane przewody áączące.
•
Nie wolno przekroczyü dopuszczalnej dáugoĞci przewodów áączących napĊd
nastawczy z szafką rozdzielczą (patrz schemat okablowania zawarty w
zamówieniu).
•
Nie zaleca siĊ stosowania poáączeĔ z zastosowaniem potencjometru w
napĊdzie ustawczym. Zamiast potencjometru przewidziano montaĪ
elektronicznego nadajnika poáoĪenia RWG w napĊdzie ustawczym.
•
Przewody áączące naleĪy podáączyü w odpowiedniej kolejnoĞci faz. Przed
wáączeniem naleĪy sprawdziü kierunek obrotów (patrz str. 20).
Rys. G-1: Okablowanie sterownika AUMA MATIC i szafka rozdzielcza do montaĪu na Ğcianie
Szafka rozdzielcza moduá mocy
Do zamocowania na Ğcianie
AUMA MATIC AMExC 01.1
na uchwycie Ğciennym
Przyáącze klienta (uĪytkownika)
Sterowanie
NapĊd wieloobrotowy SAEx
Przyáącze silnika
Zasilanie prądowe dla
ogrzewania
Zgáoszenie zwrotne
Zasilanie prądowe np.
3~/PE/400 V/50 Hz
Plik nr: 3710_PL_ba_sarex1_25_40_amexc1_schaltkasten_de-POLSKI.doc/2006
Táumaczyá: PTU -DAMAR- Sosnowiec
13
Táumaczenie z jĊzyka niemieckiego
NapĊdy wieloobrotowe SAEx 25.1 – SAEx 40.1 / SAREx 25.1 – SAREx 30.1
ze sterownikiem AUMA MATIC AMExC 01.1 i moduáem mocy w szafce rozdzielczej
Instrukcja obsáugi
8.1
Wtykowe przyáącze zaciskowe AUMA MATIC z ochroną przeciwwybuchową
Rys. G-5: Przyáącze
Sieciowe przyáącze elektryczne odbywa siĊ poprzez zaciski (rys. G-5).
Przyáącze wykonana jest w klasie ochronnej EEx e (podwyĪszone bezpieczeĔstwo).
Odáączenie komory przyáączy (podwyĪszone bezpieczeĔstwo) a ukáadem sterowania
AMExC 01.1 (hermetyczne zamkniĊcie) odbywa siĊ poprzez hermetyczny przepust
kablowy ze zintegrowanym záączem wtykowym.
•
•
NaleĪy sprawdziü czy rodzaj prądu, napiĊcie sieciowe i czĊstotliwoĞü prądu są
zgodnie z danymi silnika (patrz tabliczka znamionowa na silniku).
Poluzowaü Ğruby (51.01) (rys. G-5) i zdemontowaü pokrywĊ wtyku (50.1).
•
•
•
Rys. G-6: Odáączenie z sieci
•
NaleĪy zastosowaü dáawiki kablowe zgodnie z dopuszczeniem
EExe dopasowane do przewodów przyáączeniowych. (Znajdujący
siĊ na tabliczce znamionowej rodzaj ochrony jest tylko wtedy
zagwarantowany, gdy stosuje siĊ odpowiednie dáawiki kablowe).
Na nieuĪywane wpusty kabli zamykaü odpowiednimi zatyczkami.
Przewody naleĪy podáączyü zgodnie z zawartym w zamówieniu schematem
poáączeĔ.
W momencie dostawy odpowiedni schemat poáączeĔ wraz z niniejszą instrukcją
obsáugi zostanie wáoĪony do wodoodpornego opakowania i przymocowany do
pokrĊtáa rĊcznego na napĊdzie obrotowym. W razie jego braku, naleĪy zwróciü
siĊ do producenta o jego przesáanie podając numer seryjny (patrz tabliczka
znamionowa) lub pobraü bezpoĞrednio ze strony internetowej producenta
(www.auma.com).
W przypadku, gdy trzeba zdemontowaü napĊd z armatury np. w celu
przeprowadzenia przeglądu, odáączenia od sieci zasilającej moĪna dokonaü bez
rozáączenia przewodów (rys. G-6). W tym celu naleĪy odkrĊciü Ğruby (51.02) i
zdemontowaü caáą ramĊ ze zintegrowanym záączem wtykowym. Pokrywa wtyku
(50.1) i rama (51.16) pozostają poáączone.
Hermetyczne ZamkniĊcie! Przed otwarciem sprawdziü czy nie
wystĊpuje napiĊcie i pozostaáoĞci gazu.
Rys. G-7: Rama uchwytu (osprzĊt)
W celu ochrony przed dotkniĊciem zestyków oraz wpáywami Ğrodowiska dostĊpna
jest specjalna rama uchwytowa (rys. G-7).
Rama uchwytowa
Tabela 4: Dane techniczne wtykowego przyáącza zaciskowego z ochroną przeciwwybuchową dla napĊdów
zabezpieczonych przed wybuchem
1)
Parametry techniczne
Styki mocy
Przewód ochronny
Zaciski sterownicze
Max. liczba styków
3
1
48
Oznaczenie
U1, V1, W1
Wedáug VDE
1 do 48
Max. napiĊcie
750 V
250 V
przyáączowe
Max. prąd znamionowy
25 A
16 A
Rodzaj przyáącza
Przyáącze Ğrubowe
Przyáącze Ğrubowe
Wtyczka z wbudowaną sprĊĪyną
2)
naciągową
2
2
2
2
Max. przekrój przyáącza
10 mm
10 mm
2,5 mm elastyczny, 4 mm
solidny
1)
2)
Dostosowane do przyáączenia przewodów miedzianych. W przypadku przewodów aluminiowych konieczna jest konsultacja z producentem.
Opcjonalnie z przyáączem Ğrubowym
Plik nr: 3710_PL_ba_sarex1_25_40_amexc1_schaltkasten_de-POLSKI.doc/2006
Táumaczyá: PTU -DAMAR- Sosnowiec
14
Táumaczenie z jĊzyka niemieckiego
NapĊdy wieloobrotowe SAEx 25.1 – SAEx 40.1 / SAREx 25.1 – SAREx 30.1
ze sterownikiem AUMA MATIC AMExC 01.1 i moduáem mocy w szafce rozdzielczej
Instrukcja obsáugi
8.2
Przyáącze silnika
Przyáącze mocy silnika odbywa siĊ poprzez oddzielne wtyki.
W wersji standardowej naleĪy dodatkowo zdemontowaü pokrywĊ z wtyku silnika (rys.
G-8).
•
•
Przewody naleĪy podáączyü zgodnie z zawartym w zamówieniu schematem
poáączeĔ.
Przewody áączące naleĪy podáączyü w odpowiedniej kolejnoĞci faz. Przed
wáączeniem naleĪy sprawdziü kierunek obrotów (patrz str. 20).
Przekrój przyáącza wtykowego silnika:
2
2
16 mm do 70 mm w zaleĪnoĞci od mocy przyáącza.
Rys. G-8: Przyáącze silnik (wykonanie standardowe)
Pokrywa przyáącza
Sygnaáy zwrotne napĊdu wieloobrotowego
Pokrywa wtyku silnika
8.3
Grzaáka
NapĊdy wieloobrotowe AUMA są seryjnie wyposaĪone w grzaákĊ antykondensacyjną.
JeĞli nie ustalono w zamówieniu inaczej, jest ono seryjnie montowane wewnątrz
napĊdów.
8.4
Ochrona silnika
W celu ochrony przed przegrzaniem lub powstaniem niedozwolonych wysokich
temperatur napĊdu zamontowano w uzwojeniu silnika termistory PTC wzglĊdnie
termiki. Ochrona silnika zostanie wáączona, gdy tylko uzwojenie silnika osiągnie
maksymalnie dozwoloną temperaturĊ.
Ponowne uruchomienie nastąpi po scháodzeniu silnika poprzez ustawienia
przeáącznika preselekcyjnego w poáoĪeniu RESET na lokalnym pulpicie sterowania.
8.5
Zdalny nadajnik poáoĪenia
W celu przyáączenia zdalnego nadajnika poáoĪenia (potencjometru, elektronicznego
nadajnika poáoĪenia RWG) naleĪy stosowaü przewody ekranowane.
8.6
MontaĪ pokrywy
Po podáączeniu:
•
OczyĞciü powierzchnie uszczelnieĔ w osáonie wtyczki lub w osáonie puszki
przyáączy oraz obudowie.
Sprawdziü, czy O-ring nie jest uszkodzony.
•
•
Powierzchnie uszczelnieĔ lekko nasmarowaü smarem niezawierającym kwasów
(np. wazeliną).
•
Szczeliny zakonserwowaü Ğrodkiem przeciwkorozyjnym niezawierającym
kwasów.
Hermetycznie zamkniĊcie! NaleĪy ostroĪnie obchodziü siĊ z osáoną
oraz czĊĞciami obudowy. Szczeliny nie mogą byü uszkodzone ani
zawieraü jakichkolwiek zanieczyszczeĔ. Nie wolno zmieniü pozycji
dekla podczas montaĪu.
•
•
NaáoĪyü osáonĊ (50.0 rys. G-2 wzglĊdnie. 50.1 rys. G-5) i równomiernie
przykrĊciü na krzyĪ 4 Ğruby mocujące.
DokrĊciü dáawiki kablowe odpowiednim momentem w celu zapewnienia
wáaĞciwego stopnia ochrony.
Plik nr: 3710_PL_ba_sarex1_25_40_amexc1_schaltkasten_de-POLSKI.doc/2006
Táumaczyá: PTU -DAMAR- Sosnowiec
15
Táumaczenie z jĊzyka niemieckiego
NapĊdy wieloobrotowe SAEx 25.1 – SAEx 40.1 / SAREx 25.1 – SAREx 30.1
ze sterownikiem AUMA MATIC AMExC 01.1 i moduáem mocy w szafce rozdzielczej
Instrukcja obsáugi
9.
Otwieranie bloku sterownia
W celu dokonania poniĪszych ustawieĔ (rozdziaáy 10 do 15) naleĪy otworzyü blok
sterowania i zdemontowaü tarczĊ wskaĨnikową, jeĞli jest dostĊpna.
Ustawienia dotyczą jedynie „zamykania prawoskrĊtnego” tzn., gdy napĊdzany waá
przy zamykaniu armatury, obraca siĊ w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek
zegara.
Podczas prac w strefach zagroĪenia wybuchowego naleĪy
przestrzegaü Europejskich Norm EN 60079-14 „Instalacje elektryczne
w obszarach zagroĪenia wybuchem” oraz EN 60079-17 „Kontrola i
konserwacja instalacji elektrycznych w obszarach zagroĪenia
wybuchem”. Prace na urządzeniach elektrycznych mogą byü
wykonywane jedynie przez wykwalifikowanych elektryków,
przeszkolony personel lub pod ich nadzorem, zgodnie z
obowiązującymi przepisami i zaleceniami z dziedziny elektrotechniki.
9.1
DemontaĪ osáony bloku sterowania
•
Poluzowaü 4 Ğruby i zdemontowaü osáonĊ bloku sterowania (rys. H)
Rys. H-1: Pokrywa z wziernikiem
Rys. H-2: Pokrywa bez wziernika
ĝruba
9.2
DemontaĪ tarczy wskaĨnikowej (opcja)
•
Zdjąü osáonĊ ukáadu rozdzielczego (rys. J) i Ğciągnąü tarczĊ wskaĨnikową.
W razie potrzeby uĪyü do tego celu klucza páaskiego (ok. 14 mm) jako
dĨwigni.
Rys. J: DemontaĪ tarczy wskaĨnikowej
Tarcza wskaĨnikowa
Plik nr: 3710_PL_ba_sarex1_25_40_amexc1_schaltkasten_de-POLSKI.doc/2006
Táumaczyá: PTU -DAMAR- Sosnowiec
16
Táumaczenie z jĊzyka niemieckiego
NapĊdy wieloobrotowe SAEx 25.1 – SAEx 40.1 / SAREx 25.1 – SAREx 30.1
ze sterownikiem AUMA MATIC AMExC 01.1 i moduáem mocy w szafce rozdzielczej
Instrukcja obsáugi
10.
Ustawienie wyáącznika drogowego
10.1
Ustawienie pozycji kraĔcowej w pozycji zamkniĊtej ZU (pole czarne)
•
•
•
Obróciü pokrĊtáo rĊczne w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara tak,
aby armatura zostaáa caákowicie zamkniĊta.
W momencie osiągniĊcia pozycji kraĔcowej naleĪy obróciü pokrĊtáo rĊczne o póá
obrotu w kierunku przeciwnym (wybieg). Podczas rozruchu próbnego naleĪy
sprawdziü czy nie wystĊpuje wybieg i ewentualnie skorygowaü ustawienia na
wyáączniku drogowym.
Stosując staáy docisk ĞrubokrĊtem (5 mm), obróciü trzpieĔ nastawczy A (rys.
K-1) w kierunku strzaáki, obserwując przy tym zmianĊ poáoĪenia wskazówki B.
W momencie wyczucia lub usáyszenia momentu zaskoczenia zapadki,
wskazówka B przeskakuje o ok. 90°. Gdyby wskazówka B znalazáa siĊ w
poáoĪeniu przesuniĊtym o 90° przed punktem C, naleĪy ją powoli obracaü do
ustawienia na wáaĞciwej pozycji. Gdyby wskazówka B ustawiáa siĊ na punkt C
naleĪy przerwaü obrót i zwolniü trzpieĔ nastawczy. Gdyby przez pomyákĊ
nastąpiá zbyt duĪy przeskok poza ten punkt (zaskoczenie po przeskoku
wskazówki), naleĪy obracaü trzpieniem dalej w tym samym kierunku i ponownie
rozpocząü proces ustawiania.
Rys. K-1: Jednostka sterująca
10.2
Ustawienie pozycji kraĔcowej w pozycji otwartej AUF (pole biaáe)
•
•
10.3
Obróciü pokrĊtáo rĊczne w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
tak, aby armatura zostaáa caákowicie otwarta a nastĊpnie obróciü o póá obrotu w
kierunku przeciwnym.
Stosując staáy docisk ĞrubokrĊtem (5 mm), obróciü trzpieĔ nastawczy A (rys.
K-1) w kierunku strzaáki, obserwując przy tym zmianĊ poáoĪenia wskazówki E.
W momencie wyczucia lub usáyszenia momentu zaskoczenia zapadki,
wskazówka E przeskakuje o ok. 90°. Gdyby wskazówka E znalazáa siĊ w
poáoĪeniu przesuniĊtym o 90° przed punktem F, naleĪy ją powoli obracaü do
ustawienia na wáaĞciwej pozycji. Gdyby wskazówka E ustawiáa siĊ na punkt F
naleĪy przerwaü obrót i zwolniü trzpieĔ nastawczy. Gdyby przez pomyákĊ
nastąpiá zbyt duĪy przeskok poza ten punkt (zaskoczenie po przeskoku
wskazówki), naleĪy obracaü trzpieniem dalej w tym samym kierunku i ponownie
rozpocząü proces ustawiania.
Kontrola wyáącznika drogowego
Czerwone przyciski testowe T i P (rys. K-1) sáuĪą do rĊcznej obsáugi wyáączników
drogowych.
•
•
Obrót przycisku T w kierunku strzaáki WSR wáącza pozycjĊ otwarcia ZU
wyáącznika drogowego.
Obrót przycisku P w kierunku strzaáki WÖL wáącza pozycjĊ zamkniĊcia AUF
wyáącznika drogowego.
Plik nr: 3710_PL_ba_sarex1_25_40_amexc1_schaltkasten_de-POLSKI.doc/2006
Táumaczyá: PTU -DAMAR- Sosnowiec
17
Táumaczenie z jĊzyka niemieckiego
NapĊdy wieloobrotowe SAEx 25.1 – SAEx 40.1 / SAREx 25.1 – SAREx 30.1
ze sterownikiem AUMA MATIC AMExC 01.1 i moduáem mocy w szafce rozdzielczej
Instrukcja obsáugi
11.
Ustawienie wyáącznika drogowego DUO (opcja)
Przy pomocy obu wyáączników poĞrednich moĪna wáączaü i wyáączaü dowolne
aplikacje.
Punkt przeáączania (poáoĪenie poĞrednie) musi byü najechany z tego
samego kierunku jak podano niĪej przy opisie pracy w trybie
elektrycznym.
11.1
Ustawienie kierunku ruchu w pozycji zamkniĊtej ZU (pole czarne)
•
•
Ustawiü armaturĊ w Īądanym poáoĪeniu poĞrednim
Stosując staáy docisk ĞrubokrĊtem (5 mm), obróciü trzpieĔ nastawczy A (rys.
K-2) w kierunku strzaáki, obserwując przy tym zmianĊ poáoĪenia wskazówki H.
W momencie wyczucia lub usáyszenia momentu zaskoczenia zapadki,
wskazówka H przeskakuje o ok. 90°. Gdyby wskazówka H znalazáa siĊ w
poáoĪeniu przesuniĊtym o 90° przed punktem C, naleĪy ją powoli obracaü do
ustawienia na wáaĞciwej pozycji. Gdyby wskazówka H ustawiáa siĊ na punkt C
naleĪy przerwaü obrót i zwolniü trzpieĔ nastawczy. Gdyby przez pomyákĊ
nastąpiá zbyt duĪy przeskok poza ten punkt (zaskoczenie po przeskoku
wskazówki), naleĪy obracaü trzpieniem dalej w tym samym kierunku i ponownie
rozpocząü proces ustawiania.
Rys. K-2: Jednostka sterująca
11.2
Ustawienie kierunku ruchu w pozycji otwartej AUF (pole biaáe)
•
Ustawiü armaturĊ w Īądanym poáoĪeniu poĞrednim
•
Stosując staáy docisk ĞrubokrĊtem (5 mm), obróciü trzpieĔ nastawczy A (rys.
K-2) w kierunku strzaáki, obserwując przy tym zmianĊ poáoĪenia wskazówki L. W
momencie wyczucia lub usáyszenia momentu zaskoczenia zapadki, wskazówka
L przeskakuje o ok. 90°. Gdyby wskazówka L znalazáa siĊ w poáoĪeniu
przesuniĊtym o 90° przed punktem F, naleĪy ją powoli obracaü do ustawienia
na wáaĞciwej pozycji. Gdyby wskazówka L ustawiáa siĊ na punkt F naleĪy
przerwaü obrót i zwolniü trzpieĔ nastawczy. Gdyby przez pomyákĊ nastąpiá zbyt
duĪy przeskok poza ten punkt (zaskoczenie po przeskoku wskazówki), naleĪy
obracaü trzpieniem dalej w tym samym kierunku i ponownie rozpocząü proces
ustawiania.
11.3
Kontrola wyáącznika drogowego DUO
Czerwone przyciski testowe T i P (rys. K-2) sáuĪą do rĊcznej obsáugi wyáączników
drogowych DUO.
•
Obrót przycisku T w kierunku strzaáki DSR uruchamia wyáącznik drogowy DUO i
ustawia w kierunku zamkniĊcia ZU. JednoczeĞnie uruchomiony zostanie
wyáącznik momentu obrotowego i ustawiony w kierunku zamkniĊcia ZU.
•
Obrót przycisku P w kierunku strzaáki DÖL uruchamia wyáącznik drogowy DUO i
ustawia w kierunku otwarcia AUF. JednoczeĞnie uruchomiony zostanie
wyáącznik momentu obrotowego i ustawiony w kierunku otwarcia AUF.
•
Po sprawdzeniu wyáączników za pomocą przycisków AUF lub ZU na lokalnym
pulpicie sterującym naleĪy wyáączyü zakáócenie (czerwona lampka
sygnalizacyjna) wykonując ruch w kierunku przeciwnym.
Plik nr: 3710_PL_ba_sarex1_25_40_amexc1_schaltkasten_de-POLSKI.doc/2006
Táumaczyá: PTU -DAMAR- Sosnowiec
18
Táumaczenie z jĊzyka niemieckiego
NapĊdy wieloobrotowe SAEx 25.1 – SAEx 40.1 / SAREx 25.1 – SAREx 30.1
ze sterownikiem AUMA MATIC AMExC 01.1 i moduáem mocy w szafce rozdzielczej
Instrukcja obsáugi
12.
Ustawienie wyáącznika momentu obrotowego
12.1
Ustawienie
•
•
Ustawiany moment obrotowy musi odpowiadaü danemu typowi armatury!
Zmiany w ustawieniu moĪna dokonywaü tylko za zgodą producenta!
Rys. L: Gáowice pomiarowe
Ustawienie ZU (zamkniĊte)
Ustawienie AUF (otwarte)
•
•
Poluzowaü obie Ğruby zabezpieczające O na tarczy wskaĨnika (rys. L).
PrzekrĊciü wyskalowaną tarczĊ P, ustawiając ją na wymagany moment
obrotowy (1 da Nm = 10 Nm).
Przykáad:
Na rys. L ustawiono:
3,5 da Nm = 35 Nm dla kierunku zamykania ZU
4,5 da Nm = 45 Nm dla kierunku otwierania AUF
•
DokrĊciü z powrotem Ğruby zabezpieczające O.
•
•
12.2
Wyáącznik momentu obrotowego dziaáa równieĪ w trybie pracy
rĊcznej.
Wyáączanie momentem obrotowym sáuĪy jako zabezpieczenie
przeciąĪeniowe w caáym zakresie nastawczym, równieĪ przy
wyáączaniu zaleĪnym drogi w pozycjach kraĔcowych.
Kontrola wyáącznika momentu obrotowego
Czerwone przyciski testowe T i P (rys. K-2) sáuĪą do rĊcznej obsáugi wyáączników
momentu obrotowego:
•
•
•
•
Obrót przycisku T w kierunku strzaáki DSR uruchamia wyáącznik momentu
obrotowego i ustawia w kierunku otwarcia ZU. Czerwona lampka sygnalizacyjna
(zakáócenie) na lokalnym pulpicie sterowania jest wáączona
Obrót przycisku P w kierunku strzaáki DÖL uruchamia wyáącznik momentu
obrotowego i ustawia w kierunku otwarcia AUF. Czerwona lampka
sygnalizacyjna (zakáócenie) na lokalnym pulpicie sterowania jest wáączona
JeĞli w napĊdzie wystĊpuje wyáącznik drogowy DUO (opcja) równoczeĞnie
wáączone zostaną równieĪ wyáączniki poĞrednie.
Po sprawdzeniu wyáączników za pomocą przycisków AUF lub ZU na lokalnym
pulpicie sterującym naleĪy wyáączyü zakáócenie (czerwona lampka
sygnalizacyjna) wykonując ruch w kierunku przeciwnym.
Plik nr: 3710_PL_ba_sarex1_25_40_amexc1_schaltkasten_de-POLSKI.doc/2006
Táumaczyá: PTU -DAMAR- Sosnowiec
19
Táumaczenie z jĊzyka niemieckiego
NapĊdy wieloobrotowe SAEx 25.1 – SAEx 40.1 / SAREx 25.1 – SAREx 30.1
ze sterownikiem AUMA MATIC AMExC 01.1 i moduáem mocy w szafce rozdzielczej
Instrukcja obsáugi
13.
Rozruch próbny
Prace na otwartym lub znajdującym pod napiĊciem napĊdzie mogą byü
wykonywane tylko wówczas, gdy zapewniono, Īe podczas trwania prac
nie wystąpi niebezpieczeĔstwo powstania eksplozji.
13.1
Kontrola kierunku obrotów
•
•
NaáoĪyü tarczĊ wskaĨnikową na waá, jeĞli jest dostĊpna.
Na podstawie kierunku obrotu na tarczy wskaĨnikowej (rys. M-1) moĪna
rozpoznaü kierunek obrotu czáonu biernego.
W przypadku braku tarczy wskaĨnikowej, moĪna równieĪ obserwowaü kierunek
obrotu na wale drąĪonym. W tym celu naleĪy odkrĊciü wkrĊtkĊ (Nr 27 rys. rys.
M-2).
Rys. M-1: Tarcza wskaĨnikowa
•
•
Rys. M-2: otworzyü waá drąĪony
Wykonaü dojazd napĊdu do pozycji poĞredniej w trybie pracy rĊcznej
Ustawiü przeáącznik preselekcyjny w pozycji „Ortsbedienung” (I) [sterowanie
lokalne] (Rys. M-3).
Rys. M-3: Przeáącznik preselekcyjny na lokalnym pulpicie sterowania
•
•
Wáączyü zasilanie prądowe.
Wcisnąü przycisk zamykania ZU (Rys. M-4) i obserwowaü kierunek obrotów:
Rys. M-4: Przycisk zamykania ZU
Rys. M-5: Przycisk zatrzymania STOP
W przypadku záego kierunku obrotów naleĪy natychmiast wyáączyü
napĊd.
Wyáączenie moĪe nastąpiü za pomocą przycisku „Stop” (Rys. M-5) lub
poprzez jednoczesny obrót obydwu przycisków T i P (Rys. K-2) w
dowolnym kierunku.
BezpoĞrednio po tym skorygowaü kolejnoĞü faz w przewodzie
podáączeniowym od strony uchwytu Ğciennego do napĊdu i powtórzyü ruch
próbny.
Tabela 5:
Kierunek obrotów tarczy wskaĨnikowej:
Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
Kierunek obrotów waáu drąĪonego:
Zgodnie z ruchem wskazówek zegara
Plik nr: 3710_PL_ba_sarex1_25_40_amexc1_schaltkasten_de-POLSKI.doc/2006
Táumaczyá: PTU -DAMAR- Sosnowiec
prawidáowo
prawidáowo
20
Táumaczenie z jĊzyka niemieckiego
NapĊdy wieloobrotowe SAEx 25.1 – SAEx 40.1 / SAREx 25.1 – SAREx 30.1
ze sterownikiem AUMA MATIC AMExC 01.1 i moduáem mocy w szafce rozdzielczej
Instrukcja obsáugi
13.2
Kontrola ustawienia wyáącznika drogowego
Ustawiü przeáącznik preselekcyjny w poáoĪeniu AUS (0) (rys. M-6).
Rys. M-6: Przeáącznik preselekcyjny na lokalnym pulpicie sterowania
•
W poáoĪeniu AUS (stan wyáączenia) napiĊcie sterujące stycznika
rewersyjnego zostaje przerwane. NapiĊcie zasilające ukáadu
sterowania pozostaje wáączone.
•
•
Ustawiü napĊd w trybie pracy rĊcznej w kaĪdym z obu poáoĪeĔ kraĔcowych.
Sprawdziü, czy wyáącznik drogowy jest prawidáowo ustawiony. Zwróciü przy tym
uwagĊ, aby kaĪdy wyáącznik uruchamiaá siĊ w przypisanym mu poáoĪeniu
kraĔcowym, a po zmianie kierunku obrotów pozostawaá swobodny. Gdyby
wyáącznik drogowy zachowywaá siĊ inaczej, naleĪy go ustawiü ponownie.
Przy prawidáowo ustawionym wyáączniku drogowym:
•
Ustawiü przeáącznik preselekcyjny w pozycji „Ortsbedienung” (I) [sterowanie
lokalne] (Rys. M-3).
•
Wykonaü rozruch próbny z uĪyciem klawiszy AUF-HALT-ZU (otwarte-stopzamkniĊte)
13.3
Kontrola rodzaju wyáączenia
Producent armatury ustala czy wyáączenie na pozycjach kraĔcowych powinno siĊ
odbywaü zaleĪnie od drogi czy o momentu obrotowego.
•
W celu sprawdzenia ustawieĔ patrz strona 26, rozdziaá 17.2.
13.4
Kontrola urządzenia wyáączającego z termistorem PTC
•
Obróciü przeáącznik preselekcyjny na pozycjĊ TEST (Rys. M-7).
W przypadku prawidáowego dziaáania uruchomienie ochrony silnika zostanie
zasygnalizowane przez zbiorczą sygnalizacjĊ awarii (patrz schemat poáączeĔ)
oraz przez lampkĊ sygnalizującą zakáócenie na lokalnym pulpicie sterowania.
Rys. M-7: Przeáącznik preselekcyjny na lokalnym pulpicie sterowania
•
Obróciü przeáącznik preselekcyjny na pozycjĊ RESET (rys. M-8):
W przypadku prawidáowego dziaáania zakáócenie zostanie odwoáane.
Rys. M-8: Przeáącznik preselekcyjny na lokalnym pulpicie sterowania
JeĞli przy ustawieniu przeáącznika preselekcyjnego na pozycjĊ TEST nie wáączy siĊ
sygnaá zakáócenia, okablowanie oraz przeáącznik preselekcyjny musi zostaü
sprawdzony przez serwisantów AUMA.
JeĞli nie ma moĪliwoĞci ustawienia innej opcji (rozdziaáy do 15):
•
NaleĪy zamknąü ukáad rozdzielczy (patrz str. 24, roz. 16).
Plik nr: 3710_PL_ba_sarex1_25_40_amexc1_schaltkasten_de-POLSKI.doc/2006
Táumaczyá: PTU -DAMAR- Sosnowiec
21
Táumaczenie z jĊzyka niemieckiego
NapĊdy wieloobrotowe SAEx 25.1 – SAEx 40.1 / SAREx 25.1 – SAREx 30.1
ze sterownikiem AUMA MATIC AMExC 01.1 i moduáem mocy w szafce rozdzielczej
Instrukcja obsáugi
14.
Ustawienie elektronicznego nadajnika poáoĪenia RWG (opcja)
- Dla wskazaĔ zdalnych lub zewnĊtrznej regulacji –
Elektroniczny nadajnik poáoĪenia RWG 5020Ex wykonany jest jako
iskrobezpieczny obwód elektryczny EEx ib zgodnie z normą EN 50020.
Podczas przyáączenia naleĪy przestrzegaü obowiązujących przepisów.
Po zamontowaniu napĊdu wieloobrotowego na armaturze naleĪy sprawdziü
ustawienie wykonując pomiar prądu wyjĞciowego (patrz roz. 14.1) oraz ewentualnie
wyregulowaü.
Tabela 6: Dane techniczne RWG 5020
Certyfikat z badania wzoru
konstrukcyjnego EG
Ochrona przeciwwybuchowa
Schematy poáączeĔ
Prąd wyjĞciowy
NapiĊcie zasilające
Max. pobór mocy
Max. obciąĪenie wtórne
Obwód elektryczny
sygnalizacyjny i zasilania
Ia
UV
I
RB
Ui
Ii
Pi
Ci
Li
PTB 03 ATEX 2176
II2G EEx ib IIC T4
KMS TP _ 4 _ / _ _ _
KMS TP _ 5 _ / _ _ _
Ukáad dwuprzewodowy
4 – 20 mA
10 – 28,5 V DC
20 mA
(Uv - 10 V) / 20 mA
28,8 V
200 mA
0,9 W
Pomijalnie maáe
Pomijalnie maáe
Páytka nadajnika poáoĪenia (rys. P-1) znajduje siĊ pod páytką ochronną (rys. P-2).
Rys. P-1: Páytka nadajnika poáoĪenia
Punkty
pomiarowe:
4 - 20 mA
Plik nr: 3710_PL_ba_sarex1_25_40_amexc1_schaltkasten_de-POLSKI.doc/2006
Táumaczyá: PTU -DAMAR- Sosnowiec
22
Táumaczenie z jĊzyka niemieckiego
NapĊdy wieloobrotowe SAEx 25.1 – SAEx 40.1 / SAREx 25.1 – SAREx 30.1
ze sterownikiem AUMA MATIC AMExC 01.1 i moduáem mocy w szafce rozdzielczej
Instrukcja obsáugi
14.1
Ustawienie ukáadu dwuprzewodowego 4-20 mA
•
•
•
•
PrzyáoĪyü napiĊcie do elektronicznego nadajnika poáoĪenia.
Ustawiü armaturĊ w kraĔcowym poáoĪeniu zamkniĊcia ZU.
Zdemontowaü tarczĊ wskaĨnikową, jeĞli jest dostĊpna.
Podáączyü miernik o zakresie 0-20 mA i zmierzyü prąd: obwód elektryczny
pomiĊdzy zaciskami 1 i 2 na dolnej stronie páytki RWG (rys. P-1) oraz zaciskami
23 i 24 na przyáączu klienta, zobacz plan poáączeĔ.
Aby pomiar byá moĪliwy, musi byü poáączony obwód prądowy
(obciąĪenie zewnĊtrzne) (naleĪy zwracaü uwagĊ na max. wartoĞü
obciąĪenia wtórnego RB) lub zmostkowane muszą byü odpowiednie
wtyki na zaciskach (patrz schemat poáączeĔ).
•
•
Obracaü potencjometr (E2) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara
tak dáugo, dopóki nie wyczuje siĊ oporu ogranicznika ruchu.
NastĊpnie obróciü potencjometr (E2) z powrotem.
Rys. P-2
Páytka ochronna
•
•
•
•
•
Potencjometr „0” obróciü w prawo tak, aby prąd wyjĞcia zacząá wzrastaü.
NastĊpnie obróciü potencjometr „0” z powrotem tak, aby prąd osiągnąá wartoĞü
4,1 mA.
W ten sposób zapewnia siĊ osiągniĊcie elektrycznego punktu 0.
Ustawiü armaturĊ w poáoĪeniu kraĔcowym otwarcia AUF.
Za pomocą potencjometru regulacyjnego M ustawiü wartoĞü koĔcową 20 mA.
Ponownie najechaü na poáoĪenie kraĔcowe przy zamykaniu ZU i sprawdziü
minimalna wartoĞü (4,1 mA). W razie potrzeby skorygowaü.
W przypadku nie osiągniĊcia maksymalnej wartoĞci naleĪy sprawdziü,
czy przekáadnia redukcyjna zostaáa wáaĞciwie dobrana.
Plik nr: 3710_PL_ba_sarex1_25_40_amexc1_schaltkasten_de-POLSKI.doc/2006
Táumaczyá: PTU -DAMAR- Sosnowiec
23
Táumaczenie z jĊzyka niemieckiego
NapĊdy wieloobrotowe SAEx 25.1 – SAEx 40.1 / SAREx 25.1 – SAREx 30.1
ze sterownikiem AUMA MATIC AMExC 01.1 i moduáem mocy w szafce rozdzielczej
Instrukcja obsáugi
15.
Ustawienie mechanicznego wskaĨnika poáoĪenia (opcja)
W zakáadzie producenta zostaáa zamontowana odpowiednia przekáadnia redukcyjna.
W przypadku zmiany liczby obrotów na skok moĪe zajĞü koniecznoĞü wymiany
przekáadni.
•
•
•
•
•
Zamontowaü tarczĊ wskaĨnikową na waá.
Ustawiü armaturĊ w poáoĪeniu kraĔcowym zamkniĊcia ZU.
ZU
PrzekrĊciü dolną tarczĊ wskaĨnikową (Rys. Q-1) aĪ do symbolu
(zamkniĊte) tak, aby pokryáo siĊ ze strzaáką na wzierniku znajdującym siĊ w
Ğrodku pokrywy (rys.Q-2).
Ustawiü napĊd w poáoĪeniu kraĔcowym otwarte AUF
Trzymając nieruchomo dolną tarczĊ wskaĨnikową górną wraz z symbolem
AUF (otwarte) obróciü tak, aby ten symbol pokryá siĊ ze strzaáką na wzierniku
znajdującym siĊ w Ğrodku pokrywy.
Rys. Q-1:
Rys. Q-2:
Tarcza wskaĨnikowa
Strzaáka na wzierniku pokrywy
Tarcza wskaĨnikowa obraca siĊ podczas przejechaniu zakresu nastawczego z
poáoĪenia AUF na ZU lub odwrotnie o ok. 180° do 230°. W zakáadzie producenta
zostaáa zamontowana odpowiednia przekáadnia redukcyjna.
W przypadku zmiany liczby obrotów na skok moĪe zajĞü koniecznoĞü wymiany
przekáadni.
16.
Zamykanie bloku sterowania
•
•
•
•
OczyĞciü powierzchnie uszczelnieĔ w osáonie wtyczki lub w osáonie puszki
przyáączy oraz obudowie.
Sprawdziü, czy O-ring nie jest uszkodzony.
Powierzchnie uszczelnieĔ lekko nasmarowaü smarem niezawierającym kwasów
(np. wazeliną).
Szczeliny zakonserwowaü Ğrodkiem przeciwkorozyjnym niezawierającym
kwasów.
Hermetycznie zamkniĊcie! NaleĪy ostroĪnie obchodziü siĊ z osáoną
oraz czĊĞciami obudowy. Szczeliny nie mogą byü uszkodzone ani
zawieraü jakichkolwiek zanieczyszczeĔ. Nie wolno przestawiü osáony
podczas montaĪu.
•
NaáoĪyü pokrywĊ ukáadu rozdzielczego i przykrĊciü równomiernie Ğruby na
krzyĪ.
Po zabudowie napĊdu uzupeániü ewentualne uszkodzenia lakieru.
W przypadku uszkodzenia lakieru podczas prac montaĪowych, naleĪy
je naprawiü, aby zapobiec wystąpieniu korozji.
Plik nr: 3710_PL_ba_sarex1_25_40_amexc1_schaltkasten_de-POLSKI.doc/2006
Táumaczyá: PTU -DAMAR- Sosnowiec
24
Táumaczenie z jĊzyka niemieckiego
NapĊdy wieloobrotowe SAEx 25.1 – SAEx 40.1 / SAREx 25.1 – SAREx 30.1
ze sterownikiem AUMA MATIC AMExC 01.1 i moduáem mocy w szafce rozdzielczej
Instrukcja obsáugi
17.
Sterownik napĊdu ustawczego AMExC 01.1
Rys. R-1: KolejnoĞü páytek w sterowniku
Pokrywa
Páytka taktująca
(opcja)
Páytka (páytka)
wejĞcia/wyjĞcia
Páytka (moduá) logiki
Páytka ochronna
Páytka regulatora poáoĪenia
(opcja)
17.1
Funkcje diagnostyczne diod LED na páytce wejĞcia/wyjĞcia (wersja standardowa)
ĝwieci dioda V14:
Awaria fazy lub zadziaáanie zabezpieczenia silnika
Skasowanie za pomocą przeáącznika preselekcyjnego
pozycja III na lokalnym pulpicie sterowania
ĝwieci dioda V15:
Zakáócenie momentu obrotowego: osiągniĊty moment
odáączający przed poáoĪeniem kraĔcowym
Diody LED STOP, ZU, AUF pokazują oczekujące komendy sterowania (tylko w
pozycji FERN (zdalne sterowanie) przeáącznika preselekcyjnego).
Rys. R-2: Páytka ochronna nad páytką wejĞcia/wyjĞcia
Plik nr: 3710_PL_ba_sarex1_25_40_amexc1_schaltkasten_de-POLSKI.doc/2006
Táumaczyá: PTU -DAMAR- Sosnowiec
25
Táumaczenie z jĊzyka niemieckiego
NapĊdy wieloobrotowe SAEx 25.1 – SAEx 40.1 / SAREx 25.1 – SAREx 30.1
ze sterownikiem AUMA MATIC AMExC 01.1 i moduáem mocy w szafce rozdzielczej
Instrukcja obsáugi
17.2
Programowanie páytki logiki
Sposób wyáączania, wyáącznikiem drogowym lub momentu obrotowego (S1-2 lub S32, rys. R3) musi byü podany przez producenta armatury.
Rys. R-3: Páytka (moduá) logiki A2
PoáoĪenie 1:
Rozáączanie zaleĪne od drogi
w poáoĪeniu kraĔcowym
otwarcia AUF
PoáoĪenie 2:
Rozáączanie zaleĪne od
momentu obrotowego w poáoĪeniu
kraĔcowym otwarcia AUF
PoáoĪenie 1:
Rozáączanie zaleĪne od drogi
w poáoĪeniu kraĔcowym
zamkniĊcia ZU
PoáoĪenie 2:
Rozáączanie zaleĪne od
Momentu obrotowego w poáoĪeniu
kraĔcowym zamkniĊcia ZU
•
poĪądane oprogramownie zgodnie z tabelą 7. ustawiü na áaczniku S2-2
Tabela 7
Mikrowyáącznik S2-2
Programowanie
(ON = wciĞniĊty / wzbudzony)
Kierunek zamykania
Kierunek otwierania
ZU
AUF
Samoczynne zatrzymanie przy
zdalnym sterowaniu FERN
Praca impulsowa przy zdalnym
sterowaniu FERN
Samoczynne zatrzymanie przy
lokalnym sterowaniu ORT
Praca impulsowa przy lokalnym
sterowaniu ORT
Generator sygnaáów migowych
(opcja)
Aktywny
Nie aktywny
Báąd momentu obrotowego:
Wyáączenie momentem
obrotowym (przed osiągniĊciem
poáoĪenia kraĔcowego) w
zbiorczej sygnalizacji awarii
Zgáaszane
Nie zgáaszane
Plik nr: 3710_PL_ba_sarex1_25_40_amexc1_schaltkasten_de-POLSKI.doc/2006
Táumaczyá: PTU -DAMAR- Sosnowiec
26
Táumaczenie z jĊzyka niemieckiego
NapĊdy wieloobrotowe SAEx 25.1 – SAEx 40.1 / SAREx 25.1 – SAREx 30.1
ze sterownikiem AUMA MATIC AMExC 01.1 i moduáem mocy w szafce rozdzielczej
Instrukcja obsáugi
17.3
Sygnaá awaryjnego otwarcia NOT-AUF i zamkniĊcia NOT-ZU (opcja)
(wskazana na piątym miejscu w oznaczeniu schematu poáączeĔ MSP....C, D lub P).
Przy podanej komendzie ruchu w stanie awaryjnym napĊd przemieszcza armaturĊ
do zadanego poáoĪenia kraĔcowego. (Dziaáa we wszystkich trzech ustawieniach
przeáącznika preselekcyjnego ORT, AUS, FERN).
•
•
WejĞcie na zacisku XK 1 (patrz schemat poáączeĔ) musi byü podáączone do + 24
V DC przez styk normalnie otwarty (zasada prądu ciągáego).
Gdy sygnaá awaryjny przy otwieraniu NOT-AUF i zamykaniu NOT-ZU ma byü
nieodbierany, naleĪy zdjąü páytkĊ ochronną i rozáączyü mostki B1 (dla NOT-ZU)
i B2 (dla NOT-AUF).
Rys. R-4: Páytka ochronna dla opcji NOT-AUF wzglĊdnie NOT-ZU
B1 (NOT–ZU)
B2 (NOT–AUF)
Dioda LED dla komendy
ruchu w stanie awaryjnym
Plik nr: 3710_PL_ba_sarex1_25_40_amexc1_schaltkasten_de-POLSKI.doc/2006
Táumaczyá: PTU -DAMAR- Sosnowiec
27
Mostki:
Táumaczenie z jĊzyka niemieckiego
NapĊdy wieloobrotowe SAEx 25.1 – SAEx 40.1 / SAREx 25.1 – SAREx 30.1
ze sterownikiem AUMA MATIC AMExC 01.1 i moduáem mocy w szafce rozdzielczej
Instrukcja obsáugi
18.
Regulator poáoĪenia (opcja)
18.1
Dane techniczne
Tabela 8: Dane techniczne regulatora poáoĪenia
WielkoĞü wiodąca (sygnaá wejĞcia E1,
0/4 – 20 mA (Opcja: 0 – 5 V)
wartoĞü zadana)
WielkoĞü regulacji (sygnaá wejĞcia E2,
0/4 – 20 mA (Opcja: 0 – 5 V)
wartoĞü rzeczywista)
OdlegáoĞü miĊdzy punktami przeáączania
0,5 % – 2,5 %
(pasmo nieczuáoĞci) ǻE (P9)
Dokáadne strojenie „Sens” (P7) (ma
min 0,25 %
znaczenie tylko dla prĊdkoĞci obrotowej
czáonu biernego niĪszej od 16 obr./min)
Czas przerwy „t-off” (P10)
0,5 – 10 s
Opór wejĞcia
250 Ohm
Praca impulsowa (niewymagany do ustawienia regulacji)
Czas cyklu „t-on” (P8) skuteczny dla
0,5 – 15 s
uchybu regulacji < 25%; ustawiona
wartoĞü spada potem 3-krotnie
18.2
Ustawienie
Regulator w sterowniku napĊdem ustawczym AM 02.1 jest zaprogramowany zgodnie
z danymi w zamówieniu i przed wysyáką z zakáadu producenta zostaje zestrojony z
napĊdem.
W przypadku wystąpienia innych, wczeĞniej nieznanych wielkoĞci dziaáających w
zakresie regulacji, moĪe zajĞü koniecznoĞü póĨniejszego dostrojenia regulatora.
Przed rozpoczĊciem tego procesu naleĪy sprawdziü aktualne ustawienie regulatora
poáoĪenia.
•
Sprawdziü ustawienie moduáu logiki zgodnie z pkt. 17.2.
Funkcja samoczynnego zatrzymania w trybie zdalnego sterowania
FERN (zob. tabela 7) musi byü wyáączona w poáączeniu z regulatorem
poáoĪenia.
Zdjąü górną páytkĊ ochronną (rys. S1) i wykonaü Īądane ustawienie na páytce
regulatora (rys. S2) zgodnie z tabelami 9 i 10.
Przed wykonaniem regulacji naleĪy sprawdziü, czy obwód prądowy
sprzĊĪenia zwrotnego poáoĪenia E2 (patrz schemat poáączeĔ) jest
zamkniĊty (zaciskami przyrządu pomiarowego lub mostkiem). Przy
braku sygnaáu E2 Ğwieci dioda LED V10 „E1/E2 < 4 mA (rys. S1) a
regulator nie odpowiada.
Rys. S1: Páytka ochronna regulatora poáoĪenia
Etykieta podająca zakres wartoĞci sygnaáów
(przykáad: E1 = 4 – 20 mA, E2 = 4 – 20 mA)
(czerwony)
Plik nr: 3710_PL_ba_sarex1_25_40_amexc1_schaltkasten_de-POLSKI.doc/2006
Táumaczyá: PTU -DAMAR- Sosnowiec
28
Táumaczenie z jĊzyka niemieckiego
NapĊdy wieloobrotowe SAEx 25.1 – SAEx 40.1 / SAREx 25.1 – SAREx 30.1
ze sterownikiem AUMA MATIC AMExC 01.1 i moduáem mocy w szafce rozdzielczej
Instrukcja obsáugi
Rys. S2: Páytka regulatora poáoĪenia A7
Punkty
pomiarowe:
18.2.1
Ustawienie rodzaju sygnaáu
Rodzaj sygnaáu (sygnaá prądowy/ sygnaá napiĊciowy) wartoĞci zadanej E1 i wartoĞci
rzeczywistej E2 jest ustawiony fabrycznie i oznaczony etykietką zamieszczoną na
páytce ochronnej regulatora poáoĪenia (Rys. S1).
W przypadku póĨniejszych zmian ustawieĔ naleĪy zmieniü odpowiednio
oznakowanie na etykiecie. Ponadto zmienia siĊ równieĪ schemat poáączeĔ
znajdujący siĊ na tabliczce znamionowej sterownika napĊdu nastawczego (patrz str.
46).
Tabela 9: MoĪliwoĞci ustawieĔ
WielkoĞü wiodąca
Sygnaá zwrotny
wartoĞü zadana E1
WartoĞü rzeczywista
1)
E2
4 – 20 mA
4 – 20 mA
0 – 20 mA
0 – 20 mA
4 – 20 mA
0 – 20 mA
Programowanie
Mikrowyáącznik S 1-7
(patrz pkt. S2)
0–5V
0–5V
4 – 20 mA
0 – 20 mA
0–5V
0–5V
0 – 10 V
4 – 20 mA
0 – 20 mA
0 – 10 V
0–5V
1)
Sygnaáy wewnĊtrznego sprzĊĪenia zwrotnego: 0/4 - 20 mA przy elektronicznym nadajniku poáoĪenia; lub
0 - 5 V przy precyzyjnym potencjometrze 5 kOhm.
Plik nr: 3710_PL_ba_sarex1_25_40_amexc1_schaltkasten_de-POLSKI.doc/2006
Táumaczyá: PTU -DAMAR- Sosnowiec
29
Táumaczenie z jĊzyka niemieckiego
NapĊdy wieloobrotowe SAEx 25.1 – SAEx 40.1 / SAREx 25.1 – SAREx 30.1
ze sterownikiem AUMA MATIC AMExC 01.1 i moduáem mocy w szafce rozdzielczej
Instrukcja obsáugi
18.2.2
Ustawienie dziaáania napĊdu podczas braku sygnaáu
W przypadku braku sygnaáu wartoĞci zadanej E1 i wartoĞci rzeczywistej E2 moĪna
zaprogramowaü dziaáanie (reakcjĊ) napĊdu za pomocą mikrowyáączników S2-7.
Peána moĪliwoĞü wyboru istnieje jednakĪe tylko dla sygnaáów o zakresie 4 - 20 mA.
Mogą wystąpiü nastĊpujące rodzaje reakcji napĊdu:
Fail as is (báąd poáoĪenia):
NapĊd natychmiast zatrzymuje siĊ i pozostaje w aktualnym poáoĪeniu.
Fail close (báąd zamkniĊcia):
NapĊd dojeĪdĪa do poáoĪenia kraĔcowego przy zamykaniu (ZU).
Fail open (báąd otwarcia):
NapĊd dojeĪdĪa do poáoĪenie kraĔcowego przy otwieraniu (AUF).
Tabela 10: MoĪliwoĞci ustawieĔ (zalecane ustawienia zaznaczono na szaro)
1)
Reakcja napĊdu na brak sygnaáu z
ZaáoĪenie
Programowanie
Mikrowyáącznik
E1
E2
WielkoĞü
Sygnaá zwrotny
S 2-7
wiodąca
WartoĞü
2)
(patrz pkt. S2)
wartoĞü zadana
rzeczywista E2
E1
fail as is
4 – 20 mA
4 – 20 mA
fail close
fail open
2)
4 – 20 mA
0 – 20 mA
0–5V
4 – 20 mA
4 – 20 mA
4 – 20 mA
4 – 20 mA
0 – 20 mA
0–5V
fail as is
fail open
4 – 20 mA
0–5V
fail close
fail open
4 – 20 mA
0 – 20 mA
0–5V
0 – 20 mA
4 – 20 mA
0 – 20 mA
0–5V
0 – 10 V
0 – 20 mA
0 – 20 mA
0–5V
0 – 10 V
4 – 20 mA
fail close
1)
4 – 20 mA
fail as is
4 – 20 mA
W przypadku sygnaáów 0-20mA i 0-5V moĪe zaistnieü interpretacja báĊdu w razie zaniku sygnaáu, poniewaĪ E1 lub E2
mogą dziaáaü równieĪ (nawet w sytuacji bez báĊdu) przy wartoĞci < 4 mA (poáoĪenie kraĔcowe zamkniĊcia ZU= 0 V lub
0 mA)
Sygnaáy wewnĊtrznego sprzĊĪenia zwrotnego: 0/4 - 20 mA przy elektronicznym nadajniku poáoĪenia; lub 0 - 5 V przy
precyzyjnym potencjometrze 5 kOhm
Plik nr: 3710_PL_ba_sarex1_25_40_amexc1_schaltkasten_de-POLSKI.doc/2006
Táumaczyá: PTU -DAMAR- Sosnowiec
30
Táumaczenie z jĊzyka niemieckiego
NapĊdy wieloobrotowe SAEx 25.1 – SAEx 40.1 / SAREx 25.1 – SAREx 30.1
ze sterownikiem AUMA MATIC AMExC 01.1 i moduáem mocy w szafce rozdzielczej
Instrukcja obsáugi
18.3
Nastawa regulatora pozycji kraĔcowej zamykania ZU (wykonanie standardowe)
Przed rozpoczĊciem nastawy regulatora naleĪy najpierw ustawiü
wyáączniki drogowe i momentu obrotowego oraz sprzĊĪenie zwrotne
poáoĪenia (rozdziaá i pkt. 14).
•
•
•
•
Przeáącznik preselekcyjny na lokalnym pulpicie sterownia ustawiü na ORT.
Przy pomocy klawisza
ustawiü napĊd w pozycji kraĔcowej zamykania ZU.
Wprowadziü wartoĞü zadaną E1= 0 lub 4 mA (patrz schemat poáączeĔ).
Potencjometr „t-off” (P-10) obróciü do oporu w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara.
Brak sygnaáów E1/E2 lub niewáaĞciwa polaryzacja są zgáaszane
Ğwieceniem diody LED (V10) „E1/E2< 4 mA” (rys. S1 lub S2).
•
•
Podáączyü woltomierz (zakres 0 - 5 V) do punktów pomiarowych MP3 i MP4 i
zmierzyü wprowadzoną wartoĞü zadaną (rys. S2):
Dla wartoĞci zadanej E1 = 0 mA woltomierz pokazuje 0 V.
Dla wartoĞci zadanej E1 = 4 mA woltomierz pokazuje 1 V.
Gdy wartoĞü zadana (0 V lub 1 V) jest nieprawidáowa:
NaleĪy skorygowaü ją w nastawni wartoĞci zadanej
Podáączyü woltomierz do punktów pomiarowych MP2 i MP1 i zmierzyü
wprowadzoną wartoĞü chwilową:
Dla wartoĞci chwilowej E2 = 0 mA woltomierz pokazuje 0 V.
Dla wartoĞci chwilowej E2 = 4 mA woltomierz pokazuje 1 V.
Gdy wartoĞü zadana jest nieprawidáowa:
NaleĪy skompensowaü sprzĊĪenie zwrotne poáoĪenia zgodnie rozdziaáem i pkt.
14 i ponownie nastawiü regulator.
Wtedy
JeĞli
Tabela 11
Wskazania diod LED są
nastĊpujące:
(patrz rys. S3 i S4)
Diody LED nie Ğwiecą
ĝwieci dioda
zielona)
(V28 -
ĝwieci dioda
(V27- Īóáta)
Wymagane ustawienie w poáoĪeniu kraĔcowym zamykania ZU
wykonaü nastĊpująco:
(patrz rys. S3 i S4)
Obróciü powoli potencjometr „0” (P3) w prawo tak, aby zapaliáa
(V27 – Īóáta)
siĊ dioda LED
Obróciü powoli potencjometr „0” (P3) w prawo tak, aby zgasáa dioda
LED
(V28 - zielona) i zapaliáa siĊ dioda
(V27 - Īóáta)
Obróciü potencjometr „0” (P3) w lewo tak, aby zgasáa dioda LED
(V27 - Īóáta), nastĊpnie minimalnie obróciü potencjometr w prawo
tak, aby ponownie zapaliáa siĊ dioda LED
(V27 - Īóáta).
Rys. S2: Páytka regulatora poáoĪenia A7
Punkty
pomiarowe:
Plik nr: 3710_PL_ba_sarex1_25_40_amexc1_schaltkasten_de-POLSKI.doc/2006
Táumaczyá: PTU -DAMAR- Sosnowiec
31
Táumaczenie z jĊzyka niemieckiego
NapĊdy wieloobrotowe SAEx 25.1 – SAEx 40.1 / SAREx 25.1 – SAREx 30.1
ze sterownikiem AUMA MATIC AMExC 01.1 i moduáem mocy w szafce rozdzielczej
Instrukcja obsáugi
18.4
Nastawa regulatora pozycji kraĔcowej AUF (wersja standardowa)
•
•
•
•
Przy pomocy przycisku
(lokalny pulpit sterowania) ustawiü napĊd w pozycji
kraĔcowej otwarcia AUF.
Podáączyü woltomierz do punktów pomiarowych MP2 i MP1 i zmierzyü wartoĞü
chwilową E2: Gdy sprzĊĪenie zwrotne poáoĪenia jest ustawione prawidáowo,
woltomierz wskazuje 5 V.
W przypadku nieprawidáowego ustawienia:
NaleĪy skompensowaü sprzĊĪenie zwrotne poáoĪenia zgodnie rozdziaáem i pkt.
14 i ponownie nastawiü regulator.
Wprowadziü max. wielkoĞü prowadzącą (wartoĞü zadaną E1) = 20 mA.
Podáączyü woltomierz do punktów pomiarowych MP3 i MP4 i zmierzyü wartoĞü
zadaną E1:
Dla wartoĞci zadanej = 20 mA wskazanie woltomierza powinno wynieĞü 5 V.
Gdy wartoĞü zmierzona jest inna niĪ 5 V:
Sprawdziü zewnĊtrznie doprowadzoną wielkoĞü prowadzącą E1.
ĝwieci dioda
zielona)
ĝwieci dioda
Wtedy
JeĞli
Tabela 12
Wskazania diod LED są
nastĊpujące:
(patrz rys. S3 i S4)
Diody LED nie Ğwiecą
(V28 -
(V27- Īóáta)
Wymagane ustawienie w poáoĪeniu kraĔcowym otwarcia AUF
wykonaü nastĊpująco:
(patrz rys. S3 i S4)
Obróciü powoli potencjometr „max” (P4) w lewo tak, aby zapaliáa siĊ
dioda LED
(V28 – zielona)
Obróciü powoli potencjometr „max” (P4) w prawo tak, aby zgasáa
dioda LED
(V28 - zielona) nastĊpnie minimalnie obróciü
potencjometr w prawo tak, aby ponownie zapaliáa siĊ dioda LED
(V28 - zielona).
Obróciü potencjometr „max” (P4) w lewo tak, aby zgasáa dioda LED
(V27 - Īóáta), a zapaliáa siĊ dioda LED
(V28 - zielona).
18.5 Ustawienie czuáoĞci
•
•
•
•
Przeáącznik preselekcyjny na lokalnym pulpicie sterownia ustawiü w poáoĪeniu
FERN (zdalne sterowanie).
Ustawiü zakres wielkoĞci prowadzącej E1 zgodnie z danymi zamieszczonymi na
etykiecie na górnej páytce ochronnej (patrz rys. S1). Fabrycznie ustawiona
czuáoĞü (odstĊp miĊdzy punktami przeáączania ǻE/strefa nieczuáoĞci) jest
wartoĞcią maksymalną (2,5%).
Za pomocą obrotu potencjometru ǻE (P9) w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara moĪna zmniejszyü strefĊ nieczuáoĞci. Obrót w lewo do oporu
= maáa strefa nieczuáoĞci (= duĪa czuáoĞü). W celu dokáadnego ustawienia
czuáoĞci konieczny jest przyrząd do wprowadzania wartoĞci zadanej z
moĪliwoĞcią nastawiania z rozdzielczoĞcią co 0,1 mA.
-1
W napĊdach pracujących z liczbą obrotów n < 16 min poprzez obrót
potencjometru P7 (sens) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
moĪna uzyskaü jeszcze wyĪszą czuáoĞü (ǻE min = 0,25 %).
Przy ustawianiu ǻE naleĪy bezwzglĊdnie pamiĊtaü:
Zbyt duĪa czĊstotliwoĞü przeáączania prowadzi do niepotrzebnego
zuĪycia armatury i napĊdu. Dlatego naleĪy od razu ustawiü najwiĊkszy,
dozwolony odstĊp miĊdzy punktami przeáączania (strefĊ nieczuáoĞci).
Celem unikniĊcia przekroczenia dozwolonej czĊstotliwoĞci przeáączania w
przypadkach ekstremalnych (patrz Dane Techniczne SAR), za pomocą
potencjometru „t-off” (P10) moĪna ustawiü czas blokady wynoszący od 0,5 s (dla
lewego ogranicznika) do 10 s (dla prawego ogranicznika).
Plik nr: 3710_PL_ba_sarex1_25_40_amexc1_schaltkasten_de-POLSKI.doc/2006
Táumaczyá: PTU -DAMAR- Sosnowiec
32
Táumaczenie z jĊzyka niemieckiego
NapĊdy wieloobrotowe SAEx 25.1 – SAEx 40.1 / SAREx 25.1 – SAREx 30.1
ze sterownikiem AUMA MATIC AMExC 01.1 i moduáem mocy w szafce rozdzielczej
Instrukcja obsáugi
Rys. S1: Páytka ochronna regulatora poáoĪenia
Etykieta podająca zakres wartoĞci sygnaáów
(przykáad: E1 = 4 – 20 mA, E2 = 4 – 20 mA)
(zielona)
(Īóáta)
(czerwona)
(czerwona)
Rys. S2: Páytka regulatora poáoĪenia A7
Punkty
pomiarowe:
Plik nr: 3710_PL_ba_sarex1_25_40_amexc1_schaltkasten_de-POLSKI.doc/2006
Táumaczyá: PTU -DAMAR- Sosnowiec
33
Táumaczenie z jĊzyka niemieckiego
NapĊdy wieloobrotowe SAEx 25.1 – SAEx 40.1 / SAREx 25.1 – SAREx 30.1
ze sterownikiem AUMA MATIC AMExC 01.1 i moduáem mocy w szafce rozdzielczej
Instrukcja obsáugi
18.6
Nastawa regulatora pozycji kraĔcowej AUF (praca inwersyjna)
W wersji standardowej maksymalny sygnaá wejĞcia (E1 = 20 mA) powoduje
przemieszczenie do pozycji kraĔcowej otwarcia AUF.
•
Przez ustawienie przeáącznika kodera S3-7 (rys. S2) w poáoĪeniu ”1” moĪna
zmieniü definicjĊ sygnaáu na sygnaá odwrotny (praca inwersyjna).
•
JeĞli zabudowany jest nadajnik pozycji RWG (opcja), naleĪy w napĊdzie
zmieniü poáączenia 7 (czerwony) i 5 (czarny) na páytce regulatora poáoĪenia
(rys. P-1).
•
JeĞli zabudowany jest potencjometr (opcja), naleĪy zmieniü poáączenia 21
(czerwony) i 22 (czarny) na potencjometrze.
Przed rozpoczĊciem nastawy regulatora naleĪy najpierw ustawiü
wyáączniki drogowe i momentu obrotowego napĊdu oraz sprzĊĪenie
zwrotne poáoĪenia (rozdziaá i pkt. 14).
•
•
•
•
Przeáącznik preselekcyjny na lokalnym pulpicie sterownia ustawiü na ORT.
ustawiü napĊd w pozycji kraĔcowej otwierania
Przy pomocy klawisza
AUF.
Wprowadziü wartoĞü zadaną E1= 0 lub 4 mA (patrz schemat poáączeĔ).
Potencjometr „t-off” (P-10) obróciü do oporu w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara (rys. S2).
Brak sygnaáów E1/E2 lub niewáaĞciwa polaryzacja są zgáaszane
Ğwieceniem diody LED V10 „E1/E2 < 4 mA” (rys. S1 lub S2).
•
•
Podáączyü woltomierz (zakres 0 - 5 V) do punktów pomiarowych MP3 i MP4 i
zmierzyü wprowadzoną wartoĞü zadaną (rys. S2).
Dla wartoĞci zadanej E1 = 0 mA woltomierz pokazuje 0 V.
Dla wartoĞci zadanej E1 = 4 mA woltomierz pokazuje 1 V.
Gdy wartoĞü zadana (0 V lub 1 V) jest nieprawidáowa:
NaleĪy skorygowaü ją w nastawni wartoĞci zadanej.
Podáączyü woltomierz do punktów pomiarowych MP2 i MP1 i zmierzyü
wprowadzoną wartoĞü chwilową.
Dla wartoĞci chwilowej E2 = 0 mA woltomierz pokazuje 0 V.
Dla wartoĞci chwilowej E2 = 4 mA woltomierz pokazuje 1 V.
Gdy wartoĞü zadana jest nieprawidáowa:
NaleĪy skompensowaü sprzĊĪenie zwrotne poáoĪenia zgodnie rozdziaáem i pkt.
14 i ponownie nastawiü regulator.
ĝwieci dioda
(V28 - zielona)
ĝwieci dioda
Wymagane ustawienie w poáoĪeniu kraĔcowym zamykania ZU
wykonaü nastĊpująco:
(patrz rys. S3 i S4)
Obróciü powoli potencjometr „max” (P4) w lewo tak, aby zapaliáa siĊ
Wtedy
JeĞli
Tabela 13
Wskazania diod LED są
nastĊpujące:
(patrz rys. S3 i S4)
Diody LED nie Ğwiecą
(V27- Īóáta)
(V27 – Īóáta)
dioda LED
Obróciü minimalnie potencjometr „max” (P4) w prawo tak, aby
(V27 - Īóáta) i zapaliáa siĊ dioda (V27 - Īóáta),
zgasáa dioda LED
nastĊpnie minimalnie obróciü potencjometr w lewo tak, aby
ponownie zapaliáa siĊ dioda LED
(V27 - Īóáta).
Obróciü potencjometr „max” (P4) w lewo tak, aby zgasáa dioda LED
(V28 - zielona) i zapaliáa siĊ dioda
Plik nr: 3710_PL_ba_sarex1_25_40_amexc1_schaltkasten_de-POLSKI.doc/2006
Táumaczyá: PTU -DAMAR- Sosnowiec
(V27 - Īóáta).
34
Táumaczenie z jĊzyka niemieckiego
NapĊdy wieloobrotowe SAEx 25.1 – SAEx 40.1 / SAREx 25.1 – SAREx 30.1
ze sterownikiem AUMA MATIC AMExC 01.1 i moduáem mocy w szafce rozdzielczej
Instrukcja obsáugi
18.7
Nastawa regulatora pozycji kraĔcowej ZU (praca inwersyjna)
•
•
•
•
Przy pomocy przycisku
(lokalny pulpit sterowania) ustawiü napĊd w pozycji
kraĔcowej zamkniĊcia ZU.
Podáączyü woltomierz do punktów pomiarowych MP2 i MP1 i zmierzyü wartoĞü
rzeczywistą E2:
Gdy sprzĊĪenie zwrotne poáoĪenia jest ustawione prawidáowo, woltomierz
wskazuje 5 V.
W przypadku nieprawidáowego ustawienia:
NaleĪy skompensowaü sprzĊĪenie zwrotne poáoĪenia zgodnie rozdziaáem i pkt.
14 i ponownie nastawiü regulator.
Wprowadziü max. wielkoĞü prowadzącą (wartoĞü zadaną E1) = 20 mA.
Podáączyü woltomierz do punktów pomiarowych MP3 i MP4 i zmierzyü wartoĞü
zadaną E1:
Dla wartoĞci zadanej = 20 mA wskazanie woltomierza powinno wynieĞü 5 V.
Gdy wartoĞü zmierzona jest inna niĪ 5 V:
Sprawdziü zewnĊtrznie doprowadzoną wielkoĞü prowadzącą E1.
ĝwieci dioda
Īóáta)
(V27 -
ĝwieci dioda
zielona)
(V28 -
Wymagane ustawienie w poáoĪeniu kraĔcowym otwarcia AUF
wykonaü nastĊpująco:
(patrz rys. S3 i S4)
Obróciü minimalnie potencjometr „0” (P3) w prawo tak, aby zapaliáa
Wtedy
JeĞli
Tabela 14
Wskazania diod LED są
nastĊpujące:
(patrz rys. S3 i S4)
Diody LED nie Ğwiecą
siĊ dioda LED
(V28 – zielona)
Obróciü minimalnie potencjometr „0” (P3) w prawo tak, aby zgasáa
(V27 - Īóáta) i zapaliáa siĊ dioda
(V28 - zielona)
dioda LED
Obróciü potencjometr „0” (P3) w lewo tak, aby zgasáa dioda LED
(V28 - zielona), nastĊpnie minimalnie obróciü potencjometr w
prawo tak, aby ponownie zapaliáa siĊ dioda LED
(V28 - zielona).
Rys. S2: Páytka regulatora poáoĪenia A7
Punkty
pomiarowe:
Plik nr: 3710_PL_ba_sarex1_25_40_amexc1_schaltkasten_de-POLSKI.doc/2006
Táumaczyá: PTU -DAMAR- Sosnowiec
35
Táumaczenie z jĊzyka niemieckiego
NapĊdy wieloobrotowe SAEx 25.1 – SAEx 40.1 / SAREx 25.1 – SAREx 30.1
ze sterownikiem AUMA MATIC AMExC 01.1 i moduáem mocy w szafce rozdzielczej
Instrukcja obsáugi
18.8
Regulator poáoĪenia w wersji Split Range [z dzielonym zakresem] (opcja)
Dla wersji SPLIT RANGE (z dzielonym zakresem) stosowany jest zmodyfikowany
regulator poáoĪenia, niekompatybilny ze standardowym. Regulacja w wersji Split
Range jest moĪliwa tylko przy zastosowaniu elektronicznego nadajnika poáoĪenia
RWG.
18.8.1
Opis dziaáania wersji Split Range (z dzielonym zakresem)
Wersja Split Range (z dzielonym zakresem) umoĪliwia dopasowanie wartoĞci
zadanej do 4 regulatorów poáoĪenia. Typowym przykáadem jest przewód rurowy z
obejĞciem. NapĊd nastawczy przy obejĞciu reaguje na dolny zakres (0 - 10 mA)
natomiast napĊd ustawczy armatury reaguje na górny zakres (10 - 20 mA). MoĪna
równieĪ ustawiaü inne zakresy jak np. 4 –12 mA i 12 – 20 mA.
18.8.2
Programowanie
W wersji Split Range (z dzielonym zakresem) zworka 5 przeáącznika kodera S1-7
musi byü zawsze ustawiona w poáoĪeniu ON.
Tabela 15: MoĪliwoĞci ustawieĔ dla wersji Split Range
Programowanie
WielkoĞü prowadząca
SprzĊĪenie zwrotne
1)
Mikrowyáącznik S1-7
wartoĞü zadana E1
WartoĞü rzeczywista E2
(patrz pkt. S2)
4 – 12/12 – 20 mA
4 – 20 mA
0 – 10/10 – 20 mA
0 – 20 mA
4 – 12/12 – 20 mA
0 – 10/10 – 20 mA
0–5V
1)
Sygnaáy wewnĊtrznego sprzĊĪenia zwrotnego: 0/4 - 20 mA przy elektronicznym nadajniku poáoĪenia; lub
0 - 5 V przy precyzyjnym potencjometrze 5 kOhm
Programowanie regulatora poáoĪenia moĪna wykonaü przy pomocy przeáączników
kodera S2-7 i S3-7 jak w normalnym cyklu pracy.
18.8.3
Nastawa regulatora dla wersji Split Range (z dzielonym zakresem)
(zobacz równieĪ przykáad poniĪej)
•
•
•
•
•
•
•
NaleĪy podaü minimalną zadaną wielkoĞü wiodącą dla regulatora (wartoĞü
zadaną E1) i sprawdziü jej wartoĞü przez pomiar woltomierzem przyáączonym
do punktów pomiarowych MP3 i MP4 (rys. T).
Podáączyü woltomierz do punktów pomiarowych M3 i MP1.
Obliczyü wartoĞü nastawy:
WartoĞü początkowa = E1 min [w amperach] x 250 Ohm
Ustawiü wartoĞü początkowa za pomocą potencjometru P5.
NaleĪy podaü maksymalną zadaną wielkoĞü prowadzącą dla regulatora
(wartoĞü zadaną E1) i sprawdziü jej wartoĞü przez pomiar woltomierzem
przyáączonym do punktów pomiarowych MP3 i MP4.
Podáączyü woltomierz do punktów pomiarowych M9 i MP1.
Za pomocą potencjometru P6 ustawiü wartoĞü 5 V.
Przejechaü caáy zakres wartoĞci zadanej od minimalnej do maksymalnej i
sprawdziü w punkcie pomiarowym M9, czy odpowiada on ustawionemu
zakresowi 0 - 5 V. W razie potrzeby dokonaü korekty ustawienia przy pomocy
potencjometrów P5 lub P6.
Identycznie postąpiü z regulatorem w drugim napĊdzie i ustawiü go odpowiednio
do wymaganego zakresu wartoĞci zadanych E1.
Po ustawieniu pracy Split Range (z dzielonym zakresem), wykonaü dalszą
kompensacjĊ regulatora zgodnie z opisem w pkt. 18.3 str. 31.
Plik nr: 3710_PL_ba_sarex1_25_40_amexc1_schaltkasten_de-POLSKI.doc/2006
Táumaczyá: PTU -DAMAR- Sosnowiec
36
Táumaczenie z jĊzyka niemieckiego
NapĊdy wieloobrotowe SAEx 25.1 – SAEx 40.1 / SAREx 25.1 – SAREx 30.1
ze sterownikiem AUMA MATIC AMExC 01.1 i moduáem mocy w szafce rozdzielczej
Instrukcja obsáugi
Rys. T: Páytka regulatora poáoĪenia A7 w wersji SPLIT RANGE (z dzielonym
zakresem)
Punkty pomiarowe
(zielona)
(Īóáta)
(czerwona)
(czerwona)
Punkty pomiarowe
Przykáad:
Dwa napĊdy mają pracowaü w wersji SPLIT RANGE (z dzielonym zakresem).
NapĊd 1 naleĪy ustawiü na zakres wartoĞci zadanej E1 od 0 mA w poáoĪeniu
zamkniĊcia ZU do 10 mA w poáoĪeniu otwarcia AUF.
NapĊd 2 naleĪy ustawiü na zakres wartoĞci zadanej E1 od 10 mA w poáoĪeniu
zamkniĊcia ZU do 20 mA w poáoĪeniu otwarcia AUF.
•
•
•
Regulator poáoĪenia napĊdu 1:
Wprowadziü wartoĞü zadaną E1 = 0 mA i za pomocą P5 ustawiü 0 V na M3
(przeciwnie do MP1).
Wprowadziü wartoĞü zadaną E1 =10 mA i za pomocą P6 ustawiü 5 V na M9
(przeciwnie do MP1).
Regulator poáoĪenia napĊdu 2:
Wprowadziü wartoĞü zadaną E1 = 10 mA i za pomocą P5 ustawiü 0 V na M3
(przeciwnie do MP1).
Wprowadziü wartoĞü zadaną E1 = 20 mA i za pomocą P6 ustawiü 5 V na M9
(przeciwnie do MP1).
Przeprowadziü kompensacjĊ (strojenie) i wykonaü ustawienie E2. Po tym
wartoĞü zadana E1 moĪe byü wáączona w pĊtlĊ sterowania oboma napĊdami
(poáączonymi szeregowo). W zakresie wartoĞci E1 = 0 - 10 mA porusza siĊ
napĊd 1, natomiast napĊd 2 pozostaje w poáoĪeniu zamkniĊcia ZU; w zakresie
E1 = 10 - 20 mA, porusza siĊ napĊd 2, natomiast napĊd 1 pozostaje w
poáoĪeniu otwarcia AUF.
Plik nr: 3710_PL_ba_sarex1_25_40_amexc1_schaltkasten_de-POLSKI.doc/2006
Táumaczyá: PTU -DAMAR- Sosnowiec
37
Táumaczenie z jĊzyka niemieckiego
NapĊdy wieloobrotowe SAEx 25.1 – SAEx 40.1 / SAREx 25.1 – SAREx 30.1
ze sterownikiem AUMA MATIC AMExC 01.1 i moduáem mocy w szafce rozdzielczej
Instrukcja obsáugi
19.
Generator impulsów (opcja)
Páytka generatora impulsów sáuĪy do przedáuĪenia czasu regulacji w czĊĞciowym lub
w caáym zakresie ustawczym.
Przykáad:
W celu unikniĊcia uderzeĔ ciĞnienia w dáugich rurociągach moĪna prowadziü
impulsowanie w dowolnej czĊĞci cyklu (skoku).
•
•
Generator impulsów jest montowany w sterowniku AM 02.1 zamiast páytki
wejĞcia / wyjĞcia.
Nie jest moĪliwe poáączenie tego generatora z regulatorem poáoĪenia.
19.1 Funkcje diagnostycznych diod LED generatora impulsów
Rys. U-1: Osáona páytki generatora impulsów
ĝwieci dioda V15:
Zakáócenie momentu obrotowego: osiągniĊty moment odáączający przed poáoĪeniem kraĔcowym
ĝwieci dioda V14:
Awaria fazy lub zadziaáanie zabezpieczenia silnika
Kasowanie za pomocą przeáącznika preselekcyjnego w pozycji III na lokalnym pulpicie sterowania
ĝwieci dioda V22:
Wáączone impulsowanie w kierunku otwierania AUF
ĝwieci dioda V21:
Wáączone impulsowanie w kierunku zamykania ZU
Plik nr: 3710_PL_ba_sarex1_25_40_amexc1_schaltkasten_de-POLSKI.doc/2006
Táumaczyá: PTU -DAMAR- Sosnowiec
38
Táumaczenie z jĊzyka niemieckiego
NapĊdy wieloobrotowe SAEx 25.1 – SAEx 40.1 / SAREx 25.1 – SAREx 30.1
ze sterownikiem AUMA MATIC AMExC 01.1 i moduáem mocy w szafce rozdzielczej
Instrukcja obsáugi
19.2
Ustawienie początku i koĔca impulsu za pomocą wyáącznika drogi DUO (opcja)
Początek i koniec impulsowania ustawia siĊ przy pomocy zewnĊtrznego przeáącznika
(uĪywaü styków wolnych od potencjaáu).
praca normalna
koniec taktu
początek taktu AUF
Kierunek ruchu w kierunku otwierania AUF, najpierw praca w trybie normalnym
potem impulsowym
•
Wykonaü przemieszczenie napĊdu w kierunku otwierania AUF do dowolnego
punktu początku impulsu.
•
Stosując staáy docisk ĞrubokrĊtem (5 mm), obróciü trzpieĔ nastawczy G (rys.
U-2) w kierunku strzaáki aĪ do usáyszenia momentu zaskoczenia zapadki
obserwując przy tym diodĊ V22 (rys. U-1).
Początek impulsu w kierunku otwierania AUF jest prawidáowo ustawiony, gdy
zapala siĊ dioda LED (patrz szkic po lewej).
Kierunek ruchu w kierunku zamykania ZU, najpierw praca w trybie normalnym
potem impulsowym
•
Wykonaü przemieszczenie napĊdu w kierunku zamykania ZU do dowolnego
punktu początku impulsu.
•
Stosując staáy docisk ĞrubokrĊtem (5 mm), obróciü trzpieĔ nastawczy K (rys.
U-2) w kierunku strzaáki aĪ do usáyszenia momentu zaskoczenia zapadki
obserwując przy tym diodĊ V21 (rys. U-1).
Początek impulsu w kierunku zamykania ZU jest prawidáowo ustawiony, gdy
zapala siĊ dioda LED (patrz szkic po lewej).
Rys. U-2 Jednostka sterująca
Kierunek ruchu w kierunku otwierania AUF, najpierw praca w trybie
impulsowym potem normalnym
•
Wykonaü przemieszczenie napĊdu w kierunku otwierania AUF do dowolnego
punktu koĔca impulsu.
•
Stosując staáy docisk ĞrubokrĊtem (5 mm), obróciü trzpieĔ nastawczy G (rys.
U-2) w kierunku strzaáki aĪ do usáyszenia momentu zaskoczenia zapadki
obserwując przy tym diodĊ V22 (rys. U-2).
Koniec impulsu jest prawidáowo ustawiony, gdy dioda LED gaĞnie (patrz szkic
po lewej).
Kierunek ruchu w kierunku zamykania ZU, najpierw praca w trybie impulsowym
potem normalnym
•
Wykonaü przemieszczenie napĊdu w kierunku zamykania ZU do dowolnego
punktu koĔca impulsu
•
Stosując staáy docisk ĞrubokrĊtem (5 mm), obróciü trzpieĔ nastawczy K (rys.
U-2) w kierunku strzaáki aĪ do usáyszenia momentu zaskoczenia zapadki
obserwując przy tym diodĊ V21 (rys. U-2).
Koniec impulsu jest prawidáowo ustawiony, gdy dioda LED gaĞnie (patrz szkic
po lewej).
Plik nr: 3710_PL_ba_sarex1_25_40_amexc1_schaltkasten_de-POLSKI.doc/2006
Táumaczyá: PTU -DAMAR- Sosnowiec
39
Táumaczenie z jĊzyka niemieckiego
NapĊdy wieloobrotowe SAEx 25.1 – SAEx 40.1 / SAREx 25.1 – SAREx 30.1
ze sterownikiem AUMA MATIC AMExC 01.1 i moduáem mocy w szafce rozdzielczej
Instrukcja obsáugi
19.3
Ustawienie czasów ruchu i zatrzymania (przerwy)
Czasy ruchu i zatrzymania (przerwy) są niezaleĪnie ustawiane w zakresie 1-30
sekund za pomocą 4 potencjometrów R10 do R13.
Obrót w prawo: wydáuĪenie czasu
Obrót w lewo: skrócenie czasu
R10 (t-off)
:
czas zatrzymania przy ruchu w kierunku otwierania AUF
R11 (t-on)
:
czas ruchu w kierunku otwierania AUF
R12 (t-off)
:
czas zatrzymania przy ruchu w kierunku zamykania ZU
R13 (t-on)
:
czas ruchu w kierunku zamykania ZU
Rys. U-3: Górna páytka drukowana generatora impulsów A1.6.
Plik nr: 3710_PL_ba_sarex1_25_40_amexc1_schaltkasten_de-POLSKI.doc/2006
Táumaczyá: PTU -DAMAR- Sosnowiec
40
Táumaczenie z jĊzyka niemieckiego
NapĊdy wieloobrotowe SAEx 25.1 – SAEx 40.1 / SAREx 25.1 – SAREx 30.1
ze sterownikiem AUMA MATIC AMExC 01.1 i moduáem mocy w szafce rozdzielczej
Instrukcja obsáugi
20.
Bezpieczniki
•
•
20.1
Hermetyczne ZamkniĊcie! Przed otwarciem sprawdziü czy nie
wystĊpuje napiĊcie i pozostaáoĞci gazu.
W przypadku wymiany naleĪy zastosowaü bezpiecznik o tych
samych parametrach.
Bezpieczniki w sterowniku napĊd ustawczego
•
Bezpieczniki (Rys. V-1 i V-2) są dostĊpne w szafce rozdzielczej lub
po odkrĊceniu lokalnego panelu sterowania.
Rys. V-1: Bezpieczniki na páytce sygnaáowo-sterującej
Tabela 16
Bezpieczniki:
(rys. V-1 i V-2)
Typ
WielkoĞü
NapiĊcie sterujące
Zasilacz 115 V/AC
NapiĊcie sterujące
Zasilacz 24 V/AC
Numer artykuáu AUMA
F1’ / F2’
Páytka A20 – patrz
Schemat podáączenia
Rys. V-2: Bezpieczniki na páytce zasilacza
F4 *)
Páytka A8 – patrz
Schemat podáączenia
6,3 x 32 mm
F3 *)
Páytka A8 – patrz
Schemat podáączenia
Bezpieczniki G
5 x 20 mm
1 A T; 500 V
500 mA T; 250 V
0,4 A T; 250 V
1 A T; 500 V
500 mA T; 250 V
1,6 A T; 250 V
K002.277
-
-
5 x 20 mm
*) zgodnie z IEC 60127-2/III
F1’, F2’ podstawowe bezpieczniki zasilacza
F3:
wewnĊtrzne zasilanie 24 V DC, RWG, páytka logiki
F4:
wewnĊtrzne zasilanie 24 V AC (opcjonalnie 115 V AC);
Grzaáka antykondensacyjna, urządzenie wyáączające z termistorem PTC,
sterowanie, styczniki rewersyjne
Plik nr: 3710_PL_ba_sarex1_25_40_amexc1_schaltkasten_de-POLSKI.doc/2006
Táumaczyá: PTU -DAMAR- Sosnowiec
41
Táumaczenie z jĊzyka niemieckiego
NapĊdy wieloobrotowe SAEx 25.1 – SAEx 40.1 / SAREx 25.1 – SAREx 30.1
ze sterownikiem AUMA MATIC AMExC 01.1 i moduáem mocy w szafce rozdzielczej
Instrukcja obsáugi
20.2
Bezpieczniki w szafce rozdzielczej
•
•
•
Otworzyü szafkĊ rozdzielczą.
Ustawiü odáącznik (Q1) w pozycji Aus (0).
OdkrĊciü Ğruby (rys. V-3) na odáączniku i pokrywie na tyle, aby moĪna byáo
otworzyü pokrywĊ (w razie potrzeby uĪyü drąĪka wkáadając go w naciĊcie
pokrywy).
Rys. V-3: Szafka rozdzielcza otwarta
Rys. V-4: Bezpieczniki w szafce rozdzielczej
ĝruby
Tabela 17
Bezpieczniki:
(rys. V-4)
Typ
WielkoĞü
F 1-3
Automat bezpiecznikowy
(zabezpieczenie AUMA MATIC)
Odáącznik (3-biegunowy)
10 x 38 mm
Opis pozostaáych elementów:
K2.1, K1.1
styczniki
Q1
rozáącznik obciąĪenia (3-biegunowy)
H6.1, H6.2
Ogrzewanie 100 W
H7
Ogrzewanie 200 W
Plik nr: 3710_PL_ba_sarex1_25_40_amexc1_schaltkasten_de-POLSKI.doc/2006
Táumaczyá: PTU -DAMAR- Sosnowiec
42
Táumaczenie z jĊzyka niemieckiego
NapĊdy wieloobrotowe SAEx 25.1 – SAEx 40.1 / SAREx 25.1 – SAREx 30.1
ze sterownikiem AUMA MATIC AMExC 01.1 i moduáem mocy w szafce rozdzielczej
Instrukcja obsáugi
21.
StopieĔ ochrony IP 68 (opcja)
(napĊd nastawczy)
Zobowiązania
Zgodnie z DIN EN 60 529 warunki speániające stopieĔ ochrony IP 68 uzgadniają ze
sobą producent i uĪytkownik.
NapĊdy ustawcze i sterowniki AUMA o stopniu ochrony IP 68 speániają zgodnie z
ustaleniami firmy AUMA nastĊpujące wymagania:
•
Max. czas zalania wodą 72 godz.
•
Max. gáĊbokoĞü wody 6 m WS (sáup wody)
•
Do 10 wáączeĔ w czasie zalania
•
Regulacja w czasie zalania jest niemoĪliwa
StopieĔ ochrony IP 68 odnosi siĊ do wnĊtrza napĊdów ustawczych (silnik,
przekáadnia, ukáad rozdzielczy, sterowanie i komora przyáączy).
W przypadku napĊdów wieloobrotowych naleĪy uwaĪaü:
W przypadku zalania napĊdu wodą, stosując przyáącze typu A lub AF (z tuleją
gwintowaną) nie moĪna zapobiec przedostaniu siĊ wody do waáu drąĪonego wzdáuĪ
trzpienia armatury oraz powstania korozji. Poza tym woda przedostaje siĊ równieĪ do
áoĪyska oporowego przyáącza A co moĪe spowodowaü powstanie korozji i uszkodzeĔ
na áoĪyskach. Dlatego nie zaleca siĊ stosowania przyáączy typu A i AF.
Kontrola
NapĊdy ustawcze i sterowniki AUMA o stopniu ochrony IP 68 kontrolowane są
fabrycznie pod wzglĊdem szczelnoĞci.
Dáawiki kablowe
•
•
•
•
•
Do podáączania przewodów sterujących i przewodów silnika naleĪy uĪywaü
odpowiednich dáawików o stopniu ochrony IP 68. WielkoĞü dáawików naleĪy
dostosowaü do Ğrednicy zewnĊtrznej przewodów, zob. zalecenia producenta
dotyczące záącz Ğrubowych kabli.
NapĊdy ustawcze i sterowniki są przewaĪnie dostarczane bez dáawików
kablowych. Gwintowane wpusty kablowe są fabrycznie zamkniĊte zatyczkami.
Za dopáatą firma AUMA dostarcza dáawiki kablowe na zamówienie. Wymagane
jest przy tym podanie Ğrednicy zewnĊtrznej kabla.
Záącza Ğrubowe naleĪy uszczelniü na wpustach gwintowanych za pomocą Oringów od strony obudowy.
Dodatkowo zaleca siĊ zaklejenie uĪywając ciekáego Ğrodka uszczelniającego
(Loctite lub podobnego).
Uruchomienie
Podczas uruchomienia naleĪy uwaĪaü, czy:
•
Powierzchnie uszczelniające obudowy i pokrywach są czyste.
•
PierĞcienie O-ring na pokrywach nie są uszkodzone.
•
Powierzchnie uszczelniające posiadają cienką warstwĊ smaru niezawierającego
kwasów.
•
Pokrywy zostaáy równomiernie i odpowiednio mocno przykrĊcone.
Po zalaniu wodą
•
•
Sprawdziü napĊd.
W przypadku przedostania siĊ wody, naleĪy w odpowiedni sposób osuszyü i
sprawdziü czy nadaje siĊ do dalszej pracy.
Plik nr: 3710_PL_ba_sarex1_25_40_amexc1_schaltkasten_de-POLSKI.doc/2006
Táumaczyá: PTU -DAMAR- Sosnowiec
43
Táumaczenie z jĊzyka niemieckiego
NapĊdy wieloobrotowe SAEx 25.1 – SAEx 40.1 / SAREx 25.1 – SAREx 30.1
ze sterownikiem AUMA MATIC AMExC 01.1 i moduáem mocy w szafce rozdzielczej
Instrukcja obsáugi
22.
Konserwacja
Podczas konserwacji naleĪy przestrzegaü nastĊpujących punktów:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Wymagana jest regularna kontrola i konserwacja (co najmniej co 3
miesiące) przez przeszkolony personel zgodnie z Europejska
Normą EN 60079-17 „Kontrola i konserwacja instalacji
elektrycznych w obszarach zagroĪenia wybuchem”.
Podczas prac w strefach zagroĪenia wybuchowego naleĪy
przestrzegaü Europejskiej Normy EN 60079-17 „Instalacje
elektryczne w obszarach zagroĪenia wybuchem”.
Prace na otwartym lub znajdującym pod napiĊciem napĊdzie,
mogą byü wykonywane tylko wówczas, gdy zapewniono, Īe
podczas trwania prac nie wystąpi niebezpieczeĔstwo powstania
eksplozji.
NaleĪy równieĪ przestrzegaü lokalnych przepisów bezpieczeĔstwa.
Przeprowadziü wizualną kontrolĊ napĊdów wieloobrotowych. NaleĪy przy tym
sprawdziü czy nie wystĊpują Īadne uszkodzenia lub zmiany zewnĊtrzne.
Przewody elektryczne powinny byü nieuszkodzone i odpowiednio
rozmieszczone.
Aby zapobiec tworzeniu siĊ korozji naleĪy starannie uzupeániü ewentualne
wystĊpujące ubytki lakieru. Oryginalny lakier jest dostarczany w maáym
pojemniku przez AUMA.
Sprawdziü szczelnoĞü i pasowanie wpustów kabli, dáawików kablowych,
zatyczek etc. Zachowaü momenty obrotowe godnie z zaleceniami producenta.
JeĞli zachodzi koniecznoĞü wymieniü niektóre elementy. Stosowaü tylko czĊĞci
posiadające wáasne certyfikaty.
Sprawdziü czy przyáącza z ochroną przeciwwybuchową są naleĪycie
przymocowane.
NaleĪy zwracaü uwagĊ na ewentualne odbarwienia na zaciskach i drutach
przyáączeniowych. Wskazują one podwyĪszoną temperaturĊ. Przy obudowach
przeciwwybuchowych naleĪy szczególnie uwaĪaü na gromadzącą siĊ wodĊ.
Woda moĪe gromadziü siĊ na skutek silnych wahaĔ temperatur (np. przez dzieĔ
i noc) poprzez uszkodzone elementy uszczelniające etc. NaleĪy bezzwáocznie
usunąü gromadzącą siĊ wodĊ.
Nieprzepuszczające iskier szczeliny obudów hermetycznych sprawdziü po
kątem wystĊpowania zabrudzeĔ i korozji.
PoniewaĪ wymiary szczelin przeciwwybuchowych są dokáadnie zdefiniowane i
sprawdzone, nie wolno na nich przeprowadzaü Īadnych pracy (np. szlifierskich).
Powierzchnie szczelin naleĪy wyczyĞciü stosując Ğrodki chemiczne (np. za
pomocą Esso-Varsol).
Przed zamkniĊciem naleĪy zakonserwowaü powierzchnie szczelin Ğrodkiem
przeciwkorozyjnym niezawierającym kwasów (np. Esso Rust-BAN 397).
NaleĪy delikatnie obchodziü siĊ z wszystkimi pokrywami obudów i sprawdziü
elementy uszczelniające.
Sprawdziü wszystkie czĊĞci przewodów i ochrony silnika.
JeĞli podczas prac konserwacyjnych wykryta zostanie usterka mająca wpáyw na
bezpieczeĔstwo, naleĪy bezzwáocznie naprawiü uszkodzoną czĊĞü.
Wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia na powierzchniach szczelin są
niedozwolone.
W przypadku wymiany czĊĞci, elementów uszczelniających etc. wolno stosowaü
tylko oryginalne czĊĞci od producenta.
•
•
Hermetyczne ZamkniĊcie! Przed otwarciem sprawdziü czy nie
wystĊpuje napiĊcia i pozostaáoĞci gazu.
Hermetycznie zamkniĊcie! NaleĪy ostroĪnie obchodziü siĊ z
osáoną oraz czĊĞciami obudowy. Szczeliny nie mogą byü
uszkodzone ani zawieraü jakichkolwiek zanieczyszczeĔ. Nie
wolno przestawiü dekla podczas montaĪu.
Plik nr: 3710_PL_ba_sarex1_25_40_amexc1_schaltkasten_de-POLSKI.doc/2006
Táumaczyá: PTU -DAMAR- Sosnowiec
44
Táumaczenie z jĊzyka niemieckiego
NapĊdy wieloobrotowe SAEx 25.1 – SAEx 40.1 / SAREx 25.1 – SAREx 30.1
ze sterownikiem AUMA MATIC AMExC 01.1 i moduáem mocy w szafce rozdzielczej
Instrukcja obsáugi
Dodatkowo zalecamy:
•
Przy sporadycznym wáączaniu napĊdu co 6 miesiĊcy wykonywaü rozruch próbny
w celu zapewnienia staáej gotowoĞci urządzenia do eksploatacji.
•
Ok. 6 miesiĊcy po rozruchu i dalej co rok sprawdzaü moment dokrĊcenia Ğrub
mocujących napĊd do armatury/przekáadni. W razie potrzeby dokrĊcaü z
momentem wskazanym w tabeli 2 na stronie 10.
•
W przypadku napĊdów wieloobrotowych z przyáączem typu A, naleĪy co 6
miesiĊcy smarowaü gniazda smarownicze uniwersalnym smarem litowym EP na
bazie oleju mineralnego przez kilkukrotne uruchomienie praski smarowniczej.
(iloĞü smaru zgodnie z tabelą 3, str. 11).
23.
Smarowanie
•
•
Obudowa przekáadni jest fabrycznie wypeániona Ğrodkiem smarnym.
Zalecamy wymianĊ smaru co:
•
10 -12 lat przy sporadycznym uruchamianiu napĊdu
•
6 - 8 lat przy czĊstej eksploatacji urządzenia
Smarowanie armatury musi byü prowadzone oddzielnie.
24.
Utylizacja i recykling odpadów
NapĊdy AUMA posiadają wyjątkowo dáugie okresy eksploatacji. Jednak, kiedyĞ
nadejdzie czas, gdy bĊdą musiaáy byü wymienione. Nasze napĊdy mają budowĊ
moduáową i dlatego moĪna je áatwo rozmontowaü a powstaáe elementy posortowaü
na grupy materiaáowe tj.:
•
•
•
•
záom elektroniczny
záom metali
tworzywa sztuczne
smary i oleje
Ogólnie obowiązują nastĊpujące zasady:
•
Przy demontaĪu naleĪy zbieraü zuĪyte oleje i smary. Są to Ğrodki stwarzające
zagroĪenie dla zasobów wodnych i nie mogą przedostaü siĊ do Ğrodowiska.
•
Materiaá po demontaĪu poddaü utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami
lub selektywnemu recyklingowi.
•
Przestrzegaü lokalnych przepisów w zakresie gospodarki odpadami.
25.
Serwis
AUMA oferuje wszechstronny serwis w zakresie konserwacji i przeglądów napĊdów.
Adresy biur i przedstawicielstw podane są na stronie moĪna je ponadto znaleĨü w
Internecie (www.auma.com).
Plik nr: 3710_PL_ba_sarex1_25_40_amexc1_schaltkasten_de-POLSKI.doc/2006
Táumaczyá: PTU -DAMAR- Sosnowiec
45
Táumaczenie z jĊzyka niemieckiego
NapĊdy wieloobrotowe SAEx 25.1 – SAEx 40.1 / SAREx 25.1 – SAREx 30.1
ze sterownikiem AUMA MATIC AMExC 01.1 i moduáem mocy w szafce rozdzielczej
Instrukcja obsáugi
CzĊĞci zamienne napĊdu wieloobrotowego SAEx 25.1 – SAEx 40.1 / SAREx 25.1 –
SAREx 30.1
Wzór tabliczki znamionowej
- Rodzaj napĊdu
- Numer seryjny
- Numer fabryczny
- Rodzaj ochrony
- Zakres momentów obrotowych
w kierunku ZU/AUF
(zamykania/otwierania)
- ĝrodek smarny
- Zakres temperatur
26.
Plik nr: 3710_PL_ba_sarex1_25_40_amexc1_schaltkasten_de-POLSKI.doc/2006
Táumaczyá: PTU -DAMAR- Sosnowiec
46
Táumaczenie z jĊzyka niemieckiego
NapĊdy wieloobrotowe SAEx 25.1 – SAEx 40.1 / SAREx 25.1 – SAREx 30.1
ze sterownikiem AUMA MATIC AMExC 01.1 i moduáem mocy w szafce rozdzielczej
Instrukcja obsáugi
Wskazówka:
Przy kaĪdym zamówieniu czĊĞci zamiennych prosimy o podanie typu napĊdu wieloobrotowego i naszego numeru
seryjnego (patrz tabliczka znamionowa).
Nr
1.026
Rodzaj
E
B
B
Oznaczenie
PierĞcieĔ Quadring/PierĞcieĔ
uszczelniający waá
PierĞcieĔ uszczelniający o
przekroju okrągáym
Obudowa komplet
DĨwignia wybieraka kpl.
Nr
50.016
Rodzaj
E
1.038
E
50.020
E
1.1
1.17
50.021
50.023
E
E
1.19
B
PierĞcieĔ zĊbaty kpl.
50.042
E
1.22
B
SprzĊgáo II kpl.
51.16
B
1.23
B
61.0
B
1.24
B
Koáo napĊdowe wyáącznika
drogowego kpl.
Koáo poĞrednie wyáącznika
drogowego kpl.
Blacha ochronna
WkrĊtka gwintowana
àoĪysko Ğlizgowe
Silnik
Przekáadnia obiegowa komplet od
strony silnika
Waá napĊdowy kpl.
Koáek walcowy
Linka ciĊgáa kpl.
Koáo Ğlimakowe
1.25
1.27
1.28
2.58_
•
2.59
E
E
E
B
B
3
3.05
3.11
3.6
B
E
B
B
3.7
3.8
4.2
4.3
5
E
B
B
B
B
5.1
5.2
6
7.012
E
B
B
E
7.14
7.50
8.36
E
B
B
8.37
9.33
9.51
9.55
B
B
B
B
50.1
50.2
B
B
*
•
SprzĊgáo silnika
SprzĊgáo rĊczne kpl.
Koánierz áoĪyska kpl.
Waá drąĪony kpl.
Przekáadnia obiegowa kpl. od
strony koáa rĊcznego
Koánierz dociskowy áoĪyska
Waá pokrĊtáa rĊcznego kpl.
Skrzydáo odchylne kpl.
Koáek z karbem
DĨwignia przeáączająca
Koáo rĊczne z obáym chwytem kpl.
Blok sterujący kpl. bez gáowicy
pomiarowej dla wyáącznika
momentu obrotowego i
przeáącznika
Pokrywa ukáadu rozdzielczego
Zaciski do przyáącza silnika
Przyáącze przewodu ochronnego
Pokrywa kpl. dla komory
przyáącza silnika
Pokrywa kpl.
Rama zaciskowa kpl. (bez
zacisków) (ochrona
przeciwwybuchowa)
Oznaczenie
Kątownik koĔcowy (ochrona
przeciwwybuchowa)
Zacisk (ochrona przeciwwybuchowa)
B
Zacisk (ochrona przeciwwybuchowa)
Pokrywa zacisków (ochrona
przeciwwybuchowa)
Páytka rozdzielcza (ochrona
przeciwwybuchowa)
Rama komplet (ochrona
przeciwwybuchowa)
Gáowica pomiarowa dla wyáącznika
momentu obrotowego
Przyáącze typu A kpl. (bez gwintu w tulei
gwintowanej)
80.001
*
80.3
*
85.0
*
85.001
S
E
B
E
àoĪysko igieákowe oporowe
Tuleja (bez naciĊtego gwintu)
NapĊd bierny typ B3 kpl.
PierĞcieĔ rozprĊĪny
100
B
105
B
106.0
107
151.0
152.1*
152.2*
B
E
B
B
B
Wyáącznik drogi i momentu obrotowego
(wraz kontaktami wtykowymi)
Przeáącznik migający wraz z kontaktami
wtykowymi (bez tarczy impulsowej i
páytki izolacyjnej)
ĝruba odlegáoĞciowa wyáącznika
Element dystansowy
Ogrzewanie
Potencjometr (bez sprzĊgáa Ğlizgowego)
SprzĊgáo Ğlizgowe dla potencjometru
153.0*
153.1*
B
B
153.2*
B
153.3*
155.0*
156.0 *
160.1*
B
B
B
E
Nadajnik RWG kpl
Potencjometr dla RWG (bez sprzĊgáa
Ğlizgowego)
SprzĊgáo Ğlizgowe dla potencjometru
RWG
Páytka drukowana RWG
Przekáadnia redukcyjna
Mechaniczny wskaĨnik poáoĪenia
Rura ochronna (bez pokrywki ochronnej)
160.2*
S1
S2
E
S
S
Pokrywka
Komplet uszczelek (maáy)
Komplet uszczelek (duĪy)
80.0
*
*
nie znajduje siĊ w wyposaĪeniu standardowym
nie dla wszystkich iloĞci obrotów
Plik nr: 3710_PL_ba_sarex1_25_40_amexc1_schaltkasten_de-POLSKI.doc/2006
Táumaczyá: PTU -DAMAR- Sosnowiec
47
Táumaczenie z jĊzyka niemieckiego
NapĊdy wieloobrotowe SAEx 25.1 – SAEx 40.1 / SAREx 25.1 – SAREx 30.1
ze sterownikiem AUMA MATIC AMExC 01.1 i moduáem mocy w szafce rozdzielczej
Instrukcja obsáugi
CzĊĞci zamienne sterownika AMExC 01.1 z przyáączem zaciskowym
Wzór tabliczki znamionowej
- Rodzaj sterownika
- Numer seryjny
- Numer fabryczny
- Schemat poáączeĔ napĊdu
- Schemat poáączeĔ
- NapiĊcie sieciowe/ rodzaj
ochrony
- NapiĊcie sterowania
27.
Plik nr: 3710_PL_ba_sarex1_25_40_amexc1_schaltkasten_de-POLSKI.doc/2006
Táumaczyá: PTU -DAMAR- Sosnowiec
48
Táumaczenie z jĊzyka niemieckiego
NapĊdy wieloobrotowe SAEx 25.1 – SAEx 40.1 / SAREx 25.1 – SAREx 30.1
ze sterownikiem AUMA MATIC AMExC 01.1 i moduáem mocy w szafce rozdzielczej
Instrukcja obsáugi
Wskazówka:
Przy kaĪdym zamówieniu czĊĞci zamiennych prosimy o podanie typu sterowania i naszego numeru seryjnego (patrz
tabliczka znamionowa sterowania).
Nr
1.0
1.01
1.02
2.0
2.1
2.2
2.3
2.5
3.0
3.01
3.02
3.03
4.0
4.1
4.2
4.3
Rodzaj
E
E
E
B
B
E
E
E
B
E
E
E
B
E
E
E
4.4
4.5
6.0
6.1
E
E
B
B
Oznaczenie
Obudowa
ĝruba z ábem imbusowym
PierĞcieĔ sprĊĪysty
Pokrywa
PokrĊtka przeáączająca
Káódka
Tarcza
Przeáącznik preselekcyjny
Przycisk/páytka z przekaĨnikami
Bezpiecznik gáówny
Pokrywka bezpiecznika
ĩarówka
Styczniki kpl. moduáu mocy
Stycznik rewersyjny
Mocowanie
Gniazdko wielostykowe
(kompletne)
TrzpieĔ gwintowany
Moduá RC
Zasilacz
Páytka montaĪowa zasilacza
6.01
8.0
8.1
8.2
9.0
S
B
B
E
B
Bezpiecznik wtórny
Páytka wejĞcia/wyjĞcia kpl.
Páytka wejĞcia/wyjĞcia
Páytka ochronna wejĞcia/wyjĞcia
Páytka logiki
Nr
10.0
10.1
10.2
11.0
11.1
11.2
13.0
13.1
15.0
50.016
50.020
50.021
50.023
50.024
50.1
50.2
Rodzaj
B
B
E
B
B
E
B
E
B
E
E
E
E
E
B
B
Oznaczenie
Generator impulsów kpl.
Páytka drukowana generatora impulsów
Páytka ochronna generatora impulsów
Regulator poáoĪenia kpl.
Páytka drukowana regulatora poáoĪenia
Páytka ochronna regulatora poáoĪenia
Páytka wtykowa
Bolec dystansowy
Pokrywa kpl.
Kątownik koĔcowy
Zacisk – sterowanie
Zacisk – silnik
Pokrywa zacisku – sterowanie
Pokrywa zacisku – silnik
Pokrywa kpl.
Rama zaciskowa kpl. (bez zacisków)
51.16
52.0
54.0-1
54.0-2
B
B
B
B
54.2
58.0
S
E
B
S1
Rama kpl.
Wtyczka (bez koáków)
Przepust kablowy kpl. (przyáącze klienta)
Przepust kablowy kpl. (przyáącze
napĊdu)
PierĞcieĔ zabezpieczający
Przewód ochronny
Komplet uszczelek
Plik nr: 3710_PL_ba_sarex1_25_40_amexc1_schaltkasten_de-POLSKI.doc/2006
Táumaczyá: PTU -DAMAR- Sosnowiec
49
Táumaczenie z jĊzyka niemieckiego
NapĊdy wieloobrotowe SAEx 25.1 – SAEx 40.1 / SAREx 25.1 – SAREx 30.1
ze sterownikiem AUMA MATIC AMExC 01.1 i moduáem mocy w szafce rozdzielczej
Instrukcja obsáugi
28.
Certyfikat PTB dla napĊdu wieloobrotowego
Niemiecki Instytut Fizyko-Techniczny
Brunszwik i Berlin
tłumaczenie
Tylko polskie táumaczenie
Oryginały w Internecie
Oryginaáy
(1)
Certyfikat z badania wzoru konstrukcyjnego – EG
(2)
Urządzenia i systemy ochronne dla zgodnego z przeznaczeniem stosowania
w rejonach zagroĪenia wybuchowego - wytyczna 94/9/EG
(3)
Numer certyfikatu z badania wzoru konstrukcyjnego
PTB 3 ATEX 1123
(4)
(5)
(6)
Urządzenie:
Producent:
Adres:
(7)
Rodzaj budowy tego urządzenia jak równieĪ róĪne dopuszczalne wersje są ustalone w Zaáączniku do tego
certyfikatu z badania wzoru konstrukcyjnego.
(8)
Niemiecki Instytut Fizyko-Techniczny, placówka mianowana nr 0102 zgodnie z artykuáem 9 wytycznej 94/9/EG
Parlamentu i Rady Europejskiej z 23 marca 1994 zaĞwiadcza, Īe urządzenie speánia podstawowe wymagania
bezpieczeĔstwa i zdrowia dla koncepcji oraz budowy urządzeĔ i systemów ochrony dla zgodnego z
przeznaczeniem stosowania w rejonach zagroĪenia wybuchowego zgodnie z Dodatkiem II Wytycznej.
NapĊd wieloobrotowy typ SA.Ex 25.1-…do SA.Ex 40.1…
AUMA RIESTER GmbH & Co. KG
79379 Müllheim, Niemcy
Wyniki badania są przedstawione w poufnym protokole z badania PTB Ex 04-13199.
(9)
Podstawowe wymagania bezpieczeĔstwa i zdrowia są speánione przez zgodnoĞü z:
EN 50014:1997 + A1 + A2
EN 50020:1994
EN 50018:2000
EN 50281-1-1:1998
EN 50019:2000
(10)
JeĞli za numerem certyfikatu znajduje siĊ znak „X”, to w zaáączniku do tego certyfikatu wskazuje siĊ na
szczególne warunki dla bezpiecznego zastosowania tego urządzenia.
(11)
Ten certyfikat z badania wzoru konstrukcyjnego odnosi siĊ tylko do koncepcji i badania wzoru konstrukcyjnego
opisanego urządzenia zgodnie z wytyczną 94/9/EG. Dla produkcji i wprowadzenia urządzenia do obiegu
naleĪy speániü dalsze wymagania wytycznej, które nie są pokrywane przez ten certyfikat.
(12)
Oznakowanie urządzenia musi zawieraü nastĊpujące dane:
II 2 G/D
EEx ed [ib] IIB T4 wzglĊdnie T3
Jednostka certyfikacyjna ochrony przeciwwybuchowej
Z polecenia
IP 67 T 130°C lub 190°C
Brunszwik, 29 wrzeĞnia 2004
Mgr inĪ. U. Klausmeyer
Dyrektor
Strona 1/3
Certyfikaty z badania wzoru konstrukcyjnego bez podpisu i pieczĊci nie posiadają waĪnoĞci.
PowyĪszy certyfikat z badania wzoru konstrukcyjnego moĪna rozpowszechniaü tylko w niezmienionej formie. Wyciągi lub zmiany certyfikatu
wymagają zgody Niemieckiego Instytutu Fizyko-Technicznego.
Niemiecki Instytut Fizyko-Techniczny • Bundesallee 100 • 38116 Brunszwik, Niemcy
Plik nr: 3710_PL_ba_sarex1_25_40_amexc1_schaltkasten_de-POLSKI.doc/2006
Táumaczyá: PTU -DAMAR- Sosnowiec
50
Táumaczenie z jĊzyka niemieckiego
NapĊdy wieloobrotowe SAEx 25.1 – SAEx 40.1 / SAREx 25.1 – SAREx 30.1
ze sterownikiem AUMA MATIC AMExC 01.1 i moduáem mocy w szafce rozdzielczej
tłumaczenie
Tylko polskie táumaczenie
Oryginały w Internecie
Oryginaáy
Instrukcja obsáugi
Brunszwik i Berlin
Niemiecki Instytut Fizyko-Techniczny
Brunszwik i Berlin
(13)
Zaáącznik do
Zaáącznik do certyfikatu z badania wzoru konstrukcyjnego – EG PTB 03 ATEX 1123
(14)
Certyfikatu z badania wzoru konstrukcyjnego – EG PTB 03 ATEX 1123
Niemiecki Instytut Fizyko-Techniczny
Pomiarowe napiĊcie izolacji do
Prąd pomiarowy
max.
Przekrój pomiarowy
max.
Opis urządzenia:
NapĊd wieloobrotowy typu SA.Ex 25.1-…do SA.Ex 40.1-… skáada siĊ z nastĊpujących
elementów:
•
Obudowy z zabudowaną przekáadnią oraz mechanicznymi elementami nastawczymi,
które nie są objĊte w tym certyfikacie.
•
Koánierzowy silnik zabudowany w hermetycznej obudowie z ochroną przeciwzapáonową.
Na wale osadzone zostaáy áoĪyska toczne i wraz z tarczą áoĪyskową po stronie A tworzy
przeciwiskrową szczelinĊ waáu. Zasilanie w energiĊ elektryczną odbywa siĊ za pomocą
wpustów kabli i przewodów posiadające oddzielny certyfikat.
•
Posiadające oddzielny certyfikat silniki w wersji z koánierzem lub bez do wyboru
posiadające ochronĊ przeciwzapáonową Hermetyczne ZamkniĊcie „d” lub PodwyĪszone
BezpieczeĔstwo „e”.
•
Przytwierdzona do obudowy komora z przeáącznikami i sygnalizatorami z ochroną
przeciwzapáonową PodwyĪszone BezpieczeĔstwo posiadająca tarczĊ z wziernikiem oraz
zabudowane w przyrządach rozdzielczych i sygnalizacyjnych elektroniczne urządzenia
pomiarowe, regulacyjne i wskaĨnikowe z ochroną iskrobezpieczną „i” jak równieĪ zaciski
dla iskrobezpiecznych i nieiskrobezpiecznych obwodów elektrycznych. Elementy
posiadają oddzielne certyfikaty.
Obwód elektryczny silnika
750 V
75 A
2
25 mm
Obwód elektryczny sterowania
250 V
10 A
2,5 mm2
Dopuszczalny zakres temperatury otoczenia -50°C do +60°C
Dopuszczalny zakres temperatury otoczenia moĪe zostaü ograniczony przez wybór innych komponentów
lub zgodnie z arkuszem danych elektrycznych.
Zestawienie oznaczeĔ skrótowych rodzaju ochrony przeciwzapáonowej wynika z rodzaju ochrony
przeciwzapáonowej zastosowanych w danym przypadku komponentów.
(16)
Raport z badania PTB Ex 04-13199
(17)
Szczególne warunki dla bezpiecznego zastosowania
Brak
Wskazówki dotyczące produkcji i eksploatacji
Do montaĪu dopuszcza siĊ zastosowanie tylko takich komponentów (wyáączniki kraĔcowe,
potencjometry, elektroniczne urządzenia pomiarowe, regulacyjne i wskaĨnikowe), które są zgodne
z normami technicznymi wymienionymi w arkuszu danych, a takĪe są przystosowane do warunków
zastosowania i posiadają oddzielne certyfikaty. NaleĪy przestrzegaü wskazówek zawartych w
certyfikatach z badaĔ poszczególnych komponentów.
Oznaczenie typu napĊdu wieloobrotowego SA . Ex 25 . 1 - F 10
NapĊd wieloobrotowy SA
Dodatkowe oznaczenie wersji
Bez oznaczenia = wersja standardowa
R = wersja regulowana
Urządzenia kontrolne powinny byü zgodne z wymogami wytycznej 94/9 EG oraz normie EN 1127-1.
PowyĪszy certyfikat z badania wzoru konstrukcyjnego EG oraz jego póĨniejsze uzupeánienia
stanowią jednoczeĞnie uzupeánienie certyfikatów zgodnoĞci PTB Nr Ex -92.C.1039 oraz Ex 94.C.1007. Nie są one jednak uzupeánieniem w rozumieniu dyrektywy EU-RL 76/117/EWG, lecz
stanowią jedynie uzupeánienie starych certyfikatów z badaĔ.
Typ napĊdu z ochroną przeciwwybuchową dla grupy IIB
Typ 25.1; 30.1; 35.1; 40.1
Oznaczenie koánierza przyáączeniowego
Dane techniczne:
Dane elektryczne silnika wraz z ustaleniem zachowania klasy temperatur dla rodzajów pracy S2,
S4 lub S5 zostaáy ustalone w arkuszu danych zaáączonym do certyfikatu z badania wzoru
konstrukcyjnego EG.
WielkoĞü napĊdu
WielkoĞü silnika
SA.Ex 25.1
ADX132/ADX 90
SA.Ex 30.1
ADX160/ADX 112
SA.Ex 35.1
ADX160/ADX 132
SA.Ex 40.1
ADX160
lub silniki podobnego typu posiadające oddzielny certyfikat
(18)
Podstawowe wymagania bezpieczeĔstwa i zdrowia
Zgodne z powyĪszymi normami
Moc
1.1 do 15 kW
2.2 do 30 kW
7.5 do 30 kW
7.5 do 30 kW
Jednostka certyfikacyjna ochrony przeciwwybuchowej
Z polecenia
Brunszwik, 29 wrzeĞnia 2004
Mgr inĪ. U. Klausmeyer
Dyrektor
Strona 3/3
Strona 2/3
Certyfikaty z badania wzoru konstrukcyjnego bez podpisu i pieczĊci nie posiadają waĪnoĞci.
PowyĪszy certyfikat z badania wzoru konstrukcyjnego moĪna rozpowszechniaü tylko w niezmienionej formie.
Wyciągi lub zmiany certyfikatu wymagają zgody Niemieckiego Instytutu Fizyko-Technicznego.
Certyfikaty z badania wzoru konstrukcyjnego bez podpisu i pieczĊci nie posiadają waĪnoĞci.
PowyĪszy certyfikat z badania wzoru konstrukcyjnego moĪna rozpowszechniaü tylko w niezmienionej formie.
Wyciągi lub zmiany certyfikatu wymagają zgody Niemieckiego Instytutu Fizyko-Technicznego.
Niemiecki Instytut Fizyko-Techniczny • Bundesallee 100 • 38116 Brunszwik, Niemcy
Niemiecki Instytut Fizyko-Techniczny • Bundesallee 100 • 38116 Brunszwik, Niemcy
Niemiecki Instytut Fizyko-Techniczny
Niemiecki Instytut Fizyko-Techniczny
Brunszwik i Berlin
Brunszwik i Berlin
Arkusz danych 01 certyfikatu z badania wzoru konstrukcyjnego – EG PTB 03 ATEX 1123
Arkusz danych 01 certyfikatu z badania wzoru konstrukcyjnego – EG PTB 03 ATEX 1123
Firmy AUMA RIESTER GmbH & Co. KG 79379 Müllheim, Niemcy
W celu zachowania klasy temperatur silnik napĊdowy w przypadku uzyskania maksymalnej temperatury
granicznej zostanie wyáączony za pomocą sprawdzonego urządzenia wyáączającego umieszczonego w
odpowiednich punktach pomiaru. NaleĪy bezwzglĊdnie przestrzegaü wartoĞci temperatur wyáączania
podanych w arkuszu danych.
dla silników napĊdowych
ADX 90
ADX 112
ADX 132
ADX 160
1.1 do 4 kW
2.2 do 7.8 kW
4 do 15 kW
7.5 do 30 kW
Dane elektryczne zamieszczone w raporcie z badania VB Nr-010-06.001291-00 odnoszą siĊ rodzaju
pracy S2 15 min i sáuĪą jako odnoĞnik dla pozostaáych rodzajów pracy.
Raport z badania PTB Ex 04-13199
NapĊdów wieloobrotowych typu SA.Ex 25.1-…do SA.Ex 40.1-…
Szczególne warunki dla bezpiecznego zastosowania
Pomiarowe dane elektryczne
Brak
PowyĪszy certyfikat jest waĪny pod warunkiem, Īe silniki napĊdowe z oznaczeniem (Ex) II 2 G/D EEx ed
[ib] IIB T4 wzglĊdnie T3 IP 67 T 130°C lub 190°C róĪnią siĊ tylko nieznacznie od sprawdzonego wzorca
pod wzglĊdem obciąĪeĔ elektrycznych i termicznych, dla wersji konstrukcyjnych nastĊpującymi danymi
technicznymi:
Zakres napiĊü pomiarowych:
Prąd pomiarowy:
Zakres mocy pomiarowych:
Wspóáczynnik mocy cosij:
CzĊstotliwoĞü pomiarowa:
Pomiarowa liczba obrotów:
Rodzaje pracy:
Klasa temperatur:
100 do 690
V AC
7 do 75
A
1,1 do 30
kW
0,40 do 0,95
50 do 60
Hz
-1
700 do 3360
min
S2, S4 lub S5 wedáug normy EN 60034-1
T4 wzglĊdnie T3
Jednostka certyfikacyjna ochrony przeciwwybuchowej
Z polecenia
Brunszwik, 29 wrzeĞnia 2004
Mgr inĪ. U. Klausmeyer
Dyrektor
Ustalone wartoĞci mocy, przynaleĪne zakresy napiĊü pomiarowych, pozostaáe wartoĞci pomiarowe oraz
klasy temperatur zostaáy zaczerpniĊte z raporty z badania VB Nr-010-08.001291-00.
Oprócz podanych wyĪej zakresów napiĊü pomiarowych, przy zachowaniu ustalonych klas temperatur
dopuszczalne są równieĪ wartoĞci poĞrednie. PrzynaleĪne wartoĞci prądów naleĪy przeliczyü w
odwrotnym stosunku napiĊü. W stosunku do wartoĞci pomiarowych napiĊcie sieciowe moĪe siĊ wahaü w
zakresie ± 10 %.
Silniki napĊdowe mogą byü podáączane do elektrycznych sieci niskiego napiĊcia z napiĊciem
znamionowym i tolerancjami napiĊü zgodnie z normą IEC 38 lub do innych sieci wzglĊdnie urządzeĔ
zasilających z tolerancjami napiĊü ± 10 %, naleĪy stosowaü zabezpieczenia przeciąĪeniowe silników.
MoĪna to uzyskaü poprzez:
•
•
Ogranicznik prądu (np. poprzez termik lub bezpiecznik nadprądowy) dla rodzaju pracy S2.
NaleĪy przy tym ustawiü wartoĞü prądu pomiarowego. Wyáączenie silnika podczas pracy
powinno mieü miejsce najpóĨniej przy 1,2-krotnej wartoĞci prądu pomiarowego.
Ogranicznik temperatury poprzez zabudowane termistory (PTC) w stojanie dla rodzajów
pracy S4 i S5. Termistory naleĪy podáączyü do urządzenia wyáączającego speániającego
wymagania zgodnie z normą ATEX 100a zaáącznik II, roz. 1.5.5 oraz normy EN 1127-1.
Strona 2/2
Stron 1/2
Plik nr: 3710_PL_ba_sarex1_25_40_amexc1_schaltkasten_de-POLSKI.doc/2006
Táumaczyá: PTU -DAMAR- Sosnowiec
51
Táumaczenie z jĊzyka niemieckiego
NapĊdy wieloobrotowe SAEx 25.1 – SAEx 40.1 / SAREx 25.1 – SAREx 30.1
ze sterownikiem AUMA MATIC AMExC 01.1 i moduáem mocy w szafce rozdzielczej
Instrukcja obsáugi
29.
Certyfikat PTB dla sterownika AUMA MATIC
Niemiecki Instytut Fizyko-Techniczny
Brunszwik i Berlin
tłumaczenie
Tylko polskie táumaczenie
Oryginały w Internecie
Oryginaáy
(1)
Certyfikat z badania wzoru konstrukcyjnego – EG
(2)
Urządzenia i systemy ochronne dla zgodnego z przeznaczeniem stosowania
w rejonach zagroĪenia wybuchowego - wytyczna 94/9/EG
(3)
Numer certyfikatu z badania wzoru konstrukcyjnego
PTB 01 ATEX 1087
(4)
Urządzenie:
NapĊd wieloobrotowy typ SA .ExC 07.1-…do SA.ExC 16.1
Wersja AUMA NORM i AUMA MATIC
(5)
Producent:
Werner Riester GmbH & Co. KG
(6)
Adres:
Renkenrunsstr. 20, 79379 Müllheim, Niemcy
(7)
Rodzaj budowy tego urządzenia jak równieĪ róĪne dopuszczalne wersje są ustalone w Zaáączniku do tego
certyfikatu z badania wzoru konstrukcyjnego.
(8)
Niemiecki Instytut Fizyko-Techniczny, placówka mianowana nr 0102 zgodnie z artykuáem 9 wytycznej
Parlamentu i Rady Europejskiej z 23 marca 1994 (94/9/EG) zaĞwiadcza, Īe urządzenie speánia podstawowe
wymagania bezpieczeĔstwa i zdrowia dla koncepcji oraz budowy urządzeĔ i systemów ochrony dla zgodnego
z przeznaczeniem stosowania w rejonach zagroĪenia wybuchowego zgodnie z Dodatkiem II Wytycznej.
Wyniki badania są przedstawione w poufnym protokole z badania PTB Ex 00-10228.
(9)
Podstawowe wymagania bezpieczeĔstwa i zdrowia są speánione przez zgodnoĞü z:
EN 50014:1997 + A1 + A2
EN 50018:1994
EN 50019:1994
(10)
JeĞli za numerem certyfikatu znajduje siĊ znak „X”, to w zaáączniku do tego certyfikatu wskazuje siĊ na
szczególne warunki dla bezpiecznego zastosowania tego urządzenia.
(11)
Ten certyfikat z badania wzoru konstrukcyjnego odnosi siĊ tylko do koncepcji i badania wzoru konstrukcyjnego
opisanego urządzenia zgodnie z wytyczną 94/9/EG. Dla produkcji i wprowadzenia urządzenia do obiegu
naleĪy speániü dalsze wymagania wytycznej, które nie są pokrywane przez ten certyfikat.
(12)
Oznakowanie urządzenia musi zawieraü nastĊpujące dane:
II 2 G
EEx de IIC T4
Jednostka certyfikacyjna ochrony przeciwwybuchowej
Z polecenia
Brunszwik, 17 wrzeĞnia 2001
Mgr inĪ. U. Klausmeyer
Dyrektor
Strona 1/3
Certyfikaty z badania wzoru konstrukcyjnego bez podpisu i pieczĊci nie posiadają waĪnoĞci.
PowyĪszy certyfikat z badania wzoru konstrukcyjnego moĪna rozpowszechniaü tylko w niezmienionej formie. Wyciągi lub zmiany certyfikatu
wymagają zgody Niemieckiego Instytutu Fizyko-Technicznego.
Niemiecki Instytut Fizyko-Techniczny • Bundesallee 100 • 38116 Brunszwik, Niemcy
Plik nr: 3710_PL_ba_sarex1_25_40_amexc1_schaltkasten_de-POLSKI.doc/2006
Táumaczyá: PTU -DAMAR- Sosnowiec
52
Táumaczenie z jĊzyka niemieckiego
NapĊdy wieloobrotowe SAEx 25.1 – SAEx 40.1 / SAREx 25.1 – SAREx 30.1
ze sterownikiem AUMA MATIC AMExC 01.1 i moduáem mocy w szafce rozdzielczej
tłumaczenie
Tylko polskie táumaczenie
Oryginały w Internecie
Oryginaáy
Instrukcja obsáugi
Niemiecki Instytut Fizyko-Techniczny
Niemiecki Instytut Fizyko-Techniczny
Brunszwik i Berlin
Brunszwik i Berlin
Zaáącznik do certyfikatu z badania wzoru konstrukcyjnego – EG PTB 01 ATEX 1087
(13)
Zaáącznik do
(14)
Certyfikatu z badania wzoru konstrukcyjnego – EG PTB 01 ATEX 1087
(15)
(16)
Raport z badania PTB Ex 00-10228
(17)
Szczególne warunki dla bezpiecznego zastosowania
Opis urządzenia:
Brak
Chodzi tutaj o napĊd wieloobrotowy z ochroną przeciwzapáonową hermetyczne zamkniĊcie „d” dla
czĊĞci z silnikiem, ukáadu sterowania i ukáadu rozdzielczego. Komora przyáączy jest wykonana w
ochronie przeciwzapáonowej podwyĪszone bezpieczeĔstwo „e”. Silnik prądu zmiennego w celu
zachowania odpowiedniej klasy temperatur jest wyposaĪony w zaleĪnoĞci od rodzaju pracy w
termiki oraz termiczny wyzwalacz prądowy (np. wyáącznik zabezpieczający silnika) lub ewentualnie
w trzy termistory PTC zamieszczone w uzwojeniu oraz odpowiedni wyáączający ukáad
elektroniczny.
Dodatkowe wskazówki dla bezpiecznej eksploatacji
NaleĪy zabezpieczyü rodzaj pracy urządzenia poprzez zastosowanie odpowiednich Ğrodków
przez obsáugującego.
NapĊdy mogą byü eksploatowane w taki sposób oraz w takich warunkach otoczenia, jakim
zostaáy poddane podczas próby typu. Stosując termistory oraz odpowiedni wyáączający ukáad
elektroniczny moĪna zrezygnowaü z wyzwalacz prądowy. Przekáadnie moĪna stosowaü w
temperaturze otoczenia nie niĪszej niĪ -50°C jeĞli próba czĊĞci zostaáa wykonana przy
zwiĊkszonym nadciĞnieniu. Odpowiednie dane znajdują siĊ na tabliczce znamionowej.
Dane pomiarowe elektrycznych wersji napĊdów typu SA .ExC 07.1 - SA.ExC 16.1 są ustalone
podczas próby typów przez producenta w sposób ustalony z jednostką przeprowadzającą próby.
Oznaczenie typu skáada siĊ z:
Do montaĪu dopuszcza siĊ zastosowanie tylko takich komponentów, które są zgodne z normami
technicznymi wymienionymi w arkuszu danych.
NapĊdy wieloobrotowe
SA . ExC 10.1 - F-10
Urządzenia kontrolne powinny byü zgodne z wymogami wytycznej RL 94/9 EG, zaáącznik II oraz
normie EN 1127-1.
NapĊd wieloobrotowy SA
Dodatkowe oznaczenie wersji
Bez oznaczenia = wersja standardowa
R = wersja regulowana
Wskazówka
Na podstawie danej próby nie zostanie wystawiona ocena obudowy przekáadni.
Wersja z ochroną przeciwwybuchową dla grupy IIC
(18)
Podstawowe wymagania bezpieczeĔstwa i zdrowia
Typ 07.1; 07.5; 10.1; 14.1; 14,5; 16.1
Zgodne z powyĪszymi normami.
Oznaczenie koánierza przyáączeniowego
Przykáad
SARExC 07.5 F07
NapĊd wieloobrotowy dla pracy regulowanej i rodzaju pracy S4-…% ED lub S5-…% ED
Zintegrowane sterowanie
AM ExC 01.1
Jednostka certyfikacyjna ochrony przeciwwybuchowej
Z polecenia
Typ sterowania
AM
= Auma Matic
AMMC = Auma Matic MC
SEM
= Semipact
AMB
= Auma Matic Basic
Brunszwik, 17 wrzeĞnia 2001
Mgr inĪ. U. Klausmeyer
Dyrektor
Strona 3/3
Wersja z ochroną przeciwwybuchową dla grupy IIC
Typ 01.1
Przykáad
AMBExC 01.1
Zintegrowane sterowanie typu Auma Matic Basic (wersja ze stycznikiem)
Strona 2/3
Certyfikaty z badania wzoru konstrukcyjnego bez podpisu i pieczĊci nie posiadają waĪnoĞci.
PowyĪszy certyfikat z badania wzoru konstrukcyjnego moĪna rozpowszechniaü tylko w niezmienionej formie.
Wyciągi lub zmiany certyfikatu wymagają zgody Niemieckiego Instytutu Fizyko-Technicznego.
Certyfikaty z badania wzoru konstrukcyjnego bez podpisu i pieczĊci nie posiadają waĪnoĞci.
PowyĪszy certyfikat z badania wzoru konstrukcyjnego moĪna rozpowszechniaü tylko w niezmienionej formie.
Wyciągi lub zmiany certyfikatu wymagają zgody Niemieckiego Instytutu Fizyko-Technicznego.
Niemiecki Instytut Fizyko-Techniczny • Bundesallee 100 • 38116 Brunszwik, Niemcy
Niemiecki Instytut Fizyko-Techniczny • Bundesallee 100 • 38116 Brunszwik, Niemcy
Niemiecki Instytut Fizyko-Techniczny
Niemiecki Instytut Fizyko-Techniczny
Brunszwik i Berlin
Brunszwik i Berlin
1. Suplement do certyfikatu z badania wzoru konstrukcyjnego – EG PTB 01 ATEX 1087
1.
SUPLEMENT
zgodnie z wytyczna 94/4/EG zaáącznik III punkt 6
Podczas montaĪu iskrobezpiecznych elementów w obudowie naleĪy przestrzegaü wymaganych
odstĊpów, stref powietrza oraz odcinka związanego z peázaniem pomiĊdzy iskrobezpiecznymi i
nieiskrobezpiecznymi obwodami elektrycznymi. JeĪeli ze wzglĊdu na rozmieszczenie urządzeĔ
nie moĪliwe jest zapewnienie wymaganych odstĊpów zgodnie z normą EN 50020 naleĪy
zastosowaü przewody o klasie jakoĞci podwyĪszone bezpieczeĔstwo „e” lub rozmieĞciü je
mechanicznie w taki sposób, aby zapewniü pewnoĞü ich dziaáania zgodnie z normą EN 50020.
do certyfikatu z badania wzoru konstrukcyjnego – EG PTB 01 ATEX 1087
Urządzenie:
Oznaczenie
Przekáadnia typ SA.Ex 07.1 do SA.ExC 16.1
Wersja AUMA NORM i AUMA MATIC
W przypadku niemoĪliwoĞci zachowania wymaganych odstĊpów zmiana okablowania na
miejscu moĪe byü przeprowadzona tylko przy zabezpieczeniu miejsca prac przed wybuchem. W
przypadku podáączenia wiĊcej niĪ jednego obwodu iskrobezpiecznego naleĪy przestrzegaü
przepisów dotyczących przewodów zbiorczych.
II 2 G EEx de IIC T4
Producent:
Werner Riester GmbH & Co. KG
Adres:
Renkenrunsstr. 20, 79379 Müllheim, Niemcy
Zestawienie oznaczeĔ skrótowych rodzaju ochrony przeciwzapáonowej wynika z rodzaju ochrony
przeciwzapáonowej zastosowanych w danym przypadku komponentów.
Raport z badania PTB Ex 02-12260
Opis uzupeánieĔ i modyfikacji:
NapĊdy wieloobrotowe typu SA.ExC 07.1 do SA.ExC 16.1 są produkowany z nastĊpującymi rodzajami
modyfikacji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
NapĊdy wieloobrotowe są alternatywnie modyfikowane przez nowe zintegrowane ukáady sterowania
ACExC 01.1. PomiĊdzy obudową a wtykiem przyáączeniowym montuje siĊ przepust kablowy ze
zintegrowanym záączem wtykowym.
Alternatywnie moĪna zastosowaü obudowĊ typu hermetyczne zamkniĊcie. Alternatywnie w wtyku
przyáączeniowym mogą zostaü zamontowane inne elementy (np. konwerter LWL). Kable są
prowadzone za pomocą wpustów lub kanaáów kablowych. Skrót dla ochrony przeciwzapáonowej
wygląda wówczas nastĊpująco: EEx d IIC T4.
Fazy krawĊdzi hermetycznych szczelin zostaną ujednolicone zgodnie z rysunkiem podanym we
wniosku.
Specjalne rodzaje zamykania mogą byü wykonywane równieĪ bez uĪycia pierĞcieni sprĊĪystych,
dáugoĞci Ğrub zostają odpowiednio dopasowane.
Zintegrowana obudowa ukáadu sterowania AMExC 01.1 moĪe byü stosowana równieĪ dla wiĊkszych
objĊtoĞci zgodnie z rysunkiem podanym we wniosku.
Ukáad rozdzielczy napĊdu wieloobrotowego z zaciskami przy zwiĊkszonym bezpieczeĔstwie moĪe
byü równieĪ wyposaĪony opcjonalnie w elementy z ochroną iskrobezpieczną posiadające oddzielne
certyfikaty. Skrót dla ochrony przeciwzapáonowej wygląda wówczas nastĊpująco: EEx ed ib IIC T4
wzglĊdnie EEx ed IIC T4
Strona 1/2
Certyfikaty z badania wzoru konstrukcyjnego bez podpisu i pieczĊci nie posiadają waĪnoĞci.
PowyĪszy certyfikat z badania wzoru konstrukcyjnego moĪna rozpowszechniaü tylko w niezmienionej formie.
Wyciągi lub zmiany certyfikatu wymagają zgody Niemieckiego Instytutu Fizyko-Technicznego.
Wskazówki dotyczące produkcji i eksploatacji
NapĊdy wieloobrotowe mogą byü podáączone za pomocą odpowiednich wpustów kabli lub systemów
rurociągowych zgodnych z wymaganiami normy EN 50018 punkt 13.1 i 13.2 posiadających oddzielne
certyfikaty.
NieuĪywane otwory naleĪy zamknąü zgodnie z normą EN 50018 punkt 11.
PowyĪszy certyfikat z badania wzoru konstrukcyjnego EG oraz jego póĨniejsze uzupeánienia stanowią
jednoczeĞnie uzupeánienie certyfikatów zgodnoĞci PTB Nr Ex -92.C.1038, Ex -92.C.1039, Ex -91.C.1027 i
Ex -98.E.1019.
Fachowa ocena
Przeprowadzone próby oraz ich pozytywne wyniki wskazują na to, Īe napĊdy wieloobrotowe speániają
wymagania wytycznej 94/4/EG oraz są zgodne z normami wymienionymi w arkuszu danych.
Jednostka certyfikacyjna ochrony przeciwwybuchowej
Z polecenia
Brunszwik, 31 paĨdziernika 2002
Mgr inĪ. U. Klausmeyer
Dyrektor
Strona 2/2
Certyfikaty z badania wzoru konstrukcyjnego bez podpisu i pieczĊci nie posiadają waĪnoĞci.
PowyĪszy certyfikat z badania wzoru konstrukcyjnego moĪna rozpowszechniaü tylko w niezmienionej formie.
Wyciągi lub zmiany certyfikatu wymagają zgody Niemieckiego Instytutu Fizyko-Technicznego.
Niemiecki Instytut Fizyko-Techniczny • Bundesallee 100 • 38116 Brunszwik, Niemcy
Niemiecki Instytut Fizyko-Techniczny • Bundesallee 100 • 38116 Brunszwik, Niemcy
Plik nr: 3710_PL_ba_sarex1_25_40_amexc1_schaltkasten_de-POLSKI.doc/2006
Táumaczyá: PTU -DAMAR- Sosnowiec
53
Táumaczenie z jĊzyka niemieckiego
NapĊdy wieloobrotowe SAEx 25.1 – SAEx 40.1 / SAREx 25.1 – SAREx 30.1
ze sterownikiem AUMA MATIC AMExC 01.1 i moduáem mocy w szafce rozdzielczej
Instrukcja obsáugi
30.
Certyfikat PTB dla szafki rozdzielczej (zewnĊtrzna obudowa)
Niemiecki Instytut Fizyko-Techniczny
Brunszwik i Berlin
tłumaczenie
Tylko polskie táumaczenie
Oryginały w Internecie
Oryginaáy
(1)
Certyfikat z badania wzoru konstrukcyjnego – EG
(2)
Urządzenia i systemy ochronne dla zgodnego z przeznaczeniem stosowania
w rejonach zagroĪenia wybuchowego - wytyczna 94/9/EG
(3)
Numer certyfikatu z badania wzoru konstrukcyjnego
PTB 02 ATEX 1159
(4)
Urządzenie:
Kombinacja przyrządów pomiarowych, sterujących, regulacyjnych oraz wyáączających typ
07/31**-****/****
(5)
Producent:
BARTEC GmbH
(6)
Adres:
Max-Eyth-Straße 16, 97980 Bad Mergentheim, Niemcy
(7)
Rodzaj budowy tego urządzenia jak równieĪ róĪne dopuszczalne wersje są ustalone w Zaáączniku do tego
certyfikatu z badania wzoru konstrukcyjnego.
(8)
Niemiecki Instytut Fizyko-Techniczny, placówka mianowana nr 0102 zgodnie z artykuáem 9 wytycznej 94/9/EG
Parlamentu i Rady Europejskiej z 23 marca 1994 zaĞwiadcza, Īe urządzenie speánia podstawowe wymagania
bezpieczeĔstwa i zdrowia dla koncepcji oraz budowy urządzeĔ i systemów ochrony dla zgodnego z
przeznaczeniem stosowania w rejonach zagroĪenia wybuchowego zgodnie z Dodatkiem II Wytycznej.
Wyniki badania są przedstawione w poufnym protokole z badania PTB Ex 03-12390.
(9)
Podstawowe wymagania bezpieczeĔstwa i zdrowia są speánione przez zgodnoĞü z:
EN 50014:1997 + A1 + A2
EN 50019:2000
EN 50017:1998
EN 50020:1994
EN 50018:2000
EN 50028:1987
(10)
JeĞli za numerem certyfikatu znajduje siĊ znak „X”, to w zaáączniku do tego certyfikatu wskazuje siĊ na
szczególne warunki dla bezpiecznego zastosowania tego urządzenia.
(11)
Ten certyfikat z badania wzoru konstrukcyjnego odnosi siĊ tylko do koncepcji i badania wzoru konstrukcyjnego
opisanego urządzenia zgodnie z wytyczną 94/9/EG. Dla produkcji i wprowadzenia urządzenia do obiegu
naleĪy speániü dalsze wymagania wytycznej, które nie są pokrywane przez ten certyfikat.
(12)
Oznakowanie urządzenia musi zawieraü nastĊpujące dane:
II 2(1) G EEx edqm ia/ib [ia] IIA, IIB, IIC, T6, T5, T4
II 2 G
EEx edqm ia/ib [ia] IIA, IIB, IIC, T6, T5, T4
Jednostka certyfikacyjna ochrony przeciwwybuchowej
Z polecenia
Brunszwik, 10 lutego 2003
Mgr inĪ. U. Klausmeyer
Dyrektor
Strona 1/3
Certyfikaty z badania wzoru konstrukcyjnego bez podpisu i pieczĊci nie posiadają waĪnoĞci.
PowyĪszy certyfikat z badania wzoru konstrukcyjnego moĪna rozpowszechniaü tylko w niezmienionej formie. Wyciągi lub zmiany certyfikatu
wymagają zgody Niemieckiego Instytutu Fizyko-Technicznego.
Niemiecki Instytut Fizyko-Techniczny • Bundesallee 100 • 38116 Brunszwik, Niemcy
Plik nr: 3710_PL_ba_sarex1_25_40_amexc1_schaltkasten_de-POLSKI.doc/2006
Táumaczyá: PTU -DAMAR- Sosnowiec
54
tłumaczenie
Tylko polskie táumaczenie
Oryginały w Internecie
Oryginaáy
95 mm
2
4 mm
2
160 A
16 A
2
120 mm
max.
max.
max.
max.
max.
1000 V
1000 V
do
do
Plik nr: 3710_PL_ba_sarex1_25_40_amexc1_schaltkasten_de-POLSKI.doc/2006
Táumaczyá: PTU -DAMAR- Sosnowiec
(16)
Strona 2/3
55
Niemiecki Instytut Fizyko-Techniczny • Bundesallee 100 • 38116 Brunszwik, Niemcy
Zgodne z powyĪszymi normami
Podstawowe wymagania bezpieczeĔstwa i zdrowia
Strona 3/3
Niemiecki Instytut Fizyko-Techniczny • Bundesallee 100 • 38116 Brunszwik, Niemcy
Certyfikaty z badania wzoru konstrukcyjnego bez podpisu i pieczĊci nie posiadają waĪnoĞci.
PowyĪszy certyfikat z badania wzoru konstrukcyjnego moĪna rozpowszechniaü tylko w niezmienionej formie. Wyciągi lub zmiany
certyfikatu wymagają zgody Niemieckiego Instytutu Fizyko-Technicznego.
Mgr inĪ. U. Klausmeyer
Dyrektor
Brunszwik, 10 lutego 2003
W przypadku podáączenia wiĊcej niĪ jednego obwodu iskrobezpiecznego naleĪy przestrzegaü
przepisów dotyczących przewodów zbiorczych.
W przypadku niemoĪliwoĞci zachowania wymaganych odstĊpów wedáug normy EN 50020
naleĪy zastosowaü zaciski przyáączeniowe oraz przewodu o klasie bezpieczeĔstwa
ZwiĊkszone BezpieczeĔstwo „e” takĪe dla obwodów iskrobezpiecznych.
MontaĪ urządzeĔ w klasie ochrony iskrobezpieczeĔstwo „i” powinien przebiegaü zgodnie z
normą EN 60079-14 z zachowaniem wymaganych odstĊpów, stref powietrza oraz odcinków
peázania pomiĊdzy iskrobezpiecznymi oraz nieiskrobezpiecznymi obwodami elektrycznymi.
Wskazówki dotyczące produkcji i eksploatacji
Brak
Szczególne warunki dla bezpiecznego zastosowania
Jednostka certyfikacyjna ochrony przeciwwybuchowej
Z polecenia
(18)
(17)
Zaáącznik do certyfikatu z badania wzoru konstrukcyjnego – EG PTB 02 ATEX 1159
Brunszwik i Berlin
Niemiecki Instytut Fizyko-Techniczny
tłumaczenie
Tylko polskie táumaczenie
Oryginały w Internecie
Oryginaáy
Certyfikaty z badania wzoru konstrukcyjnego bez podpisu i pieczĊci nie posiadają waĪnoĞci.
PowyĪszy certyfikat z badania wzoru konstrukcyjnego moĪna rozpowszechniaü tylko w niezmienionej formie. Wyciągi lub zmiany
certyfikatu wymagają zgody Niemieckiego Instytutu Fizyko-Technicznego.
Raport z badania PTB Ex 03-12390
Rzeczywisty zakres temperatur otoczenia wynika z dopuszczalnego zakresu temperatur poszczególnych
komponentów.
Zestawienie oznaczeĔ skrótowych rodzaju ochrony przeciwzapáonowej wynika z rodzaju ochrony
przeciwzapáonowej zastosowanych w danym przypadku komponentów.
WartoĞci pomiarowe są wartoĞciami maksymalnymi, rzeczywiste wartoĞci elektryczne zostają okreĞlone
przez zabudowane urządzenia elektryczne. Producent ustala ostateczne wartoĞci pomiaru w ramach
powyĪszych wartoĞci granicznych z zachowaniem odpowiednich norm oraz w zaleĪnoĞci od warunków
technicznych sieci elektrycznej, rodzaju pracy, kategorii zastosowania itd.
Zakres temperatur otoczenia -55°C do +80°C
*) w zaleĪnoĞci od typu zacisku oraz zastosowanych elementach z ochroną przeciwwybuchową
Pomiarowe napiĊcie izolacji*
NapiĊcie pomiarowe*
Prąd pomiarowy*
- Gáówny obwód elektryczny
- Obwody pomocnicze i sterowania
Pomiarowa moc przyáączowa*
Znamionowy przekrój przewodów
- W obwodzie gáównym
- w obwodach pomocniczych i sterowania
Dane techniczne:
Kombinacja przyrządów pomiarowych, sterujących, regulacyjnych oraz wyáączających typu
07/31**-****/**** skáada siĊ z jednej lub kilku obudów z Īywicy poliestrowej, stali szlachetnej lub
aluminium w klasie ochrony przeciwzapáonowej podwyĪszone bezpieczeĔstwo „i”, w który
zabudowane mogą byü przyrządy pomiarowe, sterujące, regulacyjne oraz wyáączające jak
równieĪ zaciski dla obwodów iskrobezpiecznych oraz nieiskrobezpiecznych. Na zamówienie
obudowy mogą byü wyposaĪane w elementy uruchamiające, lampki sygnalizacyjne, wzierniki.
Elementy przyáączeniowe dla obwodów iskrobezpiecznych są oznakowane np. kolorem
jasnoniebieskim.
Poáączenie odbywa siĊ za pomocą wpustów kabli i przewodów z ochroną przeciwwybuchową.
Sama obudowa, jaki i wszystkie zabudowane i dobudowane elementy zostaáy oddzielnie
sprawdzone i posiadają wáasne certyfikaty.
(15) Opis urządzenia
(14) certyfikatu z badania wzoru konstrukcyjnego – EG PTB 02 ATEX 1159
(13) Zaáącznik do
Brunszwik i Berlin
Niemiecki Instytut Fizyko-Techniczny
Táumaczenie z jĊzyka niemieckiego
NapĊdy wieloobrotowe SAEx 25.1 – SAEx 40.1 / SAREx 25.1 – SAREx 30.1
ze sterownikiem AUMA MATIC AMExC 01.1 i moduáem mocy w szafce rozdzielczej
Instrukcja obsáugi
Táumaczenie z jĊzyka niemieckiego
NapĊdy wieloobrotowe SAEx 25.1 – SAEx 40.1 / SAREx 25.1 – SAREx 30.1
ze sterownikiem AUMA MATIC AMExC 01.1 i moduáem mocy w szafce rozdzielczej
Instrukcja obsáugi
31.
Certyfikat PTB dla szafki rozdzielczej (wewnĊtrzna obudowa)
Niemiecki Instytut Fizyko-Techniczny
Brunszwik i Berlin
tłumaczenie
Tylko polskie táumaczenie
Oryginały w Internecie
Oryginaáy
(1)
Certyfikat z badania wzoru konstrukcyjnego – EG
(2)
Urządzenia i systemy ochronne dla zgodnego z przeznaczeniem stosowania
w rejonach zagroĪenia wybuchowego - wytyczna 94/9/EG
(3)
Numer certyfikatu z badania wzoru konstrukcyjnego
PTB 03 ATEX 1024
(4)
Urządzenie:
Kombinacja przyrządów wyáączających i sterujących typu
07-43.0-0…/….
(5)
Producent:
BARTEC GmbH
(6)
Adres:
Max-Eyth-Str. 16, 97980 Bad Mergentheim, Niemcy
(7)
Rodzaj budowy tego urządzenia jak równieĪ róĪne dopuszczalne wersje są ustalone w Zaáączniku do tego
certyfikatu z badania wzoru konstrukcyjnego.
(8)
Niemiecki Instytut Fizyko-Techniczny, placówka mianowana nr 0102 zgodnie z artykuáem 9 wytycznej
Parlamentu i Rady Europejskiej z 23 marca 1994 (94/9/EG) zaĞwiadcza, Īe urządzenie speánia podstawowe
wymagania bezpieczeĔstwa i zdrowia dla koncepcji oraz budowy urządzeĔ i systemów ochrony dla zgodnego
z przeznaczeniem stosowania w rejonach zagroĪenia wybuchowego zgodnie z Dodatkiem II Wytycznej.
Wyniki badania są przedstawione w poufnym protokole z badania PTB Ex 03-13040.
(9)
Podstawowe wymagania bezpieczeĔstwa i zdrowia są speánione przez zgodnoĞü z:
EN 50014:1997 + A1 + A2
EN 50018:2000
EN 50019:2000
EN 50020:1994
(10)
JeĞli za numerem certyfikatu znajduje siĊ znak „X”, to w zaáączniku do tego certyfikatu wskazuje siĊ na
szczególne warunki dla bezpiecznego zastosowania tego urządzenia.
(11)
Ten certyfikat z badania wzoru konstrukcyjnego odnosi siĊ tylko do koncepcji i badania wzoru konstrukcyjnego
opisanego urządzenia zgodnie z wytyczną 94/9/EG. Dla produkcji i wprowadzenia urządzenia do obiegu
naleĪy speániü dalsze wymagania wytycznej, które nie są pokrywane przez ten certyfikat.
(12)
Oznakowanie urządzenia musi zawieraü nastĊpujące dane:
II 2 G
EEx de ia/ib [ia/ib] IIA, IIB lub IIC T6, T5 lub T4
Jednostka certyfikacyjna ochrony przeciwwybuchowej
Z polecenia
Brunszwik, 10 lipiec 2003
Mgr inĪ. U. Thedens
Dyrektor
Strona 1/3
Certyfikaty z badania wzoru konstrukcyjnego bez podpisu i pieczĊci nie posiadają waĪnoĞci.
PowyĪszy certyfikat z badania wzoru konstrukcyjnego moĪna rozpowszechniaü tylko w niezmienionej formie. Wyciągi lub
zmiany certyfikatu wymagają zgody Niemieckiego Instytutu Fizyko-Technicznego.
Niemiecki Instytut Fizyko-Techniczny • Bundesallee 100 • 38116 Brunszwik, Niemcy
Plik nr: 3710_PL_ba_sarex1_25_40_amexc1_schaltkasten_de-POLSKI.doc/2006
Táumaczyá: PTU -DAMAR- Sosnowiec
56
275 V
750 V
2
300mm
10 kV
Plik nr: 3710_PL_ba_sarex1_25_40_amexc1_schaltkasten_de-POLSKI.doc/2006
Táumaczyá: PTU -DAMAR- Sosnowiec
Strona 2/3
tłumaczenie
Tylko polskie táumaczenie
Oryginały w Internecie
Oryginaáy
57
Niemiecki Instytut Fizyko-Techniczny • Bundesallee 100 • 38116 Brunszwik, Niemcy
Zostaáy speánione zgodne z powyĪszymi normami
Podstawowe wymagania bezpieczeĔstwa i zdrowia
Strona 3/3
Brunszwik, 10 lipca 2003
Niemiecki Instytut Fizyko-Techniczny • Bundesallee 100 • 38116 Brunszwik, Niemcy
Certyfikaty z badania wzoru konstrukcyjnego bez podpisu i pieczĊci nie posiadają waĪnoĞci.
PowyĪszy certyfikat z badania wzoru konstrukcyjnego moĪna rozpowszechniaü tylko w niezmienionej formie. Wyciągi lub zmiany
certyfikatu wymagają zgody Niemieckiego Instytutu Fizyko-Technicznego.
Mgr inĪ. M. Thedens
Dyrektor
Jednostka certyfikacyjna ochrony przeciwwybuchowej
Z polecenia
(18)
PowyĪszy certyfikat z badania wzoru konstrukcyjnego EG oraz jego póĨniejsze uzupeánienia
stanowią jednoczeĞnie uzupeánienie certyfikatów zgodnoĞci PTB Nr Ex-86/1111.
W przypadku podáączenia wiĊcej niĪ jednego obwodu iskrobezpiecznego naleĪy przestrzegaü
przepisów dotyczących przewodów zbiorczych.
W przypadku niemoĪliwoĞci zachowania wymaganych odstĊpów wedáug normy EN 50020
naleĪy zastosowaü zaciski przyáączeniowe oraz przewodu o klasie bezpieczeĔstwa ZwiĊkszone
BezpieczeĔstwo „e” takĪe dla obwodów iskrobezpiecznych.
MontaĪ urządzeĔ w klasie ochrony iskrobezpieczeĔstwo „i” powinien przebiegaü zgodnie z
normą EN 60079-14 z zachowaniem wymaganych odstĊpów, stref powietrza oraz miejsc
wystĊpowania cieczy peázających pomiĊdzy iskrobezpiecznymi oraz nieiskrobezpiecznymi
obwodami elektrycznymi.
NieuĪywane otwory naleĪy zamknąü zgodnie z normą EN 50018 punkt 11.
Kombinacja przyrządów wyáączających i sterujących moĪe byü równieĪ podáączona za pomocą
odpowiednich wpustów kabli lub systemów rurociągowych zgodnych wymaganiami normy EN
50018 punkt 13.1 i 13.2 posiadających oddzielne certyfikaty.
Zaáącznik do certyfikatu z badania wzoru konstrukcyjnego – EG PTB 03 ATEX 1024
Brunszwik i Berlin
Niemiecki Instytut Fizyko-Techniczny
tłumaczenie
Tylko polskie táumaczenie
Oryginały w Internecie
Oryginaáy
Certyfikaty z badania wzoru konstrukcyjnego bez podpisu i pieczĊci nie posiadają waĪnoĞci.
PowyĪszy certyfikat z badania wzoru konstrukcyjnego moĪna rozpowszechniaü tylko w niezmienionej formie. Wyciągi lub zmiany
certyfikatu wymagają zgody Niemieckiego Instytutu Fizyko-Technicznego.
Brak
(17) Szczególne warunki dla bezpiecznego zastosowania
(16) Raport z badania PTB Ex 03-13040
Zestawienie oznaczeĔ skrótowych rodzaju ochrony przeciwzapáonowej wynika z rodzaju
ochrony przeciwzapáonowej zastosowanych w danym przypadku komponentów.
WartoĞci pomiarowe są wartoĞciami maksymalnymi, rzeczywiste wartoĞci elektryczne zostają
okreĞlone przez zabudowane urządzenia elektryczne. Producent ustala ostateczne wartoĞci
pomiaru w ramach powyĪszych wartoĞci granicznych z zachowaniem odpowiednich norm oraz
w zaleĪnoĞci od warunków technicznych sieci elektrycznej, rodzaju pracy, kategorii
zastosowania itd. Parametry iskrobezpiecznych obwodów elektrycznych ustala producent na
wáasną odpowiedzialnoĞü. Pozostaáe szczegóáowe dane techniczne ustalone zostaáy w
dokumentacji z przeprowadzonej próby.
Na zamówienie montowane są urządzenia z ochroną iskrobezpieczeĔstwo „i” posiadające
oddzielny certyfikat.
NapiĊcie pomiarowe
do
Znamionowe przekrój przewodów max.
Dane elektryczne
Poáączenie odbywa siĊ za pomocą wpustów bezpoĞrednich posiadających oddzielne certyfikaty
oraz skrzynek przyáączowych o podwyĪszonym bezpieczeĔstwie.
Kombinacja przyrządów wyáączających i sterujących typu 07-43.0-0…/…. w klasie ochrony
hermetyczne zamkniĊcie „d” wykonana jest z blachy stalowej, odlewów aluminiowych oraz
stopów CuNi do wyboru z osią roboczą lub wziernikiem.
(15) Opis urządzenia
(14) certyfikatu z badania wzoru konstrukcyjnego – EG PTB 03 ATEX 1024
(13) Zaáącznik do
Brunszwik i Berlin
Niemiecki Instytut Fizyko-Techniczny
Táumaczenie z jĊzyka niemieckiego
NapĊdy wieloobrotowe SAEx 25.1 – SAEx 40.1 / SAREx 25.1 – SAREx 30.1
ze sterownikiem AUMA MATIC AMExC 01.1 i moduáem mocy w szafce rozdzielczej
Instrukcja obsáugi
DIN VDE 0100-410
EN 60034-1
EN ISO 5210
Plik nr: 3710_PL_ba_sarex1_25_40_amexc1_schaltkasten_de-POLSKI.doc/2006
Táumaczyá: PTU -DAMAR- Sosnowiec
Müllheim, 26 listopad 2004
H. Neverla
Dyrektor naczelny
odnoĞnie zgodnoĞci elektromagnetycznej
odnoĞnie dyrektywy niskonapiĊciowej
PowyĪsza deklaracja nie zawiera gwarancji zapewnienia wáaĞciwoĞci.
NaleĪy przestrzegaü wskazówek bezpieczeĔstwa w dostarczonej dokumentacji produktu.
AUMA
AUMA RIESTER GmbH & Co. KG
NapĊdy armatury i maszyn przemysáowych
1362 • 79373 Müllheim, Baden
Tel. 07631/809 D
Faks. 07631/ 809-250
Müllheim, 01 grudzieĔ 2005
H. Neverla
Dyrektor naczelny
Dla wyĪej wymienionych napĊdów wieloobrotowych istnieją certyfikaty z badaĔ wzoru konstrukcyjnego – EG PTB 03
ATEX 1123, PTB 01 ATEX 1087, PTB 02 ATEX 1159, PTB 03 ATEX 1024 wystawione przez Niemiecki Instytut FizykoTechniczny (Numer mianowania placówki EU 0102).
EN 60204-1
EN 60034-1
EN 50178
c)
EN 61000-6-4: 08/2002
EN 61000-6-2: 08/2002
b)
EN 50020: 04/1996
EN 13463-1: 04/2002
EN 13463-5: 03/2004
odnoĞnie dyrektywy okreĞlającej warunki ochrony przeciwwybuchowej:
EN 50014: 02/2000
EN 50018: 03/1985
EN 50019: 03/1996
a)
Do oceny urządzeĔ zastosowano nastĊpujące normy:
- Urządzenia i systemy ochronne do zastosowania w obszarach zagroĪenia wybuchowego (94/4/EG)
- ZgodnoĞü elektromagnetyczna (EMV) (89/336/EWG)
- Dyrektywa niskonapiĊciowa (73/23/EWG)
Firma AUMA RIESTER GmbH & Co. KG jako producent oĞwiadcza, Īe wyĪej wymienione elektryczne napĊdy
wieloobrotowe AUMA są zgodne z wymogami nastĊpujących dyrektyw:
przeznaczone są zabudowy w armaturach.
SA Ex 25.1 – SA Ex 40.1
SAR Ex 25.1 – SAR Ex 30.1
w wersji AUMA MATIC z uchwytem Ğciennym
tłumaczenie
Tylko polskie táumaczenie
Oryginały w Internecie
Oryginaáy
AUMA
AUMA RIESTER GmbH & Co. KG
NapĊdy armatury i maszyn przemysáowych
1362 • 79373 Müllheim, Baden
Tel. 07631/809 D
Faks. 07631/ 809-250
Nie zaleca siĊ uruchamiania napĊdów do momentu zapewnienia, Īe caáa maszyna, w której zabudowane zostaną
napĊdy wieloobrotowe AUMA jest zgodna z przepisami wytycznej 98/37/EG.
EN ISO 12100-1
EN ISO 12100-2
EN 60 204-1
Firma AUMA RIESTER GmbH & Co. KG jako producent oĞwiadcza, Īe podczas projektowania wyĪej wymienionych
elektrycznych napĊdów obrotowych AUMA zastosowane zostaáy nastĊpujące odnoĞne zarządzenia:
przeznaczone są zabudowy w armaturach.
SA 07.1 – SA 48.1
SAR 07.1 – SAR 30.1
SA Ex 25.1 – SA Ex 40.1
SAR Ex 25.1 – SAR Ex 30.1
SA ExC 07.1 – SA ExC 16.1
SAR ExC 07.1 – SAR ExC 16.1
W wersji AUMA NORM, AUMA SEMIPACT
AUMA MATIC lub AUMATIC
NapĊdy wieloobrotowe AUMA typu:
32.
NapĊdy wieloobrotowe AUMA typu:
Deklaracja producenta
Zgodnie z wytyczną maszynową 98/37/EG
Rozdziaá 4 ustĊp 2 wzglĊdnie zaáącznik II B
Deklaracja zgodnoĞci EG zgodnie z Dyrektywą Rady
o ujednoliceniu przepisów prawnych paĔstw czáonkowskich
dotyczących dyrektywy okreĞlającej warunki ochrony przeciwwybuchowej
(94/4/EG)
zgodnoĞci elektromagnetycznej (89/336/EWG)
dyrektywy niskonapiĊciowej (73/23/EWG)
Táumaczenie z jĊzyka niemieckiego
NapĊdy wieloobrotowe SAEx 25.1 – SAEx 40.1 / SAREx 25.1 – SAREx 30.1
ze sterownikiem AUMA MATIC AMExC 01.1 i moduáem mocy w szafce rozdzielczej
Instrukcja obsáugi
Potwierdzenie zgodnoĞci i deklaracja producenta
tłumaczenie
Tylko polskie táumaczenie
Oryginały w Internecie
Oryginaáy
58
Táumaczenie z jĊzyka niemieckiego
NapĊdy wieloobrotowe SAEx 25.1 – SAEx 40.1 / SAREx 25.1 – SAREx 30.1
ze sterownikiem AUMA MATIC AMExC 01.1 i moduáem mocy w szafce rozdzielczej
Instrukcja obsáugi
B
Bezpieczniki
Brak sygnaáu
C
Certyfikat PTB
Czas nastawy
Czas pracy
Czas przerw
Czas zatrzymania (przerwa)
CzuáoĞü
D
Dane techniczne
Deklaracja producenta
E
Elektroniczny nadajnik
poáoĪenia RWG
F
Funkcja RESET (ustawienie
przeáącznika preselekcyjnego)
Funkcja TEST (ustawienie
przeáącznika preselekcyjnego)
Generator impulsów
Generator sygnaáów migowych
K
Kierunek obrotów
Konserwacja
L
Lista czĊĞci zamiennych
Lokalny pulpit sterowania
M
Mechaniczny wskaĨnik
poáoĪenia
Moment wyáączania
41
30
50
38
28, 40
40
28, 40
32
5
58
22
21
21
38
26
20
4
46
21
24
19
N
Nadajnik poáoĪenia RWG
NapĊd wieloobrotowy
O
Obróbka wykaĔczająca tulei
gwintowanej
Ochrona przeciwkorozyjna
Ochrona silnika
Ogrzewanie
Opakowanie
OstrzeĪenia
P
Páytka logiki
Páytka wejĞcia/wyjĞcia
Podáączenie elektryczne
PokrĊtáo rĊczne
Praca impulsowa
Praca rewersyjna
Praca rĊczna
Praca w trybie impulsowym
Przeáącznik preselekcyjny
R
Regulator poáoĪenia
Rozruch próbny
Rura ochronna
S
Samozatrzymanie
Serwis
Skáadowanie
Smarowanie
Sposób wyáączania
Strona internetowa
Sygnalizacja zgáoszeĔ
Sygnaá awaryjny
Informacje dostĊpne równieĪ w Internecie:
15, 22
46
11
9
15
15
9
4
26
25
4, 13
12
26
34, 35
12
21
28
20
11
26
45
9
45
26
59
8
27
T
Tabliczka znamionowa
46
Termik
15
Termistor PTC
15
Transport
9
Typy poáączeĔ
10
U
Ukáad dwuprzewodowy
23
Urządzenie wyáączające z
termistorem PTC
21
Ustawienie wyáącznika
momentu obrotowego
19
Utylizacja i recykling
45
W
Wersja Split Range
36
WielkoĞü wiodąca
28, 29, 30
Wskazówki dotyczące
bezpieczeĔstwa
4
WskaĨnik odlegáoĞci
22
WskaĨnik poáoĪenia
24
Wyáączenie drogi
17, 18, 21
Wyáącznik drogowy
17
Wyáącznik drogowy DUO
18
Wyáącznik momentu
obrotowego
19
Wziernik
16, 24
Z
Zabudowa na
armaturze/przekáadni
10
Zbiorcze zgáoszenie zakáócenia 25, 26
Schematy poáączeĔ, protokoáy z badaĔ oraz inne informacje
dotyczące napĊdu moĪna pobraü bezpoĞrednio z Internetu
podając numer zamówienia lub numer seryjny (patrz tabliczka
znamionowa).
Nasza strona internetowa: http://www.auma.com
Plik nr: 3710_PL_ba_sarex1_25_40_amexc1_schaltkasten_de-POLSKI.doc/2006
Táumaczyá: PTU -DAMAR- Sosnowiec
59
Europa
AUMA Riester GmbH & Co. KG
Factory Müllheim
DE-79373 Müllheim
Tel +49 7631 809 - 0
[email protected]
www.auma.com
Factory Ostfildern-Nellingen
DE-73747 Ostfildern
Tel +49 711 34803 - 3000
[email protected]
Service Centre Cologne
DE-50858 Köln
Tel +49 2234 20379 - 00
[email protected]
Service Centre Magdeburg
DE-39167 Niederndodeleben
Tel +49 39204 759 - 0
[email protected]
AUMA Armaturenantriebe GmbH
AT-2512 Tribuswinkel
Tel +43 2252 82540
[email protected]
www.auma.at
AUMA (Schweiz) AG
CH-8965 Berikon
Tel +41 566 400945
[email protected]
AUMA Servopohony spol. s.r.o.
CZ-10200 Praha 10
Tel +420 272 700056
[email protected]
www.auma.cz
OY AUMATOR AB
FI-02270 Espoo
Tel +35 895 84022
[email protected]
AUMA France
FR-95157 Taverny Cédex
Tel +33 1 39327272
[email protected]
www.auma.fr
AUMA ACTUATORS Ltd.
GB- Clevedon North Somerset BS21
6QH
Tel +44 1275 871141
[email protected]
www.auma.co.uk
AUMA ITALIANA S.R.L.
IT-20023 Cerro Maggiore Milano
Tel +39 0331-51351
[email protected]
www.auma.it
AUMA BENELUX B.V.
NL-2314 XT Leiden
Tel +31 71 581 40 40
[email protected]
www.auma.nl
AUMA Polska Sp. z o.o.
PL-41-310 Dabrowa Górnicza
Tel +48 32 26156 68
[email protected]
www.auma.com.pl
OOO Priwody AUMA
RU-141400 Moscow region for mail:
124365 Moscow a/ya 11
Tel +7 495 221 64 28
[email protected]
www.auma.ru
ERICHS ARMATUR AB
SE-20039 Malmö
Tel +46 40 311550
[email protected]
www.erichsarmatur.se
GRØNBECH & SØNNER A/S
DK-2450 København SV
Tel +45 33 26 63 00
[email protected]
www.g-s.dk
IBEROPLAN S.A.
ES-28027 Madrid
Tel +34 91 3717130
[email protected]
D. G. Bellos & Co. O.E.
GR-13671 Acharnai Athens
Tel +30 210 2409485
[email protected]
SIGURD SØRUM A. S.
NO-1301 Sandvika
Tel +47 67572600
[email protected]
INDUSTRA
PT-2710-297 Sintra
Tel +351 2 1910 95 00
[email protected]
MEGA Endüstri Kontrol Sistemieri Tic. Ltd. Sti.
TR-06460 Övecler Ankara
Tel +90 312 472 62 70
[email protected]
CTS Control Limited Liability Company
UA-02099 Kiyiv
Tel +38 044 566-9971, -8427
[email protected]
Afryka
AUMA South Africa (Pty) Ltd.
ZA-1560 Springs
Tel +27 11 3632880
[email protected]
A.T.E.C.
EG- Cairo
Tel +20 2 3599680 - 3590861
[email protected]
Ameryka
AUMA ACTUATORS INC.
US-PA 15317 Canonsburg
Tel +1 724-743-AUMA (2862)
[email protected]
www.auma-usa.com
AUMA Chile Respresentative Office
CL- Buin
Tel +56 2 821 4108
[email protected]
LOOP S. A.
AR-C1140ABP Buenos Aires
Tel +54 11 4307 2141
[email protected]
Asvotec Termoindustrial Ltda.
BR-13190-000 Monte Mor/ SP.
Tel +55 19 3879 8735
[email protected]
TROY-ONTOR Inc.
CA-L4N 5E9 Barrie Ontario
Tel +1 705 721-8246
[email protected]
MAN Ferrostaal de Colombia Ltda.
CO- Bogotá D.C.
Tel +57 1 401 1300
[email protected]
www.manferrostaal.com
PROCONTIC Procesos y Control Automático
EC- Quito
Tel +593 2 292 0431
[email protected]
IESS DE MEXICO S. A. de C. V.
MX-C.P. 02900 Mexico D.F.
Tel +52 55 55 561 701
[email protected]
Corsusa S.A.C.
PE- Miralflores - Lima
Tel 00511444-1200 / 0044 / 2321
[email protected]
www.corsusa.com
PASSCO Inc.
PR-00936-4153 San Juan
Tel +18 09 78 77 20 87 85
[email protected]
Suplibarca
VE- Maracaibo Estado, Zulia
Tel +58 261 7 555 667
[email protected]
Azja
AUMA Actuators (Tianjin) Co., Ltd.
CN-300457 Tianjin Teda District
Tel +86 22 6625 1310
[email protected]uma-china.com
www.auma-china.com
AUMA (INDIA) PRIVATE LIMITED
IN-560 058 Bangalore
Tel +91 80 2839 4655
[email protected]
www.auma.co.in
AUMA JAPAN Co., Ltd.
JP-210-0848 Kawasaki-ku, Kawasaki-shi
Kanagawa
Tel +81 44 329 1061
[email protected]
AUMA ACTUATORS (Singapore) Pte Ltd.
SG-569551 Singapore
Tel +65 6 4818750
[email protected]
www.auma.com.sg
AUMA Middle East Rep. Office
AE- Dubai
Tel +971 4 3682720
[email protected]
PERFECT CONTROLS Ltd.
HK- Tsuen Wan, Kowloon
Tel +852 2493 7726
[email protected]
DW Controls Co., Ltd.
KR-153-803 Seoul Korea
Tel +82 2 2113 1100
[email protected]
www.actuatorbank.com
AL-ARFAJ Eng. Company W. L. L.
KW-22004 Salmiyah
Tel +965 4817448
[email protected]
BEHZAD Trading Enterprises
QA- Doha
Tel +974 4433 236
[email protected]
Sunny Valves and Intertrade Corp. Ltd.
TH-10120 Yannawa Bangkok
Tel +66 2 2400656
[email protected]
www.sunnyvalves.co.th/
Top Advance Enterprises Ltd.
TW- Jhonghe City Taipei Hsien (235)
Tel +886 2 2225 1718
[email protected]
www.auma-taiwan.com.tw
Australia
BARRON GJM Pty. Ltd.
AU-NSW 1570 Artarmon
Tel +61 294361088
[email protected]
www.barron.com.au
2006-03-08
Szczegó³owe informacje dotycz¹ce wyrobów AUMA znajduj¹ siê w Internecie pod adresem:
www.auma.com
Y003.961/009/pl/1.05

Podobne dokumenty