Numer 12 Kto dalej ???

Komentarze

Transkrypt

Numer 12 Kto dalej ???
Marzec 2012
Numer 12
S t r o n a |1
Kto dalej ???
Które z partnerstw przejdzie dalej? Który ze standardów będzie testowany???
Minął termin składania ofert w ramach 2 etapu na Pilotażowe wdrażanie modelu GSWB. Do 2 etapu przystąpiły Partnerstwa Lokalne, którymi opiekowaliśmy się w Fazie Edukacji. W tym momencie czekamy na decyzję komisji konkursowej, kto przejdzie dalej i które z standardów i gdzie
będziemy wdrażać?? Standardy poddawane są ostatnim
szlifom wynikającym z otrzymania dodatkowych ekspertyz
i czekają na Partnerstwa Lokalne. Diagnozy Lokalne pokazały, że potencjał partnerstwach i przestrzeń do wdrażania
nowych usług są, a oferty złożone w II etapie konkursu
dobrze je zagospodarują.
Jak już wielokrotnie mówiliśmy, czeka nas teraz kolejna
faza - całkiem nowe zadania i wyzwania. Będziemy
testować ciężko wypracowane standardy. Do zobaczenia
w trasie !!. Życzę dużo owocnej pracy !!!
W numerze:
Partnerstwa Lokalne, Diagnozy Lokalne, informacje bieżące, Nasze organizacje…
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Newsletter 12, Marzec 2012r.
S t r o n a |2
Grupa Zarządzająca
Pierwsze w 2012 roku spotkanie Grupy Zarządzającej miało miejsce w terminie 18-20 stycznia w Warszawie. Zostaliśmy po
raz kolejny bardzo miło i ciepło ugoszczeni w siedzibie Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi”, za co dziękujemy.
Spotkanie toczyło się głównie wokół bieżących spraw, czyli
Diagnoz Lokalnych, Partnerstw Lokalnych i konkursu na II
etap oraz Modelu GSWB. W czasie pobytu w Warszawie
przedstawiciele naszego Partnerstwa odbyli roboczą wizytę
w DPS MPiPS u Pani Dyr. Wyrwickiej w sprawie uwag i
analiz Modelu GSWB wykonanych przez Pana Trzecieskiego oraz konkursu na II Etap Pilotażowego wdrażania Modelu GSWB. W czasie spotkania został ustalony harmonogram
prac związanych z odbiorem Diagnoz Lokalnych oraz prac
nad zmianami w Modelu GSWB. W spotkaniu uczestniczyli: Ks Krzysztof Banasik - Caritas Kielce, Paweł Janowski –
PFWB, Paweł Korliński - Monar, Marta Stefaniak-Łubianka
– Mona, Maria Pokój – SOD, Marcin Fedoruk – SOD, Re-
nata Kaczmarczyk - Caritas Kielce, Lidia Węsierska – Barka, Jakub Wilczek – TPBA, Magda Czochara – TPBA,
Bohdan Aniszczyk – TPBA, Piotr Olech – PFWB, Maciej
Dębski – PFWB, Katarzyna Beldegrin – PFWB, Wiesia
Cieślik – Barka. W czasie spotkani ustalony został również
harmonogram spotkań 3 dniowych GZ do końca 2012r.
i wygląda on następująco: najbliższe spotkanie odbędzie się
w Kwietniu - 25-27.04.2012 we Wrocławiu, następnie Lipiec 2-4.07.2012 to słoneczne plaże Trójmiasta i Październik – 03-05.10.2012 – wszyscy spłyniemy do Poznania 
Do zobaczenia!!!
Paweł Janowski
Spotkanie Monitorujące
Kolejne już spotkanie Monitorujące projektu 1.18 odbyło
się na początku lutego w terminie 6-8.02.2012r. Na trzydniowe spotkanie do malowniczej Muszyny zjechali się
przedstawiciele wszystkich zadań projektu Standardy
w Pomocy oraz goście z projektów 1.19 i 1.46. Mieliśmy
okazję poznać poszczególne działania i dowiedzieć się, na
jakim etapie realizacji są inne projekty systemowe realizowane przez CRZL.
Podczas spotkania zidentyfikowana została potrzeba utworzenia zespołu między projektowego w zakresie przygotowania rekomendacji do zmian systemowych, a także postulatów względem następnego okresu programowania. Ze
strony naszego Zadania do prac w takiej grupie wyrazili
chęć Bohdan Aniszczyk i Piotr Olech. Podczas tego spotka-
nia partnerzy mogli poznać naszego nowego kolegę Tomasza Wysockiego, który zastąpił w projekcie Olę Maj. Kolejne spotkanie monitorujące zaplanowane jest na końcówkę
marca w Juracie, gdzie nasze Partnerstwo będzie mocno
zabiegało o bardziej roboczo warsztatową formą prac.
Paweł Janowski
Newsletter 12, Marzec 2012r.
S t r o n a |3
Partnerstwa Lokalne spod znaku Krzyża
Caritas Diecezji Kieleckiej obejmuje wsparciem 6 partnerstw lokalnych utworzonych w Częstochowie, Kielcach, Dąbrowie
Górniczej, Krakowie, Jaśle i Jarosławiu.
1. Partnerstwo w Częstochowie „ Standardy w bezdomności – nowa, jakość” na rzecz osób bezdomnych,
w skład, którego wchodzą:
a) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ( w którym
znajduję się sekcja Pomocy Osobom Bezdomnym i Grupom
Wsparcia): Do zadań sekcji w zakresie osób bezdomnych
należy: pomoc, opracowywanie indywidualnych programów, diagnozowanie i bilansowanie potrzeb, planowanie
i zabezpieczanie środków na realizacje zadań, nadzorowanie
w zakresie udzielanych dotacji oraz świadczonych usług
schroniska, przytulisk i noclegowni.
b) Fundacja Chrześcijańska Adullam : Realizuje swój
cel w obszarze bezdomności poprzez: organizację stołówek
i jadłodajni dla ludzi w trudnej sytuacji materialnej, organizację domów dla bezdomnych i potrzebujących pomocy,
domów spokojnej starości, domów opieki itp.
c) Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy "Agape":
Swoje zadania dla osób bezdomnych realizuję poprzez:
placówki udzielające schronienia bezdomnym mężczyznom,
kobietom i rodzinom z dziećmi, którzy utracili dach nad
głową na skutek pobytu w zakładzie karnym, przemocy
domowej, ubóstwa, konfliktów rodzinnych, problemów
psychicznych, czy też niezaradności życiowej i wykluczenia
społecznego. Realizuje projekt: "Centrum Pomocy Rodzinie
w Mariance Rędzińskiej" w ramach, którego osoby bezdomne i wykluczone społecznie otrzymują wsparcie w formie schronienia, wyżywienia, następnie poprzez pracę socjalną są motywowane i aktywizowane do podjęcia pracy
zarobkowej i wyjścia z bezdomności. Prowadzi również
Dom dla bezdomnych.
2. Kieleckie Partnerstwo Lokalne na rzecz osób
bezdomnych to:
a) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie: Udzielana jest
pomoc osobom bezdomnym, ofiarom przemocy przebywającym w schroniskach, osobom opuszczającym zakłady
karne i placówki opiekuńczo-wychowawcze, przebywającym w szpitalach i zgłaszającym się do schronisk i ogrzewalni. Dział świadczy na rzecz osób bezdomnych pomoc
w formie pracy i pomocy socjalnej.
b) Fundacja „POMOST”: Powstała w 2009 roku.
Fundacja prowadzi hostel w Wiśniówce, w którym znalazły
zakwaterowanie osoby najbardziej potrzebujące.
c) Koło Kieleckie Towarzystwa Pomocy św. Brata
Alberta: Realizuje wiele dzieł skierowanych wobec samotnych, potrzebujących, bezdomnych. Prowadziło dom dla
samotnych matek. Schronisko dla mężczyzn powstało
w Kielcach w 1994 r. Od marca 2008 r. przy schronisku
w Kielcach uruchomiono zespół mieszkań chronionych, od
2010 roku Ogrzewalnię dla Bezdomnych.
3. Partnerstwo Lokalne w Krakowie to „Krakowska Inicjatywa na rzecz wychodzenia z bezdomności”. Partnerstwo składa się z 5 członków:
a) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Wspiera
w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych
potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
b) Stowarzyszenie Lekarze Nadziei: Celem organizacji jest niesienie pomocy najbardziej potrzebującym: bezdomnym, ubogim oraz innym osobom w trudnej sytuacji
życiowej. Prowadzi Przychodnię Lekarską dla Osób Ubogich oraz Aptekę Darów.
c) Dzieło Pomocy św. Ojca Pio: Jest wewnętrzną jednostką organizacyjną Krakowskiej Prowincji Zakonu Braci
Mniejszych Kapucynów. Organizacja prowadzi punkt konsultacyjny oferując pomoc prawną, pomoc w formie pracy
socjalnej oraz wsparcie w poszukiwaniu pracy, w tym doradztwo zawodowe. Dzieło prowadzi również punkt wydawania żywności oraz udziela pomocy finansowej m.in. na
zakup leków. Jest pomysłodawcą i koordynatorem prowadzonej lokalnej akcji „Razem dla ubogich”. Jej uczestnikami są zakony, klasztory, parafie i stowarzyszenia działające
na terenie Krakowa, które angażują się w pomoc żywnościową osobom ubogim i bezdomnym.
d) Fundacja Dzieło Pomocy św. Ojca Pio: Prowadzi
Poradnie Konsultacyjno – Psychologiczną, świadczącą
pomoc w formie usług psychiatrycznych i psychologicznych. Od początku swojego istnienia Fundacja stawiała
sobie za cel stworzenie warunków do tego, by umożliwić
osobom potrzebującym pomocy w pokonywaniu bieżących
trudności i problemów – tych doraźnych i materialnych, czy
trudności natury psychologicznej oraz duchowej.
e) Polski Komitet Pomocy Społecznej Małopolski Zarząd Wojewódzki.
Prowadzi Noclegownię i Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn. Placówka zabezpiecza czasowe schronienie dla bezdomnych mężczyzn. Ponadto zapewnia pomoc w formie
usług opiekuńczych, pomoc pracownika socjalnego, psychologa i prawnika. Realizowana jest doraźna, podstawowa
pomoc przedmedyczna jak i medyczna.
4. Kolejnym Partnerstwem Lokalnym jest zawiązane w Dąbrowie Górniczej „Partnerstwo lokalne bliżej
domu – model wychodzenia z bezdomności”. Składające się
z 2 członków;
a)
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: Poprzez pracowników socjalnych MOPS realizuje zadania
w zakresie wspomagania osób i rodzin wymagających pomocy w osiągnięciu możliwie pełnej aktywności społecznej,
współdziałania z grupami i społecznościami lokalnymi w celu
rozwijania w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania problemów, organizowania różnorodnych form pomocy,
Newsletter 12, Marzec 2012r.
S t r o n a |4
zapobiegania procesowi marginalizacji osób i rodzin, a także
przeciwdziałania negatywnym zjawiskom w środowisku
lokalnym, pomocy osobom bezdomnym w postaci udzielania
schronienia i gorącego posiłku
b) Caritas Diecezji Sosnowieckiej: Prowadzi dwa
ośrodki dla bezdomnych. Dom dla Bezdomnych oraz Noclegownię. Dom, oprócz noclegu zapewnia również wyżywienie. Posiada również specjalnie przystosowane dwa pokoje do
terapii zajęciowej: indywidualnej i grupowej. Kilka razy
w roku przeprowadza specjalne kursy dla bezdomnych
z zakresu profilaktyki antyalkoholowej, aktywizacji bezrobotnych i poradnictwa pracy. Funkcjonuje nieprzerwanie od
1991 roku.
5. Partnerstwo Lokalne w Jaśle „Razem możemy
więcej” tworzą:
a) Miasto Jasło/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
Ośrodek realizuje zadania mające na celu umożliwienie
osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oraz inne
zadania własne i zlecone gminie. Koordynuje realizację
gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze
szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grupy
szczególnego ryzyka.
b) Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn: Powstało
w 2001r., jako filia Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy
im. Św. Brata Alberta w Rzeszowie.
6. Partnerstwo Lokalne w Jarosławiu to „ Jarosławskie Partnerstwo na rzecz wychodzenia z bezdomności”
w skład, którego wchodzą:
a) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu:
Celem działania Ośrodka jest zaspokajanie niezbędnych
potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im
bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Ośrodek udziela wsparcia osobom bezdomnym przebywającym w środowisku, które z różnych
przyczyn nie chcą lub nie mają możliwości przebywania
w placówkach działających na terenie miasta.
b) Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II
„WZRASTANIE”: Za główny cel swej działalności postawiła sobie niesienie pomocy i wsparcia osobą znajdującym się
w trudnych warunkach egzystencjalnych. W swoich planach
na przyszłość Fundacja zamierza zaopiekować się bezdomnymi kobietami przygotowując dla nich schronienie,
a w Jarosławiu utworzyć hospicjum dla osób nieuleczalnie
chorych. Fundacja prowadzi również Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn.
Sylwester Kaniewski
„Szansa na nowe życie” – Partnerstwo Lokalne w Lublinie
Przedstawiciele Partnerstwa Lokalnego posiadają wysokie
kwalifikacje i doświadczenie w pracy na rzecz osób bezdomnych oraz realizacji projektów i programów z zakresu
pomocy osobom zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Są to osoby, które od wielu lat działają w środowisku lokalnym i społecznym, starające się udzielać wszechstronnej
pomocy wszystkim osobom potrzebującym.
W strukturach MOPR Lublin działa Dzienny Ośrodek
Wsparcia dla Bezdomnych, którego zadaniem jest pomoc
osobom bezdomnym w zakresie zapewnienia schronienia,
wszechstronna pomoc w zakresie pracy socjalnej. Ośrodek
zabezpiecza potrzeby w formie usług higienicznopralniczych, umożliwia korzystanie z zaplecza kuchennego,
świetlicy. Dzienny Ośrodek Wsparcia dla Bezdomnych
realizuje również zadania w zakresie działań interwencyjnomotywacyjnych w środowisku pobytu osób bezdomnych.
Partner Bractwo Miłosierdzia św. Brata Alberta w Lublinie
prowadzi:
- Kuchnię św. Brata Alberta w Lublinie dla osób ubogich
i bezdomnych,
-Ośrodek Wsparcia dla Osób Bezdomnych w Lublinie (całoroczne schronisko- 35 miejsc, sezonową noclegownię - 30
miejsca oraz mieszkanie adaptacyjne - 4 miejsca). Ośrodek
Aktywizacji Społecznej i Zawodowej w Bystrzejowicach
Trzecich, Centrum Ekonomii Społecznej w Lublinie.
W ramach działania tych placówek zapewniane jest schronienie, pomoc żywnościowa, pomoc rzeczowa, środki higieny osobistej, działania profilaktyczne, wsparcie psychologiczne, pedagogiczne i psychoterapeutyczne, pomoc
w załatwianiu spraw urzędowych.
Partner Fundacja „S.O.S. Ziemi Lubelskiej” prowadzi:
Schronisko dla bezdomnych kobiet w Lublinie – 15 miejsc,
Dom Samotnej Matki w Lublinie – 70 miejsc, Noclegownie dla kobiet w Lublinie – 15 miejsc,
Ośrodek dla Ofiar Przemocy Domowej w Lublinie – 25
miejsc,
Punkt rozdawnictwa odzieży.
W placówkach tych kobiety oraz dzieci znajdują schronienie oraz szeroko pojęte wsparcie i pomoc m.in posiłek,
środki higieny osobistej, środki czystości, chemię gospodarczą, jak również
Partnerstwo Lublin
Newsletter 12, Marzec 2012r.
S t r o n a |5
„Radom – siła w partnerstwie”
To partnerstwo zawiązane pomiędzy Miejskim Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Radomiu a Caritas Diecezji Radomskiej dotyczące wdrożenia standardów usług w zakresie
bezdomności i przetestowania Modelu Gminnego Standardu
Wychodzenia z Bezdomności. Partnerzy mają doświadczenie w pracy z osobami bezdomnymi - MOPS prowadzi Dom
dla Bezdomnych Mężczyzn natomiast Caritas Dom dla
Bezdomnych Kobiet oraz w okresie jesienno – zimowym
noclegownię. Liderem Partnerstwa jest MOPS, działania
podejmowane w ramach Partnerstwa będą miały na celu
przede wszystkim wypracowanie wspólnego systemu działań dotyczących bezdomności instytucji zajmujących się
pomocą, udoskonalenie systemu pomocy osobom bezdomnym, zwiększenie świadomości społeczeństwa lokalnego
dotyczącej tego zagadnienia.
Zakładamy stałą współpracę osób zaangażowanych w Partnerstwo, monitorowanie działalności Partnerstwa, jasny
podział zadań do wykonania.
Dominika Wójcik
Partnerstwo w Świeciu
Partnerstwo składa się z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i lokalnego oddziały Polskiego Komitetu Pomocy
Społecznej w Świeciu.
Partnerstwo to zostało formalnie zawiązane w celu realizacji
projektu, jednak istnieje dużo nieformalny powiązań pomiędzy partnerami, a współpraca prowadzona jest na bieżąco. Ułatwia to fakt, iż część członków PKPS Świecie jest
również pracownikami MOPS Świecie.
W założeniach projektowych partnerstwo postawiło sobie za
cel realizację standardów pracy socjalnej, zatrudnienia
i edukacji, partnerstwa lokalnego oraz mieszkalnictwa
i pomocy doraźnej.
Projekt partnerstwa zakłada stworzenie spółdzielni socjalnej
dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, której
główną formą działalności będą usługi związane z piaskowaniem. Do tego celu partnerstwo planuje przeszkolić grupę
osób bezdomnych rekrutujących się ze schroniska w Świeciu (w tym mieście funkcjonuje tylko jedna placówka) oraz
grupy rezerwowej osób zagrożonych bezdomnością.
W zakresie mieszkalnictwa i pomocy doraźnej planowane
jest stworzenie systemu mieszkań wspieranych, które miałyby służyć, jako przejściowe miejsca mieszkalne dla pracowników spółdzielni oraz tworzyć szansę na wejście
w proces wychodzenia z bezdomności dla mieszkańców
schroniska.
Dominik Kwiatkowski
Partnerstwo we Włocławku
Partnerstwo składa się z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Caritas o/Włocławek. Głównym celem partnerstwa
jest realizacja standardów mieszkalnictwa i pomocy doraźnej, partnerstw lokalnych, pracy socjalnej oraz zatrudnienia
i edukacji.
W ramach projektu planowane jest całkowite przeformułowanie obecnego system Wsparcia dla osób Bezdomnych w
gminie. Obecnie we Włocławku funkcjonuje jedno duże
schronisko (ponad 120 osób) prowadzone przez partnera
Caritas Włocławek. Planowane jest stworzenie ogrzewalni
dla osób bezdomnych, domu dla bezdomnych oraz mieszkań wspieranych dla osób bezdomnych, co może diametralnie wpłynąć na zmianę rodzaju i jakości usług świadczonych osobom bezdomnym w gminie.
Dominik Kwiatkowski
Newsletter 12, Marzec 2012r.
S t r o n a |6
Diagnozy Lokalne
Na przełomie stycznie i lutego zamknięto pracę nad 30
diagnozami lokalnymi realizowanymi w partnerstwach
lokalnych w całym kraju. Realizowane były w ramach projektu systemowego 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” w zadaniu nr
4 w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym
opracowanie modelu „Gminnego Standardu Wychodzenia
z Bezdomności”. Każda z przeprowadzonych diagnoz rysuje wielowymiarowy obraz lokalnej polityki i praktyki wobec
bezdomności. Czytelnik może się zapoznać z obrazem działania systemu na terenie 30 gmin w kraju. Każdy z dokumentów zawiera analizę statystyk, dokumentów oficjalnych
dotyczących gminy, tak uzyskany obraz wzbogacony jest
o opinie kluczowych osób w gminie (analiza pogłębionych
wywiadów indywidualnych). Ważnym elementem jest prezentacja wyników badania kwestionariuszowego zrealizo-
wanego z osobami bezdomnymi. Całość podsumowują
syntetyczne wnioski oraz rekomendacje dotyczące możliwych zmian w lokalnym systemie. Mamy nadzieję, że Partnerstwa Lokalne dzięki powyższym Diagnozom Lokalnym
otrzymają pełną wiedzę na temat problemu bezdomności na
ich terenie. Diagnozy były realizowane przez sześciu wykonawców zapewniających zespoły badawcze – każdy obsługiwał partnerstwa z obszaru, za który odpowiada partner
w projekcie. Zespoły kierowane były przez – Sylwiusza
Retowskiego PFWB, Barbarę Goryńską-Bittner: Sieć
Współpracy BARKA, Mirosława Przewoźnika: CARITAS
Diecezji Kieleckiej; Anetę Wiącek: TPBA Zarząd Główny,
Sławomira Mandesa: Stowarzyszenie Otwarte DRZWI;
Marcina J. Sochockiego Stowarzyszenie MONAR.
Łukasz Browarczyk
Partnerstwo Lokalne Słupsk
Słupskie PL jest według założeń projektowych jest partnerstwem średniej wielkości – gmina Słupsk liczy obecnie
około 96 871 osób (pobyt stały). W skład PL dla gminy
Słupsk wchodzi lider, którym jest Urząd Miejski w Słupsku
oraz dwóch partnerów pozarządowych Stowarzyszenie
HORYZONT oraz PCK Zarząd Rejonowy w Słupsku. Dość
nietypową sytuacją jest fakt, że w partnerstwie bezpośredniego udziału nie bierze Ośrodek Pomocy Społecznej jednak słupski MOPR jest jednostką podległą liderowi, dlatego
niezbędne działania projektowe będą realizowane również
przy jego udziale. Ponadto we wstępnych pracach brało
udział Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło
Słupskie, które jest ważnym ogniwem lokalnego systemu
(prowadzi większość placówek dla osób bezdomnych) jednak ze względów formalnych nie może być partnerem
w projekcie GSWB. PL, jako podstawowe luki w lokalnym
systemie określiło brak placówki o standardzie domu dla
bezdomnych oraz pracy metodą streetworkingu. Właśnie te
działanie wsparte podwyższeniem, jakości pracy socjalnej
oraz stworzeniem szerokiej koalicji instytucji i organizacji
działających na rzecz osób bezdomnych zostały zaplanowane do wdrożenia w projekcie, jeżeli uzyskają pozytywną
opinię do kolejnej fazy projektu. Warto podkreślić, że określone prze PL luki systemowe znalazły potwierdzenie
w przeprowadzonej diagnozie lokalnej
Tomasz Maruszak
.
Partnerstwo Lokalne Nowe
Gmina miejsko-wiejska Nowe liczy obecnie 10 587 osób
(stan na 31.12.2010) a więc w odniesieniu do założeń projektu GSWB jest PL jest partnerstwem średniej wielkości.
Liderem niniejszego partnerstwa jest MGOPS w Nowem
a jego parterami działający lokalnie Zarząd MiejskoGminny PKPS w Nowem oraz lider organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim TŁOK - Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych w Toruniu. Na terenie gminy nie istnieje kompleksowy system pomocy osobom bezdomnym,
dlatego działania projektowe mają być próbą stworzenia
takiego systemu. Zaplanowane przez PL do wdrażania działania wydają się być rewolucją na lokalnym rynku wsparcia
osób bezdomnych. Mimo niewielkiego ilościowo problemu
bezdomności PL planuje wprowadzenie kilku elementów
w ramach standardu mieszkalnictwa i pomocy doraźnej
poprzez powołanie i prowadzenie ogrzewalni z łaźnią,
mieszkań wspieranych oraz nowatorskiej metody „najpierw
mieszkanie”. Ponadto w ramach standardu pracy socjalnej
planowane jest realizowanie elementów streetworkingu oraz
szeroko zakrojonych działań profilaktycznych w stosunku
do osób zagrożonych tj. zadłużonych czy posiadających
wyroki eksmisyjne. Jednym ze sposobów na zapobieganie
wchodzeniu w bezdomność będzie oferta zatrudnienia
wspieranego (m.in. prace społecznie użyteczne, sklepik
społeczny) realizowanego w ramach standardu zatrudnienia
i edukacji. W pracach PL w Nowem widać ogromne zaangażowanie i potrzebę realizacji projektu, co miało bezpośrednie przełożenie, na jakość przygotowanego wniosku
konkursowego..
Tomek Maruszak
Newsletter 12, Marzec 2012r.
S t r o n a |7
30 urodziny Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta
Najważniejszą, oficjalnym wydarzeniem Jubileuszu 30 lecia
Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta była uroczystość w Operze Wrocławskiej dnia 7 listopada 2011 roku.
Przedstawiciele władz, instytucji publicznych, instytucji
prywatnych, przyjaciele Towarzystwa, jego członkowie,
a także mieszkańcy schronisk wypełnili widownię. Wieczór
rozpoczął Pan Jerzy Zelnik recytując piękny wiersz o św.
Bracie Albercie. Następnie Przewodniczący Towarzystwa
Pomocy im. św. Brata Alberta Bohdan Aniszczyk powitał
zebranych gości, w szczególności JE ks. Kard. Henryka
Gulbinowicza, który wspierał Towarzystwo Pomocy od
początku jego istnienia, czyli od 1981 roku.
Ważnym punktem wieczoru było wręczenie odznaczeń
państwowych a także statuetek i okolicznościowych medali
wieloletnim działaczom Towarzystwa przez Wojewodę
Dolnośląskiego Aleksandra Marka Skorupę,
Przy tej okazji w imieniu pierwszego Prezesa Towarzystwa
Pana Lecha Paździora jego syn przekazał Towarzystwu
obraz z wizerunkiem naszego Patrona, który był świadkiem
początkowych miesięcy działalności Towarzystwa i stanowił drogą pamiątkę w rodzinie Paździorów.
Część artystyczną wieczoru rozpoczął koncert Panów Roberta Grudnia (fortepian) i Georgija Agratiny (fletnia pana).
Po pięknym, instrumentalnym wykonaniu nastąpił punkt
kulminacyjny – występ Pani Małgorzaty Walewskiej, znanej śpiewaczki operowej, mezzosopranistki.
Po tym wyjątkowym koncercie nastąpiła przerwa - czas dla
dziennikarzy i fotografów, a także możliwość skosztowania
chleba ze smalcem przygotowanego w jednym ze schronisk..
Zakończeniem był kolejny koncert, tym razem Pana Joachima Perlika z zespołem, który śpiewa i aranżuje utwory
Czesława Niemena. Wszystkim podobały się autorskie
wykonania znanych i przede wszystkim lubianych utworów.
Wyjątkowy wieczór, w sympatycznym gronie zakończono
około 23.00.
Innym wydarzeniem związanym z jubileuszem była dwudniowa Konferencja (7-8 listopada) „Idea św. Brata Alberta
we współczesnej pomocy osobom bezdomnym”. Konferencja miała miejsce w pięknych salach Muzeum Miejskiego
w Ratuszu we Wrocławiu. Wystąpienia znanych i cenionych
praktyków oraz teoretyków, zajmujących się tematyką bezdomności, można znaleźć w pokonferencyjnej publikacji.
Przy okazji uwieńczeniem pierwszego dnia spotkania była
inauguracja wystawy „Bliźniemu Swemu…”, prezentująca
dzieła wybitnych polskich artystów przekazanych Towarzystwu na aukcję, która odbędzie się w marcu 2012r.
Tydzień po wydarzeniach we Wrocławiu, 12 listopada 2011
roku, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta spotkało
się na ogólnopolskiej Pielgrzymce w Częstochowie. Wszyscy wyruszyli, aby przed Jasnogórskim Cudownym obrazem Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej odnowić Akt Zawierzenia Towarzystwa oraz podziękować za
30 lat działalności.
Podsumowaniem działań z okazji 30 lecia Towarzystwa
w 2011 roku było wydanie książki o historii Towarzystwa
i jego poszczególnych placówkach.
Jednak to nie koniec! Jeszcze w roku 2012 świętujemy
naszą rocznicę poprzez Peregrynację obrazu św. Brata Alberta po Kołach Towarzystwa, aż do czerwca 2012 roku,
o czym pisaliśmy już w poprzednim numerze Głosu Brata
Alberta.
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w uroczystościach. Życzymy sobie oraz Państwu wielu satysfakcji
w kolejnych latach posługi na rzecz osób najbardziej potrzebujących.
Olga Piekielska, Bohdan Aniszczyk
O bezdomności na Uniwersytecie
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej przy Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu wprowadził nowy
przedmiot do swojego programu nauczania na studiach
dziennych.. Uczestnicy zajęć fakultatywnych o nazwie
„Antropologia (wobec) bezdomności” mają szansę zdobyć
wiedzę z zakresu prawnego, społecznego i ekonomicznego
kontekstu zjawiska bezdomności, metod pracy z osobami
bezdomnymi (spotkanie ze streetworkerem, wizyta
w schronisku dla osób bezdomnych) oraz bezpośrednio
wziąć udział w badaniach i debatach tematycznych. Jedną
z form nauki jest także współpraca w ramach obrad Okrągłego Stołu ds. Problemów Polityki SpołecznoMieszkaniowej w Poznaniu. Ze swojej strony doceniamy
rosnące zainteresowanie problemem bezdomności oraz
wierzymy, że w przyszłości przyniesie ono wymierne rezultaty.
Michał Remisz
Newsletter 12, Marzec 2012r.
S t r o n a |8
Utworzenie Okrągłego Stołu ds. Problemów Polityki SpołecznoMieszkaniowej w Poznaniu
Wydarzenia minionego roku wniosły dużo kontrowersji do
środowiska Poznańskiego. Działania Urzędu Miasta w dziedzinie polityki mieszkaniowej, szczególnie na przestrzeni
ostatnich 16 miesięcy wzbudziły gwałtowny opór społeczny
oraz ujawniły szereg problemów wynikających z polityki
społecznej miasta.
W wyniku braku współpracy ze strony władz lokalnych
(brak konsultacji społecznych i potrzebnych diagnoz)
wprowadzono do realizacji projekt budowy i zasiedlenia
osiedli kontenerowych dla trudnych lokatorów oraz projekt
masowych eksmisji na bruk, którego ofiarami stały się także
rodziny z dziećmi.
Celem zaradzenia kontynuacji takiej polityki oraz w trosce
o dobro osób już pokrzywdzonych poznańskie środowiska
społeczne i naukowe podjęły decyzję o wspólnych działaniach w sprawie prac nad Okrągłym Stołem w kontekście
problemów społecznych mieszkalnictwa.
Zadaniem Okrągłego Stołu jest wypracowanie standardów
strategicznej zmiany i praktycznych działań w obszarze
polityki mieszkaniowej w Poznaniu w kontekście polityki
społecznej, zmienionych warunków prawnych, zadań własnych gminy oraz kompetencji instytucji miejskich w zakresie pomocy społecznej.
Skuteczność prac oraz pełne uczestnictwo zainteresowanych
stron ma zapewnić skład członkowski Okrągłego Stołu,
w który powinny wchodzić:
- odpowiednie wydziały i jednostki Urzędu Miasta,
- organizacje pozarządowe zajmujące się pomocą bezdomnym, wykluczonym,
- właściciele lokali,
- mieszkańcy zagrożeni bezdomnością (zwłaszcza zadłużeni
i zagrożeni eksmisją);
- związki zawodowe
- przedstawiciele społeczności lokalnych Poznania
oraz członkowie o charakterze doradczym.
Efektem pracy Okrągłego Stołu będzie wypracowane wielostronnego porozumienia, które stanowić będzie podstawę do
stosownej uchwały Rady Miasta Poznania regulującej poznańską politykę mieszkaniową zgodnie z wypracowanym
Porozumieniem, a także podstawę ocen wszelkich praktycznych działań w tym zakresie.
Zachęcamy do śledzenia postępu prac poznańskiego Okrągłego Stołu i włączenie się do dialogu.
Michał Remisz
O działaniach i zadaniach w fazie pilotażu
Oczekując na wyniki 2 etapu konkursu na pilotażowe wdrożenie standardów usług dla ludzi bezdomnych i przetestowanie Modelu GSWB warto napisać kilka słów o działaniach i zadaniach, które przewidziane są dla partnerstw lokalnych w fazie pilotażu:
1. Współpraca w zakresie pilotażowego wdrożenia standardów z partnerami GSWB obejmującymi wsparciem i opieką
merytoryczną poszczególne partnerstwa lokalne
2. Współpraca z przydzielonym opiekunem merytorycznym
oraz animatorem-moderatorem partnera GSWB
3. Wskazanie i wytypowanie osoby odpowiedzialnej za
kwestie związane z monitoringiem i ewaluacją w partnerstwie lokalnym
4. Wytypowanie i uczestnictwo 10 osób z partnerstwa lokalnego w jednej wizycie studyjnej zagranicznej oraz
dwóch wizyt studyjnych krajowych
5. Uczestnictwo członków partnerstwa lokalnego w dwóch
Seminariach Ogólnopolskich Partnerstw Lokalnych oraz
dwóch Seminariach Lokalnych dla Partnerstw Lokalnych
6. Realizacja obowiązków wnikających z przeprowadzania
audytu naukowego - monitoringu i ewaluacji pilotażowego
wdrożenia standardów usług w zakresie bezdomności
i przetestowania Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności
7. Uczestnictwo w innych wydarzeniach (spotkania, szkolenia, ekspertyzy, konsultacje) organizowanych w ramach
projektu dla przedstawicieli partnerstw lokalnych
8. Udział w przygotowaniu opracowań i publikacji - "Broszura o Partnerstwach Lokalnych" oraz „Model Gminny
Standard Wychodzenia z Bezdomności w Partnerstwach
Lokalnych. Doświadczenia“. Doświadczenia wdrażania
i testowania Modelu GSWB w partnerstwach lokalnych
wybranych do realizacji pilotażu.
9. Współpraca z Zespołem Badawczym odpowiedzialnym
za przygotowanie raportu końcowego z realizacji audytu
naukowego - monitoringu i ewaluacji pilotażowego wdrożenia standardów usług w zakresie bezdomności i przetestowania Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia
z Bezdomności
10. Udział w realizacji zadań związanych z informacją
i promocją realizacji pilotażowego wdrożenia standardów
usług w zakresie bezdomności i przetestowania Modelu
Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności
Piotr Olech
Newsletter 12, Marzec 2012r.
S t r o n a |9
Kto co planuje testować?
Poniższa tabelka w graficzny sposób przedstawia Standardy, jakie mają zamiar testować partnerstwa.
Dane zebrane od Opiekunów partnerstw lokalnych stan na dzień 29.02.2012
Trochę z innej beczki
Po dwóch latach pracy przyszedł czas, aby jeszcze bardziej
rozkręcić działkę promocji i informacji naszego zadania.
W najbliższym czasie będzie duża ilość działań, które warto
i należy upowszechniać u jak największej liczby odbiorców
i to nie tylko z naszego podwórka. Będziemy czynnie
uczestniczyć w działaniach Pilotażu na terenie Partnerstw
Lokalnych, będziemy świadkami i uczestnikami „nowego”
w obszarze pomocy oferowanej osobom bezdomnym. Będą
to również rutynowe działania projektowe, ale nie możemy
zapomnieć, że wszystko to zbiera się do dużego wora dzia-
łań, które możemy i powinniśmy rozpromować. Podjęliśmy
wyzwanie otwierając profil dla naszego zadania na Facebooku, na którym chcielibyśmy zamieszczać informacje o tych
wszystkich mały krokach, które mają miejsce w Partnerstwach Lokalnych – pamiętajmy w grupie siła. Pozdrawiam
czekam na wasze opinie i uwagi oraz zachęcam do współpracy. A przy okazji przypominam o biuletynie zewnętrznym, który będzie wydany 15 maja 2012r.
Paweł Janowski
Newsletter 12, Marzec 2012r.

Podobne dokumenty