TREŚĆ

Komentarze

Transkrypt

TREŚĆ
TREŚĆ
Marek BUNALSKI, Szymon KONWERSKI, Marek PRZEWOŹNY, Rafał RUTA – Nowe
dane o rozmieszczeniu chrząszczy z rodziny czarnuchowatych (Coleoptera: Tenebrionidae) na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej. Część I: Cisawki (Alleculinae) . . . . . . .
69
Dariusz WOJDAN – Występowanie korników (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae)
żerujących na jodle (Abies alba MILL.) w Świętokrzyskim Parku Narodowym . . . . .
79
Bogdan WIŚNIOWSKI, Katarzyna SZCZEPKO – Żądłówki (Hymenoptera: Aculeata)
Kampinoskiego Parku Narodowego. Cz. II: Pompilidae . . . . . . . . . . . . . . . . .
87
Tomasz BARAN, Anna MAZURKIEWICZ, Krzysztof PAŁKA – Przyczynek do poznania
fauny Elachistidae (Lepidoptera: Gelechioidea) południowo-wschodniej Polski . . . . .
103
Materiały historiograficzne
Anna DZIEDZICKA, Elżbieta P ODSIADŁO – Pamięci Prof. dr hab. Jana KOTEJI
(1932–2004) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
115
Krótkie doniesienia: 456 Nowe stwierdzenia Enochrus (Lumetus) fuscipennis (THOMS .) i E. (L.) halophilus (B EDEL) (Coleoptera: Hydrophilidae) w Polsce –
M. PRZEWOŹNY; 457 Nowe stanowiska rzadziej spotykanych Hydrophiloidea i Hydraenidae (Staphylinoidea) w Polsce – M. PRZEWOŹNY, T. BARŁOŻEK; 458 Nowe dane
o rozmieszczeniu w Polsce niektórych gatunków z rodzaju Brachygluta THOMSON,
1859 (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae) – P. JAŁOSZYŃSKI, D. KUBISZ, M. WANAT, R. GAWROŃSKI; 459 Nowe stanowiska Stenichnus (s. str.) pusillus (MÜLLER et
KUNZE) (Coleoptera: Scydmaenidae) w Polsce – P. JAŁOSZYŃSKI, R. RUTA, M. WANAT; 460 Nowe stanowiska chrząszczy z rodziny kózkowatych (Coleoptera: Cerambycidae) w północno-wschodniej Polsce – R. P LEWA; 461 Pogonocherus ovatus (GOEZE,
1777) (Coleoptera: Cerambycidae) w Górach Świętokrzyskich – M. BIDAS; 462 Nowe
stwierdzenia Rhopalapion longirostre (OLIVIER, 1807) (Coleoptera: Apionidae) w Polsce – J. SZYPUŁA, M. WANAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121
CONTENTS
Marek BUNALSKI, Szymon KONWERSKI, Marek PRZEWOŹNY, Rafał RUTA – New records of darkling beetles (Coleoptera: Tenebrionidae) on Wielkopolsko-Kujawska
Lowland. Part I: Comb-clawed beetles (Alleculinae) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69
Dariusz WOJDAN – The occurrence of bark beetles (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) feeding on fir (Abies alba MILL.) in the Świętokrzyski National Park . . . . . .
79
Bogdan WIŚNIOWSKI, Katarzyna SZCZEPKO – Aculeata (Hymenoptera) of Kampinos
National Park. Part II: Pompilidae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87
Tomasz B ARAN , Anna MAZURKIEWICZ , Krzysztof PAŁKA – Contribution to the
knowledge of Elachistidae fauna (Lepidoptera: Gelechioidea) from south-eastern Poland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103
Historiographic materials
Anna DZIEDZICKA, Elżbieta PODSIADŁO – To prof. dr hab. Jan KOTEJA (1932–2004)
– in memoriam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
115
Short communications: 456 New records of Enochrus (Lumetus) fuscipennis
(THOMS.) and E. (L.) halophilus (BEDEL) (Coleoptera: Hydrophilidae) in Poland –
M. PRZEWOŹNY; 457 New records of rare Hydrophiloidea and Hydraenidae (Staphylinoidea) in Poland – M. PRZEWOŹNY, T. BARŁOŻEK; 458 New distributional records
of some species of Brachygluta THOMSON, 1859 in Poland (Coleoptera: Staphylinidae:
Pselaphinae) – P. JAŁOSZYŃSKI, D. KUBISZ, M. WANAT, R. GAWROŃSKI; 459 New records of Stenichnus (s. str.) pusillus (MÜLLER et K UNZE) (Coleoptera: Scydmaenidae) in Poland – P. JAŁOSZYŃSKI, R. RUTA, M. WANAT; 460 New localities of
longhorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae) in north-eastern Poland – R. PLEWA;
461 Pogonocherus ovatus (GOEZE, 1777) (Coleoptera: Cerambycidae) in the Świętokrzyskie Mts. – M. BIDAS; 462 New records of Rhopalapion longirostre (OLIVIER,
1807) (Coleoptera: Apionidae) from Poland – J. SZYPUŁA, M. WANAT . . . . . . . . .
121

Podobne dokumenty