TREŚĆ

Komentarze

Transkrypt

TREŚĆ
TREŚĆ
Robert GAWROŃSKI, Andrzej OLEKSA – Nowe stanowiska rzadkich i zagrożonych
chrząszczy (Coleoptera) z północnej Polski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Tomasz RYNARZEWSKI, Edmund FUGLEWICZ, Stanisław FUGLEWICZ, Urszula WAL– Badania nad fauną Coleophoridae (Lepidoptera) Polski. III. Uwagi o Coleophora follicularis VALOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
Roman WĄSALA, Wojciech K UBASIK – Występowanie Aplota nigricans (Z ELLER,
1852) (Lepidoptera: Oecophoridae) w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
Jolanta NAPIÓRKOWSKA-KOWALIK, Wojciech SEKUŁA – Błyszczka Chrysodeixis chalcites (ESPER, 1789) (Lepidoptera: Noctuidae: Plusiinae) znaleziona w szklarniach na
terenie Polski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
Janusz SAWONIEWICZ, Bogdan WIŚNIOWSKI – Materiały do znajomości gąsienicznikowatych (Hymenoptera: Ichneumonidae) pasożytujących na żądłówkach (Hymenoptera: Aculeata) w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
RUS,
Jolanta BĄK – Występowanie znamionka różanego Megastigmus aculeatus (SWEDE1795) (Hymenoptera: Torymidae) w rezerwacie „Góry Pieprzowe” . . . . . . . . .
35
Krzysztof SZPILA, Cezary BYSTROWSKI, Jan Krzysztof KOWALCZYK – Brullaea ocypteroidea ROBINEAU-DESVOIDY, 1863 (Diptera: Tachinidae) – gatunek nowy dla fauny
Polski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41
CZAK
Materiały historiograficzne
Józef BANASZAK – Pamięci dr. hab. Tomasza C IERZNIAKA, prof. nadzw. UKW
(1961–2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49
Krótkie doniesienia: 446 Nowe stanowiska chronionych gatunków ważek (Odonata)
– Aeshna viridis EVERSM. i Leucorrhinia pectoralis (CHARP.), na Pojezierzu Drawskim – Sz. ŚNIEGULA; 447 Hygrotus (Coelambus) nigrolineatus (STEVEN, 1808) (Coleoptera: Dytiscidae) – nowe stanowisko rzadkiego pływaka w Polsce – M. PRZEWOŹNY,
W. MICHALSKI; 448 Agabus (Agabus) labiatus (BRAHM) (Coleoptera: Dytiscidae) –
nowy dla Puszczy Białowieskiej – P. ZIĘBA, P. BUCZYŃSKI; 449 Nowe dla Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej i rzadkie gatunki bogatków (Coleoptera: Buprestidae) – M. PRZEWOŹNY; 450 Nowe stanowisko Cis lucasi (ABEILLE DE PERRIN, 1874) (Coleoptera:
Ciidae) w Polsce – A. TRZECIAK; 451 Nowe stanowisko Triplax collaris (SCHALLER)
(Coleoptera: Erotylidae) w Polsce – P. JAŁOSZYŃSKI, P. WĘGRZYNOWICZ; 452 Calosota aestivalis CURTIS – nowy dla Polski gatunek bleskotki (Hymenoptera: Eupelmidae) wyhodowany z Anthaxia manca (L.) (Coleoptera: Buprestidae) – B. WIŚNIOWSKI,
J. M. GUTOWSKI; 453 Nowe stanowisko Anaspis costai (EMERY, 1876) (Coleoptera:
Scraptiidae) w Polsce – A. TRZECIAK; 454 Nowe stanowisko Ectoedemia albibimaculella (LARSEN, 1927) (Lepidoptera: Nepticulidae) w Polsce – A. MAZURKIEWICZ;
455 Postojak wiesiołkowiec – Proserpinus proserpina (PALLAS, 1772) (Lepidoptera:
Sphingidae) na wydmie polskiego wybrzeża Bałtyku – R. WĄSALA . . . . . . . . . . .
57
CONTENTS
Robert GAWROŃSKI, Andrzej OLEKSA – New localities of some rare and endangered beetles (Coleoptera) from Northern Poland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Tomasz R YNARZEWSKI , Edmund F UGLEWICZ , Stanisław FUGLEWICZ , Urszula
WALCZAK – Studies on the Coleophoridae (Lepidoptera) of Poland. III. Remarks on
Coleophora follicularis VALOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
Roman WĄSALA, Wojciech KUBASIK – Distribution of Aplota nigricans (Z ELLER,
1852) (Lepidoptera: Oecophoridae) in Poland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
Jolanta N APIÓRKOWSKA -K OWALIK, Wojciech S EKUŁA – Chrysodeixis chalcites (ESPER, 1789) (Lepidoptera: Noctuidae: Plusiinae) found in glasshouses in Poland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
Janusz SAWONIEWICZ , Bogdan W IŚNIOWSKI – Contribution to the knowledge
of ichneumonid wasps (Hymenoptera: Ichneumonidae) parasitising Aculeata in Poland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
Jolanta BĄK – The rose seed chalcid Megastigmus aculeatus (SWEDERUS, 1795) (Hymenoptera: Torymidae) occurrence in the “Góry Pieprzowe” reserve . . . . . . . . .
35
Krzysztof SZPILA, Cezary B YSTROWSKI, Jan Krzysztof K OWALCZYK – Brullaea
ocypteroidea ROBINEAU-DESVOIDY, 1863 (Diptera: Tachinidae) – new to the Polish
fauna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41
Historiographic materials
Józef BANASZAK – In memory of Professor Tomasz CIERZNIAK (1961–2006) . . .
49
Short communications: 446 New records of protected dragonflies (Odonata) –
Aeshna viridis EVERSM. and Leucorrhinia pectoralis (CHARP.), in the Drawsko Lake
District – Sz. ŚNIEGULA ; 447 Hygrotus (Coelambus) nigrolineatus (STEVEN , 1808)
(Coleoptera: Dytiscidae) – new locality of rare diving beetle in Poland – M. P RZEWOŹNY, W. MICHALSKI; 448 Agabus (Agabus) labiatus (BRAHM) (Coleoptera: Dytiscidae) – new for the Białowieża Primeval Forest – P. ZIĘBA, P. BUCZYŃSKI; 449 New
for the Wielkopolska-Kujawy Lowland and rare species of jewel beetles (Coleoptera:
Buprestidae) – M. PRZEWOŹNY; 450 A new locality of Cis lucasi (ABEILLE DE PERRIN, 1874) (Coleoptera: Ciidae) in Poland – A. TRZECIAK ; 451 A new record of Triplax collaris (SCHALLER) (Coleoptera: Erotylidae) in Poland – P. JAŁOSZYŃSKI, P. WĘGRZYNOWICZ; 452 Calosota aestivalis CURTIS – the chalcid wasp (Hymenoptera: Eupelmidae) new to the fauna of Poland reared from Anthaxia manca (L.) (Coleoptera:
Buprestidae) – B. WIŚNIOWSKI, J. M. GUTOWSKI; 453 A new locality of Anaspis costai
(EMERY, 1876) (Coleoptera: Scraptiidae) in Poland – A. TRZECIAK; 454 New locality
of Ectoedemia albibimaculella (LARSEN, 1927) (Lepidoptera: Nepticulidae) in Poland
– A. MAZURKIEWICZ; 455 Willowherb Hawk-moth – Proserpinus proserpina (PALLAS, 1772) (Lepidoptera: Sphingidae) in coastal dune of Polish Baltic Shore – R. WĄSALA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57