LTC 8557 IFU

Komentarze

Transkrypt

LTC 8557 IFU
Seria LTC 8557
Security Systems
Instrukcja instalacji
PL
Zestawy rozszerzenia do
klawiatur
Seria LTC 8557 | Instrukcja obsługi | Istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa
Istotne informacje dotyczące
bezpieczeństwa
1. Poniższe instrukcje należy przeczytać, stosować się do nich
i zachować je - Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia
należy zapoznać się ze wszystkimi zasadami bezpieczeństwa oraz
instrukcjami obsługi i zastosować się do nich Instrukcje powinny
zostać zachowane do późniejszego wykorzystania.
2. Ostrzeżenia – Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń
podanych na urządzeniu i w instrukcji obsługi.
3. Urządzenia dodatkowe - Do urządzenia nie należy dołączać
żadnych urządzeń dodatkowych, które nie są zalecane przez
producenta, ponieważ może to zagrażać bezpieczeństwu.
4. Środki ostrożności podczas instalacji - Urządzenia nie należy
umieszczać na niestabilnym stojaku, trójnogu, wsporniku lub
zawieszeniu. Urządzenie może spaść, powodując poważne
obrażenia u osoby obsługującej oraz spowodować nieodwracalne
uszkodzenie urządzenia. Należy używać tylko akcesoriów
zalecanych przez producenta lub tych, które zostały sprzedane
wraz z produktem. Montaż urządzenia winien być
przeprowadzony zgodnie z instrukcją producenta. Zestaw
urządzeń instalowanych na wózku winien być przemieszczany
ostrożnie. Nagłe zatrzymania, nadmierna siła i nierówne
powierzchnie mogą spowodować przewrócenie się zestawu.
5. Czyszczenie - Przed przystąpieniem do czyszczenia należy
odłączyć urządzenie od sieci energetycznej. Postępować zgodnie
z instrukcją dostarczoną z urządzeniem. Do czyszczenia
wystarczy zwykle miękka ściereczka. Nie stosować płynnych
środków czyszczących oraz środków w aerozolu.
6. Naprawy - Nie należy dokonywać samodzielnych prób naprawy
urządzenia, gdyż zdejmowanie pokrywy może narazić
niefrasobliwego użytkownika na porażenie prądem elektrycznym
lub inne poważne niebezpieczeństwa. Naprawa może być
wykonywana tylko przez autoryzowany serwis.
7. Uszkodzenie wymagające naprawy - Odłączyć urządzenie od
gniazda energetycznego i zlecić naprawę autoryzowanemu
serwisowi w następujących sytuacjach:
• kabel lub wtyczka zasilająca są uszkodzone,
• na urządzenie została wylana ciecz lub do środka wpadły
przedmioty,
• urządzenie zostało narażone na działanie deszczu lub wody,
• urządzenie nie działa poprawnie mimo przestrzegania
instrukcji obsługi przez operatora; regulacji należy
dokonywać tylko przy użyciu elementów obsługi opisanych
w instrukcji obsługi; niewłaściwa regulacja innych elementów
obsługi może spowodować uszkodzenie i może być
konieczny duży wysiłek ze strony wykwalifikowanych
serwisantów, aby przywrócić urządzenie do normalnej pracy,
• urządzenie upadło lub obudowa została uszkodzona,
• urządzenie wykazuje znaczną zmianę w działaniu, co
wskazuje na konieczność naprawy.
8. Części zamienne - Jeżeli potrzebne są części zamienne, należy
upewnić się, że serwisant użył części wyspecyfikowanych przez
producenta lub zalecanych zamienników. Zastosowanie do
wymiany części nieautoryzowanych grozi pożarem, porażeniem
elektrycznym i innymi niebezpieczeństwami.
9. Kontrola bezpieczeństwa - Po zakończeniu serwisu lub
naprawy urządzenia należy poprosić pracownika serwisu
o przeprowadzenie testów bezpieczeństwa weryfikujących, czy
urządzenie nadaje się do pracy.
10. Źródła zasilania - Urządzenie powinno być zasilane wyłącznie
ze źródła zasilania tego typu, który jest podany na etykiecie.
W przypadku braku pewności odnośnie parametrów
dysponowanego źródła zasilania zaleca się kontakt ze sprzedawcą
lub z zakładem energetycznym.
• Przy urządzeniach przeznaczonych do zasilania bateryjnego
lub z innych źródeł należy postępować zgodnie z załączoną
instrukcją.
• W przypadku urządzeń przeznaczonych do zasilania
z zewnętrznego zasilacza sieciowego należy stosować tylko
zalecane zasilacze sieciowe.
Bosch Security Systems | 29 marca 2004
•
PL | 2
W przypadku urządzeń przeznaczonych do zasilania ze
źródła z ograniczeniem prądowym, źródło to musi być
zgodne z normą EN 60950. Stosowanie zamienników może
doprowadzić do uszkodzenia urządzenia, pożaru lub
porażenia prądem elektrycznym.
• Jeżeli urządzenie jest przeznaczone do zasilania napięciem
przemiennym 24 V, znamionowe przemienne napięcie
wejściowe wynosi 24 V. Napięcie przemienne doprowadzone
do wejścia zasilania urządzenia nie powinno przekraczać
30 V. Doprowadzenie napięcia zasilania 24 VAC należy
wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zasilania
napięciem 24 VAC nie należy zwierać z masą na stykach ani
na zaciskach zasilania urządzenia.
11. Uziemienie kabla koncentrycznego - Jeżeli do urządzenia
dołączony jest zewnętrzny system przy pomocy kabla
koncentrycznego, system ten musi być uziemiony. Tylko dla
modeli na rynek Stanów Zjednoczonych - w punkcie 810
przepisów NEC (ANSI/NFPA nr 70) znajdują się informacje na
temat prawidłowego uziemienia mocowania i konstrukcji nośnej,
uziemienia kabla koncentrycznego do odgromnika, przekrojów
przewodów uziemiających, umiejscowienia odgromnika,
dołączenia do uziomów i wymagań stawianych uziomom.
12. Uziemienie lub polaryzacja - Urządzenie może być
wyposażone w polaryzowaną wtyczkę napięcia sieciowego
(wtyczkę z jednym ostrzem szerszym niż pozostałe).
Urządzenie może też być wyposażone w trójżyłową wtyczkę
z obwodem ochronnym (wtyczkę z trzecim stykiem, służącym
jako zerowanie). To zabezpieczenie umożliwia włożenie wtyczki
do gniazda z obwodem ochronnym. Jeżeli wtyczki nie można
włożyć do gniazda, należy poprosić elektryka o wymianę
przestarzałego gniazda. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się
dołączanie wtyczki z obwodem ochronnym tylko do gniazda
z obwodem ochronnym.
13. Wyładowania atmosferyczne - W celu zapewnienia ochrony
przed wyładowaniami atmosferycznymi lub, jeżeli urządzenie nie
jest użytkowane przez dłuższy czas, należy odłączyć wtyczkę od
gniazda energetycznego. Zapobiegnie to uszkodzeniu urządzenia
spowodowane przez wyładowania atmosferyczne i przepięcia
w linii energetycznej.
Seria LTC 8557 | Instrukcja obsługi | Istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa
Urządzenia do zastosowań wewnętrznych
1.
2.
3.
4.
Woda i wilgoć - Nie wolno używać urządzenia w pobliżu
wody - np. w okolicy wanien, zlewów, w mokrej piwnicy,
w pobliżu basenów kąpielowych, w niechronionych
instalacjach na wolnym powietrzu lub w innych miejscach
klasyfikowanych jako wilgotne.
Przedmioty i płyny wewnątrz urządzenia - Nigdy nie
należy wkładać jakichkolwiek przedmiotów do urządzenia
poprzez otwory w obudowie, gdyż mogą one zetknąć się
z punktami o wysokim napięciu lub zewrzeć elementy, co
może spowodować pożar lub porażenie prądem
elektrycznym.
Nie wolno ponadto wylewać żadnych płynów na urządzenie.
Zabezpieczenie kabla - W przypadku urządzeń
przewidzianych do zasilania z sieci 230 VAC, 50 Hz,
wejściowy i wyjściowy kabel zasilający musi być zgodny
z najnowszą wersją publikacji IEC 227 lub IEC 245.
Kabel zasilający powinien być tak prowadzony, aby nikt po
nim nie chodził oraz, aby nie był przygniatany przez
przedmioty stawiane obok lub na nim. Szczególną uwagę
należy zwracać na kable w okolicach wtyczki oraz na
miejsca, w których kable wychodzą z urządzenia.
Przeciążenie - Przeciążenie gniazd sieci elektrycznej
i przedłużaczy grozi pożarem i porażeniem elektrycznym.
Urządzenia do zastosowań zewnętrznych
Linie energetyczne - Instalacji na zewnątrz budynku nie
powinno umieszczać się w sąsiedztwie napowietrznych linii
energetycznych, latarni lub obwodów elektroenergetycznych
ani w dowolnych innych miejscach, gdzie mogłaby się
zetknąć z takimi liniami lub obwodami. Przy instalacjach
w przestrzeni otwartej należy zachować szczególną
ostrożność, gdyż dotknięcie linii energetycznej może być
przyczyną porażania prądem elektrycznym. Tylko dla modeli
na rynek Stanów Zjednoczonych - p. NEC artykuł 820 –
instalacja systemów CATV.
Urządzenia do montażu w szafie typu Rack
1.
2.
Wentylacja - Urządzenie może być montowane w
zabudowanych instalacjach tylko i wyłącznie pod warunkiem,
że zostanie zapewniona odpowiednia wentylacja lub zostaną
spełnione specjalne wymagania producenta. W takim
przypadku nie można przekraczać maksymalnej temperatury
pracy urządzenia.
Obciążenie mechaniczne - Sprzęt powinien zostać tak
zamocowany w stelażu, aby uniknąć niebezpieczeństw
wynikających z nierównomiernego obciążenia
mechanicznego.
Bosch Security Systems | 29 marca 2004
PL | 3
Ostrzeżenia
UWAGA: ZE WZGLĘDU NA NIEBEZPIECZEŃSTWO
PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM NIE
OTWIERAĆ OBUDOWY URZĄDZENIA. WEWNĄTRZ
URZĄDZENIA NIE MA ELEMENTÓW
WYMAGAJĄCYCH REGULACJI PRZEZ
UŻYTKOWNIKA. WSZELKIE NAPRAWY MOGĄ BYĆ
DOKONYWANE TYLKO PRZEZ AUTORYZOWANY
SERWIS.
Ten symbol wskazuje na obecność
nieizolowanego niebezpiecznego napięcia we
wnętrzu urządzenia. Napięcie to grozi porażeniem
elektrycznym.
Użytkownik powinien zapoznać się z instrukcjami
obsługi i konserwacji (serwisu), zamieszczonymi
w dokumentacji towarzyszącej urządzeniu.
Uwaga: Instalacji powinien dokonywać
wykwalifikowany personel serwisowy zgodnie
z lokalnymi przepisami i zasadami bezpieczeństwa
obowiązującymi przy pracy z urządzeniami
elektrycznymi.
Odłączanie zasilania. Urządzenia z wyłącznikiem
zasilania lub bez są zasilane od chwili dołączenia
kabla zasilającego do źródła zasilania. Urządzenie
działa, jeśli wyłącznik zasilania znajduje się
w położeniu ON. Całkowite odłączenie zasilania
następuje po odłączeniu kabla zasilającego.
Seria LTC 8557 | Instrukcja obsługi | Zgodność z wymaganiami FCC i ICES
Zgodność z wymaganiami FCC i ICES
(dotyczy modeli przeznaczonych na rynek Stanów
Zjednoczonych i Kanady)
Urządzenie spełnia wymagania Części 15 przepisów FCC. Praca urządzenia
warunkowana jest dwoma poniższymi wymaganiami:
(1)
urządzenie nie może powodować zakłóceń radiowych oraz
(2)
urządzenie musi tolerować odbierane zakłócenia, łącznie
z zakłóceniami mogącymi spowodować niewłaściwe działanie.
Uwaga: Urządzenie poddano testom potwierdzającym zgodność
z wymaganiami określonymi dla urządzenia cyfrowego klasy A, według Części
15 przepisów FCC i ICES-003 Przemysłu kanadyjskiego. Wymagania te
określają odpowiedni poziom zabezpieczenia przed szkodliwymi
zakłóceniami, jeśli eksploatacja sprzętu odbywa się w pomieszczeniach
biurowych. Urządzenie wytwarza i promieniuje fale o częstotliwościach
radiowych, dlatego jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją
obsługi, może powodować zakłócenia w łączności radiowej. Nie ma jednak
gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. W przypadku
wystąpienia zakłóceń w odbiorze programów radiowych lub telewizyjnych,
użytkownik będzie musiał wyeliminować je na własny koszt.
Nie wolno wprowadzać jakichkolwiek zmian lub modyfikacji bez zgody
strony odpowiedzialnej za zapewnienie kompatybilności elektromagnetycznej.
Wszelkie tego typu zmiany lub modyfikacje mogą spowodować utratę przez
użytkownika prawa do eksploatacji urządzenia. W razie potrzeby użytkownik
powinien zasięgnąć porady u sprzedawcy lub doświadczonego technika
radiowo-telewizyjnego. Pomocna może okazać się również następująca
broszura wydana przez Federalną Komisję ds. Łączności (FCC): How to
Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems (Sposoby ustalania
przyczyn i eliminowania zakłóceń radiowych i telewizyjnych). Broszura jest
dostępna w wydawnictwie U.S. Government Printing Office, Washington,
DC 20402, Nr dokumentu. 004-000-00345-4.
UWAGA: Urządzenie klasy A. W warunkach domowych
urządzenie może powodować zakłócenia radiowe. W wypadku ich
wystąpienia użytkownik może zostać zobowiązany do zlecenia
przeprowadzenia odpowiednich pomiarów na własny koszt.
Bosch Security Systems | 29 marca 2004
PL | 4
Seria LTC 8557 | Instrukcja obsługi | Spis treści
PL | 5
Spis treści
ISTOTNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ..........................................................................................................2
OSTRZEŻENIA.........................................................................................................................................................................................3
1. ROZPAKOWANIE .................................................................................................................................................................................6
2. SERWISOWANIE ..................................................................................................................................................................................6
3. OPIS ........................................................................................................................................................................................................6
3.1 ZASILANIE .............................................................................................................................................................................................................................................................. 6
4. INSTALACJA..........................................................................................................................................................................................7
Bosch Security Systems | 29 marca 2004
Seria LTC 8557 | Instrukcja obsługi | Rozpakowanie
PL | 6
1. ROZPAKOWANIE
3. OPIS
Urządzenie należy rozpakować ostrożnie. Jest to sprzęt
elektroniczny, z którym należy obchodzić się z należytą
ostrożnością.
Zestawy rozszerzenia do klawiatur serii LTC 8557 to interfejsy
umożliwiające zdalne dołączanie klawiatur serii IntuiKey oraz
serii LTC 8555 w odległości maks. 1,5 km od głównego
modułu procesora (CPU). Pomiędzy głównym modułem
procesora a klawiaturą wymagane jest połączenie wykonane
przy pomocy nabywanej we własnym zakresie skrętki
ekranowanej o przekroju żyły 0,5 mm2 (24 AWG)
(Belden 9841 lub zamiennik). Zestaw zawiera 2 skrzynki
przyłączy, kabel połączeniowy oraz odpowiedni zasilacz
klawiatury.
Sprawdzić następujące elementy:
•
Dwa zestawy rozszerzenia klawiatur LTC 8557.
•
Jeden zasilacz sieciowy TC120PS do zestawu
LTC 8557/60 lub jeden zasilacz sieciowy TC220PS
do zestawu LTC 8557/50 z kablem.
•
Jeden kabel o długości 3 m.
Jeśli jakiekolwiek elementy zostały uszkodzone podczas
transportu, włożyć je z powrotem do pudełka i powiadomić
dostawcę. Jeśli brakuje jakichkolwiek elementów, należy
powiadomić przedstawicielstwo handlowe firmy Bosch
Security Systems lub Biuro Obsługi Klienta.
Opakowanie fabryczne jest najlepszym zabezpieczeniem
urządzenia w przypadku jego transportu. Zaleca się
zachowanie opakowania i wypełnienia.
2. SERWISOWANIE
Jeżeli urządzenie wymaga naprawy, użytkownik powinien
skontaktować się z najbliższym Centrum serwisowym firmy
Bosch Security Systems w celu uzyskania zgody na odesłanie
oraz instrukcji dotyczących sposobu dokonania przesyłki.
Wszelkich dodatkowych informacji
udziela:
Robert Bosch Sp. z o.o.
Dział Security Systems
ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa
Tel.: (+48) 22 715 41 00 / 01
Fax: (+48) 22 715 41 05 / 06
E-mail: [email protected]
www.boschsecurity.pl
Dodatkowe informacje znajdują się na stronie:
www.boschsecurity.pl
Bosch Security Systems | 29 marca 2004
3.1 Zasilanie
Model
LTC 8557/60
LTC 8557/50
Znamionowe
1
napięcie zasilania
120 VAC,
50 / 60 Hz
220 - 240 VAC,
50 / 60 Hz
Zakres napięcia
zasilania
108 - 132
Moc
198 - 264
15 W
10 W
1
Używać tylko zalecanych zasilaczy sieciowych.
Stosowanie zamienników może doprowadzić do uszkodzenia
urządzenia, pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
LTC 8557/50: w przypadku ciągłej pracy, urządzenia te
powinny być dołączone do zasilacza spełniającego wymagania
w zakresie wzmocnionej izolacji zgodnie z DIN IEC 65 /
VDE 0860/08.86.
Seria LTC 8557 | Instrukcja obsługi | Instalacja
4. INSTALACJA
UWAGA: Instalacja powinna być wykonywana
wyłącznie przez kwalifikowany personel serwisowy
zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami.
Zestawy rozszerzenia do klawiatur serii LTC 8557 składają się
z dwóch identycznych skrzynek przyłączy, zasilacza
sieciowego, kabla z wtykiem tulejowym oraz kabla klawiatury
o długości 3 m. Zainstalować zestaw zgodnie z poniższym
rysunkiem, wykonując następujące czynności:
1.
Każda skrzynka przyłączy może być montowana
powierzchniowo przy użyciu 4 otworów w podstawie
obudowy. Zdalna skrzynka przyłączy powinna być
zamontowana w odległości do 3 m od zdalnej klawiatury
a lokalna skrzynka przyłączy powinna być zamontowana
w odległości do 3 m od głównego modułu procesora
(CPU).
2.
Połączyć klawiaturę ze zdalną skrzynką przyłączy kablem
o dł. 3 m dostarczonym wraz z klawiaturą.
3.
Pomiędzy dwoma skrzynkami przyłączy można
poprowadzić nabywaną we własnym zakresie skrętkę
ekranowaną o przekroju żyły 0,5 mm² (24 AWG) (Belden
9841 lub zamiennik) i długości maks. 1,5 km. Połączenia
ze skrzynkami przyłączy wykonuje się przy pomocy
trzech z czterech zacisków śrubowym w następującym
porządku:
Zasilacz dostarczony z zestawem
LTC 8557 (dołączyć kabel zasilający
bezpośrednio do skrzynki przyłączy lub
klawiatury IntuiKey)
LUB
Skrzynka
przyłączy zestawu
serii LTC 8557
Kabel
dostarczany
z klawiaturą
KLAWIATURA SERII INTUIKEY
Rys. 1. Typowa konfiguracja zdalnej klawiatury
Bosch Security Systems | 29 marca 2004
PL | 7
Numer
zacisku
1
2
3
4
Skrzynka przyłączy
zdalnej klawiatury
REZERWA
+
EKRAN
Skrzynka przyłączy
lokalnego modułu CPU
REZERWA
+
EKRAN
UWAGA: Odwrócenie pary na styku 2 i 3 skrzynki przyłączy.
4.
Połączyć główny moduł procesora ze zdalną skrzynką
przyłączy kablem o dł. 3 m dostarczonym wraz
z zestawem. Sprawdzić, czy świeci się wskaźnik LED
zasilania skrzynki przyłączy.
5.
Dołączyć zasilanie do skrzynki przyłączy po stronie
zdalnej klawiatury. Jeżeli to konieczne, dołączyć dowolny
przewód (w skrzynce przyłączy i klawiaturze polaryzacja
jest bez znaczenia) kabla z wtykiem tulejowym do
dodatniego zacisku w zasilaczu sieciowym.
Dołączyć drugi przewód kabla z wtykiem tulejowym do
ujemnego zacisku w zasilaczu sieciowym. Dołączyć wtyk
tulejowy do złącza tulejowego w skrzynce przyłączy.
Dołączyć zasilacz do odpowiedniej sieci energetycznej.
Sprawdzić, czy świeci się wskaźnik LED skrzynki
przyłączy i czy klawiatura jest włączona.
Nabywana we własnym
zakresie skrętka ekranowana
o przekroju żyły 0,5 mm2
(24 AWG) (Belden 9841 lub
zamiennik) i długości maks.
1,5 km.
Skrzynka przyłączy
zestawu serii
LTC 8557
Kabel dostarczany
z zestawem LTC 8557
KROSOWNICA WIZYJNA SERII ALLEGIANT,
CYFROWY REJESTRATOR WIZYJNY DIVAR LUB
MULTIPLEKSER SERII SYSTEM4
Bosch Security Systems
Zapraszamy na nasze strony internetowe
www.boschsecurity.pl
Ze względu na stały postęp dane techniczne
mogą ulec zmianie bez stosownego ostrzeżenia
2004 – 3935 890 03912 04-14
Pieczęć przedstawiciela:

Podobne dokumenty