IAN GROUP Nieruchomości 35-030 Rzeszów, ul. Kościuszki 4/3

Komentarze

Transkrypt

IAN GROUP Nieruchomości 35-030 Rzeszów, ul. Kościuszki 4/3
IAN GROUP Nieruchomości
35-030 Rzeszów, ul. Kościuszki 4/3
www.iangroup.net
tel. 17 864 06 06
…………………, dnia
r.
Do Sądu Rejonowego w …………..
Wydział Cywilny
Wnioskodawca :
Uczestnik:
Wniosek
o ustanowienie służebności drogi koniecznej
Wnoszę o
ustanowienie przez
nieruchomość stanowiącą własność
………………….. położoną w ………. oznaczoną jako działka nr ………objętą księgę
wieczystą Kw.nr ……….., na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości
położonej w ………….., oznaczonej jako działka nr ……objętą księgą wieczystą Kw.nr
………., będącą własnością wnioskodawcy - służebności drogi koniecznej, według
oznaczeń, które znajdą się na mapie sporządzonej przez powołanego przez Sąd
Rejonowy biegłego geodetę, zasądzenie od wnioskodawcy na rzecz uczestnika kwoty
300 zł tytułem wynagrodzenia za ustanowienie służebności oraz zasądzenie od
uczestnika na rzecz wnioskodawcy kosztów postępowania według norm przepisanych.
Uzasadnienie
Wnioskodawca zakupił od uczestnika opisaną wyżej nieruchomość, utworzoną
przez podział jednej większej nieruchomości. Na skutek utworzenia dwóch
nieruchomości wnioskodawca nie posiada w ogóle dostępu do drogi publicznej.
Najmniej uciążliwym przebiegiem drogi koniecznej jest część nieruchomości leżąca
wzdłuż wschodniej granicy w pasie 4 metrów, który to pas umożliwia swobodny
przejazd (dowód : opinia biegłego geodety, wizja lokalna i przesłuchanie uczestników
postępowania o przeprowadzenie czego wnosi się).
Załączniki:
1. odpisy ksiąg wieczystych Kw.nr …… i ………..
2. odpis wniosku i załączników

Podobne dokumenty