VII - OPS Warszawa

Komentarze

Transkrypt

VII - OPS Warszawa
VII. Lokalizacja działów Ośrodka i ośrodków wsparcia, ich
zadania
Tabela Nr 20
1.
NAZWA KOMÓRKI
ORGANIZACYJNEJ
Dział Pomocy Środowiskowej
02-457 Warszawa, ul. Czereśniowa 35
2.
Dział Świadczeń
02-457 Warszawa, ul. Czereśniowa 35
3.
Dział Finansowo-Księgowy
02-457 Warszawa, ul. Czereśniowa 35
4.
Dział Administracyjny
02-457 Warszawa, ul. Czereśniowa 35
5.
Dział Pomocy Specjalistycznej
02-457 Warszawa, ul. Czereśniowa 118
6.
Dzienny Dom Pomocy
02-261 Warszawa, ul. Robotnicza 15
7.
Dzienny Dom Pomocy
02-448 Warszawa, ul. Potrzebna 10
8.
Środowiskowy Dom Samopomocy
„Pod wierzbami”
02-154 Warszawa, ul. Astronautów 17
LP.
SIEDZIBA
1. Dział Pomocy Środowiskowej
1.1. Zadania Działu.
Do podstawowych zadań Działu Pomocy Środowiskowej należało organizowanie pomocy społecznej
poprzez realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym w szczególności:
1) rozpoznanie i sporządzanie bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej w rejonie
działania pracowników socjalnych (analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na
świadczenia z pomocy społecznej oraz możliwości ich zaspokajania);
2) przygotowanie i prowadzenie dokumentacji klientów (przeprowadzanie rodzinnych
wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania) w oparciu o obowiązujące przepisy
stanowiące podstawę do wydania rozstrzygnięcia – przyznania bądź odmowy przyznania
pomocy;
3) realizowanie pomocy w zakresie pracy socjalnej;
4) prowadzenie spraw dotyczących udzielania schronienia, zapewnienia posiłku oraz
niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
51
5) współudział w opracowywaniu projektów i realizacji zadań wynikających ze strategii
rozwiązywania problemów społecznych w zakresie pomocy społecznej obejmujących zakres
realizowanych zadań oraz zakres zadań Działu;
6) współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami, których działalność uzupełniała
bądź wspierała formy udzielanych świadczeń,
7) prowadzenie spraw w zakresie potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej
wiadczeniobiorców, o których mowa w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych;
8) prowadzenie spraw dożywania dzieci;
9) współudział w tworzeniu i realizacji gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem
i rodziną;
10) prowadzenie spraw kierowania osób do Domów Pomocy Społecznej i ponoszenia
odpłatności za pobyt;
11) prowadzenie spraw pomocy osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia
po zwolnieniu z zakładu karnego;
12) współpraca z właściwymi jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej w zakresie
integracji cudzoziemców oraz udzielanie cudzoziemcom pomocy społecznej w zakresie
określonym w ustawie;
13) prowadzenie spraw w zakresie pobudzania aktywności społecznej i inspirowania działań
samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, grup
i środowisk społecznych;
14) współpraca z Warszawskim Urzędem Pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz
informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa
zawodowego i o szkoleniach;
Dodatkowe zadania:
1. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych część II dla potrzeb innych jednostek pomocy
społecznej dot. określenia pomocy materialnej i pozamaterialnej od najbliższej rodziny
na rzecz osób ubiegających się o pomoc na terenie całego kraju;
2. przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych część I dla potrzeb ustalenia
odpłatności za pobyt małoletnich w placówkach o charakterze stacjonarnym np. Domy
Dziecka;
3. na podstawie przeprowadzonych rodzinnych wywiadów środowiskowych przygotowywanie
informacji dla potrzeb Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programów Profilaktycznych i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu weryfikacji sytuacji dot. uzależnienia od
52
alkoholu,
a
w
dalszym
postępowaniu
do
podjęcia
zobowiązania
do leczenia odwykowego;
4. przygotowywanie
projektów postanowień na podstawie przeprowadzonych rodzinnych
wywiadów środowiskowych dla potrzeb Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób
Represjonowanych w celu określenia sytuacji materialno – bytowej osoby ubiegającej się o
przyznanie pomocy pieniężnej z zasobów Urzędu;
5. udział w rekrutacji beneficjentów do projektu „Czas na zmianę …”;
6. realizacja procedur związanych z zadaniem jakim jest sprawienie pogrzebu - współpraca w
tym zakresie z Prokuraturą, Policją, Urzędem Stanu Cywilnego oraz zakładem
pogrzebowym.
7. udział
w
rekrutacji
podopiecznych
do
ośrodków
wsparcia
tj. Dziennych Domów Pomocy oraz Środowiskowego Domu Samopomocy;
8. w ramach prowadzonej pracy socjalnej, w celu trafnej diagnozy społecznej kierowanie osób
do odpowiednich instytucji i placówek, w których osoby te mogły korzystać z szerokiego
zakresu poradnictwa.
1 .2. Analiza dysfunkcji – problemów podopiecznych
Tabela Nr 21
Zestawienie ilustrujące rodzaj problemów - dysfunkcji oraz liczbę reprezentowanych środowisk w
latach 2009-2010.
Rodzaj dysfunkcji
Ubóstwo
Bezdomność
Bezrobocie
niepełnosprawność
długotrwała lub ciężka choroba
bezradność w sprawach
opiekuńczo wychowawczych i
prowadzenia gospodarstwa
domowego
Alkoholizm
zdarzenie losowe
Liczba środowisk
2009
426
21
176
489
688
671
Liczba środowisk
2010
419
20
214
477
704
730
61
8
69
45
Na podstawie analizy danych można wnioskować, że najwyższy wskaźnik odnośnie trudności
z jakimi zgłaszały się osoby i rodziny do Ośrodka Pomocy Społecznej stanowiła bezradność w
sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. W porównaniu do
2009 r. liczba środowisk wzrosła o 59. Jednym z czołowych determinantów korzystania ze
53
świadczeń pomocy społecznej w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego była
również długotrwała lub ciężka choroba – wzrost o 16 środowisk. Przedstawione zestawienie
obrazuje spadek kwalifikacji problemu niepełnosprawności na rzecz długotrwałej lub ciężkiej choroby
– spadek o 8 środowisk. Wskaźnik długotrwałej lub ciężkiej choroby był drugą liczbą, co do wartości
wzrostu w porównaniu z rokiem 2009. W dużej mierze ten rodzaj dysfunkcjonalności rodziny był
podstawowym kryterium przy przyznawaniu świadczeń ze środków pomocy społecznej.
W roku 2010 r., podobnie jak w latach ubiegłych, znacząca liczba świadczeń pomocy społecznej
przyznana została z powodu ubóstwa (nieznacznie zmniejszyła się liczba osób korzystających
z pomocy z powodu ubóstwa z 426 w 2009 r. do 419 w 2010 r.). Warto jednak podkreślić, że próg
ubóstwa w ustawie o pomocy społecznej określa się poniżej kryterium dochodowego, tj. w wys.
477,00 zł dla osoby samotnej i 351,00 zł na osobę w rodzinie, które nie zabezpiecza niezbędnych
potrzeb gospodarstwa domowego – potrzeb bytowo-konsumpcyjnych. W znacznej mierze osoby
bądź rodziny, które znajdowały się poniżej kryterium dochodowego, bądź mieściły się w klasyfikacji
do 101% określonego kryterium były postrzegane jako osoby wymagające szczególnego wsparcia w
zakresie pomocy na zakup żywności, leków, opłat za użytkowanie lokalu, drobnych remontów
podnoszących jakość i standard życia.
W 2010r. nieznacznie zwiększyła się liczba osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej
z powodu bezrobocia. Był to jeden z czynników utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe
funkcjonowanie w życiu społecznym. Utrzymujący się kryzys udaremnił pewnemu odsetkowi osób
powrót na lokalny rynek pracy. Źródła tych problemów tkwiły m.in. w niskich kwalifikacjach osób
bezrobotnych, rosnących wymaganiach pracodawców wobec przyszłych pracowników. Z drugiej
strony na ww. problem należy spojrzeć przez pryzmat bezrobotnych, którzy nie posiadali motywacji
wewnętrznej do zmiany, skupiali się na „tu i teraz”, często zauważalny był brak nawyku pracy,
czerpania z tego zadowolenia, satysfakcji, braku chęci zmiany własnego statusu społecznego
W trakcie przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych przez pracowników socjalnych
w miejscu zamieszkania, Zainteresowani najchętniej utożsamiali się z tym rodzajem dysfunkcji.
Jednakże warto mieć na uwadze, że problem bezrobocia rzadko występował w odosobnieniu,
najczęściej obok niego, jako przyczyna lub skutek pojawiały się takie problemy jak: uzależnienia,
przemoc, niepełnosprawność, bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego
itp.
Nawarstwienie trudności było często nieodwracalne w skutkach, prowadziło bowiem do degradacji
osób i rodzin, a nawet do marginalizacji.
54
Wskaźnik bezrobocia wśród klientów tut. Ośrodka był odzwierciedleniem braku dostępu do doradcy i
pośrednika pracy na terenie Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy. Od maja 2010 r. jako alternatywa do
Urzędu Pracy, na rzecz osób pozostających bez pracy powołany został Włochowski Punkt
Aktywizacji Zawodowej, w ramach którego pracował zespół zadaniowy – lokalny program Ośrodka
aktywizujący osoby długotrwale bezrobotne. Jego głównym zadaniem było zminimalizowanie skali
bezrobocia wśród klientów pomocy społecznej, pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych,
kontakt z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy, udostępnianie ofert zatrudnienia, prowadzenie
indywidualnego planu pracy dostosowanego do kwalifikacji i potrzeb beneficjenta. W tym celu
Ośrodek wszedł w partnerstwo z Ochotniczym Hufcem Pracy – Młodzieżowym Klubem Pracy.
Pracownicy punktu, w tym 3 pracowników socjalnych Działu Pomocy Środowiskowej udzielali
wskazówek w jaki sposób poszukiwać zatrudnienia na lokalnym rynku pracy – w tym zgodności
posiadanego wykształcenia, kwalifikacji do wymogów określonej oferty. Do głównych zadań
pracowników oddelegowanych do świadczenia takiej formy wsparcia należało monitorowanie
aktualnych ofert zatrudnienia, prowadzenie bazy danych osób wymagających wsparcia w tym
zakresie, współpraca z Urzędem Pracy m. st. Warszawy.
W 2010 r. z oferty Włochowskiego Punktu skorzystało 79 osób, z czego 39 osób podjęło
zatrudnienie na podstawie stosunku pracy, 10 osób podjęło pracę sezonową bez podpisywania
umów o pracę – prace dorywcze.
W klasyfikacji na wyższym poziomie do roku poprzedniego znajdują się osoby, które skorzystały z
proponowanych obligatoryjnych i fakultatywnych form pomocy z powodu alkoholizmu (z 61 do 69) –
większość z tych osób była w programie terapeutycznym, bądź po ukończeniu terapii. Często
alkoholizm wśród beneficjentów był spowodowany różnymi okolicznościami życiowymi, często był
źródłem bezrobocia. Zainteresowani niechętnie utożsamiali się z tym problemem, unikali
konfrontacji, charakteryzowali się roszczeniową postawą. W przypadkach o których mowa wyżej,
pracownicy socjalni w ramach pracy socjalnej weryfikowali systematycznie środowiska – bazowali na
mocnych stronach klientów w celu wzmacniania dobrych stron, propagowania zdrowego trybu życia.
Na zbliżonym poziomie do roku poprzedniego utrzymywała się ilość osób, która skorzystała z
pomocy z powodu bezdomności.
Pracownicy socjalni we współpracy ze Strażą Miejską (szczególnie w okresie jesienno – zimowym)
monitorowali obszary, gdzie mogły gromadzić się osoby bezdomne, w celu udzielania poradnictwa o
ofercie pomocowej materialnej i pozamaterialnej, w tym przekazywania informacji na temat wolnych
miejsc w noclegowniach, schroniskach.
55
Na terenie działań Ośrodka zlokalizowane jest Schronisko dla bezdomnych – Betania. Większość
wniosków o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej bezpośrednio kierowana była celem
rozpatrzenia do Ośrodków właściwych na ostatnie miejsce zameldowania osoby bezdomnej.
Wskazać należy, iż reprezentowana liczba środowisk w tabeli może być wyższa od faktycznej liczby
osób bezdomnych przebywających na terenie Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy. Ww. sytuacja
wynikała z faktu, że osoby bezdomne prowadzą wędrowny tryb życia i bardzo często zmieniają
zagospodarowane pustostany, tereny ogródków działkowych z jednej Dzielnicy do drugiej.
W Dziale Pomocy Środowiskowej Ośrodka
w 2010r. zatrudnionych na pełny etat było 16
pracowników socjalnych.
Pracownicy wykonywali powierzone zadania w następującej organizacji:
1) 14 pracowników socjalnych realizował szeroko rozumiane zadania pomocy społecznej bez
względu na rodzaj dysfunkcji na terenie Dzielnicy Włochy, które podzielone zostały na
rejony opiekuńcze z uwzględnieniem Okęcia i Włoch;
2) 2 pracowników socjalnych bezpośrednio prowadziło i realizowało świadczenia pomocy
społecznej w postaci usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, w tym specjalistycznych
usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla
osób z zaburzeniami psychiatrycznymi, a w tym: nadzór nad sposobem realizacji tych usług
w przypadku zlecenia ich wykonania podmiotom zewnętrznym Agencji Służby Społecznej B.
Kościelak.
Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, iż wśród pracowników socjalnych 1 osoba posługiwała się
językiem migowym – w celu ułatwienia osobom głuchoniemym i niedosłyszącym porozumiewanie
się.
Osoby zgłaszające się do Ośrodka po pomoc społeczną były informowane o zasadach i formach
przyznawania pomocy przez pracowników socjalnych m.in. w trakcie prowadzonych rozmów
telefonicznych – poradnictwo, bądź w trakcie przeprowadzania wywiadów środowiskowych w
miejscu zamieszkania.
56
1.3. Rodzaj podejmowanych działań (bez pomocy finansowej).
Poniżej przedstawiono zestawienie danych ilustrujące analizę porównawczą w kwestii liczby
podopiecznych
korzystających
ze
świadczeń,
osób
usamodzielnionych,
monitorowaniu
bezdomności, odmowy przyznania świadczeń w roku 2010 dla porównania z rokiem 2009. Ponadto
rodzaj podejmowanych działań, metod i narzędzi tj. praca socjalna mająca na celu rozwinięcie,
wzmocnienie aktywności klientów i ich samodzielności, zespoły interdyscyplinarne.
Tabela Nr 22
L.p.
Dane
2009
2010
1.
Beneficjenci
870
915
2.
Praca socjalna
699
870
3.
Praca socjalna bez pomocy
87
252
materialnej, bez wydania decyzji
administracyjnej
3.
Kontrakty socjalne
27
45
4.
Zespoły interdyscyplinarne
1
2
5.
Usamodzielnienie
33
49
6.
Monitoring bezdomności
5
6
7.
Odmowy przyznania pomocy
21
20
W 2009 r. pracownicy socjalni Ośrodka zawarli 27 kontraktów socjalnych, natomiast wskaźnik
zawarcia kontraktów socjalnych w 2010 r. wzrósł do 45. Jest to niezbędne narzędzie określające
ramy czasowe działań pracownika i klienta – sformalizowana umowa określająca cele strategiczne,
szczegółowe możliwości, jak i bariery. Stanowi on czytelną i klarowną formę pracy z drugim
człowiekiem.
57
W 2009 r. z pomocy w formie sensu stricto praca socjalna (bez pomocy materialnej) skorzystało – 87
osób/rodzin, natomiast w 2010 r. wskaźnik wzrósł znacząco do 252. W szczególności praca
socjalna miała charakter poradnictwa zarówno bezpośredniego, jak również w formie przekazu
telefonicznego dot. uprawnień i możliwości, wskazania placówek i instytucji świadczących
odpowiedni rodzaj pomocy.
W celu opracowania planu bezpieczeństwa nad dzieckiem i rodziną, na wniosek pracownika socjalnego, bądź
innego specjalisty korzystano z formy pracy zespołów interdyscyplinarnych. W spotkaniach udział brali
psycholodzy, pedagodzy, kuratorzy społeczni, pracownicy socjalni, dyrektorzy placówek/ kierownicy. Od 2009
taki scenariusz działań powoli nabiera na znaczeniu. Praca zespołów interdyscyplinarnych polegała na
określeniu kto jest za co odpowiedzialny w pracy z rodziną, jakie stawiane są zadania poszczególnym
członkom zespołów, kto monitoruje postępy ale również napotkane porażki. Istotne jest zwrócenie uwagi, że
wspólne spotkanie pomagaczy powoduje, że na podstawie burzy mózgów można wspólnymi siłami znaleźć
przyczyny trudnych życiowych sytuacji osób i rodzin, które na pozór są oczywiste, a w rzeczywistości głęboko
tkwią w kliencie – służy to również wymianie doświadczeń.
Odmowy przyznania świadczeń pieniężnych ze środków pomocy społecznej były odnotowywane w
momencie nie współdziałania osoby bądź rodziny w rozwiązywaniu własnej trudnej sytuacji życiowej.
W 2010 roku w procedurze odwoławczej klienci złożyli do organu II instancji tj. Samorządowego
Kolegium Odwoławczego 10 odwołań od decyzji administracyjnych odmawiających przyznania
świadczeń pieniężnych ze środków pomocy społecznej. W 5 przypadkach decyzje tut. Ośrodka
zostały utrzymane w mocy przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, w 3 przypadkach decyzje
zostały w całości uchylone, a sprawy na zasadzie art. 138 §. 2 kodeksu postępowania
administracyjnego przekazane do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji (Ośrodek), w
pozostałych przypadkach sprawy są w trakcie rozpatrywania.
W 2010 r. Ośrodek rozpatrzył 52 wnioski o potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych na podstawie art. 8, art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o
pomocy społecznej, oraz art. 17, 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn.
zm.) – tj. w przypadkach udzielania świadczeń w stanie nagłym stroną postępowania był Zakład
Opieki Zdrowotnej lub bezpośrednio na wniosek - klient w momencie braku możliwości nabycia
uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia zdrowotnego;
 w 41 przypadkach Ośrodek potwierdził prawo do świadczeń opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych;
58
 w 5 przypadkach umorzył postępowanie w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 w 6 przypadkach wygasił decyzje w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
W roku sprawozdawczym w ramach Działu Pomocy Środowiskowej pracownicy socjalni uczestniczyli
w szkoleniach tematycznych i specjalizowali się w pracy:
-
z repatriantami i osobami posiadającymi status uchodźcy w celu łatwiejszej integracji Ww. ze
społeczeństwem;
-
z osobami doznającymi przemocy domowej - zadania skupione były na działaniach
profilaktycznych krzywdzenia dzieci, jak również osób dorosłych, przeprowadzaniu interwencji w
rodzinach zagrożonych problemem przemocy przy wsparciu terapeuty z Działu Pomocy
Specjalistycznej. Pracownicy starali się pokazać jak radzić sobie ze stresem, promować godność
drugiego człowieka, w jaki sposób brać odpowiedzialność za swoje decyzje, uczyli konstruktywnej
(prawidłowej) komunikacji. W pracy z osobami doznającymi przemocy istotna była praca nad
mobilizowaniem do skorzystania z terapii, pokazanie, że osoby doznające przemocy nie są same,
szukanie alternatywnych sposobów radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych – praca z terapeutą
miała na celu podniesienie samooceny, przedstawienie procedury i mechanizmów przemocy;
-
z osobami bezdomnymi.
1.4. Współpraca z innymi instytucjami.
Pracownicy działu w obszarze polityki społecznej kontynuowali w 2010 r. współpracę m.in. z:
1. Fundacją Sławek Al. Solidarności 17 - pomoc dla osób skazanych prawomocnym wyrokiem
sądu i ich rodzin;
2. Fundacją Ludzi Wykluczonych Przyjaciół „Człowiek” al. Waszyngtona 38/40 – pomoc byłym
więźniom;
3. Stowarzyszeniem Penitencjarnym „Patronat”, ul. Okólnik 11 m. 9 - pomoc więźniom i byłym
więźniom i ich rodzinom;
4. Fundacją Dzieci Niczyje, ul. Walecznych 59 – pomoc kierowana do rodzin w przypadkach
krzywdzenia dzieci;
5. Polskim Związkiem Głuchych, ul. Białostocka 4 – pomoc w celu integracji i wspólnego
rozwiązywania problemów, propagowanie działań w kierunku wyrównywaniu szans
rozwojowych, edukacyjnych, zawodowych oraz społecznych;
6. Centrum Integracja ul. Dzielna 1- pomoc w zakresie poradnictwa i pośrednictwa pracy;
7. Komitetem Ochrony Praw Dziecka, ul. Hoża 27 – ochrona praw i interesów dziecka,
działania prowadzone w zakresie profilaktyki, interwencji;
8. Kościołami przy: ul Popularnej, Rybnickiej, róg Hynka/Sabały - Caritas – pomoc w formie
żywności;
9. Przychodniami Rejonowymi z terenu Dzielnicy Włochy – współpraca z pielęgniarkami
środowiskowymi;
10. Platformą Integracji Osób Niepełnosprawnych PION - oferty pracy dla beneficjentów z
orzeczeniem I i II grupy inwalidzkiej oraz z orzeczeniem o lekkim i umiarkowanym stopniu
59
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
niepełnosprawności – profesjonalne doradztwo, opieka w trakcie zatrudnienia,
przygotowanie do podjęcia zatrudnienia;
Stowarzyszeniem Pomocy Bezdomnym ul. Różańska 13 m. 5;
Stowarzyszeniem Otwarte Drzwi, ul. Targowa 82 - programy dla osób zagrożonych
wykluczeniem z życia społecznego w wieku 16 - 35 – kursy komputerowe dla beneficjentów;
Stowarzyszeniem Troska, ul. Sękocińska 5 – pomoc psychologiczna, prawna;
Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej al. 3 Maja – bezpłatne porady prawne w kwestii
adopcji, opieki zastępczej;
Stowarzyszeniem „Alter – Ego”, ul. Jeździecka 20 – pomoc w formie żywności;
Ośrodkiem Adopcyjno – Opiekuńczym TPD, ul. Szpitalna 5 m 6 – porady dla matek w
przypadkach braku gotowości do macierzyństwa;
Okręgową Izba Radców Prawnych, ul. Żytnia 18 lok. 1 – porady prawne dla beneficjentów;
Urzędem ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych – opinie w sprawie udzielenia
świadczeń zgodnie z uprawnieniami ustawowymi;
Klubem Malucha, ul. Ciszewska 7 –pomoc psychologiczna oraz grupa wsparcia;
Klubem Seniora, ul. Rybnicka 25;
Firmą „Impel” – oferty pracy dla beneficjentów z orzeczeniem II grupy inwalidzkiej oraz z
orzeczeniem o lekkim i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
Zespołem Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego – propagowanie oferty
ogniska, finansowanie kolonii letnich ze środków pomocy społecznej dla uczestników
aktywnie angażujących się w prace ogniska;
Biblioteką ul. Chrościckiego - propagowanie inicjatyw, np. wspólnego czytania bajek przez
aktorów;
Szkołami z terenu Dzielnicy Włochy – zapewnienie gorącego posiłku dzieciom - na
podstawie porozumień w sprawie zapewnienia uczniom obiadów finansowanych ze środków
pomocy społecznej;
Zarządem Dzielnicy Warszawa – Ochota Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, w sprawie
korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu – Dostarczania żywności dla
najuboższej ludności Unii Europejskiej PEAD 2009;
Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w rodzinie „Niebieska Linia” –interwencje w
przypadkach zagrożenia zdrowia i życia;
Sądami, kuratorami – wzajemna wymiana informacji o środowiskach trudnych gdzie była
niezbędna pomoc specjalistyczna długofalowa i wieloprofilowa z udziałem wielu
specjalistów;
Urzędem Pracy w zakresie informowania o planowanych działaniach wobec osób
bezrobotnych oraz w sprawie podjęcia niezbędnych działań w celu skierowania osoby
bezrobotnej znajdującej się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, korzystającej ze
świadczeń pomocy społecznej, będącej w okresie 6 miesięcy od dnia utraty prawa do
zasiłku dla bezrobotnych z powodu upływu maksymalnego okresu pobierania, a w
przypadku bezrobotnych bez prawa do zasiłku w okresie 6 miesięcy od dnia rejestracji do
uczestnictwa w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym
programie pomocy społecznej, indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego.
Prowadził stałe współdziałanie w ramach pomocy rodzinom z:
Biurem Polityki Społecznej;
Urzędem Dzielnicy Włochy;
Policją;
Strażą Miejską;
Pogotowiem Ratunkowym;
ZGN-em;
60
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
RWE Polska;
PGNiG-em;
ZUS-em;
Biurem Rzecznika Praw Dziecka;
Przedszkolami;
Żłobkami;
Poradniami, w tym Poradniami Zdrowia Psychicznego;
Izbą Wytrzeźwień.
Warto wskazać również nowe organizacje, z którymi Dział w 2010 rozpoczął wspólną pracę na rzecz
osób i rodzin korzystających ze świadczeń, w tym m. in. z:
- Domem Samotnej Matki Zielonka
- Ośrodkiem Interwencyjno – Diagnostycznym, przy ul. Dalibora 1
- Stowarzyszeniem „Tęcza”
- Stowarzyszeniem „Akademia Wilanowska”
- Stowarzyszeniem „Otwarte Drzwi”, przy ul. Równej 10/3
- Towarzystwem Przyjaciół Szalonego Wózkowicza
- Fundacją „Bez względu na niepogodę”, przy ul. Piękna 3a .
W 2010 r. w Dziale Pomocy Środowiskowej 10 studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej odbyło
praktyki studenckie pod okiem pracowników Działu. Dzięki kontaktom z beneficjentami pracownicy
socjalni przybliżyli studentom problematykę pomocy społecznej. Głównym celem było wzbogacenie
wiedzy w zakresie środowiskowej pracy socjalnej, wyrobienie zamiłowania do pracy z osobami
wymagającymi wsparcia oraz poczucia odpowiedzialności za losy klientów.
1.5. Pozostała działalność działu.
Działania na rzecz rodziny i dzieci
W ramach dodatkowych form wsparcia na rzecz rodzin korzystających ze świadczeń pomocy
społecznej, Dział Pomocy Środowiskowej we współpracy z innymi działami w roku sprawozdawczym
zorganizował:
- Spotkanie z okazji Świąt Wielkanocnych - dla 110 osób, którego celem była integracja osób
starszych, samotnych, niepełnosprawnych, aby w tym dniu miały możliwość spotkania się i
wspólnego przeżycia zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy.
- Dzień Dziecka - dla 125 dzieci w przedziale wiekowym 3 – 13 lat imprezę plenerową z
niespodziankami, podzieloną na bloki tematyczne.
- Dzień Seniora - dla 110 uczestników.
- Mikołajki dla dzieci - dla 100 najmłodszych podopiecznych w wieku 3 – 12 lat.
w Centrum „Magic City” w Blue City.
- Spotkanie z okazji Świąt Bożego Narodzenia – dla 108 podopiecznych.
61
1.6. Usługi opiekuńcze.
Jednym z kluczowych zadań organu pomocy społecznej jest zapewnienie pomocy osobom
starszym i niepełnosprawnym w organizacji życia bez konieczności umieszczania ich w
stacjonarnych placówkach pomocy społecznej np. Zakładach Opiekuńczo – Leczniczych, Domach
Pomocy Społecznej. Realizacja usług z dookreślonym zakresem czynności miała na celu
utrzymanie sprawności psychofizycznej podopiecznego, podtrzymywanie kontaktów z otoczeniem
oraz propagowanie działań integrujących ze środowiskiem. Zakres realizowanych usług był
dostosowywany indywidualnie do danej osoby, ponieważ jednym z głównych czynników jakim
kierował się Ośrodek była satysfakcja z jakości świadczenia usługi. Dla większości podopiecznych
zaspokojenie potrzeb dnia codziennego było sprawą niezbędną.
Osoby objęte ww. pomocą w dużej mierze korzystały ze wsparcia w zrobieniu zakupów,
przygotowaniu oraz podaniu posiłków, zamówieniu wizyty lekarskiej oraz pomocy w dotarciu
na konsultacje medyczne. W zakres realizowanych usług zaliczono również regulowanie opłat
związanych z użytkowaniem lokalu, realizację recept, a także pomoc w utrzymaniu porządku
sanitarnego w mieszkaniu. Ze względu na stan zdrowia klienci korzystali również z pomocy w formie
pielęgnacji tj. pomocy w bieżącej toalecie, zmianie pampersów oraz podaniu leków czy edukowaniu
w systematycznym przyjmowaniu leków.
Całkowity koszt realizacji zadania w odniesieniu do specjalistycznych usług opiekuńczych
świadczonych w miejscu zamieszkania wzrósł ze względu na wyższy koszt godziny usługi–w 2009r.
cena usługi wyniosła 13,50 zł., natomiast w 2010r. wzrosła do kwoty 14,00 zł. za godzinę. Cena
usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (w w porównaniu do 2009r. została utrzymana na tym
samympoziomie tj.12,50 zł. za godzinę usług).
Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze po pierwsze miały na celu poprawić
funkcjonowanie osób wymagających świadczenia pomocy osób drugich, po drugie rozszerzyć ofertę
pomocy. Widoczny był wzrost zapotrzebowania na świadczenie specjalistycznych usług
opiekuńczych świadczonych przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem oraz na
specjalistyczne usługi opiekuńcze. Jest to wynik pogarszającego się stanu zdrowia, braku wsparcia
ze strony najbliższych.
Poniżej przedstawiono zestawienie obrazujące liczbę osób, korzystających z pomocy w formie usług
opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, liczbę realizowanych godzin, strukturę wieku
osób z chorobą psychiczną, strukturę wieku osób z autyzmem, strukturę rodzin korzystających ze
62
specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych
przygotowaniem w 2010 r. w porównaniu z rokiem 2009.
przez
osoby ze
specjalistycznym
I. Liczba klientów:
2009
2010
Usługi opiekuńcze
88
79
Specjalistyczne usługi opiekuńcze
26
30
2009
2010
Usługi opiekuńcze
12 837,5
12 086,5
Specjalistyczne usługi opiekuńcze
3 819, 5
5 266,5
II. Liczba godzin usług faktycznie zrealizowanych:
Tabela Nr 23
STRUKTURA WIEKU OSÓB Z CHOROBĄ PSYCHICZNĄ
analiza 2009-2010
WIEK
LICZBA
OSÓB
2009
LICZBA
OSÓB
2010
Poniżej 15
lat
15 – 17 lat
18 – 30 lat
31 – 45 lat
46 – 60 lat
Powyżej 60
lat
RAZEM
0
0
1
0
0
4
5
0
0
1
0
3
1
5
63
Tabela Nr 24
STRUKTURA WIEKU OSÓB Z AUTYZMEM
analiza 2009-2010
WIEK
Poniżej
5 lat
5 – 10
lat
11 – 17 lat
18 – 24 lat
25 – 30 lat
Powyżej 30
lat
RAZEM
0
2
0
0
1
0
3
1
2
1
0
1
0
5
LICZBA
OSÓB
2009
LICZBA
OSÓB
2010
Tabela Nr 25
STAN RODZINNY KLIENTA – SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE ŚWIADCZONE
PRZEZ OSOBY ZE SPECJALISTYCZNYM PRZYGOTOWANIEM W OKRESIE 2009 - 2010
LICZBA OSÓB
2009
RODZAJ OSÓB
1) samotnie gospodarujące
2) pozostające we wspólnym gospodarstwie
RAZEM
LICZBA OSÓB
2010
5
5
3
5
8
10
TABELA Nr 26
LICZBA GODZIN PRZYZNANYCH i ZREALIZOWANYCH SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH w 2010
r. w porównaniu z rokiem 2009
LICZBA GODZIN
KLIENCI
osoby z chorobą
psychiczną
PRZYZNANYCH
PRZYZNANYCH
ZREALIZOWANYCH ZREALIZOWANYCH
2009
2010
2009
2010
688
565
607
562
0
0
0
758
668
679
545
1446
1233
1286
1107
osoby niepełnosprawne
intelektualnie
0
osoby z autyzmem
RAZEM:
LICZBA GODZIN
64
Rozbieżność pomiędzy przyznaną liczbą godzin specjalistycznych usług opiekuńczych a faktycznie zrealizowaną liczbą
godzin wynika m. in. z tego, iż klienci przebywali w szpitalach w związku z pogorszeniem stanu zdrowia.
Koszt jednej godziny usługi wynosił 24,00 zł w 2010 r. oraz 23,00 zł w 2009 r. i został ustalony na podstawie
przeprowadzonego rozeznania cenowego.
TABELA Nr 27
RODZAJE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ OŚRODEK w 2010 r. w
porównaniu z rokiem 2009
(wg rozporządzenia z dnia 22 września 2005 roku
w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych)
OSOBY
Z CHOROBĄ
Z CHOROBĄ
PSYCHICZNĄ
2009
2010
5
3
5
5
5
3
5
5
2009
liczba osób korzystających z pomocy w formie
OSOBY
Z AUTYZMEM
PSYCHICZNĄ
Liczba osób ogółem
OSOBY
uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych
OSOBY
Z AUTYZMEM
2010
do samodzielnego życia
liczba osób korzystających z usług
pielęgnacyjnych - jako wspieranie procesu
leczenia
4
0
5
0
liczba osób korzystających z pomocy w formie
współpracy ze specjalistami w zakresie wsparcia
psychologiczno-pedagogicznego
i edukacyjno-terapeutycznego
5
3
5
5
1
0
1
0
0
5
liczba osób korzystająca z pomocy
mieszkaniowej
liczba dzieci i młodzieży korzystających z zajęć
rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych
0
2
65
2. Dział Pomocy Specjalistycznej
Poradnictwo specjalistyczne jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub
wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych.
Istotnym przy tym jest, że porada powinna być udzielona bez względu na posiadany
dochód, w tym również w sytuacji przekraczania kryterium dochodowego.
Poradnictwo może mieć formę poradnictwa prawnego, psychologicznego lub rodzinnego.
Ośrodek Pomocy Społecznej od lat realizuje szeroką ofertę z zakresu tzw. pomocy
specjalistycznej opartej na działaniach zmniejszających deficyt osób pozostających w
trudnej sytuacji życiowej i wzmacniających ich umiejętności społeczne – w celu
umożliwienia realizacji ról społecznych, usamodzielnienia się, podniesienia jakości życia.
Realizacja zadań merytorycznych działu pomocy specjalistycznej w okresie
sprawozdawczym była związana m.in. z :
1. udzielaniem specjalistycznego wsparcia osobom i rodzinom, w tym poradnictwa
specjalistycznego w szczególności psychologicznego, terapeutycznego , pedagogicznego i
rodzinnego realizowanego m.in. poprzez:
- specjalistyczną diagnozę środowisk rodzinnych
- diagnozę, profilaktykę , terapię indywidualną i rodzinną,
- udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej rodzinom dysfunkcyjnym,
- poradnictwo obejmujące problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy
wychowawcze w rodzinach naturalnych i zastępczych,
- pracę socjalną,
2. prowadzeniem spraw związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w tym,
udzielaniem informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i
opiekuńczego oraz innych o tematyce społeczno-prawnej,
3. koordynacją wolontariatu,
4. organizacją działań wsparciowych i integracyjnych dla rodzin zastępczych,
5. realizacją lokalnych programów społecznych,
6. koordynacją i współpracą w ramach zadań realizowanych we Włochowskim Klubie
Aktywizacji Zawodowej,
7. działaniami promocyjnymi,
8 . wspieraniem i animacją współpracy ze środowiskiem lokalnym,
9. organizacją spotkań szkoleniowych i tematycznych dla pracowników innych działów
Ośrodka Pomocy Społecznej i odbiorców zewnętrznych
10. organizacją i prowadzeniem spotkań interdyscyplinarnych.
2.1. Udzielanie specjalistycznego wsparcia osobom i rodzinom, w tym poradnictwa
specjalistycznego w szczególności psychologicznego, terapeutycznego, pedagogicznego
i rodzinnego.
Zadanie powyższe realizowane było przez psychologa i terapeutów.
Pomoc psychologiczna
W zakresie merytorycznym pomoc psychologiczna przyjmowała różnorodne formy
uzależnione od rodzaju zgłaszanych problemów:
- poradnictwo wychowawcze dla rodziców (problemy w relacjach rodzice-dziecko),
- konsultacje diagnostyczne w przypadku podejrzenia przemocy w rodzinie,
66
- konsultacje wspierające dla osób w kryzysie życiowym,
- psychoterapię indywidualną.
Osoby korzystające z pomocy psychologicznej w Dziale Pomocy Specjalistycznej
uczestniczyły w :
- spotkaniach indywidualnych.
- spotkaniach rodzinnych lub małżeńskich.
W okresie sprawozdawczym z pomocy psychologicznej skorzystały 24 rodziny (w
roku 2009 – 44), w tym 68 członków rodzin (w roku 2009 – 135), przeprowadzono 331
indywidualnych lub małżeńskich konsultacji psychologicznych dla osób dorosłych (w
roku 2009 – 284).
Na indywidualne spotkania zgłaszały się osoby, które kierowane były przez
pracowników socjalnych, pracowników innych służb, jak również osoby zgłaszające się
samodzielnie. Najczęściej zgłaszane problemy w ramach spotkań indywidualnych i
rodzinnych dotyczyły:
- relacji małżeńskiej lub partnerskiej,
- komunikacji interpersonalnej między członkami rodzin,
- nieumiejętności poradzenia sobie w sytuacjach trudnych, jak np.; śmierć osoby bliskiej,
trudności związanych z pracą,
- kłopotów wychowawczych, problemów lub zaburzeń intrapsychicznych.
W porównaniu do roku ubiegłego zaobserwowano zmianę, polegającą na zmniejszeniu
liczby osób przyjętych oraz zwiększeniu liczby przeprowadzonych konsultacji. Oznacza
to, że każda zgłaszająca się osoba korzystała (średnio) z ponad dwa razy większej ilości
konsultacji niż w roku 2009.
Zmianę powyższą można uzasadnić przejęciem przez Dział Pomocy Specjalistycznej
większości spraw o charakterze krótkoterminowej interwencji. W wyniku tej zmiany,
trafiało więcej osób z przewlekłymi problemami natury intrapsychicznej wymagających
adekwatnej, dłużej trwającej pomocy. Wydawało się to zgodne z potrzebami klientów.
Pomoc terapeutyczna
W zakresie merytorycznym pomoc terapeutyczna przyjmowała formy:
- terapii indywidualnej
- terapii par
- terapii psychopedagogicznej dla dzieci
- terapii integracji sensorycznej
- poradnictwa wychowawczego dla rodziców, w tym:
- konsultacje rodzinne
- konsultacje indywidualne dla osób w kryzysie życiowym,
- terapię indywidualną krótkoterminową dla dorosłych
67
- terapię dla dzieci i młodzieży
- terapię dla osób doznających przemocy i stosujących przemoc.
Osoby korzystające z pomocy terapeutycznej w Dziale Pomocy Specjalistycznej
uczestniczyły w :
- spotkaniach indywidualnych trwających 50 min.
- spotkaniach rodzinnych, małżeoskich trwających 90 min.
- konsultacjach diagnostycznych trwających 120 min.
Pomoc terapeutyczna w szczególności dotyczyła indywidualnych spotkań z
osobami przeżywającymi:
- kryzysy związane z nieprawidłowymi relacjami w komunikacji rodzinnej,
- problemy w relacjach partnerskich,
- potrzebującymi wsparcia psychologicznego związanego z nagłą, nieprzewidzianą
sytuacją losową np. pożarem,
- problemy natury psychicznej jak min. depresje, stany lękowe, żałoba.
Na tego typu spotkania trafiały osoby kierowane przez pracowników socjalnych lub inne
instytucje użytku publicznego, z którymi pracownicy działu nawiązali współpracę np.
szkoły, przychodnie lub osoby zgłaszające się samodzielnie, bądź kierowane z
„polecenia”.
Największe korzyści z oddziaływao terapeutycznych odnosiły osoby samodzielnie zgłaszające się
na terapie lub konsultacje i osoby kierowane z ”polecenia” lub placówek użytku społecznego,
posiadające wysoki czynnik motywacyjny, które wybierały terapię jako drogę do rzeczywistej
poprawy swojego stanu psychicznego i traktowały terapię jako „drogę” do własnego rozwoju.
Sytuacja ta była jak najbardziej prawidłowa i zgodna w pracy z klientem i spełniała wszelkie
kryteria pracy psychologa, terapeuty.
Z pomocy terapeutycznej w roku sprawozdawczym skorzystało 105 rodzin(w tym 270
członków rodzin). W sumie odbyło się 491 konsultacji.
Dużym powodzeniem cieszyły się konsultacje indywidualne i terapeutyczne dla
dzieci z problemami edukacyjnymi, jak również konsultacje z zakresu terapii integracji
sensorycznej. Poradnictwo z zakresu problemów dotyczących relacji rodzic – dziecko,
problemy typowo wychowawcze. Na powyższe spotkania terapeutyczne najchętniej
zgłaszały się osoby kierowane przez szkoły lub zgłaszające się samodzielnie. Osoby z tej
grupy utrzymywały systematyczny kontakt terapeutyczny. Średni okres terapii lub
konsultacji dla danej grupy osób to od trzech miesięcy do półtora roku i dłużej. Spotkania
indywidualne terapeutyczne z dziećmi odbywały się raz w tygodniu po jednej godzinie
zegarowej. Jedno dziecko ze względu na poważne deficyty rozwojowe korzystało i nadal
korzysta ze spotkań terapeutycznych, które odbywają się dwa razy w tygodniu po 45
minut.
68
Z pomocy terapeutycznej i konsultacji specjalistycznej skorzystało 18 dzieci.
Odbyło się 160 konsultacji z zakresu poradnictwa dla dzieci
W minionym okresie pracy można było zauważyć usystematyzowanie pracy
terapeutycznej, co było związane w dużym stopniu z procesem terapeutycznym
prowadzonych terapii i konsultacji. Można powiedzieć, że stałość w ilości przyjmowanych
pacjentów była wynikiem długoterminowej pracy terapeutycznej. W grupie osób
przyjmowanych byli klienci kontynuujący spotkania terapeutyczne powyżej jednego roku,
co było zgodne z metodologią pracy psychologa – terapeuty.
Ze względu na utrzymujące się powodzenie terapii dla dzieci, w dalszym ciągu
kontynuowana będzie współpraca z placówkami takimi jak; przedszkola, szkoły.
Jako powodzenie można uznać również kontynuowanie terapii dla par i utrzymanie
klientów w terapii dłużej niż pół roku, co jest jednym z trudniejszych elementów pracy
terapeutycznej.
Dodad należy, że konsultacje jednorazowe dotyczyły głównie porad dla rodziców w sferze
wychowawczej oraz dotyczyły porad dla osób uzależnionych od alkoholu, (po spotkaniu osoby te
kierowane były do specjalistycznej poradni uzależnieo) lub porad diagnostycznych, dla osób
skierowanych przez pracowników socjalnych. Duża częśd konsultacji dotyczyła pracy z dziedmi
oraz ich rodzinami.
Konsultacje środowiskowe, w tym konsultacje w ŚDS ul. Astronautów 17 .
- W ramach współpracy z Działem Pomocy Środowiskowej prowadzone były spotkania
interwencyjne lub konsultacje terapeutyczne w środowisku tzn. w mieszkaniach klientów.
W omawianym okresie przeprowadzono łącznie 67 konsultacji w środowisku .
- W ramach współpracy pomiędzy Działem Pomocy Specjalistycznej, a Środowiskowym
Domem Samopomocy świadczone były od lutego 2010r konsultacje wspierające oraz
opiniujące, dotyczące dalszego pobytu podopiecznych ŚDS w placówce.
Konsultacje odbywały się raz w miesiącu, przy ul. Astronautów 17. Ogółem odbyło się
około 25 spotkań.
2.2. Prowadzenie spraw związanych z przeciwdziałaniem przemocy w
rodzinie, w tym udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z
zakresu prawa rodzinnego i
opiekuoczego oraz innych o tematyce
społeczno-prawnej.
Zadanie powyższe realizowane było przez dwóch konsultantów i różniło się między sobą
merytorycznie, ze względu na specyfikę udzielanych konsultacji. W ramach realizacji w/w
69
działań istniał podział na działania prawne i informacyjne oraz działania terapeutyczne,
które wzajemnie się uzupełniały i były adekwatne do potrzeb klientów i specyfiki spraw.
Konsultacje w zakresie realizacji działań prawnych i informacyjnych.
W roku 2010 konsultant w Dziale Pomocy Specjalistycznej przyjął - 88 osób
(w roku 2009 - 121 osób),
ogółem osób w rodzinach - 246
(w roku 2009 - 305 osób),
którym udzielił - 309 konsultacji o tematyce społeczno - prawnej
(w roku 2009 – 185 konsultacji),
w tym:
w zakresie przemocy domowej - 9 osób
(w roku 2009 - 23 osoby),
osób w rodzinach - 30
(w roku 2009 - 73osoby) ,
którym udzielił - 27 konsultacji
(w roku 2009 - 57 konsultacji)
oraz pomocy w sporządzeniu:
zawiadomienia do prokuratury o popełnieniu przestępstwa - 5
(w roku 2009 - 5)
w tym:
z art. 207 § 1 kk (znęcanie się nad rodziną) - 3
z art. 190 § 1 kk (groźba karalna) - 1
z art. 191 § 2 kk (zmuszanie do określonego zachowania się) - 1
pozwu do sądu - 13
(w roku 2009 – 15)
w tym:
o rozwód i alimenty - 9
o podwyższenie wysokości świadczeń alimentacyjnych - 1
o ograniczenie władzy rodzicielskiej - 2
o eksmisję z lokalu mieszkalnego - 1
pisma procesowego do sądu - 9
(w roku 2009-37)
w tym:
odpowiedź na pozew rozwodowy - 3
o rozszerzenie powództwa w pozwie o rozwód - 2
o ustanowienie adwokata z urzędu - 1
o zwolnienie z kosztów postępowania sądowego - 3
70
Ponadto:
wszystkim 9 osobom (ofiarom przemocy rodzinie) udzielono konsultacji na okoliczność
posiadanych przez nie praw oraz zapoznano je z procedurą tzw. „Niebieskiej Karty” i
dalszego postępowania w sprawach o znęcanie się nad rodziną, jak również udzielono im
bezpośredniej pomocy przez podjęcie w ich imieniu niezbędnych działań w niżej
wymienionych instytucjach:
w policji - w 2 przypadkach,
w Urzędzie Dzielnicy - w 1 przypadku,
w Spółdzielni Mieszkaniowej - w 1 przypadku,
w Zarządzie Gospodarowania Nieruchomościami - w 3 przypadkach,
u Komornika Sądowego Rewiru V - w 2 przypadkach.
Pozostałym, - 79 osobom
osób w rodzinach - 216 osób
udzielono - 282 konsultacji
z zakresu spraw społeczno-prawnych oraz z zakresu postępowania
administracyjnego, w tym udzielono m. in. pomocy
w napisaniu:
pozwu do sądu, powództwo przeciw egzekucyjne - 6
sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym - 4
pismo do Urzędu Dzielnicy o przyznanie lokalu mieszkalnego
oraz wypełnienie wniosku mieszkaniowego - 36
pismo do Urzędu Dzielnicy o rozkwaterowanie osób - 3
pismo do Urzędu Dzielnicy o zamianę mieszkania - 2
pismo do właściciela budynku o wstrzymanie eksmisji z lokalu - 3
pismo do Urzędu Dzielnicy o wymeldowanie osoby - 4
pismo do ZGN o cofnięcie wezwania do opuszczenia lokalu - 3
pismo do komornika o wstrzymanie egzekucji komorniczej - 2
pismo do ZGN o częściowe umorzenie zadłużenia czynszowego - 9
pismo do ZGN o zawarcie ugody w sprawie spłaty zadłużenia czynszowego - 10
pismo do Komisariatu Policji o podanie informacji na jakim
etapie znajduje prowadzone postępowanie przygotowawcze - 5
zażalenie od wydanej decyzji administracyjnej - 2
wniosek o stwierdzenie prawa nabycia spadku - 2
o ustanowienie sposobu korzystania ze wspólnego
mieszkania po rozwodzie małżonków -7
o przywrócenie terminu i wznowienie postępowania cywilnego - 2
sporządzenie aktu oskarżenia w postępowaniu prywatno-skargowym
do Sądu Rejonowego z art. 217 § 1 KK (naruszenie nietykalności) - 1
wniosek do Sądu Grodzkiego z art. 51§2 KW
(zakłócenie spoczynku nocnego) - 1
71
pozew do Sądu Rejonowego o ustalenie wstąpienia
w stosunek najmu lokalu mieszkalnego - 2
skarga do Sądu Rejonowego na czynność komornika - 1
W 10 przypadkach udzielono konsultacji pracownikom socjalnym Ośrodka
z zakresu spraw społeczno – prawnych.
oraz w 23 przypadkach skierowano osoby do:
psychologa Działu Pomocy Specjalistycznej - 8
pracownika socjalnego OPS - 10
dzielnicowego Komisariatu Policji lub innego
funkcjonariusza policji – 12
Konsultacje w zakresie realizacji działań terapeutycznych i interwencyjnych
związanych z przeciwdziałaniem przemocy domowej .
W omawianym okresie konsultant ds. przemocy przeprowadził łącznie 44 konsultacje w
środowisku w 23 rodzinach/ ok. 43 członków rodzin.
W zakresie merytorycznym pomoc konsultanta przyjmowała następujące formy:
- interwencje w przypadku groźby odebrania sobie życia
- interwencja w przypadku występowania przemocy w środowisku
- konsultacje wspierające i diagnostyczne w przypadku podejrzenia przemocy w rodzinie
- konsultacje diagnostyczne dotyczące funkcjonowania rodziny
2.3. Koordynacja wolontariatu
W Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy w
Dziale Pomocy
Specjalistycznej od 4 lat realizowany jest program wolontariacki, którego celem jest
łączenie na poziomie lokalnym ludzi chętnych do niesienia pomocy z ludźmi, którzy
tej pomocy potrzebują.
Co roku z Ośrodkiem Pomocy Społecznej średnio współpracuje około 40
Wolontariuszy, wśród których największą grupę stanowią ludzie młodzi najczęściej
studenci. W tej grupie znajdują się również osoby czynne zawodowo, bezrobotni,
emeryci a także młodzież szkolna.
Wolontariat nigdy nie jest pracą nieuzasadnioną i niepotrzebną, odpowiada na potrzeby
i przynosi wymierne korzyści. Wolontariat to odpowiedź na potrzebę serca, na
potrzebny innych, to wyznacznik wrażliwości społecznej. Jest szansą dla każdego,
72
pomaga zdobyć doświadczenie i nowe kontakty, jest szansą na wyjście z samotności
czy też bezrobocia.
Pracownik Działu koordynujący pracę wolontariuszy pozyskiwał ich poprzez:
-zamieszczanie ogłoszeń na bezpłatnych stronach internetowych (np.:ngo.pl.,
wolontariat.pl, Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy), w bazach wolontaryjnych
(np. Centrum Wolontariatu, Akademii Pedagogiki Specjalnej, Pedagogium),
-rozwieszanie plakatów, ulotek w szkołach, na uczelniach i w akademikach,
-współpracę ze szkołami podstawowymi (Klubem „Ośmiu Razem” działającym przy
Szkole Podstawowej Nr 88 przy ul. Radarowej 4b w Warszawie),średnimi
(Pedagogami i Kołem Wolontariatu w Gimnazjum Nr 114 przy ul. Malowniczej 31 w
Warszawie oraz gimnazjum Nr 112 przy ul. Solipskiej 17/19 w Warszawie) i
uczelniami wyższymi
(Uniwersytetem Warszawskim – Wydziałem Pedagogicznym, Akademią Pedagogiki
Specjalnej, Pedagogium).
W roku sprawozdawczym przeprowadzono 42 rozmowy kwalifikacyjne z
zainteresowanymi kandydatami na wolontariuszy i zweryfikowano ich kompetencje, z 31
Wolontariuszami podpisano Porozumienie o Wykonywaniu Świadczeń Wolontaryjnych.
W 2010 roku :
a) 21 Wolontariuszy pomagało terapeutom podczas zajęć w Środowiskowym Domu
Samopomocy przy ul. Astronautów 17 w Warszawie,
b) 3 Wolontariuszy pomagało dzieciom w ich domach w odrabianiu lekcji,
c) 2 Wolontariuszy pomagało dzieciom w odrabianiu lekcji w Środowiskowej
Świetlicy przy ul. 1 Sierpnia w Warszawie,
d) 3 Wolontariuszy pomagało w przygotowaniu i organizacji „Spotkania
Wielkanocnego” dla rodzin zastępczych w Środowiskowym Domu Samopomocy
przy ul. Astronautów 17 w Warszawie,
e) 1 Wolontariusz pomagał osobie schorowanej w drobnych pracach domowych,
f) 5 Wolontariuszy pomagało podczas realizacji programu pn.” Akademia Wsparcia
Rodziny”,
g) 4 Wolontariuszy pomagało w organizacji i przebiegu wieczoru Wigilijnego
organizowanego dla rodzin zastępczych w Domu Kultury ADA przy ul.
Chrościckiego w Warszawie.
Ponadto w ramach realizowanych działań :
- koordynowano pracę Wolontariuszy poprzez częste kontaktowanie się z Nimi,
motywowanie i wspieranie,
- poszukiwano możliwości do rozwoju kompetencji współpracujących Wolontariuszy,
-monitorowano pracę Wolontariuszy w środowisku kontaktując się z odbiorcami
świadczeń wolontaryjnych,
73
-współpracowano z redakcją miesięcznika „Moja Dzielnica Włochy” w celu zamieszczania
ogłoszeń informacyjnych o wolontariacie,
- prowadzono dokumentację personalną (porozumienia, zaświadczenia, prowadzenie bazy
danych o odbiorcach świadczeń i wolontariuszach),
2.4. Organizacja działań wsparciowych i integracyjnych dla rodzin zastępczych.
Dziecko, które jest pozbawione całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, powinno
mieć zapewnioną opiekę i wychowanie w rodzinie zastępczej.
Rodzina zastępcza może być także ustanowiona dla dziecka niedostosowanego społecznie.
Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu.
Obowiązek opieki nad dzieckiem i jego wychowanie rodzina zastępcza podejmuje z dniem
umieszczenia dziecka w tej rodzinie w wykonaniu orzeczenia sądu.
Rodzina zastępcza w wypełnianiu swoich funkcji kieruje się dobrem przyjętego dziecka i
poszanowaniem jego praw. Zapewnia ona dziecku warunki rozwoju i wychowania
odpowiednie do jego stanu zdrowia i poziomu rozwoju, w tym: odpowiednie warunki
bytowe, możliwości rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego, możliwości
zaspokajania indywidualnych potrzeb dziecka, możliwość właściwej edukacji i rozwoju
zainteresowań, odpowiednie warunki do wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
W roku sprawozdawczym w Dziale Pomocy Specjalistycznej realizowane były działania o
charakterze wsparciowym i integracyjnym adresowane do 38 rodzin zastępczych.
1. W dniu 16.03.2010 r. w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod
wierzbami” zorganizowano warsztaty pn.: ”Tradycje Wielkanocne”. W ramach spotkania
dzieci wraz z rodzicami pod okiem odtwórczyni ludowej wykonywały kartki świąteczne
oraz kolorowe pisanki związane z obchodami Świąt Wielkiej Nocy. W organizację
spotkania włączyli się Wolontariusze, którzy wspierali uczestników w wykonywaniu prac.
74
2. W dniu 21.05.2010 r. w ramach Obchodów Europejskiego Dnia Walki z Ubóstwem
zaproponowano rodzinom zastępczym uczestniczenie w seansie filmowym bajki pt:” Most
do Terabithii” w Artystycznym Domu Animacji ”ADA”.
3. W dniu 31.05.2010 r. rodziny zastępcze zostały zaproszone na zabawę z okazji Dnia
Dziecka zorganizowaną przez Dział Pomocy Środowiskowej na terenie siedziby Ośrodka
Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy przy ul. Czereśniowej 35.
4. Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego obchodzonego 30.05.2010 r. oraz z Okazji
Dnia Dziecka zorganizowano w dniu 12.06.2010 r. dla dzieci i ich opiekunów wyjście do
Teatru „Roma” na musical ”Mały Książę”.
5. W dniu 15 grudnia 2010 r. rodziny zastępcze z terenu Dzielnicy Włochy uczestniczyły
w „Jasełkach Wielopokoleniowych 2010r.” element finalny programu pn.
„Międzypokoleniowy festiwal pozytywnych wydarzeń 2010r.” oraz poczęstunku
wigilijnym połączonym z wręczaniem upominków (paczek świątecznych) od Mikołaja
6. Członkowie rodzin zastępczych byli kierowani i korzystali z konsultacji psychologa,
terapeuty, konsultanta ds. przemocy w rodzinie oraz pracownika socjalnego Działu Rodzin
Zastępczych Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie pełniącego dyżury w siedzibie
Działu Pomocy Specjalistycznej.
7. W ramach działań wsparciowych adresowanych do rodzin zastępczych, pracownik
Działu Pomocy Specjalistycznej utrzymywał systematyczny kontakt z rodzinami poprzez
wizyty w środowisku w zależności od potrzeb rodziny (raz na miesiąc, raz na trzy
miesiące, raz na sześć miesięcy).
75
2.5. Realizacja lokalnych programów społecznych
Program Akademia Wsparcia Rodziny
Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie od czerwca do grudnia 2010 r. realizował
program pn. „ Akademia Wsparcia Rodziny” współfinansowany z dotacji przyznanej w
ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie samorządowych programów z
zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną ogłoszony przez Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej.
Program realizowany był na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Astronautów
17, a koordynowany przez pracowników Działu Pomocy Specjalistycznej w ramach dodatkowego
zakresu czynności. Program adresowany był do rodzin z dziećmi zagrożonych wykluczeniem
społecznym .
Do programu przeprowadzono rekrutację rodzin przy współpracy z pracownikami socjalnymi,
którzy wytypowali rodziny spośród osób korzystających ze wsparcia Ośrodka, zamieszkujących na
terenie Dzielnicy Włochy. Uczestnikami programu było 13 rodzin z małymi dziećmi w wieku od
7 miesięcy do 12 lat, długotrwale korzystające ze świadczeń pomocy społecznej , zagrożone
umieszczeniem dzieci poza rodziną, charakteryzujące się bezradnością w sprawach opiekuńczo –
wychowawczych , w których często orzeczono nadzór kuratora sądowego.
W większości były to matki nie pracujące , pozostające w domu i opiekujące się dziećmi.
Osoby te na ogół wywodziły się z rodzin patologicznych (alkohol, przemoc w rodzinie) u których
z pokolenia na pokolenie przekazywane były niewłaściwe wzorce zachowań. Częstym problemem
u rodzin było ubóstwo wynikające min. z trudności w podjęciu i utrzymaniu pracy, trudne warunki
mieszkaniowe, niechęć do zmiany i podejmowania działań mających na celu poprawę sytuacji
życiowej. U rodzin biorących udział w programie bardzo charakterystyczna była postawa bierna,
negująca potrzebę zmiany, oporująca przed aktywnością własną, zachowania były kompatybilne z
ich funkcjonowaniem społecznym. Rodziny te miały niskie poczucie swojego sprawstwa, co w
znacznym stopniu upośledzało działania związane z dostosowaniem i przestrzeganiem norm i
zasad społecznych oraz dbaniem o swoją i cudzą przyszłość (w tym wypadku swoich dzieci), jak
również miało duży wpływ na systematyczne uczestniczenie w programie.
Cele programu :
- poprawa funkcjonowania rodziny pod kątem umiejętności wychowawczych opartych
na
prawidłowym rozwoju dziecka pod względem emocjonalnym, fizycznym,
edukacyjnym,
- poprawa funkcjonowania rodziny pod kątem społecznym i zawodowym ,
- nabycie umiejętności prawidłowej komunikacji rodzic-dziecko,
- zwiększenie świadomości i rozumienia funkcjonowania dziecka, jego rozwoju i potrzeb,
76
- poznanie sposobów motywowania dziecka do działań poprzez wspieranie poczucia wartości
dziecka, poszerzanie znajomości emocji swoich i dziecka i radzenia sobie z nimi,
- poszerzenie świadomości potrzeb, celów, zarówno swoich, jak i dziecka,
- poszerzenie umiejętności asertywnych, potrzebnych do rozpoznawania i stawiania granic
niezbędnych w procesie wychowawczym,
- wzrost poczucia bezpieczeństwa w rodzinie poprzez większą otwartość do dzielenia się swoimi
doświadczeniami i wątpliwościami,
- poprawa funkcjonowania psychoruchowego dzieci.
Program zakładał kompleksowe oddziaływania na różne sfery funkcjonowania
rodziny , poprzez realizację następujących działań:
- Opiekę asystenta rodziny – asystent rodziny
indywidualnie docierał do rodzin
zagrożonych wykluczeniem społecznym , w celu rozwiązywania konkretnych problemów
rodziny, podniesienia poczucia sprawczości i zwiększenia poczucia wpływu na własne
życie. Obszary pracy asystenta rodzinnego skupiały się na pomocy:
- w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych,
- w rozwiązywaniu problemów psychologicznych w rodzinie,
- w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziedmi ,
- w poszukiwaniu , podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej,
- wspieraniu aktywności społecznej,
- motywowaniu do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
- Grupę szkoleniowo - edukacyjną dla rodziców, której zakres tematyczny obejmował:
- poszerzenie umiejętności wychowawczych rodzica poprzez rozmowy instruktarzowe i
edukacyjne:
1) jak dbad o dziecko, aby prawidłowo się rozwijało,
2) jak rozmawiad z dzieckiem, aby słuchało poleceo i wykonywało je, aby
prawidłowo reagowało na różne sytuacje rodzinne i społeczne,
3) jak wzmacniad samoocenę u dziecka, aby nie reagowało wycofaniem i brakiem
chęci do podejmowania działao w celu własnego rozwoju,
4) nauczenie rodzica prawidłowych reakcji na różne emocje dziecka,
5)
jak dbad o dziecko, aby miało zagwarantowane poczucie bezpieczeostwa,
77
6)
nauczenie rodziców różnicowania faz rozwojowych u dzieci, jak wspomagad
rozwój własnego
dziecka, jak bawid się z dzieckiem, jak wspierad poprzez
pozytywną motywację, czym zastąpid
kary (w tym) bicie, jak rozpoznawad
własne emocje i cele,
7) jak stawiad granice dziecku, aby słuchało i szanowało rodzica,
8)
nauczenie rodziców prawidłowej komunikacji między wszystkimi członkami
rodziny.
- Spotkania z ekspertami :
- lekarzem pediatrą, który prowadził wykłady na temat prawidłowego odżywiania,
pielęgnowania dziecka, konieczności zgłaszania się na
kontrolę do specjalistów,
zagrożeo zdrowotnych.
-Opiekę dla dzieci podczas zajęd rodziców – w celu umożliwienia udziału całych rodzin w
zajęciach,
zapewnieniem opieki nad dziedmi (podczas zajęd grup szkoleniowo-
edukacyjnych dla rodziców oraz podczas zajęd z ekspertami) zajmowali się wolontariusze
współpracujący z Ośrodkiem.
- Grupę edukacyjną dla dzieci z udziałem rodziców prowadzoną przez terapeutów takimi
metodami pracy, jak: terapia pedagogiczna, logopedyczna, socjoterapia , muzykoterapia.
Zakres tematyczny obejmował:
- prace z dziedmi nad poszerzaniem umiejętności edukacyjnych i emocjonalnych,
- współpracę w grupie z rówieśnikami,
- komunikację między rówieśnikami,
- różnicowanie własnych potrzeb,
- pracę nad poczuciem własnej wartości,
- naukę funkcji językowych, matematycznych, fizycznych poprzez zabawy edukacyjne.
Nauczenie rodziców obserwacji swoich dzieci i różnicowanie ich potrzeb poprzez aktywny
udział w zabawie i nauce, naukę współpracy w grupie.
-Terapię indywidualną i rodzinną ( konsultacje diagnostyczne)
w związku z
pojawiającymi się problemami psychologicznymi.
78
- Terapię integracji sensorycznej dla dzieci biorących udział w programie, u których
zdiagnozowano podczas trwania zajęd nieprawidłowości w rozwoju psycho –ruchowym,
które uniemożliwiały prawidłowy rozwój i wymagały szybkiej interwencji specjalisty .
- Wydanie broszur edukacyjnych z obszaru wczesnej profilaktyki i wychowania bez
przemocy dla rodziców uczestniczących w programie oraz rodzin z terenu Dzielnicy
Włochy.
- Superwizję dla asystentów rodziny.
W ramach realizacji programu zostały osiągnięte następujące rezultaty:
poszerzyła się wiedza rodziców na temat psychologii rozwoju dziecka,
zwiększyły się kompetencje wychowawcze u osób biorących udział w programie,
wyposażono rodziców w kompetencje, które pozwolą im łatwiej rozpoznawać potrzeby
dzieci oraz podejmować działania w celu ich zaspokojenia,
udzielono wsparcia w codziennych problemach wychowawczych w miejscu zamieszkania,
polepszyła
się sytuacja rodzinna dzieci, które będą miały lepsze warunki do
prawidłowego rozwoju,
powstała grupa edukacyjna dla rodziców.
poszerzono specjalistyczną ofertę pomocy dla mieszkańców Dzielnicy Włochy,
zmniejszono ryzyko stosowania przemocy wobec dzieci,
zmniejszono opóźnienia rozwojowe u dzieci , zdiagnozowano problemy.
Dodatkowo za pozytywną zmianę i osiągnięte efekty miękkie można uznad:
- wzrost świadomości rodziców co do ról jakie pełnią w rodzinie i brania za to odpowiedzialności w
sytuacji stawiania dzieciom granic,
- zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie aktywnego poszukiwania pracy ( w tym podjęcie
zatrudnienia przez 2 osoby),
-zwiększenie świadomości co do przyczyn trudnej sytuacji życiowej (w tym podjęcie leczenia na
dziennym oddziale psychiatrycznym przez 1 osobę i próbę podjęcia indywidualnej terapii przez 1
osobę),
- zdiagnozowanie problemów opóźnieo rozwojowych i zaburzeo zachowania ,psychicznych dzieci
(np. wykrycie autyzmu u dziecka, ) co przyczyniło się do podjęcia wczesnej pracy terapeutycznej i
79
zmiany leków w sytuacji zaburzeo psychicznych (1 dziecko), uzyskania indywidualnego nauczania
(1 dziecko),
- ujawnienie przemocy domowej i podjęcie stosownych oddziaływao umożliwiający zatrzymanie
przemocy ( w przypadku 2 rodzin)
- diagnoza osobistych problemów, umożliwiająca skierowanie do specjalistów - celem podjęcia
dalszej pracy (w sytuacji 5 rodzin),
- bardzo duża poprawa w sytuacji mieszkaniowej ( w tym uzyskanie dostępu do prądu, wody,
wygospodarowania oddzielnego pokoju i kącika dla dziecka w sytuacji 2 rodzin),
- uzyskanie wskazówek do dalszej pracy z rodzinami
wg pogłębionych rzetelnych diagnoz
środowisk ( 13 rodzin).
Na podstawie zgromadzonego materiału opisowego i wymiany doświadczeń realizatorów zadań
można powiedzieć, iż program umożliwił min. przygotowanie bardzo obszernych diagnoz rodzin i
zdefiniowania głównych obszarów problemowych, przyczynił się do sformułowania wniosków do
dalszej pracy, jak również pokazał konieczność włączenia tej grupy uczestników do dalszych
działań umożliwiających głębszy proces korekcyjny i terapeutyczny.
Niezwykle cenna i znacząca okazała się praca asystenta rodziny jako osoby, która zdobyła zaufanie
rodziny, mogła aktywnie uczestniczyć w zmianie i ją wprowadzać, co nie było możliwe w sytuacji
kontaktu rodziny z pracownikiem socjalnym
ze względu na ograniczenia czasowe oraz
zależnościowe.
W trakcie realizacji programu najtrudniej było przeciwdziałać biernej postawie i braku motywacji
do zdobywania wiedzy i angażowania się w różne działania uczestników programu. Motywacja
odbywała się poprzez podpisywanie kontraktów socjalnych
oraz organizację zebrań z
uczestnikami.
Dużym problemem okazał się również brak możliwości kontynuacji powyższych działań
jako dłuższego procesu co w sytuacji rodzin głęboko zaburzonych jest nieodzowne.
Trwałe, pozytywne zmiany wymagają czasu .
Broszura edukacyjna z obszaru wczesnej profilaktyki i wychowania bez
przemocy
wydana w ramach realizacji zadania.
80
81
2.6. Koordynacja i współpraca w ramach zadań realizowanych we Włochowskim
Klubie Aktywizacji Zawodowej
• od maja 2010r. w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej został uruchomiony Włochowski
Klub Aktywizacji Zawodowej , którego koordynatorem został pracownik Działu Pomocy
Specjalistycznej. Zadania w ramach Klubu realizowane były przez czterech pracowników
(jednego z Działu Pomocy Specjalistycznej i trzech pracowników socjalnych z Działu
Pomocy Środowiskowej).
W ramach realizacji zadań Klubu zawarto Porozumienie z Mazowiecką Wojewódzką
Komendą Ochotniczych Hufców Pracy, co zapoczątkowało dyżury w klubie pracy doradcy zawodowego i pośrednika pracy Młodzieżowego Biura Pracy oraz dyżury
pracowników socjalnych.
Oferta Klubu skierowana była do dorosłych osób bezrobotnych oraz młodzieży w wieku
od 15 do 25 roku życia z terenu Dzielnicy Włochy.
W ramach swojej działalności Klub oferował :
- dostęp do komputera (internetu), telefonu,
- pomoc w bezpłatnym umieszczaniu w internecie ogłoszeń osób bezrobotnych „poszukuję
pracy”,
- pomoc w napisaniu dokumentów aplikacyjnych,
- indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym oraz pośrednikiem pracy (odbywały się
od poniedziałku – do czwartku w godz. 8.00-10.00),
-dostęp do ofert pracy stałej lub czasowej z bazy Młodzieżowego Biura Pracy,
-udział w tematycznych zajęciach warsztatowych.
Od maja do końca grudnia 2010r do Klubu zgłosiło się :
- 79 osób bezrobotnych z czego 49 osób podjęło zatrudnienie lub inną pracę zarobkową,
- 25 osób skorzystało z informacji niezbędnych do podjęcia decyzji zawodowych w szczególności
o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia.
2.7. Działania promocyjne
W ramach promocji działu i Ośrodka, której celem było dotarcie do jak najszerszej grupy
odbiorców i pokazanie pozytywnego wizerunku Działu oraz Ośrodka:
- w dniu 19.11.2010 psycholog aktywnie uczestniczył, w charakterze eksperta, w
międzynarodowej konferencji organizowanej przez fundację „Mederi” dotyczącej użycia
tekstów fundamentalnych w pracy z dzieckiem i rodziną,
82
- opracowano ulotkę dotyczącą terapii grupowej dla dzieci z problemami
psychopedagogicznymi i rozpowszechniono ją w placówkach tj. szkołach, przychodniach,
okolicznych sklepach, gazetach,
- cyklicznie zamieszczano ogłoszenia o pracy działu i Ośrodka oraz artykuły o
przygotowywanych działaniach w lokalnej prasie i na stronie internetowej.
2.8. Wspieranie i animacja współpracy ze środowiskiem lokalnym
- na bieżąco nawiązywano współpracę ze wszystkimi dzielnicowymi szkołami,
przedszkolami, klubami młodzieżowymi, świetlicami środowiskowymi poprzez kontakt
osobisty oraz przesyłanie oferty pomocy działu,
- zorganizowano spotkanie przedstawicieli Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym Działu
Pomocy Specjalistycznej zajmujących się problematyką przemocy w rodzinie, z
komendantem komisariatu oraz podległymi jemu funkcjonariuszami i uzgodniono wstępne
formy współpracy na rzecz świadczenia pomocy ofiarom przemocy w rodzinie,
- zainicjowano dzielnicowe działania integracyjne seniorów z Dziennych Domów Pomocy ,
młodzieży i dzieci z Klubów Młodzieżowych oraz rodzin zastępczych w ramach przygotowywania
Jasełek Wielopokoleniowych.
2.9. Organizacja spotkań szkoleniowych i tematycznych dla pracowników innych
działów Ośrodka Pomocy Społecznej i odbiorców zewnętrznych
- zorganizowano szkolenie dla pracowników Działu Pomocy Środowiskowej Ośrodka
na temat mechanizmów i etapów
rozwojowych dziecka oraz wpływających na nie
warunków rodzinno/środowiskowych,
- przeprowadzono wykłady dotyczące zagadnienia występowania przemocy w rodzinie dla
pensjonariuszy Dziennych Domów Pomocy przy ul. Robotniczej 15 i ul. Potrzebnej 10,
- przeprowadzono szkolenie wśród pracowników socjalnych dotyczące nowelizacji ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
2.10. Organizacja i prowadzenie spotkań interdyscyplinarnych
W ramach realizacji zadań działu pracownicy byli inicjatorami, jak również uczestnikami
zespołów interdyscyplinarnych.
W roku 2010 psycholog uczestniczył w czterech spotkaniach interdyscyplinarnych dotyczących
rodzin podopiecznych Ośrodka.
Konsultant organizował i prowadził zespoły interdyscyplinarne (zostało zwołanych 6 takich
spotkao) dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz pomocy rodzinie.
Specjalista Pracy Socjalnej uczestniczył w 2 spotkaniach zespołów interdyscyplinarnych
zorganizowanych w siedzibie tut. Działu w sprawie 2 rodzin, z którymi następnie
prowadził regularną pracę w środowisku nad poprawieniem sposobu ich funkcjonowania,
rozwiązywaniem bieżących problemów, motywowaniem do działań itp.
83
2.11. JASEŁKA WIELOPOKOLENIOWE 2010
W dniu 15.12.2010r. odbyły się „Jasełka Wielopokoleniowe 2010 r.” , jako element
finalny programu pn. „Międzypokoleniowy festiwal pozytywnych wydarzeń 2010 r.”
Program
powstał z inicjatywy Ośrodka,
„Clubu Zioma Janka”, oraz Klubu
Środowiskowego „Tu i Tam”. Celem programu była integracja środowiska lokalnego
poprzez wspólne przygotowanie wydarzenia scenicznego, tworzenie ozdób choinkowych i
świątecznych,
promowanie zdrowych wzorców spędzania wolnego czasu oraz zmianę
stereotypów w postrzeganiu osób starszych oraz dzieci i młodzieży .
Uczestnikami programu byli seniorzy z Dziennych Domów Pomocy, dzieci z rodzin
zastępczych z terenu Dzielnicy Włochy oraz dzieci i młodzież z „Clubu Zioma Janka” i
Klubu „Tu i Tam”. Podczas trwającego ponad miesiąc programu wydarzyło się wiele
ciekawych sytuacji integrujących i zbliżających różne pokolenia było min. wspólne
kolędowanie ,przygotowywanie ozdób świątecznych i scenografii, warsztaty teatralne,
kulinarne wariacje na temat „lecza” ,
Kulminacyjna
część programu tj. Jasełka Wielopokoleniowe miały swój finał w
Artystycznym Domu Animacji „ADA” przy ul. ks. Juliana Chrościckiego 14.
Na scenie można było podziwiać efekt wspólnej pracy, który zaskoczył wszystkich
zgromadzonych, gdyż w ten wigilijny wieczór udało się sercom młodym i starszym zabić
w jednym porywającym rytmie Wigilijnej opowieści. Na scenie oprócz wybitnych kreacji
aktorskich można było podziwiać również żłóbek wykonany przez chłopców ze
Schroniska dla Nieletnich Warszawa-Okęcie.
84
85
3. Dział Świadczeń
3.1. Zadania działu.
Do
podstawowych
zadań
Działu
Świadczeń
należało:
1) prowadzenie spraw obejmujących gromadzenie i przetwarzanie informacji w zakresie
świadczeń pomocy społecznej w systemie informatycznym „Pomost”, w tym w
szczególności:
a) wprowadzanie danych do bazy danych prowadzonej w systemie informatycznym
„Pomost”, w tym rejestracja: rodzin, wniosków o pomoc, wywiadów środowiskowych oraz
decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy społecznej, realizacji świadczeń
oraz
informacji
o
wykonywanej
pracy
socjalnej,
b) przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawie przyznania
świadczeń pomocy społecznej na podstawie akt przygotowanych i przedstawionych przez
Dział Pomocy Środowiskowej według ustalonych wzorców decyzji – z wyłączeniem
projektów decyzji, w tym uzasadnień, w sprawach: odmowy przyznania świadczeń,
postępowań prowadzonych w wyniku wznowienia, zwrotu świadczeń nienależnie
pobranych, postępowań przekazanych do ponownego rozpatrzenia przez organ II instancji,
c)obsługa składek zdrowotnych na Fundusz Ubezpieczeń Zdrowotnych w zakresie zadań
Ośrodka,
d)
przygotowywanie
list
wypłat
świadczeń
pomocy
społecznej,
e)przygotowywanie sprawozdań objętych zbiorem danych zarejestrowanych w systemie
„Pomost” oraz przekazywanie tych sprawozdań drogą elektroniczną do właściwych
organów w zakresie pomocy społecznej,
f) ustalanie potrzeb w zakresie akutalizacji i zmian w systemie „Pomost” oraz
monitorowanie funkcjonowania tego systemu w Ośrodku,
g) przygotowywanie informacji o stanie zaangażowania środków na pomoc społeczną
wynikającym z wydanych decyzji administracyjnych, z podziałem na poszczególne formy
świadczeń,
2) prowadzenie spraw w zakresie niepieniężnych świadczeń pomocy społecznej w formie
sprawienia pogrzebu;
3) rozliczanie odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia na podstawie wydanych decyzji;
4) rozliczanie umów zawartych z podmiotami zewnętrznymi w zakresie zlecenia realizacji
świadczeń pomocy społecznej udzielanych w naturze (usługi, obiady) – w przypadku
zlecenia wykonania tych zadań podmiotom zewnętrznym (opisywanie faktur w
powyższym; zakresie);
5) rozliczanie odpłatności klientów za świadczenia pomocy społecznej udzielone w formie
gorącego posiłku (obiadu) – zgodnie z wydanymi decyzjami oraz zgodnie z
obowiązującymi przepisami;6) rozliczanie odpłatności klientów za świadczenia pomocy
społecznej udzielone w formie usług, za wyjątkiem usług świadczonych w ośrodkach
wsparcia
prowadzonych
przez
Ośrodek;
7) prowadzenie rejestru wzorców decyzji administracyjnych – opracowanych w ramach
Ośrodka i akceptowanych przez radcę prawnego oraz inicjowanie aktualizacji tych
wzorców w związku ze zmianą przepisów dotyczących zadań Ośrodka.
W 2010r. Dział Świadczeń wprowadził do bazy danych informacje z 2920 wywiadów
środowiskowych, zarejestrował w systemie 2766 wniosków o przyznanie pomocy
(odpowiednio w roku 2009 – 2895 wywiadów oraz 2976 wniosków)
86
Ponadto Dział Świadczeń w oparciu o wprowadzone do systemu POMOST dane
przygotowywał projekty decyzji administracyjnych oraz na podstawie zatwierdzonych już
decyzji generował listy wypłat.
Dział Świadczeń w 2010 roku przygotował projekty 21 postanowień oraz 4581 decyzji
administracyjnych (w roku 2009 odpowiednio 22 postanowienia i 4465 decyzji.
RODZAJ
POMOCY
PRZYZNANEJ
DECYZJĄ 2009r.
ADMINISTRACYJNĄ
Zasiłki celowe (w tym zwrotne lub z jednoczesnym odstąpieniem od 2638
dochodzenia zwrotu) i specjalne zasiłki celowe
2010r.
Zasiłki okresowe
47
51
Paczki dla dzieci i dorosłych
271
0
Posiłki dla dzieci i dorosłych
327
379
Pobyt w Dziennych Domach Pomocy
84
62
Pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy
31
66
Specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługujące na podstawie 42
przepisów o ochronie zdrowia psychicznego
37
Usługi specjalistyczne
97
96
Usługi opiekuńcze
313
277
Zasiłki stałe
188
296
Program wieloletni dożywianie
93
40
Przyznanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej
49
48
Inne (umorzenia postępowań, zmieniające, odmowy)
285
225
RAZEM
4465
4581
3004
87
5000
4500
Zasiłki celowe (w tym zwrotne lub z jednoczesnym
odstąpieniem od dochodzenia zwrotu) i specjalne zasiłki
celowe
Zasiłki okresowe
4000
Paczki dla dzieci i dorosłych
3500
Posiłki dla dzieci i dorosłych
Pobyt w Dziennych Domach Pomocy
3000
Pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy
Specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługujące na
podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego
2500
Usługi specjalistyczne
2000
Usługi opiekuńcze
Zasiłki stałe
1500
Program wieloletni dożywianie
1000
Przyznanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej
Inne (umorzenia postępowań, zmieniające, odmowy)
500
RAZEM
0
2009r.
2010r.
Na podstawie powyższych decyzji wygenerowano 711 list wypłat w tym:
z kasy Ośrodka na łączną kwotę 1.005.017,50 zł.,
zleconych do wypłaty z Banku Spółdzieczego (zasiłki stałe) 407.234,87 zł.
przekazów pocztowych 274,573,62 zł.,
przelewów na konta osobiste i instytucji (RWE STOEN, ZGN, MZG i inne).
Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że najczęściej udzielana była
wnioskodawcom pomoc w formie zasiłków celowych (w tym zwrotnych lub z
jednoczesnym odstąpieniem od dochodzenia zwrotu) oraz specjalnych zasiłków celowych.
Uzupełnieniem pomocy w formie wyżej opisanych zasiłków były paczki dla dzieci i
dorosłych oraz posiłki dla dzieci i dorosłych.
Do zadań Działu Świadczeń należało również sprawdzanie pod względem
merytorycznym not obciążeniowych ze szkół, wraz z wykazami nazwisk dzieci, którym
Ośrodek po przyznaniu decyzją administracyjną posiłków, opłacał powyższe świadczenia.
Dział Świadczeń rozliczał realizowane przez Agencję Służby Społecznej B.Kościelak –
usługi świadczone na rzecz podopiecznych (dla 79 osób – usługi opiekuńcze, 31 osób –
88
usługi pielęgnacyjne oraz 10 osób – specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone osobom
z zaburzeniami psychicznymi) oraz obiady przygotowywane dla podopiecznych Ośrodka
przez firmę Akcent Catering sp. z o.o. (dla 235 osób). Ponadto również do zadań działu
należało przygotowywanie dokumentacji oraz rozliczanie usług pogrzebowych dla osób,
których pochówkiem zajął się Ośrodek. W 2009 r. i 2010r. Dział Świadczeń zorganizował
pochówek dla:
Pogrzeby
2009r.
2010r.
35000
30000
Ilość
11
10
kwota
33576,60
29784,08
33576,6
29784,08
25000
20000
2009r.
2010r.
15000
10000
5000
11
0
kwota
10
Ilość
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Dział Świadczeń pracował w
homologowanym systemie komputerowym POMOST, z którego drogą elektroniczną
przekazywał sprawozdania:
kwartalne,
półroczne,
roczne,
tzw. zbiory centralne (dotyczące struktury świadczeniobiorców oraz przyznawanej
pomocy).
89
Dział Administracyjny
4.1. Zadania działu.
Dział Administracyjny w 2010 r. realizował zadania wynikające z Regulaminu
organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy
ustalonego Zarządzeniem Nr 1/2009 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy z dnia 20 lutego 2009 r. Na komórce
organizacyjnej spoczywała koordynacja spraw związanych z zapewnieniem
właściwej oraz zgodnej z przepisami i regulaminami organizacji działania Ośrodka.
W celu zapewnienia właściwego funkcjonowania jednostki w 2010 r. zostało
zarejestrowanych 28 zarządzeń dyrektora, które w sposób szczegółowy i
porządkujący regulowały wewnętrzną pracę Ośrodka jako podmiotu. Na Dziale
Administracyjnym spoczywało przygotowywanie upoważnień oraz pełnomocnictw.
W roku sprawozdawczym zostało zarejestrowanych 78 upoważnień i
pełnomocnictw. Były to dokumenty upoważniające Dyrektora do podejmowania
działań w imieniu Prezydenta m. st. Warszawy, jak i upoważnienia udzielane przez
Dyrektora pracownikom do wykonywania określonych czynności, a także osobom,
tym podmiotom gospodarczym, nie będącym pracownikami tutejszego Ośrodka.
W ramach struktury wewnętrznej Działu działały Kancelaria i Sekretariat,
które prowadziły obsługę kancelaryjno-biurową spraw załatwianych w Ośrodku, w
tym również przez Dyrektora oraz prowadziły niezbędną dokumentację w
powyższym zakresie.
W ramach obsługi kancelaryjnej, pracownik Kancelarii Ośrodka w Książce
kancelaryjnej zarejestrował 11451szt. korespondencji, która wpłynęła do Ośrodka.
W stosunku do roku 2009 r. nastąpił prawie 9% wzrost napływającej
korespondencji. W
Dzienniku korespondencji wewnętrznej, prowadzonej
pomiędzy komórkami organizacyjnymi Ośrodka zostało wpisanych 365 pozycji, co
stanowi ponad 200% wzrost w odniesieniu do poprzedniego roku
sprawozdawczego.
Kancelaria była również odpowiedzialna za przygotowanie i wysyłanie
korespondencji wychodzącej za pośrednictwem Poczty Polskiej. W 2010 r. zostało
wysłanych 4174 listów i jest to o 18 % więcej niż w roku poprzednim. Tendencję
zniżkową (o ok.11%) wykazała korespondencja napływająca do Ośrodka, a była
mylnie skierowana. W omawianym okresie pracownik Kancelarii przekazywał
korespondencję mylnie skierowaną do właściwych organów w 31 przypadkach.
Pracownik Sekretariatu prowadząc dziennik korespondencji wewnętrznej
w sprawach pracowniczych zarejestrował 998 pism i jest to o 385 pism więcej niż
w 2009 r.
Ponadto w ramach Sekretariatu były wykonywane czynności związane z
koordynowaniem:
1) przyjęć interesantów przez Dyrektora w sprawach skarg i wniosków,
prowadzenie ewidencji przyjęć interesantów w powyższym zakresie
2) kontaktów zewnętrznych Dyrektora
3) kontaktów dyrektora z kierownikami i pracownikami Ośrodka.
90
Realizując zapisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych,
dla spraw prowadzonych w Dziale Administracyjnym założono 80 teczek w oparciu
o symbole klasyfikacyjne oraz hasła klasyfikacyjne jednolitego rzeczowego wykazu
akt. W ramach tych teczek zostały wydzielone sprawy – podteczki w ilości 10
sztuk.
Porównując do roku 2009 nastąpił ok. 16% przyrost akt prowadzonych w oparciu o
jednolity rzeczowy wykaz akt.
Do zadań realizowanych przez Dział Administracyjny należało również
prowadzenie spraw pracowniczych pracowników Ośrodka, w tym m. in.:
1) prowadzenie akt osobowych pracowników,
2) prowadzenie ewidencji pracowników,
3) prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem
pracowników,
ustalaniem
wynagrodzeń,
udzielaniem
urlopów,
przyznawaniem innych świadczeń pracowniczych, zapewnienie realizacji
przepisów w sprawie wynagrodzeń pracowników Ośrodka,
4) zapewnienie racjonalnej gospodarki etatami i funduszem płac,
5) prowadzenie spraw dotyczących Funduszu Świadczeń Socjalnych,
zapewnienie właściwej realizacji przepisów w powyższym zakresie,
6) zapewnienie realizacji przepisów dotyczących doskonalenia zawodowego
pracowników,
7) prowadzenie ewidencji czasu pracy uwzględniającej urlopy, zwolnienia
lekarskie, pracę w godzinach nadliczbowych oraz nadzór nad dyscypliną
pracy,
8) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród i wyróżnień oraz
odznaczeń,
9) prowadzenie spraw w zakresie odpowiedzialności służbowej i dyscyplinarnej
pracowników,
10) prowadzenie spraw z zakresu zaopatrzenia emerytalnego pracowników,
11) prowadzenie i załatwianie innych spraw pracowniczych wynikających z
ustawy o pracownikach samorządowych oraz Kodeksu pracy oraz
zapewnienie realizacji wyżej wskazanych przepisów,
12) przygotowywanie projektu regulaminu pracy oraz projektów zmian tego
regulaminu,
13) przygotowywanie
regulaminów
wynagradzania
i
premiowania
z uwzględnieniem obowiązujących przepisów,
14) koordynowanie realizacji zadań w zakresie obowiązków pracodawcy
wynikających z Kodeksu pracy oraz przepisów szczególnych,
15) zapewnienie realizacji zadań w zakresie oświadczeń majątkowych zgodnie
z ustawą o samorządzie gminnym.
4.2. Realizacja zamówień publicznych.
Ośrodek jako jednostka działająca w sektorze finansów publicznych była
zobligowana do wydatkowania swoich środków finansowych w oparciu i zgodnie z
91
ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. Nr
2010, Nr 223, poz. 759 z późn. zm). W celu zapewnienia prawidłowego
funkcjonowania oraz realizacji swoich statutowych zadań w okresie
sprawozdawczym zostały udzielone zamówienia publiczne (umowy pisemne).
Większość z nich była udzielona w oparciu o warunki określone w art. 4 pkt 8
ustawy Prawo zamówień publicznych i tylko 5 umów podpisano w wyniku
przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego.
W 2010 roku zostało zawartych 170 umów cywilnoprawnych, z czego:
1) 124 umowy zawarte z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność
gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
oraz do Krajowego Rejestru Sądowego;
2) 4 umowy o dzieło, które dotyczyły:
a) przeprowadzenia 2 warsztatów pn.: „Tradycje wielkanocne”
b) wykonania projektu instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach nr 1, 6, 7,
12, 14 i 15 - zlokalizowanych w obiekcie Zamawiającego/Ośrodka
Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy, położonym pod
adresem: ul. Czereśniowa 35, 02-457 Warszawa
c) wykonania autorskiego opracowania Pt.: „ Raport ewaluacyjny projektu
pn.: „Czas na zmianę – program aktywnej integracji Społecznej i
zawodowej osób z Dzielnicy Włochy”
d) przygotowania raportu zawierającego diagnozę społecznych potrzeb
i zasobów Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy;
3) 42 umowy zlecenia zawarte z osobami fizycznymi w następującym
zakresie:
Lp
.
1.
Nr Umowy
zlecenia
UMOWY ZLECENIA ZAWARTE W 2010 R.
Przedmiot umowy
6/2010
Sprzątanie pomieszczeń biurowych Ośrodka
2.
14/2010
3.
18/2010
Prowadzenie zajęć rytmiczno-muzycznych z
elementami muzykoterapii
Sprzątanie pomieszczeń biurowych Ośrodka
4.
19/2010
Sprzątanie pomieszczeń biurowych Ośrodka
5.
26/2010
6.
42/2010
7.
34/2010
Odśnieżanie posesji Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy
zlokalizowanych w Warszawie przy ul.
Czereśniowej 35 oraz ul. Robotniczej 15
Realizacja zadań kierownika Projektu
systemowego pn.: „Czas na zmianę – program
aktywnej integracji Społecznej i zawodowej osób
z Dzielnicy Włochy” współfinansowanego ze
środków UE w ramach EFS
Sprzątanie pomieszczeń w Filii Domu Kultury Klubie Ikar przy al. Krakowskiej 110/114 w
Warszawie, po zakończeniu uroczystego spotkania
z okazji Świat Wielkanocnych, zorganizowanego
przez OPS dla osób korzystających z Pomocy
Okres
04.01.2010 r. –
15.01.2010 r.
15.01.2010 r. –
17.12.2010 r.
18.01.2010 r. –
29.01.2010 r.
01.02.2010 r. –
05.02.2010 r.
08.02.2010 r. –
26.02.2010 r.
01.05.2010 r. –
31.12.2010 r.
29.03.2010 r.
Wartość
umowy
1250,00
2480,00
1250,00
625,00
1200,00
32000,00
600,00
92
8.
49/2010
9.
46/2010
10.
50/2010
11.
58/2010
12.
59/2010
13.
60/2010
14.
61/2010
15.
63/2010
16.
54/2010
17.
55/2010
Ośrodka.
Wyniesienie w dniu 17.06.2010 r. sprzętów i
mebli biurowych z 2 pomieszczeń Działu Pomocy
Specjalistycznej, W-wa, ul. Czereśniowa 118 oraz
wniesieniu tych samych sprzętów i mebli
biurowych do tych samych pomieszczeń w dniu
20.06.2010 r.
Realizacja zadań trenera prowadzącego Trening
umiejętności życiowych dla uczestników Projektu
systemowego pn.: „Czas na zmianę – program
aktywnej integracji Społecznej i zawodowej osób
z Dzielnicy Włochy” współfinansowanego ze
środków UE w ramach EFS
Realizacja zadań trenera prowadzącego Trening
umiejętności wychowawczych dla uczestników
Projektu systemowego pn.: „Czas na zmianę –
program aktywnej integracji Społecznej i
zawodowej osób z Dzielnicy Włochy”
współfinansowanego ze środków UE w ramach
EFS
Wyniesienie w dniu 01.07.2010 r. sprzętów i
mebli biurowych z 2 pomieszczeń Działu Pomocy
Specjalistycznej, W-wa, ul. Czereśniowa 118 oraz
wniesieniu tych samych sprzętów i mebli
biurowych do tych samych pomieszczeń w dniu
04.07.2010 r.
17.06.2010 r. i
20.06.2010 r.
375,00
14.06.2010 r. –
01.07.2010 r.
4800,00
11.08.2010 r. –
17.08.2010 r.
4000,00
01.07.2010 r. i
04.07.2010 r.
375,00
Realizacja zadań asystenta rodziny dla 6 rodzin w ich
środowisku zamieszkania tj. Dzielnicy Włochy
uczestniczących w Programie wsparcia dla 12 rodzin z
dziećmi zagrożonych wykluczeniem społecznym pn.
,,Akademia Wsparcia Rodziny”, współfinansowanego
ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
Realizacja zadań asystenta rodziny dla 6 rodzin w ich
środowisku zamieszkania tj. Dzielnicy Włochy
uczestniczących w Programie wsparcia dla 12 rodzin z
dziećmi zagrożonych wykluczeniem społecznym pn.
,,Akademia Wsparcia Rodziny”, współfinansowanego
ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
Realizacja zadań terapeuty prowadzącego zajęcia
szkoleniowo – edukacyjne dla rodzin z dziećmi
uczestniczących w Programie wsparcia dla 12 rodzin z
dziećmi zagrożonych wykluczeniem społecznym pn.:
,,Akademia Wsparcia Rodziny”, współfinansowanym
ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
zapewnienia 21 godzin opieki nad dziećmi podczas
zajęć rodziców uczestniczących w Programie wsparcia
dla 12 rodzin z dziećmi zagrożonych wykluczeniem
społecznym pn. ,,Akademia Wsparcia Rodziny”,
współfinansowanym ze środków Ministerstwa Pracy i
Polityki Społecznej
08.07.2010 r. –
31.12.2010 r.
13441,50
08.07.2010 r. –
31.12.2010 r.
13050,00
08.07.2010 r. –
31.12.2010 r.
1890,00
08.07.2010 r. –
31.12.2010 r.
945,00
Realizacja zadań trenera prowadzącego Trening
asertywności
dla
uczestników
Projektu
systemowego pn.: „Czas na zmianę – program
aktywnej integracji Społecznej i zawodowej osób
z Dzielnicy Włochy” współfinansowanego ze
środków UE w ramach EFS
Realizacja
zadań
terapeuty
rodzinnego
prowadzącego Terapię rodzinną dla uczestników
Projektu systemowego pn.: „Czas na zmianę –
program aktywnej integracji Społecznej i
zawodowej
osób
z
Dzielnicy
Włochy”
współfinansowanego ze środków UE w ramach
05.07.2010 r. –
20.07.2010 r.
4000,00
28.06.2010 r. –
15.12.2010 r.
4000,00
93
EFS
18.
62/2010
19.
64/2010
20.
65/2010
21.
81/2010
22.
89/2010
23.
82/2010
realizacja zadań terapeuty prowadzącego zajęcia
szkoleniowo – edukacyjne dla rodzin z dziećmi
uczestniczących w Programie wsparcia dla 12 rodzin z
dziećmi zagrożonych wykluczeniem społecznym pn.:
,,Akademia Wsparcia Rodziny”, współfinansowanym
ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
realizacja zadań terapeuty prowadzącego zajęcia
edukacyjne dla dzieci z 12 rodzin uczestniczących w
Programie
wsparcia
dla
rodzin
zagrożonych
wykluczeniem społecznym pn. ,,Akademia Wsparcia
Rodziny”,
współfinansowanego
ze
środków
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
realizacja zadań terapeuty prowadzącego zajęcia
edukacyjne dla dzieci z 12 rodzin uczestniczących w
Programie
wsparcia
dla
rodzin
zagrożonych
wykluczeniem społecznym pn. ,,Akademia Wsparcia
Rodziny”,
współfinansowanego
ze
środków
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
przeprowadzenie dwóch czterogodzinnych spotkań
superwizyjnych dla asystentów rodziny oraz osób
współpracujących (pracownicy socjalni) w ramach
Programu wsparcia dla 12 rodzin z dziećmi
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym
pn.
,,Akademia Wsparcia Rodziny”, współfinansowanego
ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
przeprowadzenie 4 godzin spotkań tematycznych w
ramach spotkań z ekspertami (lekarzem) w Programie
wsparcia dla 12 rodzin z dziećmi zagrożonych
wykluczeniem społecznym pn.: ,,Akademia Wsparcia
Rodziny”,
współfinansowanego
ze
środków
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
realizacja zadań trenera prowadzącego Trening
prawniczy dla uczestników Projektu systemowego
pn.: „Czas na zmianę – program aktywnej
integracji Społecznej i zawodowej osób z
Dzielnicy Włochy” współfinansowanego ze
środków UE w ramach EFS
24.
86/2010
realizacja zadań doradcy zawodowego prowadzącego
indywidualne konsultacje z doradztwa zawodowego dla
uczestników Projektu systemowego pn.: „Czas na
08.07.2010 r. –
31.12.2010 r.
1890,00
16.07.2010 r. –
31.12.2010 r.
3510,00
16.07.2010 r. –
31.12.2010 r.
3510,00
25.08.2010 r. –
30.11.2010 r.
1800,00
03.09.2010 r. –
30.11.2010 r.
400,00
23.08.2010 r. –
31.08.2010 r.
2400,00
06.09.2010 r. –
09.09.2010 r.
2000,00
13.09.2010 r. –
30.11.2010 r.
2240,00
06.09.2010 r. –
23.09.2010 r.
4800,00
26.10.2010 r.
250,00
26.10.2010 r.
250,00
01.09.2010 r.-
2500,00
zmianę – program aktywnej integracji Społecznej
i zawodowej osób z Dzielnicy Włochy”
współfinansowanego ze środków UE w ramach
EFS
25.
88/2010
26.
87/2010
prowadzenie terapii integracji sensorycznej dla dzieci
uczestniczących w Programie wsparcia dla 12 rodzin z
dziećmi zagrożonych wykluczeniem społecznym pn.:
,,Akademia Wsparcia Rodziny”, współfinansowanego
ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
realizacja zadań trenera prowadzącego Warsztat
aktywnego poszukiwania pracy
dla uczestników
Projektu systemowego pn.: „Czas na zmianę –
program aktywnej integracji Społecznej i
zawodowej
osób
z
Dzielnicy
Włochy”
współfinansowanego ze środków UE w ramach
EFS
27.
120/2010
28.
121/2010
29.
96/2010
Realizacja zadań w tym posprzątanie pomieszczeń: sala
główna, estrada, holl, toalety oraz szatnie w Klubie Ikar
ul. Aleja Krakowska 110/114 w Warszawie
Realizacja zadań w tym posprzątanie pomieszczeń: sala
główna, estrada, holl, toalety oraz szatnie w Klubie Ikar
ul. Aleja Krakowska 110/114 w Warszawie
Realizacja zadań: przygotowanie artykułu promującego
Projekt do gazety „Moja Dzielnica Włochy”,
94
30.
124/2010
31.
127/2010
32.
149/2010
33.
135/2010
przygotowania pisma do WUP dotyczącego negocjacji
w sprawie zawarcia umowy z Wojewódzkim Urzędem
Pracy w Warszawie, przygotowanie pisma do WUP w
sprawie zmiany formy zatrudnienia specjalisty ds.
finansowanych wraz z nowym wnioskiem o
dofinansowanie projektu, przygotowanie nowego
uzupełnionego Wniosku o dofinansowanie projektu
uwzględniającego korekty ustalone w trybie negocjacji
WUP, przygotowania porozumienia partnerskiego z
OHP (partnerem beneficjenta), przygotowania umowy
partnerskiej z OHP, Pomocy w uzyskaniu
pełnomocnictwa dla Zastępcy Dyrektora a następnie dla
p.o. Dyrektora, organizacji podpisów komendanta OHP
na dokumentach partnerskich, opracowania bloku
szkoleniowego zawierającego diagnozę potrzeb
uczestników projektu w odniesieniu do zakresu
proponowanej formy wsparcia, założeń organizacyjnych
określających sposób realizacji danej formy wsparcia,
planu nauczania określających w szczególności
tematykę nauczania, ich treść, rozkład zajęć,
przygotowania i skompletowania załączników do
Umowy o dofinansowanie w tym: kopi statutu Ośrodka
Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy,
problemu
bloku
szkoleniowego,
doradczego,
oświadczenia
Beneficjenta
i
Partnera
o
kwalifikowalności VAT, porozumienia partnerskiego,
umowy partnerskiej, pełnomocnictwa dla p.o. Dyrektora
Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st.
Warszawy, zaświadczenia Beneficjenta o niezaleganiu z
opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne lub innych opłat, zaświadczenia Partnera o
niezaleganiu z opłaceniem składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne lub innych opłat, zaświadczenie
Beneficjenta o niezaleganiu z uiszczeniem podatków,
harmonogram płatności, wymagań w odniesieniu do
informatycznego systemu finansowo – księgowego.
Realizacja zadań w tym wykonanie kosztorysu
zamiennego uwzględniającego pomiar schodów i
obmiar
robót/rzeczywistych
nakład
robót
zrealizowanych w związku (w ramach) z remontem
schodów wejściowych do budynku w którym mieści się
Środowiskowy
Dom
Samopomocy
przy
ul.
Astronautów 17 w Warszawie.
Realizacja zadań w tym: zbadania ofert złożonych przez
Wykonawców na remont Dziennego Domu Pomocy
Ośrodka Pomocy Społecznej Warszawie przy ul.
Robotniczej 15 na podstawie formularza rozeznania
cenowego w tym w szczególności do sprawdzenia
poszczególnych pozycji kosztorysów ofertowych i ich
zgodności
z
kosztorysem
inwestorskim oraz
przedmiarem robót, wykonania obowiązków pełnego
nadzoru
inwestorskiego
nad
realizacja
robot
budowlanych.
Realizacja zadań: opracowania Programu „Warsztat
aktywnego poszukiwania pracy”, przeprowadzania
Warsztatu
aktywnego
poszukiwania
pracy,
opracowania, przeprowadzenia i analizy ankiet
ewaluacyjnych
realizowanego
warsztatu,
monitorowania i badania stopnia zaspokojenia potrzeb
w ramach prowadzenia list obecności osób
uczestniczących w Projekcie przez cały czas trwania
warsztatu, współpracy z koordynatorem projektu i
asystentem koordynatora projektu.
„Włochowski program wsparcia aktywności zawodowej
osób
Realizacja zadań: opracowania Programu „Trening
umiejętności życiowych”, przeprowadzenia Treningu
30.09.2010 r.
20.10.2010 r.
250,00
02.11.2010 r. 03.12.2010 r.
1780,00
13.12.2010 r.23.12.2010 r.
3200,00
15.11.2010 r.25.11.2010 r.
3200,00
95
34.
142/2010
35.
136/2010
36.
137/2010
37.
140/2010
38.
139/2010
umiejętności życiowych, opracowania, przeprowadzania
i analizy ankiet ewaluacyjnych realizowanego treningu,
monitorowania i badania stopnia zaspakajania potrzeb w
ramach prowadzonego treningu osób uczestniczących w
szkoleniu
(osoby
potwierdzają
obecność
własnoręcznym
podpisem),
współpracy
z
koordynatorem projektu i asystentem koordynatora
projektu.
Realizacja zadań: opracowania Programu „Warsztat
asertywności”,
przeprowadzania
Warsztatu
asertywności , opracowania, przeprowadzania i analizy
ankiet ewaluacyjnych realizowanego warsztatu,
monitorowania i badania stopnia zaspokojenia potrzeb
w
ramach
prowadzonego
warsztatu
osób
uczestniczących w Projekcie przez cały czas trwania
warsztatu, prowadzenie indywidualnej dokumentacji
uczestników Projektu w tym
prowadzenia list
obecności osób uczestniczących w szkoleniu (osoby
potwierdzają obecność
własnoręcznym podpisem),
współpracy z koordynatorem projektu i asystentem
koordynatora projektu.
Realizacja zadań: przeprowadzenia indywidualnych
konsultacji
psychologicznych
z
uczestnikami,
monitorowania i badania stopnia zaspakajania potrzeb w
ramach prowadzonych konsultacji osób uczestniczących
w Projekcie przez cały czas trwania spotkań,
prowadzenie indywidualnej dokumentacji uczestników
Projektu, w tym prowadzenia list obecności osób
uczestniczących w konsultacjach (osoby potwierdzają
obecność własnoręcznym podpisem), przygotowania
opinii psychologicznych konsultowanych uczestników,
współpracy z koordynatorem projektu i asystentem
koordynatora
projektu,
przetwarzania
danych
osobowych w zakresie wynikającym z powierzonego
zadania.
Realizacja
zadań:
utrzymania
porządku
w
pomieszczeniach szkoleniowych i Biurze Projektu,
mycia podłóg w pomieszczeniach szkoleniowych i
Biurze Projektu, mycia naczyń, wyrzucania śmieci.
Realizacja zadań: przeprowadzenia indywidualnych
konsultacji z uczestnikami Projektu, przygotowania kart
usług pośrednika pracy dla każdego uczestnika Projektu,
udzielenia pomocy w przygotowaniu dokumentów
aplikacyjnych, nawiązania kontaktów z pracodawcami
w celu pozyskiwania ofert stażu i ofert pracy pod katem
doświadczenia zawodowego uczestników , pomocy
uczestnikom w wyszukiwaniu ofert ze szczególnym
uwzględnieniem Internetu, wsparcia uczestników w
kontaktach z pracodawcami, biurami pośrednictwa
pracy i Urzędem Pracy, monitorowania i badania
stopnia zaspokajania potrzeb osób uczestniczących w
Projekcie przez cały czas trwania spotkań, prowadzenia
indywidualnej dokumentacji uczestników Projektu, w
tym prowadzenia list obecności osób uczestniczących w
konsultacjach
(osoby
potwierdzają
obecność
własnoręcznym
podpisem),
współpracy
z
koordynatorem projektu i asystentem koordynatora
projektu, przetwarzania danych osobowych w zakresie
wynikającym z powierzonego zadania
Realizacja zadań: przeprowadzania indywidualnych
konsultacji z zakresu doradztwa zawodowego,
przygotowania listy potrzeb szkoleniowych uczestników
Projektu, udzielania pomocy uczestnikom Projektu przy
określaniu indywidualnej ścieżki rozwoju osobistego,
przygotowanie i prowadzenia kart usług doradczych ,
tworzenia
indywidualnych
Planów
Działania,
przygotowania niezbędnych
materiałów, ankiet,
29.11.2010 r.09.12.2010 r.
3200,00
15.11.2010 r.23.12.2010 r.
2000,00
18.10.2010 r.21.11.2010 r.
500,00
19.11.2010 r.31.12.2010 r.
4000,00
19.11.2010 r.31.12.2010 r.
3000,00
96
39.
134/2010
40.
150/2010
41.
170/2010
42.
171/2010
formularzy, tekstów, prowadzenia indywidualnej
dokumentacji
uczestników
Projektu,
w
tym
prowadzenia list obecności osób uczestniczących w
spotkaniach
(osoby
potwierdzają
obecność
własnoręcznym podpisem), monitorowania i badania
stopnia zaspokajania potrzeb w ramach prowadzonych
konsultacji osób uczestniczących w Projekcie przez cały
czas trwania spotkań, współpracy z koordynatorem
projektu i asystentem koordynatora projektu,
przetwarzania danych osobowych w zakresie
wynikającym z powierzonego zadania
Realizacja zadań: przeprowadzenia indywidualnych
konsultacji z uczestnikami Projektu, udzielania pomocy
w
przygotowaniu
dokumentów
aplikacyjnych,
pozyskiwania ofert pracy pod katem doświadczenia
zawodowego uczestników, monitorowania i badania
stopnia zaspakajania potrzeb osób uczestniczących w
Projekcie przez cały czas trwania spotkań, prowadzenia
indywidualnej dokumentacji uczestników Projektu, w
tym prowadzenia list obecności osób uczestniczących w
konsultacji
(osoby
potwierdzają
obecność
własnoręcznym podpisem), przygotowania kart usług
pośrednika pracy dla każdego uczestnika Projektu,
współpracy z pracownikiem socjalnym, asystentem
rodzinny oraz Kierownikiem Projektu, przetwarzania
danych osobowych w zakresie wynikającym z
powierzonego zlecenia
Realizacja
zadań:
utrzymania
porządku
w
pomieszczeniach szkoleniowych i Biurze Projektu,
mycia podłóg w pomieszczeniach szkoleniowych i
Biurze Projektu, mycia naczyń, wyrzucania śmieci.
Realizacja zadań w tym posprzątanie pomieszczeń: sala
główna, estrada, holl, toalety oraz szatnie w Klubie Ikar
ul. Aleja Krakowska 110/114 w Warszawie
Realizacja zadań w tym posprzątanie pomieszczeń: sala
główna, estrada, holl, toalety oraz szatnie w Klubie Ikar
ul. Aleja Krakowska 110/114 w Warszawie
08.11.2010 r.23.12.2010 r.
4000,00
500,00
170,00
170,00
Porównując ostatnie dwa okresy sprawozdawcze (rok 2009 i 2010), można
stwierdzić, iż ilość umów zlecenia zawartych z osobami fizycznymi utrzymuje się
na tym samym poziomie. Zmieniła się jedynie ilość umów zawarta w związku z
realizacją projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej, bo w 2009 r. było
ich 28, a w 2010 r. już tylko 18.
Zmniejszyła się natomiast o 24,39% liczba umów cywilnoprawnych zawartych
z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą (z 164 na 124).
97
Realizując zapisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
zostało przygotowanych i przeprowadzonych 6 postępowań o udzielenie
zamówienia publicznego na realizację usług, z czego udzielono 4 zamówień. W
poniższej tabeli została przedstawiona specyfika udzielonych zamówień:
Lp.
Przedmiot zamówienia
1.
Świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.
st. Warszawy
2.
3.
4.
5.
6.
Świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.
st. Warszawy
Świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.
st. Warszawy
Przygotowywanie, porcjowanie i dostarczanie śniadań dla podopiecznych Ośrodka
Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy
Przygotowywanie, porcjowanie i dostarczanie posiłków dla podopiecznych Ośrodka
Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy
Przygotowywanie, porcjowanie i dostarczanie śniadań dla podopiecznych Ośrodka
Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy
Tryb
postępowania
Przetarg
nieograniczony
Przetarg
nieograniczony
Przetarg
nieograniczony
Przetarg
nieograniczony
Przetarg
nieograniczony
Przetarg
nieograniczony
W stosunku do stanu w poprzednim okresie sprawozdawczym nastąpił spadek
o ok. 14% przeprowadzanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
i o 33% udzielanych zamówień w oparciu o te postępowania.
98

Podobne dokumenty