Gospodarstwo Rolno-Ogrodnicze Dariusz Wójcicki

Komentarze

Transkrypt

Gospodarstwo Rolno-Ogrodnicze Dariusz Wójcicki
CERTYFIKAT POŚWIADCZAJĄCY STOSOWANIE INTEGROWANEJ PRODUKCJI ROŚLIN
CERTIFICATE OF COMPLIANCE WITH INTEGRATED PLANT PRODUCTION
PL-IPR/15/12S/02/2016
.......................................
(numer certyfikatu)
GOSPODARSTWO ROLNO-OGRODNICZE DARIUSZ WÓJCICKI
PUSTKOWA GÓRA 11, 95-073 GROTNIKI
...............................................................................................................................
(imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres albo nazwa, siedziba i adres producenta roślin)
Borówka Wysoka/ Highblush Blueberry
Bluecrop
Chandler
Duke
Elizabeth
-
9,0 t
4,8 t
3,6 t
1,8 t
Lateblue
Spartan
Toro
Zaświadcza się, że wymienione rośliny zostały
wyprodukowane
zgodnie
z
wymaganiami
integrowanej produkcji roślin.
Niniejszy certyfikat jest ważny do dnia:
-
3,6 t
4,2 t
6,0 t
It is to certify that the above-mentioned plants
have been produced according to the rules of
integrated plant production.
The certificate is valid until:
08.08.2017 r.
Podmiot certyfikujący
Certificating Subject
Centrum Jakości AgroEko Sp. z o. o.
ul. Modlińska 6 lok. 207, 03-216 Warszawa
Jednostka akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji AC 148
Warszawa, dn. 09.08.2016 r.
(miejscowość, data)
Certyfikat poświadczający stosowanie integrowanej
produkcji roślin wydany na podstawie ustawy z dnia
8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U.
poz. 455).
Załącznik Pr13-IP20
(podpis osoby wydającej certyfikat oraz pieczęć podmiotu
certyfikującego)
Certificate of compliance with integrated plant
production was issued on the basis of the law on plant
protection products of 8 March 2013 (O.J. pos. 455).
Wydanie 2 z dnia 03.08.2015 r.

Podobne dokumenty