deklaracja członkowska

Komentarze

Transkrypt

deklaracja członkowska
deklaracja członkowska
§ 1.
1. Przedmiotem deklaracji jest przystąpienie Podopiecznego do zajęć piłkarskich organizowanych
przez Football Baby na warunkach określonych w niniejszej deklaracji i załączonym regulaminie.
§2
1. Opiekun oświadcza, iż Podopieczny będzie uczestniczył w zajęciach raz w tygodniu
organizowanych w miejscowości ……………………..........., w terminach ustalonych przez Trenera
właściwej grupy.
§3
1. Opłata miesięczna (abonament) za przedmiot umowy wynosi ………...,- zł niezależnie od liczby
zajęć przypadających w poszczególnych miesiącach, płatnych z góry za dany miesiąc do
10 dnia każdego miesiąca na podstawie dostarczonej faktury VAT Pro-forma.
2. Opłatę miesięczną nalicza się w przypadku choćby jednej obecności Podopiecznego na
zajęciach Football Baby w danym miesiącu.
3. W przypadku całkowitej nieobecności Podopiecznego w danym miesiącu na zajęciach Football
Baby naliczane jest 50% opłaty miesięcznej określonej w pkt 1. chyba, że uczestnik zrezygnował z
zajęć, o czym wcześniej poinformował managera swojego oddziału Football Baby.
4. Każdy ośrodek Football Baby może dowolnie modyfikować zasady naliczania opłat, w tym
zwolnić z opłaty całkowicie lub ją zredukować ze względu np. na długotrwałą chorobę
Podopiecznego lub nieobecności spowodowane czynnikami niezależnymi od Opiekunów, jedynie
po wcześniejszym ustaleniu z managerem swojego ośrodka Football Baby.
5. Opiekun po dniu rozpoczęcia zajęć przez Podopiecznego ma możliwość zamówienia stroju
sportowego Football Baby. Po złożeniu zamówienia zobowiązany jest do wpłacenia kaucji w
kwocie ..........., zł (słownie ................................... złotych 00/100) za wyżej wymieniony strój.
6. Kaucja, o której mowa w punkcie 5 zostanie zwrócona Opiekunowi w przypadku rezygnacji z
uczestnictwa w zajęciach swojego Podopiecznego do końca miesiąca kalendarzowego, w którym
strój zamówił, jeśli stroju nie otrzymał.
7. W chwili otrzymania stroju przez Opiekuna przechodzi on na własność Opiekuna, a wniesiona
kaucja zostaje zaliczona jako cena należna Football Baby.
§4
1. Opiekun potwierdza, że zapoznał się z regulaminem Football Baby, który stanowi integralną
część niniejszej deklaracji, akceptując go bez zastrzeżeń. Football Baby zobowiązuje się
powiadomić Opiekuna o wszelkich zmianach regulaminu na piśmie.
2. Formularz zgłoszeniowy wypełniony przez Opiekuna stanowi integralną część niniejszej
deklaracji. Opiekun zobowiązuje się powiadomić Football Baby o każdej zmianie informacji
zawartych w formularzu.
f tballbaby.pl
§5
1. Opiekun oświadcza, iż Podopieczny został poddany stosownym badaniom oraz że stan zdrowia
Podopiecznego jest dobry i umożliwia mu udział w zajęciach, a nadto oświadcza, iż nie są mu
znane jakiekolwiek przeciwwskazania do udziału Podopiecznego w zajęciach Football Baby.
§6
1. Opiekun wyraża zgodę na wykorzystywanie wizerunku Podopiecznego w zakresie promocji
marki Football Baby oraz podmiotów współpracujących, produktów oferowanych przez Football
Baby i podmioty współpracujące.
2. Podmiotami współpracującymi w rozumieniu niniejszej deklaracji są: adidas Poland sp. z o.o.,
North Coast (przedstawiciel marki Isostar), Learning Systems Poland (właściciel marki empik
school), Playarena sp. z o.o., Egmont Polska Sp. z o.o., Electronic Arts Sp. z o.o. oraz ...........
§7
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą deklaracją zastosowanie mają właściwe przepisy.
§8
1. Niniejsza deklaracja została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla Opiekuna i Football Baby.
f tballbaby.pl

Podobne dokumenty