ROZDZIELNIA RG RG s. 1/1 - Zachodniopomorski Uniwersytet

Komentarze

Transkrypt

ROZDZIELNIA RG RG s. 1/1 - Zachodniopomorski Uniwersytet
ROZDZIELNIA RG
RG
s. 1/1
Q3
K6
Q13
Q14
Q15
Q4
K7
Q16
Q17
Q18
Q19
Q5
K8
Q20
Q21
Q22
Q27
Q164
K36
K23
Q165
K37
K24
Q166
K38
K25
Q167
K39
K26
Q168
Q15
K20
Q103
Q104
Q105
Q16
K21
Q106
Q107
Q108
Q12
K5
Q12.1
K4
Q11
Q5
K3
Q10
Q4
K2
Q9
Q3
Q76
Q77
Q78
Q79
Q80
Q81
Q82
Q83
Q84
Q85
Q86
Q87
Q88
Q89
Q90
Q91
Q92
Q93
Q94
Q95
Q96
Q97
Q98
Q99
Q100
Q101
Q102
Q154
K16
Q155
K17
Q156
K18
Q157
K19
Q158
Q159
K18
K19
Q26
Q160
K33
K20
Q161
K34
K21
Q162
K35
K22
Q163
Q13
Q14
Q8
K1
Q2
K6
Q145
K7
Q146
K8
Q147
K9
Q148
K10
Q149
K11
Q150
K12
Q151
K13
Q152
K14
Q153
K15
Q25
Q65
Q66
Q67
Q68
Q69
Q70
Q71
Q72
Q73
Q74
Q75
K17
Q12
Q2
Q23
K31
Q140
Q141
Q142
Q24
K32
Q143
Q144
Q62
Q63
Q64
K16
Q11
Q134
Q135
Q136
Q137
Q138
Q139
K30
Q22
Q52
Q53
Q54
Q55
Q56
Q57
Q58
Q59
Q60
Q61
K15
Q10
Q7
Q6
Q5
Q4
Q3
Q2
Q1
Q20
Q127
K25
K1
Q128
K26
K2
Q129
K27
K3
Q130
Q21
Q131
K28
K4
Q132
K29
K5
Q133
Q46
Q47
Q48
Q49
Q50
Q51
K14
Q9
F1
Q1
Q122
Q123
Q124
Q125
Q126
K24
Q19
Q35
Q36
Q37
Q38
Q39
Q40
Q41
Q42
Q43
Q44
Q45
K13
Q8
Q113
Q114
Q115
Q116
Q117
Q118
Q119
Q120
Q121
K23
Q18
Q31
Q32
Q33
Q34
K12
Q7
QG1
Q17
K22
Q109
Q110
Q111
Q112
K9
Q23
Q24
K10
Q25
Q26
Q27
Q28
K11
Q29
Q30
Q6
Jednostka projektująca:
PRACOWNIA PROJEKTOWA
„AKCENT” S.C.
ul. Obotrycka14b; 71-684Szczecin
e-mail: [email protected]
tel./fax: (91) 45579 23
….
EGZEMPLARZ
Projekt:
REMONT POMIESZCZEŃ OGÓLNEGO UŻYTKU,
KLATKA NR 28, 29 W DOMU STUDENCKIM NR 1
Inwestor:
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy w Szczecinie
Adres inwestycji:
Branża:
ELEKTRYCZNA
Faza:
PRZEDMIAR ROBÓT
BRANŻA
OPRACOWAŁ
ELEKTRYCZNA
Leon Zuń
upr. proj. 299/Sz/83
PODPIS
DATA
PODPIS
DATA
mgr inż. Dariusz Zuń
Szczecin, maj 2010
SPIS TREŚCI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Zawartość opracowania
Uprawnienia
Opis techniczny
Plan BIOZ
Obliczenia
Rysunki
Nr 1 – schemat ideowy zasilania
Nr 2 – schemat ideowy rozdzielni głównej RG
Nr 3 – schemat ideowy instalacji telewizji przemysłowej CCTV
Nr 4 – plan instalacji elektrycznych
- piwnica
Nr 5 - plan instalacji elektrycznych
- parter
Nr 6 - plan instalacji elektrycznych
- piętro
7. Załącznik – widoki elewacji rozdzielni RG
OPIS TECHNICZNY
1. Zakres opracowania.
Projekt niniejszy obejmuje:
− instalacje elektryczną wewnętrzną t.j. instalacje oświetlenia, gniazd wtykowych
ogólnego przeznaczenia
− instalacje telewizji przemysłowej CCTV,
− instalacji telewizyjnej audio,
2. Podstawa opracowania.
a) podkłady architektoniczno-budowlane,
b) obowiązujące normy i przepisy elektryczne,
3. Stan istniejący
Aktualnie przebudowywane pomieszczenia posiadają zasilanie w energie elektryczną
z istniejącego złącza kablowego poprzez tablicę pomiarową. Istniejącą instalację
elektryczną ze względu na remont pomieszczeń oraz stan instalacji należy wymienić
na nową.
4. Układ pomiarowy
W związku z przebudową instalacji projektuje się zabudowę nowego układu
pomiarowego i zabudowę w miejscu istniejącego układu pomiarowego nowej szafki
pomiarowej z wyposażeniem zgodnie ze rysunkiem Nr 1. Istniejące kable zasilające
należy wymienić na nowe typu YAKY 4x120mm2 pomiędzy istniejącym złączem
kablowym zabudowanym we wnęce budynku poprzez szafę pomiarową do rozdzielni
głównej RG. Kabel układać pomiędzy ZK a szafą pomiarową w rurze ochronnej PCV
na pozostałym odcinku w tynku.
5. Rozdzielnia RG
Projektuje się zabudowę nowej rozdzielni głównej, w której zostaną zabudowane
zabezpieczenia obwodów odbiorczych. Schemat rozdzielni głównej wraz
z wyposażeniem pokazano na rysunku Nr 2. Widok elewacji pokazano w załączniku
do rozdzielni.
6. Wyłącznik przeciwpożarowy P-POŻ.
Przy wejściu do budynku na zewnątrz projektuje się montaż wyłącznika P-Poż.
zabudowanego w obudowie hermetycznej typu ALFA 3 Z/P lub Z/R1 (2) wykonane z
niepalnych modyfikowanych tworzyw sztucznych. Przycisk wyłącznika P-Poż
pozwala na zdalne wyłączenie wyłącznika głównego DPX-IS 250 3P 250A
zabudowanego w rozdzielni RG posiadającego wyzwalacz wzrostowy. Od wyłącznika
P-poż do rozdzielni TB należy stosować przewód bezhalogenowy ognioodporny typu
FE 180/ PH 90 3x1,5mm2.
7. Tablica sterownicza
W celu umożliwienia zdalnego załączenia wybranych obwodów odbiorczych
projektuje się zabudowę przy wejściu głównym tablicy wykonanej w obudowie
metalowej zamykanej na klucz w której należy zabudować przełączniki obrotowe
wraz z lampkami kontrolnymi, za pomocą których będą załączane poszczególne
obwody zgodnie ze schematem ideowym rozdzielni. Pozostałe obwody będą
sterowane bezpośrednio poprzez przełączniki obrotowe zabudowane na drzwiach
frontowych rozdzielni głównej RG. Pomiędzy rozdzielnią główną RG a tablicą
sterowniczą należy ułożyć przewód sterowniczy typu YKSY 14x1,5mm2 o ilości
torów dostosowanych do potrzeb zdalnego sterowania.
8. Instalacja światła, wtyczkowych ogólnego przeznaczenia.
Całość instalacji oświetlenia, gniazd należy wykonać przewodami YDY 3x2,5mm2,
3x1,5mm2, 4x1,5mm2 ułożonymi pod tynkiem. Dla zasilenia central wentylacyjnych
należy ułożyć przewody typu YDY 5x2,5mm2, windy YDY 3x4mm2 oraz agregatu
wody lodowej YKY 5x25mm2. Przejście przewodu zasilającego przez strop należy
wykonać jako szczelne. Instalację elektryczną w łazienkach należy wykonać bez
puszek rozgałęźnych. W pomieszczeniach suchych należy zastosować osprzęt
melaminowy zwykły IP 20, natomiast w pomieszczeniach wilgotnych osprzęt
szczelny IP 44. W projekcie podano konkretne typy zastosowanych opraw lub należy
stosować równoważne. Przy lokalizacji elementów elektrycznych rozłącznych takich
jak łączniki, gniazda wtykowe itp. należy pamiętać, aby elementy te nie były
instalowane bliżej niż w odległości 60cm od przyborów gazowych, liczników gazu,
elementów rozdzielczych i złączek. W instalacji oświetleniowej poszczególne obwody
zakończono wypustami sufitowymi i ściennymi, do których należy podłączyć oprawy
oświetleniowe zgodnie z wykazem podanym na planach instalacji elektrycznej lub
odpowiednikami. Wyłączniki światła w pomieszczeniach proponuje się zainstalować
na wys. 1,2m od posadzki. Instalację oświetlenia oraz gniazd ogólnego przeznaczenia
wykonać pod tynk oraz w korytkach kablowych PCV. Sposób sterowania załączaniem
poszczególnych obwodów odbiorczych pokazano na rysunku nr 2.
9. Oświetlenie awaryjne
Część opraw ogólnego oświetlenia będzie spełniała funkcję oświetlenia awaryjnego.
W ww. oprawach oświetleniowych należy zabudować moduł zasilania awaryjnego 1h
spełniający w przypadku zaniku napięcia rolę oświetlenia awaryjnego. Minimalne
natężenie oświetlenia wynosi 1lux oraz w pobliżu hydrantów 5lux. Zgodnie z PNEN 1838:2005 „Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne”. Dodatkowo
zaprojektowano oświetlenie ewakuacyjne, które w wybranych miejscach zostanie
wyposażone w konkretne piktogramy wskazujące kierunek ewakuacji Dla opraw
awaryjnych należy zabudować dodatkowo przewód typu DYd 1,5mm2 lub stosować
przewód YDY 4x1,5mm2 na zasilaniu podstawowym opraw. Dla opraw
ewakuacyjnych zabudować przewód FE 180/ PH 90 3x1,5mm2.
10. Instalacja potencjałów wyrównawczych.
Przy tablicy należy wykonać główną szynę wyrównawczą którą należy połączyć z żyłą
PE. Od GSW należy wyprowadzić połączenia wyrównawcze wykonane przewodem
Lgy 6mm2 do wszystkich części metalowych innych instalacji w pomieszczeniach.
11. Ochronna przed porażeniem prądem
System zasilania budynku typu TN.
Jako ochronę przed dotykiem bezpośrednim zaprojektowano:
a) ochronę poprzez izolowanie części czynnych,
b) ochronę przy użyciu ogrodzeń i obudów,
Jako ochronę przed dotykiem pośrednim zaprojektowano:
a) Jako ochronę przed dotykiem pośrednim przyjęto SAMOCZYNNE
WYŁĄCZENIE ZASILANIA w układzie sieci TN-S, stosując w obwodach
odbiorczych jako elementy wykonawcze wyłączniki instalacyjne S301 oraz
wyłączniki różnicowo-prądowe o prądzie różnicowym 30mA. Cała instalacja od
listwy zaciskowej rozdzielni RG pracować będzie w systemie TN-S z oddzielną
żyłą ochronną PE. Przewód ochronny koloru żółto-zielonego należy prowadzić
we wszystkich obwodach i łączyć go z bolcami gniazd wtykowych, metalowymi
obudowami i zaciskami ochronnymi stosowanych urządzeń elektrycznych. Do
przewodów ochronnych PE należy przyłączyć części przewodzące dostępne.
Przewodu ochronnego nie wolno przerywać ani zabezpieczać zwarciowo.
W całym budynku można stosować Ochronę polegająca na zastosowaniu
urządzenia II klasy ochronności lub o izolacji równoważnej.
12. Instalacja monitoringu – telewizji przemysłowej CCTV
Projektuje się wykonanie systemu telewizji przemysłowej (dozorowej) w postaci 16
kamer np. kamera 12V DP-950HQ/IRD 540TVL 2.8mm wykonanych w obudowach
wandaloodpornych. Zaleca się dobór typ kamer na etapie realizacji inwestycji po
uprzednio zabudowanym oświetleniu. Kamery zamontować w miejscach wskazanych
na rzutach pomieszczeń. Od poszczególnych kamer należy poprowadzić kabel YAP2X1,0/100/SET 75-0.59/3.7+2X1,0 do rejestratora obrazu video np. DVR-D416 NA
16 KAMER + LAN +PILOT + USB + VGA +HDMI + Seata lub odpowiednik oraz
zasilacza 12V/10A/PA18 stabilizowanego w obudowie metalowej zabudowanych w
szafie teletechnicznej w pom. biurowym parteru. Kable sygnałowo-zasilające układać
podtynkowo, w odległości 30cm od przewodów 230V/400V celem uniknięcia
zakłóceń elektromagnetycznych.
Prace montażowe wykonać zgodnie z schematem sieci telewizji przemysłowej CCTV
rysunek 3 oraz rzutami poszczególnych kondygnacji rys. 4-6.
13. Instalacja telewizyjna i audio
Projektuje się wykonanie systemu telewizyjnej poprzez ułożenie przewodów
koncentrycznych typu RG6U od szafy teletechnicznej w której należy zabudować
rozgałęźniki sygnału telewizyjnego np. HTS-16/TRIAX lub odpowiednik do gniazd
RTV końcowych zabudowanych w miejscach wskazanych na planach pomieszczeń
rys. 4-6. Dla potrzeb zasilenia głośników należy ułożyć przewód głośnikowy CCA
2x1mm2. Dla potrzeb podłączenia głośników należy zabudować gniazda głośnikowe.
14. Uwagi końcowe.
− Wszystkie prace elektromontażowe wykonać zgodnie z obowiązującymi
przepisami i normami.
− Wykonane instalacje wymagają wykonania badań technicznych.
− Przebudowany układ pomiarowy wraz z linią zasilającą podlega odbiorowi
przez RD Szczecin.
− Dokładne miejsce montażu osprzętu należy uzgodnić na etapie realizacji
inwestycji.
− Zasilanie urządzeń wentylacji i agregatu wody lodowej wykonać po zabudowie
urządzeń.
Jednostka projektująca:
PRACOWNIA PROJEKTOWA
„AKCENT” S.C.
ul. Obotrycka14b; 71-684Szczecin
e-mail: [email protected]
tel./fax: (91) 45579 23
….
EGZEMPLARZ
OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO
My niżej podpisani oświadczamy, że niniejszy projekt budowlany został wykonany zgodnie
zobowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Projekt:
REMONT POMIESZCZEŃ OGÓLNEGO UŻYTKU,
KLATKA NR 28, 29 W DOMU STUDENCKIM NR 1
Inwestor:
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy w Szczecinie
Adres inwestycji:
Branża:
ELEKTRYCZNA
Faza:
PROJEKT BUDOWLANY
Autor projektu:
dr inż. arch. Leszek Świątek upr. nr 49/Sz/94
Projektanci:
BRANŻA
ELEKTRYCZNA
PROJEKTANCI
PODPIS
DATA
Leon Zuń
upr. proj. 299/Sz/83
SPRAWDZAJĄCY
Inż. Sławomir Sarisiek
upr. proj. 65/64
ZAWARTOŚĆ PROJEKTU WG SPISU OPRACOWANIA
Szczecin, maj 2010
PODPIS
DATA
1400
1550
1750
1350
Q65
Q66
Q67
Q68
Q69
Q70
Q71
Q72
Q73
Q74
Q75
K18
K19
K14
Q46
Q47
Q48
Q49
Q50
Q51
600
Q10
K15
Q52
Q53
Q54
Q55
Q56
Q57
Q58
Q59
Q60
Q61
600
750
900
1700
1500
1500
1650
1650
1750
1750
Q134
Q135
Q136
Q137
Q138
Q139
K30
Q22
Q7
Q6
Q5
Q4
Q3
Q2
Q20
Q127
K25
K1
Q128
K26
K2
Q129
K27
K3
Q130
Q21
Q131
K28
K4
Q132
K29
K5
Q133
F1
Q122
Q123
Q124
Q125
Q126
K24
Q19
Q31
Q32
Q33
Q34
Q35
Q36
Q37
Q38
Q39
Q40
Q41
Q42
Q43
Q44
Q45
Q9
450
Q23
K31
Q140
Q141
Q142
Q24
K32
Q143
Q144
K12
K13
450
Q113
Q114
Q115
Q116
Q117
Q118
Q119
Q120
Q121
K23
Q18
K9
Q23
Q24
K10
Q25
Q26
Q27
Q28
K11
Q29
Q30
Q6
Q7
Q8
300
K6
Q145
K7
Q146
K8
Q147
K9
Q148
K10
Q149
K11
Q150
K12
Q151
K13
Q152
K14
Q153
K15
Q62
Q63
Q64
K16
Q11
300
QG1
150
Q17
K22
Q109
Q110
Q111
Q112
0
Q25
Q2
150
Q1
150
Q1
0
1350
Q154
K16
Q155
K17
Q156
K18
Q157
K19
Q158
Q159
1200
Q26
Q160
K33
K20
Q161
K34
K21
Q162
K35
K22
Q163
K17
Q13
1200
1050
Q27
Q164
K36
K23
Q165
K37
K24
Q166
K38
K25
Q167
K39
K26
Q168
Q12
1050
Q76
Q77
Q78
Q79
Q80
Q81
Q82
Q83
Q84
Q85
Q86
Q87
Q88
Q89
Q90
900
Q14
Q8
K1
750
Q91
Q92
Q93
Q94
Q95
Q96
Q97
Q98
Q99
Q100
Q101
Q102
K4
Q11
Q5
K3
Q10
Q4
K2
Q9
Q2
750
Q15
K20
Q103
Q104
Q105
Q16
K21
Q106
Q107
Q108
1250
Q3
1050
Q12
K5
Q12.1
600
Q3
K6
Q13
Q14
Q15
Q4
K7
Q16
Q17
Q18
Q19
Q5
K8
Q20
Q21
Q22
450
0
ROZDZIELNIA RG
RG
s. 1/1

Podobne dokumenty