MHL 350 - Terex Construction Portal

Komentarze

Transkrypt

MHL 350 - Terex Construction Portal
MHL350
Instrukcja Obsługi
Samojezdna Ładowarka Hydrauliczna
MHL 350
Nr id. pojazdu od
350210 / 1130 - 1679
Rok produkcji od
2006
Wydanie
06.08.08 de
(polnisch)
PRZEGLĄD ROZDZIAŁÓW
Instrukcja obsługi TEREX | Fuchs składa się z 10 rozdziałów; rozdziały przeznaczone są dla
różnych grup docelowych:
Rozdział
Temat
Grupa docelowa
1
WSTĘP
Personel obsługi
Personel dokonujący przeglądów i konserwacji
Personel naprawiający
2
BHP
Personel obsługi
Personel dokonujący przeglądów i konserwacji
Personel naprawiający
3
DANE TECHNICZNE
Personel obsługi
Personel dokonujący przeglądów i konserwacji
Personel naprawiający
4
ELEMENTY OBSŁUGOWE I
WSKAZANIA
Personel obsługi
Personel obsługi musi posiadać wiedzę na
temat instrukcji obsługi oraz zastosowania tej
lub porównywalnych maszyn.
5
TRYB PRACY
Personel obsługi
Personel obsługi musi posiadać wiedzę na
temat instrukcji obsługi oraz zastosowania tej
lub porównywalnych maszyn.
6
WYCIĄGANIE, ZAŁADUNEK I
TRANSPORT
Personel obsługi
Personel dokonujący przeglądów i konserwacji
Personel naprawiający
7
KONSERWACJA I
PIELĘGNACJA
Personel obsługi
Personel dokonujący przeglądów i konserwacji
Personel naprawiający
Personel dokonujący przeglądów i konserwacji oraz naprawiający musi dysponować
fachową wiedzą i doświadczeniem na temat
przeglądów, konserwacji i naprawy tej lub
porównywalnych maszyn.
8
USTERKI DZIAŁANIA
Personel obsługi
Personel dokonujący przeglądów i konserwacji
Personel naprawiający
9
ZAŁĄCZNIK
Personel obsługi
Personel dokonujący przeglądów i konserwacji
Personel naprawiający
10
WYPOSAŻENIE SPECJALNE
Personel obsługi
Personel obsługi musi posiadać wiedzę na
temat instrukcji obsługi oraz zastosowania tej
lub porównywalnych maszyn.
MHL 331
WSTĘP 1
1
Wstęp ............................................................................................................................................1.2
1.1.
Uwagi ogólne ........................................................................................................................1.2
1.2
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem .............................................................................1.2
1.3.
Stosowane skróty i pojęcia....................................................................................................1.3
1.4.
Wprowadzenie ......................................................................................................................1.3
1.5.
Gwarancja i konserwacja ......................................................................................................1.3
1.6.
Przepisy ochrony środowiska................................................................................................1.4
1.7.
Wskazówki na temat stosowania instrukcji obsługi ...............................................................1.4
1.7.1.
Określenia zdjęć i położenia .........................................................................................1.4
1.7.2.
Niebezpieczeństwa i ważne wskazówki........................................................................1.4
1.7.3.
Symbole........................................................................................................................1.5
1.8.
Dołączone do maszyny instrukcje obsługi innych producentów............................................1.9
1.9.
Prawo autorskie ....................................................................................................................1.9
MHL 350
1.1
WSTĘP 1
1
Wstęp
Należy przestrzegać wytycznych producenta
zawartych w niniejszej instrukcji.
1.1.
Uwagi ogólne
Przed stosowaniem maszyny w przemyśle
drzewnym
należy
skonsultować
się
z
producentem.
Hydrauliczna ładowarka kołowa MHL 350
została przed opuszczeniem fabryki poddana
dokładnej kontroli. Podczas kontroli końcowej
wykazano, że wszystkie jej elementy działają
prawidłowo i że osiągnięto oczekiwaną
sprawność i wydajność maszyny.
Niniejsza instrukcja ma za zadanie pomóc
Państwu w poznaniu maszyny oraz w pełnym
wykorzystaniu jej możliwości roboczych.
Instrukcja zawiera szereg istotnych wskazówek
na
temat
bezpiecznej,
prawidłowej
i
ekonomicznej
eksploatacji
maszyny.
Przestrzeganie
wskazówek
z
niniejszej
instrukcji
pomoże
uniknąć
zagrożeń
bezpieczeństwa, zwiększyć jej niezawodność
oraz wydłużyć okres eksploatacji. Wszystko to
przyczyni się do redukcji kosztów napraw i
zminimalizowania
okresów
przestojów
spowodowanych awariami.
Instrukcję należy uzupełnić o wskazówki
wynikające z obowiązujących w danym kraju
przepisów bezpieczeństwa pracy oraz ochrony
środowiska.
1.2 Zastosowanie
przeznaczeniem
zgodne
z
Ładowarka MHL 350 jest przeznaczona
wyłącznie do prac odpowiadających funkcji
maszyny i osprzętu roboczego. Są to:
• załadunek
• transport
• przenoszenie
materiałów np. złomu, złomu żelaznego,
dłużyc, oraz wszelkiego rodzaju materiałów
recyclingowych.
Służący do tego osprzęt roboczy to:
Każde zastosowanie maszyny wykraczające
poza
podany
wyżej
zakres
oraz
nieprzestrzeganie
wytycznych
producenta
uznawane jest za zastosowanie niezgodne z
przeznaczeniem.
Producent
nie
ponosi
odpowiedzialności za wynikłe z tego szkody.
Ryzyko leży wyłącznie po stronie użytkownika.
Przy montażu osprzętu roboczego (innych
producentów) należy przestrzegać wytycznych
odnośnie
zgodnego
z
przeznaczeniem
zastosowania osprzętu danego producenta.
W zakres zgodnego z przeznaczeniem
stosowania
maszyny
należą
również
przestrzeganie wskazówek zawartych w
instrukcji obsługi, wykonywanie wymaganych
prac konserwacyjnych oraz przestrzeganie
podanych terminów konserwacji.
WSKAZÓWKA
Maszyna została napełniona fabrycznie
środkami
eksploatacyjnymi
przeznaczonymi
do
pracy
w
temperaturach od -15°C do +45°C.
W przypadku pracy maszyny na
obszarach o niższych temperaturach
zalecamy między innymi stosowanie
urządzenia
podgrzewania
oleju
silnikowego oraz oleju hydraulicznego.
Dzięki temu maszyna będzie w
krótszym czasie osiągała gotowość
eksploatacyjną, co z kolei wydłuży
okres jej eksploatacji. Wskazówki na
temat środków eksploatacyjnych dla
temperatur poniżej -15°C znajdują się
w rozdziale 3.19 „Środki smarne i
eksploatacyjne” oraz rozdziale 4.4.6
„Wskazówki na temat pracy w okresie
zimowym”.
• chwytak dwu- i wielołupinowy
• chwytak elektromagnetyczny
• hak ładunkowy
• chwytak sortowniczy
• nożyce hydrauliczne
MHL 350
1.2
WSTĘP 1
1.3.
Stosowane skróty i pojęcia
Poniżej wyjaśniono skróty i pojęcia stosowane
w niniejszej instrukcji:
MHL
: Ładowarka hydrauliczna kołowa
StVO : Niemiecki kodeks drogowy
StVZO : Niemieckie przepisy o dopuszczeniu
do ruchu drogowego
BHP : Przepisy bezpieczeństwa i higieny
pracy
CEB
: Układ ograniczenia mocy
1.4.
Wprowadzenie
Zasadniczo instrukcja ta zakłada, że maszyna
będzie obsługiwana jedynie przez upoważniony
do tego, wykwalifikowany i przeszkolony
personel.
Zarówno tę, jak i pozostałe dołączone do
maszyny instrukcje należy przechowywać
zawsze w maszynie w łatwo dostępnym
miejscu.
W instrukcjach tych wyróżniono wskazówki,
których
przestrzeganie
jest
szczególnie
niezbędne w celu zapewnienia bezpiecznej i
prawidłowej eksploatacji maszyny.
Znajomość treści instrukcji jest niezbędna do
uniknięcia ewentualnych błędów i zapewnienia
bezawaryjnej eksploatacji maszyny. Dlatego
niezmiernie ważnym jest, aby wszyscy
pracownicy poznali treść wszystkich instrukcji.
Ich obowiązkiem jest dokładne zapoznanie się i
zrozumienie instrukcji, ponieważ producent nie
ponosi odpowiedzialności za szkody i awarie
wynikłe z nieprzestrzegania wskazówek
zawartych w instrukcjach.
W przypadku konieczności dodatkowych
wyjaśnień
lub
niejasności
prosimy
o
bezzwłoczne skontaktowanie się z firmą, która
dostarczyła maszynę.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania
ulepszeń w maszynie w ramach rozwoju
technicznego bez konieczności wprowadzania
zmian w instrukcji obsługi.
MHL 350
1.5.
Gwarancja i konserwacja
WSKAZÓWKA
Producent
nie
ponosi
odpowiedzialności za wprowadzone
przez
użytkownika
zmiany
oryginalnego osprzętu TEREX| Fuchs,
o ile nie wyrazi on na nie pisemnej
zgody lub akceptacji. W takich
przypadkach
wygasa
zarówno
gwarancja producenta na maszynę, jak
i odpowiedzialność za wynikłe z tego
ewentualnie szkody.
Gwarancji udziela się na okres 2000
motogodzin, jednak maksymalnie 12 miesięcy,
liczonych od dnia przekazania lub pierwszego
uruchomienia maszyny.
Bezpieczeństwo pracy i stała gotowość
eksploatacyjna są warunkami niezbędnymi do
racjonalnego wykorzystania maszyny. Maszyna
spełni te wymogi pod warunkiem prawidłowej
obsługi, konserwacji i serwisowania.
Uważna obserwacja pracy maszyny oraz
stosowanie
zalecanych
środków
eksploatacyjnych i smarnych pozwolą zapobiec
ewentualnym usterkom.
Wszelkie naprawy maszyny wymagające
szczególnych
kwalifikacji
muszą
być
przeprowadzone
przez
przeszkolonych
specjalistów. Z tego też względu przeglądy oraz
naprawy maszyny należy przeprowadzać w
autoryzowanym serwisie sprzedawcy maszyny.
Prace
przewidziane
w
harmonogramie
konserwacji
i
przeglądów
muszą
być
wykonywane we wskazanych terminach ze
względu
na
ewentualne
roszczenia
odszkodowawcze w trakcie obowiązywania
gwarancji.
Również po upływie okresu gwarancji prace
konserwacyjne należy wykonywać zgodnie z
harmonogramem. Zagwarantuje to ciągłą
gotowość eksploatacyjną oraz długi okres
użytkowania maszyny.
Użytkownik powinien wymagać, aby przy
wszystkich
wykonywanych
naprawach
stosowane były wyłącznie oryginalne części
zamienne TEREX | Fuchs. Tylko to pozwoli na
zachowanie stałej wysokiej jakości maszyny
oraz jej oryginalnego stanu.
1.3
WSTĘP 1
Na tabliczce znamionowej (1/1) znajduje się
numer identyfikacyjny maszyny oraz informacje
na temat typu i producenta.
Numer identyfikacyjny maszyny jest również
dodatkowo wybity na podwoziu (1/2).
WSKAZÓWKA
Typ
maszyny
oraz
jej
numer
identyfikacyjny należy podawać przy
wszelkich zapytaniach oraz każdej
korespondencji.
1.6.
Przepisy ochrony środowiska
Podczas wykonywania wszelkich prac przy
maszynie jak i za pomocą maszyny należy
przestrzegać
obowiązujących
przepisów
ochrony środowiska.
Podczas napraw i prac konserwacyjnych należy
przede wszystkim zapewnić, aby substancje
niebezpieczne dla środowiska jak:
•
smary i oleje smarowe
•
olej hydrauliczny
•
paliwo
•
płyn chłodzący
•
kwas akumulatorowy
•
środki
czyszczące
rozpuszczalniki
Zdjęcie 1: Numer identyfikacyjny maszyny
1.7. Wskazówki
instrukcji obsługi
na
temat
1.7.1. Określenia zdjęć i położenia
Zawarte w tekście wskazówki odnośnie numeru
zdjęcia oraz położenia, jak np. (14/1)
oznaczają: zdjęcie 14, położenie 1.
1.7.2. Niebezpieczeństwa
wskazówki
i
ważne
NIEBEZPIECZEŃSTWO
zawierające
nie dostały się do ziemi lub kanalizacji.
Substancje te należy przelać do odpowiedniego
pojemnika, przechować i przekazać do
utylizacji.
W przypadku przedostania się tych płynów do
ziemi należy natychmiast uniemożliwić dalszy
wyciek substancji, a substancję już rozlaną
zneutralizować za pomocą odpowiedniego
środka wiążącego. W razie konieczności
skażoną ziemię należy usunąć i przekazać
wraz ze środkiem wiążącym do utylizacji.
Należy przestrzegać obowiązujących przepisów
ochrony środowiska.
NIEBEZPIECZEŃSTWO – oznacza
sytuację stanowiącą bezpośrednie
zagrożenie, która w przypadku
niepodjęcia odpowiednich kroków
może spowodować śmierć lub ciężkie
uszkodzenie ciała.
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE – oznacza sytuację
stanowiącą ewentualne zagrożenie,
która w przypadku niepodjęcia
odpowiednich
kroków
może
spowodować śmierć lub ciężkie
uszkodzenie ciała.
UWAGA
UWAGA
–
oznacza
sytuację
stanowiącą ewentualne zagrożenie,
która w przypadku niepodjęcia
odpowiednich
kroków
może
spowodować lekkie lub nieznaczne
uszkodzenie ciała.
WSKAZÓWKA
WSKAZÓWKA – oznacza sytuację,
która w przypadku niepodjęcia
odpowiednich
kroków
może
spowodować szkody materialne.
MHL 350
1.4
WSTĘP 1
1.7.3. Symbole
W poniższej tabeli objaśniono znaczenie symboli znajdujących się na pulpicie obsługi. Funkcje i
wskaźniki oznaczone gwiazdką (*) stanowią elementy wyposażenia dodatkowego.
Lampka
Symbol
MHL 350
Opis
(lampki kontrolne)
Włącznik
Symbol
Opis
(włączniki)
Podwójna funkcja:
Temperatura płynu chłodzącego
Temperatura oleju hydraulicznego
Lampka kontrolna kierunkowskazów
Lampka kontrolna ładowania
akumulatora
Hamulec postojowy
Ciśnienie oleju hydraulicznego
Hamulec zatrzymujący mechanizmu
obrotu
Podwójna funkcja:
Poziom płynu chłodzącego
Poziom oleju hydraulicznego
Tylko w trybie awaryjnym: zniesienie
działania odłącznika poziomu oleju
hydraulicznego i temperaturowego /
aktywacja wszystkich funkcji jezdnych i
roboczych
Podwójna funkcja:
Zabrudzenie filtra powietrza
Zabrudzenie filtra powrotnego
Blokada/ odblokowanie osi łamanej
Hamulec roboczy
Zwiększenie zasięgu roboczego (ramię)
Hamulec postojowy
Odblokowanie systemu
zabezpieczającego przed
przeciążeniem*
Hamulec zatrzymujący mechanizmu
obrotu
Podnoszenie/ opuszczanie kabiny
Układ ograniczenia mocy
System automatycznego ustawiania
biegu jałowego
Odłącznik zbliżeniowy (ramię)
Układ ograniczenia mocy
Wskaźnik poziomu paliwa
Światła postojowe/ światła długie
1.5
WSTĘP 1
Lampka
Symbol
Opis
(lampki kontrolne)
Włącznik
Symbol
Opis
(włączniki)
Automatyczna instalacja centralnego
smarowania – wykonanie dodatkowego
cyklu smarowego
Reflektory robocze
Temperatura płynu chłodzącego silnika
Przełącznik biegu
Bieg wolny/ bieg szybki
Temperatura oleju hydraulicznego
Błąd układu sterowania silnika/ lampka
kontrola wstępnego nagrzewania silnika
Licznik motogodzin i opcjonalnie
prędkość obrotowa silnika
Wycieraczki / wycieraczki-spryskiwacz
(górna szyba)
Komunikat tekstowy
Wycieraczki / wycieraczki-spryskiwacz
(dolna szyba)
Wskaźnik poziomu paliwa
Lemiesz*
Wskaźnik obciążenia*
Lampa obrotowa*
Układ magnetyczny*
Światła ostrzegawcze
MHL 350
1.6
WSTĘP 1
Lampka
Symbol
Opis
(lampki kontrolne)
Włącznik
Symbol
Opis
(włączniki)
FQC – zablokowanie / odblokowanie*
FQC lub ramię wielofunkcyjne –
przełączanie pedałem przyspieszenia*
FQC – otwarcie blokady*
Klimatyzacja
Dmuchawa
MHL 350
1.7
WSTĘP 1
W poniższej tabeli objaśniono znaczenie symboli naklejonych na maszynie.
Lampka
Symbol
MHL 350
Opis
(lampki kontrolne)
Włącznik
Symbol
Opis
(włączniki)
Odstęp bezpieczeństwa
Olej hydrauliczny
Niebezpieczeństwo urazu
Paliwo
Punkt mocowania
Punkt zawieszenia przy załadunku
dźwigiem
Zakaz mycia ciśnieniowego
Klimatyzacja
Klakson
Awaryjne opuszczanie kabiny
1.8
WSTĘP 1
1.8. Dołączone
do
instrukcje
obsługi
producentów
maszyny
innych
Użytkownik maszyny jest zobowiązany do
przestrzegania również wskazówek zawartych
w
instrukcjach
obsługi
producentów
wyposażenia maszyny. W instrukcji TEREX |
Fuchs znajdują się odnośniki do tych
opracowań.
Instrukcja obsługi
Producent
Silnik Diesla
Deutz
Układ centralnego smarowania
Lincoln
Klimatyzacja
Aurora
Wyposażenie dodatkowe:
Generator
GTS
Ogrzewanie postojowe
Eberspächer
System zabezpieczający przed
przeciążeniem
Krüger
1.9.
Prawo autorskie
Niniejsza instrukcja objęta jest prawem
autorskim firmy TEREX | Fuchs. Jest ona
przeznaczona dla pracowników obsługi,
personelu dokonującego konserwacji, napraw i
przeglądów.
Bez uzyskania wcześniejszej zgody producenta
instrukcji nie można kopiować w części ani w
całości, rozpowszechniać, bądź używać bez
upoważnienia do celów komercyjnych.
MHL 350
1.9
BEZPIECZEŃSTWO I ZAPOBIEGANIE WYPADKOM
2
2
Bezpieczeństwo i zapobieganie wypadkom .................................................................................2
2.1.
Deklaracja zgodności ...............................................................................................................2
2.2.
Ogólne przepisy bezpieczeństwa.............................................................................................2
2.2.1.
Osprzęt i elementy wyposażenia .....................................................................................3
2.2.2.
Wskazówki bezpieczeństwa przy wymianie żarówki ksenonowej (wyposażenie
dodatkowe) .......................................................................................................................................4
2.3.
Unikanie niebezpieczeństwa zmiażdżenia i poparzeń .............................................................5
2.4.
Unikanie niebezpieczeństwa pożaru i wybuchu .......................................................................5
2.5.
Wskazówki bezpieczeństwa przy uruchamianiu maszyny .......................................................6
2.6.
Wskazówki bezpieczeństwa przy włączaniu silnika .................................................................6
2.7.
Wskazówki odnośnie bezpiecznej pracy ..................................................................................7
2.8.
Bezpieczne parkowanie maszyny ............................................................................................8
2.9.
Bezpieczny transport maszyny ................................................................................................9
2.10.
Bezpieczne holowanie maszyny ............................................................................................10
2.11.
Stosowanie maszyny do prac dźwigowych ............................................................................10
2.12.
Wskazówki odnośnie bezpiecznej konserwacji ......................................................................11
2.13.
Węże i giętkie przewody hydrauliczne ...................................................................................14
2.14.
Podnoszona kabina ...........................................................................................................15
2.14.1 Konstrukcja ochronna dachu kabiny ....................................................................................15
MHL 350
2.1
BEZPIECZEŃSTWO I ZAPOBIEGANIE WYPADKOM
2
2
Bezpieczeństwo i zapobieganie
wypadkom
2.2. Ogólne przepisy
bezpieczeństwa
Praca maszyną może spowodować zagrożenie
zdrowia i życia użytkownika, operatora czy
mechanika
dokonującego
konserwacji.
Zagrożeń i wypadków można uniknąć poprzez
szczegółowe zapoznanie się i przestrzeganie
wszystkich
wskazówek
bezpieczeństwa.
Dotyczy to szczególnie osób mających z
maszyną do czynienia jedynie okazjonalnie, np.
personel
dokonujący
czynności
konserwacyjnych.
•
Przed pierwszym uruchomieniem maszyny
należy dokładnie zapoznać się z niniejszą
instrukcją obsługi, jak również wszystkich
dodatkowych
instrukcji
dotyczących
wyposażenia dodatkowego.
•
Maszyna
może
być
obsługiwana,
serwisowana oraz naprawiana jedynie przez
pracowników
wyraźnie
do
tego
upoważnionych.
Należy
przy
tym
przestrzegać przepisów dotyczących wieku
minimalnego.
•
Do obsługi, serwisowania i napraw maszyny
można
zatrudniać
jedynie
personel
posiadający odpowiednie przeszkolenie.
Należy jasno określić zakresy kompetencji
pracowników
w
zakresie
obsługi,
przezbrajania,
konserwacji
i
napraw
maszyny. Personel musi mieć prawo do
odmowy wykonania poleceń osób trzecich
mogących
spowodować
zagrożenie.
Dotyczy to również przepisów drogowych.
•
Pracownicy odbywający przeszkolenie,
przyuczenie
lub
uczniowie
mogą
wykonywać prace jedynie pod nadzorem
osoby legitymującej się odpowiednim
doświadczeniem.
•
Należy
regularnie
kontrolować,
czy
pracownicy są podczas pracy świadomi
ewentualnych zagrożeń i czy przestrzegają
wskazówek niniejszej instrukcji.
•
Podczas pracy maszyną lub przy maszynie
należy nosić bezpieczną odzież roboczą.
Nie należy nosić pierścionków, zegarków,
krawatów, szali, rozpiętych kurtek, luźnej
odzieży.
Mogłoby
to
spowodować
zagrożenie np. poprzez ich zaczepienie lub
wciągnięcie. Przy wykonywaniu określonych
prac konieczne jest noszenie okularów
ochronnych, obuwia ochronnego, kasku,
rękawic
ochronnych,
kamizelek
odblaskowych, słuchawek itp.
•
Należy skontaktować się z kierownikiem
prac/ obiektu w celu ustalenia szczególnych
przepisów bezpieczeństwa pracy.
•
Zawsze
przed
opuszczeniem
operatora
należy
podnosić
podłokietnik.
•
Przy wsiadaniu/ wysiadaniu z maszyny nie
wolno trzymać się kierownicy, pulpitu
obsługi lub dźwigni sterowania. Mogłoby to
Niniejszy
rozdział
zawiera
przepisy
bezpieczeństwa,
których
dokładne
przestrzeganie
zapewni
bezpieczeństwo
Państwa i innych osób, oraz zapobiegnie
uszkodzeniom maszyny.
Opisy czynności mogących spowodować
zagrożenie obejmują również niezbędne środki
zapobiegawcze i zostały wyróżnione słowami
NIEBEZPIECZEŃSTWO,
OSTRZEŻENIE,
UWAGA lub WSKAZÓWKA.
2.1.
Deklaracja zgodności
Maszyna spełnia zasadnicze
wymagania
określone
odpowiednimi
dyrektywami
unijnymi.
Zgodność ta została wykazana.
Dokumentacja oraz oryginał
deklaracji zgodności znajdują
się u producenta.
Kopia
deklaracji
zgodności
została
dołączona
do
dokumentacji sprzedaży.
MHL 350
2.2
fotela
lewy
BEZPIECZEŃSTWO I ZAPOBIEGANIE WYPADKOM
spowodować niezamierzone ruchy maszyny
i w konsekwencji wypadek.
•
Nie wolno zeskakiwać z maszyny. Przy
schodzeniu
należy
korzystać
z
przewidzianych do tego celu schodków,
drabinek, pomostów i uchwytów. Należy
trzymać się przy tym obiema rękoma i być
zwróconym twarzą w kierunku maszyny.
2
zaworów bezpieczeństwa oraz spawania
elementów konstrukcyjnych.
2.2.1. Osprzęt i elementy wyposażenia
•
Należy sprawdzić wyjście awaryjne przez
przednią szybę.
Bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody
TEREX | Fuchs nie wolno w maszynie
montować osprzętu i elementów wyposażenia
innych producentów lub niedopuszczonych do
stosowania przez TEREX | Fuchs.
•
W przypadku braku innych wskazówek
przed przystąpieniem do wykonywania prac
serwisowych lub napraw należy:
W celu uzyskania
przedłożyć TEREX
dokumentację.
-
maszynę ustawić na twardym i
płaskim podłożu, otworzyć osprzęt
roboczy i opuścić go na ziemię,
-
wszystkie
dźwignie
sterowania
ustawić w położeniu neutralnym i
podnieść do góry lewy podłokietnik,
-
wyłączyć silnik i wyciągnąć kluczyk
zapłonowy.
•
Przy każdą ingerencją w układ hydrauliczny
należy pozostawiając kluczyk zapłonowy w
położeniu
kontaktowym
poruszyć
kilkukrotnie w oba kierunki wszystkimi
dźwigniami
sterowania
i
pedałami
sterowniczymi w celu usunięcia ciśnienia
sterowania i ciśnienia dynamicznego w
obwodach roboczych. Następnie zgodnie ze
wskazówkami z niniejszej instrukcji usunąć
ciśnienie wewnętrzne zbiornika.
•
Zabezpieczyć wszystkie luźne elementy
znajdujące się na maszynie.
•
Każdorazowo
przed
uruchomieniem
maszyny należy przeprowadzić ogólny
przegląd maszyny oraz sprawdzić, czy
wszystkie tabliczki ostrzegawcze są na
swoim miejscu i czy są czytelne.
•
Należy przestrzegać wszystkich wskazówek
bezpieczeństwa.
•
W przypadku stosowania maszyn do prac
nietypowych konieczne jest wyposażenie jej
w specjalne urządzenia bezpieczeństwa.
Prace takie można wykonywać jedynie pod
warunkiem zainstalowania oraz sprawnego
działania tych urządzeń.
•
Bez uzyskania pozwolenia producenta nie
wolno
wprowadzać
żadnych
zmian,
montować dodatkowego wyposażenia, ani
wykonywać przeróbek mogących mieć
negatywny wpływ na bezpieczeństwo
maszyny. Dotyczy to również montażu i
ustawiania urządzeń zabezpieczających i
MHL 350
takiej zgody należy
| Fuchs niezbędną
2.3
BEZPIECZEŃSTWO I ZAPOBIEGANIE WYPADKOM
2.2.2. Wskazówki bezpieczeństwa przy
wymianie żarówki ksenonowej (wyposażenie
dodatkowe)
•
Przed wymianą żarówki reflektor należy
wyłączyć i odłączyć od zasilania.
•
Nie wolno wkładać ręki do oprawy żarówki.
•
Przewód elektryczny pomiędzy reflektorem
a
statecznikiem
jest
przewodem
wysokonapięciowym i nie można go
odłączać.
•
Statecznika
(podzespół
elektroniczny
znajdujący
się
wewnątrz
obudowy
reflektora) nie wolno włączać, gdy nie jest
włączona
żarówka.
Mogłoby
to
spowodować
niebezpieczne
przebicia
napięcia na oprawie żarówki i jej
uszkodzenie.
•
Należy odczekać
żarówki.
•
Podczas wymiany żarówki należy nosić
okulary i rękawice ochronne.
•
Bańka szklana żarówki ksenonowej jest
napełniona różnymi gazami i znajduje się
pod
ciśnieniem
(niebezpieczeństwo
skaleczenia odpryskami szkła!).
•
Żarówkę ksenonową wolno trzymać jedynie
za jej trzonek. Nie wolno dotykać bańki
szklanej.
•
Za pomocą miękkiej szmatki nasączonej
alkoholem dokładnie wytrzeć odciski palców
pozostawione na żarówce.
•
Żarówka ksenonowa może być włączana
jedynie w zamkniętym reflektorze.
•
W przypadku pęknięcia żarówki ksenonowej
w zamkniętym pomieszczeniu należy
natychmiast opuścić pomieszczenie i
zapewnić jego dokładne przewietrzenie
przez co najmniej 20 minut.
•
Zdemontowaną żarówkę ksenonową należy
przekazać do utylizacji jako odpad
niebezpieczny.
•
Do reflektorów nie należy podłączać
szeregowo dodatkowych reflektorów, gdyż
mogłoby to spowodować przekroczenie
oporności przewodu.
MHL 350
do
schłodzenia
2
UWAGA
W
przypadku
problemów
z
zapaleniem się reflektora (migające
światło) reflektor należy natychmiast
wyłączyć. W przeciwnym razie
mogłoby dojść do uszkodzenia
statecznika.
się
2.4
BEZPIECZEŃSTWO I ZAPOBIEGANIE WYPADKOM
2
2.3. Unikanie niebezpieczeństwa
zmiażdżenia i poparzeń
2.4. Unikanie niebezpieczeństwa
pożaru i wybuchu
•
Nie wolno wykonywać żadnych prac pod
podniesionym
lub
niepodpartym
wysięgnikiem z ramieniem.
•
Podczas tankowania paliwa silnik maszyny
musi być wyłączony.
•
•
Stosowane do podnoszenia liny i łańcuchy
nie mogą być uszkodzone i muszą posiadać
odpowiednią nośność.
Podczas
tankowania
i
ładowania
akumulatorów nie wolno palić papierosów
oraz zbliżać się z otwartym ogniem.
•
•
Podczas prac przy osprzęcie roboczym
otworów nie wolno pod żadnym pozorem
ustawiać palcami. Należy do tego celu
stosować odpowiedni trzpień.
Silnik należy uruchamiać zgodnie
wskazówkami z niniejszej instrukcji.
•
Należy regularnie kontrolować instalację
elektryczną maszyny. Należy bezzwłocznie
usuwać wszystkie stwierdzone usterki, np.
luźne połączenia, przepalone bezpieczniki i
żarówki, stopione lub przetarte przewody.
•
Cieczy palnych nie wolno przewozić poza
przewidzianymi do nich zbiornikami.
•
Należy regularnie kontrolować wszystkie
przewody, węże i złączki, sprawdzając, czy
nie są uszkodzone lub nieszczelne. W
przypadku
stwierdzenia
nieszczelności
należy
ją
bezzwłocznie
usunąć
a
uszkodzone elementy wymienić. Olej
wytryskujący z nieszczelnych miejsc może
być przyczyną powstania pożaru.
•
Należy uważać, aby przy pracującym silniku
żadne przedmioty nie dostały się do
wentylatora. Wentylator mógłby je odrzucić
lub uszkodzić. Mogłoby to spowodować
również uszkodzenie wentylatora.
ze
•
Układ
chłodzenia
silnika
jest
w
temperaturze roboczej gorący i znajduje się
pod ciśnieniem. Należy unikać dotykania
elementów przewodzących płyn chłodzący.
Istnieje niebezpieczeństwo poparzenia.
•
Poziom
płynu
chłodzącego
można
sprawdzać dopiero wtedy, gdy korek
zbiornika wyrównawczego schłodzi się na
tyle, aby można go było dotknąć. Korek
odkręcić
najpierw
powoli
w
celu
spuszczenia ciśnienia ze zbiornika.
•
Olej silnikowy i hydrauliczny są w
temperaturze roboczej gorące. Należy
unikać kontaktu skóry z gorącym olejem lub
elementami przewodzącymi olej.
Należy sprawdzić, czy wszystkie uchwyty i
osłony ochronne są zainstalowane zgodnie
z przepisami, w sposób uniemożliwiający
nadmierne
gromadzenie
się
ciepła,
powstawanie drgań i ocierania.
•
Do uruchomienia silnika wysokoprężnego
za pomocą układu wstępnego nagrzewania
lub świec żarowych nie wolno używać
substancji ułatwiających rozruch na bazie
eteru!
NIEBEZPIECZEŃSTWO
EKSPLOZJI!
•
Należy sprawdzić, gdzie w maszynie
znajdują się gaśnice i zapoznać się z ich
obsługą. Należy również zapoznać się z
lokalnymi
instalacjami
sygnalizacji
i
zwalczania pożaru.
•
•
Podczas pracy przy akumulatorze należy
nosić okulary i rękawice ochronne. Unikać
powstania iskier i otwartego ognia.
•
Nie wolno pod żadnym pozorem pozwolić
na to, aby personel pomocniczy ustawiał
chwytak ręką.
•
Po otwarciu maski silnika należy ją
zabezpieczyć
przed
przypadkowym
zamknięciem za pomocą przeznaczonych
do tego celu wsporników.
•
Podczas opuszczania/ podnoszenia kabiny
należy zachować szczególną ostrożność ze
względu na ryzyko zmiażdżenia przez ramę
podnoszenia. Operator znajdujący się w
kabinie nie ma pełnej widoczności na
wszystkie miejsca. Dotyczy to również
awaryjnego opuszczania kabiny za pomocą
zaworów kulowych (patrz rozdział 4.8.6.
„Ręczne opuszczanie podniesionej kabiny
(awaria)”.
MHL 350
2.5
BEZPIECZEŃSTWO I ZAPOBIEGANIE WYPADKOM
2
2.5. Wskazówki
bezpieczeństwa
przy uruchamianiu maszyny
2.6. Wskazówki
bezpieczeństwa
przy włączaniu silnika
•
Zawsze przed uruchomieniem maszyny
należy przeprowadzić ogólny jej przegląd.
•
•
Należy sprawdzić, czy nie ma w niej luźnych
sworzni,
pęknięć,
śladów
zużycia,
nieszczelności lub umyślnych uszkodzeń.
Przed
uruchomieniem
silnika
należy
sprawdzić działanie wszystkich lampek
kontrolnych, dźwignie sterowania ustawić w
położeniu neutralnym i opuścić lewy
podłokietnik.
•
Nie
wolno
maszyny.
•
Przed uruchomieniem silnika należy dać
krótki sygnał akustyczny w celu ostrzeżenia
osób znajdujących się w pobliżu maszyny.
•
Należy zapewnić bezzwłoczne usuwanie
usterek.
•
Maszynę można uruchamiać jedynie ze
stanowiska operatora.
•
Należy sprawdzić, czy zamknięte są
wszystkie pokrywy i osłony, i czy tabliczki
ostrzegawcze znajdują się na swoim
miejscu.
•
W przypadku braku innych zaleceń w
konkretnych przypadkach silnik należy
uruchamiać zgodnie ze wskazówkami z
niniejszej instrukcji obsługi.
•
Szyby oraz lusterka wewnętrzne i
zewnętrzne należy zawsze utrzymywać w
należytej czystości. Okna i drzwi należy
zabezpieczyć
przed
niezamierzonym
otwarciem lub zamknięciem.
•
•
Należy upewnić się, czy na lub pod
maszyną nie znajdują się osoby trzecie.
Przed uruchomieniem maszyny należy
ostrzec osoby znajdujące się w jej pobliżu.
W przypadku uruchamiania silnika w
zamkniętych
pomieszczeniach
należy
zapewnić ich wystarczającą wentylację. W
razie konieczności otworzyć drzwi i okna w
celu zapewnienia dopływu świeżego
powietrza.
•
Silnik oraz olej hydrauliczny należy
doprowadzić do temperatury roboczej. W
przypadku za niskiej temperatury oleju
hydraulicznego sterowanie maszyną będzie
utrudnione.
•
Należy sprawdzić sprawność i prawidłowe
działanie układu sterowania wysięgnika z
ramieniem i osprzętem.
•
Ostrożnie wyjechać maszyną na zewnątrz i
tam
sprawdzić
prawidłowe
działanie
hamulca jazdy, hamulca zatrzymującego
mechanizmu obrotu, układu kierowniczego
oraz oświetlenia i klaksonu.
•
•
uruchamiać
uszkodzonej
Przed uruchomieniem maszyny należy w
sposób zapewniający wygodną i bezpieczną
pracę ustawić fotel operatora, lusterka i
dźwignie sterowania.
Podczas pracy maszyny muszą być
założone
wszystkie
zabezpieczenia
przeciwhałasowe.
MHL 350
2.6
BEZPIECZEŃSTWO I ZAPOBIEGANIE WYPADKOM
2.7. Wskazówki
bezpiecznej pracy
•
•
•
•
•
•
odnośnie
Przed rozpoczęciem pracy należy zapoznać
się z warunkami panującymi w miejscu
pracy maszyny, specjalnymi przepisami
oraz
sygnałami
ostrzegawczymi.
Do
otoczenia roboczego należą np. przeszkody
w strefie roboczej maszyny, nośność
podłoża oraz niezbędne odgrodzenie
miejsca pracy od strefy ruchu drogowego.
Należy zachowywać wystarczający odstęp
bezpieczeństwa od krawędzi, skarp i
niepewnego podłoża.
Szczególną ostrożność należy zachować
przy
ograniczonej
widoczności
oraz
zmiennych warunkach podłoża.
Należy sprawdzić lokalizację instalacji i
kanalizacji biegnących w miejscu pracy
maszyny i zachować szczególną ostrożność
w ich pobliżu. W razie konieczności o fakcie
wykonywania prac należy poinformować
odpowiednie instytucje.
Nie należy zbliżać się do napowietrznych
linii elektrycznych. Należy uważać, aby
podczas wykonywania prac nie dotknąć
przewodów napowietrznych osprzętem
ładowarkowym. Może to spowodować
śmierć! Należy sprawdzić przepisowe
odstępy bezpieczeństwa.
W przypadku uszkodzenia linii elektrycznej
należy stosować się do poniższych
wskazówek:
-
nie wykonywać żadnych
maszyną ani wysięgnikiem,
ruchów
-
nie opuszczać kabiny,
-
osoby stojące w pobliżu ostrzec przed
zbliżeniem się do maszyny lub jej
dotknięciem,
-
zorganizować odłączenie linii spod
napięcia
•
Zawsze przed ruszeniem maszyną należy
sprawdzić
prawidłowe
i
bezpieczne
zamocowanie osprzętu.
•
W przypadku złej widoczności oraz po
zmroku należy zawsze włączać światła.
•
Na maszynie nie wolno przewozić osób
trzecich.
•
Operator może
siedząco
z
bezpieczeństwa.
MHL 350
pracować jedynie na
założonym
pasem
2
•
W przypadku stwierdzenia usterek należy
natychmiast poinformować o tym fakcie
odpowiedzialne
osoby
i
zapewnić
bezzwłoczne wykonanie naprawy.
•
Należy osobiście sprawdzić, czy ruszenie
maszyną lub wysięgnikiem/ ramieniem nie
spowoduje zagrożenia dla osób trzecich.
•
Przed rozpoczęciem pracy należy zgodnie
ze wskazówkami z niniejszej instrukcji
sprawdzić układ hamulcowy maszyny.
•
Do momentu zatrzymania maszyny nie
wolno opuszczać stanowiska operatora.
•
Nie wolno pozostawiać bez
maszyny z włączonym silnikiem.
•
Praca oraz jazda maszyną muszą być
wykonywane w sposób gwarantujący jej
stabilność oraz wykluczający przewrócenie.
Za pomocą maszyny można podnosić
jedynie znane ładunki.
•
Prędkość jazdy należy dostosować do
panujących warunków otoczenia.
•
Należy unikać ruchów roboczych mogących
spowodować przewrócenie się maszyny.
Jeśli mimo to maszyna zaczęłaby się
przewracać lub ześlizgiwać w bok, należy
natychmiast opuścić wysięgnik z ramieniem
i skierować maszynę w dół.
•
Jeżeli tylko będzie to możliwe maszyna
powinna być skierowana w czasie pracy
przodem lub tyłem, a nie bokiem do
stromego odcinka.
•
Podczas jazdy na kamienistym lub śliskim
podłożu lub na stromym odcinku należy
zachować maksymalną ostrożność.
•
Podczas zjazdu w dół po pochyłym odcinku
należy zachować dopuszczalną prędkość.
W przeciwnym razie może grozić utrata
kontroli nad maszyną.
•
Przed wjechaniem na spadek należy
włączyć najniższy bieg. Silnik musi przy tym
pracować na maksymalnych obrotach.
Prędkość można redukować jedynie za
pomocą pedałów przyspieszenia.
•
Należy zapewnić, aby podczas załadunku
samochodu ciężarowego kierowca pojazdu
wyszedł z kabiny.
•
Podczas pracy na terenie o ograniczonej
widoczności oraz zawsze wtedy, gdy będzie
to wskazane należy skorzystać z pomocy
osoby nakierowującej. Należy przy tym
kierować się znakami udzielanymi przez
jedną tylko osobę.
nadzoru
2.7
BEZPIECZEŃSTWO I ZAPOBIEGANIE WYPADKOM
•
•
Do mocowania ładunków i nakierowywania
operatora maszyny należy zatrudniać
jedynie
osoby
legitymujące
się
odpowiednim
doświadczeniem.
Osoba
nakierowująca powinna znajdować się cały
czas w polu widzenia operatora lub
pozostawać z nim w kontakcie słownym.
W zależności od zamocowanego osprzętu
może powstać ryzyko kolizji chwytaka z
kabiną, osłoną kabiny lub siłownikami
wysięgnika. W przypadku ustawienia
chwytka w pobliżu tych elementów należy
zachować maksymalną ostrożność. Pozwoli
to na uniknięcie ewentualnych szkód.
MHL 350
2.8. Bezpieczne
maszyny
2
parkowanie
•
Maszynę należy parkować w miarę
możliwości jedynie na płaskim i twardym
podłożu.
W
przypadku
konieczności
zaparkowania
maszyny
na
odcinku
pochyłym konieczne jest zabezpieczenie jej
za pomocą klinów pod koła.
•
Opuścić wysięgnik z ramieniem, a osprzęt
wbić delikatnie w ziemię (patrz zdjęcie 36
„Prawidłowe parkowanie maszyny”).
•
Dźwignie sterowania ustawić w położeniu
neutralnym. Uruchomić hamulec jazdy i
hamulec zatrzymujący mechanizm obrotu.
•
Wyłączyć silnik zgodnie ze wskazówkami z
niniejszej instrukcji obsługi i przed
opuszczeniem fotela operatora podnieść do
góry lewy podłokietnik.
•
Zamknąć kabinę na klucz, wyciągnąć
wszystkie klucze i zabezpieczyć maszynę
przed dostępem osób nieupoważnionych
oraz aktami wandalizmu.
2.8
BEZPIECZEŃSTWO I ZAPOBIEGANIE WYPADKOM
•
2.9. Bezpieczny transport
maszyny
•
Do transportu maszyny wolno stosować
jedynie
specjalistyczne
pojazdy
transportowe i urządzenia dźwigowe o
odpowiednim udźwigu.
•
Maszynę zaparkować na płaskim podłożu.
Pod koła podłożyć kliny.
•
Pochylenie
rampy
podjazdowej
na
samochód niskopodwoziowy nie powinno
przekraczać 30°. Rampa powinna być
wyłożona drewnem, w celu uniemożliwienia
ewentualnego ześlizgnięcia się maszyny.
•
Przed wjechaniem na rampę koła maszyny
należy oczyścić ze śniegu, lodu i błota.
•
Przed
wjechaniem
na
samochód
transportowy należy unieruchomić nadwozie
za pomocą hamulca mechanizmu obrotu.
•
Maszynę ustawić dokładnie
rampy załadunkowej.
•
Przy załadunku maszyny należy skorzystać
z pomocy osoby nakierowującej.
•
Podczas wjeżdżania maszyny na rampę
należy mieć przygotowane kliny pod koła,
aby być w stanie zabezpieczyć maszynę w
przypadku, gdyby zaczęła się staczać.
•
Złożyć wysięgnik i wjechać na rampę
podjazdową. Wysięgnik należy trzymać
możliwie jak najbliżej powierzchni rampy.
Wjechać ostrożnie na rampę i dalej na
samochód.
•
Przed wyjściem z kabiny należy usunąć
ciśnienie
ze
wszystkich
przewodów
ciśnieniowych, wszystkie dźwignie obsługi
ustawić w położeniu neutralnym, włączyć
hamulec postojowy i podnieść do góry lewy
podłokietnik.
•
Pozamykać wszystkie
pokrywy maszyny.
•
Maszynę oraz wszelkie luźne podzespoły
zabezpieczyć przed przesunięciem za
pomocą odpowiednich lin/ łańcuchów i
klinów.
•
Przed rozpoczęciem transportu należy
sprawdzić trasę przejazdu, szczególnie pod
względem
ewentualnych
ograniczeń
szerokości, wysokości i masy pojazdów.
•
Należy zachować szczególną ostrożność
przy
przejeżdżaniu
pod
liniami
elektrycznymi, mostami i przez tunele.
MHL 350
drzwi,
Podczas rozładunku maszyny należy
zachować taką samą ostrożność jak przy
załadunku. Usunąć wszystkie łańcuchy/ liny
oraz kliny. Uruchomić silnik. Ostrożnie
zjechać rampą z powierzchni załadunku.
Wysięgnik należy przy tym trzymać
możliwie jak najbliżej ziemi. Należy
skorzystać z pomocy osoby nakierowującej.
naprzeciw
osłony
2
i
2.9
BEZPIECZEŃSTWO I ZAPOBIEGANIE WYPADKOM
2.10. Bezpieczne holowanie
maszyny
•
Należy stosować się do
zawartych
w
rozdziale
załadunek i transport”.
2
2.11. Stosowanie maszyny do prac
dźwigowych
wskazówek
„Holowanie,
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Zabrania
się
przebywania
pod
zawieszonymi ciężarami. Zagrożenie
życia!
•
Przed holowaniem maszyny należy ustawić
bieg jałowy (luz) przekładni głównej.
•
Maszynę można holować jedynie w
wyjątkowych sytuacjach np. w celu
przetransportowania jej do naprawy z
niebezpiecznego miejsca.
Jako prace dźwigowe określa się podnoszenie,
transport i opuszczanie ładunków za pomocą
zawiesi (lin, łańcuchów etc.), przy czym
mocowanie i ściąganie ładunku odbywa się
ręcznie.
•
Przed przystąpieniem do wyciągania/
holowania maszyny należy sprawdzić stan
bezpieczeństwa i stan techniczny zaczepów
holowniczych i wyciągarki.
Ładowarkę można używać do prac dźwigowych
pod warunkiem wyposażenia jej w sprawnie
działające wymagane odpowiednimi przepisami
urządzenia zabezpieczające.
•
Linka/ drążek holowniczy musi mieć
wystarczającą wytrzymałość na zerwanie.
Należy zamocować je do zaczepu
holowniczego w podwoziu. Szkody lub
wypadki powstałe podczas holowania
maszyny nie będą w żadnym wypadku
pokrywane z gwarancji producenta.
Zgodnie z Dyrektywą Maszynową 98/37/WE
oraz normą EN-474-5 z października 2001 roku
są to:
•
Należy zagwarantować, aby podczas
holowania nikt nie przebywał w pobliżu
wszystkich elementów holowniczych.
•
Lina holownicza powinna być cały czas
naprężona, należy unikać załamań liny.
•
Linę należy naprężać powoli i ostrożnie.
Gwałtowne naprężenie luźnej liny może
spowodować jej pęknięcie.
•
Podczas holowania należy przestrzegać
przepisowego ustawienia transportowego,
dopuszczalnej
prędkości
oraz
nie
przekraczać
maksymalnego
dopuszczalnego odcinka holowania.
•
Po
zakończeniu
holowania
należy
przywrócić
standardowe
ustawienia
maszyny.
•
Ponowne uruchomienie maszyny musi
odbywać się zgodnie ze wskazówkami z
niniejszej instrukcji obsługi.
MHL 350
•
układ zabezpieczający przed przeciążeniem
•
zabezpieczenia na wypadek pęknięcia
przewodów na siłownikach wysięgnika
(siłownikach podnoszenia)*
•
bezpieczny osprzęt do zamocowania liny/
łańcucha (np. hak lub szakla)
* jedynie przy udźwigu powyżej 1000 kg lub
momencie
wywracającym
wynoszącym
powyżej 40.000 Nm.
Przy wykonywaniu prac dźwigowych należy
przestrzegać następujących przepisów:
•
Ładunki muszą być zamocowane w sposób
uniemożliwiający
ich
zsunięcie
lub
wypadnięcie.
•
Osoby pomagające przy nakierowywaniu
oraz mocowaniu ładunku muszą znajdować
się zawsze w polu widzenia operatora
maszyny.
•
Operator jest zobowiązany do prowadzenia
ładunku możliwie jak najbliżej podłoża i
unikania kołysania ładunkiem.
•
Zamocowane ładunki można transportować
pod warunkiem, że odcinek będzie w miarę
możliwości płaski i równy.
•
Osoby mocujące ładunek mogą podchodzić
do wysięgnika dopiero po uzyskaniu zgody
operatora i jedynie z boku.
•
Operator maszyny może wydać zgodę na
podejście osoby mocującej ładunek dopiero
po zatrzymaniu maszyny i wysięgnika.
2.10
BEZPIECZEŃSTWO I ZAPOBIEGANIE WYPADKOM
•
•
Nie wolno stosować uszkodzonych zawiesi
(linowych, łańcuchowych), ani zawiesi o
niewystarczającym
udźwigu.
Przy
operowaniu linami/ łańcuchami należy
bezwzględnie nosić rękawice ochronne.
Stosowanie maszyny do prac dźwigowych
odbywa się na wyłączną odpowiedzialność
użytkownika maszyny. Poza tym należy
przestrzegać
branżowych
przepisów
bezpieczeństwa pracy.
MHL 350
2
2.12. Wskazówki odnośnie
bezpiecznej konserwacji
•
Nie
wolno
wykonywać
prac
konserwacyjnych
oraz
napraw
bez
posiadania odpowiednich kwalifikacji i
doświadczenia.
•
Należy przestrzegać podanych w niniejszej
instrukcji terminów kontroli cyklicznych /
przeglądów. Do wykonania prac serwisowokonserwacyjnych niezbędne jest posiadanie
odpowiedniego sprzętu warsztatowego.
•
Harmonogram
przeglądów
precyzyjnie
określa, kto powinien/ może wykonywać
poszczególne prace. Prace opisane w
punkcie „Prace wykonywane codziennie i
raz w tygodniu” mogą być wykonywane
przez
operatora
lub
pracowników
utrzymania maszyny. Pozostałe prace
muszą
być
wykonywane
przez
wykwalifikowany personel o odpowiednim
wykształceniu.
•
Części zamienne muszą spełniać wymogi
techniczne określone przez producenta.
Gwarancją spełniania tych wymogów jest
stosowanie wyłącznie oryginalnych części
zamiennych.
•
Podczas
wykonywania
prac
konserwacyjnych należy nosić bezpieczną
odzież ochronną. Wykonanie niektórych
prac wymaga stosowania kasku, obuwia,
okularów oraz rękawic ochronnych.
•
Podczas
wykonywania
konserwacyjnych nie należy
zbliżać
się
do
maszyny
nieupoważnionym.
•
W razie konieczności strefę wokół maszyny
należy zabezpieczyć przed dostępem osób
trzecich.
•
Przed przystąpieniem do wykonywania prac
nietypowych i konserwacyjnych należy o
tym fakcie poinformować personel obsługi.
Należy wskazać osoby odpowiedzialne za
wykonanie prac.
•
W przypadku braku innych wskazówek
podczas wszystkich prac konserwacyjnych
maszyna powinna stać na płaskim i
twardym
podłożu,
mieć
opuszczony
wysięgnik i wyłączony silnik.
•
Należy pamiętać do dokręceniu wszystkich
złączek odkręconych podczas wykonywania
prac.
•
W przypadku, jeśli do wykonania montażu,
konserwacji lub naprawy konieczne będzie
prac
pozwalać
osobom
2.11
BEZPIECZEŃSTWO I ZAPOBIEGANIE WYPADKOM
zdemontowanie
urządzeń
zabezpieczających
natychmiast
po
zakończeniu tych prac należy je ponownie
zamontować i sprawdzić ich sprawne
funkcjonowanie.
•
•
Przed przystąpieniem do wykonywania prac
na stacyjce należy zawiesić tabliczkę
ostrzegawczą o treści „Nie włączać!”.
Należy
również
wyciągnąć
kluczyk
zapłonowy.
Przed rozpoczęciem prac maszynę, a w
szczególności złączki należy oczyścić z
oleju, paliwa, środków konserwacyjnych.
Nie należy do tego celu stosować
agresywnych środków myjących. Do
czyszczenia
należy
używać
szmatki
niepozostawiające kłaczków.
•
Do czyszczenia maszyny nie
stosować substancji łatwopalnych.
•
Prace spawalnicze, wypalanie i prace
szlifierskie
można
wykonywać
pod
warunkiem uzyskania na to zgody. Przed
przystąpieniem do wykonywania tych prac
maszynę oraz jej najbliższe otoczenie
należy oczyścić z kurzu i substancji
łatwopalnych.
Należy
zapewnić
odpowiednią
wentylację.
Istnieje
niebezpieczeństwo pożaru i/lub wybuchu.
•
•
W przeciągu dwóch pierwszych miesięcy od
pierwszego uruchomienia maszyny (lub po
lakierowaniu) do jej czyszczenia nie można
stosować
agresywnych
środków
czyszczących ani myjek parowych.
•
Przy kontakcie z olejami, smarami i innymi
substancjami
chemicznymi
należy
przestrzegać
odpowiednich
przepisów
bezpieczeństwa
obowiązujących
dla
danego produktu.
MHL 350
•
Należy zapewnić bezpieczną i przyjazną dla
środowiska
utylizację
środków
eksploatacyjnych oraz części zamiennych.
•
Szczególną ostrożność należy zachować
przy kontakcie z gorącymi środkami
eksploatacyjnymi
(niebezpieczeństwo
poparzenia).
•
Silniki spalinowe i urządzenia grzewcze
napędzane paliwem wolno uruchamiać
jedynie
w
dobrze
wentylowanych
pomieszczeniach. Należy przestrzegać przy
tym przepisów lokalnych.
•
Nie wolno próbować podnosić ciężkich
elementów. Należy w tym celu stosować
odpowiednie urządzenia o wystarczającym
udźwigu. Części zamienne i większe
podzespoły należy podczas ich wymiany
przymocować do podnośników w taki
sposób,
aby
wykluczyć
jakiekolwiek
zagrożenie. Należy stosować odpowiednie
do tego celu i znajdujące się w dobrym
stanie technicznym podnośniki, oraz
zawiesia o wystarczającym udźwigu. Nie
wolno pracować ani przebywać pod
zawieszonymi ciężarami.
•
Nie
wolno
stosować
uszkodzonych
podnośników
lub
podnośników
o
niewystarczającym
udźwigu.
Przy
manipulowaniu stalowymi linami konieczne
jest noszenie rękawic ochronnych.
•
Do mocowania ładunków i nakierowywania
jedynie
operatora
należy
zatrudniać
doświadczone osoby. Osoba nakierowująca
powinna znajdować się cały czas w zasięgu
wzroku operatora lub pozostawać z nim w
kontakcie słownym.
•
W
przypadku
prac
montażowych
wykonywanych na wysokości wykraczającej
ponad głowę konieczne jest stosowanie
specjalistycznych i spełniających wszelkie
wymogi
bezpieczeństwa
wyposażenia
ułatwiającego
wejście
na
maszynę/
pomostów roboczych. Do wchodzenia na
maszynę nie wolno używać jej elementów, o
ile nie zostały one do tego celu
przewidziane.
Podczas
prac
konserwacyjnych na większej wysokości
należy używać sprzętu zabezpieczającego
przed upadkiem. Wszystkie uchwyty,
schodki, poręcze, podesty, pomosty i
drabinki należy utrzymywać w należytym
stanie: wolne od zanieczyszczeń, śniegu i
lodu.
•
Podczas wykonywania prac przy osprzęcie
roboczym (np. wymiana zębów chwytaka)
należy
zapewnić
jego
bezpieczne
wolno
Przed przystąpieniem do czyszczenia
maszyny za pomocą wody, pary (myjka
wysokociśnieniowa) lub innych środków
czyszczących należy zakryć/ zakleić
wszystkie otwory, w które ze względu
bezpieczeństwo lub ze względu na
możliwość uszkodzenia nie może się dostać
woda/
para/
środek
czyszczący.
Podzespołami szczególnie narażonymi na
uszkodzenie są silniki elektryczne, szafki
sterownicze i złącza wtykowe. Po
zakończeniu
mycia
maszyny
należy
sprawdzić wszystkie przewody paliwa, oleju
silnikowego i oleju hydraulicznego pod
kątem
ewentualnych
nieszczelności,
luźnych złączek, przetarć i uszkodzeń. W
przypadku stwierdzenia usterek należy je
natychmiast usunąć.
2
2.12
BEZPIECZEŃSTWO I ZAPOBIEGANIE WYPADKOM
podparcie. Osprzętu nie należy opierać na
elementach metalowych.
•
Maszynę należy zawsze podpierać w taki
sposób, aby wykluczyć możliwość utraty jej
stabilności w skutek ewentualnej zmiany
położenia
środka
ciężkości.
Unikać
podpierania elementów metalowych o
metal.
•
Prace w zakresie napędu jednego, układu
hamulcowego i kierowniczego mogą być
wykonywane jedynie przez wykwalifikowany
personel.
•
W przypadku konieczności wykonania
naprawy maszyny stojącej na odcinku
pochyłym pod jej koła należy podłożyć kliny
i unieruchomić nadwozie.
•
Prace w zakresie układów hydraulicznych
mogą być wykonywane jedynie przez
personel
posiadający
odpowiednie
umiejętności i doświadczenie w zakresie
instalacji hydraulicznych.
•
•
Przy
poszukiwaniu
ewentualnych
zawsze
nosić
nieszczelności
należy
rękawice ochronne. Niewielki wytrysk cieczy
pod
ciśnieniem
może
spowodować
uszkodzenie skóry.
Przed ściągnięciem każdego przewodu lub
odkręceniem złączki należy najpierw
opuścić wysięgnik z ramieniem i wyłączyć
silnik. Następnie pozostawiając kluczyk w
stacyjce w położeniu kontaktowym poruszyć
kilkakrotnie w oba kierunki dźwigniami
sterowania i pedałami sterowniczymi w celu
usunięcia ciśnienia sterowania i ciśnienia
dynamicznego w obwodach roboczych.
Następnie zgodnie ze wskazówkami z
niniejszej
instrukcji
usunąć
ciśnienie
wewnętrzne zbiornika oleju.
•
W
przypadku
spawania
łukowego
elementów maszyny należy wyciągnąć obie
wtyczki z przyrządu sterowniczego oraz
dodatkowo odłączyć od akumulatora
przewód „+”. Należy go założyć na
znajdujący się obok bolec masy.
•
Przed rozpoczęciem prac elektrycznych
odłączyć akumulator. Najpierw ściągnąć
biegun ujemny, a następnie dodatni.
Podłączanie biegunów odbywa się w
odwrotnej kolejności.
•
Należy regularnie sprawdzać instalację
elektryczną
maszyny.
Wszystkie
stwierdzone usterki, jak np. poluzowane
połączenia, przepalone bezpieczniki i
żarówki, stopione lub przetarte przewody,
MHL 350
2
muszą być natychmiast usunięte przez
wykwalifikowany personel.
•
Należy
stosować
jedynie
oryginalne
bezpieczniki o odpowiedniej wartości
natężenia prądu.
•
Zgodnie z zasadami wykonywania prac
elektrycznych
prace
te
mogą
być
wykonywane
jedynie
przez
wykwalifikowanych elektryków lub osoby o
odpowiednim przeszkoleniu pod nadzorem
wykwalifikowanego elektryka.
•
Przy wykonywaniu prac przy elementach
przewodzących prąd musi asystować
dodatkowa osoba, która w razie potrzeby
uruchomi wyłącznik awaryjny lub główny
wyłącznik prądu. Strefę roboczą należy
zabezpieczyć biało-czerwonym łańcuchem i
tabliczką ostrzegawczą. Należy stosować
wyłącznie izolowane narzędzia.
•
W przypadku prac przy podzespołach
średniego i wysokiego napięcia należy
odłączyć dopływ prądu, przewód zasilania
zewrzeć do masy, a podzespoły, np.
kondensatory zewrzeć za pomocą pręta
uziemiającego.
•
Należy sprawdzić, czy elementy zostały
faktycznie odłączone spod napięcia, a
następnie uziemić je i zewrzeć. Zaizolować
sąsiednie elementy znajdujące się pod
napięciem.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Nie wolno otwierać akumulatorów
ciśnienia, ponieważ znajdują się one
pod ciśnieniem. Akumulatory te
zawierają płyn hydrauliczny i azot
(niebezpieczeństwo uduszenia się).
Prace
związane
z
wymianą
akumulatorów i ich uruchomieniem
mogą być wykonywane jedynie przez
wykwalifikowanych
specjalistów.
Akumulatory można dotykać dopiero
po ich schłodzeniu.
Nie wolno wprowadzać żadnych
zmian w zakresie akumulatorów
(spawania, wiercenia, otwierania na
siłę etc.).
2.13
BEZPIECZEŃSTWO I ZAPOBIEGANIE WYPADKOM
2
2.13. Węże i giętkie przewody
hydrauliczne
Przy wymianie węży należy stosować jedynie
oryginalne części zamienne!
•
Wykonywanie napraw węży i giętkich
przewodów hydraulicznych jest zabronione!
• Montaż węży powinien odbywać się zgodnie
z zasadami sztuki monterskiej. Nie wolno
pomylić połączeń.
•
Wszystkie węże, przewody i złączki należy
regularnie, przynajmniej raz w roku
sprawdzać pod kątem ewentualnych
nieszczelności i widocznych uszkodzeń.
Uszkodzone elementy należy natychmiast
wymienić! Wytryskujący olej może być
przyczyną uszkodzeń ciała i pożarów!
•
Nawet
w
przypadku
zapewnienia
prawidłowego
przechowywania
i
dopuszczalnym obciążeniu węże i giętkie
przewody hydrauliczne ulegają naturalnemu
procesowi starzenia. Czas ich użytkowania
jest przez to ograniczony. Nieprawidłowe
magazynowanie, uszkodzenia mechaniczne
i niedopuszczalne obciążenie stanowią
najczęstsze przyczyny usterek. Okres
stosowania
przewodu
giętkiego
nie
powinien przekraczać 6 lat, licząc łącznie z
czasem magazynowania maks. 2 lata
(sprawdzić datę produkcji na wężu). W
przypadku trudnych warunków eksploatacji
(np. wysokie temperatury, ekstremalnie
wysokie częstotliwości impulsów, praca
wielozmianowa) okres użytkowania węży
może się odpowiednio skrócić.
•
Przewody giętkie i węże należy wymienić w
przypadku
stwierdzenia
następujących
faktów:
- uszkodzenie
powłoki
zewnętrznej
sięgające do warstwy wewnętrznej
(przetarcia, przecięcia, pęknięcia),
- utrata elastyczności powłoki zewnętrznej
(pękanie),
- zniekształcenie,
odbiegające
od
pierwotnego kształtu węża lub przewodu,
zarówno w stanie pod ciśnieniem jak i bez
ciśnienia, jak również przy zginaniu, np.
oddzielenie się warstw, pęcherzyki etc.
- nieszczelności,
- niespełnienie wymogów montażowych,
- uszkodzenie lub deformacja armatury,
mające wpływ na wytrzymałość armatury
lub połączenia armatura – wąż,
- poluzowanie się przewodu w armaturze
- korozja
armatury
obniżająca
sprawność i wytrzymałość,
- przekroczenie dozwolonych
stosowania/ magazynowania.
MHL 350
jej
okresów
2.14
BEZPIECZEŃSTWO I ZAPOBIEGANIE WYPADKOM
schodzeniu należy stosować się do zasady
„potrójnego podparcia”. Należy zejść na
tyle, aby możliwe było bezpieczne
zamknięcie drzwi. Zamykane drzwi należy
cały czas przytrzymywać ręką.
2.14. Podnoszona kabina
•
•
Maszynę ustawić na równym i płaskim
podłożu.
Nadwozie
należy
ustawić
względem podwozia w taki sposób, aby
schodki nadwozia i podwozia znalazły się w
jednej linii.
Schodki i poręcze (uchwyty) należy
utrzymywać cały czas w należytym stanie.
Szczególną uwagę należy zwrócić na to,
aby nie były zanieczyszczone błotem,
olejem, lodem i śniegiem.
WSKAZÓWKA
Aby
zagwarantować
sprawne
otwieranie drzwi w każdych warunkach
pogodowych przynajmniej raz na dwa
miesiące lub w razie konieczności
częściej
uszczelki
drzwi
należy
smarować
talkiem
lub
olejem
silikonowym. Zawiasy i zamki należy
regularnie
oliwić.
Podczas
wykonywania tych czynności należy
nosić okulary ochronne i kombinezon
roboczy.
•
•
•
Podczas wchodzenia na maszynę należy
być skierowanym twarzą w stronę maszyny
oraz stosować się do zasady „potrójnego
podparcia”. Oznacza to, że w każdym
momencie dwie ręce i jedna noga, lub dwie
nogi i jedna ręka powinny stykać się ze
schodkami/ poręczą.
Po wejściu na wysokość umożliwiającą
sięgnięcie ręką do klamki należy otworzyć
drzwi. Czynniki zewnętrzne np. wiatr
mogłyby utrudnić otwarcie drzwi. Przy
otwieraniu drzwi należy je cały czas trzymać
ręką. Należy sprawdzić, czy drzwi
zablokowały się w położeniu otwartym.
Wspiąć się wyżej i po wejściu do kabiny
natychmiast usiąść w fotelu operatora.
Następnie zamknąć drzwi i założyć pas
bezpieczeństwa.
•
Podczas wysiadania i schodzenia z
maszyny należy zachować taką samą
ostrożność jak przy wchodzeniu na
maszynę.
•
Maszynę ustawić na równym i płaskim
podłożu. Nadwozie ustawić względem
podwozia w taki sposób, aby schodki
nadwozia i podwozia znalazły się w jednej
linii. Odpiąć pas bezpieczeństwa.
•
Podczas wysiadania z kabiny należy być
zwróconym twarzą do maszyny. Przy
MHL 350
2
•
Zejść na ziemię.
OSTRZEŻENIE
Podczas jazdy kabina musi znajdować
się w ustawieniu podstawowym. Nie
może być podniesiona do góry.
OSTRZEŻENIE
Przy
podnoszeniu/
opuszczaniu
kabiny oraz podczas jazdy i pracy
lewy
podłokietnik
musi
być
opuszczony,
a
drzwi
kabiny
zamknięte.
2.14.1 Konstrukcja ochronna dachu kabiny
W przypadku zagrożenia kabiny przez
spadające przedmioty maszyna musi być
obowiązkowo wyposażona w konstrukcję
ochronną (FOPS).
W przypadku istnienia ryzyka uderzenia
przedmiotu z przodu kabiny wymagane jest
zamontowanie frontowej konstrukcji FOPS.
W przypadku istnienia ryzyka przedostania się
przedmiotów przez konstrukcję ochronną
maszyna musi być dodatkowo wyposażona w
szkło pancerne.
2.14.1.1. Konstrukcja chroniąca przed
spadającymi przedmiotami FOPS zgodna z
normą DIN ISO 3449-II
Kabina posiada na dachu cztery otwory
przewidziane do montażu dachowej konstrukcji
chroniącej.
Ten
typ
ochrony
stanowi
wyposażenie
specjalne
wymagane
przy
odpowiednich
zastosowaniach
maszyny.
Producent dysponuje dokumentacją kontrolną
zgodnie z DIN ISO 3449-II.
2.14.1.2. Frontowa konstrukcja chroniąca
przed spadającymi przedmiotami FOPS
zgodna z normą DIN ISO 10262
Z przodu oraz na dachu kabiny znajduje się
sześć otworów przewidzianych do montażu
frontowej konstrukcji ochronnej. Producent
dysponuje dokumentacją kontrolną zgodnie z
DIN ISO 10262-1998 i SAE I 1356-luty 1988.
2.15
DANE TECHNICZNE
3
Dane techniczne...........................................................................................................................3.2
3.1. Wymiary......................................................................................................................................3.2
3.2. Ogólna budowa maszyny ...........................................................................................................3.4
3.3. Silnik Diesla ................................................................................................................................3.5
3.4. Instalacja elektryczna .................................................................................................................3.5
3.5. Układ hydrauliczny......................................................................................................................3.6
3.6. Napęd obrotu nadwozia..............................................................................................................3.7
3.7. Napęd jezdny..............................................................................................................................3.7
3.8. Hamulce .....................................................................................................................................3.7
3.9. Osie ............................................................................................................................................3.7
3.10. Opony .......................................................................................................................................3.8
3.11. Kabina ......................................................................................................................................3.8
3.12. Ogrzewanie...............................................................................................................................3.8
3.13. Dopuszczalne obciążenia .........................................................................................................3.8
3.14. Wartości emisji hałasu zgodnie z Dyrektywą 2000/14/WE oraz ISO 6395 Załącznik A ............3.9
3.15. Wibracje....................................................................................................................................3.9
3.16. Przyrząd sterowniczy................................................................................................................3.9
3.17. Zakres roboczy maszyny ........................................................................................................3.10
3.17.1. Krzywa zasięgu (wysięgnik z ramieniem 14 m)................................................................3.10
3.17.2. Tymczasowa tabela udźwigów (wysięgnik z ramieniem 14 m) ........................................3.11
3.17.3. Krzywa zasięgu (wysięgnik z ramieniem 15 m)................................................................3.12
3.17.4. Tabela udźwigów (wysięgnik z ramieniem 15 m) .............................................................3.13
3.17.5. Krzywa zasięgu (wysięgnik z ramieniem 16 m)................................................................3.14
3.17.6. Tabela udźwigów (wysięgnik z ramieniem 16 m) .............................................................3.15
3.18. Osprzęt roboczy......................................................................................................................3.16
3.18.1. Wyposażenie dodatkowe .................................................................................................3.16
3.19. Smary i środki eksploatacyjne ................................................................................................3.17
3.19.1 Pojemności .......................................................................................................................3.18
3.19.2. Specyfikacja środków eksploatacyjnych ..........................................................................3.19
3.19.3. Zalecane klasy oleju w zależności od temperatury otoczenia ..........................................3.20
3.19.4. Biodegradowalny olej hydrauliczny PANOLIN HLP SYNTH 46 .......................................3.20
MHL 350
3.1
DANE TECHNICZNE
3
Dane techniczne
3.1. Wymiary
Rysunek 2: Wymiary (w mm) z oponami 12.00-20
MHL 350
3.2
DANE TECHNICZNE
Rysunek 3: Wymiary transportowe (w mm)
WYMIARY TRANSPORTOWE
Wymiary mm
Wysięgnik 14 m
Wysięgnik 15 m
Wysięgnik 16 m
A
11375
12610
12565
B
1350
1350
1350
C
5465
6445
5605
D
3390
3390
3390
E
3445
3020
3600
MHL 350
3.3
DANE TECHNICZNE
3.2. Ogólna budowa maszyny
1
Oś przednia (oś kierowana)
2
Oś tylna (oś łamana)
3
Dwustopniowa
przekładnia
główna
przełączalna
pod
obciążeniem
z
regulowanym
płynnie silnikiem tłoczkowym
4
Podparcie czteropunktowe
5
Przeciwwaga
6
Siłownik wysięgnika
7
Podnoszona kabina
8
Rama podnoszenia kabiny
9
Wysięgnik
10
Siłownik ramienia
11
Ramię
12
Chwytak wielołupinowy
MHL 350
Rysunek 4: Ogólna budowa maszyny
3.4
DANE TECHNICZNE
3.3. Silnik Diesla
Producent
DEUTZ
Typ
TCD 2013 L06 2V
Rodzaj
Silnik 6-cylindrowy jednorzędowy / doładowanie +
układ chłodzenia powietrza doładowania
Moc silnika wg DIN 70020
148 kW przy 2000 obrotów/min.
Pojemność
7,14 litra
Rodzaj chłodzenia
Układ chłodzenia wody i powietrza doładowania
Normy w zakresie emisji spalin
COM III / EPA TIER III
Jednostkowe zużycie paliwa
212 g/Kwh przy 100% mocy nominalnej
Filtr wstępny paliwa
Z oddzielaczem wody
Filtr powietrza
Filtr dwustopniowy z zaworem bezpieczeństwa
3.4. Instalacja elektryczna
Napięcie robocze
24 V
Akumulator
2 x 12 V – 100 Ah / 450 A (wg DIN) – 760 A (wg EN)
Prądnica
28 V 55 A
Rozrusznik
24 V 4,0 kW
Wspomaganie rozruchu
6 trzpieniowych świec żarowych
Oświetlenie
2 x reflektor drogowy wbudowany w nadwoziu
1 x reflektor roboczy na ramieniu,
Tylne światła pozycyjne i kierunkowskazy
Opcjonalnie maszyna może być wyposażona w
reflektory robocze na ramieniu i na dachu kabiny
Wszystkie reflektory robocze H3 lub ksenonowe.
Instalacja magnetyczna:
MHL 350
Do wyboru prądnica prądu stałego 13 kW lub 20 kW
ze sterowaniem, napędzana bezpośrednio z silnika
poprzez pas klinowy.
3.5
DANE TECHNICZNE
3.5. Układ hydrauliczny
Pompa główna
Pompa podwójna nastawna w obiegu otwartym z
ukośną tarczą
Wydajność pompy: maks. 640 l/min. przy 2000
obrotach/min.
Ciśnienie robocze: maks. 360 bar
Jest to pompa o wydajności regulowanej w
zależności od zapotrzebowania. Dzięki temu pompa
tłoczy jedynie taką ilość oleju, jaka jest faktycznie
potrzebna.
Przenoszenie mocy pomiędzy pompą a silnikiem
kontrolowane jest za pomocą układu ograniczenia
mocy. Chroni to silnik przed gwałtownymi spadkami
obrotów oraz przeciążeniami również na niepełnym
gazie. Układ ograniczenia mocy zapewnia dzięki
temu optymalne wykorzystanie dostępnej mocy
silnika. Przełącznik na stanowisku obsługi umożliwia
przestawienie pompy na tryb pracy precyzyjnej.
Pompy dodatkowe
Pompy zębate w obiegu otwartym do zasilania
obwodów dodatkowych np. podnoszenia kabiny,
obrotu chwytaka etc.
Blok sterowniczy
Blok sterowniczy o budowie segmentowej – system
dwuobwodowy
Chłodnica oleju
Prędkość obrotowa wentylatora regulowana jest
termostatycznie. Gwarantuje to szybkie osiągnięcie
przez układ hydrauliczny temperatury roboczej oraz
utrzymanie jej na stałym poziomie. Regulacja
termostatyczna i osiągnięte dzięki niej dostosowanie
prędkości obrotowej powodują redukcję natężenia
hałasu.
Filtr oleju hydraulicznego
Filtracja pełnoprzepływowa dzięki specjalnemu
filtrowi powrotnemu znajdującemu się w zbiorniku
oleju.
Bezwzględna dokładność filtra 10 μm w elemencie
głównym oraz 200 μm poprzez obejście.
Wysoki
stopień
skuteczności
filtra
oraz
monitorowanie stanu zabrudzenia pozwalają na
wymianę oleju i filtra jedynie co 3000 motogodzin.
Przy sprzyjających warunkach eksploatacji maszyny
okres ten można odpowiednio wydłużyć (po
wcześniejszym wykonaniu analizy oleju). Dzięki
optymalnej filtracji oleju wymagana przez producenta
części hydraulicznych czystość oleju jest znacznie
przewyższona, co zapewnia minimalizację okresów
przestoju i napraw maszyny oraz obniżenie kosztów
eksploatacyjnych.
MHL 350
3.6
DANE TECHNICZNE
3.6. Napęd obrotu nadwozia
Wieniec obrotu z uzębieniem wewnętrznym. Napęd
realizowany jest poprzez trzystopniową przekładnię
obiegową ze zintegrowanym hamulcem tarczowym
uruchamianym i blokowanym pedałem nożnym.
Prędkość obrotowa nadwozia: 0-8 obrotów/min
Zakres obrotu: 360°C nieograniczony
Maks. moment obrotowy: 80 kNm
3.7. Napęd jezdny
Hydrostatyczny napęd jezdny realizowany jest
poprzez regulowany płynnie hydrauliczny silnik
tarczowy z zaworem hamulcowym, podłączonym do
dwustopniowej przekładni głównej przełączalnej pod
obciążeniem.
Napęd na wszystkie koła poprzez wały przegubowe
pomiędzy przekładnią jazdy a osiami.
Prędkość jazdy: 0-20 km/h
Maks. siła pociągowa: 132 kN
Zdolność pokonywania wzniesień: maks. 45%
Promień skrętu: 8,2 m
3.8. Hamulce
Hamulec roboczy
Uruchamiany hydraulicznie jednoobwodowy układ
hamulcowy działający na wszystkie cztery pary kół.
Hamulec postojowy
Uruchamiany hydraulicznie hamulec tarczowy na
przekładni głównej, działający na oś przednią i oś
tylną poprzez wały przegubowe
Hamulec
obrotu
zatrzymujący
mechanizm
Hamulec wielotarczowy
Blokowany za pomocą przełącznika na pulpicie
obsługi
3.9. Osie
Oś przednia
Oś napędzana ze zintegrowanym
bębnowym, oś sztywna
hamulcem
Maks. wychylenie kół przy skręcie: 27°
Oś tylna
MHL 350
Oś napędzana ze zintegrowanym hamulcem
bębnowym, oś łamana, z blokadą mechanizmu
różnicowego
3.7
DANE TECHNICZNE
3.10. Opony
Wielkość opon
Typ
Układ opon
12.00-20
Opony superelastyczne, pełne z
pierścieniami oddzielającymi
Opony bliźniacze
8 sztuk
3.11. Kabina
Podnoszona
hydraulicznie
bezstopniowo
wysokości 5,6 m (wysokość wzroku).
do
Okna kabiny mogą być opcjonalnie wykonane ze
szkła pancernego lub z poliwęglanu (okno przednie i
dachowe).
Dzięki optymalnemu położeniu fotela, usytuowaniu
elementów
obsługi
i
dużym
przeszklonym
powierzchniom kabina w wersji seryjnej gwarantuje
doskonałą widoczność we wszystkich kierunkach.
Kabina jest seryjnie wyposażona w klimatyzację.
3.12. Ogrzewanie
Ogrzewanie wodne i klimatyzacja z płynną regulacją
temperatury, trzystopniową dmuchawą oraz czterema
regulowanymi dyszami nawiewu na szyby.
3.13. Dopuszczalne obciążenia
Dopuszczalna masa całkowita
35.500 kg
Dopuszczalny nacisk na oś przednią
20.000 kg
Dopuszczalny nacisk na oś tylną
20.000 kg
* Maksymalne obciążenie
czteropunktowym
podłoża
z
podparciem
pmax = 133 m/cm2
(* zakładany udźwig zgodnie z tabelą udźwigów zgodnie z DIN ISO 10567 – wysięgnik z
ramieniem 15 m)
MHL 350
3.8
DANE TECHNICZNE
3.14. Wartości emisji hałasu zgodnie z Dyrektywą 2000/14/WE oraz ISO 6395
Załącznik A
Maszyna posiada znak CE (zatwierdzony przez Komisję Branżową Budownictwa) i spełnia tym samym
wymogi zharmonizowanych dyrektyw wspólnotowych lub projektów norm.
Badanie typu zgodnie z procedurą RL 2000/14/WE.
Zmierzony reprezentatywny poziom mocy akustycznej
LWA = 100,8 dB (A)
Gwarantowany poziom mocy akustycznej
LWA = 102 dB (A)
Poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora
LpA = 73 dB (A)*
* Wartość ta jest mniejsza od maksymalnej dopuszczalnej wartości wynoszącej LpA = 85 dB (A)
3.15. Wibracje
Średnioważona wartość rzeczywista przyspieszenia górnych członków ciała wynosi poniżej 2,5 m/s2.
Średnioważona wartość rzeczywista przyspieszenia powierzchni siedzenia i nóg wynosi poniżej 0,5
m/s2.
3.16. Przyrząd sterowniczy
Maszyna jest wyposażona seryjnie w przyrząd sterowniczy zgodny z ISO, patrz rozdział 5.1.
MHL 350
3.9
DANE TECHNICZNE
3.17. Zasięg roboczy maszyny
3.17.1. Krzywa zasięgu (wysięgnik z ramieniem 14 m)
Wysięgnik z ramieniem: wysięgnik 7,3 m, ramię 6,2 m i chwytak wielołupinowy
Rysunek 5: Krzywa zasięgu (wysięgnik z ramieniem 14 m)
MHL 350
3.10
DANE TECHNICZNE
3.17.2. Tymczasowa tabela udźwigów (wysięgnik z ramieniem 14 m)
Wartości udźwigu podane są w tonach (t). Ciśnienie pompy wynosi dla poniższej tabeli 360 bar.
Zgodnie z ISO 10567 wartości te wynoszą 75% statycznego udźwigu wywracającego maszynę lub 87%
hydraulicznej siły podnoszenia, oznaczone symbolem °.
Jeśli maszyna stoi na twardym i płaskim podłożu wartości te obowiązują dla obrotu 360°. Wartości ()
obowiązują w kierunku wzdłużnym podwozia. Wartości podane pod „bez podparcia” obowiązują dla
podnoszenia ciężaru nad oś przednią lub tylną.
WSKAZÓWKA
Od podanych wartości udźwigu należy odjąć masę założonego osprzętu roboczego (chwytaka,
chwytaka elektromagnetycznego, haka ładunkowego etc.). W przypadku wyposażenia maszyny w
urządzenie do szybkiej wymiany osprzętu TEREX | Fuchs na wysięgniku podane wartości udźwigu
zmniejszają się o 300 kg.
Wysięgnik 7,3 m, ramię 6,2 m
Wys.
m
13,5
12
10,5
9
7,5
6
4,5
3
1,5
0
-1,5
-3
Podparcie
podwozia
Wysięg w m
4,5
6
7,5
bez podparcia
(4,0°)
podparcie 4-pkt
4,0° (4,0°)
9
bez podparcia
(5,8°)
(4,3°)
podparcie 4-pkt
5,8° (5,8°)
4,3° (4,3°)
10,5
bez podparcia
(6,7°)
(5,5)
(4,0°)
podparcie 4-pkt
6,7° (6,7°)
5,7° (5,7°)
4,0° (4,0°)
12
bez podparcia
(7,3°)
(5,5)
(4,2)
(3,1°)
podparcie 4-pkt
7,3° (7,3°)
6,6° (6,6°)
5,4° (5,4°)
3,1° (3,1°)
bez podparcia
(7,3)
(5,4)
(4,2)
(3,3)
podparcie 4-pkt
7,8° (7,8°)
7,0° (7,0°)
6,3° (6,3°)
4,5° (4,5°)
13,5
bez podparcia
(7,1)
(5,3)
(4,1)
(3,2)
(2,6°)
podparcie 4-pkt
8,3° (8,3°)
7,3° (7,3°)
6,4° (6,4°)
5,2 (5,6°)
2,8° (2,8°)
bez podparcia
(11,1°)
(9,6)
(6,7)
(5,0)
(3,9)
(3,2)
(2,6)
podparcie 4-pkt
11,1° (11,1°)
11,0° (11,0°)
9,0° (9,0°)
7,6° (7,6°)
6,3 (6,6°)
5,1 (5,8°)
3,9° (3,9°)
bez podparcia
(13,7)
podparcie 4-pkt 17,5° (17,5°)
(8,8)
(6,3)
(4,8)
(3,8)
(3,1)
(2,5)
12,4° (12,4°)
9,7° (9,9°)
7,7 (8,0°)
6,1 (6,8°)
5,0 (5,8°)
4,2° (4,2°)
bez podparcia
(9,4°)
(8,1)
(5,9)
(4,6)
(3,6)
(3,0)
(2,5)
podparcie 4-pkt
9,4° (9,4°)
13,3° (13,3°)
9,8 (10,1°)
7,5 (8,2°)
6,0 (6,8°)
4,9 (5,8°)
4,1 (4,7°)
bez podparcia
(5,9°)
(7,6)
(5,6)
(4,4)
(3,5)
(2,9)
(2,5)
podparcie 4-pkt
5,9° (5,9°)
13,3° (13,3°)
9,5 (10,2°)
7,3 (8,2°)
5,8 (6,7°)
4,8 (5,5°)
4,1° (4,1°)
bez podparcia
(5,7°)
(7,3)
(5,4)
(4,2)
(3,4)
(2,9)
podparcie 4-pkt
5,7° (5,7°)
11,7° (11,7°)
9,3 (9,7°)
7,1 (7,8°)
5,7 (6,3°)
4,8 (5,0°)
bez podparcia
(7,3)
(5,3)
(4,2)
(3,4)
podparcie 4-pkt
10,8° (10,8°)
8,6° (8,6°)
6,9° (6,9°)
5,5° (5,5°)
MHL 350
3.11
DANE TECHNICZNE
3.17.3. Krzywa zasięgu (wysięgnik z ramieniem 15 m)
Wysięgnik z ramieniem: wysięgnik 8,5 m, ramię 6,2 m i chwytak wielołupinowy
Rysunek 7 Krzywa zasięgu (wysięgnik z ramieniem 15 m)
MHL 350
3.12
DANE TECHNICZNE
3.17.4. Tabela udźwigów (wysięgnik z ramieniem 15 m)
Wartości udźwigu podane są w tonach (t). Ciśnienie pompy wynosi dla poniższej tabeli 360 bar.
Zgodnie z ISO 10567 wartości te wynoszą 75% statycznego udźwigu wywracającego maszynę lub 87%
hydraulicznej siły podnoszenia, oznaczone symbolem °.
Jeśli maszyna stoi na twardym i płaskim podłożu wartości te obowiązują dla obrotu 360°. Wartości ()
obowiązują w kierunku wzdłużnym podwozia. Wartości podane pod „bez podparcia” obowiązują dla
podnoszenia ciężaru nad oś przednią lub tylną.
WSKAZÓWKA
Od podanych wartości udźwigu należy odjąć masę założonego osprzętu roboczego (chwytaka,
chwytaka elektromagnetycznego, haka ładunkowego etc.). W przypadku wyposażenia maszyny
w urządzenie do szybkiej wymiany osprzętu TEREX | Fuchs na wysięgniku podane wartości
udźwigu zmniejszają się o 300 kg.
Wysięgnik 8,5 m, ramię 6,2 m
Wys.
m
15
13,5
12
10,5
9
7,5
6
4,5
3
1,5
0
-1,5
-3
Podparcie
podwozia
Wysięg w m
4,5
bez podparcia
podparcie 4-pkt
6
(5,5°)
(3,7°)
5,5° (5,5°)
3,7° (3,7°)
bez podparcia
podparcie 4-pkt
bez podparcia
podparcie 4-pkt
bez podparcia
podparcie 4-pkt
bez podparcia
podparcie 4-pkt
bez podparcia
podparcie 4-pkt
bez podparcia
podparcie 4-pkt
bez podparcia
podparcie 4-pkt
bez podparcia
podparcie 4-pkt
bez podparcia
podparcie 4-pkt
bez podparcia
podparcie 4-pkt
bez podparcia
podparcie 4-pkt
bez podparcia
podparcie 4-pkt
MHL 350
7,5
9
(5,7°)
(4,3°)
5,7° (5,7°)
4,3° (4,3°)
10,5
(6,5°)
(5,5)
(4,1)
6,5° (6,5°)
5,7° (5,7°)
4,3° (4,3°)
12
(7,2°)
(5,5)
(4,2)
(3,2)
7,2° (7,2°)
6,6° (6,6°)
5,6° (5,6°)
3,8° (3,8°)
13,5
(7,4)
(5,4)
(4,1)
(3,2)
(2,5)
7,6° (7,6°)
6,7° (6,7°)
5,9° (5,9°)
5,1° (5,1°)
2,6° (2,6°)
(7,1)
(5,3)
(4,0)
(3,2)
(2,5)
8,0° (8,0°)
6,9° (6,9°)
6,0° (6,0°)
5,1 (5,3°)
4,1° (4,1°)
(9,7)
(6,7)
(5,0)
(3,9)
(3,1)
(2,5)
10,5°(10,5°)
8,5° (8,5°)
7,1° (7,1°)
6,2° (6,2°)
5,0 (5,4°)
4,1 (4,8°)
15
(13,9)
(8,8)
(6,3)
(4,7)
(3,7)
(3,0)
(2,4)
(2,0)
16,3°(16,3°)
11,6°(11,6°)
9,0° (9,0°)
7,4° (7,4°)
6,1 (6,3°)
5,0 (5,5°)
4,1 (4,8°)
2,9° (2,9°)
(6,4°)
(7,9)
(5,8)
(4,4)
(3,5)
(2,8)
(2,3)
(1,9)
6,4° (6,4°)
12,5°(12,5°)
9,5° (9,5°)
7,4 (7,7°)
5,8 (6,4°)
4,8 (5,5°)
4,0 (4,7°)
3,4° (3,4°)
(7,1)
(5,3)
(4,1)
(3,3)
(2,7)
(2,3)
(1,9)
10,3°(10,3°)
9,2 (9,7°)
7,1 (7,8°)
5,6 (6,4°)
4,7 (5,4°)
3,9 (4,6°)
3,3° (3,3°)
(6,7)
(5,0)
(3,9)
(3,2)
(2,6)
(2,2)
(1,9)
7,0° (7,0°)
8,9 (9,5°)
6,8 (7,6°)
5,5 (6,3°)
4,5 (5,2°)
3,9 (4,3°)
3,0° (3,0°)
(6,5°)
(4,9)
(3,8)
(3,1)
(2,6)
(2,2)
6,5° (6,5°)
8,7° (8,7°)
6,7 (7,1°)
5,4 (5,9°)
4,5 (4,8°)
3,8° (3,8°)
(4,8)
(3,8)
(3,1)
7,6° (7,6°)
6,3° (6,3°)
5,2° (5,2°)
3.13
DANE TECHNICZNE
3.17.5. Krzywa zasięgu (wysięgnik z ramieniem 16 m)
Wysięgnik z ramieniem: wysięgnik 8,5 m, ramię 6,2 m i chwytak wielołupinowy
Rysunek 9 Krzywa zasięgu (wysięgnik z ramieniem 16 m)
MHL 350
3.14
DANE TECHNICZNE
3.17.6. Tabela udźwigów (wysięgnik z ramieniem 16 m)
Wartości udźwigu podane są w tonach (t). Ciśnienie pompy wynosi dla poniższej tabeli 360 bar.
Zgodnie z ISO 10567 wartości te wynoszą 75% statycznego udźwigu wywracającego maszynę lub 87%
hydraulicznej siły podnoszenia, oznaczone symbolem °.
Jeśli maszyna stoi na twardym i płaskim podłożu wartości te obowiązują dla obrotu 360°. Wartości ()
obowiązują w kierunku wzdłużnym podwozia. Wartości podane pod „bez podparcia” obowiązują dla
podnoszenia ciężaru nad oś przednią lub tylną.
WSKAZÓWKA
Od podanych wartości udźwigu należy odjąć masę założonego osprzętu roboczego (chwytaka,
chwytaka elektromagnetycznego, haka ładunkowego etc.). W przypadku wyposażenia maszyny
w urządzenie do szybkiej wymiany osprzętu TEREX | Fuchs na wysięgniku podane wartości
udźwigu zmniejszają się o 300 kg.
Wysięgnik 8,5 m, ramię 7,2 m
Wys.
m
16,5
15
13,5
12
10,5
9
7,5
6
4,5
3
1,5
0
-1,5
-3
Podparcie
podwozia
Wysięg w m
4,5
bez podparcia
6
7,5
podparcie 4-pkt
(4,6°)
(3,3°)
4,6° (4,6°)
3,3° (3,3°)
bez podparcia
podparcie 4-pkt
bez podparcia
podparcie 4-pkt
bez podparcia
podparcie 4-pkt
bez podparcia
podparcie 4-pkt
bez podparcia
podparcie 4-pkt
bez podparcia
podparcie 4-pkt
bez podparcia
podparcie 4-pkt
bez podparcia
podparcie 4-pkt
bez podparcia
podparcie 4-pkt
bez podparcia
podparcie 4-pkt
bez podparcia
podparcie 4-pkt
MHL 350
12
13,5
15
4,2° (4,2°)
bez podparcia
podparcie 4-pkt
10,5
(4,2°)
podparcie 4-pkt
bez podparcia
9
(4,7°)
(3,5°)
4,7° (4,7°)
3,5° (3,5°)
(5,4°)
(4,3)
(3,2°)
5,4° (5,4°)
4,6° (4,6°)
3,2° (3,2°)
(5,7)
(4,3)
(3,4)
(2,6°)
5,9° (5,9°)
5,3° (5,3°)
4,3° (4,3°)
2,6° (2,6°)
(5,6)
(4,3)
(3,3)
(2,6)
6,2° (6,2°)
5,6° (5,6°)
5,1° (5,1°)
3,7° (3,7°)
(7,2°)
(5,5)
(4,2)
(3,3)
(2,6)
(2,1)
7,2° (7,2°)
6,4° (6,4°)
5,7° (5,7°)
5,1° (5,1°)
4,3 (4,5°)
2,8° (2,8°)
(7,1)
(5,2)
(4,0)
(3,2)
(2,5)
(2,0)
7,8° (7,8°)
6,7° (6,7°)
5,9° (5,9°)
5,1 (5,2°)
4,2 (4,6°)
3,5° (3,5°)
(10,1°)
(9,4)
(6,6)
(4,9)
(3,8)
(3,0)
(2,4)
(2,0)
10,1°(10,1°)
10,6°(10,6°)
8,4° (8,4°)
7,0° (7,0°)
6,1° (6,1°)
5,0 (5,3°)
4,1 (4,7°)
3,4 (4,1°)
(13,0)
(8,4)
(6,0)
(4,6)
(3,6)
(2,9)
(2,3)
(1,9)
16,9°(16,9°)
11,7°(11,7°)
9,0° (9,0°)
7,4° (7,4°)
5,9 (6,2°)
4,8 (5,4°)
4,0 (4,7°)
3,4 (4,0°)
(5,3°)
(7,5)
(5,5)
(4,2)
(3,4)
(2,7)
(2,3)
(1,9)
5,3°(5,3°)
12,5°(12,5°)
9,4° (9,4°)
7,2° (7,6°)
5,7 (6,3°)
4,7 (5,4°)
3,9 (4,6°)
3,3 (3,9°)
(3,8°)
(6,9)
(5,1)
(4,0)
(3,2)
(2,6)
(2,2)
(1,8)
3,8 °(3,8°)
9,2° (9,2°)
8,9 (9,5°)
6,9 (7,6°)
5,5 (6,3°)
4,5 (5,3°)
3,8 (4,4°)
3,3 (3,7°)
(3,9°)
(6,5)
(4,8)
(3,8)
(3,1)
(2,5)
(2,1)
(1,8)
3,9°(3,9°)
7,1° (7,1°)
8,7 (9,1°)
6,7 (7,3°)
5,4 (6,0°)
4,4 (5,0°)
3,8 (4,1°)
3,2° (3,2°)
(6,4)
(4,7)
(3,7)
(3,0)
(2,5)
(2,1)
6,8° (6,8°)
8,3° (8,3°)
6,5 (6,7°)
5,3 (5,5°)
4,4° (4,5°)
3,6° (3,6°)
3.15
DANE TECHNICZNE
3.18. Osprzęt roboczy
Osprzęt roboczy kupowany u nas dostarczany jest zawsze z pełną dokumentacją zawierającą:
•
instrukcję obsługi
•
katalog części zamiennych
3.18.1. Wyposażenie dodatkowe
•
System ostrzegający przed przeciążeniem
•
Kabina z szybą przednią z poliwęglanu
•
System zabezpieczający przed przeciążeniem
•
Kratka ochronna kabiny
•
Zabezpieczenie na wypadek uszkodzenia
przewodów siłownika wysięgnika
•
Kratki ochronne reflektorów
•
•
Klimatyzowany fotel z ogrzewaniem
Zabezpieczenie na wypadek
przewodów siłownika ramienia
•
Ogrzewanie postojowe
•
Instalacja magnetyczna
•
Gaśnica proszkowa
•
Elektryczna pompa tankująca
•
Uchwyt na urządzenie radiowe
•
Wstępne podgrzewanie oleju hydraulicznego
•
•
Wstępne nagrzewanie silnika
•
Niezależne sterowanie 4 podpór
Różne wyposażenie elektryczne jak np.
reflektory ksenonowe, dodatkowe reflektory
robocze, ostrzegawcza lampa obrotowa, radio
etc.
•
Dodatkowy lemiesz wsporczy
•
Kabina ze szkłem pancernym (szyba przednia
i okno dachowe)
uszkodzenia
WSKAZÓWKA
Inne wyposażenie dodatkowe dostępne u producenta.
UWAGA
Wprowadzanie niezatwierdzonych przez producenta zmian konstrukcji, wyposażenia dodatkowego i
osprzętu TEREX | Fuchs może spowodować uszkodzenie maszyny.
Należy pamiętać, że wprowadzenie jakichkolwiek zdać musi zostać pisemnie zatwierdzone przez
producenta. W przeciwnym wypadku wygasa gwarancja oraz odpowiedzialność za powstałe w wyniku
tego szkody.
MHL 350
3.16
DANE TECHNICZNE
3.19. Smary i środki eksploatacyjne
Dokładne przestrzeganie wytycznych odnośnie smarowania, kontroli poziomu oraz wymiany płynów
eksploatacyjnych gwarantuje wysoki stopień niezawodności oraz długi okres użytkowania maszyny.
Szczególnie istotną kwestią jest regularna i terminowa wymiana oleju oraz stosowanie środków
smarowych o zalecanej jakości i gatunku.
UWAGA
Podczas kontroli poziomu lub wymiany środków eksploatacyjnych konieczne jest przestrzeganie
następujących przepisów:
•
O ile nie zostanie podane inaczej, podczas wykonywania poszczególnych prac maszyna musi być
ustawiona na płaskim i twardym podłożu oraz mieć wyłączony silnik.
•
Przy wszystkich pracach w komorze silnikowej maskę oraz drzwiczki boczne należy zabezpieczyć
przed przypadkowym opadnięciem lub zamknięciem.
•
Podczas tankowania maszyny silnik musi być wyłączony.
•
Podczas tankowania maszyny nie wolno palić papierosów oraz zbliżać się z otwartym ogniem.
Niezwykle istotną kwestią jest zachowanie maksymalnej czystości podczas wymiany oleju silnikowego,
przekładniowego i hydraulicznego. Przed odkręceniem zamknięć i korków wlewu należy je dokładnie
oczyścić.
Przy wymianie oleju należy również oczyścić śruby wlewu i spustu oleju.
WSKAZÓWKA
Olej najlepiej jest spuszczać, gdy jest jeszcze ciepły. Zużyty olej należy spuścić do odpowiedniego
pojemnika i wraz z wymontowanymi wkładami filtrów przekazać do utylizacji.
Wskazówki odnośnie minimalizowania zabrudzenia oleju hydraulicznego w trudnych warunkach
pracy oraz pracy w dużym zakurzeniu
W przypadku pracy maszyny w ciężkich warunkach eksploatacyjnych (częsta zmiana osprzętu, duże
zakurzenie powietrza) istnieje ryzyko szybszego zanieczyszczenia oleju hydraulicznego.
W celu zapobieżenia szybszemu zużywaniu się części hydraulicznych należy odpowiednio skrócić
odstępy czasu pomiędzy poszczególnymi wymianami oleju.
MHL 350
3.17
DANE TECHNICZNE
3.19.1 Pojemności
Nazwa
Ilość
Medium
Zbiornik paliwa
350 l
Olej napędowy
Olej silnikowy
17 l
Olej silnikowy
Zbiornik oleju hydraulicznego
380 l
Olej hydrauliczny
Oś przednia cała:
14,9 l
Olej przekładniowy
na 1 piastę
1,7 l
Olej przekładniowy
mechanizm różnicowy
11,5 l
Olej przekładniowy
23 l
Olej przekładniowy
na 1 piastę
1,7 l
Olej przekładniowy
mechanizm różnicowy
19,3 l
Olej przekładniowy
Przekładnia główna przełączalna pod
obciążeniem
5,5 l
Olej przekładniowy
Przekładnia
nadwozia
6,5 l
Olej przekładniowy
Oś tylna cała:
mechanizmu
obrotu
Wieniec zębaty mechanizmu obrotu
Układ smarowania smarem stałym
Hamulec roboczy
Filtr powietrza mokry (ogrzewanie)
Pojemnik spryskiwacza do szyb
Przekładnia chwytaka (TEREX | Fuchs
0,4 m3 – 0,8 m3)
Ilość wymiany
Smarowanie przez układ centralnego smarowania
3 kg
Smar uniwersalny
Zasilanie przez układ hydrauliczny
0,16 l
Olej silnikowy
1800 g
Czynnik
R134a
150 g
Olej chłodniczy PAG
Klimatyzacja
Układ chłodzenia
Uwaga
ok. 36 l
4l
0,7 l
Tylko
przy
postojowym
ogrzewaniu
chłodniczy
Płyn chłodzący
Woda + płyn chłodzący
niezawierający
azotynu,
aminy oraz fosforanu
(wskazówki na temat składu
płynu chłodzącego znajdują
się w instrukcji obsługi
producenta silnika)
Woda z płynem
czyszczącym
do
szyb
Olej przekładniowy
WSKAZÓWKA
Ilości podane w tabeli są jedynie wartościami orientacyjnymi. Zawsze po wymianie oleju lub
uzupełnieniu oleju należy sprawdzić jego poziom.
MHL 350
3.18
DANE TECHNICZNE
3.19.2. Specyfikacja środków eksploatacyjnych
Środki eksploatacyjne dla klimatu środkowoeuropejskiego
Zastosowanie
Rodzaj środka
Zalecany produkt
Specyfikacja, normy,
gatunek
Silnik napędowy
Olej napędowy
Paliwa
markowe
o
zawartości
siarki
<
0,05%.
Wyższa zawartość siarki
powoduje
konieczność
częstszej wymiany oleju
oraz szybsze zużycie
silnika.
DIN EN 590
ASTM D 975-88; 1D/2-D
Przed zastosowaniem paliw RME należy
koniecznie zaciągnąć dokładnych informacji w
lokalnym przedstawicielstwie TEREX | Fuchs.
Silnik napędowy
Olej silnikowy
TItan Cargo MC 10W-40
DQC III
ACEA-E4-99/E6-04
Patrz również instrukcja producenta silnika.
Układ chłodzenia silnika
Płyn chłodzący
Fricofin
BASF G 48
Czysta woda i środek przeciwko zamarzaniu na
bazie glikolu etylenowego .
Patrz również instrukcja producenta silnika.
Obwody
roboczej
Olej hydrauliczny lub
hydrauliczny
olej
wielosezonowy
Renolin B 15 lub
Renolin
B
46
HVI
(naklejka z nazwą na
maszynie)
HLP lub HVLP ISO VG 46
Należy
przestrzegać
następujących
dopuszczalnych wartości lepkości:
przy 100°C min. 7,0 mm2/s (cST)
przy -10°C < 1300 mm2/s (cST)
Olej
hydrauliczny
BIO syntetyczny na
bazie estrów
PANOLIN
HLP SYNTH 46
HEES ISO VG 46
Zastosowanie na życzenie klienta. Naklejka z
nazwą na maszynie.
Nie mieszać ze sobą olejów syntetycznych
różnych producentów.
Wartości lepkości takie same jak dla olejów
mineralnych.
Przy
zmianie
oleju
mineralnego
na
biodegradowalny olej hydrauliczny należy
opróżnić, oczyścić i wypłukać wodą cały układ
hydrauliczny oraz zbiornik oleju.
Przed przestawieniem maszyny na olej
syntetyczny
należy
koniecznie
zaciągnąć
dokładnych
informacji
w
lokalnym
przedstawicielstwie TEREX | Fuchs.
Przekładnia
jazdy,
przekładnia obrotu, piasty
kół,
osie,
przekładnia
chwytaka
i
chwytaka
elektromagnetycznego
Olej przekładniowy
Titan Supergear
80W-90
System
smarowania
smarem stałym, pozostałe
punkty smarowania
Smar uniwersalny
Renolit Duraplex EP 2
(przy temperaturach do 20°C)
hydrauliki
Wieniec
zębaty
mechanizmu obrotu
MHL 350
SAE
SAE 80W-90
API GL-4/GL-5
ZF-TZ-MZ 02B, 05A, 07A, 12B, 16F, 17B
Mydło litowe kompleksowe
KP 2P-30
DIN 51 502
Zalecana zmiana przy niskich temperaturach do 30°C:
Renolit JP 1619
Molykote TTF 52
Patrz również załączona informacja firmy Lincoln
Smarowany przez system smarowania smarem
stałym
3.19
DANE TECHNICZNE
3.19.3. Zalecane klasy oleju w zależności od temperatury otoczenia
3.19.4. Biodegradowalny olej hydrauliczny PANOLIN HLP SYNTH 46
Jak alternatywę do olejów mineralnych zalecamy stosowanie syntetycznych olejów hydraulicznych
ulegających biodegradacji na bazie estrów. Obowiązują dla nich te same wartości lepkości jak dla
olejów mineralnych.
UWAGA
Przy zmianie oleju mineralnego na
ulegający
biodegradacji
olej
hydrauliczny
należy
opróżnić,
oczyścić i wypłukać wodą całą
instalację oraz zbiornik. Należy
stosować się do warunków gwarancji
oraz wytycznych dla zmiany oleju
KLEEOIL PANOLIN AG.
Nie wolno mieszać nie sobą olejów
syntetycznych różnych producentów.
Przed zmianą oleju na olej syntetyczny należy
zaciągnąć szczegółowych informacji u
lokalnego przedstawiciela firmy TEREX |
Fuchs.
MHL 350
3.20
ELEMENTY OBSŁUGI I WSKAŹNIKI 4
4
Elementy obsługi i wskaźniki......................................................................................................4.3
4.1. Pierwsze przeszkolenie ..................................................................................................................4.3
4.2. Elementy kabiny, elementy obsługi i wskaźniki ..............................................................................4.4
4.2.1. Dźwignia sterująca lewa ......................................................................................................4.4
4.2.2. Dźwignia sterująca prawa ....................................................................................................4.5
4.2.3. Elementy obsługi..................................................................................................................4.6
4.3. Kabina – pulpit obsługi ...................................................................................................................4.7
4.3.1. Wyświetlacz wielofunkcyjny .................................................................................................4.9
4.3.1.1. Struktura głównego panelu kontrolnego ......................................................................4.10
4.3.1.2. Poziomy menu wyświetlacza wielofunkcyjnego ...........................................................4.13
4.4. Silnik ............................................................................................................................................4.16
4.4.1. Rozruch silnika...................................................................................................................4.16
4.4.1.1. Rozruch zimnego silnika (rozruch normalny) ...............................................................4.17
4.4.1.2. Rozruch ciepłego silnika ..............................................................................................4.17
4.4.2. Monitorowanie maszyny podczas pracy ............................................................................4.18
4.4.2.1. Obejście zabezpieczenia przed przegrzaniem.............................................................4.19
4.4.2.2. System automatycznego ustawienia biegu jałowego...................................................4.19
4.4.3. System ograniczania mocy ................................................................................................4.20
4.4.3.1. Tryb GLR (ograniczenia mocy) ....................................................................................4.20
4.4.4. Wyłączanie silnika..............................................................................................................4.20
4.4.5. Elektroniczny układ regulacji silnika (EMR)........................................................................4.21
4.4.5.1. Funkcja ochrony silnika elektronicznego układu regulacji silnika (EMR) .....................4.21
4.4.6. Wskazówki na temat eksploatacji maszyny w sezonie zimowym.......................................4.22
4.4.6.1. Olej hydrauliczny .........................................................................................................4.22
4.4.6.2. Olej silnikowy ...............................................................................................................4.22
4.4.6.3. Możliwość wyposażenia dodatkowego maszyny .........................................................4.22
4.4.6.4. Płyn chłodzący.............................................................................................................4.22
4.4.6.5. Akumulator...................................................................................................................4.22
4.4.6.6. Paliwo ..........................................................................................................................4.22
4.5. Stanowisko operatora...................................................................................................................4.23
4.5.1. Komfortowy fotela operatora ..............................................................................................4.23
4.5.2. Kierownica .........................................................................................................................4.23
4.5.2.1. Ustawianie kolumny kierowniczej ................................................................................4.23
4.6. Instalacja grzewczo-klimatyzacyjna..............................................................................................4.25
4.6.1. Ogrzewanie........................................................................................................................4.25
4.6.2. Ogrzewanie postojowe (wyposażenie dodatkowe) ............................................................4.26
4.6.3. Klimatyzacja.......................................................................................................................4.28
4.7. Kabina ..........................................................................................................................................4.29
4.7.1. Otwieranie/ zamykanie przedniego okna ...........................................................................4.29
4.7.2. Ustawienie rolety przeciwsłonecznej..................................................................................4.29
MHL 350
4.1
ELEMENTY OBSŁUGI I WSKAŹNIKI 4
4.7.3. Okno dachowe ...................................................................................................................4.29
4.7.4. Drzwi kabiny.......................................................................................................................4.30
4.7.5. Okno boczne......................................................................................................................4.30
4.7.6. Oświetlenie wewnętrzne kabiny .........................................................................................4.30
4.7.7. Młotek bezpieczeństwa ......................................................................................................4.30
4.7.8. Gaśnica (wyposażenie dodatkowe) ...................................................................................4.30
4.7.9. Wycieraczki........................................................................................................................4.31
4.7.10. Spryskiwacz .....................................................................................................................4.31
4.8. Kabina podnoszona hydraulicznie ................................................................................................4.32
4.8.1. Przed uruchomieniem maszyny .........................................................................................4.32
4.8.2. Podczas pracy ...................................................................................................................4.32
4.8.3. Jazda z podniesiona kabiną...............................................................................................4.32
4.8.4. Parkowanie maszyny .........................................................................................................4.32
4.8.5. Podnoszenie/ opuszczanie kabiny .....................................................................................4.33
4.8.6. Ręczne opuszczanie podniesionej kabiny (w przypadku awarii)........................................4.33
4.9. Jazda............................................................................................................................................4.34
4.9.1. Ruszenie maszyną.............................................................................................................4.35
4.9.2. Zatrzymanie maszyny ........................................................................................................4.36
4.9.3. Jazda z góry i pod górę......................................................................................................4.36
4.9.4. Kierowanie maszyną ..........................................................................................................4.37
4.9.5. Hamowanie ........................................................................................................................4.37
4.9.6. Reflektory drogowe i robocze.............................................................................................4.38
4.9.7. Kierunkowskazy .................................................................................................................4.38
4.9.8. Klakson ..............................................................................................................................4.38
4.9.9. Światła awaryjne ................................................................................................................4.38
4.9.10. Parkowanie maszyny .......................................................................................................4.39
MHL 350
4.2
ELEMENTY OBSŁUGI I WSKAŹNIKI 4
4
Elementy obsługi i wskaźniki
4.1. Pierwsze przeszkolenie
Jeżeli nie znacie Państwo jeszcze dobrze
wszystkich elementów obsługi i wskaźników
konieczne jest dokładne zapoznanie się z
niniejszym
rozdziałem
jeszcze
przed
przystąpieniem do obsługi maszyny.
W poniższym rozdziale opisano wszystkie
dostępne funkcje maszyny.
•
Przed rozpoczęciem pracy lub jazdy należy
dokładnie i szczegółowo zapoznać się z
działaniem wszystkich elementów obsługi i
wskaźników.
•
Każdorazowo
przed
uruchomieniem
maszyny należy ją dokładnie sprawdzić pod
kątem
ewentualnych
uszkodzeń,
poluzowanych lub brakujących śrub,
nagromadzenia się oleju oraz wycieków
oleju lub paliwa. Zauważone usterki należy
natychmiast
usunąć.
W
przypadku
zagrożenia
bezpieczeństwa
eksploatacyjnego maszyny można ją
uruchomić dopiero po usunięciu usterek.
•
Przed uruchomieniem maszyny należy
wykonać przeglądy opisane w rozdziale 7.5.
MHL 350
4.3
ELEMENTY OBSŁUGI I WSKAŹNIKI 4
4.2. Elementy kabiny, elementy obsługi i wskaźniki
4.2.1. Dźwignia sterująca lewa
Widok po obróceniu o 180°
Rysunek 11: Dźwignia sterująca lewa
Dźwignia sterująca lewa
1 = wolny
P1 = Przycisk układu magnetycznego
3 = wolny
MHL 350
4.4
ELEMENTY OBSŁUGI I WSKAŹNIKI 4
4.2.2. Dźwignia sterująca prawa
Widok po obróceniu o 180°
Rysunek 12: Dźwignia sterująca prawa
Dźwignia sterująca prawa
1 = Przycisk zwiększania ciśnienia roboczego
P1 = Przycisk obrotu chwytaka
3 = wolny
MHL 350
4.5
ELEMENTY OBSŁUGI I WSKAŹNIKI 4
4.2.3. Elementy obsługi
Rysunek 13: Elementy obsługi
5 = Dźwignia wysuwania i chowania podpór
14 = Dźwignia kierownicza, klakson
6 = Awaryjne opuszczanie kabiny
15 = Czujnik zajęcia fotela (blokada funkcji roboczych)
7 = Dźwignia sterująca lewa
16 = Dźwignia sterująca prawa
8 = Podnoszony podłokietnik
17 = Panel obsługi ogrzewania postojowego (opcja)
9 = Pedał hamulca roboczego, blokowany
18 = Dźwignia regulacji prędkości obrotowej silnika
10 = Pedał przyspieszenia do jazdy do przodu
19 = Regulacja poboru powietrza (zewnętrzne/ obiegowe)
11 = Pedał przyspieszenia do jazdy do tyłu
20 = Wyświetlacz wielofunkcyjny
12 = Regulacja kąta nachylenia kolumny kierowniczej
21 = Pulpit obsługi
13 = Dźwignia kierownicza, kierunkowskazy
MHL 350
4.6
ELEMENTY OBSŁUGI I WSKAŹNIKI 4
4.3. Kabina – pulpit obsługi
Rysunek 14: Pulpit obsługi
25 = Stacyjka
26 = Włącznik lemiesza (opcja)
27 = Włącznik lampy obrotowej (opcja)
28 = Włącznik układu magnetycznego (opcja)
29 = Wyłącznik awaryjny (opcja)
30 = Zapalniczka
31 = Przycisk podnoszenia/ opuszczania kabiny
32 = Włącznik układu automatycznego włączania biegu jałowego
33 = Włącznik systemu ograniczenia mocy (dwustopniowy)
Stopień 1: Fine-Mode I (średnio precyzyjny)
Stopień 2: Fine-Mode II (precyzyjny)
34 = Włącznik hamulca postojowego
35 = Przycisk hamulca zatrzymującego mechanizm obrotu nadwozia
36 = Włącznik funkcji jezdnych i roboczych dwupozycyjny
Pozycja 1 = Aktywacja funkcji roboczych
Pozycja 2 = Zniesienie odłączenia funkcji roboczych (funkcja awaryjna)
37 = Włącznik odblokowania osi łamanej
38 = Włącznik zwiększenia zasięgu roboczego (ramię)
39 = Włącznik odblokowania systemu zabezpieczającego przed przeciążeniem
40 = Włącznik dwupozycyjny:
Pozycja 1: światła postojowe
MHL 350
4.7
ELEMENTY OBSŁUGI I WSKAŹNIKI 4
Pozycja 2: światła awaryjne
41 = Włącznik dwupozycyjny:
Pozycja 1: reflektory robocze na ramieniu
Pozycja 2: reflektory robocze na dachu (wyposażenie dodatkowe)
42= Włącznik zakresu przekładni z blokadą: zakres wolny/ szybki
43 = Przycisk dwupozycyjny wycieraczek (górna szyba)
Przyciski w górze: tryb ciągły pracy wycieraczek
Przycisk w dole: tryb przerywany pracy wycieraczek
Przytrzymanie przycisku w dole lub w górze: włączenie wycieraczek i spryskiwacza
44 = Włącznik wycieraczek (dwupozycyjny) – dolna szyba
Pozycja 1: wycieraczki
Pozycja 2: wycieraczki i spryskiwacz
45 = lampka kontrolna: błąd układu sterowania silnika / wskaźnik nagrzewania silnika
46 = wolny
47 = Włącznik: ramię wielofunkcyjne – przełączanie pedałem przyspieszenia (opcja)
48 = wolny
49 = Włącznik ogrzewania i klimatyzacji (dwupozycyjny)
Pozycja 1: klimatyzacja
Pozycja 2: tryb Reheat (chłodzenie/ ogrzewanie/ osuszanie powietrza)
50 = Regulacja nawiewu klimatyzacji i ogrzewania
51 = Przycisk dmuchawy
Położenie 1 góra: „WŁ” – „Poziom +”
Położenie 2 dół: „Poziom -” - „WYŁ”
52 = wolny
53 = wolny
54 = Lampka kontrolna lewego kierunkowskazu
55 = Włącznik świateł awaryjnych
56 = Lampka kontrolna prawego kierunkowskazu
57 = wolny
58 = wolny
MHL 350
4.8
ELEMENTY OBSŁUGI I WSKAŹNIKI 4
4.3.1. Wyświetlacz wielofunkcyjny
Po włączeniu maszyny na wyświetlaczu wielofunkcyjnym wyświetla się główny panel kontrolny. Będzie
on widoczny cały czas, do momentu wciśnięcia jednego z klawiszy funkcyjnych F1 – F6. Powrót z
(F6) lub
menu do głównego panelu kontrolnego następuje poprzez wciśnięcie
automatycznie po upływie 10 sekund od zakończenia wpisu. Po wyłączeniu zapłonu wyświetlacz
przechodzi na 10 minut w tryb STANDBY (tryb gotowości), a następnie wyłącza się automatycznie.
Rysunek 15: Wyświetlacz wielofunkcyjny
Pole SYM (symbole):
W górnej części wyświetlacza przedstawione są „komunikaty” wraz z tekstem opisowym. Objaśnienie
znaczeń wszystkich symboli tego pola znajduje się na kolejnych stronach.
Pole MESS (wartości pomiarowe):
Pole MESS służy do wyświetlania poziomu paliwa, temperatury płynu chłodzącego, temperatury oleju
hydraulicznego oraz obciążenia (opcja) w formie graficzno-numerycznej. Patrz kolejne strony.
Pole BA (licznik motogodzin oraz opcjonalnie prędkość obrotowa silnika)
W polu tym wyświetlana jest liczna motogodzin maszyny oraz opcjonalnie prędkość obrotowa silnika.
Pole FEH (błędy)
W przypadku błędu (np. awarii zaworu) w tym polu zamiast loga firmowego wyświetlony zostanie
komunikat błędu.
MHL 350
4.9
ELEMENTY OBSŁUGI I WSKAŹNIKI 4
4.3.1.1. Struktura głównego panelu kontrolnego
Symbol
Nr
poz.
65
Objaśnienie funkcji
Lampka ostrzegawcza (podwójna funkcja): temperatura płynu chłodzącego/
temperatura oleju hydraulicznego
Lampka ta zapala się w przypadku przekroczenia dopuszczalnej temperatury
płynu chłodzącego lub oleju hydraulicznego. Równocześnie rozlegnie się
akustyczny sygnał ostrzegawczy (brzęczyk) i nastąpi wyłączenie funkcji jezdnych i
roboczych.
Pozostawić włączony silnik, otworzyć maskę silnika i poczekać do jego
schłodzenia. Po odpadnięciu temperatury do dopuszczalnego poziomu nastąpi
automatyczne włączenie funkcji jezdnych i roboczych. Lampka ostrzegawcza
zgaśnie.
66
Lampka ostrzegawcza ładowania akumulatora
Zapala się po przekręceniu kluczyka zapłonowego do położenia I i gaśnie
natychmiast po uruchomieniu silnika. Podczas pracy maszyny lampka zapala się
w przypadku awarii układu ładowania akumulatora.
Wyłączyć silnik i usunąć usterkę.
67
Lampka ostrzegawcza ciśnienia oleju silnikowego
Lampka ta zapala się, jeżeli podczas pracy ciśnienie oleju silnikowego spadnie
poniżej dopuszczalnej wartości. Równocześnie rozlegnie się również akustyczny
sygnał ostrzegawczy.
Natychmiast włączyć niski zakres prędkości biegu jałowego, poczekać 5 sekund i
wyłączyć silnik.
68
Lampka ostrzegawcza (podwójna funkcja): poziom płynu chłodzącego/
poziom oleju hydraulicznego
Lampka ta zapala się w przypadku spadku poziomu płynu chłodzącego lub oleju
hydraulicznego poniżej minimalnego poziomu. Równocześnie rozlegnie się
akustyczny sygnał ostrzegawczy (brzęczyk) i nastąpi wyłączenie funkcji jezdnych i
roboczych.
Po uzupełnieniu płynu chłodzącego/ oleju hydraulicznego nastąpi automatyczne
włączenie zablokowanych funkcji jezdnych i roboczych, a lampka ostrzegawcza
zgaśnie.
69
Lampka ostrzegawcza (podwójna funkcja): zabrudzenie filtra powietrza/
zabrudzenie filtra powrotnego
Zapalenie się tej lampki w trybie ciągłym sygnalizuje konieczność wykonania
oczyszczenia filtra powietrza lub wymiany filtra powrotnego. Może zdarzyć się, że
lampka ta zapali się na chwilę, nie ma to jednak istotnego znaczenia i jest
spowodowane najczęściej zbyt szybkim zwiększeniem prędkości obrotowej silnika.
70
Lampka ostrzegawcza hamulca roboczego
Lampka ta zapala się w przypadku zbyt niskiego ciśnienia siłownika
sprężynowego. Oznacza to niesprawność hamulca. Natychmiast zatrzymać
maszynę i sprawdzić układ hamulcowy.
71
Lampka ostrzegawcza hamulca postojowego
Lampka ta zapala się w przypadku włączenia hamulca postojowego lub spadku
ciśnienia zwalniania hamulca poniżej dozwolonej wartości.
MHL 350
4.10
ELEMENTY OBSŁUGI I WSKAŹNIKI 4
Symbol
Nr
poz.
72
Objaśnienie funkcji
Lampka sygnalizująca awarię systemu ograniczenia mocy
Lampka ta zapala się w przypadku wystąpienia awarii systemu ograniczenia
mocy. Lampka ta nie powinna zapalić się przy pracującym silniku. Zapalenie
się jej oznacza awarię systemu. Dokładny opis błędu znajduje się w menu
diagnostycznym „CEB” GLR.
73
Lampka sygnalizacyjna hamulca mechanizmu obrotu nadwozia
Lampka ta zapala się po włączeniu hamulca mechanizmu obrotu nadwozia.
74
Lampka ostrzegawcza przekroczenia strefy bezpieczeństwa kabiny
Lampka ta zapala się
bezpieczeństwa kabiny.
75
w
przypadku,
gdy
ramię
przekroczy
strefę
Lampka ostrzegawcza rezerwy paliwa
Lampka ta zapala się w przypadku rezerwy paliwa mniejszej niż 5%.
76
Lampka ostrzegawcza: zablokowanie funkcji jezdnych i roboczych
Lampka ta zapala się w przypadku odłączenia funkcji jezdnych i roboczych
maszyny:
•
uruchomienie wyłącznika funkcji jezdnych i roboczych
•
rozłożenie drabinki serwisowej
•
w przypadku pustego fotela (czujnik zajęcia fotela operatora)
•
przekroczenie dopuszczalnej wartości temperatury płynu chłodzącego i
oleju hydraulicznego
•
spadek poziomu płynu chłodzącego i oleju hydraulicznego poniżej
dopuszczalnego poziomu.
77
Opis błędu w formacie tekstowym
78
Wskaźnik liczby motogodzin i opcjonalnie prędkości obrotowej silnika
W polu tym wyświetlana jest aktualna liczba motogodzin oraz prędkość
obrotowa silnika.
79
Wskaźnik poziomu paliwa
Słupek wskaźnika pokazuje aktualny poziom paliwa. Gdy w zbiorniku jest
więcej niż 5% pojemności słupek jest zielony. Po przekroczeniu rezerwy słupek
zmieni kolor na czerwony i dodatkowo zapali się lampka ostrzegawcza 75
"Rezerwa paliwa".
MHL 350
4.11
ELEMENTY OBSŁUGI I WSKAŹNIKI 4
Symbol
Nr
poz.
80
Objaśnienie funkcji
Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego silnika (w °C)
Pokazuje temperaturę płynu chłodzącego silnika w formacie liczbowym.
Kolor tła zmienia się w zależności od temperatury: niebieski ≤ 50°C, czarny >
50°C, czerwony >110°C. W przypadku wzrostu temperatury powyżej 110°C
zapali się dodatkowo lampka ostrzegawcza 65.
81
Wskaźnik temperatury oleju hydraulicznego (w °C)
Pokazuje temperaturę oleju hydraulicznego w formacie liczbowym. Kolor tła
zmienia się w zależności od temperatury: niebieski ≤ 40°C, czarny > 40°C,
czerwony >95°C. W przypadku wzrostu temperatury powyżej dopuszczalnej
wartości 95°C zapali się dodatkowo lampka ostrzegawcza 65.
82
Wskaźnik obciążenia (wyposażenie dodatkowe)
Wskaźnik słupkowy pokazuje aktualne ciśnienie wywołane przez obciążenie
w głównych siłownikach (wskaźnik procentowy w stosunku do
maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia obciążenia). W przypadku
przekroczenia 70% dopuszczalnej wartości obciążenia kolor słupka zmieni
się z zielonego na pomarańczowy. W przypadku przekroczenia
maksymalnego dopuszczalnego obciążenia kolor słupka zmieni się z
pomarańczowego na czerwony. Równocześnie w kabinie rozlegnie się
akustyczny sygnał ostrzegawczy.
Pusty
Pusty
Pusty
Pusty
Menu funkcji
Menu główne
Przesuwanie strzałki menu górę
Przesuwanie strzałki menu w dół
Potwierdzenie wyboru
MHL 350
4.12
ELEMENTY OBSŁUGI I WSKAŹNIKI 4
4.3.1.2. Poziomy menu wyświetlacza wielofunkcyjnego
Poruszanie się w menu
WSKAZÓWKA
Wybór podmenu w menu lub funkcji odbywa się poprzez przesunięcie zielonej strzałki (F4, F5) oraz
zatwierdzenie za pomocą „OK” (F6). Drugą możliwością jest przekręcenie pokrętła wyboru menu oraz
wciśnięcie go w celu zatwierdzenia.
Wybór menu w głównym panelu kontrolnym
F1 Menu: puste
F2 Menu: puste
F3 Menu: puste
F4 Menu: puste
F5 Menu: Menu funkcji
W menu funkcji istnieje możliwość wprowadzenia
do 16 funkcji dodatkowych. Za pomocą strzałki
(F 5) na wyświetlaczu lub za pomocą
menu
pokrętła wyboru menu wybiera się jeden z
czterech poziomów. Za pomocą klawiszy
funkcyjnych (F1 do F4) wywołuje się następnie
odpowiednią funkcję w wybranym poziomie.
Poprzez wciśnięcie klawisza F4 na najniższym
poziomie włącza się dodatkowy cykl smarowania.
Powrót do głównego panelu kontrolnego
następuje poprzez wciśnięcie klawisza
(F 6).
WSKAZÓWKA
Pozostałe 15 funkcji nie są obecnie
dostępne.
F 6 Menu główne
Znajdując się w menu głównym można wywołać
do 9 podmenu. Wybór poszczególnych podmenu
(„DISPLAY EINSTELLUNGEN” – „USTAWIENIA
WYŚWIETLACZA”, „SERVICE MENU” – „MENU
SERWISOWE”, „DIAGNOSE MENU” – „MENU
DIAGNOSTYCZNE”
i
„SYSTEM
INFORMATIONEN”
–
„INFORMACJE
O
SYSTEMIE) odbywa się za pomocą klawiszy
strzałek
klawisza
wybranego
(F 4, F 5). Poprzez wciśnięcie
(F 6) następuje wejście do
podmenu.
Wybranie
(F 6) powoduje powrót do
głównego panelu kontrolnego.
MHL 350
4.13
ELEMENTY OBSŁUGI I WSKAŹNIKI 4
Podmenu
DISPLAY EINSTELLUNGEN
= USTAWIENIA WYŚWIETLACZA
(F 4, F 5)
Za pomocą klawiszy strzałek
można zmienić jasność wyświetlacza oraz ustawić
język menu. Funkcja „AUTOMATIK EIN/AUS"
["AUTOMATYCZNY POWRÓT WŁ/WYŁ”]
można
włączyć lub wyłączyć funkcję automatycznego
powrotu do głównego panelu kontrolnego. Zmienione
ustawienia zostają zapisane po opuszczeniu menu za
(F 6).
pomocą
SERVICE MENU
= MENU SERWISOWE
Do wejścia do menu serwisowego niezbędne jest
wpisanie 6-cyfrowego kodu dostępu. Kod wpisuje za
pomocą pokrętła wyboru menu. Menu serwisowe jest
dostępne jedynie dla wykwalifikowanego personelu
serwisowego.
W
przypadku
wprowadzenia
nieprawidłowego kodu dostęp do menu nie będzie
możliwy.
Trzykrotne wciśnięcie pokrętła wyboru
powoduje przerwanie wprowadzania kodu.
menu
DIAGNOSE MENU
= MENU DIAGNOSTYCZNE
W menu diagnostycznym wyświetlane są informacje
na temat poszczególnych podzespołów maszyny.
Obecnie dostępne są dwie funkcje „EMR” MOTORDIAGNOSE [DIAGNOZA SILNIKA] oraz „CEB” GLRDIAGNOSE [DIAGNOZA SYSTEMU OGRANICZENIA
(F 4, F
MOCY]. Za pomocą klawiszy strzałek
5) na wyświetlaczu lub pokrętła wyboru menu wybiera
się jednej z dostępnych poziomów: „EMR” i „CEB”.
Wciśnięcie klawisza
(F 6) powoduje wejście
do wybranego podmenu. Ponowne wciśnięcie
klawisza
głównego.
MHL 350
(F 6) powoduje powrót do menu
4.14
ELEMENTY OBSŁUGI I WSKAŹNIKI 4
DIAGNOZA SILNIKA „EMR”
W tym menu wyświetlane są aktualne dane odnośnie
silnika:
- Liczba motogodzin,
- Położenie dźwigni gazu
- Prędkość obrotowa silnika
- Aktualny moment obrotowy
- Obciążenie przy aktualnej prędkości obrotowej
- Zużycie paliwa
- Ciśnienie oleju
- Poziom płynu chłodzącego
- Temperatura płynu chłodzącego
DIAGNOZA systemu ograniczenia mocy „CEB”
W tym menu wyświetlane są aktualne dane odnośnie
systemu ograniczenia mocy.
SYSTEM INFORMATIONEN
= INFORMACJE ODNOŚNIE SYSTEMU
W tym menu wyświetlane są informacje na temat
wersji zainstalowanego oprogramowania urządzeń
sterowniczych. Wciśnięcie klawisza
powoduje powrót do menu głównego.
MHL 350
(F 6)
4.15
ELEMENTY OBSŁUGI I WSKAŹNIKI 4
4.4. Silnik
Przed uruchomieniem silnika należy włączyć
odłącznik akumulatora (16/1) znajdujący się w
przejściu serwisowym na osłonie komory
silnikowej.
WSKAZÓWKA
Przed uruchomieniem silnika należy
wykonać
wszystkie
czynności
kontrolne opisane w rozdziale 7.5
„Czynności przed uruchomieniem
maszyny”.
OSTRZEŻENIE
Przed uruchomieniem maszyny należy
sprawdzić, czy w jej pobliżu nie
znajdują się osoby trzecie.
Zdjęcie 16: Odłącznik akumulatora
4.4.1. Rozruch silnika
•
Wszystkie
dźwignie
sterujące
muszą
znajdować się w ustawieniu neutralnym.
•
Uruchomić
włącznik
(17/34)
hamulca
postojowego –> zapali się lampka (17/71).
•
Wsunąć
(17/25).
kluczyk
zapłonowy
do
stacyjki
Jeżeli po uruchomieniu silnika rozlegnie się
brzęczyk ostrzegawczy lub zapali lampka hamulca
roboczego (17/70) oznacza to niewystarczające
ciśnienie hamowania.
Brzęczyk wyłączy się i lampka zgaśnie, gdy silnik
będzie już pracował, a ciśnienie hamowania
osiągnie wymaganą wartość.
MHL 350
4.16
ELEMENTY OBSŁUGI I WSKAŹNIKI 4
4.4.1.1. Rozruch zimnego silnika (rozruch
normalny)
•
Kluczyk włożyć do stacyjki (17/25).
•
Dźwignią regulacji prędkości obrotowej silnika
(17/18) ustawić obroty postojowe.
•
Kluczyk zapłonowy przekręcić do położenia I.
Po upływie ok. 10 sekund zapali się lampka
(17/66) oraz (17/67).
•
Kluczyk przekręcić dalej do położenia II. Na
kilka sekund zapali się lampka nagrzewania
silnika (14/45). Natychmiast po zgaśnięciu
lampki kluczyk przekręcić do położenia III i
uruchomić silnik.
•
Po uruchomieniu silnika kluczyk powróci
samoczynnie do położenia I. Lampki (17/66)
oraz (17/67) powinny zgasnąć.
UWAGA
Maszyna
nie
powinna
natychmiast po uruchomieniu
silnika pracować na pełnym
obciążeniu.
Może
to
powodować szybsze zużycie
lub uszkodzenie silnika. Należy
odczekać do osiągnięcia przez
maszynę temperatury roboczej.
WSKAZÓWKA
W przypadku rozruchu silnika w
temperaturach poniżej -18°C zaleca
się
wyposażenie
maszyny
w
urządzenie
ułatwiające
rozruch
zimnego silnika produkcji DEUTZ.
4.4.1.2. Rozruch ciepłego silnika
•
Kluczyk włożyć do stacyjki (17/25).
•
Dźwignią regulacji prędkości obrotowej silnika
(17/18) ustawić obroty postojowe.
•
Kluczyk zapłonowy przekręcić do położenia I.
Zapalą się lampki (17/66) oraz (17/67).
•
Kluczyk przekręcić dalej do położenia II. W
przypadku rozruchu ciepłego silnika lampka
nagrzewania zapali się tylko na chwilę.
Kluczyk przekręcić do położenia III i uruchomić
silnik.
•
Po uruchomieniu silnika kluczyk powróci do
położenia I. Lampki (17/66) oraz (17/67)
powinny zgasnąć.
Jeśli silnik nie uruchomi się w przeciągu
maksymalnie 15 sekund kluczyk zapłonowy
przekręcić z powrotem do położenia I lub 0, i po
upływie przynajmniej 30 sekund powtórzyć próbę
rozruchu.
Rysunek 17: Rozruch silnika
MHL 350
4.17
ELEMENTY OBSŁUGI I WSKAŹNIKI 4
4.4.2. Monitorowanie maszyny podczas pracy
•
W przypadku zapalenia się lampki kontrolnej
ładowania akumulatora (18/66) lub lampki
kontrolnej ciśnienia oleju silnikowego (18/67)
należy natychmiast wyłączyć silnik i znaleźć
przyczynę usterki. W razie konieczności
wezwać serwis.
UWAGA
Usterkę należy usunąć przed
ponownym
uruchomieniem
maszyny.
•
W przypadku przekroczenia maksymalnej
dopuszczalnej temperatury płynu chłodzącego
(ok.
110°C)
lub
temperatury
oleju
hydraulicznego (ok. 95°C) zapali się lampka
ostrzegawcza (18/80)/ (18/81). Równocześnie
włączy się akustyczny sygnał ostrzegawczy
(brzęczyk) i nastąpi zablokowanie wszystkich
funkcji jezdnych i roboczych. Zapalą się lampki
(18/65) i (18/76). Silnik pozostawić na
obrotach postojowych, otworzyć maskę silnika
i poczekać do jego schłodzenia. Gdy
temperatura płynu chłodzącego spadnie
poniżej
95°C,
a
temperatura
oleju
hydraulicznego poniżej 90°C funkcje te
zostaną ponownie odblokowane, a lampki
(18/65) i (18/76) zgasną.
•
W przypadku spadku poziomu płynu
chłodzącego lub oleju hydraulicznego poniżej
ilości
minimalnej
zapali
się
lampka
ostrzegawcza (18/68). Równocześnie włączy
się
akustyczny
sygnał
ostrzegawczy
(brzęczyk) i nastąpi zablokowanie wszystkich
funkcji jezdnych i roboczych. Zapali się lampka
(18/76). Natychmiast przerwać pracę, i po
schłodzeniu się silnika uzupełnić płyn
chłodzący/ olej hydrauliczny. Po uzupełnieniu
płynu/oleju
do
wymaganego
poziomu
minimalnego
nastąpi
odblokowanie
zablokowanych funkcji, a lampka (18/76)
zgaśnie.
Rysunek 18: Monitorowanie pracy silnika
OSTRZEŻENIE
Płyn chłodzący należy uzupełniać
dopiero po schłodzeniu się silnika.
Gorący płyn może spowodować
poparzenie!
MHL 350
4.18
ELEMENTY OBSŁUGI I WSKAŹNIKI 4
4.4.2.1.
Obejście
przegrzaniem
zabezpieczenia
przed
Za pomocą włącznika (19/36) można odłączyć
zabezpieczenie przed przegrzaniem, co umożliwia
kontynuację jazdy maszyny i opuszczenie
wysięgnika.
UWAGA
Jazda
maszyny
z
wyłączonym
zabezpieczeniem przed przegrzaniem
jest możliwa jedynie na krótkim
odcinku,
ponieważ
może
to
spowodować uszkodzenie silnika.
Obejście zabezpieczenia działa jedynie wtedy,
gdy włącznik jest wciśnięty (19/36).
4.4.2.2. System automatycznego ustawienia
biegu jałowego
Jeżeli żadna z funkcji hydraulicznych nie zostanie
aktywowana za pomocą dźwigni sterującej lub
pedałów po upływie ok. 5 sekund system ten
automatycznie zredukuje prędkość obrotową
silnika do biegu jałowego. Umożliwia to mniejsze
zużycie paliwa oraz redukcję hałasu.
System
automatycznego
ustawiania
biegu
jałowego aktywuje i dezaktywuje się za pomocą
włącznika (19/32). Po aktywowaniu systemu
zapala się lampka kontrolna w przełączniku.
W momencie aktywowania którejś z funkcji
hydraulicznej automatycznie ustawiana jest taka
prędkość obrotowa silnika, jaka była ustawiona
wcześniej dźwignią regulacji prędkości obrotowej.
WSKAZÓWKA
Podczas uruchamiania silnika oraz
podczas jazdy po odcinkach pochyłych
system automatycznego ustawiania
biegu jałowego musi być wyłączony.
Nie może palić się lampka kontrolna w
przełączniku.
Rysunek 19: Wyłączanie silnika
MHL 350
4.19
ELEMENTY OBSŁUGI I WSKAŹNIKI 4
4.4.3. System ograniczania mocy
Maszyna wyposażona jest w system ograniczenia
mocy. System ten zawiera:
•
układ elektronicznej regulacji mocy pompy
hydraulicznej,
•
precyzyjne ustawienie szybkości zadziałania
funkcji głównego napędu (tryb GLR)
System ograniczenia mocy chroni silnik przed zbyt
szybkim spadkiem prędkości obrotowej i tym
samym przed przeciążeniem silnika.
System ograniczenia mocy zapewnia
optymalne wykorzystanie mocy silnika.
zatem
W przypadku awarii systemu należy zapoznać się
z rozdziałem 8.6.
4.4.3.1. Tryb GLR (ograniczenia mocy)
Za pomocą włącznika (19/33) można ograniczyć w
dwóch zakresach wydajność pompy. Powoduje to
spowolnienie ruchów roboczych maszyny.
•
Zakres 1: Fine-Mode I („ruchy średnio
precyzyjne” – ograniczenie wydajności pompy
hydraulicznej
•
Zakres 2: Fine-Mode II („ruchy precyzyjne”) dalsze ograniczenie wydajności pompy
hydraulicznej
WSKAZÓWKA
Podczas normalnej pracy włącznik musi
być ustawiony w położeniu 0.
4.4.4. Wyłączanie silnika
WSKAZÓWKA
Nie należy nagle wyłączać silnika
pracującego na pełnym obciążeniu.
Przed wyłączeniem należy pozostawić
go na chwilę na biegu jałowym.
•
Dźwignię regulacji prędkości obrotowej silnika
(19/18) ustawić w położeniu biegu jałowego.
•
Kluczyk zapłonowy (19/25) przekręcić do
położenia 0.
•
Silnik wyłączy się automatycznie.
MHL 350
4.20
ELEMENTY OBSŁUGI I WSKAŹNIKI 4
4.4.5. Elektroniczny układ regulacji silnika
(EMR)
4.4.5.1.
Funkcja
ochrony
silnika
elektronicznego układu regulacji silnika (EMR)
Układ EMR chroni silnik przed uszkodzeniem
monitorując nieprzekraczanie podczas pracy
określonych istotnych wartości granicznych oraz
kontrolując prawidłowe działania podzespołów.
W zależności od wagi wykrytego przez układ
błędu silnik może ewentualnie dalej pracować z
ograniczoną mocą (zapali się w takim przypadku
lampka kontrolna 19/45), lub zostanie wyłączony
(lampka 19/45 zacznie migać). Lampka ta zgaśnie
po ustąpieniu awarii.
W przypadku ustawienia przez układ EMR
awaryjnej prędkości obrotowej silnika, w celu
wyłączenia lampki kontrolnej 19/45 konieczne jest
wyłączanie na chwilę silnika za pomocą kluczyka
zapłonowego.
Również usunięte wzgl. nieaktualne już błędy
zostaną zachowane w pamięci błędów sterownika.
Można je odczytać i usunąć za pomocą
oprogramowania diagnostycznego SERDIA prod.
DEUTZ.
UWAGA
W
celu
uniknięcia
uszkodzenia
przyrządów
sterowniczych
przed
przestąpieniem do wykonywania prac
spawalniczych należy on nich odłączyć
obie wtyczki (19/1) oraz dodatkowo
odłączyć kabel „+” od akumulatora.
Kabel należy nałożyć na znajdujący się
obok kołek masy.
W przypadku wystąpienia awarii w układzie
elektronicznej
regulacji
silnika
należy
skontaktować się z serwisem producenta.
MHL 350
4.21
ELEMENTY OBSŁUGI I WSKAŹNIKI 4
4.4.6. Wskazówki na temat
maszyny w sezonie zimowym
eksploatacji
Podczas eksploatacji maszyny w okresie
zimowym
należy
przestrzegać
poniższych
punktów oraz wskazówek zawartych w instrukcji
obsługi silnika.
4.4.6.1. Olej hydrauliczny
Po dłuższym przestoju maszyny w temperaturach
około lub poniżej 0°C należy najpierw rozgrzać
maszynę na średnich obrotach silnika. W celu
osiągnięcia temperatury roboczej należy wykonać
następujące czynności:
•
•
•
opuszczenie/ podniesienie wysięgnika
otwarcie/ zamknięcie chwytaka
rozłożenie/ złożenie ramienia
WSKAZÓWKA
W przypadku rozgrzewania maszyny
jedynie poprzez silnik pracujący z
prędkością obrotową biegu jałowego
obowiązują następujące zasady:
Temperatura w °C
Czas rozgrzewania
maszyny w min.
0°C i powyżej
ok. 15 minut
-18°C do 0°C
ok. 30 minut
poniżej -18°C
ponad 30 minut
4.4.6.4. Płyn chłodzący
Przed rozpoczęciem sezonu zimowego należy
sprawdzić stężenie środkiem niezamarzającego w
płynie chłodzącym i w razie konieczności
dostawać je do temperatury otoczenia (wskazówki
na temat stosunku mieszanki znajdują się w
instrukcji obsługi producenta silnika). Płyn
chłodzący napełniony fabrycznie ma odporność
przeciw zamarzaniu do temperatury ok. -35°C.
4.4.6.5. Akumulator
Podgrzanie akumulatora może ułatwić rozruch
zimnego silnika.
4.4.6.6. Paliwo
Należy stosować jedynie markowe paliwo o
zawartości siarki nieprzekraczającej 0,05%.
Wyższa zawartość siarki powoduje konieczność
częstszej wymiany oleju oraz szybsze zużycie
silnika (patrz również rozdział 3.19. "Środki
smarne i eksploatacyjne”).
W celu uniknięcia zapchania przewodów
paliwowych w wyniku wytrącania się parafiny w
okresie zimowym należy stosować wyłącznie
zimowy olej napędowy. Jednak w przypadku
bardzo niskich temperatur nawet przy stosowaniu
paliwa zimowego należy liczyć się z wytrącaniem
z paliwa parafiny.
4.4.6.2. Olej silnikowy
Decydującym kryterium wyboru klasy lepkości
oleju silnikowego (klasy SAE) jest temperatura
otoczenia w miejscu pracy maszyny (patrz również
rozdział 3.19).
4.4.6.3. Możliwość wyposażenia dodatkowego
maszyny
Na
życzenie
Klienta
istnieje
możliwość
wyposażenia maszyny w urządzenie nagrzewania
wstępnego silnika oraz urządzenie nagrzewania
wstępnego oleju hydraulicznego.
Zastosowanie tych urządzeń gwarantuje szybsze
osiągnięcie gotowości eksploatacyjnej maszyny w
niskich temperaturach, a tym samym dłuższy
okres jej eksploatacji.
MHL 350
4.22
ELEMENTY OBSŁUGI I WSKAŹNIKI 4
(20/8) Dźwignia przesuwu całego fotela
4.5. Stanowisko operatora
(20/9) Dwupunktowy pas bezpieczeństwa
4.5.1. Komfortowy fotela operatora
(20/10) Włącznik ogrzewania fotela (wyposażenie
dodatkowe)
OSTRZEŻENIE
Po osiągnięciu odpowiedniej temperatury nastąpi
automatyczne wyłączenie ogrzewania.
Przestawianie
i
regulacja
fotela
operatora
podczas
pracy
może
spowodować w wyniku nagłej zmiany
ustawienia fotela utratę kontroli nad
maszyną oraz wypadek. Z tego
względu fotel należy przestawiać
jeszcze przed włączeniem maszyny.
Nieprawidłowe ustawienie lusterek
zewnętrznych
może
utrudnić
odpowiednio wczesne spostrzeżenie
ewentualnego
zagrożenia
i
być
przyczyną wypadku. Po ustawieniu
fotela należy zawsze ustawić lusterka
zewnętrzne.
Fotel operatora to komfortowy fotel pneumatyczny
z amortyzacją drgań. Spełnia on wymogi
bezpieczeństwa i zdrowotne określone w normie
ISO 6683 oraz ISO 7096 klasa IV.
(20/1) Przełącznik regulacji dolnego i górnego
wsparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa:
•
przestawienie
wybrzuszenie
•
przestawienie
rozciągnięcie
przełącznika
do
przełącznika
przodu
do
tyłu
->
->
(20/2) Dźwignia regulacji pochylenia oparcia
OSTRZEŻENIE
(20/3) Dźwignia regulacji pochylenia siedziska
(20/4) Dźwignia regulacji głębokości siedziska
(podnóżek)
(20/5) Dźwignia przesuwu górnej części fotela
(20/6) Blokada amortyzacji (redukuje poziome
drgania w kierunku jazdy)
•
Przestawienie dźwigni do tyłu -> blokada
•
Przestawienie
amortyzacja
dźwigni
do
przodu
Rysunek 20: Komfortowy fotel operatora
->
Przed uruchomieniem maszyny należy
założyć pas bezpieczeństwa. W celu
zagwarantowania
bezpieczeństwa
należy regularne kontrolować stan,
sprawność i mocowanie pasa oraz
bezzwłocznie wymieniać uszkodzone
elementy.
Pas musi przylegać równo do ciała, nie
może być przekręcony.
(20/7) Dźwignia ustawienia wysokości i masy ciała
operatora
•
Krótkie przestawienie dźwigni -> automatyczne
wyregulowanie masy ciała
•
Podniesienie lub wciśnięcie
ustawienie wysokości.
dźwigni
->
4.5.2. Kierownica
4.5.2.1. Ustawianie kolumny kierowniczej
MHL 350
4.23
ELEMENTY OBSŁUGI I WSKAŹNIKI 4
OSTRZEŻENIE
Przestawianie kolumny kierowniczej
podczas pracy może być przyczyną
utraty kontroli nad maszyną oraz
wypadku. Z tego względu kolumnę
należy przestawiać jeszcze przed
włączeniem maszyny.
Ustawianie wysokości:
•
Przytrzymać kierownicę.
•
Odkręcić blokadę (21/1) i podnieść kierownicę
na odpowiednią wysokość.
•
Przykręcić blokadę (21/1).
Rysunek 21: Ustawianie kolumny kierowniczej
Ustawienie pochylenia:
•
Przytrzymać kierownicę.
•
Wcisnąć nogą pedał (21/12) i
odpowiednie pochylenie kierownicy.
•
Po zwolnieniu pedału (21/12) i puszczeniu
kierownicy kolumna powinna zablokować się w
ustawionym położeniu.
MHL 350
ustawić
4.24
ELEMENTY OBSŁUGI I WSKAŹNIKI 4
4.6. Instalacja grzewczoklimatyzacyjna
Kabina jest wyposażona seryjnie w instalację
grzewczo-klimatyzacyjną
służącą
do
jej
ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji.
4.6.1. Ogrzewanie
Ogrzewanie
kabiny
jest
uzależnione
od
temperatury płynu chłodzącego silnika. Powietrze
z dmuchawy kierowane jest do wymiennika ciepła,
którego temperatura regulowana jest ilością
przepływającego płynu chłodzącego.
Obsługa ogrzewania:
•
Podczas ogrzewania włącznik (22/49) nie
może być włączony.
•
Za pomocą pokrętła regulacji temperatury
(22/50) ustawić odpowiednią ilość ciepła.
Przekręcenie pokrętła w prawo powoduje
zwiększenie ogrzewania.
•
Za pomocą przycisku (22/51) ustawić
odpowiedni poziom natężenia nadmuchu
powietrza.
•
Rozdział powietrza w kabinie ustawia się
poprzez przestawienie wylotów powietrza
(22/1), (22/2) i (22/3).
W celu zapobieżenia zabrudzeniu nagrzewnicy
instalacja wyposażona jest w filtr powietrza
filtrujący
powietrze
zewnętrzne/
powietrze
obiegowe. Filtr znajduje się z tyłu kabiny pod
fotelem operatora.
Rysunek 22: Ogrzewanie i wentylacja
WSKAZÓWKA
W przypadku zmiennych warunków
atmosferycznych co 100 motogodzin
należy oczyszczać lub w razie
konieczności wymieniać wkładkę filtra
powietrza,
patrz
rozdział
7.7.3
„Harmonogram
konserwacji
i
przeglądów”
•
Ściągnąć pokrywę (22/4) z tylnej ściany
kabiny. Wyciągnąć i oczyścić lub wymienić
wkładkę.
•
Przy ponownym zakładaniu wkładki należy
zwrócić uwagę na to, aby niebieska strona
wkładki
skierowana
była
do
środka.
Zagwarantuje to optymalną filtrację powietrza.
MHL 350
4.25
ELEMENTY OBSŁUGI I WSKAŹNIKI 4
4.6.2. Ogrzewanie postojowe (wyposażenie
dodatkowe)
Postojowe urządzenie grzewcze znajduje się w
kabinie operatora po prawej stronie pod blaszaną
pokrywą. Służy ono do ogrzewania kabiny.
Urządzenia grzewczego oraz zegara sterującego
nie wolno stosować w żadnym innym celu.
Ogrzewanie
postojowe
jest
podłączone
bezpośrednio do układu paliwowego i może
pracować niezależnie od silnika.
Panel obsługi ogrzewania postojowego (22/17)
znajduje się na prawym podłokietniku fotela
operatora.
Wskazówki na temat działania i obsługi
ogrzewania znajdują się w osobnej instrukcji
obsługi producenta urządzenia.
OSTRZEŻENIE
Podczas
tankowania
maszyny
ogrzewanie postojowe musi być
wyłączone. Nie można go również
uruchamiać
w
zamkniętych
pomieszczeniach.
WSKAZÓWKA
W celu zagwarantowania prawidłowego
działania ogrzewania powietrze do
spalania filtrowane jest przez mokry filtr
powietrza (z tyłu kabiny). W przypadku
silnego zakurzenia powietrza co 100
motogodzin należy wymieniać olej w
filtrze
(patrz
rozdział
7.7.3
”Harmonogram
konserwacji
i
przeglądów”).
MHL 350
4.26
ELEMENTY OBSŁUGI I WSKAŹNIKI 4
Co roku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego
należy
wykonać
następujące
czynności
konserwacyjne:
•
Sprawdzić, czy nie jest przepalony żarnik
(23/1) i w razie konieczności wymienić.
•
Sprawdzić, czy nie jest zabrudzony filtr paliwa i
w razie konieczności wymienić.
•
Sprawdzić, czy połączenia elektryczne są
prawidłowo zamocowane.
•
Sprawdzić szczelność przewodów paliwowych
i złączy.
•
Sprawdzić poziom oleju w filtrze powietrza.
Zdjęcie 23: Ogrzewanie postojowe
W przypadku trudności z uruchomieniem
ogrzewania
należy
wykonać
następujące
czynności:
•
Wyłączyć ogrzewanie.
•
Sprawdzić bezpieczniki
•
Włączyć ogrzewanie
Jeśli ogrzewania nie uda uruchomić się po
trzeciej próbie włączenia należy skontaktować
się z serwisem firmy Eberspächer, ponieważ w
przypadku dalszych nieudanych prób nastąpi
kompletne wyłączenie urządzenia i nie będzie
możliwe jego włączenie.
W przypadku przegrzania urządzenia:
Przyczyną przegrzania może być zakrycie
otworów wylotowych powietrza lub zabrudzona
czerpni powietrza.
•
Wyłączyć ogrzewanie.
•
Odkryć otwory wylotowe powietrza
•
Włączyć ogrzewanie
Inne usterki, których nie można usunąć
samodzielnie mogą być diagnozowane i usuwane
wyłącznie przez serwis firmy Erberspächer.
OSTRZEŻENIE
Odłącznik
akumulatora
można
wyłączyć dopiero po upływie ok. 5
minut od wyłączenia ogrzewania – jest
to czas niezbędny na schłodzenie się
ogrzewania. W przeciwnym wypadku
może dojść do powstania pożaru.
Odłącznik akumulatora znajduje się w
przejściu serwisowym na osłonie
komory silnikowej.
MHL 350
4.27
ELEMENTY OBSŁUGI I WSKAŹNIKI 4
4.6.3. Klimatyzacja
WSKAZÓWKA
WSKAZÓWKA
Klimatyzacja pracuje wyłącznie przy
włączonym silniku.
Czynnik chłodniczy musi być przy
uruchomionym silniku oraz ustawionej
najwyższej mocy klimatyzacji cały czas
widoczny we wzierniku (24/1. Nie może
on zawierać pęcherzyków powietrza.
Obecność pęcherzyków we wzierniku
oznacza brak wystarczającej ilości
chłodziwa w instalacji. W tym
przypadku
instalacja
musi
być
skontrolowana
oraz
ponownie
napełniona
przez
autoryzowany
specjalistyczny serwis.
Klimatyzację włącza się za pomocą włącznika
(24/49)
ustawiając
go
w
położeniu
1.
Równocześnie przycisk (24/51) dmuchawy musi
być ustawiony przynajmniej w położeniu 1.
Powinna palić się lampka kontrolna (24/49).
Włączenie klimatyzacji powoduje
temperatury wewnątrz kabiny.
obniżenie
Regulacja temperatury odbywa się za pomocą
pokrętła regulacji (24/50):
Obrót pokrętła w lewo => zwiększenie chłodzenia
Im wyższa ustawiona za pomocą pokrętła (24/50)
moc chłodzenia klimatyzacji tym wyższy należy
również ustawić poziom natężenia nadmuchu
(24/51).
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Prace serwisowo-konserwacyjne w
zakresie klimatyzacji może wykonywać
jedynie
wykwalifikowany
personel
serwisowy.
W celu maksymalnego schłodzenia powietrza w
kabinie należy:
•
Pokrętło
regulacji
temperatury
przekręcić maksymalnie w lewo.
•
Ustawić
najwyższy
poziom
nadmuchu dmuchawy (24/51).
•
Ustawić tryb powietrza obiegowego.
•
Zamknąć drzwi i okna kabiny.
(24/50)
natężenia
Również w zimniejszych okresach (temperatury
powyżej 5°C) można uruchamiać klimatyzację
wraz z ogrzewaniem. Dzięki temu powietrze w
kabinie będzie suche i zapobiegnie się parowaniu
szyb. W tym celu włącznik (24/49) ustawić w
położeniu 2 "Reheat”, a pokrętłem (24/50) ustawić
odpowiednią moc grzewczą. Zapali się lampka
kontrolna (24/49).
WSKAZÓWKA
Klimatyzację należy przynajmniej raz w
miesiącu włączać na chwilę. Jest to
niezbędne
w
celu
zapewnienia
nasmarowania kompresora.
Rysunek 24: Klimatyzacja
MHL 350
4.28
ELEMENTY OBSŁUGI I WSKAŹNIKI 4
4.7. Kabina
4.7.1. Otwieranie/ zamykanie przedniego okna
Przednie okno można otworzyć tylko całkowicie.
Nie jest możliwe jego częściowe tylko uchylenie.
W celu odblokowania okna należy wcisnąć obie
dźwignie blokujące (25/1). Następnie okno
wsunąć pod dach kabiny.
Po odblokowaniu okna poprzez wciśnięcie obu
dźwigni blokujących (25/1) można je również
przesunąć do przedniego położenia skrajnego.
UWAGA
Po ustawieniu okna w skrajnym
położeniu należy zawsze sprawdzić,
czy zablokowało się w tej pozycji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki może
być przyczyną wypadku.
Zdjęcie 25: Otwieranie/ zamykanie okna przedniego i
dachowego
WSKAZÓWKA
Maszyna
może
być
opcjonalnie
wyposażona w okna ze szybą pancerną
lub w poliwęglanu (okno przednie i
dachowe). W takim przypadku nie ma
możliwości przestawienia okien.
4.7.2. Ustawienie rolety przeciwsłonecznej
Przednie okno
Roletę pociągnąć w dół trzymając za rączkę (25/2)
i w odpowiednim położeniu zahaczyć o uchwyty.
Okno dachowe
Roletę pociągnąć do przodu trzymając za rączkę
(25/3) i zahaczyć o uchwyty.
WSKAZÓWKA
Roleta zwija się pod wpływem siły
sprężyny.
Przy
zwijaniu
roletę
przytrzymać za rączkę (25/2)/(25/3) i
schować.
4.7.3. Okno dachowe
W celu przewietrzenia kabiny okno dachowe
można podnieść do góry poprzez pociągnięcie za
uchwyt (25/4)
MHL 350
4.29
ELEMENTY OBSŁUGI I WSKAŹNIKI 4
4.7.4. Drzwi kabiny
Rączkę (26/1) podnieść do góry i otworzyć drzwi
kabiny.
WSKAZÓWKA
W przypadku otwierania drzwi w celu
wejścia/ wyjścia z kabiny konieczne jest
ich zablokowanie w położeniu otwartym
za
pomocą
mechanizmu
przytrzymującego (27/1) i (27/2).
Drzwi odblokowuje się za pomocą dźwigni (26/1)
4.7.5. Okno boczne
Okno boczne można przesunąć do przodu
pociągając za uchwyt. W celu zamknięcia okna
uchwyt przesunąć do tyłu aż do momentu
zablokowania się okna w położeniu zamkniętym.
Zdjęcie 26: Otwieranie drzwi kabiny
4.7.6. Oświetlenie wewnętrzne kabiny
Oświetlenie kabiny włącza się i wyłącza poprzez
przekręcenie lampki (28/1).
4.7.7. Młotek bezpieczeństwa
Młotek bezpieczeństwa (28/2) znajduje się w
kabinie na prawym słupku okna.
Okno przednie służy również jako wyjście
ewakuacyjne. W przypadku wyposażenia maszyny
w dachową lub przednią kratkę ochronną lub inny
element utrudniający korzystanie w okna jako
wyjścia awaryjnego jego zadanie przejmuje okno
tylne.
Zdjęcie 27: Blokowanie drzwi kabiny
4.7.8. Gaśnica (wyposażenie dodatkowe)
Miejsce montażu gaśnicy (maks. 4 kg) znajduje
się na lewym słupku okiennym.
Zdjęcie 28: Młotek bezpieczeństwa/ lampa wewnętrzna
MHL 350
4.30
ELEMENTY OBSŁUGI I WSKAŹNIKI 4
4.7.9. Wycieraczki
Klawisz (29/43) dla górnej szyby działa przy
włączonym zapłonie i ma następujące funkcje:
•
Wciśnięcie w
wycieraczek
•
Wciśnięcie w dół: tryb przerywany pracy
wycieraczek
•
Wciśnięcie i przytrzymanie klawisza (w górę
lub w dół): włączenie wycieraczek i
spryskiwacza
górę:
tryb
ciągły
pracy
Po puszczeniu klawisza ustawiony będzie stan
aktywny przed włączeniem spryskiwacza (tryb
ciągły, tryb przerywany lub wyłączenie).
Włącznik (29/44) dla dolnej szyby ma następujące
funkcje:
•
Położenie 1: wycieraczka
•
Położenie 2: wycieraczka + spryskiwacz
Rysunek 29: Wycieraczki
WSKAZÓWKA
Wycieraczka będzie działać jedynie
przy zamkniętym prawidłowo oknie
przednim.
4.7.10. Spryskiwacz
Zbiornik płynu do spryskiwacza (30/1) znajduje się
wewnątrz kabiny za fotelem operatora. Jego
pojemność wynosi ok. 4 litrów. Zalecamy
dodawanie do płynu środka przeciw zamarzaniu
niezależnie od pory roku.
Zdjęcie 30: Zbiornik płynu do spryskiwacza
MHL 350
4.31
ELEMENTY OBSŁUGI I WSKAŹNIKI 4
NIEBEZPIECZEŃSTWO
4.8. Kabina podnoszona
hydraulicznie
Przy
aktywowanym
odłączeniu
siłownika ramienia należy zwracać
uwagę na to, aby zmniejszyć odległość
pomiędzy kabiną a osprzętem. Podczas
załadunku długich i cienkich elementów
wystających z chwytaka elementy te
mogą
w
przypadku
mocnego
rozhuśtania chwytaka wbić się w
kabinę.
Kabinę można podnieść hydraulicznie do
wysokości
5,6
m
(wysokość
wzroku
operatora).
Podnoszenie
odbywa
się
bezstopniowo.
4.8.1. Przed uruchomieniem maszyny
Należy codziennie sprawdzać sprawność
mechanizmu podnoszenia kabiny.
4.8.3. Jazda z podniesioną kabiną
NIEBEZPIECZEŃSTWO
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Naprawy
podniesionej
kabiny
można wykonywać pod warunkiem
bezpiecznego podparcia ramy
podnoszenia.
Podczas jazdy z podniesioną kabiną
nawet niewielkie nierówności podłoża
mogą spowodować kołysanie się
kabiny.
Może
to
poskutkować
uszkodzeniem ciała operatora lub
błędami w obsłudze maszyny.
W celu zabezpieczenia maszyny na tłoczysko
siłownika ramy podnoszenia kabiny można
założyć gumowy pierścień zabezpieczający.
Jest on dostępny w firmie TEREX | Fuchs pod
nr 6090031600.
Jazda z podniesioną kabiną jest
dozwolona jedynie z zamkniętymi
drzwiami
oraz
poza
drogami
publicznymi.
4.8.2. Podczas pracy
Do kabiny można wchodzić i wychodzić z niej
jedynie wtedy, gdy znajduje się ona w
położeniu podstawowym. Kabina nie może być
przy
tym
podniesiona.
Zabrania
się
przebywania na podwoziu lub podstawie oraz
na schodkach. Obowiązkiem operatora jest
sprawdzenie,
czy
podniesienie
lub
opuszczenie kabiny nie spowoduje zagrożenia
dla osób trzecich.
Podczas jazdy z podniesioną kabiną
należy zwrócić szczególną uwagę na
to, aby zachować bezpieczny odstęp od
stropu
w
halach
i
innych
pomieszczeniach.
W
przypadku
ewentualnych kolizji operator byłby
szczególnie narażony na uszkodzenia
ciała.
Poza tym należy przestrzegać następujących
wskazówek:
•
W strefie poruszania się maszyny nie mogą
znajdować się żadne przeszkody.
•
Droga
przejazdu
musi
gwarantować
zachowanie
stabilności
maszyny
oraz
wykluczać możliwość powstania zagrożenia
dla operatora.
•
Operator powinien mieć dobrą widoczność na
całą strefę poruszania się maszyny. W
przeciwnym
razie
strefę
tę
należy
zabezpieczyć,
np.
poprzez
ustawienie
słupków.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Podczas pracy z podniesioną
kabiną należy zwrócić szczególną
uwagę na to, aby nie dotknąć
elektrycznych linii napowietrznych.
W przypadku dotknięcia maszyną
linii energetycznej do maszyny nie
mogą zbliżać się osoby trzecie oraz
nie wolno wysiadać z kabiny do
momentu wyłączenia prądu. Patrz
również rozdział 2.7 „Wskazówki
odnośnie bezpiecznej pracy”.
4.8.4. Parkowanie maszyny
Kabina musi zostać opuszczona do położenia
podstawowego.
MHL 350
4.32
ELEMENTY OBSŁUGI I WSKAŹNIKI 4
4.8.5. Podnoszenie/ opuszczanie kabiny
Kabinę podnosi i opuszcza się hydraulicznie i
bezstopniowo.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Podczas podnoszenia/ opuszczania
kabiny oraz jazdy i pracy lewy
podłokietnik fotela kierowcy musi być
opuszczony, a drzwi kabiny zamknięte.
W celu podniesienia/ opuszczenia kabiny należy
wykonać następujące czynności:
•
Zamknąć drzwi kabiny
podłokietnik (31/8).
•
Klawisz (31/31) wcisnąć w dół i przytrzymać
do
momentu
uzyskania
odpowiedniej
wysokości.
•
Opuszczanie kabiny odbywa się poprzez
wciśnięcie klawisza (31/31) na dole.
i
opuścić
lewy
4.8.6. Ręczne opuszczanie podniesionej kabiny
(w przypadku awarii)
Istnieje możliwość opuszczenia kabiny za pomocą
zaworu kulkowego (31/6) znajdującego się w
kabinie lub zaworu kulkowego (32/1) znajdującego
się
na
nadwoziu
na
zbiorniku
oleju
hydraulicznego.
W celu ponownego podniesienia kabiny zawory
(31/6)/(32/1) należy z powrotem ustawić w
pierwotnym położeniu.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Podczas podnoszenia i opuszczania
kabiny istnieje ryzyko zmiażdżenia
przez ramę podnoszenia, ponieważ
operator znajdujący się w kabinie nie
ma pełnej widoczności na całą strefę
wokół maszyny.
Rysunek 31: Podnoszenie/ opuszczanie kabiny
Zdjęcie 32: Zawór kulkowy
MHL 350
4.33
ELEMENTY OBSŁUGI I WSKAŹNIKI 4
4.9. Jazda
OSTRZEŻENIE
Przed rozpoczęciem oraz w trakcie jazdy należy
przestrzegać
wszystkich
wskazówek
bezpieczeństwa zawartych w rozdziale 2.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Przed rozpoczęciem oraz w trakcie jazdy należy
upewnić się, czy na trasie przejazdu maszyny nie
znajdują się osoby trzecie lub przeszkody.
Przed rozpoczęciem cofania oraz cały czas w
trakcie tej czynności należy patrzeć w tył.
W celu ostrzeżenia osób znajdujących się w
pobliżu maszyny należy uruchomić klakson
ostrzegawczy.
WSKAZÓWKA
Maszyna nie ma dopuszczenia do ruchu
drogowego i w Republice Federalnej Niemiec
nie może poruszać się po drogach publicznych.
MHL 350
4.34
ELEMENTY OBSŁUGI I WSKAŹNIKI 4
4.9.1. Ruszenie maszyną
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ruszenie maszyną w złym kierunku
może
być
przyczyną
ciężkich
wypadków. Zawsze przed ruszeniem
należy upewnić się, gdzie znajduje się
oś kierująca.
Zawsze, gdy jest to możliwe nadwozie
należy obrócić w taki sposób, aby os
kierująca znajdowała się z przodu.
•
Zgodnie ze wskazówkami z rozdziału 4.4.,
4.4.1., 4.4.1.1. i 4.4.1.2. uruchomić silnik.
•
Schować podpory.
•
Przed ruszeniem maszyną ustawić za
pomocą przełącznika (33/42) zakres jazdy
(wolny lub szybki).
•
Wyłączyć hamulec postojowy (włącznik 33/34)
i zwolnić pedał hamulca roboczego (33/9), o ile
jest zablokowany.
WSKAZÓWKA
Przy włączonym hamulcu postojowym
(33/34) ruszenie maszyną nie jest
możliwe. W takim przypadku pali się
lampka kontrolna (33/71).
•
Jazda do przodu (w odniesieniu do osi
kierującej) – w celu ruszenia maszyną do
przodu należy wcisnąć pedał (33/10).
•
Jazda do tyłu (w odniesieniu do osi kierującej)
– w celu ruszenia maszyną do tyłu należy
wcisnąć pedał (33/11).
WSKAZÓWKA
Prędkość jazdy reguluje się za pomocą
pedałów przyspieszenia (33/10) i
(33/11). W celu zahamowania i
zatrzymania maszyny należy wcisnąć
pedał hamulca roboczego (33/9).
Rysunek 33: Jazda
UWAGA
Zmiana kierunku jazdy może odbywać
się
wyłącznie
po
zatrzymaniu
maszyny
MHL 350
4.35
ELEMENTY OBSŁUGI I WSKAŹNIKI 4
W przypadku zakopania się maszyny w podłożu
nie wolno próbować wydobyć jej poprzez
rozkołysanie. Dalsze wskazówki patrz rozdział 6
„Holowanie, załadunek i transport”.
Przewożenie ładunków z nadwoziem obróconym
w bok jest dopuszczalne jedynie na płaskim i
równym podłożu oraz po zablokowaniu osi
łamanej. Oś łamaną blokuje się za pomocą
włącznika (33/37) – patrz rozdział 5.1.5.
4.9.2. Zatrzymanie maszyny
Zwolnienie pedałów przyspieszenia (33/10)/
(33/11) powoduje redukcję prędkości jazdy.
Hydrostatyczny napęd jezdny działa przy tym jako
hamulec roboczy. Patrz również rozdział 4.9.5.
„Hamowanie”.
4.9.3. Jazda z góry i pod górę
Podczas zjeżdżania maszyną z góry lub
wjeżdżaniu pod górę wysięgnik z ramieniem może
służyć jako zabezpieczenia przed przewróceniem
się maszyny. W przypadku jazdy po odcinku o
silnym spadku wysięgnik z ramieniem należy
maksymalnie złożyć. W przypadku wjeżdżania pod
stromą górę wysięgnik z ramieniem należy
rozłożyć.
Normalnie wysięgnik z ramieniem wystarczy
podnieść na tyle, aby podczas jazdy pod górę i z
góry zapewnić ich odpowiednią odległość od
podłoża.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Po pochyłych odcinkach nie wolno
jeździć w poprzek. Nie wolno również w
taki sposób parkować maszyny.
WSKAZÓWKA
Przed wjechaniem na pochyły odcinek
należy wyłączyć układ automatycznego
włączania biegu jałowego (33/32). Nie
może palić się lampka we włączniku.
MHL 350
4.36
ELEMENTY OBSŁUGI I WSKAŹNIKI 4
4.9.4. Kierowanie maszyną
Maszyna
wyposażona
hydraulicznie oś przednią.
jest
w
kierowaną
UWAGA
W
przypadku
awarii
układu
kierowniczego
należy
natychmiast
przerwać pracę, ustalić przyczynę
usterki (patrz rozdział „Usterki” i w razie
konieczności wezwać serwis.
4.9.5. Hamowanie
•
Hamulec roboczy (blokowany)
Hamulec roboczy (33/9) można używać, gdy tylko
jest to konieczne. Przy zablokowanym hamulcu
roboczym należy sprawdzić, czy po upływie
pewnego
czasu
ciśnienie
hamulca
po
wyłączeniu silnika spadło.
•
Hamulec postojowy
Hamulec postojowy (włącznik 33/34) włącza się po
wyłączeniu maszyny.
UWAGA
Hamulec postojowy można włączać
dopiero po wyłączeniu maszyny.
Wyjątek
może
stanowić
jedynie
hamowanie awaryjne.
WSKAZÓWKA
Włączenie
hamulca
postojowego
powoduje automatyczne włączenie
blokady osi łamanej. Zabrania się
wykonywania prac maszyną przy
włączonym hamulcu postojowym.
MHL 350
4.37
ELEMENTY OBSŁUGI I WSKAŹNIKI 4
4.9.6. Reflektory drogowe i robocze
•
Włącznik
(34/40).
świateł
postojowych/
drogowych
Włącznik (34/40) służy do włączania świateł
postojowych oraz drogowych.
4.9.10. Obrotowa lampa ostrzegawcza
(wyposażenie dodatkowe)
Dzięki zastosowaniu obrotowej lampy
ostrzegawczej zwiększa się widoczność
maszyny podczas pracy. Lampę włącza i
wyłącza się za pomocą włącznika (34/27).
Położenie 1: światła postojowe
Położenie 2: światła drogowe
•
Włącznik reflektorów roboczych (34/41).
Przednie i tylne reflektory robocze służą do
oświetlania strefy roboczej maszyny z przodu oraz
z tyłu.
Położenie 1: w położeniu tym można włączyć
reflektory robocze znajdujące się na ramieniu
maszyny.
Położenie 2: w położeniu tym można włączyć
reflektory robocze znajdujące się na ramieniu
maszyny.
4.9.7. Kierunkowskazy
Prawy kierunkowskaz
•
Dźwignię kierownicy (34/13) przestawić do
przodu. Lampka kontrolna (34/56) na kolumnie
kierowniczej zacznie migać na zielono.
Równocześnie włączy się brzęczyk.
Lewy kierunkowskaz
•
Dźwignię kierownicy (34/13) przestawić do
tyłu. Lampka kontrolna (34/54) na kolumnie
kierowniczej zacznie migać na zielono.
Równocześnie włączy się brzęczyk.
Wyłączanie kierunkowskazów
•
Dźwignię kierownicy (34/13) ustawić w
położeniu środkowym. Lampki kontrolne
(34/56) 0 (34/54) zgasną.
4.9.8. Klakson
•
Wcisnąć przycisk
kierownicy.
(34/14)
na
dźwigni
4.9.9. Światła awaryjne
Światła awaryjne włącza i wyłącza się za pomocą
włącznika (34/55) znajdującego się na kolumnie
kierowniczej. Po włączeniu świateł awaryjnych
zapalą się lampki kontrolne (34/54) oraz (34/56).
MHL 350
Rysunek 34: Oświetlenie
4.38
ELEMENTY OBSŁUGI I WSKAŹNIKI 4
4.9.10. Parkowanie maszyny
UWAGA
Podczas parkowania maszyny osprzęt
roboczy należy opuszczać na ziemię
bardzo ostrożnie. W przeciwnym razie
masa wysięgnika i ramienia mogłaby
spowodować uszkodzenie podłoża.
•
Maszynę można parkować jedynie na równym
i twardym podłożu.
•
Wysięgnik z ramieniem opuścić na ziemię.
•
Włączyć hamulec postojowy (35/34) i zwolnić
hamulec roboczy (35/9).
•
Włączyć
hamulec
nadwozia (35/35).
•
Za
pomocą
dźwigi
obrotów
(35/18)
zredukować prędkość obrotową silnika i
pozostawić na chwilę włączony silnik w celu
jego schłodzenia.
•
Dźwignię regulacji obrotów silnika (35/18)
przestawić maksymalnie do przodu, wyłączyć
silnik. Kluczyk zapłonowy przekręcić do
położenia 0.
•
Kluczyk zapłonowy przekręcić do położenia I.
Wcisnąć i przytrzymać włącznik (35/36), i w
celu
odciążenia
układu
hydraulicznego
poruszać przez chwilę wszystkimi dźwigniami
hydraulicznymi.
•
Kluczyk zapłonowy przekręcić do położenia „0”
i wyciągnąć.
•
Podnieść do góry lewy podłokietnik (35/8).
•
W celu uniemożliwienia dostępu dla osób
nieupoważnionych po zakończeniu pracy
zamknąć kabinę oraz wszystkie okna i okno
dachowe.
•
Maszynę należy regularnie czyścić.
mechanizmu
obrotu
Rysunek 35: Parkowanie maszyny
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Przy parkowaniu maszyny nadwozie
musi być ustawione wzdłuż podwozia a
maszyna opuszczona do położenia
podstawowego. Ramię należy ustawić
pionowo, a chwytak otworzyć i opuścić
na ziemię (patrz zdjęcie 36).
Pod zęby chwytaka należy podłożyć
deski, gdyż w przeciwnym wypadku
mogłyby one spowodować uszkodzenie
podłoża.
MHL 350
Zdjęcie 36: Prawidłowo zaparkowana maszyna
4.39
PRACA 5
5
Praca .............................................................................................................................................5.2
5.1. Praca ..........................................................................................................................................5.2
5.1.1. Obsługa wysięgnika, ramienia i osprzętu .............................................................................5.2
5.1.2. Zwiększenie ciśnienia roboczego .........................................................................................5.2
5.1.3. Obsługa podparcia 4-punktowego........................................................................................5.3
5.1.4. Blokada wszystkich funkcji jezdnych i roboczych .................................................................5.3
5.1.5. Blokada osi łamanej .............................................................................................................5.4
5.1.6. Wyłącznik awaryjny (wyposażenie dodatkowe)....................................................................5.4
5.1.7. System odłączania siłowników ramienia ..............................................................................5.5
5.1.7.1. Zwiększenie zasięgu roboczego ....................................................................................5.6
5.1.8. Zabezpieczenie na wypadek pęknięcia przewodów (wyposażenie dodatkowe)...................5.6
5.1.9. Urządzenie zabezpieczające przed przeciążeniem z funkcją ostrzegawczą (wyposażenie
dodatkowe).....................................................................................................................................5.7
5.2. Praca z obrotem nadwozia .........................................................................................................5.9
5.3. Prace dźwigowe........................................................................................................................5.10
5.4. Układ magnetyczny...................................................................................................................5.10
5.4.1.1. Awaria układu magnetycznego ....................................................................................5.11
MHL 350
5.1
PRACA 5
5
Praca
5.1. Praca
Ładowarka jest wyposażona seryjnie w sterowanie ISO (rysunek 37), które zostało opisane w
poniższym rozdziale.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Na życzenie Klienta maszyna może być wyposażona w niestandardowe sterowanie. Z tego
powodu prosimy o sprawdzenie, w jaki typ sterowania wyposażona jest Państwa maszyna.
Błędna obsługa sterowania może spowodować zagrożenie zdrowia i życia ludzkiego oraz
szkody materialne.
Przed rozpoczęciem pracy należy dokładnie zapoznać się z obsługą dźwigni sterowania. W trakcie
nauki obsługi należy pracować na niskich obrotach silnika.
5.1.1. Obsługa wysięgnika, ramienia i osprzętu
Lewa dźwignia sterowania
a = rozkładanie ramienia
b = chowanie ramienia
c = obrót nadwozia w lewo
d = obrót nadwozia w prawo
Prawa dźwignia sterowania
a = opuszczanie wysięgnika
b = podnoszenie wysięgnika
c = zamykanie chwytaka
d = otwieranie chwytaka
Rysunek 37: Sterowanie ISO
5.1.2. Zwiększenie ciśnienia roboczego
Funkcja zwiększenia ciśnienia roboczego umożliwia
zwiększenie ciśnienia z 320 do 360 bar. Może być to
konieczne do wykonania ciężkich prac. W celu
zwiększenia ciśnienia roboczego należy wcisnąć
przycisk (38/1) znajdujący się w prawej dźwigni
sterowania. Funkcja działa jedynie do momentu
zwolnienia przycisku.
Zwiększenie ciśnienia roboczego jest możliwe
jedynie przy podnoszeniu wysięgnika i ramienia.
Podczas jazdy oraz otwierania/ zamykania chwytaka
funkcja ta zostaje odłączona.
MHL 350
Rysunek 38: Zwiększenie ciśnienia roboczego
5.2
PRACA 5
5.1.3. Obsługa podparcia 4-punktowego
Obsługa podparcia czteropunktowego odbywa się za
pomocą dźwigni (39/5).
•
Przesunięcie dźwigni (39/5) do przodu =>
wysunięcie podpór.
•
Przesunięcie dźwigni
schowanie podpór.
(39/5)
do
tyłu
=>
5.1.4. Blokada wszystkich funkcji jezdnych i
roboczych
•
Przy wyłączonym włączniku (40/36) wszystkie
funkcje robocze są zablokowane. Lampka
kontrolna we włączniku nie pali się. Pali się
lampka (40/76).
•
W przypadku wzrostu temperatury płynu
chłodzącego silnika powyżej ok. 110°C lub oleju
hydraulicznego powyżej ok. 95°C zapala się
lampka ostrzegawcza (40/80). Równocześnie
włączy się akustyczny sygnał ostrzegawczy
(brzęczyk) oraz nastąpi zablokowanie wszystkich
funkcji jezdnych i roboczych. Zapalą się lampki
ostrzegawcze (40/65) oraz (40/76).
•
W
przypadku
spadku
poziomu
płynu
chłodzącego lub oleju hydraulicznego poniżej
stanu
minimalnego
zapali
się
lampka
ostrzegawcza (40/68). Równocześnie włączy się
akustyczny sygnał ostrzegawczy (brzęczyk) oraz
nastąpi
zablokowanie
wszystkich
funkcji
jezdnych i roboczych. Zapali się lampka
ostrzegawcza (40/76).
•
W przypadku zwolnienia fotela operatora (czujnik
zajęcia fotela) zablokowane zostaną wszystkie
funkcje robocze, a lampka (40/36) zgaśnie.
Rysunek 39: Podparcie 4-punktowe
WSKAZÓWKA
Włącznik (40/36) ma również drugą
funkcję
uruchamianą
poprzez
wciśnięcie włącznika. Służy ona do
chwilowego odłączenia blokady funkcji
jezdnych i roboczych w trybie
awaryjnym.
Patrz również rozdział 4.4.2. „Kontrola maszyny
podczas pracy".
Rysunek 40: Blokada funkcji jezdnych i roboczych
MHL 350
5.3
PRACA 5
5.1.5. Blokada osi łamanej
Blokada osi łamanej sterowana jest poprzez
hamulec postojowy (41/34). W momencie włączenia
hamulca postojowego automatycznie włącza się
również blokada osi łamanej. Blokadę można także
włączyć niezależnie od hamulca za pomocą
włącznika (41/37). Lampka kontrolna we włączniku
nie będzie się palić.
•
Podczas obrotu nadwozia oraz wykonywania
prac dźwigowych oś łamana musi być
zablokowana. Zwiększa to stabilność maszyny.
Lampka kontrolna we włączniku (41/37) nie pali
się.
•
Podczas jazdy maszyny (bez obciążenia) oś
łamana musi być odblokowana. Lampka
kontrolna we włączniku (41/37) będzie się palić.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Zwolnienie blokady osi łamanej powoduje
zmniejszenie stabilności maszyny i w
przypadku podniesionego ładunku może
spowodować jej przewrócenie.
5.1.6.
Wyłącznik
dodatkowe)
awaryjny
(wyposażenie
Maszyna może być wyposażona opcjonalnie w
wyłącznik awaryjny (41/29). Jego uruchomienie
powoduje przerwanie dopływu prądu do stacyjki oraz
wszystkich obwodów elektrycznych maszyny.
Włączone pozostają jedynie funkcje pamięci w
kabinie (np. pamięć radia).
Wciśnięcie wyłącznika (41/29) powoduje awaryjne
wyłączenie maszyny. Jej ponowne uruchomienie
będzie możliwe dopiero po wyciągnięciu wyłącznika.
UWAGA
Wyłącznik awaryjny może być stosowany
jedynie
w
awaryjnych
sytuacjach,
ponieważ zasadniczo nie wolno wyłączać
silnika pracującego na pełnym obciążeniu.
MHL 350
Rysunek 41: Blokada osi łamanej
5.4
PRACA 5
5.1.7. System odłączania siłowników ramienia
Ramię ładowarki może ponosić się na znaczną
wysokość oraz na duży zasięg.
WSKAZÓWKA
Ryzyko uszkodzeń! Należy unikać
szybkiego poruszania ramieniem, gdy
jest ono przestawiane w pobliżu
punktów odłączania.
Przy przestawianiu ramienia może ono wraz z
zawieszonym ładunkiem zbliżyć się do kabiny
lub innego przedmiotu w otoczeniu maszyny.
UWAGA
Nieuwaga operatora mogłaby spowodować
zagrożenie dla niego samego, dla kabiny, dla
otoczenia oraz dla ramienia z zawieszonym
ładunkiem.
Zasięg wysięgnika z ramieniem jest
uzależniony od systemu odłączenia
siłowników
ramienia
oraz
kąta
ustawienia ramienia.
W celu wykluczenia niebezpieczeństwa zasięg
ruchu ramienia ograniczony jest za pomocą
elektrycznego systemu odłączania siłowników.
Ramię może się poruszać w ustawionym
wcześniej zakresie kątowym (ograniczonym
kątem minimalnym i kątem maksymalnym).
Elektryczny system odłączania siłowników
nie jest urządzeniem zabezpieczającym.
Odłączenie służy jedynie jako pomoc dla
operatora!
Należy przestrzegać minimalnego odstępu
bezpieczeństwa od punktów niebezpiecznych
wynoszącego 1,5 metra.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Istnieje ryzyko, że wysięgnik z
ramieniem lub wystający z chwytaka
ładunek zbliży się za bardzo do
kabiny:
-
poprzez rozkołysanie osprzętu
roboczego
(np.
haka
ładunkowego, chwytaka etc.),
oraz
różnicę
wielkości
otwartego
i
zamkniętego
osprzętu.
-
poprzez
opóźnienie
w
odłączeniu siłowników. Droga
odłączenia siłowników może
wydłużyć się w zależności od
temperatury oleju oraz typu
osprzętu o nawet 0,5 metra, a
w zależności od prędkości
ruchu
oraz
pojemności
chwytaka o nawet 1 metr.
Należy przestrzegać minimalnego
odstępu bezpieczeństwa od punktów
niebezpiecznych wynoszącego 1,5
metra.
MHL 350
5.5
PRACA 5
5.1.7.1. Zwiększenie zasięgu roboczego
W przypadku konieczności przestawienia ramienia
ładowarki poza punkt jego odłączenia w kierunku
kabiny należy wyłączyć funkcję odłączania
siłowników ramienia za pomocą włącznika (42/38).
Po wciśnięciu włącznika (42/38) ramię będzie można
przestawić poza punkt odłączenia. Przy aktywnym
zwiększeniu zasięgu roboczego pali się lampka
kontrolna (42/38).
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Przy aktywowaniu zwiększenia zasięgu
roboczego istnieje ryzyko, że ramię
ładowarki zbliży się za bardzo do kabiny.
W przypadku przekroczenia ramieniem granicy
strefy bezpieczeństwa kabiny zapali się lampka
ostrzegawcza (42/74).
5.1.8. Zabezpieczenie na wypadek pęknięcia
przewodów (wyposażenie dodatkowe)
Ładowarki
o
dopuszczalnym
udźwigu
przekraczającym zgodnie z ISO 10567 1000 kg lub
momencie przewracającym > 40.000 Nm stosowane
do wykonywania prac dźwigowych muszą być
wyposażone w zabezpieczenia na wypadek
pęknięcia przewodów montowane na siłownikach
wysięgnika i spełniające wymogi normy ISO 8643.
Zabezpieczenia te mają za zadanie utrzymanie
wysięgnika w danym położeniu w przypadku
pęknięcia przewodu. Umożliwiają one kontrolowane
opuszczenie osprzętu.
Stanowią
one
zabezpieczenie
dla
osób
przebywających w strefie zagrożenia maszyny, np.
osób mocujących ładunki, przed opadnięciem
wysięgnika z ramieniem w przypadku pęknięcia
przewodu siłownika.
Zabezpieczenia muszą być regularnie kontrolowane
pod kątem szczelności przez wykwalifikowanego
specjalistę.
MHL 350
Rysunek 42: Zwiększenie zasięgu roboczego
5.6
PRACA 5
5.1.9.
Urządzenie
zabezpieczające
przed
przeciążeniem
z
funkcją
ostrzegawczą
(wyposażenie dodatkowe)
Urządzenie zabezpieczające przed przeciążeniem
włącza się za pomocą przycisku (43/49). Po
włączeniu urządzenia zapala się lampka kontrolna w
przycisku.
Urządzenie zabezpieczające przed przeciążeniem
ostrzega operatora w przypadku, jeśli obciążenie
maszyny i/ lub wielkość wysięgu zbliżają się do
maksymalnej dopuszczalnej granicy.
W momencie wystąpienia wahań ciśnienia w
komorze podstawy siłowników ramienia przekaźnik
ciśnienia (44/1) zainstalowany bezpośrednio na
zaworach zabezpieczających przewodów zmienia
sygnał ciśnienia i powoduje włączenie brzęczyka
ostrzegawczego wewnątrz kabiny.
W warunkach tych zablokowane zostają również
wszystkie ruchy maszyny mogące spowodować jej
przewrócenie. Operator ma wtedy jedynie możliwość
zbliżenia ładunku do maszyny. W tym celu powinien
najpierw opuścić ramię, a następnie wysięgnik.
Sygnał przeciążenia pozostaje aktywny do momentu
przywrócenia dopuszczalnych warunków pracy
maszyny. System służy więc do ostrzegania
operatora o osiągnięciu maksymalnej dopuszczalnej
granicy obciążenia w odniesieniu zarówno do
stabilności maszyny, jak i dopuszczalnych obciążeń
elementów maszyny.
Wskaźnik słupkowy (43/82) pokazuje aktualne
ciśnienie wywołane obciążeniem w siłownikach
głównych (wskaźnik procentowy w stosunku do
maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia). W
przypadku przekroczenia 70% dopuszczalnego
obciążenia kolor słupka zmieni się z zielonego na
pomarańczowy, a w przypadku przekroczenia 100%
maksymalnego dopuszczalnego obciążenia z
pomarańczowego na czerwony. W kabinie włączy
się równocześnie akustyczny sygnał ostrzegawczy.
Rysunek 43: Urządzenie zabezpieczające
przed przeciążeniem
Zdjęcie 44: Przekaźnik ciśnienia
MHL 350
5.7
PRACA 5
Kontrola działania urządzenia zabezpieczającego
przed przeciążeniem z funkcją blokady wszystkich
ruchów maszyny odbywa się w następujący sposób:
•
Do osprzętu podwiesić dowolny ładunek zgodne
z tabelą udźwigów, jednak z możliwie jak
najmniejszym wysięgiem.
•
Ładunek podnieść ok. 30 cm nad ziemię.
•
Stopniowo
zwiększać
wysięg
trzymając
jednocześnie ładunek cały czas w pobliżu ziemi
aż do momentu włączenia się sygnału
ostrzegawczego.
•
Sprawdzić, czy aktualny wysięg zgadza się z
wysięgiem zawartym w tabeli udźwigów dla
danego obciążenia. Jeśli tak nie będzie, kontrolę
należy natychmiast przerwać i skontaktować się
z autoryzowanym serwisem w celu przywrócenia
sprawności urządzenia.
OSTRZEŻENIE
Urządzenie zabezpieczające przed
przeciążeniem zakłada, że maszyna
jest podparta.
Podczas
podnoszenia
ładunków
należy
przestrzegać
odnośnych
przepisów bezpieczeństwa pracy.
OSTRZEŻENIE
Zabrania się podnoszenia ładunków
bez
wcześniejszego
włączenia
urządzenia zabezpieczającego przed
przeciążeniem.
Wszystkie
prace
związane
z
podnoszeniem
ładunków
należy
wykonywać z użyciem siłownika
wysięgnika na ramieniu.
OSTRZEŻENIE
To ważne urządzenie zabezpieczające
zostało sprawdzone, skalibrowane i
zaplombowane.
ABSOLUTNIE
NIE
WOLNO
ZMIENIAĆ
USTAWIEŃ
KALIBRACYJNYCH URZĄDZENIA.
MHL 350
5.8
PRACA 5
5.2. Praca z obrotem nadwozia
Należy
bezwzględnie
następujących punktów:
•
-
Gdy maszyna nie jest podparta podczas
pracy musi być włączona blokada osi
łamanej, patrz rozdział 5.1.5 "Blokada osi
łamanej".
Podczas postoju maszyny musi być
włączony hamulec postojowy (45/34).
Włączenie hamulca postojowego powoduje
również włączenie blokady osi łamanej.
Maszyna podparta
-
Gdy maszyna jest podparta jej koła należy
zablokować hamulcem roboczym (45/9).
-
Podparcie 4-punktowe musi być podczas
pracy pewnie opuszczone na ziemię.
Należy to cały czas kontrolować i w razie
potrzeby skorygować ustawienie siłowników
podpór.
•
-
Nadwozie można obracać jedynie z taką
prędkością, aby w wyniku działania siły
odśrodkowej nie powstawał zbyt duży ciąg
na zewnątrz, a ładunek podczas hamowania
nie kołysał się.
-
Ruchu obrotowego nadwozia nie wolno
hamować poprzez gwałtowne spuszczenie
wysięgnika z ramieniem.
-
Podczas
obrotu
nadwozia
należy
przestrzegać
maksymalnych
dopuszczalnych wartości obciążenia.
-
Podczas pracy ani na maszynie ani w jej
pobliżu nie mogą znajdować się osoby
trzecie.
-
Wszystkie dźwignie obsługi należy poruszać
„z wyczuciem”.
Maszyna niepodparta
Gdy maszyna nie jest podparta ładunek
można podnosić jedynie nad osią przednią
lub tylną, patrz tabela udźwigów.
•
Przy opuszczaniu chwytaka do wykopu
należy zwrócić uwagę na to, aby nie
uszkodzić przewodów.
przestrzegać
-
-
-
Punkty ogólne
-
Należy
bezwzględnie
przestrzegać
wartości podanych w tabeli udźwigów.
Nie wolno ich przekraczać.
-
W przypadku puszczenia lewej dźwigni
sterowania (45/7) podczas obrotu nadwozia
dźwignia
powróci
samoczynnie
do
położenia neutralnego. Nadwozie zostanie
w tym momencie „delikatnie” hydraulicznie
wyhamowane. Nadwozie można również
hamować poprzez przestawienie dźwigni w
przeciwnym kierunku obrotu.
-
Poprzez wciśnięcie przycisku (45/35)
nadwozie można zatrzymać w określonym
położeniu, np. podczas transportu maszyny
samochodem ciężarowym lub podczas
jazdy.
Hamulca
przytrzymującego
mechanizm obrotu nie wolno stosować
do hamowania nadwozia.
-
Osprzętu roboczego nie wolno używać do
oczyszczania ziemi przed maszyną poprzez
naprzemienne obracanie go w oba kierunki.
-
Wciskanie,
ubijanie
lub
chwytakiem jest zabronione.
-
Nie wolno przesuwać ciężarów poprzez
obrót nadwozia.
MHL 350
uderzanie
Rysunek 45: Hamulec przytrzymujący
mechanizmu obrotu nadwozia
5.9
PRACA 5
5.3. Prace dźwigowe
Patrz rozdział 2.11.
5.4. Układ magnetyczny
WSKAZÓWKA
Układ magnetyczny można włączać
dopiero po zamontowaniu płyty
magnetycznej.
•
Dźwignię ustawiania prędkości obrotowej
silnika (46/18) ustawić na pełen gaz. W
przypadku zbyt niskich obrotów generator nie
będzie gotowy do pracy a lampka kontrolna
we włączniku (46/28) będzie migać.
•
Za pomocą włącznika (46/28) włączyć układ
magnetyczny. Zapali się lampka kontrolna
we włączniku (46/28).
•
Płytę
magnetyczną
podnoszonego materiału.
•
Za pomocą przycisku (46/P1) w lewej
dźwigni sterowania aktywować magnes.
Zapali się lampka kontrolna (46/28). W celu
uzyskania optymalnej siły uchwytu materiału
magnes
należy
aktywować
dopiero
bezpośrednio
przed
podniesieniem
materiału. Po upływie maks. 5 sekund płytę
magnetyczną należy odsunąć od materiału.
•
Wysunąć płytę
ładunkiem.
•
W celu zrzucenia ładunku dezaktywować
magnes za pomocą przycisku (46/P1).
Lampka kontrolna (46/28) zgaśnie.
wraz
przysunąć
z
do
podwieszonym
Rysunek 46: Układ magnetyczny
MHL 350
5.10
PRACA 5
W celu uniknięcia przeciążenia generatora nie
wolno przekraczać podanej poniżej maksymalnej
mocy
podnoszenia
płyty
magnetycznej
odpowiednio do zainstalowanego generatora.
Maksymalna
dopuszczalna moc
podnoszenia płyty
magnetycznej
Moc
zainstalowanego
generatora
13 kW
9 kW *
20 kW
14 kW *
* Można bez problemu stosować płyty mniejsze.
5.4.1.1. Awaria układu magnetycznego
Miganie lampki kontrolnej (46/28) oznacza
awarię układu magnetycznego.
OSTRZEŻENIE
W
przypadku
awarii
układu
magnetycznego należy natychmiast
opuścić ładunek i przerwać pracę za
pomocą magnesu.
Wskazówki na temat dalszego postępowania
zawarte są w rozdziale 8 „Awarie”.
MHL 350
5.11
HOLOWANIE, ZAŁADUNEK i TRANSPORT 6
6
Holowanie, załadunek i transport ...............................................................................................6.2
6.1. Holowanie maszyny........................................................................................................................6.2
6.2. Ewakuacja maszyny .......................................................................................................................6.3
6.3. Przepisy bezpieczeństwa odnośnie załadunku dźwigiem...............................................................6.4
6.4. Załadunek maszyny na samochód ciężarowy ................................................................................6.5
MHL 350
6.1
HOLOWANIE, ZAŁADUNEK i TRANSPORT 6
6
Holowanie, załadunek i transport
6.1. Holowanie maszyny
Maszyna może być holowana jedynie w
wyjątkowych sytuacjach np. w celu usunięcia jej
z niebezpiecznego miejsca do naprawy.
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności
za szkody lub wypadki powstałe podczas
holowania maszyny.
Drążki holownicze muszą mieć odpowiednią
wytrzymałość
na
zerwanie.
Należy
je
przymocować do przewidzianego do tego celu
zaczepu holowniczego (47/1) znajdującego się z
przodu, oraz z tyłu na podwoziu.
Oznaczenie punków mocowania:
Rysunek 47: Zaczep holowniczy
WSKAZÓWKA
Maksymalny
uciąg
zaczepu
holowniczego wynosi 120 kN.
UWAGA
Podczas
holowania
nie
wolno
przekraczać poniższych wartości:
Prędkość holowania: maks. 5 km/h
Odcinek holowania: maks. 10 km
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Podczas wykonywania prac przy
przekładni, hamulcu postojowym lub
ogólnie pod maszyną pod koła
maszyny należy podłożyć kliny
zabezpieczające.
Przed holowaniem maszyny należy ustawić bieg
jałowy przekładni głównej. Sposób postępowania
zależy od tego, czy maszyna będzie holowana z
włączonym, czy też z wyłączonym silnikiem.
UWAGA
Przy wyłączonym silniku i hamulcu
postojowym nie działają żadne
hamulce ani układ kierowniczy
maszyny.
MHL 350
6.2
HOLOWANIE, ZAŁADUNEK i TRANSPORT 6
Silnik nie pracuje:
•
Włączyć zapłon (48/25).
•
Ok. 10 razy za pomocą włącznika (48/22)
przełączyć przekładnię. Spowoduje to
usunięcie ciśnienia z przekładni i
ustawienie biegu jałowego.
Holowanie z włączonym silnikiem:
•
Wyłączyć silnik, włączyć zapłon (48/25).
•
Ok. 10 razy za pomocą włącznika (48/22)
przełączyć przekładnię. Spowoduje to
usunięcie ciśnienia z przekładni i
ustawienie biegu jałowego.
•
Wyłączyć zapłon (48/25).
•
Odkręcić przewody z przekładni (49/1) oraz
hamulca postojowego (49/2).
•
Szczelnie zakryć końcówki odkręconych
przewodów oraz złączki przewodów na
przekładni i hamulcu. Odkręcone przewody
przymocować dobrze do podwozia.
•
Uruchomić silnik.
Rysunek 48: Ustawianie biegu jałowego przekładni
Po zakończeniu holowania należy z powrotem
przykręcić przewody do przekładni i hamulca.
6.2. Ewakuacja maszyny
W przypadku zakopania się maszyny w
podłożu nie wolno próbować uwolnić jej
poprzez rozkołysanie.
Maszynę
wysięgnika
włączony
Konieczny
chwytaka.
można
uwolnić
za
pomocą
z ramieniem. Musi być przy tym
wolny zakres jazdy (48/42).
może okazać się demontaż
Zdjęcie 48: Przekładnia
Jeżeli uwolnienie maszyny za pomocą
wysięgnika z ramieniem nie będzie możliwe
należy ją wyciągnąć przez zaholowanie
zgodnie ze wskazówkami z rozdziału 6.1.
W przypadku konieczności ewakuacji maszyny
np. z powodu usterki technicznej, należy ją
zgodnie ze wskazówkami z rozdziału 6.3.
podnieść za pomocą odpowiedniego dźwigu i
załadować na samochód ciężarowy.
MHL 350
6.3
HOLOWANIE, ZAŁADUNEK i TRANSPORT 6
6.3.
Przepisy
bezpieczeństwa
odnośnie załadunku dźwigiem
WSKAZÓWKA
Przed podniesieniem maszyny należy
zdemontować
osprzęt
roboczy
zamocowany wahliwie np. chwytak,
czy płytę magnetyczną. Ewentualne
ruchy osprzętu mogłyby stanowić
zagrożenie podczas podnoszenia
maszyny.
•
Z podpór należy zdemontować stopy.
•
Za pomocą sworzni (50/2) i zabezpieczenia
(50/2) zamocować element do podnoszenia
(50/2). Podpory ustawić poziomo.
•
Sworznie i zabezpieczenia
mocowania podpór.
•
Element do podnoszenia można kupić w
firmie TEREX | Fuchs.
•
Odpowiednio do wagi maszyny konieczne
jest zastosowanie szekli (50/5) 20 DIN
82101.
•
•
pasują
•
Zablokować
hamulec
przytrzymujący
mechanizmu obrotu i wyłączyć silnik. Przed
opuszczeniem kabiny podnieść do góry lewy
podłokietnik.
•
Starannie zamknąć wszystkie drzwi, pokrywy
i osłony.
•
Prace związane z mocowaniem lin etc. oraz
nakierowywaniem operatora dźwigu mogą
być wykonywane jedynie przez personel
posiadający odpowiednie doświadczenie w
tym zakresie. Osoba nakierowująca musi
znajdować się cały czas w polu widzenia
operatora dźwigu lub pozostawać z nim w
kontakcie słownym.
•
Wytrzymałość każdej liny powinna wynosić
nie mniej niż 200 kN (20 t).
•
Długość wszystkich czterech lin mocujących
(50/6) nie może być mniejsza niż 13 metrów.
Krótsze liny nie zapewnią prawidłowego
rozłożenia obciążenia. Stosowane zawiesie
powinno mieć odpowiednią wielkość i
wytrzymałość.
•
Bardzo ostrożnie podnieść maszynę.
•
Liny powinny być ustawione w sposób
wykluczający uszkodzenie kabiny i obudowy
maszyny.
do
Opuścić wysięgnik i maksymalnie złożyć
ramię. W takim położeniu obciążenie
wszystkich punktów podwieszenia będzie
prawie takie same.
Wszystkie dźwignie sterowania ustawić w
położeniu neutralnym i włączyć hamulec
postojowy.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Zabrania
się
przebywania
podniesioną maszyną.
•
Ponownie uruchomienie maszyny powinno
odbywać się zgodnie ze wskazówkami z
niniejszej instrukcji.
Rysunek 50: Podnoszenie maszyny
MHL 350
pod
6.4
HOLOWANIE, ZAŁADUNEK i TRANSPORT 6
6.4.
Załadunek
maszyny
samochód ciężarowy
na
Podczas transportu maszyny na samochodzie
ciężarowym konieczne jest jej unieruchomienie
za pomocą lin/ łańcuchów.
Na podwoziu maszyny znajdują się dwa punkty
zaczepowe (patrz rysunek 51).
Oznakowanie punktów zaczepowych:
UWAGA
Punkty zaczepowe nie służą do
podnoszenia maszyny, a jedynie do jej
unieruchamiania.
•
Do transportu maszyny wolno stosować
jedynie specjalistyczne pojazdy transportowe
i urządzenia dźwigowe o odpowiednim
udźwigu.
•
Maszynę zaparkować na płaskim podłożu.
Pod koła podłożyć kliny.
•
Pochylenie
rampy
podjazdowej
na
samochód niskopodwoziowy nie powinno
przekraczać 30°. Rampa powinna być
wyłożona drewnem, w celu uniemożliwienia
ewentualnego ześlizgnięcia się maszyny.
•
Przed wjechaniem na rampę koła maszyny
należy oczyścić ze śniegu, lodu i błota.
•
Przed
wjechaniem
na
samochód
transportowy należy unieruchomić nadwozie
za pomocą hamulca przytrzymującego
mechanizmu obrotu.
•
Maszynę ustawić dokładnie naprzeciw rampy
załadunkowej.
•
Przy załadunku maszyny należy skorzystać z
pomocy osoby nakierowującej.
•
Podczas wjeżdżania maszyny na rampę
należy mieć przygotowane kliny pod koła,
aby być w stanie zabezpieczyć maszynę w
przypadku, gdyby zaczęła się staczać.
•
Złożyć wysięgnik z ramieniem i wjechać na
rampę podjazdową. Wysięgnik i ramię należy
trzymać możliwie jak najbliżej powierzchni
rampy. Wjechać ostrożnie na rampę i dalej
na samochód.
MHL 350
6.5
HOLOWANIE, ZAŁADUNEK i TRANSPORT 6
•
Przed wyjściem z kabiny należy usunąć
ciśnienie
ze
wszystkich
przewodów
ciśnieniowych. Wszystkie dźwignie obsługi
ustawić w położeniu neutralnym, włączyć
hamulec postojowy. Wyciągnąć kluczyk
zapłonowy i podnieść do góry lewy
podłokietnik.
•
Pozamykać wszystkie
pokrywy maszyny.
•
Maszynę oraz wszelkie luźne podzespoły
zabezpieczyć przed przesunięciem za
pomocą odpowiednich lin/ łańcuchów i
klinów.
•
Przed rozpoczęciem transportu należy
sprawdzić trasę przejazdu, szczególnie pod
względem
ewentualnych
ograniczeń
szerokości, wysokości i masy pojazdów.
drzwi,
osłony
i
•
Należy zachować szczególną ostrożność
przy
przejeżdżaniu
pod
liniami
elektrycznymi, mostami lub przez tunele.
•
Podczas rozładunku maszyny należy
zachować taką samą ostrożność jak przy
załadunku. Usunąć wszystkie łańcuchy/ liny
oraz kliny. Uruchomić silnik. Ostrożnie
zjechać rampą z samochodu. Wysięgnik
należy przy tym trzymać możliwie jak
najbliżej ziemi. Należy skorzystać z pomocy
osoby nakierowującej.
Rysunek 51: Załadunek na samochód ciężarowy
MHL 350
6.6
KONSERWACJA 7
7
Serwisowanie i konserwacja .............................................................................................................4
7.1. Wskazówki ogólne.............................................................................................................................4
7.2. Regularne analizy oleju .....................................................................................................................5
7.3. Usunięcie ciśnienia resztkowego z obiegu hydraulicznego ...............................................................6
7.4. Części niezbędne do konserwacji i zużywające się...........................................................................9
7.5. Prace przed uruchomieniem maszyny.............................................................................................10
7.5.1. Kontrola poziomu oleju silnikowego ......................................................................................11
7.5.2. Układ paliwowy .....................................................................................................................12
7.5.2.1. Poziom paliwa.................................................................................................................12
7.5.2.1. Filtr wstępny paliwa ........................................................................................................12
7.5.3. Układ chłodzenia...................................................................................................................13
7.5.3.1. Poziom płynu chłodzącego w układzie chłodzenia silnika ..............................................13
7.5.3.2. Kontrola ochrony przeciw zamarzaniu ............................................................................14
7.5.4. Kontrola poziomu oleju hydraulicznego ................................................................................14
7.5.5. Czyszczenie chłodnic............................................................................................................15
7.5.6 Ogumienie..............................................................................................................................16
7.5.7. Kontrola poziomu oleju – osie, piasty kół, przekładnia obrotu i przekładnia główna .............17
7.5.8. Urządzenia elektryczne.........................................................................................................18
7.5.8.2. Światła i urządzenia ostrzegawcze .................................................................................19
7.5.8.3. Silniki pierścieniowe (wyposażenie dodatkowe) .............................................................20
7.6. Punkty smarowania maszyny ..........................................................................................................21
7.6.1. Automatyczna instalacja centralnego smarowania – nadwozie, wysięgnik z ramieniem i
zawieszenie osprzętu roboczego ....................................................................................................24
7.6.1.1. Napełnianie zbiornika smaru...........................................................................................24
7.6.1.2. Uruchomienie dodatkowego cyklu smarowego...............................................................25
7.7. Harmonogramy kontroli, konserwacji i przeglądów .........................................................................26
7.7.1. Pierwszy przegląd (przegląd przy przekazaniu maszyny).....................................................26
7.7.2. Czynności wykonywane codziennie i raz w tygodniu ............................................................27
7.7.2.1. Czynności wykonywane codziennie................................................................................27
7.7.2.2. Czynności wykonywane raz w tygodniu..........................................................................28
7.7.3. Harmonogram konserwacji i przeglądów ..............................................................................29
7.8. Przeglądy i czynności konserwacyjne .............................................................................................32
7.8.1. Olej silnikowy ........................................................................................................................32
7.8.1.1. Kontrola poziomu oleju silnikowego................................................................................32
7.8.1.2. Wymiana oleju silnikowego.............................................................................................32
7.8.1.3. Wymiana filtra oleju silnikowego .....................................................................................33
7.8.2. Układ paliwowy .....................................................................................................................34
7.8.2.1. Poziom paliwa.................................................................................................................34
7.8.2.2. Elektryczna pompa tankująca (wyposażenie dodatkowe)...............................................34
7.8.2.3. Wymiana filtra paliwa ......................................................................................................36
MHL 350
7.1
KONSERWACJA 7
7.8.2.4. Oczyszczenie filtra wstępnego paliwa z wbudowanym wkładem filtra ............................37
7.8.2.5. Wymiana filtra wstępnego paliwa z wbudowanym wkładem filtra ...................................38
7.8.2.6. Odwadnianie układu paliwowego....................................................................................39
7.8.2.7. Odpowietrzanie układu paliwowego................................................................................39
7.8.3.1. Wymiana wkładu filtra.....................................................................................................40
7.8.3.1. Wymiana wkładu filtra.....................................................................................................41
7.8.3.2. Oczyszczenie wkładu filtra..............................................................................................42
7.8.3.3. Wymiana wkładu bezpieczeństwa .....................................................................................43
7.8.3.4. Kontrola przewodu powietrza za filtrem ..........................................................................43
7.8.4. Układ chłodzenia...................................................................................................................44
7.8.4.1. Poziom płynu chłodzącego .............................................................................................44
7.8.4.2. Kontrola ochrony przeciw zamarzaniu ............................................................................44
7.8.4.3. Czyszczenie chłodnicy....................................................................................................44
7.8.4.4. Wymiana płynu chłodzącego w chłodnicy powietrza doładowującego............................44
7.8.5. Kontrola paska klinowego .....................................................................................................46
7.8.5.1. Naprężanie paska klinowego prądnicy ...........................................................................47
7.8.5.2. Wymiana paska klinowego prądnicy...............................................................................47
7.8.5.3. Naprężanie i wymiana paska klinowego pompy wody/ paliwa ........................................48
7.8.5.4. Naprężanie i wymiana paska klinowego kompresora klimatyzacji ..................................49
7.8.6. Kontrola i ustawienie luzu zaworowego ................................................................................49
7.8.7. Odpowietrzanie pompy hydraulicznej ...................................................................................50
7.8.8. Odpowietrzanie układu sterowania wstępnego .....................................................................50
7.8.9. Odpowietrzanie hamulców ....................................................................................................50
7.8.10. Odpowietrzanie hamulca postojowego ...............................................................................51
7.8.11. Ustawienie hamulca postojowego.......................................................................................51
7.8.12. Odpowietrzanie siłowników osi łamanej ..............................................................................52
7.8.13. Układ hydrauliczny..............................................................................................................53
7.8.13.1. Kontrola poziomu oleju hydraulicznego ........................................................................54
7.8.13.2. Wymiana oleju hydraulicznego ........................................................................................54
7.8.13.3. Filtry powrotne oleju hydraulicznego.............................................................................55
7.8.13.4. Filtr napowietrzający oleju hydraulicznego....................................................................56
7.8.13.5. Odcięcie wypływu oleju hydraulicznego na zbiorniku ...................................................57
7.8.14. Wymiana oleju osi i przekładni............................................................................................58
7.8.14.1. Mechanizm różnicowy osi przedniej.................................................................................59
7.8.14.2. Mechanizm różnicowy osi tylnej.......................................................................................59
7.8.14.3. Piasta koła ....................................................................................................................60
7.8.14.4. Przekładnia główna.......................................................................................................60
7.8.14.5. Przekładnia obrotu nadwozia........................................................................................61
7.8.15. Mechanizm obrotu nadwozia ..............................................................................................62
7.8.15.1. Sprawdzenie mocowania mechanizmu obrotu..............................................................62
MHL 350
7.2
KONSERWACJA 7
7.9. Pielęgnacja i czyszczenie................................................................................................................63
7.10. Sezonowe przestój maszyny .........................................................................................................64
7.10.1. Zakonserwowanie maszyny przy sezonowym przestoju .....................................................64
7.10.2. Podczas okresu przestoju ...................................................................................................64
7.10.3. Po zakończeniu przestoju ...................................................................................................64
7.10.3. Przestoje powyżej 12 miesięcy ...........................................................................................64
MHL 350
7.3
KONSERWACJA 7
7
Serwisowanie i konserwacja
7.1. Wskazówki ogólne
Gotowość eksploatacyjna maszyny oraz okres
jej użytkowania zależą w znacznym stopniu od
prawidłowej konserwacji i serwisowania.
Dlatego to w interesie właściciela maszyny jest
przeprowadzanie
wymaganych
prac
konserwacyjnych oraz dokładne przestrzeganie
terminów. W poniższym rozdziale znajdziecie
Państwo szczegółowe wskazówki na temat
terminów
wykonywania
poszczególnych
czynności konserwacyjnych, kontrolnych i
smarowania maszyny.
Harmonogram konserwacji i przeglądów jest
ściśle
dostosowany
do
typu
maszyny/
urządzenia i zawiera czynności, które muszą być
regularnie wykonywane w wyznaczonych
odstępach czasu. Harmonogramy konserwacji i
przeglądów znajdują się w każdej instrukcji
obsługi.
Podczas okresu gwarancyjnego wymagane są
obowiązkowe przeglądy wykonywane przez
przeszkolony serwis producenta.
Wymagane przeglądy
Terminy przeglądów w motogodzinach
1 przegląd
po 500 motogodzinach
2 przegląd
po 1000 motogodzinach
3 przegląd
po 1500 motogodzinach
kolejne
co 500 motogodzin
WSKAZÓWKA
Odłącznik akumulatora znajduje się w
przejściu serwisowym na obudowie
komory
silnikowej.
W
przypadku
wykonywania prac w zakresie instalacji
elektrycznej za pomocą odłącznika
należy odciąć dopływ prądu. W
przypadku
wykonywania
prac
spawalniczych
elementów
maszyny
należy wyciągnąć obie wtyczki z
przyrządu sterowniczego oraz dodatkowo
odłączyć od akumulatora przewód „+”.
Należy go założyć na znajdujący się
obok
bolec
masy.
Odłącznika
akumulatora nie wolno uruchamiać, gdy
maszyna jest włączona. Mogłoby to
spowodować
uszkodzenie
instalacji
elektrycznej.
UWAGA
Podczas
wymiany
środków
eksploatacyjnych jak olej silnikowy, oleje
smarne, olej hydrauliczny, paliwo etc.
należy uważać, aby nie dostały się one
do podłoża lub kanalizacji.
Substancje te należy przelać do
odpowiedniego pojemnika, przechować i
przekazać do utylizacji.
W przypadku przedostania się tych
płynów do ziemi należy natychmiast
uniemożliwić dalszy wyciek substancji, a
substancję już rozlaną zneutralizować za
pomocą
odpowiedniego
środka
wiążącego.
W
razie
konieczności
skażoną ziemię usunąć i przekazać wraz
ze środkiem wiążącym do utylizacji.
Należy przestrzegać obowiązujących
przepisów ochrony środowiska.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
WSKAZÓWKA
Obowiązkowe przeglądy podczas
okresu
gwarancyjnego
są
obligatoryjne i płatne.
Prawidłowe
wykonanie
obowiązkowych
przeglądów
dokumentuje
się
w
Karcie
Gwarancyjnej i Karcie Przekazania
Maszyny.
W przypadku opóźnień w wykonaniu
przeglądów należy liczyć się z
ograniczeniem gwarancji maszyny.
MHL 350
Prace konserwacyjno-serwisowe przy
podniesionej kabinie można wykonywać
jedynie pod warunkiem bezpiecznego
podparcia ramy podnoszenia maszyny
(patrz
rozdział
4.8.1
„Przed
uruchomieniem maszyny”.
UWAGA
Podczas wykonywania wszystkich prac
konserwacyjno-naprawczych
należy
przestrzegać wszystkich wskazówek
bezpieczeństwa opisanych w rozdziale
2.12. „Wskazówki odnośnie bezpiecznej
konserwacji”.
7.4
KONSERWACJA 7
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Jak często należy wykonywać analizy?
Nie wolno otwierać akumulatorów
ciśnienia, ponieważ znajdują się one
pod ciśnieniem. Zawierają płyn
hydrauliczny
i
azot
(niebezpieczeństwo uduszenia się).
Prace
związane
z
wymianą
akumulatorów i ich uruchomieniem
mogą być wykonywane jedynie przez
wykwalifikowanych
specjalistów.
Akumulatory można dotykać dopiero
po ich schłodzeniu.
Regularne analizy pozwolą na bieżące śledzenie
stanu oleju oraz maszyny.
Nie wolno wprowadzać żadnych
zmian
(spawania,
wiercenia,
otwierania na siłę etc.).
W celu sprawdzenia jakości oleju i sprawdzenia
możliwości
wydłużenia
okresu
pomiędzy
poszczególnymi wymianami olej należy poddać
analizie w momencie osiągnięcia planowego
terminu wymiany:
•
olej hydrauliczny – 500 motogodzin
Na podstawie wyników pierwszej analizy
laboratorium zaproponuje termin kolejnej analizy.
Broszury informacyjne na temat zakresu i metod
analizy dostępne są o lokalnego przedstawiciela
TEREX | Fuchs.
7.2. Regularne analizy oleju
Przeprowadzanie analizy jakości oleju może
przynieść znaczne oszczędności kosztów
konserwacji
maszyny,
pomóc
wcześniej
rozpoznać ewentualne uszkodzenia oraz
zwiększyć świadomość ekologiczną.
Zalety analizy oleju
•
Przedłużenie
okresów
pomiędzy
poszczególnymi
wymianami
oleju
w
przypadku normalnych lub lekkich warunków
eksploatacji maszyny.
•
Minimalne zużycie drogich podzespołów przy
optymalnym
wykorzystaniu
środków
eksploatacyjnych.
•
Regularne analizy laboratoryjne umożliwiają
wczesne rozpoznanie usterek.
•
Przeprowadzona w porę naprawa chroni
przed
większymi
i
nieprzewidzianymi
szkodami.
MHL 350
7.5
KONSERWACJA 7
7.3. Usunięcie ciśnienia
resztkowego z obiegu
hydraulicznego
UWAGA
Przed
przystąpieniem
do
wykonywania prac konserwacyjnonaprawczych układu hydraulicznego z
obiegu hydraulicznego należy usunąć
ciśnienie resztkowe. W tym celu
najpierw wysięgnik z ramieniem
opuścić na ziemię.
WSKAZÓWKA
Zapłon musi być włączony (kluczyk
zapłonowy w położeniu I). Czujnik
zajęcia fotela operatora musi być
aktywny
(fotel
zajęty).
Należy
zamknąć
drabinkę
serwisową.
Uruchomić
włącznik
(52/36)
„Aktywacja
funkcji
jezdnych
i
roboczych” – nie może palić się
lampka (54/76) „Funkcje jezdne i
robocze zablokowane”.
WSKAZÓWKA
Czynności
opisane
poniżej
w
punktach 1, 2 i 3 należy wykonać po
kolei przynajmniej 5 razy w celu
usunięcia ciśnienia sterowania.
1. Dźwignie sterowania (52/7) i (52/16):
opuszczenie wysięgnika z ramieniem,
obrót nadwozia, otwarcie/ zamknięcie
chwytaka.
2. Pedał
(52/9)
hamulca
(wcisnąć 20 razy).
roboczego
3. Włącznik (52/34) hamulca postojowego.
Rysunek 52: Usunięcie ciśnienia resztkowego
4. Przycisk
(52/35)
hamulca
przytrzymującego mechanizmu obrotu
5. Pedały przyspieszenia (52/10), (52/11)
6. Awaryjne opuszczanie kabiny (52/6) lub
(32/1)
7. Dźwignia (52/5) wysuwania/ chowania
podpór
8. Przycisk (52/P1) – obrót chwytaka w
lewo/ w prawo
9. Włącznik (52/37) blokady osi łamanej
10. Włącznik (52/42)
wolny/ szybki
MHL 350
zakres
przekładni
7.6
KONSERWACJA 7
MHL 350
7.7
KONSERWACJA 7
MHL 350
7.8
KONSERWACJA 7
7.4.
Części
niezbędne
konserwacji i zużywające się
do
UWAGA
Lista wszystkich części niezbędnych
do
konserwacji
oraz
części
zużywających się znajduje się w
rozdziale 1.10 Katalogu części
zamiennych dostarczonego wraz z
maszyną.
Części niezbędne do konserwacji i
części zużywające się trzeba mieć
przygotowane do przeglądów.
Środki eksploatacyjne
Okres użytkowania maszyny oraz jej gotowość
eksploatacyjna są uzależnione w znacznym
stopniu od stosowania wymaganych środków
eksploatacyjnych
oraz
przestrzegania
wykonywania konserwacji.
Stosowanie
środków
eksploatacyjnych
niezgodnych z naszymi zaleceniami może być
przyczyną powstania szkód, za które – również
w okresie gwarancyjnym – nie ponosimy żadnej
odpowiedzialności.
Pojemności – patrz rozdział 3.19.1.
Specyfikacja środków eksploatacyjnych –
patrz rozdział 3.19.2
MHL 350
7.9
KONSERWACJA 7
7.5. Prace przed uruchomieniem
maszyny
•
Przed zaparkowaniem maszyny nadwozie
należy obrócić w tak sposób, aby było
ustawione wzdłuż podwozia w kierunku
jazdy. Ramię należy w miarę możliwości
ustawić pionowo, a chwytak otworzyć i
opuścić na ziemię (patrz rysunek 36).
•
W celu wykonania prac konserwacyjnych na
maszynie należy używać drabinki serwisowej
(53/1). Po zakończeniu prac drabinkę (53/1)
należy zamknąć, gdyż przy opuszczonej
drabince zablokowane są wszystkie funkcje
jezdne i robocze maszyny.
•
Zdjęcie 53: Drabinka serwisowa
Do wchodzenia na maszynę i schodzenia z
maszyny
można
używać
wyłącznie
przewidzianych do tego celu schodków i
uchwytów. Należy zawsze trzymać się
oboma rękoma i być skierowanym twarzą w
kierunku maszyny.
WSKAZÓWKA
Przed uruchomieniem maszyny należy
wykonać
wszystkie
niezbędne
czynności zabezpieczające zgodnie
ze wskazówkami z rozdziału 2.5.
MHL 350
7.10
KONSERWACJA 7
7.5.1. Kontrola poziomu oleju silnikowego
OSTRZEŻENIE
Olej
silnikowy
w
temperaturze
roboczej jest gorący. Należy unikać
kontaktu skóry z gorącym olejem lub
elementami przewodzącymi olej.
•
Poziom oleju należy sprawdzać codziennie
przed
uruchomieniem
maszyny
(przy
wyłączonym silniku lub po krótkiej przerwie,
tak, aby cały spłynął do miski olejowej).
Maszyna musi być ustawiona poziomo.
•
Poziom oleju powinien znajdować się
pomiędzy kreską MIN a MAX na pręcie
pomiarowym (54/1).
•
W razie konieczności olej należy uzupełnić
tak, aby jego poziom sięgał górnej kreski
MAX.
•
Informacje na temat pojemności, gatunku
oleju oraz terminów wymiany znajdują się w
rozdziale
3.19.
„Środki
smarne
i
eksploatacyjne”
oraz
rozdziale
7.7.3
„Harmonogram konserwacji i przeglądów”.
MHL 350
Zdjęcie 54: Kontrola poziomu oleju
7.11
KONSERWACJA 7
7.5.2. Układ paliwowy
7.5.2.1. Poziom paliwa
Sprawdzić poziom paliwa na wskaźniku (55/79).
W momencie spadku poziomu paliwa poniżej
5% całkowitej zawartości zbiornika zapali się
lampka (55/75). W celu uniknięcia skraplania się
wody w zbiorniku do kolejnego uruchomienia
maszyny paliwo należy uzupełniać codziennie
po zakończeniu pracy. Paliwo uzupełnia się
przez korek wlewu (56/1).
WSKAZÓWKA
Ponieważ podczas tankowania może
dojść do wypryśnięcia paliwa należy
przy tym nosić okulary i rękawice
ochronne. Kontakt paliwa ze skórą lub
oczami może spowodować ich
podrażnienie.
WSKAZÓWKA
W celu uniknięcia skraplania się wody
zbiornik powinien on być cały czas
możliwie pełen.
Nigdy nie dopuszczać do całkowitego
opróżnienia zbiornika, gdyż konieczne
będzie wtedy odpowietrzenie całego
układu paliwowego.
7.5.2.1. Filtr wstępny paliwa
Raz w tygodniu należy odkręcić zawór
opróżniający
filtra
wstępnego
paliwa
i
obserwować wypływającą ciecz. Gdy z zaworu
zamiast wody zacznie wypływać paliwo zawór
należy dokręcić.
Rysunek 55: Poziom paliwa
Zdjęcie 56: Filtr wstępny paliwa
MHL 350
7.12
KONSERWACJA 7
7.5.3. Układ chłodzenia
7.5.3.1. Poziom płynu chłodzącego
układzie chłodzenia silnika
w
OSTRZEŻENIE
Płyn chłodzący w temperaturze
roboczej jest gorący i znajduje się pod
ciśnieniem. Należy unikać kontaktu z
chłodziwem
lub
elementami
je
przewodzącymi.
Istnieje
niebezpieczeństwo poparzenia.
Poziom płynu chłodzącego można
sprawdzać dopiero wtedy, gdy korek
(57/2) schłodzi się na tyle, aby można
go było dotknąć. W celu usunięcia
ciśnienia ze zbiornika korek należy
najpierw odkręcić powoli i ostrożnie.
•
Silnik, wentylator i chłodnicę sprawdzić pod
kątem ewentualnych uszkodzeń i w razie
konieczności oczyścić.
•
W przypadku zbyt niskiego poziomu płynu
chłodzącego zapali się lampka ostrzegawcza
(58/68).
•
Odkręcić pokrywkę zabezpieczającą (57/1).
•
Ściągnąć korek (57/2) i sprawdzić poziom
chłodziwa.
•
Poziom chłodziwa powinien sięgać
wysokości przewodu przelewowego.
•
Po uzupełnieniu płynu chłodzącego włączyć
na chwilę silnik i ogrzewanie. Następnie
ponownie sprawdzić poziom płynu.
•
Układ chłodzenia jest wypełniony fabrycznie
płynem dla temperatur do -35°C (odpowiada
to około 45% zawartości środka przeciw
zamarzaniu w płynie).
Zdjęcie 57: Chłodnica silnika
do
Do płynu należy niezależnie od pory roku oraz
przy każdym uzupełnianiu dodawać środek
przeciw zamarzaniu.
Rysunek 58: Poziom płynu chłodzącego
MHL 350
7.13
KONSERWACJA 7
7.5.3.2. Kontrola ochrony przeciw zamarzaniu
WSKAZÓWKA
Do płynu chłodzącego należy zawsze
dodawać środek przeciw zamarzaniu.
Fabrycznie płyn jest chroniony przeciw
zamarzaniu do temperatury -35°C. Do
uzupełniania płynu należy stosować
mieszankę wody z 45% zawartością
środka przeciw zamarzaniu. Należy
unikać stężenia mniejszego lub
większego niż 45%, ponieważ ma to
negatywny wpływ na chłodzenie.
Wskazówki na temat dokładnego
stężenia znajdują się w instrukcji
obsługi producenta silnika (patrz
również rozdział 3.16 „Środki smarne i
eksploatacyjne”.
Zdjęcie 59: Wziernik poziomu oleju hydraulicznego
7.5.4. Kontrola poziomu oleju hydraulicznego
Podczas kontroli poziomu oleju hydraulicznego
lub wlewania oleju:
•
maszyna musi stać poziomo,
•
wysięgnik z ramieniem muszą być rozłożone
i opuszczone na ziemię.
W takim położeniu maszyny poziom oleju nie
powinien sięgać niżej niż do środkowej kreski
wziernika (59/1).
W przeciwnym razie olej należy uzupełnić przez
filtr napowietrzający, tak, aby jego poziom
sięgnął środkowej kreski na wzierniku.
Wskazówki na temat uzupełniania oleju znajdują
się w rozdziale 7.8.13.2 „Wymiana oleju
hydraulicznego”.
Górna kreska MAX wskazuje maksymalny
poziom oleju przy schowanych wszystkich
siłownikach.
Dolna kreska MIN wskazuje minimalny poziom
oleju przy wysuniętych wszystkich siłownikach.
W przypadku spadku poziomu oleju poniżej
dolnej kreski zapali się lampka ostrzegawcza
(60/68).
Do płynu należy niezależnie od pory roku oraz
przy każdym uzupełnianiu dodawać środek
przeciw zamarzaniu.
Rysunek 60: Poziom oleju hydraulicznego
MHL 350
7.14
KONSERWACJA 7
7.5.5. Czyszczenie chłodnic
Maszyna jest wyposażona w dwie osobne
chłodnice
do
chłodzenia
wody/powietrza
doładowującego oraz oleju hydraulicznego.
UWAGA
Przegrzanie się silnika może być
przyczyną uszkodzenia maszyny.
Chłodnice
należy
starannie
oczyszczać z zabrudzeń.
WSKAZÓWKA
Chłodnice
należy
czyścić
przy
wyłączonym i schłodzonym silniku!
•
Chłodnicę powietrza doładowującego (61/2)
oraz chłodnice oleju hydraulicznego (61/1)
oczyścić od strony wylotu za pomocą
sprężonego powietrza.
•
Oczyścić komorę silnikową (osady brudu,
oleju i paliwa).
•
Silnik przedmuchać sprężonym powietrzem
lub środkiem do czyszczenia na zimno.
Odspojone zabrudzenia spłukać wodą.
Wrażliwych elementów silnika np. prądnicy,
przewodów, podzespołów elektronicznych
nie
należy
spłukiwać
bezpośrednim
strumieniem wody.
•
Po każdym czyszczeniu na mokro uruchomić
silnik w celu odparowania resztek wody i
zapobiegnięcia korozji.
Zdjęcie 57: Czyszczenie chłodnicy oleju hydraulicznego i
chodnicy wody/powietrza doładowującego.
W razie potrzeby (np. przy zanieczyszczonej
chłodnicy) należy zastosować środek do
czyszczenia na zimno lub myjkę parową.
•
Maszynę
ustawić
na
powierzchni
wyposażonej w oddzielacz oleju.
•
Maszynę oczyścić myjką parową.
•
Po zakończeniu czyszczenia w celu
wysuszenia chłodnicy uruchomić silnik, tak
aby osiągnął temperaturę roboczą.
MHL 350
7.15
KONSERWACJA 7
7.5.6 Ogumienie
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Naprawy kół np. zdejmowanie opony z
felgi lub zakładanie opony na felgę
mogą być wykonywane jedynie przez
wykwalifikowanych specjalistów w tym
zakresie
z
zastosowaniem
specjalistycznych narzędzi.
Podczas prac przy oponach maszynę
należy
zabezpieczyć
przed
odjechaniem poprzez podłożenie pod
jej koła klinów.
Kontrola stanu opon
•
Opony sprawdzić pod kątem ewentualnych
pęknięć, przecięć, ciał obcych etc.
•
Sprawdzić prawidłowe przykręcenie nakrętek
kół.
•
Nakrętki należy kontrolować i w razie
konieczności dokręcać raz w tygodniu
podczas pierwszych 50 motogodzin, a
następnie w regularnych odstępach czasu.
Moment dokręcający: 450 Nm
Przy montażu koła nakrętki należy dokręcać na
krzyż w kilku etapach do osiągnięcia
prawidłowego momentu dokręcającego.
MHL 350
7.16
KONSERWACJA 7
7.5.7. Kontrola poziomu oleju – osie, piasty
kół, przekładnia obrotu i przekładnia główna
Informacje na temat pojemności, specyfikacji
oleju oraz terminów wymiany znajdują się w
rozdziale 3.19. „Środki smarne i eksploatacyjne”
oraz rozdziale 7.7.3 „Harmonogram konserwacji i
przeglądów”.
OSTRZEŻENIE
Olej w temperaturze roboczej jest
gorący. Należy unikać kontaktu z
gorącym olejem lub elementami
przewodzącymi olej.
Zdjęcie 62: Oś tylna
Podczas prac przy oponach maszynę
należy
zabezpieczyć
przed
odjechaniem poprzez podłożenie pod
jej koła klinów.
Poziom oleju sprawdza się w następujący
sposób:
•
Maszynę ustawić poziomo.
•
Obrócić koło, tak, aby śruba spustowa (64/2)
znajdowała się na dole.
•
Wyłączyć silnik.
Zdjęcie 63: Oś przednia
Wykręcić śruby kontrolne z:
•
osi tylnej (62/1)
•
osi przedniej (63/1)
•
piasty (64/1)
•
przekładni głównej (66/1)
Zdjęcie 64: Piasta koła
sprawdzić poziom oleju i w razie potrzeby
uzupełnić (patrz 7.8.14.)
•
Za pomocą pręta pomiarowego (65/1)
sprawdzić poziom oleju w przekładni obrotu i
w razie potrzeby uzupełnić. Nacięcia na
pręcie
pokazują
stan
minimalny
i
maksymalny.
Zdjęcie 65: Przekładnia obrotu
Zdjęcie 66: Przekładnia główna
MHL 350
7.17
KONSERWACJA 7
7.5.8. Urządzenia elektryczne
Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić
działanie świateł, urządzeń ostrzegawczych oraz
lampek kontrolnych.
WSKAZÓWKA
Przed
zamontowaniem
lub
wymontowaniem akumulatora należy
odciąć dopływ prądu za pomocą
odłącznika akumulatora.
WSKAZÓWKA
Przy
pierwszym
uruchomieniu
akumulatora należy stosować się do
wskazówek producenta akumulatora.
W celu zapewnienia prawidłowego działania
akumulatorów należy je utrzymywać cały czas w
należytej czystości.
Należy regularnie czyścić końcówki biegunowe i
zaciski, a następnie smarować je grubo smarem
kwasoochronnym.
Poziom elektrolitu w ogniwach akumulatorowych
powinien sięgać zawsze 10 mm powyżej górnej
krawędzi płytek.
W
przypadki
konieczności
uzupełnienia
elektrolitu wolno do tego celu stosować
wyłącznie wodę destylowaną.
Od czasu do czasu należy za pomocą areometru
mierzyć gęstość elektrolitu. Przy w pełni
naładowanym akumulatorze ciężar właściwy
wynosi 1,28 kg/l (37% kwasu siarkowego).
Jeżeli aerometr wskaże wartość niższą oznacza
to konieczność naładowania akumulatora.
WSKAZÓWKA
W
przypadku
niewymagających
pomiaru gęstości
wykonuje się.
MHL 350
akumulatorów
konserwacji
elektrolitu nie
7.18
KONSERWACJA 7
Demontaż akumulatora
•
Ściągnąć pokrywę.
•
Najpierw odłączyć
następnie kabel (+).
•
Poluzować zacisk mocujący i wyciągnąć
akumulator.
kabel
masy
(-),
a
Montaż akumulatora
•
Wstawić akumulator.
•
Zamocować za pomocą zacisku.
•
Podłączyć kabel (+), a następnie kabel masy
(-).
WSKAZÓWKA
Zacisk minusowy podłączyć do
bieguna minusowego (-), a zacisk
dodatni (+) do bieguna dodatniego (+).
•
Założyć pokrywę.
7.5.8.2. Światła i urządzenia ostrzegawcze
•
Sprawdzić działanie świateł.
•
Sprawdzić działanie lampek kontrolnych.
•
Sprawdzić
działanie
ostrzegawczych.
MHL 350
urządzeń
7.19
KONSERWACJA 7
7.5.8.3. Silniki pierścieniowe (wyposażenie
dodatkowe)
Silniki pierścieniowe są wrażliwe na działanie
wilgoci. Na powierzchniach przewodzących
może tworzyć się warstwa tlenku utrudniająca
przepływ
prądu.
Urządzenia
elektryczne
znajdujące się na podwoziu nie będą w takim
przypadku prawidłowo zasilane, co może
powodować usterki w działaniu.
W celu zapobieżenia temu zjawisku zalecamy
wykonywanie co 500 motogodzin następujących
czynności:
Odkręcić nakrętki zabezpieczające i ściągnąć
obudowę silnika. Oczyścić z warstwy tlenku
(ewentualnie zastosować środek czyszczący w
aerozolu). Wymienić zniszczone końcówki
kablowe, wszystkie elementy spryskać środkiem
„Cramolin”.
Założyć obudowę i dokręcić nakrętki.
MHL 350
7.20
KONSERWACJA 7
7.6. Punkty smarowania maszyny
Rysunek 67: Zestawienie punktów smarowania maszyny
MHL 350
7.21
Punkt smarowania
Ilość
raz w
tygodniu
Nr
godziennie
KONSERWACJA 7
Uwagi
1*
Łożysko podnoszonej kabiny
10
X
2
Łożysko wysięgnika
2
X
3
Łożysko siłownika wysięgnika
4
X
4
Łożysko ramienia
2
X
5
Łożysko siłownika ramienia
4
X
6
Mechanizm obrotu nadwozia (wieniec, uzębienie_
5
X
7
Łożysko zawieszenia osprzętu
2
X
8
Zawiasy drzwi kabiny
2
X
9
Zawiasy pokrywy komory silnikowej
2
X
10
Zawiasy drabinki serwisowej
2
X
11
Zawiasy pokrywy chłodnicy powietrza doładowującego
2
X
12
Zawiasy pokrywy chłodnicy oleju hydraulicznego
2
X
13
Łożysko stopy podpory
4
X
14
Łożysko podpory
4
X
15
Łożysko siłownika podpory (do podpory)
4
X
16
Łożysko siłownika podpory (do podwozia)
4
X
17
Łożysko obudowy przekładni kierownicy
4
X
rys. 68
18
Łożysko siłowników skrętu
4
X
rys. 69
19
Łożysko osi łamanej
1
X
rys. 70
20
Smarowniczki przy łożyskach siłowników
8
X
automatyczna
instalacja
centralnego
smarowania
X
smarowanie
ręczne
Dodatkowe
smarowanie (ręczne)
przy
opuszczonym
wysięgniku (w stanie
bez obciążenia)
OSTRZEŻENIE
Kontrola wzrokowa i kontrola działania punktów oznaczonych gwiazdką co 500 motogodzin
(patrz rozdział 7.7.3 „Harmonogram konserwacji i przeglądów”). Szczególną uwagę należy
zwrócić na ewentualne uszkodzenia i zużycie.
UWAGA
Uszkodzone smarowniczki
uszkodzenie silnika.
należy
natychmiast
wymieniać,
gdyż
mogą
spowodować
WSKAZÓWKA
Podczas smarowania maszyny podpory muszą być wyciągnięte, a wysięgnik z ramieniem
opuszczony (wysięgnik ustawiony poziomo).
MHL 350
7.22
KONSERWACJA 7
Zdjęcie 68: Obudowa przekładni kierownicy: 4 punkty
smarowania
Zdjęcie 70: Oś łamana: 1 punkt smarowania
Zdjęcie 69: siłownik skrętu: 4 punkty smarowania
MHL 350
7.23
KONSERWACJA 7
7.6.1. Automatyczna instalacja centralnego
smarowania – nadwozie, wysięgnik z
ramieniem i zawieszenie osprzętu roboczego
Maszyna jest wyposażona w instalację
centralnego smarowania pozwalającą na
znaczne oszczędności czasu przy codziennym
smarowaniu maszyny.
Wszystkie punkty smarowania mechanizmu
obrotu nadwozia i wszystkie punkty smarowania
na nadwoziu oraz wysięgnik z ramieniem są na
stałe podłączone do instalacji centralnego
smarowania (patrz rozdział 7.6. „Zestawienie
punktów smarowania”).
7.6.1.1. Napełnianie zbiornika smaru
Zbiornik smaru napełnia się za pomocą pompy
napełniającej znajdującej się w skrzynce
narzędziowej maszyny.
•
Do pompy założyć
uzupełniający.
•
Ściągnąć korek zabezpieczający (71/1).
•
Pompę nakręcić na króciec.
•
Uruchomić pompę (zbiornik mieści ok. 3 kg
smaru uniwersalnego).
odpowiedni
Zdjęcie 71: Zbiornik smaru
wkład
Poza tym istnieje możliwość napełnienia
zbiornika poprzez smarownik (71/2). Zbiornik
należy uzupełnić do poziomu MAX.
Zalecany smar – patrz rozdział 3.19 „Środki
smarne i eksploatacyjne”.
WSKAZÓWKA
W przypadku całkowitego opróżnienia
zbiornika przed uzupełnieniem smaru
należy wlać do niego kilka kropli oleju
w celu usunięcia powietrza.
WSKAZÓWKA
Smar musi być czysty i nie może mieć
zmienionej konsystencji. Nie należy
dodawać do niego żadnych dodatków
smarnych np. dwusiarczku molibdenu.
Po uzupełnieniu zbiornika konieczne może być
wykonanie dodatkowych cykli smarowych (patrz
rozdział 7.6.1.2) w celu odpowietrzenia instalacji.
MHL 350
7.24
KONSERWACJA 7
7.6.1.2. Uruchomienie dodatkowego cyklu
smarowego
W dowolnym momencie w menu funkcji
wyświetlacza
operator
może
uruchomić
dodatkowy cykl smarowy (patrz rysunek 72).
W tym celu za pomocą klawisza strzałki
(F5) lub pokrętła wyboru menu wybrać czwarty
poziom. Wciśnięcie klawisza F4 na najniższym
poziomie powoduje uruchomienie dodatkowego
cyklu smarowego. Aby wrócić do głównego
panelu kontrolnego należy wcisnąć klawisz
(F6).
•
Do pompy założyć
uzupełniający.
•
Ściągnąć korek zabezpieczający (71/1).
•
Pompę nakręcić na króciec.
•
Uruchomić pompę (zbiornik mieści ok. 3 kg
smaru uniwersalnego).
MHL 350
odpowiedni
wkład
Rysunek 72: Przycisk uruchamiania dodatkowego cyklu
smarowego
7.25
KONSERWACJA 7
7.7. Harmonogramy kontroli, konserwacji i przeglądów
7.7.1. Pierwszy przegląd (przegląd przy przekazaniu maszyny)
Czynności muszą być wykonane przez wykwalifikowany personel serwisowy
Poz.
Czynność
Rozdział
1
Sprawdzenie, czy do maszyny dołączono prawidłową instrukcję obsługi
2
Kontrola poziomu oleju silnikowego
7.5.1.
3
Kontrola poziomu płynu chłodzącego
7.5.3.
4
Kontrola poziomu oleju hydraulicznego
7.5.4.
5
Kontrola poziomu paliwa
7.5.2.
6
Kontrola poziomu oleju w osiach, piastach, przekładni obrotu i przekładni
głównej
7.5.7.
7
Sprawdzenie stanu opon oraz dokręcenia nakrętek kół
7.5.6.
8
Kontrola poziomu elektrolitu oraz stan naładowania akumulatorów
7.5.8.1.
9
Uzupełnienie zbiornika na płyn do spryskiwacza
4.7.10
10
Nasmarowanie maszyny (wszystkie punkty smarowania)
11
Uruchomienie próbne, wykonanie kontroli działania funkcji hydraulicznych i
próbnej pracy maszyny
---
12
Kontrola wzrokowa pod kątem szczelności wszystkich przewodów, węży,
siłowników etc.
---
13
Kontrola działania elektrycznych elementów kontrolnych i ostrzegawczych oraz
oświetlenia
7.5.8.
14
Podpisanie karty przekazania maszyny i odesłanie jej do producenta
MHL 350
----
7.6.
7.1.
7.26
KONSERWACJA 7
7.7.2. Czynności wykonywane codziennie i raz w tygodniu
7.7.2.1. Czynności wykonywane codziennie
Czynności wykonywane przez personel obsługi
Poz.
Czynność
Rozdział
1
Kontrola poziomu oleju hydraulicznego
7.5.4.
2
Kontrola poziomu oleju silnikowego
7.5.1.
3
Kontrola poziomu płynu chłodzącego
7.5.3.
4
Kontrola filtra wstępnego paliwa w przewodzie paliwowym pod kątem
ewentualnej obecności wody i zabrudzenia, w razie konieczności oczyszczenie
5
Kontrola poziomu paliwa
7.5.2.
6
Kontrola poziomu płynu do spryskiwacza
4.7.10
7
Ogólna kontrola wzrokowa maszyny pod kątem ewentualnych pęknięć,
zewnętrznych uszkodzeń etc.
8
Kontrola szczelności wszystkich przewodów, węży, urządzenia sterowniczego,
pomp hydraulicznych, siłowników etc.
UWAGA!: Przy dokręcaniu złączek przewodów i węży należy je zabezpieczyć
przed przekręceniem
9
Kontrola działania elektrycznych elementów kontrolnych i ostrzegawczych oraz
oświetlenia
10
Kontrola działania (prawidłowego ruchu) elementów obsługi
11
Nasmarowanie maszyny zgodnie z zestawieniem punktów smarowania
MHL 350
7.5.2.2.
---
----
7.5.8.
--7.6.
7.27
KONSERWACJA 7
7.7.2.2. Czynności wykonywane raz w tygodniu
Czynności wykonywane przez personel obsługi
Poz.
Czynność
Rozdział
Oczyszczenie żeber chłodzących chłodnicy powietrza doładowującego i
chłodnicy oleju hydraulicznego.
12
UWAGA! W przypadku silnego zakurzenia powietrza czynność tę należy
wykonywać odpowiednio częściej. W przeciwnym razie może dojść do
uszkodzenia silnika.
7.5.5.
13
Kontrola poziomu płynu chłodzącego, kontrola wzrokowa na wzierniku oraz
kontrola działania klimatyzacji
4.6.3.
14
Kontrola prawidłowego działania okna przedniego
4.7.1.
15
Kontrola prawidłowego działania blokady przytrzymującej drzwi
16
Kontrola zamocowania nakrętek kół
17
Kontrola zamocowania mechanizmu obrotu nadwozia (silnika hydraulicznego,
przekładni i wieńca)
18
Kontrola tulei łożyskowych i sworzni wysięgnika, ramienia i osprzętu roboczego
19
Kontrola hydraulicznej blokady osi i odpowietrzenie siłowników osi łamanej
20
Kontrola prawidłowego działania sprężyn gazowych klap serwisowych oraz
przedniego okna
---
21
Kontrola działania, stanu i kompletności wszystkich urządzeń i elementów
bezpieczeństwa
---
22
Nasmarowanie maszyny zgodnie z zestawieniem punktów smarowania
MHL 350
--7.5.6.
7.8.15.1.
--7.8.12.
7.6.
7.28
KONSERWACJA 7
7.7.3. Harmonogram konserwacji i przeglądów
Czynności wykonywane przez wykwalifikowany personel serwisowy
przyn. raz
w roku
Czynności należy wykonywać w temperaturze roboczej!
co 1000
Liczba
motogodzin
co 500
O = kontrola, konserwacja
X = wymiana
1
Sprawdzenie, czy w maszynie znajduje się prawidłowa instrukcja obsługi
O
O
2
Wymiana oleju silnikowego
X
X
3
Wymiana filtra oleju silnikowego
X
X
4
Odwodnienie zbiornika paliwa
O
O
1
5
Giętkie przewody z tworzywa (kompletna wymiana)
6
Wymiana filtra paliwa
X
X
7
Wymiana wkładu filtra wstępnego paliwa
X
X
8
Kontrola wlotu powietrza
9*
Wymiana wkładu głównego filtra powietrza, wkładu bezpieczeństwa
10
Oczyszczenie żeber chłodzących chłodnicy powietrza doładowującego i
chłodnicy oleju hydraulicznego.
UWAGA! W przypadku silnego zakurzenia powietrza czynność tę należy
wykonywać odpowiednio częściej. W przeciwnym razie może dojść do
uszkodzenia silnika.
11
Kontrola zawartości środka przeciw zamarzaniu w płynie chłodzącym (AVIA,
BASF, SHELL)
12
Wymiana płynu chłodzącego 1)
O
O
O
X
O
X
O
O
O
1)
13
Kontrola pasków klinowych (w razie potrzeby naprężenie lub wymiana)
14
Kontrola zawieszenia silnika i mocowania pomp
O
O
15
Kontrola dźwigni regulacji prędkości obrotowej silnika/ systemu ograniczenia
mocy
O
O
16
Kontrola układu wydechowego
O
O
17
Kontrola luzu zaworowego silnika napędowego (w razie konieczności
ustawienie) 2)
18
Kontrola poziomu elektrolitu i połączeń akumulatorów
19
Kontrola stanu opon, mocowania nakrętek
O
O
20
Kontrola mocowania osi i wałów przegubowych
O
O
21
Dokręcenie śrub mocujących przeciwwagi (1000 Nm)
O
O
22
Kontrola ułożyskowania kabiny (patrz rozdział 7.6.)
O
O
O
O
1)
przynajmniej raz na dwa lata
2)
co 1500 motogodzin
WSKAZÓWKA
* Zabrudzenie i konieczność wymiany filtra sygnalizowane jest ciągłym paleniem się lampki
ostrzegawczej zabrudzenia filtra (po osiągnięciu przez układ hydrauliczny temperatury roboczej)
MHL 350
7.29
KONSERWACJA 7
przyn. raz
w roku
Czynności należy wykonywać w temperaturze roboczej!
co 1000
Liczba
motogodzin
co 500
O = kontrola, konserwacja
X = wymiana
23
Kontrola prawidłowego działania blokady przytrzymującej drzwi i w razie
konieczności wymiana
O
O
24
Kontrola tulei łożyskowych i sworzni wysięgnika, ramienia i osprzętu
roboczego, ustawienie „bez luzu”
O
O
25
Kontrola działania elektrycznych elementów kontrolnych i ostrzegawczych
oraz oświetlenia
O
O
26
Kontrola działania (prawidłowego ruchu) elementów obsługi
O
O
27
Kontrola hydraulicznej blokady osi i odpowietrzenie siłowników osi łamanej
O
O
28
Kontrola sprawnego działania układu kierowniczego
O
O
29
Kontrola stanu i działania podparcia maszyny
O
O
30
Kontrola wzrokowa wszystkich elementów stalowych oraz podzespołów pod
katem ewentualnych pęknięć, odkształceń, zużycia, innych szkód etc.
O
O
O
O
31
Kontrola
szczelności
wszystkich
przewodów,
sterowniczego, pomp hydraulicznych, siłowników etc.
UWAGA!: Przy dokręcaniu złączek
zabezpieczyć przed przekręceniem
węży,
przewodów
i
urządzenia
węży
należy
je
32
Kontrola sprawności i odpowietrzenie układu hamulcowego oraz luzu tarczy
hamulcowych
O
O
33
Kontrola napędu pompy
O
O
34
Kontrola prawidłowego zamocowania śrub mocujących wieńca mechanizmu
obrotu nadwozia
O
O
35
Kontrola prawidłowego zamocowania mocowania wieńca obrotu, przekładni
obrotu, silnika mechanizmu obrotu
O
O
36
Nasmarowanie maszyny zgodnie z zestawieniem punktów smarowania
patrz rozdz. 7.6
37
Kontrola działania, stanu i kompletności wszystkich urządzeń i elementów
bezpieczeństwa
O
O
38
Kontrola działania wszystkich funkcji hydraulicznych z kontrolą ciśnienia
O
O
Filtr mokry oleju – ogrzewanie (opcja): wymiana oleju
3)
O
X
40
Wymiana wkładki filtra powietrza (ogrzewanie wodne)
3)
O
X
41
Kontrola szczotek węglowych prądnicy (długość nie powinna być mniejsza
niż 3 mm)
42
Kontrola naprężenia paska klinowego prądnicy
O
X
43
Kontrola stanu, naprężenia paska klinowego oraz filtru klimatyzacji
O
O
44
Przekładnia główna: kontrola/ wymiana oleju
X
X
45
Przekładnia obrotu: kontrola/ wymiana oleju
X
X
46
Wymiana filtra napowietrzającego zbiornika oleju hydraulicznego
47
Próbne uruchomienie maszyny i próbna praca
O
48
Podpisanie kart przeglądu i odesłanie ich do producenta
O
39
MHL 350
O
X
O
X
O
7.30
KONSERWACJA 7
co 2000
przyn. raz
w roku
Liczba
motogodzin
co 500
O = kontrola, konserwacja
X = wymiana
49
Piasty kół przedniej i tylnej osi: kontrola/ wymiana oleju
X
X
X
50
Mechanizm różnicowy osi przedniej i tylnej: kontrola/ wymiana oleju
X
X
X
Czynności należy wykonywać w temperaturze roboczej!
co 3000
przyn. raz
w roku
Liczba
motogodzin
co 500
O = kontrola, konserwacja
X = wymiana
O
X
X
Olej hydrauliczny –wymiana wkładu filtra powrotnego
X
X
6)
X
Czynności należy wykonywać w temperaturze roboczej!
51
Olej hydrauliczny – kontrola lub wymiana 4), 5)
52
53
Kontrola zaworu odpowietrzającego kadłuba silnika
4)
Przedłużenie okresów pomiędzy poszczególnymi wymianami oleju
Wymiana oleju hydraulicznego według analizy próbek oleju i raportem laboratorium. Częstotliwość wykonywania analiz
zgodnie z wymaganiami laboratorium
5)
Skrócenie okresów pomiędzy poszczególnymi wymianami oleju
W przypadku trudnych warunków pracy maszyny (częsta wymiana osprzętu, silne zakurzenie etc.) istnieje ryzyko
szybszego zanieczyszczenia oleju hydraulicznego.
W celu uniknięcia ryzyka wcześniejszego zużycia się podzespołów hydraulicznych okresy pomiędzy poszczególnymi
wymianami oleju (wzgl. analizami oleju) należy odpowiednio skrócić.
6)
Co 1000 motogodzin
MHL 350
7.31
KONSERWACJA 7
7.8.
Przeglądy
konserwacyjne
i
czynności
7.8.1. Olej silnikowy
Prace nieopisane poniżej należy wykonać
zgodnie ze wskazówkami z instrukcji producenta
silnika.
7.8.1.1. Kontrola poziomu oleju silnikowego
OSTRZEŻNIE
W temperaturze roboczej olej jest
gorący. Należy unikać kontaktu skóry
z gorącym olejem lub elementami
przewodzącymi olej.
•
Poziom oleju silnikowego należy sprawdzać
w maszynie ustawionej poziomo (przy
wyłączonym silniku i po krótkiej przerwie, tak
aby olej zdążył spłynąć do miski olejowej).
•
Poziom oleju musi wskazywać pomiędzy
poziomem MIN a MAX na pręcie
pomiarowym (74/2).
•
W razie konieczności olej uzupełnić na tyle,
aby sięgał do poziomu MAX.
Rysunek 73: Zawór spustowy miski olejowej
7.8.1.2. Wymiana oleju silnikowego
Informacje na temat pojemności, gatunku oleju
oraz terminów wymiany znajdują się w rozdziale
3.19. „Środki smarne i eksploatacyjne”, rozdziale
7.7.3 „Harmonogram konserwacji i przeglądów”
oraz rozdziale 7.2 „Regularne analizy oleju”.
•
Olej należy wymieniać przy ciepłym silniku.
•
Maszynę ustawić poziomo.
•
Nadwozie obrócić o 90° w poprzek podwozia.
•
Wyłączyć silnik.
•
Z zaworu spustowego odkręcić nasadkę
zabezpieczającą (73/1).
•
Na zawór spustowy (73/1) miski olejowej
przykręcić wąż spustowy oleju (73/2) i
spuścić olej do odpowiedniego pojemnika.
Zdjęcie 74: Korek zamykający
OSTRZEŻNIE
Przy spuszczaniu gorącego oleju
istnieje
niebezpieczeństwo
poparzenia! Należy nosić odpowiednią
odzież roboczą i okulary ochronne.
MHL 350
7.32
KONSERWACJA 7
WSKAZÓWKA
Zużyty olej należy spuścić do
odpowiedniego pojemnika i przekazać
do utylizacji.
•
Odkręcić wąż spustowy oleju (73/2) i na
zawór spustowy (73/1) przykręcić nasadkę
zabezpieczającą.
•
Wymienić filtr oleju (patrz rozdział 7.8.1.3).
•
Ściągnąć korek zamykający (74/1).
•
Wlać olej tak, aby jego poziom sięgał górnej
kreski na pręcie pomiarowym (74/2).
•
Zamknąć korek (74/1).
•
Uruchomić silnik na najniższych obrotach
biegu jałowego i poczekać ok. 2 minut.
•
Wyłączyć silnik.
•
Po upływie ok. 15 minut ponownie sprawdzić
poziom oleju i w razie konieczności
uzupełnić.
7.8.1.3. Wymiana filtra oleju silnikowego
Filtr oleju należy
wymianie oleju.
wymieniać
przy
każdej
•
Pod filtr oleju (75/1) podstawić odpowiedni
pojemnik.
•
Oczyścić na zewnątrz wkład filtra oleju
(75/1).
•
Za pomocą narzędzi odkręcić wkład filtra.
Sprawdzić, czy króciec mocujący jest dobrze
zamocowany w głowicy filtra.
•
Wkład filtra przekazać do utylizacji.
•
Sprawdzić stan i oczyścić głowicę filtra.
•
Nowy filtr napełnić olejem. Uszczelkę
nasmarować olejem i dokręcić ręcznie na
tyle, aby uszczelka dobrze przylegała.
•
Wkład dokręcić jeszcze o ½ obrotu.
•
Silnik można uruchomić, gdy znajduje się
w nim wystarczająca ilość oleju (patrz
rozdział 7.8.1.1).
•
Uruchomić na chwilę silnik i sprawdzić
szczelność wkładu filtra.
MHL 350
Zdjęcie 75: Wkład filtra oleju silnikowego
7.33
KONSERWACJA 7
7.8.2. Układ paliwowy
7.8.2.1. Poziom paliwa
•
Poziom paliwa sprawdzić na wskaźniku
poziomu paliwa (76/79).
•
Gdy zawartość zbiornika paliwa spadnie
poniżej 5% zapali się lampka ostrzegawcza
(76/75).
•
W celu uniknięcia skraplania się wody w
zbiorniku
do
kolejnego
uruchomienia
maszyny
paliwo
należy
uzupełniać
codziennie po zakończeniu pracy.
UWAGA
Opcja: W przypadku tankowania
maszyny za pomocą elektrycznej
pompy tankującej należy otworzyć
korek wlewu zbiornika, aby nie
powstało w nim nadciśnienie!
7.8.2.2.
Elektryczna
pompa
(wyposażenie dodatkowe)
tankująca
Elektryczna pompa tankująca służy
tankowania paliwa do zbiornika maszyny.
do
OSTRZEŻENIE
Podczas tankowania silnik maszyny
musi być wyłączony. Nie wolno palić
papierosów.
Niebezpieczeństwo
powstania pożaru!
WSKAZÓWKA
Przed
rozpoczęciem
należy
uruchomić
akumulatora.
tankowania
odłącznik
WSKAZÓWKA
Nie wolno dopuszczać do całkowitego
opróżnienia zbiornika. W przeciwnym
razie
konieczne
będzie
odpowietrzenie
całego
układu
paliwowego.
MHL 350
Rysunek 76: Wskaźnik poziomu paliwa
7.34
KONSERWACJA 7
W celu zatankowania maszyny należy wykonać
następujące czynności:
•
Otworzyć korek wlewu paliwa na zbiorniku
(najpierw delikatnie w celu usunięcia
ciśnienia!).
•
Z króćca ssawnego (77/2) ściągnąć korek
zamykający (77/1).
•
Do króćca przykręcić wąż ssący.
•
Drugi koniec węża wprowadzić do beczki z
paliwem.
•
Za pomocą klucza włącznik pompy (77/3)
ustawić na WŁ i uruchomić pompę. Cały
czas obserwować poziom paliwa na króćcu
wlewu.
Zdjęcie 77: Pompa tankująca
UWAGA
Należy pamiętać o tym, że pompa
tankująca
nie
wyłączy
się
samoczynnie, gdy zbiornik będzie
pełen. Dlatego podczas tankowania
nie należy odchodzić od pompy.
WSKAZÓWKA
Należy zwrócić uwagę na to, aby
poziom paliwa nie spadł poniżej
wysokości zasysania węża ssącego.
Pompa nie powinna pracować na
sucho!
•
Za pomocą klucza włącznik pompy (77/3)
ustawić na WYŁ. Pompa wyłączy się.
•
Odłączyć wąż ssący i sprawdzić, czy nie ma
już w nim paliwa. Na króciec (77/2) założyć
korek zamykający (77/1).
WSKAZÓWKA
Założenie korka zamykającego na
króciec jest konieczne, ponieważ
zawór przeciwzwrotny nie spełnia na
dłuższą metę funkcji uszczelniającej.
•
Zamknąć korek wlewu paliwa.
MHL 350
7.35
KONSERWACJA 7
7.8.2.3. Wymiana filtra paliwa
Wymiana
zgodnie
z
rozdziałem
7.7.3.
„Harmonogram konserwacji i przeglądów”
•
Pod filtr paliwa (78/1) podstawić odpowiedni
pojemnik.
•
Oczyścić na zewnątrz wkłady filtra (78/1).
•
Odkręcić wkłady filtra (ewentualnie
pomocą klucza opaskowego).
•
Spuścić paliwo a wkłady filtra przekazać do
utylizacji.
•
Sprawdzić stan i oczyścić głowice filtra.
•
Uszczelki lub wkłady zwilżyć olejem lub
paliwem.
•
Założyć nowe wkłady i dokręcić je mocno
ręcznie.
za
Zdjęcie 78: Wkłady filtra paliwa
WSKAZÓWKA
Odpowietrzanie układu
nie jest konieczne.
paliwowego
•
Wkłady dokręcić jeszcze o ½ obrotu.,
•
Uruchomić na chwilę silnik, wyłączyć i
sprawdzić szczelność filtrów.
MHL 350
7.36
KONSERWACJA 7
7.8.2.4. Oczyszczenie filtra wstępnego paliwa
z wbudowanym wkładem filtra
Wymiana
zgodnie
z
rozdziałem
7.7.3.
„Harmonogram konserwacji i przeglądów”.
WSKAZÓWKA
Prace konserwacyjne związane z
filtrem wstępnym paliwa wolno
przeprowadzać
wyłącznie
przy
wyłączonym silniku.
•
Wyłączyć silnik.
•
Odkręcić śrubę odpowietrzającą
znajdującą się na pokrywie filtra.
•
Odkręcić filtr spustowy (79/2) znajdujący się
wewnątrz brud oraz wodę spuścić do
odpowiedniego pojemnika i przekazać do
utylizacji.
•
Dokręcić zawór spustowy (79/2).
•
Za
pomocą
pompy
ręcznej
odpowietrzyć filtr wstępny paliwa.
•
Pompować tak długo, aż z odkręconej śruby
odpowietrzającej nie zacznie wypływać
paliwo
niezawierające
pęcherzyków
powietrza. Wypływające paliwo zebrać w
odpowiednim pojemniku i przekazać do
utylizacji.
•
Dokręcić śrubę odpowietrzającą (79/2)
MHL 350
(79/1)
Zdjęcie 79: Filtr wstępny paliwa
(79/6)
7.37
KONSERWACJA 7
7.8.2.5. Wymiana filtra wstępnego paliwa z
wbudowanym wkładem filtra
Wymiana
zgodnie
z
rozdziałem
7.7.3.
„Harmonogram konserwacji i przeglądów”.
WSKAZÓWKA
Prace konserwacyjne związane z filtrem
wstępnym paliwa wolno przeprowadzać
wyłącznie przy wyłączonym silniku.
WSKAZÓWKA
Działanie zaworu spustowego: wcisnąć
przycisk do korpusu filtra i przekręcić.
Zdjęcie 80: Filtr wstępny paliwa
•
Wyłączyć silnik.
•
Odkręcić śrubę odpowietrzającą
znajdującą się na pokrywie filtra.
•
Odkręcić filtr spustowy (79/2), a znajdujący
się wewnątrz brud oraz wodę spuścić do
odpowiedniego pojemnika i przekazać do
utylizacji. Ilość usuwanego płynu nie
powinna być większa niż 0,5-1,0 litra.
•
Dokręcić zawór spustowy (79/2).
•
Odkręcić i oczyścić dolną część obudowy
(80/3). Z głowicy filtra (80/6) odkręcić wkład
(80/4) i przekazać do utylizacji.
•
Gwint oraz powierzchnie uszczelniania
dolnej części obudowy (80/3) i głowicy filtra
(80/6) oraz uszczelki nasmarować olejem
hydraulicznym.
•
Nowy wkład filtra (80/4) nasunąć ostrożnie
na czop mocujący. Sprawdzić, czy wkład jest
prawidłowo osadzony! Wkład (80/4) nakręcić
na głowicy filtra (80/6).
•
Dolną część obudowy (80/3) dokręcić
ręcznie do oporu a następnie odkręcić o ¼
obrotu.
•
Filtr wstępny odpowietrzyć zgodnie
wskazówkami z rozdziału 7.8.2.4.
•
Po
uruchomieniu
szczelność filtra.
silnika
(79/1)
ze
sprawdzić
WSKAZÓWKA
Rozrusznik nie powinien pracować
dłużej niż 20 sekund.
MHL 350
7.38
KONSERWACJA 7
7.8.2.6. Odwadnianie układu paliwowego
Konserwacja zgodnie z rozdziałem 7.7.3.
„Harmonogram konserwacji i przeglądów”.
Codziennie należy odwadniać zbiornik paliwa
oraz filtr wstępny paliwa.
WSKAZÓWKA
Mieszankę wody i paliwa spuścić do
odpowiedniego pojemnika.
Zbiornik paliwa
•
Wodę ze zbiornika paliwa spuszcza się
poprzez zawór spustowy (81/1).
•
Na zawór spustowy nakręcić wąż spustowy i
spuścić wodę. W momencie, gdy z zaworu
zacznie wyciekać czyste paliwo zawór
należy dokręcić.
Zdjęcie 81: Zawór spustowy
WSKAZÓWKA
W celu uniknięcia skraplania się wody
w zbiorniku należy zawsze w miarę
możliwości
utrzymywać
wysoki
poziom paliwa.
Filtr wstępny paliwa
•
Raz w tygodniu odkręcić zawór opróżniający
(79/2) obserwując przy tym wypływającą
ciecz. W momencie, gdy z zaworu zacznie
wyciekać czyste paliwo zawór należy
dokręcić.
7.8.2.7. Odpowietrzanie układu paliwowego
•
Pompą ręczną (79/6) pompować tak długo,
aż z odkręconej śruby odpowietrzającej na
pokrywie filtra wstępnego paliwa (79/1) nie
zacznie wypływać paliwo niezawierające
pęcherzyków powietrza. Wypływające paliwo
zebrać w odpowiednim pojemniku i
przekazać do utylizacji.
•
Dokręcić śrubę odpowietrzającą (79/2)
WSKAZÓWKA
Jeśli nie uda się uruchomić silnika w
przeciągu maks. 30 sekund kluczyk
zapłonowy ustawić w położeniu I lub
0, odczekać przynajmniej 30 sekund i
powtórzyć próbę.
UWAGA
Silnika nie należy uruchamiać od razu
na pełnym obciążeniu. Należy ustawić
niskie obroty aż do osiągnięcia
temperatury roboczej.
MHL 350
7.39
KONSERWACJA 7
7.8.3.1. Wymiana wkładu filtra
•
Otworzyć zatrzaski (83/1) i ściągnąć
pokrywę (83/2) wraz z zaworem usuwania
kurzu (83/5).
•
Ostrożnie wyciągnąć
główny (84/1).
•
Zaznaczyć dokonanie konserwacji wkładu
bezpieczeństwa (84/2).
•
Stronę wewnętrzną obudowy filtra oraz
powierzchnie
uszczelniania
obudowy
wyczyścić wilgotną szmatką. Obudowy nie
wolno
przedmuchiwać
sprężonym
powietrzem.
•
Sprawdzić
nowy
wkład
ewentualnych uszkodzeń.
zabrudzony
pod
wkład
kątem
Zdjęcie 83: Zbiorniczek kurzu
UWAGA
Nie wolno zakładać uszkodzonych
wkładów, gdyż dostanie się do
wnętrza kurzu może spowodować
uszkodzenie silnika.
•
Wkład filtra założyć w obudowie lekko go
przekręcając
i
sprawdzić
prawidłowe
osadzenie.
•
Zamontować pokrywę z zaworem usuwania
kurzu skierowanym w dół i założyć zatrzaski
(83/1).
Zdjęcie 84: Wymiana filtra
MHL 350
7.40
KONSERWACJA 7
7.8.3.1. Wymiana wkładu filtra
•
Otworzyć zatrzaski (83/1) i ściągnąć
pokrywę (83/2) wraz z zaworem usuwania
kurzu (83/5).
•
Ostrożnie wyciągnąć
główny (84/1).
•
Zaznaczyć dokonanie konserwacji wkładu
bezpieczeństwa (84/2).
•
Stronę wewnętrzną obudowy filtra oraz
powierzchnie
uszczelniania
obudowy
wyczyścić wilgotną szmatką. Obudowy nie
wolno
przedmuchiwać
sprężonym
powietrzem.
•
Sprawdzić
nowy
wkład
ewentualnych uszkodzeń.
zabrudzony
pod
wkład
kątem
Zdjęcie 83: Zbiorniczek kurzu
UWAGA
Nie wolno zakładać uszkodzonych
wkładów, gdyż dostanie się do
wnętrza kurzu może spowodować
uszkodzenie silnika.
•
Wkład filtra założyć w obudowie lekko go
przekręcając
i
sprawdzić
prawidłowe
osadzenie.
•
Zamontować pokrywę z zaworem usuwania
kurzu skierowanym w dół i założyć zatrzaski
(83/1).
Zdjęcie 84: Wymiana filtra
MHL 350
7.41
KONSERWACJA 7
7.8.3.2. Oczyszczenie wkładu filtra
WSKAZÓWKA
Wkład główny filtra można czyścić
wyłącznie poprzez przedmuchanie go
powietrzem, nie wolno go myć, ani
czyścić
szczotką.
Podczas
czyszczenia wkładu należy uważać na
to, aby do jego wnętrza nie dostał się
kurz.
Wkład główny filtra można czyścić w razie
potrzeby, jednaj nie częściej niż 5 razy. Wkład
należy wymieniać przynajmniej raz do roku. Na
wkładzie należy zaznaczać każdą operację
oczyszczenia.
W celu oczyszczenia wkładu na pistolet
powietrzny
założyć
rurę
o
końcówce
zakrzywionej o 90°. Musi ona być na tyle długa,
aby sięgać do dna wkładu. Wkład czyścić
suchym sprężonym powietrzem (maks. 5 bar)
poprzez poruszanie rurą wewnątrz wkładu tak
długo, aż nie będzie widać wydobywającego się
ze środka kurzu (rysunek 85).
Rysunek 85: Czyszczenie wkładu głównego
Oczyszczony wkład filtra należy sprawdzić pod
kątem ewentualnego uszkodzenia papieru oraz
uszczelek. Ewentualne przedarcia i dziurki
papieru można stwierdzić za pomocą latarki.
UWAGA
Nie wolno zakładać uszkodzonych
wkładów, gdyż dostanie się do
wnętrza kurzu może spowodować
uszkodzenie silnika.
MHL 350
7.42
KONSERWACJA 7
7.8.3.3. Wymiana wkładu bezpieczeństwa
UWAGA
Wkładu bezpieczeństwa nie wolno
czyścić, ani też ponownie używać
po zdemontowaniu.
•
Otworzyć zatrzaski (83/1) i ściągnąć
pokrywę (83/2) wraz z zaworem usuwania
kurzu (83/5).
•
Ostrożnie wyciągnąć
główny (84/1).
•
Wkład bezpieczeństwa (84/2) znajduje się
wewnątrz wkładu głównego.
•
Ostrożnie wyciągnąć wkład bezpieczeństwa i
przekazać do utylizacji.
•
Stronę wewnętrzną obudowy filtra oraz
powierzchnie
uszczelniania
obudowy
wyczyścić wilgotną szmatką.
•
Założyć nowy wkład bezpieczeństwa lekko
go przekręcając i sprawdzić prawidłowe i
szczelne osadzenie.
•
Zamontować pokrywę z zaworem usuwania
kurzu skierowanym w dół i założyć zatrzaski
(83/1).
zabrudzony
wkład
7.8.3.4. Kontrola przewodu powietrza za
filtrem
Przy każdej wymianie filtra należy sprawdzić
szczelność przewodu powietrza pomiędzy
wylotem filtra a wlotem powietrza silnika (83/3).
W razie konieczności należy dociągnąć opaski
zaciskowe (83/4).
MHL 350
7.43
KONSERWACJA 7
7.8.4. Układ chłodzenia
Układ chłodzenia maszyny jest wyposażony w
dwie osobne chłodnice do chłodzenia powietrza
doładowania
oraz
chłodzenia
oleju
hydraulicznego.
7.8.4.1. Poziom płynu chłodzącego
Patrz
rozdział
7.5.3.1.
„Poziom
płynu
chłodzącego w układzie chłodzenia silnika”
7.8.4.2.
Kontrola
zamarzaniu
ochrony
przeciw
Patrz rozdział 7.5.3.2. ”Kontrola ochrony przeciw
zamarzaniu”.
7.8.4.3. Czyszczenie chłodnicy
Zdjęcie 86: Chłodnica silnika
Patrz rozdział 7.5.3. ”Czyszczenie chłodnicy”.
7.8.4.4. Wymiana płynu chłodzącego
chłodnicy powietrza doładowującego
w
Wymiana zgodnie ze wskazówkami rozdziału
7.7.3 „Harmonogram konserwacji i przeglądów”.
Płyn chłodzący w całym układzie należy
wymieniać przynajmniej raz na dwa lata.
OSTRZEŻENIE
Wszystkie prace w zakresie układu
chłodzenia (np. otwieranie pokrywy
chłodnicy, ściąganie przewodów etc.)
można
wykonywać
dopiero
po
schłodzeniu się silnika i płynu
chłodzącego. Gorące chłodziwo może
spowodować
poparzenia!
Należy
nosić odzież i okulary ochronne.
Zdjęcie 87: Zawór spustowy
WSKAZÓWKA
Płyn chłodzący należy spuszczać do
odpowiedniego pojemnika. Nie może
się on dostać do ziemi. Czynnik
chłodniczy trzeba oddawać do
utylizacji zgodnie z przepisami
ochrony środowiska!
•
Maszynę ustawić poziomo.
•
Pod silnik i chłodnicę podstawić odpowiedni
pojemnik.
•
Korek (86/1) otworzyć najpierw powoli w celu
usunięcia ciśnienia, a następnie ściągnąć
zupełnie.
•
Z zaworu spustowego odkręcić kapturek
ochronny (87/1), spuścić płyn chłodzący i
przekazać go do utylizacji.
MHL 350
7.44
KONSERWACJA 7
•
Wykręcić korek spustu płynu chłodzącego
(88/1) znajdujący się na bloku cylindrów,
chłodziwo spuścić i przekazać do utylizacji.
•
W razie konieczności układ chłodzenia
przepłukać czystą wodą.
•
Założyć korek spustowy na silniku oraz
kapturek ochronny.
•
Odkręcić o 2 obroty śrubę odpowietrzającą
(89/1).
•
Układ
chłodzenia
napełnić
płynem
chłodzącym (patrz 3.19 „Środki smarne i
eksploatacyjne” oraz rozdział 7.5.3.2.
„Kontrola ochrony przeciw zamarzaniu”).
•
Zamknąć chłodnicę korkiem (86/1) i dokręcić
śrubę odpowietrzającą (89/1).
•
Uruchomić
silnik,
doprowadzić
do
temperatury roboczej, wyłączyć i odczekać
do schłodzenia.
•
Sprawdzić poziom płynu chłodzącego i
uzupełnić (w razie potrzeby nawet kilka
razy).
•
Sprawdzić szczelność układu chłodzenia.
Zdjęcie 88: Korek spustowy płynu chłodzącego
OSTRZEŻENIE
W przypadku zapalenia się lampki
ostrzegawczej
poziomu
płynu
chłodzącego
(90/68)
należy
natychmiast ustawić bieg jałowy i
wyłączyć silnik.
Zdjęcie 89: Śruba odpowietrzająca
Sprawdzić poziom płynu chłodzącego
i w razie konieczności uzupełnić.
Rysunek 90: Poziom płynu chłodzącego
MHL 350
7.45
KONSERWACJA 7
7.8.5. Kontrola paska klinowego
Wymiana zgodnie ze wskazówkami z rozdziału
7.7.3 „Harmonogram konserwacji i przeglądów”.
UWAGA
Pracujące paski klinowe mogą być
przyczyną uszkodzenia ciała.
Kontrola i naprężanie pasków może
odbywać
się
wyłącznie
przy
wyłączonym silniku.
Silnik należy zabezpieczyć przed
uruchomieniem go przez osoby
nieupoważnione.
WSKAZÓWKA
Do kontroli naprężenia pasków
klinowych
zalecamy
stosowanie
specjalnych urządzeń pomiarowych.
Kontrolę
należy
przeprowadzić
zgodnie z wytycznymi producenta.
Kontrola naprężenia paska klinowego bez
użycia przyrządu pomiarowego
Pasek wcisnąć kciukiem na środku i zmierzyć
jego ugięcie.
Przy średnim nacisku palcem ok. 45 N (4,5 kg)
ugięcie paska powinno wynosić 13 mm.
W przypadku stwierdzenia pęknięć na pasku lub
zabrudzenia olejem, chłodziwem, smarem etc.
pasek należy wymienić.
MHL 350
7.46
KONSERWACJA 7
7.8.5.1.
Naprężanie
prądnicy
paska
klinowego
•
Wyłączyć silnik i wyciągnąć kluczyk ze
stacyjki.
•
Odłączyć odłącznik akumulatora.
•
Odkręcić trochę śruby mocujące (91/1) i
(91/2), nie wykręcać ich całkowicie.
•
Za pomocą klucza 13 odkręcić śrubę
napinającą (91/3). Pasek (91/4) naprężyć na
tyle, aby po wciśnięciu go na środku uginał
się ok. 13 mm.
•
Dokręcić śruby mocujące (91/1) i (91/2) oraz
śrubę napinającą (91/3).
•
Włączyć odłącznik akumulatora.
•
Jeszcze raz sprawdzić naprężenie.
Zdjęcie 91: Naprężanie i wymiana paska klinowego
prądnicy
7.8.5.2. Wymiana paska klinowego prądnicy
•
Wyłączyć silnik i wyciągnąć kluczyk ze
stacyjki.
•
Odłączyć odłącznik akumulatora.
•
Odkręcić nakrętkę środkową o gwincie
lewoskrętnym (92/1) wentylatora i opuścić
wentylator przed chłodnicą.
•
Odkręcić trochę śruby mocujące (91/1) i
(91/2), nie wykręcać ich całkowicie.
•
Za pomocą klucza 13 odkręcić śrubę
napinającą (91/3) na tyle, aby pasek (91/4)
można było ściągnąć przez koło pasowe
(91/5). Ściągnąć pasek
•
Założyć nowy pasek i napiąć go zgodnie z
wskazówkami z rozdziału 7.8.5.1.
•
Dokręcić śruby mocujące (91/1) i (91/2) oraz
śrubę napinającą (91/3).
•
Zamontować koło napędu wentylatora.
•
Włączyć odłącznik akumulatora.
•
Sprawdzić, czy skrzydełko
obraca się swobodnie.
•
Uruchomić silnik i sprawdzić działanie paska.
•
Po 15 minutach sprawdzić naprężenie
nowego paska i w razie konieczności
jeszcze raz ustawić.
MHL 350
Zdjęcie 92: Odkręcanie koła napędu wentylatora
wentylatora
7.47
KONSERWACJA 7
7.8.5.3. Naprężanie i wymiana
klinowego pompy wody/ paliwa
paska
•
Wyłączyć silnik i wyciągnąć kluczyk ze
stacyjki.
•
Odłączyć odłącznik akumulatora.
•
Odkręcić trochę śruby mocujące (93/1) i
(93/2), nie wykręcać ich całkowicie.
•
Pompę paliwa (93/3) wcisnąć w kierunku
przeciwnym do kierunku strzałki na tyle, aby
można było ściągnąć pasek.
•
Założyć nowy pasek.
•
Za pomocą odpowiedniego narzędzia np.
klucza kwadratowego ½” pompę paliwa
(93/3) wcisnąć w kierunku strzałki na tyle,
aby uzyskać prawidłowe naprężenie paska
klinowego.
•
Dokręcić śruby mocujące (93/1) i (93/2).
•
Uruchomić silnik i sprawdzić działanie paska.
•
Po 15 minutach sprawdzić naprężenie
nowego paska i w razie konieczności
jeszcze raz ustawić.
MHL 350
Zdjęcie 93: Naprężanie i wymiana paska pompy wody/
paliwa
7.48
KONSERWACJA 7
7.8.5.4. Naprężanie i wymiana
klinowego kompresora klimatyzacji
paska
•
Wyłączyć silnik i wyciągnąć kluczyk ze
stacyjki.
•
Odłączyć odłącznik akumulatora.
•
Odkręcić nakrętkę środkową o gwincie
lewoskrętnym (92/1) wentylatora i opuścić
wentylator przed chłodnicę.
•
Odkręcić trochę śruby mocujące (94/1-3) i
(93/2), nie wykręcać ich całkowicie.
•
Za pomocą odpowiedniego narzędzia np.
łyżki prądnicę odchylić na tyle, aby można
było ściągnąć pasek klinowy.
•
Założyć nowy pasek.
•
Za pomocą odpowiedniego narzędzia np.
łyżki prądnicę odchylić na tyle, aby uzyskać
prawidłowe naprężenie paska.
•
Dokręcić trochę śruby mocujące (94/1-3).
•
Zamontować koło napędu wentylatora.
•
Włączyć odłącznik akumulatora.
•
Sprawdzić, czy skrzydełko
obraca się swobodnie.
•
Uruchomić silnik i sprawdzić działanie paska.
•
Po 15 minutach sprawdzić naprężenie
nowego paska i w razie konieczności
jeszcze raz ustawić.
Zdjęcie 94 Naprężanie i wymiana paska klinowego
kompresora klimatyzacji
wentylatora
7.8.6. Kontrola i ustawienie luzu zaworowego
Konserwacja zgodnie ze wskazówkami z
rozdziału 7.7.3. „Harmonogram konserwacji i
przeglądów”.
Wskazówki na temat kontroli i ustawiania luzu
zaworowego znajdują się w instrukcji obsługi
producenta silnika.
MHL 350
7.49
KONSERWACJA 7
7.8.7. Odpowietrzanie pompy hydraulicznej
Po wykonaniu prac przy pompie lub po
wymianie oleju w układzie hydraulicznym
konieczne jest odpowietrzenie pompy.
W tym celu odkręcić wąż przeciekowy oleju
(95/1) i spuścić znajdujące się wewnątrz
powietrze. Gdy tylko z przewodu zacznie
wypływać olej należy go z powrotem podłączyć.
Przed pierwszym uruchomieniem pompy po
naprawie lub wymianie obudowę pompy należy
przez to samo złącze napełnić olejem
hydraulicznym.
7.8.8. Odpowietrzanie
wstępnego
układu
Zdjęcie 95: Odpowietrzanie pompy hydraulicznej
sterowania
Odpowietrzenie układu sterowania wstępnego
jest konieczne w przypadku, jeśli przy
wykonywaniu prac serwisowo-naprawczych
otwarty został obieg oleju układu.
Układ sterowania odpowietrza się poprzez
złącza odpowietrzające (złącza pomiarowe)
znajdujące się na kapturkach zaworów bloku
sterowniczego oraz kapturkach zaworów silnika
obrotu.
7.8.9. Odpowietrzanie hamulców
Zdjęcie 96: Odpowietrzanie hamulców
WSKAZÓWKA
Olej należy spuścić do odpowiedniego
pojemnika. Przepracowany olej nie
może dostać się do ziemi. Olej należy
oddać do utylizacji!
•
Uruchomić silnik i ustawić średnią prędkość
obrotową.
•
Włączyć hamulec postojowy (97/34)!
•
Wcisnąć i zablokować
roboczego (97/9).
•
Z zaworu napowietrzającego (96/1) ściągnąć
kapturek ochronny i założyć na niego
odpowiedni wąż.
•
Drugi koniec węża umieścić w odpowiednim
pojemniku.
•
Za pomocą klucza 9 odkręcić trochę zawór
napowietrzający i przytrzymać go w tym
położeniu tak długo, aż olej hydrauliczny
spuszczany do zbiornika nie będzie zawierał
pęcherzyków powietrza.
•
Dokręcić zawór i założyć kapturek.
•
Odpowietrzenie
pozostałych
trzech
hamulców odbywa się w analogiczny
sposób.
MHL 350
pedał
hamulca
Rysunek 97: Odpowietrzanie hamulców
7.50
KONSERWACJA 7
7.8.10. Odpowietrzanie hamulca postojowego
Terminy konserwacji zgodnie z rozdziałem 7.7.3.
„Harmonogram konserwacji i przeglądów”.
WSKAZÓWKA
Olej należy spuścić do odpowiedniego
pojemnika. Przepracowany olej nie
może dostać się do ziemi. Olej należy
oddać do utylizacji!
•
Wcisnąć i zablokować
roboczego (100/9).
•
Zwolnić hamulec postojowy (100/34).
•
Ustawić średnią prędkość obrotową silnika.
•
Odkręcić śrubę odpowietrzającą (98/1) na
hamulcu postojowym.
•
Gdy wypływający olej nie będzie już zawierał
pęcherzyków powietrza śrubę należy
zakręcić.
pedał
hamulca
Zdjęcie 98: Odpowietrzanie hamulca postojowego
7.8.11. Ustawienie hamulca postojowego
Terminy konserwacji zgodnie z rozdziałem 7.7.3.
„Harmonogram konserwacji i przeglądów”.
•
Zwolnić hamulec postojowy (100/34).
•
Ściągnąć pokrywę (99/1).
•
Odkręcić
(99/3).
•
Gwintowany bolec (99/2) wkręcić do
momentu
wyczucia
oporu
(okładzina
hamulcowa (99/4) przylega w tym momencie
do tarczy hamulcowej).
•
Bolec (99/2) wykręcić o ½ obrotu.
•
Zabezpieczyć nakrętką (99/3).
•
Założyć pokrywę (99/1).
nakrętkę
Rysunek 99: Ustawienie hamulca postojowego
samozabezpieczającą
Rysunek 100: Ustawienie hamulca postojowego
MHL 350
7.51
KONSERWACJA 7
7.8.12. Odpowietrzanie
łamanej
siłowników
osi
WSKAZÓWKA
Olej należy spuścić do odpowiedniego
pojemnika. Przepracowany olej nie
może dostać się do ziemi. Olej należy
oddać do utylizacji!
•
Oś łamana nie może być zablokowana, pali
się lampka kontrolna (101/37).
•
Maszynę podeprzeć na , aby koła osi
łamanej nie dotykały podłoża.
•
Włączyć hamulec roboczy (101/9).
•
Zwolnić hamulec postojowy (101/34).
•
Ustawić średnią prędkość obrotową silnika.
•
Śrubę odpowietrzającą (102/1) otworzyć i
odczekać, aż wypływający olej nie będzie
zawierał pęcherzyków powietrza.
•
Zamknąć śrubę odpowietrzającą (102/1)
Rysunek 101: Blokada osi łamanej
Zdjęcie 102: Śruba odpowietrzająca blokady osi łamanej
MHL 350
7.52
KONSERWACJA 7
7.8.13. Układ hydrauliczny
Informacje na temat pojemności, gatunku oleju
oraz terminów wymiany znajdują się w rozdziale
3.19. „Środki smarne i eksploatacyjne”, rozdziale
7.7.3 „Harmonogram konserwacji i przeglądów”
oraz rozdziale 7.2. „Regularne analizy oleju”.
Jedynym podzespołem układu hydraulicznego
wymagającym konserwacji jest właściwie
zbiornik oleju hydraulicznego.
Pozostałe podzespoły układu nie wymagają
szczególnej konserwacji.
Należy regularnie kontrolować wszystkie
przewody i węże pod kątem ewentualnych
nieszczelności.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Kontroli
szczelności
nie
wolno
przeprowadzać
gołymi
rękoma.
Drobna strużka oleju pod wysokim
ciśnieniem może spowodować ciężkie
uszkodzenie skóry.
Szczególnie istotną kwestią jest zachowanie
maksymalnej
czystości
w
układzie
hydraulicznym. Z tego powodu należy
przestrzegać
wszystkich
wyznaczonych
terminów
wymiany
filtra
powrotnego,
czyszczenia chłodnicy oleju oraz wymiany oleju.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Przed rozpoczęciem prac w zakresie
układu hydraulicznego należy najpierw
usunąć z niego ciśnienie.
Należy
wykonać
czynności:
następujące
•
Opuścić wysięgnik z ramieniem.
•
Wyłączyć silnik.
•
Dźwigniami sterowania poruszać
we wszystkie kierunki (kluczyk
zapłonowy
w
położeniu
kontaktowym).
•
Następnie o 1 obrót odkręcić filtr
napowietrzający (104/1).
Olej w temperaturze roboczej jest
gorący i może znajdować się pod
ciśnieniem. Należy unikać kontaktu
skóry z olejem oraz elementami
przewodzącymi olej.
MHL 350
7.53
KONSERWACJA 7
7.8.13.1.
Kontrola
hydraulicznego
poziomu
oleju
Patrz rozdział 7.5.4. „Kontrola poziomu oleju
hydraulicznego”.
7.8.13.2. Wymiana oleju hydraulicznego
WSKAZÓWKA
Olej hydrauliczny należy wymieniać,
gdy będzie w temperaturze roboczej.
•
Schować wszystkie siłowniki hydrauliczne.
•
Wyłączyć silnik.
•
Wykręcić filtr napowietrzający (104/1).
•
Podstawić odpowiednie
zebrania oleju.
pojemniki
Zdjęcie 103: Zawór spustowy
do
UWAGA
Gorący olej może spowodować
poparzenie skóry i uszkodzenie
wzroku. Należy nosić kombinezon i
okulary ochronne.
•
Odkręcić
zamknięcie
(103/1)
zaworu
spustowego zbiornika hydraulicznego i
spuścić olej do czystych pojemników. Aby
można było odkręcić zamknięcie konieczne
jest wcześniejsze ściągnięcie obudowy.
Zdjęcie 104: Filtr napowietrzający i filtr powrotny
WSKAZÓWKA
Olej należy usuwać w sposób zgodny
z przepisami ochrony środowiska.
•
Dokładnie zamknąć
spustowego.
•
Otworzyć pokrywę (104/2) filtra powrotnego i
wyciągnąć cały filtr.
•
W razie konieczności wypłukać i oczyścić
zbiornik hydrauliczny.
•
Przez otwór filtra napowietrzającego (104/1)
wlać nowy olej hydrauliczny.
•
Wkręcić filtr napowietrzający.
•
Zamknąć pokrywę filtra powrotnego i założyć
cały filtr.
MHL 350
zamknięcie
zaworu
7.54
KONSERWACJA 7
7.8.13.3.
Filtry
hydraulicznego
powrotne
oleju
Terminy konserwacji zgodnie z rozdziałem 7.7.3.
„Harmonogram konserwacji i przeglądów”.
WSKAZÓWKA
W przypadku większej naprawy należy
wymienić wkład filtra po uruchomieniu
próbnym.
Uszkodzone podzespoły hydrauliczne
mogą
skrócić
trwałość
filtra
powrotnego.
Zdjęcie 105: Zabrudzenie filtra powrotnego
Wymiana wkładu filtra
WSKAZÓWKA
Przed przystąpieniem do wymiany
wkładów filtra hydraulicznego należy
zapewnić
odpowiedni
osprzęt
pomocniczy (np. podest).
Wymiana drugiego filtra odbywa się w
analogiczny sposób.
Elementu (106/2) nie wolno czyścić.
Konieczność wymiany filtrów powrotnych
sygnalizowana jest ciągłym zapaleniem się
lampki ostrzegawczej (105/69). Może się
zdarzyć, że lampka zapali się na chwilę, nie ma
to jednak
istotnego znaczenia i jest
spowodowane
najczęściej
zbyt
szybkim
zwiększeniem prędkości obrotowej silnika.
•
Wyłączyć silnik.
•
Za pomocą odpowiedniego narzędzia
poluzować i następnie odkręcić pokrywę
(106/1) filtra powrotnego.
•
Sprawdzić stan i uszczelkę pokrywy.
•
Trzymając za uchwyt (106/6) wyciągnąć cały
filtr ze zbiornika.
•
Na
element
(106/5)
nałożyć
klucz
szczękowy, a w uchwyt (106/6) wsunąć
metalowy pręt. Obracając odkręcić sitko
(106/7) z filtra (106/2).
Zdjęcie 106: Filtry powrotne
WSKAZÓWKA
Sitko (106/7) należy oczyścić przy
każdej wymianie filtra!
•
Sitko
(106/7)
wykręcić
i
wyczyścić
neutralnym środkiem czyszczącym.
•
Przedmuchać je sprężonym powietrzem od
zewnątrz do środka.
MHL 350
7.55
KONSERWACJA 7
•
Założyć nowy filtr z oczyszczonym sitkiem.
•
Należy zwrócić uwagę na to, aby uszczelka
pomiędzy sitkiem a filtrem płasko przylegała.
•
Oczyścić uszczelkę pierścieniową (106/3)
pomiędzy zbiornikiem oleju a pokrywą filtra
powrotnego.
•
Sprawdzić, i w razie konieczności wymienić
uszczelkę pierścieniową (106/4).
•
Do zbiornika założyć nowy filtr powrotny z
uszczelką pierścieniową.
•
Uszczelkę pokrywy nasmarować olejem, a
pokrywę wraz z uszczelką pierścieniową
założyć na zbiorniku.
•
Sprawdzić szczelność filtra.
7.8.13.4.
Filtr
hydraulicznego
napowietrzający
oleju
Terminy wymiany zgodnie z rozdziałem 7.7.3.
„Harmonogram konserwacji i przeglądów”.
Odkręcić stary filtr napowietrzający (104/1),
założyć nowy i dokręcić go ręką.
WSKAZÓWKA
Filtr
napowietrzający
należy
wymieniać
w
przypadku
jego
zabrudzenia np. mgłą olejową.
MHL 350
7.56
KONSERWACJA 7
7.8.13.5.
Odcięcie
wypływu
hydraulicznego na zbiorniku
oleju
Aby uniknąć konieczności spuszczania oleju ze
zbiornika podczas napraw przewodu ssącego,
pompy
hydraulicznej
lub
przewodów
hydraulicznych można odciąć dopływ oleju do
pompy głównej.
•
Wykręcić śrubę (107/1) z zabezpieczenia
przed przekręceniem.
•
Ściągnąć
zabezpieczenie
przekręceniem (107/2).
•
Za pomocą klucza widełkowego czop
kwadratowy
obrócić
z
położenia
przelotowego
o
90°
do
położenia
odcinającego.
przed
Zdjęcie 107: Odcięcie wypływu oleju hydraulicznego
WSKAZÓWKA
Zaznaczenie z przodu czopa musi być
ustawione w poprzek do przelotu.
WSKAZÓWKA
Po zakończeniu naprawy kwadratowy
czop należy koniecznie jeszcze przed
włączeniem
silnika
ustawić
w
położeniu przelotowym (108/1). W
przeciwnym razie pompa hydrauliczna
ulegnie zniszczeniu!
•
Zabezpieczenie
przed
przekręceniem
zamocować śrubą (107/1) i zabezpieczyć
środkiem Loctite „niebieskim”.
Zdjęcie 108: Kierunek przepływu
MHL 350
7.57
KONSERWACJA 7
7.8.14. Wymiana oleju osi i przekładni
Informacje na temat pojemności, gatunku oleju
oraz terminów wymiany znajdują się w rozdziale
3.19. „Środki smarne i eksploatacyjne”, rozdziale
7.7.3 „Harmonogram konserwacji i przeglądów”
oraz rozdziale 7.2. „Regularne analizy oleju”.
Olej w osiach należy
temperaturze roboczej.
wymieniać
w
WSKAZÓWKA
Zużyty olej należy spuścić do
odpowiedniego pojemnika. Nie może
on dostać się do ziemi. Zużyty olej
przekazać do utylizacji zgodnie
obowiązującymi z przepisami!
WSKAZÓWKA
Po napełnieniu osi olejem należy
przez 5 minut pojeździć maszyną w
celu
zapewnienia
prawidłowego
rozprowadzenia
oleju.
Następnie
ponownie sprawdzić poziom oleju i w
razie konieczności uzupełnić.
MHL 350
7.58
KONSERWACJA 7
7.8.14.1. Mechanizm różnicowy osi przedniej
WSKAZÓWKA
Piasty
kół
oraz
mechanizmy
różnicowe osi kierującej mają osobną
komorę olejową.
Kontrola poziomu oleju
•
Wykręcić śrubę kontrolno-wlewową (109/1),
sprawdzić poziom oleju i w razie potrzeby
uzupełnić.
Wymiana oleju
Zdjęcie 109: Mechanizm różnicowy osi przedniej
•
Maszynę ustawić poziomo.
•
Włączyć hamulec postojowy.
•
Odkręcić śrubę kontrolno-wlewową (109/1).
•
Odkręcić śrubę spustową (109/2)
mechanizmie różnicowym i spuścić olej.
•
W razie konieczności oś przepłukać.
•
Dokładnie zamknąć śrubę spustową (109/2).
•
Przez śrubę kontrolno-wlewową (109/1) wlać
olej, tak, aby sięgał do dolnej krawędzi
otworu.
•
Dokładnie
zamknąć
wlewową (109/1).
śrubę
na
kontrolnoZdjęcie 110: Mechanizm różnicowy osi tylnej
7.8.14.2. Mechanizm różnicowy osi tylnej
Kontrola poziomu oleju
•
Wykręcić śrubę kontrolno-wlewową (110/1),
sprawdzić poziom oleju i w razie potrzeby
uzupełnić.
Wymiana oleju
•
Maszynę ustawić poziomo.
•
Włączyć hamulec postojowy.
•
Odkręcić śrubę kontrolno-wlewową (110/1).
•
Odkręcić śrubę spustową (110/2)
mechanizmie różnicowym i spuścić olej.
•
W razie konieczności oś przepłukać.
•
Dokładnie zamknąć śrubę spustową (110/2).
•
Przez śrubę kontrolno-wlewową (110/1) wlać
olej, tak, aby sięgał do dolnej krawędzi
otworu.
•
Dokładnie
wlewową.
MHL 350
zamknąć
śrubę
na
kontrolno-
7.59
KONSERWACJA 7
7.8.14.3. Piasta koła
WSKAZÓWKA
Piasty
kół
oraz
mechanizmy
różnicowe mają osobną komorę
olejową.
Kontrola poziomu oleju
•
Koło ustawić w taki sposób, aby śruba
spustowa (111/2) znajdowała się na dole.
•
Wykręcić śrubę kontrolno-wlewową (111/1),
sprawdzić poziom oleju i w razie potrzeby
uzupełnić.
Wymiana oleju
Zdjęcie 111: Piasta koła
•
Maszynę ustawić poziomo.
•
Włączyć hamulec postojowy.
•
Odkręcić śrubę kontrolno-wlewową (111/1).
•
Odkręcić śrubę spustową i spuścić olej.
•
W razie konieczności piastę przepłukać.
•
Dokładnie zamknąć śrubę spustową.
•
Przez śrubę kontrolno-wlewową (111/1) wlać
olej, tak, aby sięgał do dolnej krawędzi
otworu.
•
Dokładnie
wlewową.
zamknąć
śrubę
kontrolnoZdjęcie 112:
obciążeniem)
7.8.14.4. Przekładnia główna
Kontrola poziomu oleju
•
Maszynę ustawić poziomo.
•
Wykręcić śrubę kontrolno-wlewową (112/1),
sprawdzić poziom oleju i w razie potrzeby
uzupełnić.
Przekładnia główna (przełączalna pod
Wymiana oleju
•
Maszynę ustawić poziomo.
•
Odkręcić śrubę kontrolno-wlewową (112/1).
•
Odkręcić śruby spustowe (112/2) i (112/3) i
spuścić olej.
•
W
razie
przepłukać.
•
Dokładnie zamknąć śruby spustowe (112/2) i
(112/3).
•
Przez śrubę kontrolno-wlewową (112/1) wlać
olej, tak, aby sięgał do dolnej krawędzi
otworu. Ponownie sprawdzić poziom oleju.
•
Dokładnie
wlewową.
MHL 350
konieczności
zamknąć
śrubę
przekładnię
kontrolno-
7.60
KONSERWACJA 7
7.8.14.5. Przekładnia obrotu nadwozia
Kontrola poziomu oleju
•
Maszynę ustawić poziomo.
•
Odkręcić
(113/2).
•
Odkręcić
pokrywę
serwisowego.
•
Do zaworu grzybkowego (113/3) podłączyć
wąż spustowy. Otworzyć zawór i spuścić
olej.
•
Zawór dokładnie zamknąć. Z zaworu
grzybkowego
(113/3)
ściągnąć
wąż
spustowy.
•
Przykręcić
pokrywę
serwisowego.
•
Wlać nowy olej.
•
Za pomocą pręta pomiarowego (113/1)
sprawdzić poziom oleju.
•
Przykręcić pokrywę króćca wlewu oleju
(113/2).
pokrywę
króćca
wlewu
(113/4)
(113/4)
oleju
otworu
otworu
Rysunek 113: Przekładnia obrotu nadwozia
MHL 350
7.61
KONSERWACJA 7
7.8.15. Mechanizm obrotu nadwozia
7.8.15.1. Sprawdzenie mocowania mechanizmu obrotu
WSKAZÓWKA
Po upływie 100 motogodzin od pierwszego montażu należy skontrolować śruby
mocujące.
Powierzchnie przylegania łbów śrub nie mogą absolutnie mieć żadnej powłoki, np. smaru
lub farby. Gwint oraz łeb nie mogą być uszkodzone
Rysunek 114: Momenty dokręcające
Poz.
Moment dokręcający
1
195 Nm
2
195 Nm
3
195 Nm
4
510 Nm
5
195 Nm
WSKAZÓWKA
Przy wymianie śrub wieńca obrotowego (114/4) należy stosować wyłącznie oryginalne
śruby TEREX | Fuchs. Śruby (114/4) należy przed wkręceniem nasmarować na gwincie i
pod łbem smarem uniwersalnym.
MHL 350
7.62
KONSERWACJA 7
7.9. Pielęgnacja i czyszczenie
WSKAZÓWKA
Podczas czyszczenia maszyna musi stać na odpowiedniej powierzchni wyposażonej w
oddzielacz oleju.
•
Podczas pierwszych dwóch miesięcy od pierwszego uruchomienia maszyny lub od nowego
lakierowania maszyny nie wolno czyścić myjką parową ani też urządzeniami wysokociśnieniowymi.
Jest to okres niezbędny do stwardnienia lakieru.
•
Do czyszczenia maszyny nie wolno stosować agresywnych środków czyszczących. Zalecamy
stosowanie zwyczajnych kosmetyków samochodowych.
•
W przypadku czyszczenia maszyny za pomocą myjki parowej temperatura strumienia wody nie
może przekroczyć 80°C, a ciśnienie wartości 70 bar. Odległość dyszy od maszyny nie powinien być
mniejszy niż 30 cm.
•
Wieńca obrotowego nie wolno czyścić za pomocą myjek gorącowodnych lub urządzeń
wysokociśnieniowych, gdyż mogłoby to spowodować uszkodzenie uszczelnień.
•
Okładzin (np. izolacji etc.) nie wolno czyścić bezpośrednim strumieniem wody, pary etc.
•
Podczas czyszczenia wodą lub parą należy zwracać uwagę na to, aby podzespoły elektroniczne,
np. zawory elektromagnetyczne nie miały żadnego kontaktu z wodą. Strumienia wody nie można
również kierować do otworu wydechowego oraz filtra powietrza.
•
Podczas czyszczenia silnika strumieniem wody lub pary należy zwrócić uwagę na to, aby strumieni
nie kierować bezpośrednio na wrażliwe elementy silnika, np. prądnicę, okablowanie, wyłączniki
ciśnieniowe etc.
•
Po każdym czyszczeniu maszyny na mokro należy nasmarować wszystkie punkty smarowania i
uruchomić funkcje jezdne i robocze. W przypadku maszyn wyposażonych w instalację centralnego
smarowania należy ręcznie uruchomić trzy operacje smarowania. Wskazówki na temat ręcznego
uruchamiania operacji smarowania znajdują się w rozdziale 7.6.1.2.
MHL 350
7.63
KONSERWACJA 7
7.10. Sezonowe przestój maszyny
7.10.1. Zakonserwowanie maszyny przy sezonowym przestoju
UWAGA
W celu uniknięcia uszkodzenia łożysk (np. w wyniku korozji) przed okresami przestoju
maszyny trwającymi ponad trzy miesiące maszynę należy odpowiednio zakonserwować.
•
Podczas okresu przestoju maszyna powinna być ustawiona w suchym i czystym pomieszczeniu.
•
Oczyścić dokładnie całą maszynę, zarówno na wewnątrz, jak i zewnątrz.
•
Nasmarować wszystkie punkty smarowania maszyny.
•
Sprawdzić poziomy oleju, i w razie konieczności uzupełnić.
•
Sprawdzić poziom oleju hydraulicznego i w razie konieczności uzupełnić.
•
W przypadku uszkodzeń lakieru należy wykonać wyprawki.
•
Napełnić zbiornik paliwa w celu uniknięcia jego korozji.
•
Sprawdzić stężenie środka przeciw zamarzaniu w płynie chłodzącym i w razie konieczności
uzupełnić.
•
Wykonać wszystkie czynności konserwujące zalecane w instrukcji obsługi producenta silnika
•
Tłoczyska nasmarować środkiem antykorozyjnym.
•
Wymontować akumulatory, oczyścić i przechować w suchym i ciepłym pomieszczeniu. Bieguny
akumulatora nasmarować specjalnym smarem.
•
Zamknąć otwór wlotu powietrza filtra powietrza oraz otwór wylotowy spalin na wydechu.
7.10.2. Podczas okresu przestoju
W przypadku dłuższych przestojów po upływie 6 miesięcy należy uruchomić na ok. 15 minut wszystkie
podzespoły. Wcześniej tłoczyska należy oczyścić ze środka antykorozyjnego oraz otworzyć zamknięty
otwór wlotu powietrza filtra powietrza oraz otwór wylotowy spalin.
Po zakończeniu należy ponownie zakonserwować maszynę.
7.10.3. Po zakończeniu przestoju
•
Tłoczyska oczyścić ze środka antykorozyjnego.
•
Otworzyć zamknięty otwór wlotu powietrza filtra powietrza oraz otwór wylotowy spalin.
•
Sprawdzić stan i w razie konieczności wymienić wkład główny oraz wkład bezpieczeństwa filtra
powietrza.
•
Maszynę oczyścić neutralnym środkiem czyszczącym.
•
Sprawdzić akumulatory, w razie konieczności doładować i zamontować w maszynie.
•
Wykonać wszystkie czynności związane z ponownym uruchomieniem silnika opisane w instrukcji
obsługi producenta silnika.
•
Nasmarować wszystkie punkty smarowania maszyny.
7.10.3. Przestoje powyżej 12 miesięcy
•
Wymienić olej we wszystkich podzespołach.
•
Wymienić filtry oleju hydraulicznego (filtr powrotny i filtr napowietrzający)
MHL 350
7.64
USTERKI 8
8
Usterki...........................................................................................................................................8.2
8.1. Uwagi ogólne..................................................................................................................................8.2
8.2. Silnik ..............................................................................................................................................8.2
8.3. Opuszczanie wysięgnika z ramieniem przy wyłączonym silniku.....................................................8.2
8.4. Usterka w centralnej skrzynce bezpiecznikowej.............................................................................8.2
8.5. Usterki układu magnetycznego ......................................................................................................8.2
8.5.1. Diody wskaźnikowe na module MMI (Man-Machine-Interface) ............................................8.3
8.6. Awaria w układzie ograniczania mocy ............................................................................................8.5
8.6.1. Odłączenie układu ograniczania mocy.................................................................................8.5
8.6.2. Aktywacja układu ograniczania mocy ..................................................................................8.6
8.7. Tabela usterek................................................................................................................................8.7
MHL 350
8.1
USTERKI 8
8
Usterki
8.5. Usterki układu magnetycznego
8.1. Uwagi ogólne
UWAGA
Usterki są najczęściej skutkiem nieprawidłowej
obsługi, stosowania nieodpowiednich środków
eksploatacyjnych lub nieregularnej konserwacji.
W poniższym rozdziale zawarto zestawienie
najważniejszych usterek wraz z możliwymi
przyczynami ich wystąpienia.
Nie należy wyłączać silnika maszyny,
gdyż w przeciwnym razie nie będzie
możliwe
odczytanie
diod
wskaźnikowych na module MMI.
•
Wyjść z kabiny.
Jeżeli do usunięcia usterki konieczna będzie
naprawa należy wezwać autoryzowany serwis.
•
Sprawdzić, jaka usterka wyświetlana jest
na module wskaźnikowym (116/1).
8.2. Silnik
•
Na podstawie diod wskaźnikowych (116/2)
sprawdzić stan roboczy maszyny.
Wszystkie usterki i błędy silnika opisane są w
osobnej instrukcji obsługi producenta silnika.
•
Wyłączyć maszynę w celu „zresetowaniu”
systemu i uruchomić ją ponownie. Jeżeli
usterka nie ustąpi należy sprawdzić
bezpiecznik
F19
w
skrzynce
bezpiecznikowej (115/1).
•
W przypadku ponownego wystąpienia
usterki należy skontaktować się z serwisem
i podać mu status widoczny na
wyświetlaczu.
W przypadku wystąpienia usterki podczas
okresu gwarancji musi być ona usunięta przez
autoryzowany serwis.
8.3. Opuszczanie wysięgnika z
ramieniem przy wyłączonym silniku
W przypadku uszkodzenia silnika wysięgnik z
ramieniem można opuścić za pomocą dźwigni
sterowania (patrz rozdział 5.1.1). Zapłon musi
być włączony. Nie będzie to jednak możliwe w
przypadku braku ciśnienia sterowania.
8.4. Usterka w centralnej skrzynce
bezpiecznikowej
Bezpieczniki
obwodów
prądowych
oraz
przekaźniki znajdują się w centralnej skrzynce
bezpiecznikowej (115/1), zainstalowanej z
boku, patrząc w kierunku jazdy w z lewej strony
na nadwoziu.
Zdjęcie 115: Centralna skrzynka bezpiecznikowa
W przypadku wystąpienia awarii należy
sprawdzić bezpieczniki. Jeżeli wszystkie
bezpieczniki
będą
sprawne
należy
skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
Zestawienie
wszystkich
bezpieczników
znajduje się w dodatku do niniejszej instrukcji –
rozdziale 9.
Zdjęcie 116: MAPLA 2 MMI
MHL 350
8.2
USTERKI 8
8.5.1. Diody wskaźnikowe na module MMI
(Man-Machine-Interface)
LED 1 Wskaźnik zasilania MMI – zielona
lampka kontrolna
System jest włączony i gotowy do pracy,
generator pracuje.
LED 2 Płyta magnetyczna włączona
„Podnoszenie” - żółta lampka kontrolna
Dioda ta pali się podczas czasu włączenia płyty
magnetycznej. W momencie wyłączenia płyty,
tzn. spuszczenia ładunku lampka ta gaśnie.
WSKAZÓWKA
Jeżeli dioda ta zapali się po włączeniu
tylko na ok. 1 sekundę i następnie
sama zgaśnie oznacza to, że kabel
przyłączeniowy
płyny
nie
jest
podłączony lub został przerwany.
LED 3 Szybkie odmagnesowanie płyty
„Spuszczenie” - żółta lampka kontrolna
Dioda ta pali się podczas automatycznego
odmagnesowywania
płyty
i
gaśnie
po
całkowitym zakończeniu tej operacji.
Dioda zgaśnie również w przypadku przerwania
operacji szybkiego odmagnesowywania płyty. W
takim przypadku płyta może jeszcze przez jakiś
właściwości magnetyczne, ponieważ naturalne
odmagnesowanie przebiega znacznie wolniej.
LED 4 Przerwanie/ błąd interfejsu – czerwona
lampka sygnalizacji błędu
Rysunek 117: MAPLA 2 MMI
LED pali się stale: przerwanie
Dioda ta zapala się, gdy nie jest włożony, lub
został przerwany kabel przyłączeniowy płyty
magnetycznej. Po włączeniu układu system
najpierw sprawdzi, czy płyta jest zasilana w
prąd. W przypadku braku przepływu prądu po
upływie ok. 1 sekundy płyta zostanie odłączona i
zapali się ta dioda.
Lampka zgaśnie, gdy po ponownym włączeniu
systemu błąd ustąpi.
LED miga: błąd interfejsu:
Dioda ta zaczyna migać w przypadku
wystąpienia błędu interfejsu komunikacji MMI ze
sterowanie.
LED 5 Przeciążenie / zwarcie - czerwona
lampka sygnalizacji błędu
MHL 350
8.3
USTERKI 8
LED pali się ciągle: przeciążenie
Dioda ta zapala się, jeśli podłączona płyta
magnetyczna jest zbyt duża dla systemu
MAPLA. System jest w takim przypadku
przeciążony.
Lampka nie zgaśnie nawet po ponownym
włączeniu systemu. Zgaśnie dopiero po
ponownym wyłączeniu płyty, gdy system nie
rozpozna już stanu przeciążenia.
LED miga: zwarcie
Dioda zacznie migać w przypadku zwarcia
przewodu przyłączeniowego płyty magnetycznej.
Wyjście
do
płyty
zostanie
natychmiast
odłączone.
Dioda
zgaśnie
dopiero
po
zresetowaniu systemu. Do tego czasu ponowne
włączenie nie będzie możliwe.
WSKAZÓWKA
W
przypadku
czasu
włączenia
wynoszącego 100% możliwe możliwa
może być redukcja mocy a w
określonych
wypadkach
niedopuszczalne nagrzanie płyty.
WSKAZÓWKA
W celu ochrony płyty magnetycznej
nie należy przekraczać relatywnego
czasu włączenia w wysokości 80%.
LED 6 Za niskie/ za wysokie obroty czerwona lampka sygnalizacji błędu
LED pali się ciągle: za niskie obroty
Zapalenie się tej diody sygnalizuje, że generator
pracuje ze zbyt niską prędkością obrotową i nie
może tym samym w określonych okolicznościach
osiągnąć pełnej mocy. Gdy dioda ta będzie się
palić nie będzie możliwości wykonania szybkiego
odmagnesowania wzbudzeniem udarowym po
włączeniu płyty magnetycznej. Dioda zgaśnie
sama, gdy tylko prędkość obrotowa generatora
osiągnie wymagane wartości.
LED miga: za wysokie obroty
Miganie tej diody sygnalizuje, że generator
pracuje ze zbyt wysoką prędkością obrotową.
Gdy dioda ta będzie migać ponowne włączenie
po zrzuceniu ładunku nie będzie możliwe. Dioda
zgaśnie sama, gdy tylko prędkość obrotowa
generatora osiągnie wymagane wartości.
LED 7 Relatywny czas włączenia płyty
magnetycznej (50% zielona, 60% i 70% żółta,
80%-100%
czerwona)
–
wskaźnik
wielokolorowy
Relatywny czas włączenia płyty magnetycznej to
stosunek czasu włączenia do czasu wyłączenia.
Czas włączenia w wysokości 1 minuty i
następujący po nim czas wyłączenia również w
wysokości 1 minuty oznacza relatywny czas
włączenia w wysokości 50%.
Wskaźnik ten wskazuje relatywny czas włączenia
płyty magnetycznej wyrażony jako wartość
procentowa. Wartości poniżej 50% nie są
wyświetlane. W przypadku wartości 100%
ponowne włączenie płyty będzie możliwe.
MHL 350
8.4
USTERKI 8
8.6. Awaria w układzie ograniczania
mocy
Awarie w układzie ograniczania mocy zgłaszane
są poprzez zapalenie się lampki ostrzegawczej
(118/72) na wyświetlaczu wielofunkcyjnym. Przy
uruchomionym silniku lampka ta nie powinna się
palić. Zapalenie się lampki światłem ciągłym lub
pojawienie się kodu migowego oznacza
wystąpienie usterki. Należy policzyć kod migowy
lampki (118/72) i przekazać tę informację do
serwisu.
Rysunek 118: Układ ograniczenia mocy
8.6.1. Odłączenie układu ograniczania mocy
Aby w przypadku wystąpienia awarii w układzie
móc kontynuować pracę silnika konieczne jest
odłączenie układu. W takim trybie awaryjnym
funkcje maszyny są ograniczone.
UWAGA
Z odłączonym układem ograniczania
mocy można pracować jedynie przez
krótką chwilę, gdyż może to
spowodować uszkodzenie silnika.
•
Wyłączyć silnik i wyłączyć zapłon.
•
Odłączyć odłącznik akumulatora.
•
Włącznikiem (119/1) znajdującym się obok
skrzynki układu ograniczania mocy (119/2)
wyłączyć układ. Zapali się lampka kontrolna
we
włączniku
(119/1)
oraz
lampka
ostrzegawcza (118/72) (po włączeniu
zapłonu).
•
Włączyć odłącznik akumulatora.
•
Uruchomić silnik.
Zdjęcie 119: Odłącznik układu ograniczenia mocy
UWAGA
Przy
odłączonym
układzie
ograniczenia mocy brak jest regulacji
pompy hydraulicznej. Możliwe jest
przeciążenie silnika przez układ
hydrauliczny. Może to spowodować
wyłączenie
silnika!
Kilkukrotne
wyłączenie i włączenie silnika na
pełnych obrotach może spowodować
jego uszkodzenie!
MHL 350
8.5
USTERKI 8
8.6.2. Aktywacja układu ograniczania mocy
Po usunięciu usterek w układzie ograniczenia
mocy należy ponownie aktywować system.
•
Wyłączyć silnik i wyłączyć zapłon.
•
Odłączyć odłącznik akumulatora.
•
Włącznikiem (119/1) znajdującym się obok
skrzynki układu ograniczania mocy (119/2)
włączyć układ. Lampka kontrolna we
włączniku
(119/1)
oraz
lampka
ostrzegawcza (118/72) nie będą się palić
(po włączeniu zapłonu).
•
Włączyć odłącznik akumulatora.
•
Uruchomić silnik.
System
pracuje
prawidłowo,
gdy
po
uruchomieniu silnika lampka (118/72) zgaśnie.
MHL 350
8.6
USTERKI 8
8.7. Tabela usterek
Możliwa przyczyna
Usunięcie usterki
8.7.1. Układ kierowniczy nie działa
Przerwany dopływ oleju do pompy
Sprawdzić i w razie konieczności naprawić przewód
ssący.
Uszkodzona pompa hydrauliczna
Sprawdzić
pompę
pod
kątem
uszkodzeń
mechanicznych (przez wykwalifikowanego specjalistę).
Wymiana całej pompy.
Uszkodzony zawór pierwszeństwa
Sprawdzić i w razie konieczności naprawić lub
wymienić
zawór
pierwszeństwa
(przez
wykwalifikowanego specjalistę).
Uszkodzony sterownik kierownicy
Sprawdzić i w razie konieczności naprawić lub
wymienić
sterownik
kierownicy
(przez
wykwalifikowanego specjalistę).
5
Uszkodzone siłowniki skrętu
Naprawić, wymienić.
6
Usterka mechaniczna
Naprawić.
1
2
3
4
8.7.2. Brak ciśnienia hamowania
1
Przerwany dopływ oleju do pompy
Sprawdzić i w razie konieczności naprawić przewód
ssący.
Uszkodzona pompa hydrauliczna
Sprawdzić
pompę
pod
kątem
uszkodzeń
mechanicznych (przez wykwalifikowanego specjalistę).
Wymiana całej pompy.
Uszkodzony zawór odcinający
Sprawdzić i w razie konieczności naprawić lub
wymienić zawór odcinający (przez wykwalifikowanego
specjalistę).
2
3
8.7.3. Niewystarczająca moc hamowania
1
Uszkodzony
roboczego
zawór
2
Zużycie tarcz hamulcowych
3
Wyciek
oleju
hamulcowym
w
hamulca
Sprawdzić i w razie konieczności naprawić lub
wymienić
zawór
hamulca
roboczego
(przez
wykwalifikowanego specjalistę).
Naprawić.
układzie
Przerywany sygnał ostrzegawczy
4
Sprawdzić, naprawić.
Usterka układu hamulców roboczych. Nie osiągnięto
najniższego zakresu ciśnienia hamowania 85 bar.
Sprawdzić i naprawić.
8.7.4. Brak możliwości zwolnienia hamulca postojowego
Brak ciśnienia hamowania
Sprawdzić i w razie konieczności naprawić lub
wymienić przewód doprowadzający olej do pompy i
zawór odcinający.
2
Zakleszczona tarcza hamulcowa
Sprawdzić, naprawić.
3
Uszkodzony zawór hamulca
Sprawdzić, naprawić lub wymienić.
4
Wyciek oleju w układzie hamulca
postojowego
Sprawdzić, naprawić.
1
MHL 350
8.7
USTERKI 8
Możliwa przyczyna
Usunięcie usterki
8.7.5. Brak funkcji jezdnych
1
Uszkodzony silnik napędowy
Sprawdzić silnik.
2
Za mało oleju
hydraulicznym
Olej uzupełnić aż do kreski na wzierniku.
w
zbiorniku
Awaria pompy hydraulicznej
Sprawdzić
pompę
pod
kątem
uszkodzeń
mechanicznych (przez wykwalifikowanego specjalistę).
Wymiana całej pompy.
Uszkodzony napęd pompy
Wymienić napęd pompy.
Zbadać przyczynę usterki.
Uszkodzony
lub
nieprawidłowo
ustawiony
główny
zawór
nadciśnieniowy
Wymienić główny zawór nadciśnieniowy
wykwalifikowanego specjalistę).
Brak ciśnienia sterowania
Zmierzyć ciśnienie sterowania i znaleźć błąd (przez
wykwalifikowanego specjalistę).
3
4
5
6
(przez
Uszkodzony
elektromagnetyczny
zawór
7
Sprawdzić i w razie konieczności naprawić lub
wymienić
zawór
elektromagnetyczny
(przez
wykwalifikowanego specjalistę).
8
Przerwany dopływ prądu do zaworu
elektromagnetycznego
Sprawdzić i w razie konieczności naprawić dopływ
prądu do zaworu elektromagnetycznego (przez
wykwalifikowanego specjalistę).
9
Przerwane mechaniczne połączenie
z osią
Sprawdzić, naprawić.
10
Włączony hamulec postojowy lub
roboczy
Zwolnić hamulce.
8.7.6. Zbyt wolne przyspieszenie lub zwalnianie, za mała siła pociągowa
1
Moc silnika zbyt niska
Sprawdzić silnik Diesla.
2
Jeden z hamulców zablokował się
Sprawdzić, usunąć usterkę.
3
Uszkodzony
lub
nieprawidłowo
ustawiony
główny
zawór
nadciśnieniowy
Sprawdzić
ciśnienie
(przez
wykwalifikowanego
specjalistę), ustawić lub w razie konieczności wymienić
główny zawór nadciśnieniowy.
4
Wyciek
oleju
obrotowym
Uszczelnić przepust obrotowy.
5
6
w
przepuście
Zatkany filtr powietrza
Oczyścić lub w razie konieczności wymienić filtr
powietrza.
Wysokie ciśnienie za niskie
Sprawdzić ciśnienie, w razie konieczności wymienić lub
ustawić zawory wysokociśnieniowe
7
Pompa nie
zasięgiem
8
Wewnętrzne uszkodzenie pompy
nastawnej lub silnika
MHL 350
pracuje
z
pełnym
Sprawdzić (przez wykwalifikowanego
pompę i w razie konieczności ustawić.
Wymiana podzespołów
specjalistę)
(przez
specjalistę)
wykwalifikowanego
8.8
USTERKI 8
Możliwa przyczyna
Usunięcie usterki
8.7.7. Wysięgnik z ramieniem nie pracują
Wszystkie funkcje jezdne i robocze
zablokowane
Aktywować funkcje jezdne i robocze (patrz rozdział
5.1.4)
Uszkodzony mikrołącznik
Sprawdzić i w razie konieczności naprawić lub
wymienić mikrołącznik
Przerwany dopływ oleju do pompy
hydraulicznej
Sprawdzić przewody
Uszkodzenie pompy hydraulicznej
Sprawdzić
pompę
(przez
wykwalifikowanego
specjalistę) i w razie konieczności wymienić.
5
Uszkodzony
lub
nieprawidłowo
ustawiony
główny
zawór
nadciśnieniowy
Sprawdzić główny zawór nadciśnieniowy (przez
wykwalifikowanego specjalistę), w razie konieczności
wymienić
6
Temperatura silnika powyżej 110°C
Schłodzić silnik (patrz rozdział 4.4.2).
1
2
3
4
8.7.8. Spadek mocy maszyny
1
Moc silnika niewystarczająca
2
Za
niski
hydraulicznego
3
poziom
Sprawdzić silnik
oleju
Olej uzupełnić aż do kreski na wzierniku.
Pompa zasysa powietrze
Dokręcić złączki przewodów.
uszczelniający lub uszczelki
Ciśnienie robocze za niskie
Ustawić główny zawór nadciśnieniowy (przez
wykwalifikowanego specjalistę), w razie konieczności
wymienić
4
Wymienić
pierścień
8.7.9. Maszyna pracuje za wolno a olej hydrauliczny przegrzewa się
1
Główny
zawór
nadciśnieniowy
ustawiony za nisko lub uszkodzony
Ustawić główny zawór nadciśnieniowy (przez
wykwalifikowanego specjalistę), w razie konieczności
wymienić
2
Pompa hydrauliczna zużyta
Wymienić pompę
Nieodpowiedni olej hydrauliczny
Olej hydrauliczny musi spełniać wymogi zawarte w
naszej specyfikacji
4
Za
niski
hydraulicznego
Olej uzupełnić aż do kreski na wzierniku.
5
Chłodnica oleju zabrudzona lub
uszkodzona
Chłodnicę oczyścić, sprawdzić i w razie konieczności
wymienić.
Powietrze w układzie hydraulicznym
Odpowietrzenie układu sterowania wstępnego.
3
poziom
oleju
6
7
Wyłączyć silnik, usunąć ciśnienie z układu i dokręcić
złączki.
Fine-Mode nie jest ustawiony w
położeniu 0
MHL 350
Sprawdzić, czy Fine-Mode jest ustawiony na 0, w razie
konieczności ustawić.
8.9
USTERKI 8
Możliwa przyczyna
Usunięcie usterki
8.7.10. Za wysoka temperatura oleju hydraulicznego
1
Uszkodzony
wentylatora
termostat
silnika
2
Za
niski
hydraulicznego
poziom
oleju
3
Chłodnica oleju zabrudzona lub
uszkodzona
Wymienić termostat.
Olej uzupełnić aż do kreski na wzierniku.
Chłodnicę oczyścić, sprawdzić i w razie konieczności
wymienić.
8.7.11. Nadwozie obraca się dalej
1
Uszkodzony hamulec zatrzymujący
mechanizmu obrotu
Uszczelnić pedał hamulca, wymienić tarcze
2
Uszkodzenie lub nieprawidłowe
ustawienie zaworów wtórnych
Ustawić lub w razie konieczności wymienić zawory
wtórne
3
Silnik obrotu nadwozia nieszczelny
– wewnętrzne zużycie
Wymienić silnik hydrauliczny
8.7.12. Siłowniki hydrauliczne opadają
1
Zużyte uszczelki siłowników
Wymienić uszczelki
2
Uszkodzenie lub nieprawidłowe
ustawienie zaworów wtórnych
Sprawdzić i w razie konieczności wymienić zawory
wtórne
Nieprawidłowo ustawiony
zawór nadciśnieniowy
Sprawdzić główny zawór nadciśnieniowy (przez
wykwalifikowanego specjalistę), w razie konieczności
wymienić
3
główny
8.7.13. Usterki w instalacji elektrycznej
1
Oświetlenie
wewnętrzne
wewnętrzne nie działa
i/lub
Nie działają wycieraczki
Sprawdzić przewody, złącza, lampki i bezpieczniki.
Wycieraczki sprawdzić pod kątem ewentualnego
uszkodzenia mechanicznego. Korozja konektorów
pomiędzy szyba przednią a kabiną. W razie
konieczności wymienić całą wycieraczkę. Szybę
przednią zamknąć i zablokować.
Nie działa klakson
Sprawdzić przewody, złącza, lampki i bezpieczniki. W
razie konieczności wymienić cały klakson. Znaleźć
przyczynę
usterki
(przez
wykwalifikowanego
specjalistę).
Przyrządy kontrolne nie pracują
prawidłowo
Znaleźć i usunąć błędy/ źródła
wykwalifikowanego specjalistę).
Zakłócenia pracy rozrusznika
Sprawdzić pojemność akumulatorów. Sprawdzić
działanie rozrusznika. Sprawdzić podłączenie i stan
przewodu prądu i masy. Sprawdzić działanie stacyjki, w
razie konieczności wymienić. Sprawdzić odłącznik
akumulatora.
2
3
4
Sprawdzić przewody, złącza, lampki i bezpieczniki.
5
MHL 350
błędów
(przez
8.10
USTERKI 8
Możliwa przyczyna
Usunięcie usterki
8.7.14. Usterki w układzie magnetycznym
1
Usterki w układzie magnetycznym
np.
brak
magnesowania/
odmagnesowywania płyty
Sprawdzić bezpieczniki i usunąć
wykwalifikowanego specjalistę).
usterkę
(przez
8.7.15. Osprzęt roboczy
1
Chwytak nie otwiera/ nie zamyka
się, lub otwiera i zamyka się za
wolno
Sprawdzić
wymienić.
Chwytak nie obraca się.
Sprawdzić szybkozłącze i połączenie
pomiędzy
mikrołącznikiem
a
elektromagnetycznym.
2
MHL 350
szybkozłącze,
w
razie
konieczności
elektryczne
zaworem
8.11
ANEKS
9
9
Aneks ............................................................................................................................................9.2
9.1. Bezpieczniki ...................................................................................................................................9.2
9.2. Przeliczanie jednostek....................................................................................................................9.5
MHL 350
9.1
ANEKS
9
9
Aneks
9.1. Bezpieczniki
UWAGA
Należy stosować jedynie oryginalne bezpieczniki. Bezpieczników elektrycznych nie
wolno mostkować ani naprawiać
W centralnej skrzynce bezpiecznikowej znajdują się następujące bezpieczniki:
Nr
bezpiecznika
Natężenie
Nazwa
zacisku
F1
50 A
Zacisk 30
Bezpiecznik główny zacisku 30
F2
70 A
Zacisk 15
Bezpiecznik główny zacisku 15
F3
3A
Zacisk 30
Wyświetlacz wielofunkcyjny
F4
7,5 A
Zacisk 30
Światła postojowe
F5
15 A
Zacisk 30
Ogrzewanie postojowe (wyposażenie dodatkowe)
F6
5A
Zacisk 30
Ogrzewanie postojowe (wyposażenie dodatkowe)
F7
15 A
Zacisk 30
Radio, gniazdko, zapalniczka
F8
5A
Zacisk 30
Klakson
F9
20 A
Zacisk 30
Reflektory robocze na dachu, kierunkowskazy przednie/ tylne, światła
postojowe, światła drogowe
F10
10 A
Zacisk 30
Pompa tankująca (wyposażenie dodatkowe)
F11
5A
Zacisk 15
Czujniki zabezpieczenia zbliżeniowego ramienia
F12
10 A
Zacisk 15
Czujnik poziomu paliwa
F13
3A
Zacisk 15
CAN + VBBc
F14
10 A
Zacisk 15
Dmuchawa
F15
7,5 A
Zacisk 15
Sterowanie kierunkowskazów przednich/ tylnych
F16
5A
Zacisk 15
Wyświetlacz wielofunkcyjny
F17
10 A
Zacisk 15
+ UB (B1) Aktywacja układu magnetycznego, jazdy, hydrauliki
roboczej, ostrzegawczej lampy obrotowej
F18
7,5 A
Zacisk 15
+UB CEB16
Funkcja
F19
5A
Zacisk 15
+UB (B2 wejścia) opcja lemiesz wsporczy, opcja ostrzegawcza lampa
obrotowa, opcja układ magnetyczny, opcja otwarcie blokady FQC,
położenie transportowe, opcja przełączanie pedałem przyspieszenia,
FQC/ ramię wielofunkcyjne, opcja FQC otwarcie blokady,
monitorowanie ciśnienia hamowania, czujnik zajęcia fotela operatora,
zwiększenie ciśnienia roboczego, obrót chwytaka w lewo/ w prawo,
przycisk rezerwowy na lewej dźwigni sterowania, przycisk „włączenie
płyty magnetycznej”, przycisk rezerwowy na prawej dźwigni
sterowania, zakresy pracy dmuchawy
F20
10 A
Zacisk 15
+UB CAN-BUS, CR2012, napięcie robocze
F21
5A
Zacisk 15
+UB klimatyzacja
F22
5A
Zacisk 15
Czujnik odłącznika zbliżeniowego
F23
7,5 A
Zacisk 15
Przekaźniki rezerwowe (K 12, K 13)
F24
2A
Zacisk 15
CR0020-VBBs zasilanie czujników
F25
5A
Zacisk 15
Prądnica, lampka kontrolna ładowania akumulatora
F26
7,5 A
Zacisk 15
Przekaźniki rezerwowe (K14, K 15)
F27
10 A
Zacisk 30
Rezerwa
F28
15 A
Zacisk 30
Rezerwa
MHL 350
9.2
ANEKS
9
Nr
bezpiecznika
Natężenie
Nazwa
zacisku
F29
3A
Zacisk 15
EMR3 Sterowanie przekaźnika głównego
F30
25 A
Zacisk 15
EMR3 Przekaźnik główny
F31
5A
Zacisk 15
Przekaźnik mocy sterowanie K1
F32
10 A
F 37
Klimatyzacja skraplacz M1
F33
10 A
F 37
Klimatyzacja skraplacz M2
F34
10 A
Zacisk 15
Klimatyzacja skraplacz M3
F35
15 A
Zacisk 15
+UB Podwozie
F36
15 A
Zacisk 15
CR2031 – VBBo (wyjście)
F37
30 A
Zacisk 15
Bezpiecznik wstępny skraplacza klimatyzacji M1-M3
F38
10 A
Zacisk 15
Klimatyzacja
F39
10 A
Zacisk 15
CR0301 wyjścia cyfrowe X3/Ucom01/Ucom02, GRL-mode
CEB16 Mode 2, reflektory robocze na dachu
F40
15 A
Zacisk 15
Wycieraczki/ spryskiwacz dolnej szyby, silnik wycieraczek, fotel
operatora
Zacisk 15
Czujnik zabrudzenia filtra powrotnego oleju hydraulicznego,
czujniki temperatury oleju hydraulicznego, czujniki poziomu oleju
hydraulicznego, wyłącznik ciśnieniowy otwieranie/ zamykanie
chwytaka, wyłącznik ciśnieniowy jazda, wyłącznik ciśnieniowy
układu automatycznego włączania biegu jałowego, wyłącznik
ciśnieniowy hamulca postojowego
Funkcja
F41
10 A
F42
10 A
Zacisk 15
+UB CAN-BUS, CR0301 napięcie robocze
aF43
7,5 A
Zacisk 15
Opcja przełączanie ramienia wielofunkcyjnego
F44
10 A
Zacisk 15
+UB CAN-BUS, CRL2012, napięcie robocze
F45
15 A
Zacisk 15
CR0020 – VBBo zasilanie wyjść
F46
15 A
Zacisk 15
Reflektory robocze
F47
15 A
Zacisk 15
CR0020 – VBBR zasilanie przez przekaźniki
F48
15 A
Zacisk 15
Rezerwa kolumna kierownicza
F49
3A
Zacisk 15
Czujnik poziomu wody
F50
15 A
Zacisk 15
Zasilanie wysięgnika FQC (wyspa zaworowa)
F51
7,5 A
Zacisk 15
+UB EMR3, wyłącznik
diagnostyczna EMR3
F52
15 A
Zacisk 15
Rezerwa
F53
15 A
Zacisk 15
Rezerwa
F54
15 A
Zacisk 15
Zasilanie wentylacjo ochronnej kabiny
CR0020
CR0301
CR2012
CR2031
Zasilanie:
F1- Mega
F2- Mega
F3-Mega
F4-Midi
MHL 350
różnicowy
ciśnienia,
Moduł wejść/ wyjść
Moduł wejść/ wyjść pulpitu obsługi
Moduł rozszerzający 12 E/ 4 A
Zakres centralny – wyspa zaworowa, moduł wyjść kabiny
100 A Prądnica
100 A Przekaźnik nagrzewania wstępnego silnika
Zacisk 30
Stacyjka
9.3
wtyczka
ANEKS
Przekaźniki
Numer przekaźnika
Funkcja
Centralna skrzynka bezpiecznikowa
K1
Przekaźnik mocy zacisk 15
Otoczenie silnika
K2
Przekaźnik mocy przekaźnika nagrzewania wstępnego
Płytka drukowana pulpitu obsługi
K1, K 2, K3
Poziom nadmuchu dmuchawy 1 – 3
K4
K5
Płytka drukowana centralek skrzynki bezpiecznikowej
K2
EMR3 przekaźnik główny
K3
Klimatyzacja, dmuchawa skraplacza
K4
Reflektory robocze na dachu
K5
Zasilanie wysięgnika FQC (wyspa zaworowa)
K6
Rezerwa
K7
Rezerwa
K8
Lampka kontrola wstępnego nagrzewania silnika
K9
Opcja przełączanie ramienia wielofunkcyjnego
K 10
Czujnik poziomu paliwa
K 11
Opcja pompa tankująca
K 12
Rezerwa
K 13
Rezerwa
K 14
Rezerwa
K 15
Rezerwa
MHL 350
9.4
9
ANEKS
9
9.2. Przeliczanie jednostek
Ciśnienie
1 bar
=
100 Kpa
=
14,5 psi
10 psi
=
68,95 Kpa
=
0,6895 bar
1 l/min
=
0,0353 CFM
1 gal./min.
=
0,1605 cfm
Przepływ
Odległości
1 km = 39370 in
3280,8 ft
1093,6 yd
0,62137 mile
0,53996 n mile
106 mm
1000 m
Ciężar
1 kg
=
2,205 lb
=
35,27 Oz
Długość
1m
=
1000 mm
=
39,38 inch
=
3,281 ft
1 cal
=
25,4 mm
=
0,0254 m
=
0,08333 ft
1 ft
=
304,8 mm
=
0,3048 m
=
12 cali
HP
=
KW x 1.341
KW
=
HP x 0,746
Moc
Temperatura
°F
=
(°C x 9/5) + 32
°C
=
(°F - 32) x 5/9
Pojemność
1 m3
=
1000 litrów
=
35,31 ft3
=
61020 inch3
1 ft3
=
28,32 litrów
=
0,02832 m3
=
1728 inch3
1l
=
0,2642 gal. US
=
0,2201 gal. ang.
=
1 gal. US
=
3,785 litrów
=
231 inch3
=
=
3
=
1 gal. ang.
MHL 350
=
4,544 litrów
277 inch
9.5
Hauptverwaltung / Verkauf / Kundendienst
Head Office / Sales / After Sales Service
Sièges Administratif / Vente / Service Après-Vente
Terex Deutschland GmbH
Geschäftsbereich Terex Fuchs
76669 Bad Schönborn
GERMANY
Fon.: ++49 (0) 72 53 / 84-0
Fax: ++49 (0) 72 53 / 84 411
E-Mail: [email protected]
www.terex-fuchs.de
www.terex.com

Podobne dokumenty