Planowanie finansowe

Komentarze

Transkrypt

Planowanie finansowe
1-1
Planowanie finansowe
Grzegorz Michalski
Planowanie Finansowe [Michalski G.]
Zarządzanie Finansami Firmy dla Puratos
Polska [Michalski G.]
1-2
Podstawy planowania finansowego
 Plan operacyjny znany też jako plan pięcioletni, może dotyczyć
dowolnego horyzontu czasowego, ale większość przedsiębiorstw
stosuje okres pięcioletni. W planie pięcioletnim pierwszy rok zawiera
najwięcej szczegółów, a każdy następny jest opisany z mniejszą
dokładnością. Intencją planu jest dostarczenie szczgółowych
wskazówek opartych na strategii firmy, ułatwiających osiągnięcie celu.
Plan taki wyjaśnia kto jest odpowiedzialny za określone funkcje i kiedy
mają zostać zrealizowane zagadnienia szczegółowe.
Planowanie Finansowe [Michalski G.]
Zarządzanie Finansami Firmy dla Puratos
Polska [Michalski G.]
1-3
Podstawy planowania finansowego c.d.
 Planowanie finansowe jest to proces określający sposoby osiągania
celów finansowych. Planowanie finansowe można podzielic na pięć
etapów:
(1)
Przygotowanie
prognozowanych
sprawozdań
finansowych, które będą wykorzystane do oceny realizacji planu
operacyjnego na oczekiwane zyski i inne wskaźniki informujące o
sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. (2) Oszacowanie poziomu
finansowania niezbędnego do realizacji planu finansowego. (3)
Prognoza dotycząca środków finansowych (dostępnych wewnątrz
przedsiębiorstwa jak i spoza niego) dostępnych w ciągu okresu
realizacji planu (najczęstrzy okres prognozy to pięć lat). (4)
Uruchomienie systemu kontroli wykorzystania środków finansowych w
przedsiębiorstwie. (5) Na wypadek nie spełnienia się prognoz na
których plan był oparty, określenie procedur modyfikowania tego
planu.
Planowanie Finansowe [Michalski G.]
Zarządzanie Finansami Firmy dla Puratos
Polska [Michalski G.]
1-4
Podstawy planowania finansowego c.d.
 Plan finansowy jest to jeden z podstawowych dokumentów w
prognozowaniu przyszłych działań przedsiębiorstwa i dostępnych dla
niego możliwości, plan finansowy składa się z 5 zasadniczych
etapów: (a) dokonana na podstawie aktualnych sprawozdań
finansowych, analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, (b)
prognoza poziomu przychodów ze sprzedaży, (c) budżet
inwestycyjny, (d) budżet środków pieniężnych, (e) zestaw
prognozowanych sprawozdań finansowych (sprawozdań pro forma),
(f) plan finansowania zewnętrznego.
Planowanie Finansowe [Michalski G.]
Zarządzanie Finansami Firmy dla Puratos
Polska [Michalski G.]
1-5
Prognoza sprzedaży
 Prognoza sprzedaży (ang. sales forecast) – jest to ustalenie oczekiwanych
przyszłych przychodów ze sprzedaży. Zazwyczaj jest ona oparta na analizie
trendów przychodów ze sprzedaży w poprzednich okresach działania
przedsiębiorstwa. Na podstawie danych historycznych, wyznaczana jest linia
regresji, charakteryzująca przeciętny poziom przychodów ze sprzedaży w
przeszłości. Następnie na postawie założenia, że przyszłe przychody ze
sprzedaży nie powinny znacząco odbiegać od poziomu wyznaczanego przez
linię regresji, wyznacza się prognozowany poziom przychodów ze sprzedaży.
Planowanie Finansowe [Michalski G.]
Zarządzanie Finansami Firmy dla Puratos
Polska [Michalski G.]
1-6
Metoda procentu od sprzedaży
 Metoda procentu od sprzedaży (ang. percentage of sales method), metoda
stałych wskaźników (ang. constant ratio method) – jest to najczęściej
wykorzystywana metoda do konstrukcji prognozowanych sprawozdań
finansowych. Zakłada ona, że wskaźniki charakteryzujące przedsiębiorstwo
(takie jak wskaźniki zadłużenia, wskaźniki płynności), będą w okresie na który
jest sporządzana prognoza, na tym samym poziomie co w okresie
poprzedzającym prognozę. Jest to skutek istnienia bezpośrednich powiązań
przychodów ze sprzedaży z wieloma składnikami sprawozdań finansowych.
Rysunek. Zależność między przychodami ze sprzedaży a poziomem zapasów przy stałości wskaźników.
Źródło: E. F. Brigham, L. C. Gapenski, Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2000, t. 2, s. 89.
Planowanie Finansowe [Michalski G.]
Zarządzanie Finansami Firmy dla Puratos
Polska [Michalski G.]
MPoS
1-7
 Jeśli obecne CR = 10000, VC = 3000, FC = 2000, należności =
2000, zapasy = 1500, środki pieniężne = 500, zobowiązania
bieżące = 2500, NCE = 2500. Aktywa trwałe = 25000, CC = 12%.
 g = 6%.
 Sporządź prognostyczne sprawozdania, zakładając, że aktywa nie
są niepodzielne.
Planowanie Finansowe [Michalski G.] Planowanie Finansowe
[Michalski G.]
1-8
Skutki błędów w prognozie sprzedaży
 Skutki błędów prognozy sprzedaży. Jeśli prognoza sprzedaży jest
nietrafiona, konsekwencje tego mogą być poważne: (1) jeśli rynek
rozwija się szybciej niż przewidywała to firma, przedsiębiorstwo nie
byłoby w stanie zaspokoić popytu. Klienci kupowaliby produkty
konkurencji, a firma traciłaby część udziału w rynku, (2) jeśli prognozy
byłyby zbyt optymistyczne, firma miałaby za dużo aktywów trwałych i
zapasów. Skutkiem byłyby za niskie wskaźniki obrotu, wysokie koszty
amotyzacji, przechowywania itp.
Planowanie Finansowe [Michalski G.]
Zarządzanie Finansami Firmy dla Puratos
Polska [Michalski G.]
 Dodatkowe niezbędne środki (ang. additional needed funds) – są 1-9
to
przewidywane przyszłe finansowe potrzeby przedsiębiorstwa, przekraczające
wewnętrzne źródła finansowania (takie jak automatycznie generowane środki
i przyrost zysku zatrzymanego). Dodatkowe niezbędne środki można
oszacować na podstawie równania:
 Najczęściej równanie to, przedstawiane jest w postaci:
A*
L*
AFN 
 CR 
 CR  PM  CR1  1  d 
CR
CR
 gdzie: AFN – d.n.ś., A* – część aktywów, których wzrost jest niezbędny do
zwiększenia przychodów ze sprzedaży, L* – pasywa wzrastające
automatycznie wraz ze wzrostem przychodów ze sprzedaży, CR – przychody
ze sprzedaży, CR1 – prognozowany poziom przychodów ze sprzedaży w
następnym okresie, ΔCR – zmiana przychodow ze sprzedaży, PM – marża
zysku ze sprzedaży, d – stopa wypłaty dywidendy.
 Automatycznie generowane środki (ang. spontaneouslygenerated funds) – są
to środki finansowe pochodzące z pasywów bieżących zmieniających się pod
wpływem zmian w przychodach ze sprzedaży. Najczęściej są to
zobowiązania wobec dostawców, których poziom zazwyczaj wzrasta w
sytuacji zwiększenia poziomu produkcji (wraz ze wzrostem zakupów
materiałów i surowców wynikającym ze wzrostu poziomu produkcji będącego
skutkiem decyzji zarządu przedsiębiorstwa zmierzających do osiągnięcia
wyższych przychodów ze sprzedaży).
Planowanie Finansowe [Michalski G.]
Zarządzanie Finansami Firmy dla Puratos
Polska [Michalski G.]
1-10
Dodatkowe niezbędne środki [AFN]
dodatkowe wymagany wymagany dodatkowy
niezbedne  wzrost  wzrost 
zysk
srodki
aktywow zobowiazan zatrzymany
A*
L*
AFN 
 CR 
 CR  PM  CR1  1  d 
CR
CR
A*  aktywa rosnace wraz ze sprzedaza
L*  rosnace wraz ze sprzedaza pasywa
PM  marza zysku
d  stopa wyplatydywidend
Planowanie Finansowe [Michalski G.]
Zarządzanie Finansami Firmy dla Puratos
Polska [Michalski G.]
1-11
AFN – dodatkowe niezbędne środki
A*
L*
AFN 
 CR 
 CR  PM  CR1  1  d 
CR
CR
gdzie: AFN – d.n.ś. finansowe, A* – część aktywów, których wzrost jest niezbędny do
prognozowanego zwiększenia przychodów ze sprzedaży, L* – pasywa wzrastające
automatycznie wraz ze wzrostem przychodów ze sprzedaży (wartość zobowiązań
koniecznych do zapewnienia prognozowanego wzrostu sprzedaży), CR – dotychczasowe
przychody ze sprzedaży, CR1 – prognozowany poziom przychodów ze sprzedaży w
następnym okresie, ΔCR – zakładana zmiana przychodów ze sprzedaży w najbliższym
czasie, PM – marża zysku ze sprzedaży (zysk netto do przychodów ze sprzedaży), d –
stopa wypłaty dywidendy.
Studium Przypadku: Jeśli A* = 6000, CR=24000, ΔCR=10% z 24000, L*=5000,
CR1=26400, PM=8%, d=0, to ile wynosi AFN?
Planowanie Finansowe [Michalski G.]
Zarządzanie Finansami Firmy dla Puratos
Polska [Michalski G.]
1-12
Dodatkowe niezbędne środki [AFN]
Przy założeniu, że aktywa powinny stanowić 130%CR, pasywa „automatyczne” 30%CR, do tej pory przedsiębiorstwo nie korzystało z finansowania bankowego [koszty
finansowe = 0] i wypłacało dywidendy w wysokości 50% zysku.
A*
L*
AFN 
 CR 
 CR  PM  CR1  1  d 
CR
CR
AFN [ A]  1,3 10%  400  0,3 10%  400  0,227  440  1  0,5  9,94
AFN [ B ]  1,3  25%  400  0,3  25%  400  0,258  450  1  0,5  41,95
AFN [C ]  1,3  25%  400  0,3  25%  400  0,2  450  1  0,5  55
AFN [ D ]  1,3  0%  400  0,3  0%  400  0,133  360  1  0,5  23,94
Planowanie Finansowe [Michalski G.]
Zarządzanie Finansami Firmy dla Puratos
Polska [Michalski G.]
1-13
 Zysk zatrzymany (ang. retained earnings) – jest to ta część zysku, która
pozostaje w przedsiębiorstwie i nie jest wypłacana właścicielom
(akcjonariuszom, udziałowcom) przedsiębiorstwa.
 Kapitałochłonność (ang. capital intensity) – jest to wymagana wielkość
kapitału przypadająca na wzrost przychodów ze sprzedaży. Niskiej
kapitałochłonności towarzyszy możliwość gwałtownych wzrostów przychodów
ze sprzedaży bez konieczności zdobywania kapitału zewnętrznego.
 Aktywa niepodzielne (ang. lumpy assets) – są to aktywa należące do
przedsiębiorstwa, posiadające znaczną wartość. Przedsiębiorstwo działające
w branży, wymagającej aktywów niepodzielnych, które zamierza zwiększyć
poziom produkcji przekraczający jego obecne możliwości produkcyjne, musi
czynić to dokonując znacznych inwestycji.
Planowanie Finansowe [Michalski G.]
Zarządzanie Finansami Firmy dla Puratos
Polska [Michalski G.]
MPoS
1-14
 Jeśli obecne CR = 10000, VC = 3000, FC = 2000, należności =
2000, zapasy = 1500, środki pieniężne = 500, zobowiązania
bieżące = 2500, NCE = 2500. Aktywa trwałe = 25000, CC = 12%.
 g = 10%.
 Sporządź prognostyczne sprawozdania, zakładając, że aktywa nie
są niepodzielne.
Planowanie Finansowe [Michalski G.] Planowanie Finansowe
[Michalski G.]

Podobne dokumenty