PROJEKT WYKONAWCZY - Strona główna

Komentarze

Transkrypt

PROJEKT WYKONAWCZY - Strona główna
Inwestycja:
BUDYNEK NR 1, BUDYNEK NR 2
OBIEKT:
Współpraca UZ i BTU Cottbus w zakresie „zielonej
energii” – podprojekt:
Czynniki determinujące efektywność wykorzystania
energii cieplnej w budynkach mieszkalnych – budowa
dwóch doświadczalnych budynków laboratoryjnych z
zagospodarowaniem terenu
PROJEKT:
NOWY KISIELIN, Gmina Zielona Góra
ADRES
OBIEKTU:
DZIAŁKA NR : 15/60
UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI
INWESTOR:
ul. LICEALNA 9, 65-417 ZIELONA GÓRA
Faza projektu / branża:
PROJEKT WYKONAWCZY (zmiana „a”)
BRANŻA:
ARCHITEKTURA
KONSTRUKCJA
INSTALACJE SANITARNE
Jednostka projektowa:
ARCUS-Consult Zielona Góra Sp. z o.o.
ulica Zacisze 20, 65-775 Zielona Góra
tel./fax: 68 320 33 49,
email: [email protected], www.arcus-zgora.pl
Egzemplarz
0
Ilość stron w opracowaniu
85, w tym 34 rysunki
Data opracowania
2014.03.05
Europejska Współpraca Terytorialna - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej
Polska (województwo lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”
Oświadczenie zespołu projektowego:
Oświadczam, że niniejszy projekt wykonawczy sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami
oraz z zasadami wiedzy technicznej i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
Zespół projektowy:
BRANŻA / FUNKCJA
Kierownik projektu
TYTUŁ ZAWODOWY
IMIĘ I NAZWISKO
mgr inż. Tomasz Cichocki
NR UPRAWNIEŃ
BUDOWLANYCH
PODPIS
LBS/0029/POOK/06
projektant
mgr inż. arch. Barbara Molęda
121/87/ZG
opracował
inż. Agata Bojdys
projektant
mgr inż. Tomasz Cichocki
LBS/0029/POOK/06
mgr inż. Mariusz Mikołajek
---
mgr inż. Jakub Kostyszyn
---
mgr inż. Arkadiusz Dębowy
---
architektoniczna
---
konstrukcyjna
opracował
instalacje
sanitarne
projektant
mgr inż. Barbara Fogel
95/2005/ZG
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
ARCUS
Projekt wykonawczy (zmiana „a”).
Współpraca UZ i BTU Cottbus w zakresie „zielonej energii” – podprojekt: Czynniki determinujące efektywność wykorzystania
energii cieplnej w budynkach mieszkalnych – budowa dwóch doświadczalnych budynków laboratoryjnych z zagospodarowaniem
terenu
Nr projektu ARCUS: 1407 52
strona nr 2
Europejska Współpraca Terytorialna - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej
Polska (województwo lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”
1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA
Strona:
1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA
3
2. SPRAWY FORMALNO – PRAWNE
4
2.1
Podstawa opracowania
4
3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY
5
4. PROJEKT KONSTRUKCYJNY
24
5. PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH
37
6. SPIS RYSUNKÓW
49
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
ARCUS
Projekt wykonawczy (zmiana „a”).
Współpraca UZ i BTU Cottbus w zakresie „zielonej energii” – podprojekt: Czynniki determinujące efektywność wykorzystania
energii cieplnej w budynkach mieszkalnych – budowa dwóch doświadczalnych budynków laboratoryjnych z zagospodarowaniem
terenu
Nr projektu ARCUS: 1407 52
strona nr 3
Europejska Współpraca Terytorialna - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej
Polska (województwo lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”
2
SPRAWY FORMALNO – PRAWNE
2.1 PODSTAWA OPRACOWANIA.
-
Umowa z Inwestorem na opracowanie projektu (umowa Nr ZP 1/2013-2/RA-AI/2013 z dnia 17
czerwca 2013r.) z późniejszymi zmianami,
-
Opis Przedmiotu Zamówienia opracowany przez Inwestora, stanowiący załącznik do ww. umowy,
-
Uzgodnienia programowe z Inwestorem,
-
Uwagi do projektu wykonawczego stan opracowania 11.2013r. przekazane przez Inwestora
(pismo RA-AI/MS/32-2014 z dnia 13.02.2014r), oraz późniejsze ustalenia robocze dotyczące
zmiany zakresu projektu wykonawczego,
-
Wizja lokalna terenu objętego opracowaniem,
-
Projekt koncepcyjny obiektów oraz zagospodarowania terenu zaakceptowany przez Inwestora,
-
Projekt budowlany, wraz z decyzją zatwierdzającą projekt i udzielającą pozwolenia na budowę –
decyzja Starosty Zielonogórskiego nr 936/13, z dnia 28.10.2013r,
-
Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych sporządzona 28.08.2013 przez
uprawnionego geodetę - mgr inż. Leszek Dutczaka,
-
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami,
-
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z późniejszymi zmianami,
-
Uchwała nr XLIV/373/10 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 25 sierpnia 2010 w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Lubuskiego Parku
Przemysłowego,
-
Przepisy Prawa budowlanego oraz normy odnoszące się do zakresu i przedmiotu zamówienia.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
ARCUS
Projekt wykonawczy (zmiana „a”).
Współpraca UZ i BTU Cottbus w zakresie „zielonej energii” – podprojekt: Czynniki determinujące efektywność wykorzystania
energii cieplnej w budynkach mieszkalnych – budowa dwóch doświadczalnych budynków laboratoryjnych z zagospodarowaniem
terenu
Nr projektu ARCUS: 1407 52
strona nr 4
Europejska Współpraca Terytorialna - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej
Polska (województwo lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”
3 PROJEKT ARCHITEKTONICZNY
3.1 INFORMACJE WSTĘPNE STANOWIĄCE PODSTAWĘ OPRACOWANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.
Założeniem Inwestora jest zaprojektowanie i wybudowanie na terenie Parku Naukowo
Technologicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego w Nowym Kisielinie, dwóch identycznych pod
względem
kształtu,
energooszczędnych,
doświadczalnych
budynków
mieszkalnych,
wykorzystujących tzw. „zieloną energię” (panele fotowoltaiczne, gruntowy wymiennik ciepła itp.), w
których mierzone będą cznniki determinujące efektywność wykorzystania energii cieplnej budynków
mieszkalnych.
Zgodnie z programem badawczym Inwestora, zaprojektowano dwa budynki wolnostojące,
jednokondygnacyjne, niepodpiwniczone, z poddaszem nieużytkowym, o powierzchni użytkowej
każdego z nich ok. 120 m² i zapotrzebowaniu na całkowitą energię użytkową EU poniżej 35 [kWh/m²
rok].
Zaprojektowano dwa budynki o takim samym przeznaczeniu, funkcji i programie, różniące się do
siebie technologią wykonania.
Jeden z budynków (opisany w projekcie jako budynek badawczy nr 1) zaprojektowany został
w technologii tradycyjnej (ściany murowane), natomiast drugi budynek (opisany w projekcie jako
budynek badawczy nr 2) zaprojektowany został w technologii lekkiej, szkieletowej, drewnianej.
Geometria dachu oraz lokalizacja połaci dachowych względem stron świata jest taka sama dla
obydwu budynków i została wyznaczona przez Inwestora w wytycznych do projektowania.
Obydwa budynki o prostej konstrukcji, typowej dla jednorodzinnych, wolnostojących obiektów
mieszkalnych.
Informacje uzupełniające, dotyczące programu badawczego:
Uniwersytet Zielonogórski oraz BTU Cottbus, m.in. w przedmiotowych obiektach, zrealizuje program
badawczy, który zostanie rozłożony w czasie na trzy etapy.
-
Etap I badań, który rozpocznie się po zrealizowaniu inwestycji, wykonanej zgodnie z niniejszym
projektem wykonawczym.
W ramach tego etapu dokonywane będą pomiary dla poszczególnych przegród budowlanych
oraz dla gruntu, jak również pomiary mikroklimatu wewnątrz budynku oraz zużycia energii.
-
Etap II badań, który rozpocznie się po zakończeniu badań i analiz przewidzianych dla etapu I
badań.
W ramach etapu II, zostanie usunięta 55mm posadzka betonowa wraz z 30cm warstwą izolacji
termicznej (wełny mineralnej) we wszystkich pomieszczeniach badawczych budynku nr 2 i
zastąpiona warstwą betonu lekkiego. Dla tak zmienionych warstw podłóg zostaną
przeprowadzone ponowne badania i analizy.
W sezonie grzewczym, kompensacja strat ciepła do gruntu nastąpi poprzez dogrzewanie
podłogowe wspomagane instalacją solarną, opcjonalnie zasilane ogniwami fotowoltaicznymi.
-
Etap III badań, związany z wytwarzaniem i magazynowaniem energii uzyskanej z ogniw
fotowoltaicznych. Ten etap badań realizowany będzie przez BTU Cottbus, na podstawie
programu badawczego stworzonego przez BTU i na podstawie osobnej dokumentacji
technicznej.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
ARCUS
Projekt wykonawczy (zmiana „a”).
Współpraca UZ i BTU Cottbus w zakresie „zielonej energii” – podprojekt: Czynniki determinujące efektywność wykorzystania
energii cieplnej w budynkach mieszkalnych – budowa dwóch doświadczalnych budynków laboratoryjnych z zagospodarowaniem
terenu
Nr projektu ARCUS: 1407 52
strona nr 5
Europejska Współpraca Terytorialna - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej
Polska (województwo lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”
Wyżej wymienione dane na temat zakresu prac badawczych i ich etapowania, należy
traktować wyłacznie informacyjnie. Szczegółowy program badawczy opracowany jest przez
Uniwersytet Zielonogórski – nie stanowi on zakresu i przedmiotu niniejszej dokumentacji.
Niniejsza dokumentacja wykonawcza zawiera projekty wszystkich instalacji technologicznych,
umożliwiających wykonanie badań i analiz przewidzianych w bieżącym programie badawczym
Uniwersytetu Zielonogórskiego, niezależnie od faktu, iż Inwestor zrezygnował z realizacji
zaprojektowanych i pokazanych w projekcie budowlanym niektórych instalacji
technologicznych (np. instalacja solarna, pompy ciepła, odwierty).
Planowane zamierzenie inwestycyjne należy zrealizować zgodnie z niniejszą
dokumentacją wykonawczą. Etapowanie, o którym mowa wyżej, dotyczy wyłącznie programu
badawczego. Nie planuje się etapowej realizacji obiektów i/lub ich instalacji uwzględnionych w
niniejszym projekcie wykonawczym.
3.2 PRZEZNACZENIE, PROGRAM UŻYTKOWY, ROZWIĄZANIA FUNKCJONALNE.
Przeznaczenie: projektowane budynki będą budynkami laboratoryjnymi, w których mierzone będą
czynniki determinujące efektywność wykorzystania energii cieplnej jak dla budynków mieszkalnych.
Przeznaczenie, funkcja i program obydwu budynków jest taki sam.
Budynki zostaną zrealizowane w różnych technologiach (tradycyjna – murowana oraz lekka-o
konstrukcji drewnianej). Wyniki badań dla poszczególnych przegród i pomieszczeń każdego
z obiektów będą porównywane.
Program użytkowy: obiekty zaprojektowane zostały jako typowe budynki mieszkalne, jednorodzinne.
Obiekty nie będą zamieszkane. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Inwestora, w żadnym
z obiektów nie przewiduje się stałego pobytu ludzi. Przewiduje się pobyt czasowy ludzi (2-4 godziny),
który związany będzie głównie z bieżącymi naprawami i konserwacją obiektów.
Warunki klimatyczne związane z pobytem ludzi w budynkach będą symulowane przez urządzenia
wyposażenia technicznego. Odczyty wyników pomiarów dokonywane będą w znajdującym się
w dalszym sąsiedztwie budynku Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii (całość znajduje
się na terenie Parku Naukowo-Technologiocznego Uniwersytetu Zielonogórskiego).
Rozwiązania funkcjonalne odzwierciedlają układ pomieszczeń domu jednorodzinnego, po to, aby
uzyskane wyniki badań były jak najbardziej zbliżone do standardowego, komercyjnego domu
jednorodzinnego.
Do każdego z budynków zaprojektowano wejście poprzez wiatrołap; poszczególne pomieszczenia
(pokoje) dostępne z hallu. Program użytkowy to: dwa pokoje, salon z aneksem kuchennym oraz
łazienka przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Na dachach budynków zamontowane zostaną
panele fotowoltaiczne. W jednym z pokoi umieszczone zostaną urządzenia techniczne.
Zgodnie z program prowadzenia prac badawczych opracowanym przez Uniwersytet Zielonogórski,
w żadnym z pokoi (dotyczy obydwu budynków) nie przewiduje się zabudowy powierzchni posadzek
materiałami wykończeniowymi.
W obiektach zaprojektowano wbudowanie typowych, dostępnych na rynku materiałów budowlanych
oraz urządzeń wyposażenia budynku.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
ARCUS
Projekt wykonawczy (zmiana „a”).
Współpraca UZ i BTU Cottbus w zakresie „zielonej energii” – podprojekt: Czynniki determinujące efektywność wykorzystania
energii cieplnej w budynkach mieszkalnych – budowa dwóch doświadczalnych budynków laboratoryjnych z zagospodarowaniem
terenu
Nr projektu ARCUS: 1407 52
strona nr 6
Europejska Współpraca Terytorialna - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej
Polska (województwo lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”
3.3 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU
Budynek nr 1
Budynek nr 2
Łącznie
Powierzchnia zabudowy
150,94 m2
148,72 m2
299,66 m2
Powierzchnia całkowita
129,41 m2
130,57 m2
259,98 m2
Powierzchnia użytkowa
122,29 m2
123,36 m2
245,65 m2
Powierzchnia usługowa
93,31 m2
94,52 m2
187,83 m2
761,19 m3
779,74 m3
1 540,93 m3
Długość budynku
14,16 m
14,07 m
Szerokość budynku
10,66 m
10,57 m
Wysokość budynku
5,92 m
6,13 m
Ilość kondygnacji nadziemnych
1
1
---
Ilość kondygnacji podziemnych
0
0
---
Kubatura
Różnice w powierzchni i kubaturze poszczególnych obiektów wynikają z rozwiązań węzłów dla
przyjętego systemu wykonania budynku w technologii lekkiej. W przypadku zmiany systemu
wykonania budynku w technologii lekkiej różnica w/w parametrów w porównaniu do budynku w
technologii tradycyjnej nie może przekroczyć 2%.
Na każdą zmianę technologii wykonania obiektu musi wyrazić zgodę Inwestor.
3.4 FORMA ARCHITEKTONICZNA.
Projektuje się dwa identyczne formą i funkcją, wolnostojące budynki jednokondygnacyjne,
niepodpiwniczone, z nieużytkowym poddaszem, przekryte dachem dwuspadowym.
Budynki o formie prostej, zaprojektowane na rzucie prostokąta. Przekryte dwuspadowym dachem z
połaciami o różnych kątach nachylenia, zorientowanym w kierunku północ-południe. Kolorystyka
obiektów stonowana, dostosowana do terenu oraz istniejących obiektów Parku NaukowoTechnologicznego.
Obiekty odsunięte od siebie i przesunięte względem siebie na odległości zapewniające
niezacienianie.
3.5 DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
Budynki są w pełni dostosowane do użytkowania przez osoby niepełnosprawne:
- przed wejściem do budynku znajduje się pochylnia,
-
toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych,
-
wewnątrz budynku nie stosuje się znaczących różnic poziomów posadzek.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
ARCUS
Projekt wykonawczy (zmiana „a”).
Współpraca UZ i BTU Cottbus w zakresie „zielonej energii” – podprojekt: Czynniki determinujące efektywność wykorzystania
energii cieplnej w budynkach mieszkalnych – budowa dwóch doświadczalnych budynków laboratoryjnych z zagospodarowaniem
terenu
Nr projektu ARCUS: 1407 52
strona nr 7
Europejska Współpraca Terytorialna - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej
Polska (województwo lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”
3.6 ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE.
3.6.1 WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE.
BUDYNEK NR 1 (wykonywany w technologii tradycyjnej):
Dach:
•
•
•
• 18mm
•
•
• 400mm
•
•
dachówka betonowa płaska w kolorze grafitowym
łaty
hydroizolacja z zaklejonymi zakładami
deskowanie pełne – płyta OSB-3
wiązar kratowy drewniany
wiatroizolacja
izolacja termiczna – wełna skalna ułożona w 2 warstwach, klasa A1, współczynnik
przewodzenia ciepła λ=0,04 W/m·K
paroizolacja
sufit podwieszany rastrowy na konstrukcji systemowej
Na dachu należy zastosować:
• płotki przeciwśnieżne na obydwu połaciach
• ławy kominiarskie na połaci południowej
• należy stosować systemowe rozwiązania producenta dachówki
• wszelkie przejście przez dach (kominy wentylacyjne, instalacja odgromowa itd.) należy montować
w systemowych dachówkach
Ściany:
• 240mm ściana murowana z betonu komórkowego (szczegóły wg proj. konstrukcji)
• 200mm izolacja termiczna – wełna skalna, klasa A1, współczynnik przewodzenia ciepła
λ=0,04 W/m·K
•
tynk barwiony w masie w kolorze NCS S 1502-R oraz NCS S 5502-R (pas pod okapem)
Ściana szczytowa:
• 240mm ściana murowana z betonu komórkowego
• 200mm izolacja termiczna – wełna skalna, klasa A1, współczynnik przewodzenia ciepła
λ=0,04 W/m·K
•
wiązar kratowy drewniany
•
pustka powietrzna
• 18mm płyta OSB-3 na podkonstrukcji
•
tynk barwiony w masie w kolorze NCS S 3502-R
Cokół:
• 240mm
•
• 200mm
•
wylewany z betonu (szczegóły wg proj. konstrukcji))
izolacja pionowa powłokowa
izolacja termiczna – styropian, współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,04 W/m·K
tynk mozaikowy w kolorze RAL 7036
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
ARCUS
Projekt wykonawczy (zmiana „a”).
Współpraca UZ i BTU Cottbus w zakresie „zielonej energii” – podprojekt: Czynniki determinujące efektywność wykorzystania
energii cieplnej w budynkach mieszkalnych – budowa dwóch doświadczalnych budynków laboratoryjnych z zagospodarowaniem
terenu
Nr projektu ARCUS: 1407 52
strona nr 8
Europejska Współpraca Terytorialna - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej
Polska (województwo lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”
BUDYNEK NR 2 (wykonywany w technologii lekkiej, szkieletowy, drewniany)
Dach:
•
•
•
• 18mm
•
•
• 160mm
•
•
•
•
•
•
dachówka płaska w kolorze grafitowym
łaty
hydroizolacja z zaklejonymi zakładami
deskowanie pełne – płyta OSB-3
wiązar kratowy drewniany
wiatroizolacja
izolacja termiczna – wełna skalna, klasa A1, współczynnik przewodzenia ciepła
λ=0,04 W/m·K
18mm płyta OSB-3
260mm izolacja termiczna – wełna skalna, klasa A1, współczynnik przewodzenia ciepła
λ=0,04 W/m·K
300mm belka stropowa
18mm płyta OSB-3 – strona wewnętrzna
paroizolacja
sufit podwieszany – płyta ogniochronna, zabezpieczająca strop do REI 30, rodzaj i
grubość wg producenta wybranego systemu
UWAGA:
W przypadku zastosowania płyty ognioochronnej konstrukcyjnej (o parametrach wytrzymałościowych
odpowiadających płycie OSB-3), nie ma potrzeby stosowania płyty OSB-3 od strony wewnętrznej
konstrukcji stropu.
Na dachu należy zastosować:
• płotki przeciwśnieżne na obydwu połaciach
• ławy kominiarskie na połaci południowej
• należy stosować systemowe rozwiązania producenta dachówki
• wszelkie przejście przez dach (kominy wentylacyjne, instalacja odgromowa itd.) należy montować
w systemowych dachówkach
Ściany:
•
•
•
•
•
•
płyta ogniochronna, zabezpieczająca ściany do EI 30, rodzaj i grubość wg producenta
wybranego systemu
15mm płyta OSB-3 – strona wewnętrzna
160mm słupki ścienne, przestrzenie pomiędzy słupkami wypełnione wełną skalną
15mm płyta OSB-3 – strona zewnętrzna
180mm izolacja termiczna – wełna skalna, klasa A1, współczynnik przewodzenia ciepła
λ=0,04 W/m·K
tynk barwiony w masie w kolorze NCS S 1502-R oraz NCS S 5502-R (pas pod okapem)
UWAGA:
W przypadku zastosowania płyty ognioochronnej konstrukcyjnej (o parametrach wytrzymałościowych
odpowiadających płycie OSB-3), nie ma potrzeby stosowania płyty OSB-3 od strony wewnętrznej
konstrukcji ściany.
Ściana szczytowa:
• 15mm płyta OSB-3
• 160mm słupki ścienne, przestrzenie pomiędzy słupkami wypełnione wełną skalną
• 15mm płyta OSB-3
• 180mm izolacja termiczna – wełna skalna, klasa A1, współczynnik przewodzenia ciepła
λ=0,04 W/m·K
•
wiązar kratowy drewniany
•
pustka powietrzna
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
ARCUS
Projekt wykonawczy (zmiana „a”).
Współpraca UZ i BTU Cottbus w zakresie „zielonej energii” – podprojekt: Czynniki determinujące efektywność wykorzystania
energii cieplnej w budynkach mieszkalnych – budowa dwóch doświadczalnych budynków laboratoryjnych z zagospodarowaniem
terenu
Nr projektu ARCUS: 1407 52
strona nr 9
Europejska Współpraca Terytorialna - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej
Polska (województwo lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”
•
•
18mm
Cokół:
• 240mm
•
• 150mm
•
płyta OSB-3 na podkonstrukcji
tynk barwiony w masie w kolorze NCS S 3502-R
wylewany z betonu
izolacja pionowa powłokowa
izolacja termiczna – styropian, współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,04 W/m·K
tynk mozaikowy w kolorze RAL 7036
BUDYNEK NR 1, BUDYNEK NR 2
Opaska odwadniająca (obwodowa):
• 100mm kruszywo płukane o uziarnieniu 32mm
• 300mm kruszywo płukane o uziarnieniu 8/16mm
•
grunt rodzimy
•
krawężnik chodnikowy
Okna:
• profile PCW (minimum pięciokomomorowe, dodatkowo ocieplone materiałem izolacyjnym),
okleina w kolorze RAL 7036
• wypełnienie szybą zespoloną (minimum potrójne szklenie z wypełnieniem gazem szlachetnym)
• szyby z powłoką niskoemisyjną (szyba zewnętrzna na stronie wewnętrznej, szyba wewnętrzna na
stronie zewnętrznej)
• okucia i klamki systemowe
• okna wyposażone w rolety zewnętrzne w kolorze RAL 7036
• skrzynka rolety ukryta w nadprożu, w warstwie ocieplenia
• prowadnice we wnęce okiennej
• w profilach okiennych montowane czujki kontaktronowe
• całkowity współczynnik przenikania ciepła nie wyższy niż 0,8 W/m2K
• współczynnik przepuszczalności promieniowania słonecznego powyżej 50%
Przykład systemu rolet ukrytych w nadprożu:
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
ARCUS
Projekt wykonawczy (zmiana „a”).
Współpraca UZ i BTU Cottbus w zakresie „zielonej energii” – podprojekt: Czynniki determinujące efektywność wykorzystania
energii cieplnej w budynkach mieszkalnych – budowa dwóch doświadczalnych budynków laboratoryjnych z zagospodarowaniem
terenu
Nr projektu ARCUS: 1407 52
strona nr 10
Europejska Współpraca Terytorialna - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej
Polska (województwo lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”
Parapety:
• wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, malowane w kolorze RAL 7036
Drzwi:
• drzwi pełne PCW, okleina w RAL 7036
• klamki i okucia systemowe
• w drzwiach zamontować czujki kontaktronowe
• całkowity współczynnik przenikania ciepła nie wyższy niż 0,8 W/m2K
Schody zewnętrzne, pochylnia:
• kostka brukowa brukowa w kolorze grafitowym
• podbudowa chodnikowa
Pochwyt:
• pochwyty oraz słupki stalowe, malowane w kolorze RAL 7036
Rynny, rury spustowe
• wykonane z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,5mm, malowane w kolorze RAL 7036, rury
spustowe średnicy 100mm, z rewizją na każdej rurze, rynny o średnicy 150mm,
Wycieraczka:
• wycieraczki wejściowe, systemowe, naprzemiennie guma i szczotki
Na dachu należy zastosować:
• płotki przeciwśnieżne na obydwu połaciach
• ławy kominiarskie na połaci południowej
• należy stosować systemowe rozwiązania producenta dachówki
• wszelkie przejście przez dach (kominy wentylacyjne, instalacja odgromowa itd.) należy montować
w systemowych dachówkach
Napisy na elewacji:
• litery przestrzenne wykonane ze styroduru,
• grubość liter 3cm,
• wysokość liter 25cm,
• napis pomalowany w kolorze RAL 7016
3.6.2 WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE.
Posadzki:
P.00.01
•
• 55mm
•
•
•
•
•
•
Posadzka na gruncie (pomieszczenia suche)
malowanie farbą do betonu (wg opisu „wykończenie aranżacyjne”)
jastrych cementowy pływający, zbrojony krzyżowo siatką fi 6 co 10cm
(Uwaga: nie dopuszcza się stosowania zbrojenia rozproszonego)
izolacja przeciwwilgociowa – folia PE
300mm izolacja termiczna – wełna mineralna posadzkowa ułożona w dwóch warstwach, klasa
A1, współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,04 W/m·K, naprężenie ściskające przy 10%
odkształceniu względnym ≥ 50 kPa, siła ściskająca pod obciążeniem punktowym
dającym odkształcenie 5mm ≥ 500 N,
Uwaga: nie dopuszcza się stosowania wełny mineralnej o parametrach gorszych, niż
wyżej wskazane, w szczególności w zakresie odkształceń wełny mineralnej.
izolacja przeciwwilgociowa – 2x folia budowlana
150mm płyta betonowa (szczegóły wg proj. konstrukcji)
zagęszczony piasek (wysokość wg projektu drogowego)
grunt rodzimy
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
ARCUS
Projekt wykonawczy (zmiana „a”).
Współpraca UZ i BTU Cottbus w zakresie „zielonej energii” – podprojekt: Czynniki determinujące efektywność wykorzystania
energii cieplnej w budynkach mieszkalnych – budowa dwóch doświadczalnych budynków laboratoryjnych z zagospodarowaniem
terenu
Nr projektu ARCUS: 1407 52
strona nr 11
Europejska Współpraca Terytorialna - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej
Polska (województwo lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”
P.00.02
• 15mm
•
•
•
•
•
•
•
•
Posadzka na gruncie (pomieszczenia mokre)
płytki gresowe na zaprawie klejowej + gruntowanie (wg opisu „wykończenie
aranżacyjne”)
izolacja przeciwwodna powłokowa
55mm jastrych cementowy pływający, zbrojony krzyżowo siatką fi 6 co 10cm
(Uwaga: nie dopuszcza się stosowania zbrojenia rozproszonego)
izolacja przeciwwilgociowa – folia PE
300mm izolacja termiczna – wełna mineralna posadzkowa ułożona w dwóch warstwach, klasa
A1, współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,04 W/m·K, naprężenie ściskające przy 10%
odkształceniu względnym ≥ 50 kPa, siła ściskająca pod obciążeniem punktowym
dającym odkształcenie 5mm ≥ 500 N,
Uwaga: nie dopuszcza się stosowania wełny mineralnej o parametrach gorszych niż
wyżej wskazane, w szczególności w zakresie odkształceń wełny mineralnej.
izolacja przeciwwilgociowa – 2x folia budowlana
150mm płyta betonowa
zagęszczony piasek (wysokość wg projektu drogowego)
grunt rodzimy
Ściany instalacyjne:
• wykonane z płyt g-k tzw. „zielone” na konstrukcji systemowej, pomiędzy profilami umieszczona
izolacja akustyczna, wewnątrz umieszczony stelaż pod umywalkę lub WC
Drzwi:
• do pomieszczeń – drzwi pełne, wypełnienie płytą wiórową otworową, rama skrzydła wykonana
z klejonki drewna iglastego, drzwi wyposażone w systemowe klamki oraz wkładki patentowe,
•
do pomieszczeń sanitarnych – drzwi pełne, wypełnienie płytą wiórową otworową, rama skrzydła
z klejonki drewna iglastego, z podcięciem wentylacyjnym, drzwi wyposażone w systemowe klamki
oraz w blokadę łazienkową,
Ościeżnice:
• do wszystkich pomieszczeń – ościeżnica metalowa kątowa, wyposażona w zawiasy oraz
uszczelkę gumową,
Parapety wewnętrzne:
• wykonane z konglomeratu, grubości 30mm
Kanały wentylacyjne
• wykonane z systemowych pustaków wentylacyjnych, betonowych
• przekrój kanału wentylacyjnego 0,02m2
• na kanałach grawitacyjnych zamontować przepustnice szczelne DN160 z siłownikiem
• wyprowadzone ponad dach (min. 30cm do dolnego poziomu otworu wentylacyjnego) i zakończone
czapą betonową systemową
• powyżej dachu otynkować tynkiem barwionym w masie w kolorze NCS S 3502-R
BUDYNEK NR 1
Ściany działowe:
• murowane z cegły silikatowej drążonej gr. 8cm, otynkowane obustronnie (szczegóły wg proj.
konstrukcji)
Ściana wewnętrzna nośna:
• 240mm ściana murowana z cegły silikatowej drążonej, otynkowane obustronnie (szczegóły wg
proj. konstrukcji)
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
ARCUS
Projekt wykonawczy (zmiana „a”).
Współpraca UZ i BTU Cottbus w zakresie „zielonej energii” – podprojekt: Czynniki determinujące efektywność wykorzystania
energii cieplnej w budynkach mieszkalnych – budowa dwóch doświadczalnych budynków laboratoryjnych z zagospodarowaniem
terenu
Nr projektu ARCUS: 1407 52
strona nr 12
Europejska Współpraca Terytorialna - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej
Polska (województwo lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”
BUDYNEK NR 2
Ściany działowe:
• 25mm 2x płyta gipsowo – kartonowa gr. 12,5mm
•
profile systemowe
• 50mm izolacja akustyczna – wełna szklana, klasa A1
• 25mm 2x płyta gipsowo – kartonowa gr. 12,5mm
Ściana wewnętrzna nośna:
•
płyta ogniochronna, zabezpieczająca ściany do EI 30, rodzaj i grubość wg producenta
wybranego systemu
• 15mm płyta OSB-3
• 160mm słupki ścienne, przestrzenie pomiędzy słupkami wypełnione wełną skalną, klasy A1
• 15mm płyta OSB-3
•
płyta ogniochronna, zabezpieczająca ściany do EI 30, rodzaj i grubość wg producenta
wybranego systemu
UWAGA:
W przypadku zastosowania płyty ognioochronnej konstrukcyjnej (o parametrach wytrzymałosciowych
odpowiadających płycie OSB-3), nie ma potrzeby stosowania płyty OSB-3 od strony wewnętrznej i
zewnętrznej konstrukcji ściany.
BUDYNEK NR 1, BUDYNEK NR 2:
Wykończenie ścian:
Tynk I
Tynk cementowo-wapienny kat. III, zagruntować, wykonać gładź gipsową, zagruntować
Tynk II
Gładź szpachlowa gipsowa na płytach g-k, zagruntować
Tynk III
Tynk cementowo-wapienny kat. III na siatce, zagruntować, wykonać gładź gipsową,
zagruntować
Typ W1
Malowanie farbą akrylową lub lateksową
Typ W2
Płytki ścienne do wysokości min. 2,00m, pod płytkami izolacja przeciwwodna
powłokowa, powyżej malowanie farbą akrylową lub lateksową
Typ W3
Fartuch z płytek ściennych, szerokość 1,20m, wysokość min. 2,00m, pod płytkami
izolacja przeciwwodna powłokowa, pozostała część ściany malowana farbą akrylową
lub lateksową
Rodzaje sufitów:
Typ A
Sufit podwieszany rastrowy 600x600mm, z płyt z wełny szklanej, na konstrukcji
systemowej
Typ B
Sufit podwieszany rastrowy 600x600mm, z płyt z wełny szklanej, na konstrukcji
systemowej, konstrukcja w klasie korozyjności atmosfery C3 i trwałości w klasie C
Typ C
Sufit podwieszany z płyt ognioochronnych, w zależności od wybranego systemu płyty
dostarczone w stanie wykończonym, lub wykonać gładź szpachlową i pomalować farbą
akrylową lub lateksową w kolorze białym
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
ARCUS
Projekt wykonawczy (zmiana „a”).
Współpraca UZ i BTU Cottbus w zakresie „zielonej energii” – podprojekt: Czynniki determinujące efektywność wykorzystania
energii cieplnej w budynkach mieszkalnych – budowa dwóch doświadczalnych budynków laboratoryjnych z zagospodarowaniem
terenu
Nr projektu ARCUS: 1407 52
strona nr 13
Europejska Współpraca Terytorialna - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej
Polska (województwo lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”
BUDYNEK NR 1, BUDYNEK NR 2 – WYKOŃCZENIE ARANŻACYJNE
Posadzka:
Łazienka (pom. nr 0.7) – zastosować gres z przeznaczeniem do pomieszczeń mokrych, klasa R10,
o wymiarach 60x60cm, w odcieniach beżu. W posadzce zastosować systemowe wpusty podłogowe,
z kratką ze stali nierdzewnej.
Wiatrołap (pom. nr 0.1), Hall / zaplecze szatniowe (pom. nr 0.2), Pomieszczenie techniczne (pom. nr
0.3) w obszarze pod zbiornikami – zastosować płytki gresowe podłogowe o wymiarach 60x60cm,w
odcieniach beżu.
Pozostałe pomieszczenia – malowane farbą do betonu w kolorze RAL 1019.
Ściany:
Łazienka (pom. nr 0.7) – zastosować płytkę ścienną o wymiarach 60x60cm, w odcieniach beżu,
układać do wysokości min. 2,0m. Powyżej lini płytek ściany malować farbami lateksowymi z
przeznaczeniem do pomieszczeń o zwiększonej wilgotności w kolorze NCS S 1502-Y50R. Nad
umywalką zamontować lustro zlicowane z powierzchnią płytki, o wymiarach 80x100cm
W aneksie kuchennym (pom. nr 0.5) nad powyżej blatu kuchennego zastosować płytki ścienne o
formacie 60x60cm, w kolorze beżowym, na wysokość 60cm.
W pozostałych pomieszczeniach ściany malowane farbami lateksowymi w kolorze NCS S 1502Y50R.
Sufit:
We wszystkich pomieszczeniach zastosować sufity podwieszane rastrowe, płyty o formacie 60x60cm,
na konstrukcji systemowej. Płyty w kolorze białym. W łazience zastosować sufit dla pomieszczeń o
zwiększonej wilgotności.
Drzwi wewnętrzne i ościeżnice:
Skrzydła drzwiowe pełne, w kolorze RAL 7036.
Ościeżnice metalowe, w kolorze RAL 7036.
Drzwi do łazienki z otworami lub podcięciem wentylacyjnym, wyposażone w zamek łazienkowy.
Pozostałe drzwi wyposażone w zamek metalowy. Klamki ze stali nierdzewnej.
Okna, drzwi zewnętrzne:
Wykonane z pvc w kolorze RAL 7036.
Parapety wewnętrzne:
Parapety z konglomeratu w kolorze szarym, dopasowanym do okien w kolorze RAL 7036.
Parapety zewnętrzne:
Stalowe ocynkowane, malowane w kolorze RAL 7036.
Elewacja:
- Tynk w kolorze NCS S 1502-R – do poziomu podbitki dachu
- Tynk w kolorze NCS S 3502-R – ściana szczytowa
- Tynk w kolorze NCS S 5502-R – opaska nad otworami okiennymi
- Cokół – tynk mozaikowy w kolorze RAL 7036
Oświetlenie budynku:
- Przy wejściu do budynków (elewacja północna) zamontowana plafoniera z wbudowanym
czujnikeim ruchu – typ wg projektu elektrycznego
- Na elewacjach południowej (budynek nr 1, 2), wschodniej (budynek nr 2) oraz zachodniej
(budynek nr 1) zamontowane projektory z wbudowaną czujką ruchu – typ wg projektu
elektrycznego
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
ARCUS
Projekt wykonawczy (zmiana „a”).
Współpraca UZ i BTU Cottbus w zakresie „zielonej energii” – podprojekt: Czynniki determinujące efektywność wykorzystania
energii cieplnej w budynkach mieszkalnych – budowa dwóch doświadczalnych budynków laboratoryjnych z zagospodarowaniem
terenu
Nr projektu ARCUS: 1407 52
strona nr 14
Europejska Współpraca Terytorialna - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej
Polska (województwo lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”
Dach:
Dachówka płaska typu tegalit w kolorze RAL 7016
Rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie – blacha stalowa powlekana w kolorze RAL 7016
Wyposażenie łazienki:
Umywalka ceramiczna o szer. 70cm, z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych, w kolorze
białym. Umywalka wisząca, z otworem na armaturę, z zestawem montażowym wg systemu
producenta. Poręcz umywalkowa kątowa długości 60 cm, prawa i lewa, wykonana ze stali
nierdzewnej.
Miska ustępowa lejowa w kolorze białym z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych, wisząca, ze
spłuczką 3/6l. Deska sedesowa biała z duroplastu, z zawiasami chromowanymi. Miska ustępowa
montowana na stelażu systemowym.
Poręcze uchylne łukowe kątowe ze stali nierdzewnej, długości 80cm.
Bateria umywalkowa stojąca z przedłużonym uchwytem, dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
Bateria natryskowa – podtynkowa, z zestawem natryskowym (słuchawka jednofunkcyjna, wąż
natryskowy, zintegrowana podstawka na mydło)
Poręcz prysznicowa z ramieniem pionowym. Siedzisko prysznicowe uchylne z oparciem.
Wieszak zasłony prysznicowej do montażu narożnego z zasłonką prysznicową.
Wszystkie poręcze wykonane ze stali chromowanej.
3.7 IZOLACJE.
3.7.1 IZOLACJE TERMICZNE
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
• 200mm – wełna skalna, klasa A1, współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,04 W/m·K
(budynek nr 1)
• 180mm – wełna skalna, klasa A1, współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,04 W/m·K
(budynek nr 2)
• 160mm – wełna skalna, klasa A1, współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,04 W/m·K
(budynek nr 2)
ŚCIANY COKOŁOWE
• 200mm – styropian fasadowy, współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,04 W/m·K
(budynek nr 1)
• 160mm – styropian fasadowy, współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,04 W/m·K
(budynek nr 2)
PODŁOGA NA GRUNCIE
• 300mm – wełna mineralna posadzkowa, ułożona w dwóch warstwach, klasa A1, współczynnik
przewodzenia ciepła λ=0,04 W/m·K, naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu
względnym ≥ 50 kPa, siła ściskająca pod obciążeniem punktowym dającym
odkształcenie 5mm ≥ 500 N,
DACH
• 2x 200mm – wełna skalna, klasa A1, współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,04 W/m·K
(budynek nr 1)
• 160mm + 260mm– wełna skalna, klasa A1, współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,04 W/m·K
(budynek nr 2)
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
ARCUS
Projekt wykonawczy (zmiana „a”).
Współpraca UZ i BTU Cottbus w zakresie „zielonej energii” – podprojekt: Czynniki determinujące efektywność wykorzystania
energii cieplnej w budynkach mieszkalnych – budowa dwóch doświadczalnych budynków laboratoryjnych z zagospodarowaniem
terenu
Nr projektu ARCUS: 1407 52
strona nr 15
Europejska Współpraca Terytorialna - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej
Polska (województwo lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”
3.7.2 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
PODŁOGA NA GRUNCIE
•
folia PE
PODŁOGA NA GRUNCIE W POMIESZCZENIACH MOKRYCH
•
izolacja przeciwwodna powłokowa
•
folia PE
ŚCIANY COKOŁOWE
•
izolacja pionowa powłokowa
3.8 OCHRONA CIEPLNA BUDYNKU.
Minimalne współczynniki przenikania ciepła dla projektowanych budynków:
- Ściany
U = 0,14 W/m²K
-
Dach
U = 0,086 W/m²K
-
Posadzka na gruncie
U = 0,14 W/m²K
-
Okna, drzwi
U = 0,80 W/m²K
3.9 WYPOSAŻENIE BUDOWLANO – INSTALACYJNE.
Wyposażenie budowlano-instalacyjne wg opracowań:
• „Projekt instalacji sanitarnych”, pkt. 6 projektu.
•
„Projekt instalacji elektrycznych”, pkt. 7 projektu.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
ARCUS
Projekt wykonawczy (zmiana „a”).
Współpraca UZ i BTU Cottbus w zakresie „zielonej energii” – podprojekt: Czynniki determinujące efektywność wykorzystania
energii cieplnej w budynkach mieszkalnych – budowa dwóch doświadczalnych budynków laboratoryjnych z zagospodarowaniem
terenu
Nr projektu ARCUS: 1407 52
strona nr 16
Europejska Współpraca Terytorialna - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej
Polska (województwo lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”
3.10 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ.
O.2
2800
1550
Rozwieralno
-uchylne
Blacha
stalowa
ocynkowana
Skrzynka
rolety ukryta w
nadprożu,
konglomerat
profile PCW,
wypełnienie
szybą
zespoloną z
powłoką
niskoemisyjną
całkowity
współczynnik
przenikania
ciepła
nie
wyższy niż 0,8
W/m2K,
współczynnik
przepuszczaln
ości
promieniowani
a słonecznego
powyżej 50%
Budynek nr 2
Ilość
konglomerat
Budynek nr 1
blacha
stalowa
ocynkowana
Uwagi
Rozwieralno
-uchylne
Parapet wewnętrzny
Wysokość otworu w
stanie surowym [mm]
1550
Parapet zewnętrzny
1700
Sposób otwierania
O.1
Szerokość otworu w
stanie surowym [mm]
Okno poz. nr
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
5
5
1
1
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
ARCUS
Projekt wykonawczy (zmiana „a”).
Współpraca UZ i BTU Cottbus w zakresie „zielonej energii” – podprojekt: Czynniki determinujące efektywność wykorzystania
energii cieplnej w budynkach mieszkalnych – budowa dwóch doświadczalnych budynków laboratoryjnych z zagospodarowaniem
terenu
Nr projektu ARCUS: 1407 52
strona nr 17
Europejska Współpraca Terytorialna - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej
Polska (województwo lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”
Ilość
Budynek nr 1
Drzwi
zewnętrzne
dwuskrzydłowe,
całkowity
współczynnik
przenikania
ciepła nie
wyższy niż 0,8
W/m2K
1
1
Uwagi
Budynek nr 1
Podcięcie wentylacyjne
Wymagania p.poż.
Wysokość otworu w
świetle ościeżnicy [mm]
Szerokość otworu w
świetle ościeżnicy [mm]
Wysokość otworu w
stanie surowym [mm]
Drzwi poz. nr
Szerokość otworu w
stanie surowym [mm]
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
DZ.1
1300
2080
1200
2000
-
D.1
1000
2080
900
2000
-
-
Drzwi
wewnętrzne
3
3
D.2
1000
2080
900
2000
-
X
Drzwi
wewnętrzne
1
1
D.3
1300
2080
1200
2000
-
X
Drzwi
wewnętrzne
dwuskrzydłowe
1
1
-
3.11 ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ, WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI.
BUDYNEK NR 1
Nr
pomiesz
Nazwa pomieszczenia
0.1
Wiatrołap
0.2
Powierzchnia
użytkowa [m²]
Posadzka
Sufit
Ściany
4,16
P.00.01
Typ A
Typ I / W1
Hall / zaplecze szatniowe
18,11
P.00.01
Typ A
Typ I / W1
0.3
Pokój
17,49
P.00.01
Typ B
Typ I / W1
0.4
Pokój
20,34
P.00.01
Typ A
Typ I / W1
0.5
Salon / aneks kuchenny
37,64
P.00.01
Typ A
Typ I, Typ II / W1, W3
0.6
Pokój
17,84
P.00.01
Typ A
Typ I, Typ II / W1
0.7
Łazienka
6,71
P.00.02
Typ B
Typ I, Typ II / W2
RAZEM:
122,29
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
ARCUS
Projekt wykonawczy (zmiana „a”).
Współpraca UZ i BTU Cottbus w zakresie „zielonej energii” – podprojekt: Czynniki determinujące efektywność wykorzystania
energii cieplnej w budynkach mieszkalnych – budowa dwóch doświadczalnych budynków laboratoryjnych z zagospodarowaniem
terenu
Nr projektu ARCUS: 1407 52
strona nr 18
Europejska Współpraca Terytorialna - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej
Polska (województwo lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”
BUDYNEK NR 2
Nr
pomiesz
Nazwa pomieszczenia
0.1
Wiatrołap
0.2
Powierzchnia
użytkowa [m²]
Posadzka
Sufit
Ściany
4,12
P.00.01
Typ C
Typ II, Typ III / W1
Hall / zaplecze szatniowe
18,01
P.00.01
Typ C
Typ II, Typ III / W1
0.3
Pokój
17,70
P.00.01
Typ C
Typ II, Typ III / W1
0.4
Pokój
20,56
P.00.01
Typ C
Typ II, Typ III / W1
0.5
Salon / aneks kuchenny
38,11
P.00.01
Typ C
Typ II, Typ III / W1, W3
0.6
Pokój
18,15
P.00.01
Typ C
Typ II, Typ III / W1
0.7
Łazienka
6,71
P.00.02
Typ C
Typ II / W2
RAZEM:
123,36
Opracowanie:
mgr inż. arch. Barbara Molęda
inż. Agata Bojdys
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
ARCUS
Projekt wykonawczy (zmiana „a”).
Współpraca UZ i BTU Cottbus w zakresie „zielonej energii” – podprojekt: Czynniki determinujące efektywność wykorzystania
energii cieplnej w budynkach mieszkalnych – budowa dwóch doświadczalnych budynków laboratoryjnych z zagospodarowaniem
terenu
Nr projektu ARCUS: 1407 52
strona nr 19
Europejska Współpraca Terytorialna - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej
Polska (województwo lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”
3.12 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ BUDYNKU.
3.12.1 INFORMACJE WSTĘPNE
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Inwestora, w żadnym z obiektów nie przewiduje się
stałego pobytu ludzi. Odczyty wyników badań z poszczególnych czujników (umieszczonych na
stałe w poszczególnych przegrodach i na poszczególnych urządzeniach) odbywać się będzie
w innym obiekcie Uniwersytetu Zielonogórskiego (przesył danych światłowodem). Dlatego też,
przewiduje się, że pobyt ludzi będzie czasowy (2-4 godziny) i głównie będzie związany
z naprawami i konserwacją obiektu.
Teren inwestycji nie jest objęty ochroną konserwatorską.
3.12.2 PODSTAWOWE DANE CHARAKTERYSTYCZNE OBIEKTÓW
Projektowane budynki
podpiwniczenia.
są
obiektami
wolnostojącymi,
jednokondygnacyjnymi,
bez
Szczegółowe zestawienie charakterystycznych danych użytkowych budynku zawarto w opisie
części architektonicznej oraz w projekcie budowlanym zagospodarowania terenu. Poniżej
zestawiono dane podstawowe.
Podstawowe dane charakterystyczne obiektów:
Budynek nr 1
Budynek nr 2
Powierzchnia zabudowy
150,94 m2
148,72 m2
Powierzchnia całkowita
129,41 m2
130,57 m2
Powierzchnia użytkowa
122,29 m2
123,36 m2
Kubatura
761,19 m3
779,74 m3
Ilość kondygnacji nadziemnych
1
1
Ilość kondygnacji podziemnych
brak
brak
Funkcje pomieszczeń (dotyczy obydwu budynków):
ƒ wiatrołap,
ƒ hall/zaplecze szatniowe,
ƒ łazienka,
ƒ pokoje, w tym jeden z aneksem kuchennym.
3.12.3 ODLEGŁOŚCI OD OBIEKTÓW SĄSIEDNICH
Zaprojektowane budynki zlokalizowane są w następujących odległościach od innych obiektów
budowlanych:
Odległości od granicy działki (działka 15/60):
ƒ od granicy działki po stronie zachodniej:
o budynek nr 1 Æ
ok. 6,05 – 7,5m
o budynek nr 2 Æ
ok. 49,5 – 57,0m
ƒ
od granicy działki po stronie wschodniej:
o budynek nr 1 Æ
ok. 121,0 – 125,0m
o budynek nr 2 Æ
ok. 165,0 – 169,0m
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
ARCUS
Projekt wykonawczy (zmiana „a”).
Współpraca UZ i BTU Cottbus w zakresie „zielonej energii” – podprojekt: Czynniki determinujące efektywność wykorzystania
energii cieplnej w budynkach mieszkalnych – budowa dwóch doświadczalnych budynków laboratoryjnych z zagospodarowaniem
terenu
Nr projektu ARCUS: 1407 52
strona nr 20
Europejska Współpraca Terytorialna - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej
Polska (województwo lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”
ƒ
od granicy działki po stronie północnej:
o budynek nr 1 Æ
ok. 90,90 – 199,97m
o budynek nr 2 Æ
ok. 77,20 – 86,30m
ƒ
od granicy działki po stronie południowej:
o budynek nr 1 Æ
20,0m
o budynek nr 2 Æ
15,0m
Odległości od budynków istniejących i projektowanych:
ƒ projektowane budynki pomiędzy sobą: Æ 15m (kierunek wschód-zachód),
ƒ przesunięcie budynków pomiędzy sobą: Æ 5m (kierunek północ-południe),
ƒ od najbliższego budynku sąsiedniego:
Æ powyżej 130 m (budynek na działce nr 15/42)
Odległości od dróg istniejących i projektowanych:
ƒ od drogi po stronie wschodniej:
o budynek nr 1 Æ
ok. 6,05 – 7,5m
o budynek nr 2 Æ
ok. 49,5 – 57,0m
ƒ
od drogi po stronie południowej:
o budynek nr 1 Æ
20,0m
o budynek nr 2 Æ
15,0m
Budynki zostały zlokalizowane na działce niezabudowanej, nieuzbrojonej, bez drzew i krzewów.
3.12.4 PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE OBIEKTÓW (dotyczy obydwu obiektów)
Szczegółowe dane dotyczące wyposażenia w instalacje obiektów zawarto w opisie części instalacje
sanitarne i instalacje elektryczne niniejszego opracowania. Sieci i przyłącza opisano w projekcie
budowlanym zagospodarowania terenu.
Każdy z obiektów wyposażony jest w niżej wymienione instalacje:
Instalacje sanitarne i mechaniczne:
ƒ kanalizację sanitarną,
ƒ kanalizację deszczową,
ƒ wentylację mechaniczną (centrala wentylacyjna z rekuperacją),
ƒ instalację wody zimnej i ciepłej,
ƒ instalację centralnego ogrzewania
Æ ogrzewanie elektryczne grzejnikowe - etap I badań
Æ ogrzewanie podłogowe jako wspomaganie ogrzewania elektrycznego – dotyczy
wyłącznie budynku realizowanego w technologii lekkiej (układ połączony z instalacją
solarną) - etap II badań.
ƒ gruntowy wymiennik ciepła,
ƒ ogniwa fotowoltaiczne (umieszczone na jednym dachu)
Instalacje elektryczne i teletechniczne:
ƒ przyłącza elektryczne,
ƒ instalację oświetleniową,
ƒ instalację siłową i gniazd wtyczkowych,
ƒ instalację uziemiającą,
ƒ system wykrywania pożaru,
ƒ sieć komputerową,
ƒ system monitoringu CCTV.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
ARCUS
Projekt wykonawczy (zmiana „a”).
Współpraca UZ i BTU Cottbus w zakresie „zielonej energii” – podprojekt: Czynniki determinujące efektywność wykorzystania
energii cieplnej w budynkach mieszkalnych – budowa dwóch doświadczalnych budynków laboratoryjnych z zagospodarowaniem
terenu
Nr projektu ARCUS: 1407 52
strona nr 21
Europejska Współpraca Terytorialna - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej
Polska (województwo lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”
Układ technologiczny jest przeznaczony do przeprowadzania badań laboratoryjnych odnawialnych
źródeł energii z wykorzystaniem energii geotermii chłodnej, energii pierwotnej z powietrza, energii
pierwotnej słońca. Dodatkową funkcją będzie ogrzewanie z układu pomieszczeń laboratoryjnych
oraz produkcji ciepłej wody użytkowej dla potrzeb obiektu.
Projektuje się sygnalizację alarmu pożarowego – wymaganie Inwestora.
3.12.5 PARAMETRY POŻAROWE WYSTĘPUJĄCYCH SUBSTANCJI PALNYCH
Do podstawowych materiałów palnych występujących w budynku należy zaliczyć typowe materiały
stanowiące wyposażenie budynków zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi, jak np. papier,
drewno i wyroby drewnopochodne, tworzywa sztuczne, tkaniny naturalne i sztuczne.
3.12.6 PRZEWIDYWANA GĘSTOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO
Dla pomieszczeń ZL gęstości obciążenia ogniowego nie oblicza się.
Gęstość obciążenia ogniowego dla pomieszczeń technicznych przyjmuje się bez obliczeń, na
poziomie do 500 MJ/m².
3.12.7 KLASYFIKACJA POMIESZCZEŃ DO KATEGORII ZAGROŻENIA LUDZI
ƒ Klasyfikacja budynku ze względu na wysokość:
Budynek(i) niski (N) – wysokość do poziomu terenu do kalenicy dachu = ok. 6,3m
ƒ
Kategoria zagrożenia ludzi:
Cały budynek zakwalifikowano do kategorii zagrożenia ludzi ZL III
3.12.8 POMIESZCZENIA ZAGROŻONE WYBUCHEM
W obszarze objętym opracowaniem nie występują pomieszczenia i obszary zagrożone wybuchem –
bez zmian w stosunku do stanu istniejącego.
3.12.9 KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ
Strefy pożarowe odpowiadają klasie odporności pożarowej dla budynku „D”
Poszczególne elementy budynku powinny spełniać następujące warunki minimalnej klasy
odporności ogniowej:
ƒ główna konstrukcja nośna: R 30
ƒ konstrukcja dachu:
nie stawia się wymagań
ƒ strop:
REI 30
ƒ ściana zewnętrzne:
EI 30
ƒ ściany wewnętrzne:
nie stawia się wymagań
ƒ przekrycie dachu:
nie stawia się wymagań
3.12.10
PODZIAŁ BUDYNKU NA STREFY POŻAROWE
Dopuszczalna wielkość strefy pożarowej dla budynku administracyjnego ZL III, niskiego wynosi
10 000m².
Powierzchnia użytkowa obydwu budynków (łącznie) wynosi ok. 300m².
W żadnych z budynków nie ma pomieszczeń, które wymagają wydzielenia stanowiącego odrębną
strefę pożarową.
Mając na uwadze powyższe, obydwa budynki zaliczono do jednej strefy pożarowej.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
ARCUS
Projekt wykonawczy (zmiana „a”).
Współpraca UZ i BTU Cottbus w zakresie „zielonej energii” – podprojekt: Czynniki determinujące efektywność wykorzystania
energii cieplnej w budynkach mieszkalnych – budowa dwóch doświadczalnych budynków laboratoryjnych z zagospodarowaniem
terenu
Nr projektu ARCUS: 1407 52
strona nr 22
Europejska Współpraca Terytorialna - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej
Polska (województwo lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”
3.12.11
WARUNKI EWAKUACJI
- z pomieszczeń budynku zapewnione jest wyjście ewakuacyjne, prowadzące bezpośrednio
na zewnątrz. Drzwi dwuskrzydłowe o szerokości w świetle 120cm, otwierane na zewnątrz,
przy czym jedno skrzydło jest nieblokowane o szerokości 90 cm,
- długości dojść nie przekracza dopuszczalnej długości wynoszącej 30m (przy jednym
dojściu), przy czym nie przekroczona jest długość poziomej drogi ewakuacyjnej,
wynoszącej 20m;
- maksymalna ilość osób przebywających w obszarze budynku - poniżej 50,
- szerokość przejść ewakuacyjnych w pomieszczeniu przeznaczonych na pobyt ludzi
ustalono proporcjonalnie do liczby osób, przyjmując co najmniej 0,6m na 100 osób lecz nie
mniej niż 0,9m.
- szerokość wyjść ewakuacyjnych z pomieszczeń dostosowana jest do liczy osób mogących
w nich przebywać. Łączną szerokość drzwi w świetle obliczono proporcjonalnie do liczby
osób, przyjmując, co najmniej 0,6m na 100 osób, przy czym przyjęto minimalną szerokość
w świetle ościeżnicy 0,9m.
- Nie występują pomieszczenia, dla których należałoby wyposażyć drzwi w urządzenia
antypaniczne.
3.12.12
WYKOŃCZENIE WNĘTRZ I WYPOSAŻENIE STAŁE.
- W projektowanym budynku elementy wykończenia i wyposażenia stałego wykonane będą
z materiałów, co najmniej trudno zapalnych.
- Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone wykonane zostaną z certyfikowanych materiałów
niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia.
- Wprowadza się zakaz stosowania do wykończenia wnętrz i w celach reklamowych (tablice,
banery itd.), materiałów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo
toksyczne lub intensywnie dymiące.
- Stałe elementy wyposażenia będą wykonane z materiałów niepalnych, niezapalnych lub
trudno zapalnych.
3.12.13
DOBÓR URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH W OBIEKCIE
- stosowanie stałych samoczynnych urządzeń gaśniczych
Æ niewymagane
- stosowanie systemu sygnalizacji pożarowej
Æ niewymagane
- stosowanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego
Æ niewymagane
- stosowanie urządzeń oddymiających
Æ niewymagane
3.12.14
ZAOPATRZENIE WODNE DO CELÓW PRZECIWPOŻAROWYCH
Zewnętrzne gaszenie pożaru:
Zapewnienie zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru dla budynku o kubaturze
brutto do 5000 m³ i powierzchni wewnętrznej do 1000m².
Zapewnić co najmniej 1 hydrant o średnicy 80mm, o wydajności 10dm³/s, zlokalizowany w
odległości:
- do 15,0m od krawędzi drogi pożarowej,
- do 75,0m od chronionego budynku,
- min. 5,0m od ściany budynków.
Miejsca usytuowania hydrantów zewnętrznych będą oznakowane zgodnie z PN-N-01256-04 Znaki
bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe. W pobliżu działki 15/60 zlokalizowane są
dwa hydranty terenowe.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
ARCUS
Projekt wykonawczy (zmiana „a”).
Współpraca UZ i BTU Cottbus w zakresie „zielonej energii” – podprojekt: Czynniki determinujące efektywność wykorzystania
energii cieplnej w budynkach mieszkalnych – budowa dwóch doświadczalnych budynków laboratoryjnych z zagospodarowaniem
terenu
Nr projektu ARCUS: 1407 52
strona nr 23
Europejska Współpraca Terytorialna - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej
Polska (województwo lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”
Pierwszy hydrant znajduje się w obszarze południowo-wschodnim, w odległości ok. 40m, licząc od
hydrantu do budynku badawczego nr 2 i w odległości ok. 65m, licząc od hydrantu do budynku
badawczego nr 1 (hydrant zlokalizowany przy skrzyżowaniu wschodnim). Drugi hydrant znajduje się
od strony południowo-zachodniej, w pobliżu komory transformatora oraz rozdzielnicy Sn 15kV, w
odległości ok. 38m, licząc od hydrantu do budynku badawczego nr 1 i w odległości ok. 50m, licząc
od hydrantu do budynku badawczego nr 2.
Wewnętrzne gaszenie pożaru:
- powierzchnia każdego z budynków mniejsza od 200m² Æ hydranty wewnętrzne
niewymagane,
- wyposażenie budynków w gaśnice do gaszenia pożarów:
o
dwie gaśnice o masie środka gaśniczego 2kg (lub 3m³) na każdy budynek,
o
gaśnice spełniające wymagania Polskich Norm, dostosowane do gaszenia grup
pożarów, które mogą zachodzić w obiekcie.
o
rozmieszczenie gaśnic w miejscach łatwo dostępnych i widocznych,
w szczególności:
ƒ przy wejściu do budynku (wiatrołap),
ƒ na korytarzu (w hallu)
oraz w miejscach nie narażonych na uszkodzenie mechaniczne oraz działanie
źródeł ciepła (grzejniki, piece).
Przy rozmieszczeniu gaśnic muszą być spełnione następujące warunki:
o odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do
najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30m,
o do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości, co najmniej 1 m.
3.12.15
DROGI POŻAROWE
Do budynku nie jest wymagane doprowadzenie drogi pożarowej (budynek niski, zawierający strefę
pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III o powierzchni nieprzekraczającej
1000m², obejmującej kondygnację nadziemną inną niż pierwsza, w którym nie występują
pomieszczenia o możliwości jednoczesnego przebywania ponad 50 osób w jednej strefie
pożarowej).
Niezależnie od powyższego, do działki jest zapewniony dojazd z drogi publicznej spełniającej
parametry drogi pożarowej. Na terenie działki, w obszarze objętym inwestycją, zaprojektowano ciąg
pieszo-jezdny o szerokości 4,5m spełniający parametry drogi pożarowej, zlokalizowany w
odległości 5m od ścian zewnętrznych obiektów, zakończony sięgaczami pozwalającymi na
zawracanie wozu strażackiego (możliwy również wyjazd przez cofanie pojazdu).
opracowanie:
mgr inż Tomasz Cichocki
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
ARCUS
Projekt wykonawczy (zmiana „a”).
Współpraca UZ i BTU Cottbus w zakresie „zielonej energii” – podprojekt: Czynniki determinujące efektywność wykorzystania
energii cieplnej w budynkach mieszkalnych – budowa dwóch doświadczalnych budynków laboratoryjnych z zagospodarowaniem
terenu
Nr projektu ARCUS: 1407 52
strona nr 24
Europejska Współpraca Terytorialna - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej
Polska (województwo lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”
4 PROJEKT KONSTRUKCYJNY
4.1 Uwagi ogólne
W związku z tym, iż projekt budowlany wykonany został w stopniu szczegółowości jak dla fazy
projektu wykonawczego, dalej zamieszczone informacje będą jedynie powtórzeniem podstawowych
danych zawartych w części konstrukcyjnej projektu budowlanego, z zastrzeżeniem nieistotnych z
punktu widzenia Prawa budowlanego, zmian i uzupełnień, które wynikły z ustaleń z Inwestorem,
dalszej koordynacji międzbranżowej oraz szczegółów konstrukcyjnych.
W fazie projektu wykonawczego nie zostały zmienione założenia i schematy statyczne, obciążenia
oraz obliczenia statyczne. W związku z tym, niżej przedstawiono jedynie najważniejsze dane
dotyczące założeń konstrukcyjnych i samej konstrukcji, które stanowią wyciąg z projektu
budowlanego.
Niniejszy projekt wykonawczy należy rozpatrywać wspólnie z rysunkami wykonawczymi konstrukcji
oraz opisami i rysunkami pozostałych branż i tylko taki stanowi całość merytoryczną.
4.2 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE / KATEGORIA GEOTECHNICZNA
4.2.1 Dane ogólne, założenia:
Dokumentacja geotechniczną dla określenia warunków gruntowo-wodnych w podłożu terenu
przeznaczonego pod budowę budynków badawczych w Nowym Kisielinie na działce 15/60 wykonana
została przez Pracownię Projektową „GEOEKO” Andrzej Kraiński (sierpień 2013r).
4.2.2 Warunki gruntowo-wodne:
Badania przeprowadzono dla dwóch otworów, metodą sondowań z próbnikiem przelotowym do
głębokości 4,0m p.p.t., dla których określone zostały szczegółowe badania terenu i wyznaczony został
jeden profil geologiczny.
Na podstawie wykonanych prac i badań geotechnicznych występujące grunty, zaliczono do
następujących warstw geotechnicznych:
¾
warstwa I – reprezentowana przez nasypy niebudowlane piaszczyste o miąższości 0,40m,
są to grunty nienośne.
¾
warstwa II – wykształcona jako lodowcowo-zastoiskowegliny pylaste, grunty spoiste w
stanie twardoplastycznym, o stopniu plastyczności IL=0,1, symbol C. Grunty te łatwo
uplastyczniają się w obecności wody opadowej i gruntowej.
Spąg serii piaszczystej (warstwy nośnej) nie został udokumentowany, jednak miąższość tej warstwy
wynosi co najmniej 4,0m. Woda gruntowa nie została stwierdzona. Na badanym obszarze nie
występują żadne cieki wodne. Kopia dokumentacji geotechnicznej stanowi załącznik do niniejszego
projektu budowlanego.
4.2.3 Kategoria geotechniczna obiektu:
Warunki podłoża należy zaliczyć do prostych, kategoria geotechniczna I.
Stwierdzono m.in.
¾ występowanie gruntów jednorodnych pod względem litologicznym i genetycznym,
¾ występowania gruntów nośnych zalegających równolegle do powierzchni terenu,
¾ występowanie nasypów niebudowlanych w strefie przypowierzchniowej,
¾ występowanie wody podziemnej poniżej poziomu posadowienia,
¾ brak występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
ARCUS
Projekt wykonawczy (zmiana „a”).
Współpraca UZ i BTU Cottbus w zakresie „zielonej energii” – podprojekt: Czynniki determinujące efektywność wykorzystania
energii cieplnej w budynkach mieszkalnych – budowa dwóch doświadczalnych budynków laboratoryjnych z zagospodarowaniem
terenu
Nr projektu ARCUS: 1407 52
strona nr 25
Europejska Współpraca Terytorialna - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej
Polska (województwo lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”
Założenia projektowe:
¾ budynek jednokondygnacyjny,
¾ posadowienie bezpośrednie, na ławach fundamentowych,
¾ mało skomplikowane przypadki obciążenia.
4.2.4 Wnioski z dokumentacji geotechnicznej:
¾
¾
W analizowanym podłożu gruntowym występują dwie warstwy geotechniczne:
- warstwa 1 – nasypy niebudowlane
- warstwa 2 – grunty spoiste w stanie twardoplastycznym
Woda gruntowa nie została stwierdzona.
4.3 OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI
4.3.1 Podstawowe dane konstrukcyjne dla budynków:
BUDYNEK NR 1 (tradycyjny, murowany):
- ilość kondygnacji podziemnych:
- ilość kondygnacji nadziemnych:
- szerokość budynku w konstrukcji:
- długość budynku w konstrukcji:
- wysokość całkowita budynku w konstrukcji:
- wysokość do dolnej krawędzi wiązara drewnianego
- maksymalna rozpiętość konstrukcji dla belek nadproża:
- maksymalna rozpiętość dla dźwigara drewnianego:
- głębokość posadowienia:
- nachylenie połaci dachowych (15° i 47°):
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
BUDYNEK NR 2 (lekki, szkieletowy drewniany):
- ilość kondygnacji podziemnych:
- ilość kondygnacji nadziemnych:
- szerokość budynku w konstrukcji:
- długość budynku w konstrukcji:
- wysokość całkowita budynku w konstrukcji:
- wysokość budynku do belek stropu kondygnacyjnego
- wysokość do dolnej krawędzi wiązara drewnianego
- maksymalna rozpiętość konstrukcji dla stropów:
- maksymalna rozpiętość konstrukcji dla belek nadproża:
- maksymalna rozpiętość dla dźwigara drewnianego:
- głębokość posadowienia:
- nachylenie połaci dachowych (15° i 47°):
Æ brak
Æ 1
Æ 13,69 m
Æ 10,19 m
Æ + 6,00 m
Æ + 3,12 m
Æ + 3,58 m
Æ 5,30 (4,70) m
Æ 2,80 m
Æ 10,00 m
Æ min. 1,0m
Æ dach dwuspadowy
brak
1
13,74 m
10,24 m
+ 5,81 m
+ 3,39 m
2,80 m
10,00 m
min. 1,0m
dach dwuspadowy
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
ARCUS
Projekt wykonawczy (zmiana „a”).
Współpraca UZ i BTU Cottbus w zakresie „zielonej energii” – podprojekt: Czynniki determinujące efektywność wykorzystania
energii cieplnej w budynkach mieszkalnych – budowa dwóch doświadczalnych budynków laboratoryjnych z zagospodarowaniem
terenu
Nr projektu ARCUS: 1407 52
strona nr 26
Europejska Współpraca Terytorialna - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej
Polska (województwo lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”
4.3.2 Opis elementów konstrukcyjnych budynków:
BUDYNEK NR 1 (w technologii tradycyjnej):
Budynek zaprojektowano jako murowany z dachem dwuspadowym o różnym nachyleniu połaci
dachowych (15° i 47°). Kondygnacja obiektu zakończona obwodowym wieńcem żelbetowym.
Posadowienie na ławach fundamentowych żelbetowych. Poza systemowymi nadprożami nie zakłada
się stosowania elementów prefabrykowanych.
Budynek o prostej konstrukcji, typowy dla jednorodzinnych, wolnostojących obiektów mieszkalnych
realizowanych w technologii tradycyjnej.
Fundamenty (jeżeli na rysunku nie podano inaczej):
-
-
-
-
Ławy fundamentowe z betonu C20/25 zbrojone konstrukcyjnie prętami górą i dołem 2∅12 oraz
strzemiona z prętów Ø8 co 20cm. Ławy umieszczono osiowo pod ścianami konstrukcyjnymi. Pod
ławy fundamentowe stosować chudy beton klasy C8/10, grubości min. 5cm.
Płyta fundamentowa grubości 15.0cm z betonu C20/25, zbrojona włóknami stalowymi
rozproszonymi w ilości 15 kg/m³ betonu. Płyta fundamentowa wykonana na warstwie piasku
zagęszczonego o wysokości 2x15cm.
Na płycie fundamentowej należy ułożyć izolację termiczną z twardej wełny mineralnej. Jako
warstwę wykończeniową przyjęto jastrych cementowy grubości 5,5cm zbrojony prętami Ø6 co
15cm w obu kierunkach. Nie dopuszcza się stosowania zbrojenia rozproszonego.
Szczegóły wg rysunku 561KS0201 (rzut fundamentów) oraz 561KB0201 (zbrojenie
fundamentów) oraz rysunków przynależnych.
Ściany konstrukcyjne zewnętrzne i wewnętrzne (jeżeli na rysunku nie podano inaczej):
- Ściany fundamentowe wykonać z bloczków betonowych kl.15MPa na zap. cementowej M7.
-
Ściany zewnętrzne grubości 240mm z betonu komórkowego o średniej wytrzymałośći na
ściskanie dla elementu wynoszącej 4,0N/mm² murowane na „cienką spoinę”. Elementy murowe z
profilowaną powierzchnią czołową (pióro-wpust) posiadające uchwyt montażowy.
-
Ściany zakończone obwodowym wieńcem żelbetowym wykonanym w prefabrykowanych
kształtkach systemowych U (w szalunku traconym).
-
Ściany wewnętrzne nośne murowane z cegły silikatowej drążonej gr. 240mm kl. 10MPa na
zaprawie kl. M5
Ściany nienośne (jeżeli na rysunku nie podano inaczej):
- Ścianki działowe wykonane z elementów murowanych z cegły silikatowej drążonej gr. 80mm.
-
Ścianki instalacyjne – lekkie, systemowe typu gips-karton.
Strop:
-
Strop lekki z płyt g-k podwieszany do dźwigarów kratowych za pomocą łączników systemowych
do g-k. Strop ocieplony wełną mineralną sumarycznej grubości 40,0cm. Elementy nośne stropu
podwieszanego przystosowane do przeniesienia obciążeń od okładziny stropu oraz od wełny
mineralnej ułożonej na stropie (wartość podana w dalszej części opracowania).
Konstrukcja dachu:
- Dźwigary kratowe drewniane w rozstawie co ~83,5 cm. Pas górny dźwigara wykonany z belek
2x6x20cm, pas dolny 2x6x20cm, słupki i krzyżulce o przekroju 6x10cm. Dźwigary oparte na
ścianach zewnętrznych za pośrednictwem murłaty o przekroju 16x16cm.
Elementy dźwigara zaprojektowano z drewna klasy C30.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
ARCUS
Projekt wykonawczy (zmiana „a”).
Współpraca UZ i BTU Cottbus w zakresie „zielonej energii” – podprojekt: Czynniki determinujące efektywność wykorzystania
energii cieplnej w budynkach mieszkalnych – budowa dwóch doświadczalnych budynków laboratoryjnych z zagospodarowaniem
terenu
Nr projektu ARCUS: 1407 52
strona nr 27
Europejska Współpraca Terytorialna - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej
Polska (województwo lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”
-
Pokrycie górne dźwigarów pełne - wykonać z płyty OSB 3 gr. 1,8mm.
-
Konstrukcja dachu przystosowana do przeniesienia obciążeń od ciężaru instalacji PV i
kolektorów słonecznych i fotowoltaicznych (q=0,65kN/m²) zlokalizowanych na połaci dachu oraz
ciężaru sufitu podwieszonego do dolnego pasa dźwigara (q=0,25kN/m²), kategoria użytkowania
dachu „H”.
Wieńce i nadproża (jeżeli na rysunku nie podano inaczej):
- W ścianach nośnych, na których opierana jest konstrukcja drewniana dachu nadproża okienne i
drzwiowe wykonać na budowie w gotowych kształtkach systemowych, wypełnienie betonem
klasy C20/25. Rodzaj i ilośc zbrojenia wg rysunków zbrojeniowych.
- W ścianach szczytowych i wewnętrznych zastosowano jednolite nadproża (nośne oraz
zespolone) z prefabrykowanych elementów systemowych dostosowanych do rodzaju muru.
-
Wieńce – żelbetowe wykonane w miejscu wbudowania w kształtkach systemowych typu U.
BUDYNEK NR 2 (lekki, szkieletowy drewniany):
Budynek zaprojektowano jako szkieletowy drewniany, konstrukcja stropodachu – dźwigary kratowe
drewniane. Posadowienie na ławach fundamentowych żelbetowych. Dach dwuspadowy o różnym
nachyleniu połaci dachowych (15° i 47°). Usztywnienie przestrzenne obiektów zrealizowano poprzez
system konstrukcyjny ścian i stropów oparty na dwuteowych systemowych belkach drewnianych
zakończonych obwodowo belkami podwalinowymi i oczepowymi, które przejmują siły poziome.
Budynek o prostej konstrukcji, typowy dla jednorodzinnych, wolnostojących obiektów mieszkalnych
realizowanych w technologii szkieletowej, drewnianej.
Fundamenty (jeżeli na rysunkach nie podano inaczej):
-
-
-
-
Ławy fundamentowe z betonu C20/25 zbrojone konstrukcyjnie prętami górą i dołem 2∅12 oraz
strzemionami z prętów ∅8 co 20cm. Ławy umieszczone osiowo pod ścianami konstrukcyjnymi.
Pod ławy fundamente stosować chudy beton klasy C8/10, grubości min. 10cm.
Płyta fundamentowa grubości 15,0cm z betonu C20/25, zbrojona włóknami stalowymi
rozproszonymi w ilości 15 kg/m3 betonu. Płyta fundamentowa wykonana na warstwie piasku
zagęszczonego o wysokości 2x15cm.
Na płycie fundamentowej należy ułożyć izolację termiczną z twardej wełny mineralnej. Jako
warstwę wykończeniową przyjęto jastrych cementowy grubości 5,5cm zbrojony prętami Ø6 co
15cm w obu kierunkach. Nie dopuszcza się stosowania zbrojenia rozproszonego.
Szczegóły wg rysunku 562KS0201 (rzut fundamentów) oraz 562KB0201 (zbrojenie
fundamentów) oraz rysunków przynależnych.
Ściany konstrukcyjne zewnętrzne i wewnętrzne:
- Ściany fundamentowe wykonać z bloczków betonowych kl.15MPa na zap. cementowej M7 do
wysokości wskazanej na rysunkach.
- Ściany ustawione na drewnianych belkach podwalinowych 16,0x4,0cm i 16,0x6,0cm,
mocowanych do ścian fundamentowych kotwami stalowymi co 1,2m, belki podwalinowe układane
są jedna na drugiej, a w narożach budynku naprzemiennie (jedna warstwa zachodzi na drugą).
- Ściany nadziemne zewnętrzne, wykonane w systemie szkieletowym z belek drewnianych o
przekroju dwuteowym SP-D 160 (45x160mm), w module co 41,8mm, obite obustronnie płytą
OSB 3 (płyta drewnopochodna, trójwarstwowa kompozytowa) gr 1,5mm.
Zamiast płyt OSB można stosować płyty gipsowo-włóknowe o odpowiednich cechach i
właściwościach konstrukcyjnych oraz wymaganej odporności ogniowej dla ścian = EI30.
Pozostałe elementy szkieletu ścian: tj. słupki, oczepy i nadproża, wykonane są z elementów
drewnianych pełnych o wymiarach 40x160mm lub 160x160mm.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
ARCUS
Projekt wykonawczy (zmiana „a”).
Współpraca UZ i BTU Cottbus w zakresie „zielonej energii” – podprojekt: Czynniki determinujące efektywność wykorzystania
energii cieplnej w budynkach mieszkalnych – budowa dwóch doświadczalnych budynków laboratoryjnych z zagospodarowaniem
terenu
Nr projektu ARCUS: 1407 52
strona nr 28
Europejska Współpraca Terytorialna - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej
Polska (województwo lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”
-
-
Ściany wewnętrzne nośne o konstrukcji drewnianej z belek o przekroju dwuteowym SP-D 160
(45x160mm), okładzina z płyty OSB 3 (drewnopochodna, trójwarstwowa kompozytowa) gr 1,5mm
Zamiast płyt OSB można stosować płyty gipsowo-włóknowe o odpowiednich cechach i
właściwościach konstrukcyjnych oraz wymaganej odporności ogniowej dla ścian = EI30.
W ścianach, co około 5,0m, wykonano połączenie robocze dla montażu elementów ściennych,
Ściany zakończone belkami oczepowymi 2x4x16cm, układanymi w narożach naprzemiennie,
Elementy ścienne wykonać z drewna klasy KVH C24.
Strop:
- Strop lekki z elementów drewnianych, zaprojektowany w systemie belek drewnianych o przekroju
dwuteowym BS-D 300 (89x300mm), o rozpiętości 5,3 i 4,7m w rozstawie co 50,0cm, obite
obustronnie płytą OSB 3 (płyta drewnopochodna, trójwarstwowa kompozytowa) gr 1,8 i 2,2mm.
Połączenie dwóch belek stropowych na ścianie wewnętrznej wykonać poprzez połączenie
środników obustronnie płytą OSB 3 gr 22mm i długości łącznej 1,5m. Poprzecznie do belek
stropowych wykonać w miejscu podparcia stropu na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych,
stężenia odcinkowe z belek teowych drewnianych BS-D 300. Łączenie belek stropowych i ścian
poprzez belki oczepowe, wykonane za pomocą typowych łączników systemowych do drewna,
Zamiast płyt OSB można stosować płyty gipsowo-włóknowe o odpowiednich cechach i
właściwościach konstrukcyjnych oraz wymaganej odporności ogniowej dla stropu = REI30
- Elementy konstrukcji stropowej wykonać z drewna klasy KVH C24,
- Szczegóły wg rysunków konstrukcyjnych.
Konstrukcja dachu:
- Dźwigary kratowe drewniane w rozstawie co 83,0 cm. Pas górny dźwigara wykonany z belek
2x6x20cm, pas dolny 2x6x20cm, słupki i krzyżulce o przekroju 6x10cm. Dźwigary oparte na
ścianach zewnętrznych i stropie poprzez drewniane belki podporowe 16,0x16,0cm. Belki te
mocowane są do stropu poprzez wkręty i stalowy kątownik L100x100x8. W obszarach
szczytowych dachu dźwigary stężone krzyżowo pomiędzy sobą belkami drewnianymi 60x100mm.
Drewno elementów dźwigara klasy C30.
- Pokrycie górne dźwigarów pełne - wykonać z płyty OSB 3 (płyta drewnopochodna, trójwarstwowa
kompozytowa) gr. 1,8mm.
- Konstrukcja dachu przystosowana do przeniesienia obciążeń od ciężaru instalacji PV i kolektorów
słonecznych i fotowoltaicznych (q=0,65kN/m²) zlokalizowanych na dachu oraz ciężaru sufitu
podwieszonego do dolnego pasa dźwigara (q=0,25kN/m²), kategoria użytkowania dachu „H”.
Nadproża:
- W ścianach szkieletowych drewnianych nadproża okienne, wykonać z elementów drewnianych
belki: 2x8,0x16,0cm, (rozpiętość otworu do 1,7m, w ścianach nieobciążonych dźwigarami),
- W ścianach szkieletowych obciążonych dźwigarami przy rozpiętości otworu 1,3 i 1,7m, nadproża
okienne i drzwiowe, wykonać z elementów drewnianych pełnych belki 16,0x16,0cm,
- Nadproża z pełnych belek drewnianych o przekroju 16,0x24,0cm zastosowano przy rozpiętości
otworu 2,0m i 2,8m, szczegóły wg rys. konstrukcyjnych.
Ściany działowe nienośne:
- Ścianki działowe systemowe wykonane z płyt gk na ruszcie metalowym grubości 80mm.
-
Ścianki instalacyjne – systemowe z płyt gk na ruszcie metalowym.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
ARCUS
Projekt wykonawczy (zmiana „a”).
Współpraca UZ i BTU Cottbus w zakresie „zielonej energii” – podprojekt: Czynniki determinujące efektywność wykorzystania
energii cieplnej w budynkach mieszkalnych – budowa dwóch doświadczalnych budynków laboratoryjnych z zagospodarowaniem
terenu
Nr projektu ARCUS: 1407 52
strona nr 29
Europejska Współpraca Terytorialna - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej
Polska (województwo lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”
4.3.3 Dobór materiałowo-konstrukcyjny, warunki środowiskowe, wymagania ppoż., otuliny:
Założenia:
¾ Dobór materiałowo-konstrukcyjny elementów ze względu na pracę w środowisku agresywnym minimalne wymaganie normowe (stosownie do wymogów normy PN-EN 206-1:2003):
¾ Dobór materiałowo-konstrukcyjny elementów ze względu na wymagania ochrony ppoż:
Klasa odporności pożarowej budynków „D”.
Minimalne wymagania dla elementów konstrukcyjnych zestawiono wg wymogów normy PN-EN
1992-1-2:2004 oraz ITB - Instrukcje Wytyczne, Poradniki 409/2005 „Projektowanie elementów
żelbetowych i murowych z uwagi na odporność ogniową” Warszawa 2005 oraz wg
obowiązujących przepisów.
¾ Wszystkie elementy drewniane konstrukcji dachowej zabezpieczyć środkami owadobójczymi
oraz środkami ochronnymi spełniającymi wymagania ppoż. Elementy drewniane dachu
impregnować tylko środkami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie mieszkaniowym.
Tabelaryczne zestawienie normowych wymagań dla elementów konstrukcyjnych:
Element konstrukcji
(poziom obciążenia)
Wymiary
elementu
[cm]
Klasa
ekspoz.
Wymagana
klasa
betonu
Wymagana
odporność
ogniowa
Otulina zbrojenia [mm]
poł.
min.
cmin+Δc
ppoż.
ai–Ø/2
przyjęto
cnom
g
Ławy fundamentowe
b= 40 ÷ 60
h= 30
XC2
(g+d+b)
C16/20
R 30
b
40
50
40
50
d
Płyta fundamentowa
h= 15
XC2
(g+d+b)
g
C16/20
R 30
b
d
Podciągi
+2,40
b= 24
h= 25;35;45
15–Ø/2
g
XC1
(g+d+b)
C16/20
R 30
b
15+10=
25
d
Wieńce
+3,00
b×h=24x25
C16/20
R 30
b
d
30
15–Ø/2
12–Ø/2
g
XC1
(g+d+b)
25–Ø/2
15+10=
25
22–Ø/2
30
12–Ø/2
UWAGA:
Jeżeli na rysunkach nie podano inaczej, to wszystkie elementy żelbetowe dla budynku nr 1 i 2
wykonać z betonu klasy C20/25, oraz zastosować stal zbrojeniową B500SP.
UWAGA:
Jeżeli na rysunkach nie podano inaczej, to wszystkie elementy drewniane więźby dachowej dla
budynku nr 1 i 2 wykonać z drewna klasy C30, a wszystkie systemowe elementy drewniane ścian
(elementy KVH) wykonać z drewna klasy C24.
Drewno zabezpieczyć środkami owadobójczymi oraz środkami ochronnymi spełniającymi
wymagania ppoż.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
ARCUS
Projekt wykonawczy (zmiana „a”).
Współpraca UZ i BTU Cottbus w zakresie „zielonej energii” – podprojekt: Czynniki determinujące efektywność wykorzystania
energii cieplnej w budynkach mieszkalnych – budowa dwóch doświadczalnych budynków laboratoryjnych z zagospodarowaniem
terenu
Nr projektu ARCUS: 1407 52
strona nr 30
Europejska Współpraca Terytorialna - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej
Polska (województwo lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”
4.4 ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ:
4.4.1 Zestawienie obciążeń stałych charakterystycznych wg normy PN-EN 1991-1:
Podstawowe wartości obciażeń stałych wraz z wyliczeniami zostały zostały zawarte w projekcie
budowlanym.
W fazie projektu wykonawczego nie zostały zmienione żadne obciążenia. W związku z tym, niżej podano
wyłącznie zestawienie przyjętych obciążeń stałych. Obliczenia poszczególnych wartości zawarto w
projekcie budowlanym.
l.p
Element konstrukcji (poziom)
Wartość
UWAGI
2
[kN/m ]
1. Dach dwuspadowy, drewniany
(poziom +5,90)
2. Wiązar dachowy drewniany
(poziom ok. +5,81; +6,00m)
3. Posadzka – pom. suche (poziom -0,37m)
4. Posadzka – pom. mokre (poziom -0,37m)
5. ściany konstrukcyjne zewnętrzne
(z betonu komórkowego, d1 = 24cm)
6. ściany konstrukcyjne wewnętrzne
(z cegły silikatowej drążonej, d2 = 24cm)
7. ściany działowe
(z cegły silikatowej drążonej, d3 = 08cm)
0,75
Całkowite obc. stałe połaci
0,40
Obciążenie tylko pasa dolnego
wiązara drewnianego
Wartość wygenerowana przez
program obliczeniowy automatycznie
--1,80
1,80
1,68
Budynek 1
4,32
1,44
4.4.2 Zestawienie obciążeń zmiennych charakterystycznych wg normy PN-EN 1991-1:
Podstawowe wartości obciażeń wraz z wyliczeniami zostały zostały zawarte w projekcie budowlanym.
W fazie projektu wykonawczego nie zostały zmienione żadne obciążenia. W związku z tym, niżej podano
wyłącznie zestawienie przyjętych obciążeń zmiennych. Obliczenia poszczególnych wartości (szczególnie
dla obciążeń klimatycznych) zawarto w projekcie budowlanym.
Obciążenia klimatyczne:
- Obciążenie śniegiem dachu (dla dachu dwuspadowego): Æ
- Obciążenie wiatrem dachu (parcie wiatru):
Æ
- Obciążenie wiatrem ściany (parcie wiatru):
Æ
s1 = 0,56 kN/m²
s2 = 0,25 kN/m²
w1 = 0,43 kN/m²
w2 = 0,12 kN/m²
w3 = 0,49 kN/m²
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
ARCUS
Projekt wykonawczy (zmiana „a”).
Współpraca UZ i BTU Cottbus w zakresie „zielonej energii” – podprojekt: Czynniki determinujące efektywność wykorzystania
energii cieplnej w budynkach mieszkalnych – budowa dwóch doświadczalnych budynków laboratoryjnych z zagospodarowaniem
terenu
Nr projektu ARCUS: 1407 52
strona nr 31
Europejska Współpraca Terytorialna - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej
Polska (województwo lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”
Kategorie użytkowania:
- powierzchnie mieszkalne (stropy)
- dachy (bez dostępu, z wyjątkiem zwykłego utrzymania i napraw)
ÆA
ÆH
Wartości oddziaływań w zależności od kategoria użytkowania:
- Płyta posadzki
Æ
qk = 2,00 kN/m², Qk = 2,0 kN
- dachy
Æ
qk = 0,40 kN/m², Qk = 1,0 kN
Dodatkowo, przyjęto do obliczeń obciążenia:
Obciążenie
l.p
Wartość
2
UWAGI
[kN/m ]
1. od instalacji przymocowanych do dolnego pasa
wiązara tj. oświetlenie, wentylacje itp.
2.
od instalacji PV i kolektorów słonecznych wraz z
niezbędnym systemem montażowym
3.
4.
5.
równomierne od lekkich przestawnych ścianek
działowych (ścianki instalacyjne systemowe)
od wyposażenia technicznego:
liniowe od ścianek działowych na płytę
fundamentową (ściany z cegły silikatowej drążonej
gr. 80mm wykończonem)
0,50
0,65
0,50
5,00
5,50
Obciążenie liniowe w
kN/m
UWAGA:
Zabrania się, bez zgody autora niniejszego opracowania, jakiegokolwiek obciążania konstrukcji lub
podwieszenia do konstrukcji nośnej jakichkolwiek elementów, których waga przekracza przyjęte w
niniejszym projekcie wartości obciążeń.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
ARCUS
Projekt wykonawczy (zmiana „a”).
Współpraca UZ i BTU Cottbus w zakresie „zielonej energii” – podprojekt: Czynniki determinujące efektywność wykorzystania
energii cieplnej w budynkach mieszkalnych – budowa dwóch doświadczalnych budynków laboratoryjnych z zagospodarowaniem
terenu
Nr projektu ARCUS: 1407 52
strona nr 32
Europejska Współpraca Terytorialna - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej
Polska (województwo lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”
Zestawienie tabelaryczne wartości charakterystycznych obciążeń zmiennych:
l.p
Element konstrukcji
(poziom)
Rodzaj obciążenia
(warianty obciążenia)
• Obciążenie śniegiem → dachu dwuspadowego
• Obciążenie wiatrem → wiatr wiejący z lewej (parcie)
1
Wiązar drewniany
(WARIANT 1
– wiatr z lewej)
0,40
• Obciążenie dodatkowe → kolektory, instalacje PV
0,65
• Obciążenie technologiczne → instalacje, urządzenia itp.
0,50
• Obciążenie śniegiem → dachu dwuspadowego
0,25
• Obciążenie technologiczne → instalacje, urządzenia itp.
0,50
Tylko pas
dolny dźw.
0,56
- 0,18
0,40
• Obciążenie dodatkowe → kolektory, instalacje PV
0,65
• Obciążenie technologiczne → instalacje, urządzenia itp.
0,50
• Obciążenie śniegiem → dachu dwuspadowego
0,25
Dla połaci
nachylonej
pod kątem
α1 = 15º
Tylko pas
dolny dźw.
• Obciążenie użytkowe → kategoria użytkowania H
0,40
Dlapołaci
nachylonej
pod kątem
α2 = 47º
• Obciążenie technologiczne → instalacje, urządzenia itp.
0,50
Tylko pas
dolny dźw.
• Obciążenie wiatrem → wiatr wiejący od czoła (ssanie)
+0,43
0,56
- 0,37
• Obciążenie użytkowe → kategoria użytkowania H
0,40
• Obciążenie dodatkowe → kolektory, instalacje PV
0,65
• Obciążenie technologiczne → instalacje, urządzenia itp.
0,50
• Obciążenie śniegiem → dachu dwuspadowego
• Obciążenie wiatrem → wiatr wiejący od czoła (ssanie)
Płyta fundamentowa
- 0,18
• Obciążenie użytkowe → kategoria użytkowania H
• Obciążenie śniegiem → dachu dwuspadowego
4
Tylko pas
dolny dźw.
0,40
• Obciążenie wiatrem → wiatr wiejący z lewej (parcie)
Wiązar drewniany
(WARIANT 3
– wiatr od czoła)
Dla połaci
nachylonej
pod kątem
α1 = 15º
• Obciążenie użytkowe → kategoria użytkowania H
• Obciążenie wiatrem → wiatr wiejący z prawej (ssanie)
3
UWAGI
Dla połaci
nachylonej
pod kątem
α2 = 47º
• Obciążenie śniegiem → dachu dwuspadowego
2
0,56
+0,12
• Obciążenie użytkowe → kategoria użytkowania H
• Obciążenie wiatrem → wiatr wiejący z lewej (ssanie)
Wiązar drewniany
(WARIANT 2
– wiatr z prawej)
Wartość
2
[kN/m ]
0,25
- 0,55
Dla połaci
nachylonej
pod kątem
α1 = 15º
Tylko pas
dolny dźw.
Dla połaci
nachylonej
pod kątem
α2 = 47º
• Obciążenie użytkowe → kategoria użytkowania H
0,40
• Obciążenie technologiczne → instalacje, urządzenia itp.
0,50
• Obciążenie użytkowe → kategoria użytkowania A
2,00
• Obciążenie zastępcze → od lekich ścianek działowych
0,50
Tylko pas
dolny dźw.
Obc.
powierzchn.
[kN/m2]
• Obciążenie dodatkowe → od ścianek działowych
5,50
Obc. liniowe
[kN/m]
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
ARCUS
Projekt wykonawczy (zmiana „a”).
Współpraca UZ i BTU Cottbus w zakresie „zielonej energii” – podprojekt: Czynniki determinujące efektywność wykorzystania
energii cieplnej w budynkach mieszkalnych – budowa dwóch doświadczalnych budynków laboratoryjnych z zagospodarowaniem
terenu
Nr projektu ARCUS: 1407 52
strona nr 33
Europejska Współpraca Terytorialna - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej
Polska (województwo lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”
4.5 REALIZACJA ROBÓT – PODSTAWOWE ZALECENIA i WYTYCZNE:
¾
Przyjęto tradycyjną kolejność realizacji robót.
¾
Przed rozpoczęciem robót ziemnych wykonać prace geodezyjne tj. wyznaczenie reperów
wysokościowych, wyznaczenie elementów geometrycznych (osie, obrysy), wyznaczenie oraz
kontrolę w czasie robót nachylenia skarp.
¾
Przed wykonaniem wykopów fundamentowych z objętego opracowaniem terenu zdjąć ok. 40cm
warstwę humusu.
¾
W czasie wykonywania wykopu, należy sprawdzić czy warstwy i charakter gruntu odpowiada
wytycznym, wg przekazanego projektu. W przypadku wystąpienia odmiennych gruntów lub innej
głębokości zalegania gruntów od wartości podanych w projekcie należy wezwać projektanta
konstrukcji.
¾
Wykopy wykonać metodą warstwową (podłużną). Skarpy profilować od razu po przejściu maszyn,
zgodnie z normami. Rzędne dna wykopu lokalnie określa rysunek z rzutem fundamentów. W
wykopach wykonywanych mechanicznie ostatnia warstwę o gr. 0,3-0,6 m, należy usunąć z dużą
ostrożnością ręcznie i pod nadzorem geologiczno-inżynierskim.
¾
Roboty ziemne należy prowadzić ze szczególną starannością, aby nie dopuścić do zniszczenia
naturalnej struktury gruntów rodzimych, na których ma być posadowiony budynek. Wszelkie
grunty zruszone, rozmyte lub przemarznięte należy wybrać i uzupełnić warstwą chudego betonu.
¾
Podczas prowadzenia robót ziemnych i fundamentowych należy przewidzieć konieczność
natychmiastowego odprowadzenia wód opadowych poza obręb prowadzonych robót.
¾
Fundamenty zostaną wykonane w wykopie otwartym. Maksymalne obciążenie naziomu nie może
być większe niż 3,0 kN/m² i może być przyłożone nie bliżej niż 5,0m od ścian fundamentowych.
¾
Ławy fundamentowe posadowić na gruncie poprzez min. 10cm warstwę chudego betonu. Chudy
beton klasy C8/10 wylewać na bieżąco w miarę wykonywania, pogłębiania ręcznego i
wyrównywania dna wykopów.
¾
Przed zasypaniem wykopów na ścianach wykonać izolację przeciwwilgociową. Zasypanie
wykopów można dokonać gruntem rodzimym z wyłączeniem gruntów organicznych.
¾
Bez zgody projektanta konstrukcji nie dopuszcza się prowadzenia żadnych przejść instalacyjnych
pod lub przez fundamenty.
¾
Wszystkie niezależne części konstrukcyjne budynku (pomiędzy dylatacjami) należy wykonać w
sposób zapewniający pełną stabilność w trakcie budowy. W razie konieczności stosować
tymczasowe podpory, stężenia oraz boczne podstemplowania.
¾
Wszystkie przejścia instalacyjne wg projektów branżowych. Dla przejść o wymiarach większych
niż 25×25cm, nie uwzględnionych w projekcie należy uzyskać akceptację projektanta konstrukcji i
inspektora nadzoru inwestorskiego.
¾
Wszystkie wymiary, przed realizacją, sprawdzić na budowie!
¾
Przed zastosowaniem innych materiałów niż te, które zostały wskazane w projekcie, należy
uzyskać zgodę autora projektu oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
ARCUS
Projekt wykonawczy (zmiana „a”).
Współpraca UZ i BTU Cottbus w zakresie „zielonej energii” – podprojekt: Czynniki determinujące efektywność wykorzystania
energii cieplnej w budynkach mieszkalnych – budowa dwóch doświadczalnych budynków laboratoryjnych z zagospodarowaniem
terenu
Nr projektu ARCUS: 1407 52
strona nr 34
Europejska Współpraca Terytorialna - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej
Polska (województwo lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”
4.6 UWAGI KOŃCOWE DO PROJEKTU KONSTRUKCJI
¾
Zabrania się, bez zgody autora niniejszego opracowania, stawiania lub podwieszenia do
konstrukcji nośnej jakichkolwiek elementów, których waga przekracza przyjęte w niniejszym
projekcie obciążenia.
¾
Przyjęte obciążenie użytkowe dla posadzki wynosi qk = 2,00 kN/m² - jak dla powierzchni
mieszkalnych tj. pokoje w budynkach mieszkalnych i domach (kategoria użytkowania A)
¾
Zabrania się stosowania materiałów o masie własnej większej niż tych, które zostały przyjęte w
projekcie konstrukcji.
¾
Maksymalne dopuszczalne obciążenia technologiczne (instalacje, rurociągi, kanały, przewody,
oświetlenie, urządzenia itp.), które mogą zostać podwieszone do dolnego pasa dźwigara
drewnianego wynoszą 50kg/m².
¾
Zabrania się stawiania na płycie posadzki nowych ścian działowych o masie większej lub równej
100kg/m długości ściany.
¾
Grunty na, których przewidziano posadowienie obiektów (gliny pylaste) występują w stanie
twardoplastycznym. Grunty te łatwo uplastyczniają się w obecności wody opadowej i gruntowej
(pogarszają się ich właściwości fizyczne i mechaniczne), dlatego też należy bezwzględnie
zapewnić prawidłowe odprowadzenie wód z obszaru objętego inwestycją, zarówno w trakcie
realizacji inwestycji jak i w trakcie eksploatacji obiektów.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
ARCUS
Projekt wykonawczy (zmiana „a”).
Współpraca UZ i BTU Cottbus w zakresie „zielonej energii” – podprojekt: Czynniki determinujące efektywność wykorzystania
energii cieplnej w budynkach mieszkalnych – budowa dwóch doświadczalnych budynków laboratoryjnych z zagospodarowaniem
terenu
Nr projektu ARCUS: 1407 52
strona nr 35
Europejska Współpraca Terytorialna - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej
Polska (województwo lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”
4.7 PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH
DLA BUDYNKU NR 1 i 2
Podstawowe wyniki obliczeń dla obydwu budynków zostały zawarte w projekcie budowlanym.
W fazie projektu wykonawczego nie zostały zmienione żadne obliczenia statyczne, w związku z tym
nie załącza się ponownie wyników obliczeń.
Pełne obliczenia znajdują się w archiwum biura.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
ARCUS
Projekt wykonawczy (zmiana „a”).
Współpraca UZ i BTU Cottbus w zakresie „zielonej energii” – podprojekt: Czynniki determinujące efektywność wykorzystania
energii cieplnej w budynkach mieszkalnych – budowa dwóch doświadczalnych budynków laboratoryjnych z zagospodarowaniem
terenu
Nr projektu ARCUS: 1407 52
strona nr 36
Europejska Współpraca Terytorialna - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej
Polska (województwo lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”
5 PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH
5.1 OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIĄZANIA
Budynek zostanie wyposażony w instalację wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej, wentylację
mechaniczną oraz instalację centralnego ogrzewania.
W opracowaniu dokonano doboru urządzeń technologicznych i ich rozmieszczenia oraz
rozprowadzenia przewodów instalacji sanitarnych.
5.2 INSTALACJA WODY
Projektowany budynek zasilany będzie w wodę z zewnętrznej sieci wodociągowej. Ciepła woda
przygotowywana będzie w pojemnościowym elektrycznym podgrzewaczu wody o poj. 100l. Dane
techniczne:
- Pojemność litry 100
- Moc kW 1.5
- Czas podgrzewania (ΔT = 45°C) min 222
- Maksymalna temperatura robocza °C 80
- Maksymalne ciśnienie robocze bar 8
- Napięcie V 230
- Stopień ochrony IP: IPX4
- system shower-ready (szybkie podgrzewanie wody -59 min)
- funkcja eco
- dwie anody magnezowe
- możliwość instalacji pionowej lub poziomej
- izolacja z grubej pianki poliuretanowej
Zaprojektowano instalację wody zimnej i ciepłej z rur łączonych przez złączki zaciskowe
wielowarstwowych, z polietylenu sieciowanego PEXc/Al/PE pokrytego taśmą aluminium
spełniającego wymagania wg PN-EN 485-2.
Przewody należy łączyć za pomocą mosiężnych złączek zaciskowych typy CR odpornych na
odcynkowanie (wypłukiwanie metali ciężkich do wody) CuZn36Pb2As wg DIN EN 12164 lub z
tworzywa o nazwie PPSU (polisulfony fenylenu) w zakresie średnic 16-20 mm oraz tulei zaciskowej
CuZn39Pb3 lub CuZn40Pb2 wg DIN EN 12164.
Stosować złączki zaciskowe mosiężne z uszczelkami typu O-RING, wytrzymałe na ciśnienie do
10bar.
Przewody wody zimnej i ciepłej prowadzić w posadzce, pionowe odcinki w bruzdach ściennych.
Przewody instalacji wody mocować do ściany w bruzdach uchwytami z gumową wkładką. Przejścia
instalacji przez ściany i stropy wykonać w tulejach ochronnych.
W miejscu zmiany materiału z rur polietylenowych na stalowe np. podejścia pod armaturę stosować
należy łączniki przejściowe posiadające z jednej strony gwint do podłączenia z armaturą lub baterią.
Podejścia do baterii wykonać metodą zaciskową, za pomocą trójników, łączników zaciskowych z
pamięcią kształtu i kształtek systemowych.
Przed podejściami do stojących baterii umywalkowych zastosować kurki kątowe 3/8” i pod baterię
podejść wężykami zbrojonymi 3/8”.
Do podłączenia spłuczek zastosować kurki kątowe 3/4”.
Przy każdym podejściu do baterii stojącej na przewodach należy montować zawory odcinające.
Woda ciepła przygotowywana będzie w pomieszczeniu technicznym.
Wszystkie przewody wody zimnej izolować otulinami z pianki polietylenowej gr 13 mm, przewody
prowadzone bruzdach ściennych oraz w warstwie posadzki otulinami z powłoką ochronną w postaci
laminowanej folii polietylenowej.
Należy izolować wszystkie rurociągi wody ciepłej, zamontowaną na nich armaturę i urządzenia.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
ARCUS
Projekt wykonawczy (zmiana „a”).
Współpraca UZ i BTU Cottbus w zakresie „zielonej energii” – podprojekt: Czynniki determinujące efektywność wykorzystania
energii cieplnej w budynkach mieszkalnych – budowa dwóch doświadczalnych budynków laboratoryjnych z zagospodarowaniem
terenu
Nr projektu ARCUS: 1407 52
strona nr 37
Europejska Współpraca Terytorialna - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej
Polska (województwo lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”
Rurociągi izolować cieplnie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz. Nr. 75, poz 690)
Grubość izolacji rur ma być nie mniejsza jak:
Woda ciepła o średnicy wewnętrznej:
do Ø22 – 20 mm,
od Ø22 do Ø35 – 30 mm
od Ø35 do Ø100 równa średnicy wewnętrznej
Rodzaj izolacji dobrać w zależności od sposobu układania przewodów, tj. na lub podtynkowo.
Przewody prowadzone podtynkowo, otulinami z powłoką ochronną w postaci laminowanej folii
polietylenowej.
Ciepła woda o temperaturze +55÷+60°C dostarczana będzie do baterii umywalkowych,
zlewozmywakowych, prysznicowych.
Po wykonaniu całej instalacji należy ją dokładnie przepłukać czystą wodą. Zamontowaną, ale jeszcze
nie zakrytą instalację należy napełnić wodą w sposób gwarantujący jej odpowiednie odpowietrzenie.
Próbę szczelności i badanie instalacji wykonać zgodnie z PN-70/B-10715, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych cz. II- Instalacje sanitarne" oraz zeszyt 7 –
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych.
Próbę ciśnieniową instalacji przeprowadzić dwuetapowo.
W próbie wstępnej, instalację należy poddać ciśnieniu o 5 bar większemu od dopuszczalnego
ciśnienia roboczego, tj. 11 bar w czasie 30 minut, w odstępach 10 minut, dwukrotnie przywracając
jego wartość. W ciągu dalszych 30 minut ciśnienie próbne nie może obniżyć się więcej niż o 0,6 bar,
nie mogą też wystąpić w żadnym miejscu wycieki wody.
Bezpośrednio po próbie wstępnej należy przeprowadzić próbę główną. Próba trwa 2 godziny,
podczas której odczytane wcześniej po próbie wstępnej ciśnienie, nie może się obniżyć o więcej niż o
0,2 bar. W żadnym miejscu nie mogą się też pojawić nieszczelności.
Uwaga:
Standard armatury wg projektu architektury.
Rozmieszczenie armatury, jej średnice oraz średnice rurociągów i ich przebieg jak na rysunkach.
Podane średnice przewodów z tworzywa sztucznego są średnicami zewnętrznymi (bez
uwzględnienia grubości ścianek).
5.3 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej została zaprojektowana zgodnie z wymaganiami
zawartymi w normie PN-92/B-01707. Przewody kanalizacji podposadzkowej umożliwiają
odprowadzenie ścieków z przyborów sanitarnych poprzez piony i poziomy kanalizacyjne
zaprojektowane z rur kanalizacyjnych PVC. Minimalna średnica poziomów kanalizacji
podposadzkowej wynosić będzie 110 mm. Średnice podejść pod przybory sanitarne wg normy PN92/B-01707:
- umywalka
– 0,05 PVC
- miska ustępowa
– 0,110 PVC
- wpust
– 0,075; 0,110 PVC
- zlew
– 0,05 m
Instalację nadposadzkową wykonać z rur i kształtek wykonanych z PVC, o średnicach zewnętrznych:
φ40, φ50, φ75, φ110 i łączyć kielichowo poprzez wcisk lub klejenie do kanalizacji wewnętrznej.
Instalację podposadzkową wykonać z rur i kształtek wykonanych z tworzywa sztucznego klasy N
(SN4), spełniającego wymagania rur dla kanalizacji zewnętrznej, o średnicy zewnętrznej φ110 i φ160
łączonej kielichowo poprzez wcisk lub klejenie. Przewody poziome wewnątrz budynku układać w
gruncie. Kanały w gruncie układać na głębokości zgodnie z rozwinięciem kanalizacji i prowadzić przy
wyjściu z budynku ze spadkiem w kierunku przyłącza. Przy przejściach przez ściany fundamentowe
stosować rury ochronne.
Przewody kanalizacyjne wewnątrz budynku i piony prowadzić w bruzdach ściennych. Przewody
kanalizacyjne należy prowadzić pod przewodami wodnymi. W miejscach, gdzie kanały przechodzą
przez przegrody budowlane (ściany, stropy), pomiędzy ścianką rur a krawędzią otworu w przegrodzie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
ARCUS
Projekt wykonawczy (zmiana „a”).
Współpraca UZ i BTU Cottbus w zakresie „zielonej energii” – podprojekt: Czynniki determinujące efektywność wykorzystania
energii cieplnej w budynkach mieszkalnych – budowa dwóch doświadczalnych budynków laboratoryjnych z zagospodarowaniem
terenu
Nr projektu ARCUS: 1407 52
strona nr 38
Europejska Współpraca Terytorialna - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej
Polska (województwo lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”
pozostawić wolną przestrzeń, którą należy wypełnić masą elastyczną, np. pianką
poliuretanową, umożliwiającą ewentualną pracę rury. Można również stosować rury osłonowe o
średnicy min. 1,5x większej od nominalnej średnicy przewodu. Końcówki rury osłonowej wypełnić
masą elastyczną.
Na poziomie parteru zaprojektowano podposadzkową kanalizację sanitarną. Przed wyjściem
kanalizacji z budynku należy zamontować rewizję (korek) - należy zlokalizować w skrzynce do zasuw
i przykryć łatwozdejmowalnym elementem podłogi.
Średnica pionu powinna być jednakowa na całej długości pionu i nie mniejsza niż 0,07 m, a w
przypadku podłączenia miski ustępowej, 0,10 m. Przewody mocować do konstrukcji budynku za
pomocą uchwytów lub obejm pod kielichem rury. Piony wyprowadzić ponad dach i zakończyć
wywiewką kanalizacyjną. W miejscach pionów prowadzonych w bruzdach ściennych, w ścianie na
wysokości zamontowanych czyszczaków, montować drzwiczki rewizyjne o wymiarach min. 30 cm x
20 cm. Zmiany kierunków trasy kanalizacji wykonać przy pomocy kolan 15°-45° natomiast zmiany
średnic poprzez redukcje. Dopływy do głównego poziomu wykonać poprzez trójniki 15°-45°.
Przewody pionowe i dłuższe podejścia poziome należy mocować do elementów budynku za pomocą
uchwytów z podkładami elastycznymi. Obejmy mocować pod kielichem rury.
Podejścia i przewody spustowe należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu
wody, zgodnie z normą PN- 81/B- 10700/00 obserwując piony podczas przepływu wody
odprowadzanej z dowolnie wybranych przyborów sanitarnych. Kanalizacyjne przewody odpływowe
(poziomy) odprowadzające ścieki sanitarne należy powyżej kolana łączącego pion z poziomem
napełnić całkowicie wodą i obserwować.
Uwaga:
Standard urządzeń sanitarnych wg projektu architektury.
5.4 WENTYLACJA MECHANICZNA
Wentylacja w pomieszczeniach realizowana będzie poprzez centralę wentylacyjną, zapewniającą
sumaryczny wydatek powietrza: Vn=630m3/h, Vw=630m3/h przy sprężu 190Pa. Wydatki powietrza w
poszczególnych pomieszczeniach wyszczególnione na rysunkach.
Do obróbki powietrza nawiewanego i wywiewnego (ogrzewanie, filtracja) przyjęto centralę
wentylacyjną z wymiennikiem przeciwprądowym o sprawności 90%, grzałką elektryczną o mocy od 1
do 2 kW.
Wymagana temperatura powietrza nawiewanego sterowana będzie automatycznie poprzez zestaw
automatyki dostarczany z centralą.
Centrala zamontowana będzie pod stropem, w pomieszczeniu technicznym.
Nawiew do pomieszczeń odbywał się będzie poprzez zawory nawiewne dn 125mm.
Elementami wywiewnymi będą zawory wyciągowe dn 125, 100mm.
Do regulacji wydatkami powietrza stosować regulatory stałego wydatku, montowane na kanałach
wentylacyjnych.
W celu zapewnienia właściwej ochrony akustycznej przewiduje się montaż na kanale po stronie
ssawnej i tłocznej wentylatora, tłumików akustycznych.
Świeże powietrze pobierane będzie z czerpni ściennej dn 250mm oraz poprzez gruntowy wymiennik.
Na kanałach, za czerpnią ścienną oraz za wymiennikiem gruntowym, w pomieszczeniu technicznym,
w należy montować przepustnice szczelne z siłownikami, które będą umożliwiały kontrolowany pobór
świeżego powietrza. Sterowanie poborem powietrza wg. projektu automatyki. Wyrzut powietrza
poprzez wyrzutnię ścienną dn 250mm.
Zaprojektowano kanały i kształtki wentylacyjne okrągłe z typ Spiro z blachy stalowej ocynkowanej o
połączeniach nyplowych.
Kanały wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej rozprowadzić nad stropem podwieszanym, w
izolacji z wełny mineralnej z powłoką folii aluminiowej, o grubości 50 mm, oraz 100mm dla kanałów
czerpnych i wyrzutowych.
Należy zwrócić uwagę na szczelność połączeń i stosować odpowiednie kształtki wentylacyjne z
uszczelkami.
Zastosowane kanały i kształtki wentylacyjne spełniać muszą wymogi norm:
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
ARCUS
Projekt wykonawczy (zmiana „a”).
Współpraca UZ i BTU Cottbus w zakresie „zielonej energii” – podprojekt: Czynniki determinujące efektywność wykorzystania
energii cieplnej w budynkach mieszkalnych – budowa dwóch doświadczalnych budynków laboratoryjnych z zagospodarowaniem
terenu
Nr projektu ARCUS: 1407 52
strona nr 39
Europejska Współpraca Terytorialna - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej
Polska (województwo lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”
PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o
przekroju kołowym – Wymiary
PN-EN12237:2005 Wentylacja budynków -- Sieć przewodów -- Wytrzymałość i szczelność
przewodów z blachy o przekroju kołowym.
Do mocowania kanałów należy stosować typowe zawieszenia wraz z konstrukcją wsporczą.
Podparcia pod kanały zgodnie z normą PN-EN 12236:2003
Wentylacja budynków - Podwieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych – Wymagania
wytrzymałościowe.
Należy przewidzieć otwory rewizyjne w kanałach wentylacyjnych umożliwiające ich czyszczenie.
Lokalizacja otworów zgodnie z COBRTI INSTAL – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Instalacji Wentylacyjnych.
Uwaga:
Z powodu okresowego włączania wentylacji mechanicznej, zaprojektowana została również
wentylacja grawitacyjna.
Na kanale grawitacyjnym muszą zostać zamontowane przepustnice szczelne dn 160mm z
siłownikami, które będą wymuszać zamknięcie przepustnicy podczas działającej wentylacji
mechanicznej, oraz otwarcie przepustnic w czasie wyłączenia wentylacji mechanicznej.
GRUNTOWY WYMIENNIK CEPŁA
Zaprojektowano gruntowy wymiennik ciepła z rur pełnościennych z polipropylenu Ø 250mm z
uszczelkami i antybakteryjną warstwą wewnętrzną, o połączeniach kielichowych.
Świeże powietrze zasysane będzie przez terenową czerpnię powietrza Ø 250mm, usytuowaną 2 m
nad terenem, następnie przechodząc poprzez filtr zgrubny G4 będzie wstępnie filtrowane. Przy
czerpni terenowej usytuować studnię zbierającą kondensat dn 315 (włączenie studni poprzez trójnik),
przykrytą włazem żeliwnym.
Studnia z płaskim dnem i jednym przyłączem DN 250 (koniec bosy)
Materiał: polipropylen odporny na działanie wysokich temperatur
Warstwa antybakteryjna
Kondensat z wymiennika gruntowego należy okresowo, w miarę potrzeby wypompować np. pompą
zatapialną (na etapie realizacji należy przewidzieć jej zakup z przedłużaczem elektrycznym).
Pompa zatapialna dane techniczne:
Zatapialny agregat blokowy do pionowego ustawienia mokrego, przeznaczony do tłoczenia wody
zanieczyszczonej, łącznie z pionowym króćcem tłocznym z gwintem wewnętrznym. Silnik trójfazowy z
wodoszczelnym wzdłużnie i odłączanym kablem przyłączeniowym o długości 10 m.
Średnica znamionowa Króciec tłoczny : Rp 1 1/2
Tłoczone medium (chemicznie i mechanicznie nieagresywne) : Woda, czysta
Temperatura (maks. 35 °C)
: 20 °C
Gęstość
: 0,99819 kg/dm3
Przepływ
: 8,00 m3/h
Wysokość toczenia
: 5,00 m
Silnik:
-Moc znamionowa P2 : 0,4 kW
-Znamionowa liczba obrotów : 2900 1/min
-Rodzaj prądu : 1~230V/50Hz
-Prąd znamionowy
: 2,2 A
-Tryb załączania
: bezpośrednio
Klasa izolacji
:F
Stopień ochrony : IP 68
Masa : 14,2 kg
Gruntowy wymiennik ciepła zaprojektowano układzie Tichelmanna, przyjęto 4 odcinki rur Ø 250mm o
dł. 17m.
Parametry instalacji:
Średnica rury........[mm] 250
Współ. przewodzenia ciepła rury.[W/mK] 0.28
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
ARCUS
Projekt wykonawczy (zmiana „a”).
Współpraca UZ i BTU Cottbus w zakresie „zielonej energii” – podprojekt: Czynniki determinujące efektywność wykorzystania
energii cieplnej w budynkach mieszkalnych – budowa dwóch doświadczalnych budynków laboratoryjnych z zagospodarowaniem
terenu
Nr projektu ARCUS: 1407 52
strona nr 40
Europejska Współpraca Terytorialna - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej
Polska (województwo lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”
Długość pojedynczego przewodu...[m] 17
Liczba rur......................[-] 4
Średnica rozdzielacza...........[mm] 250
Sprawność wentylatora...........[%] 90
Rozstaw rur (w osiach)..........[m] 1
Układ w formie Tichelmanna
Minimalna temperatura wylotowa.[°C] -9.8
Ciepło doprowadzone..............[kWh/a] 2013.8
Ciepło odprowadzone..............[kWh/a] 80.3
Doprowadzone ciepło netto.......[kWh/a] 1933.5
Prędkość przepływu..............[m/s] 1
Strata ciśnienia................[Pa] 21
Wydajność instalacji............[%] 10.38
Po wykonaniu kanałów teren należy doprowadzić do stanu poprzedniego a nawierzchnię odtworzyć
zgodnie ze stanem pierwotnym.
Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z instrukcją stanowiskową oraz obowiązującymi normami:
PN-68/B-06050– „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze”
BN-83/8836-02– „ Przewody podziemne. Roboty ziemne”
Wykopy można wykonywać sprzętem mechanicznym oraz ręcznie. W trakcie wykonywania wykopów
zabrania się naruszania struktury dna wykopów. Ściany wykopu o głębokości ponad 1,0 m należy
zabezpieczyć stosując deskowanie.
Rurociągi układać ze spadkiem jak na profilach, na podsypce piaskowej gr 20 cm i obsypać warstwą
min 30 cm ponad wierzch rury. Materiałem do zasypu może być grunt rodzimy o ile tworzą go grunty
piaszczyste. Do obsypania można użyć ziemię znajdującą się na odkładzie. Ziemia ta nie powinna
zawierać kamieni, gruzu, korzeni drzew, w przeciwnym przypadku należy rodzimy grunt wymienić na
piasek. Zagęszczanie obsypki i zasypki powinno odbywać się warstwami o grubości 10 - 30 cm,
równomiernie po obu stronach rury. Wymagany stopień zagęszczenia warstw wynosi 95% ZPPr.
Podczas prac wykonawczych należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem
podczas wypełniania i zagęszczania wykopu.
Stosowanie ubijaków metalowych dopuszczalne jest w odległości co najmniej 10 cm od rurociągu.
Rury należy układać tak, żeby podparcie ich było jednolite.
Niedopuszczalne jest podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania
odpowiedniego spadku rurociągu lub wyrównania kierunku ułożenia przewodów.
Wykonane wykopy oznaczyć przez ustawienie zapór pomalowanych na jaskrawe kolory.
Wykonane odcinki sieci należy zgłaszać do odbioru technicznego.
5.5 INSTALACJA CO
W budynku przewidziano elektryczne ogrzewanie.
Dla potrzeb wykonania instalacji elektrycznej c.o. zrobiono bilans ciepła dla obiektu zgodnie z
normami PN-EN-ISO 6946, EN 1283 neutralny, EN ISO 13370. Budynek znajduje się w 2 strefie
klimatycznej (dla warunków zimy), te= -18ºC. Całkowite zapotrzebowanie energii na pokrycie strat
ciepła przez przegrody i na wentylację wynosi 4,38 kW (współczynnik kubaturowy budynku: 11,9
W/m3), w tym projektowana strata ciepła przez przenikanie wynosi 2,9 kW.
5.6 UWAGI
- Dobrane i wskazane do celów sporządzania projektu materiały i urządzenia w oparciu o
konkretne marki, znaki towarowe lub katalogi producentów mogą zostać zastąpione
równoważnymi, nie gorszymi niż wskazane, pod warunkiem zachowania wszystkich
parametrów technicznych i walorów estetycznych. Zastosowane równoważne materiały muszą
spełniać założenia projektowe. Wszelkie przyjęte rozwiązania systemowe muszą być
jednorodne.
Podane nazwy własne materiałów nie są obowiązujące.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
ARCUS
Projekt wykonawczy (zmiana „a”).
Współpraca UZ i BTU Cottbus w zakresie „zielonej energii” – podprojekt: Czynniki determinujące efektywność wykorzystania
energii cieplnej w budynkach mieszkalnych – budowa dwóch doświadczalnych budynków laboratoryjnych z zagospodarowaniem
terenu
Nr projektu ARCUS: 1407 52
strona nr 41
Europejska Współpraca Terytorialna - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej
Polska (województwo lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”
- Całość robót wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną, Polskimi Normami i
Warunkami Technicznymi. Należy prace montażowe wykonywać zgodnie z DTR i instrukcjami
dostarczonymi przez producentów rur, kanałów i urządzeń, obowiązującymi normami i przepisami
branżowymi właściwymi dla danego rodzaju robót, wytycznymi producentów oraz pod fachowym
nadzorem.
- Ściśle przestrzegać aktualnych przepisów i zasad BHP dla występujących rodzajów robót
- Montaż, rozruch i eksploatację urządzeń prowadzić zgodnie z DTR i instrukcjami dostarczonymi
przez producentów tych urządzeń, oraz przez autoryzowane serwisy.
- Wszystkie stosowane materiały i urządzenia do wykonania instalacji wentylacyjnej muszą być
dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia.
- Zaprojektowaną instalację powinna wykonać firma posiadająca niezbędną wiedzę, przygotowanie
materiałowe i sprzętowe do realizacji tego typu prac.
- Prace prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem rygorów technologicznych.
- Zaleca się stosowanie automatyki dostarczanej przez producenta central.
- Szczegóły konstrukcji pod urządzenia wentylacyjne tj. centralę i agregat wg opracowania części
budowlanej.
- Dobór urządzeń wskazanych w projekcie wynika z potrzeb technologicznych, możliwości i miejsca
ich montażu we wskazanej lokalizacji, możliwości ich obsługi eksploatacyjnej i poziomem emisji
hałasu.
- Wszelkie odstępstwa od projektu należy skonsultować z projektantem.
- Wszystkie specyfikacje urządzeń i rysunki szczegółowe proponowane przez Wykonawcę będą
zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektów.
- W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy przy wycenie uwzględnić
wszystkie elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania całości prac.
- Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, definiującej
usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. W
związku z tym wykonane instalacje muszą zapewnić utrzymanie założonych parametrów.
- Specyfikacje i opisy uwzględniają standard minimalny dla materiałów i instalacji, niezbędny do
właściwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca może zaproponować alternatywne
rozwiązania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu – do akceptacji przez
Inwestora.
- Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie
elementy ujęte w specyfikacji (opisie), a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie ujęte w
specyfikacji winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu.
- W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić projektantowi,
który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu.
- Wszystkie elementy nie ujęte w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki) a zdaniem
Wykonawcy niezbędne do prawidłowego działania instalacji nie zwalnia Wykonawcy z ich
zamontowania i dostarczenia.
- W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych, Wykonawca, przed złożeniem oferty,
powinien wyjaśnić sporne kwestie z Inwestorem, który jako jedyny jest upoważniony do
wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasności będą interpretowane z korzyścią dla
Inwestora.
- W przypadku konieczności inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje mogą zostać dobrane przez
projektanta.
- Do zakresu prac Wykonawcy wchodzą próby, regulacja i uruchomienia urządzeń i instalacji wg
obowiązujących norm i przepisów oraz oddanie ich do użytkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowiązującą procedurą.
Projektant:
mgr inż. Barbara Fogel
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
ARCUS
Projekt wykonawczy (zmiana „a”).
Współpraca UZ i BTU Cottbus w zakresie „zielonej energii” – podprojekt: Czynniki determinujące efektywność wykorzystania
energii cieplnej w budynkach mieszkalnych – budowa dwóch doświadczalnych budynków laboratoryjnych z zagospodarowaniem
terenu
Nr projektu ARCUS: 1407 52
strona nr 42
ZAŁĄCZNIK NR 1 ‐ ZESTAWIENIE KSZTAŁTEK WENTYLACYJNYCH
Nazwa: Cz
Typ: Czerpny
Sys. Nr
Szt.
Typ
Nazwa
Cz
Cz
1
2
1
1
VV1*
TUBE*
Cz
3
2
CD1*+Siłownik
Cz
4
1
ATE
Cz
5
1
TUBE*
Czerpnia ścienna
Przewód okrągły
Przepustnica
okrągła
Symetryczny
trójnik 90 stopni
Przewód okrągły
Cz
6
2
BGE
Cz
7
2
BSE
Cz
Cz
8
9
1
1
MFA
TUBE*
Cz
10
1
BSE
Cz
11
1
TUBE*
Wymiary
stal
ocynk
d=
ocynk
250 l =
250
Kolor
Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Producent Uwagi
0,46
0,46
Ogólne
Ogólne
Ogólne
d1 = 250 d3 = 250 l1 = 315
ocynk
0,54
0,54
Ogólne
d1 = 250 l1 = 1485
ocynk
1,17
1,17
Ogólne
Kolano prasowane alfa = 90
Kolano
segmentowe
Złączka mufowa
Przewód okrągły
Kolano
segmentowe
Przewód okrągły
Materiał
D = 250
d1 = 250 l1 = 588
r=
1
d1 = 250
ocynk
0,46
0,92
Ogólne
r=
1
d1 = 250
ocynk
0,23
0,46
Ogólne
d1 = 250
d = 250 l =
1
0,11
0,00
0,11
0,00
Ogólne
Ogólne
alfa = 90
1
ocynk
0,46
0,46
Ogólne
ocynk
2,06
2,06
Ogólne
alfa = 45
r=
d1 = 250 l1 = 2621
ocynk
aluminium naturalny
d1 = 250
Projekt wykonawczy.
Współpraca UZ i BTU Cottbus w zakresie "zielonej energii" - podprojekt: Czynniki determinujące efektywność wykorzystania energii cieplnej w budynkach mieszkalnych
strona nr 43
Nazwa: N
Typ: Nawiewny
Sys. Nr
Szt.
Typ
N
2
4
MFA
N
3
2
CD1*+0
N
4
2
VV1*
N
17
3
VV1*
N
18
3
MFA
N
19
2
BSE
N
N
20
21
1
2
N
22
N
Wymiary
Nazwa
TUBE*
TUBE*
Złączka mufowa d1 = 125
Regulator stałego
d = 125
wydatku
Zawór
D = 125
wentylacyjny
Zawór
D = 160
wentylacyjny
Złączka mufowa d1 = 160
Kolano
alfa = 90
segmentowe
Przewód okrągły d1 = 160
Przewód okrągły d1 = 160
l1 = 585
l1 = 3000
1
BGE
Kolano prasowane alfa = 90
r=
23
1
TUBE*
N
24
1
USE
N
25
1
MFA
N
26
1
ATE
N
N
27
28
1
1
TUBE*
TUBE*
N
29
1
USE
N
30
2
MFA
N
31
1
ATE
N
32
1
TUBE*
N
33
1
ATE
N
34
1
USE
N
35
1
CD1*+0
N
N
N
36
37
38
1
1
1
TUBE*
TUBE*
TUBE*
N
39
1
BGE
Przewód okrągły
Redukcja
symetryczna
Złączka mufowa
Symetryczny
trójnik 90 stopni
Przewód okrągły
Przewód okrągły
Redukcja
symetryczna
Złączka mufowa
Symetryczny
trójnik 90 stopni
Przewód okrągły
Symetryczny
trójnik 90 stopni
Redukcja
symetryczna
Regulator stałego
wydatku
Przewód okrągły
Przewód okrągły
Przewód okrągły
Materiał
ocynk
l=
125
Kolor
Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Producent Uwagi
0,04
0,15
Ogólne
ocynk
Ogólne
stal
Ogólne
stal
Ogólne
ocynk
0,05
0,14
Ogólne
ocynk
0,19
0,38
Ogólne
ocynk
ocynk
0,29
1,51
0,29
3,01
Ogólne
Ogólne
ocynk
0,19
0,19
Ogólne
d1 = 160 l1 = 1235
ocynk
0,62
0,62
Ogólne
d1 = 200 d2 = 160 l1 = 85
ocynk
0,10
0,10
Ogólne
d1 = 200
ocynk
0,06
0,06
Ogólne
d1 = 200 d3 = 125 l1 = 170
ocynk
0,23
0,23
Ogólne
d1 = 200 l1 = 3000
d1 = 200 l1 = 958
ocynk
ocynk
1,88
0,60
1,88
0,60
Ogólne
Ogólne
d1 = 225 d2 = 200 l1 = 40
ocynk
0,00
0,00
Ogólne
d1 = 225
ocynk
0,06
0,12
Ogólne
d1 = 225 d3 = 125 l1 = 170
ocynk
0,18
0,18
Ogólne
d1 = 225 l1 = 2575
ocynk
1,82
1,82
Ogólne
d1 = 225 d3 = 250 l1 = 315
ocynk
0,36
0,36
Ogólne
d1 = 225 d2 = 160 l1 = 40
ocynk
0,00
0,00
Ogólne
d=
160
ocynk
d1 = 160 l1 = 1283
d1 = 250 l1 = 3000
d1 = 250 l1 = 1790
ocynk
ocynk
ocynk
0,64
2,36
1,41
0,64
2,36
1,41
Ogólne
Ogólne
Ogólne
ocynk
0,46
0,46
Ogólne
r=
160 l =
Kolano prasowane alfa = 90
r=
1
1
1
d1 = 160
d1 = 160
d1 = 250
Ogólne
Projekt wykonawczy.
Współpraca UZ i BTU Cottbus w zakresie "zielonej energii" - podprojekt: Czynniki determinujące efektywność wykorzystania energii cieplnej w budynkach mieszkalnych
strona nr 44
N
40
1
TUBE*
N
41
1
CS1*
N
N
N
N
42
1
1
1
2
TUBE*
MF1*
MF1*
MF1*
Przewód okrągły
Tłumik kanalowy
okrągły
Przewód okrągły
Złączka nyplowa
Złączka nyplowa
Złączka nyplowa
d1 = 250 l1 =
50
ocynk
d=
250 l = 1000
ocynk
d1 =
d1 =
d1 =
d1 =
250 l1 = 315
250
200
160
ocynk
ocynk
ocynk
ocynk
0,03
0,03
Ogólne
Ogólne
0,25
0,09
0,05
0,04
0,25
0,09
0,05
0,08
Projekt wykonawczy.
Współpraca UZ i BTU Cottbus w zakresie "zielonej energii" - podprojekt: Czynniki determinujące efektywność wykorzystania energii cieplnej w budynkach mieszkalnych
Ogólne
Ogólne
Ogólne
Ogólne
strona nr 45
Nazwa: W
Typ: Wywiewny
Sys. Nr
Szt.
Typ
W
2
4
MFA
W
3
2
CD1*+0
W
4
2
VV1*
W
13
1
VV1*
W
14
2
MFA
W
15
1
BSE
W
16
1
TUBE*
W
17
1
BGE
W
W
18
19
1
1
TUBE*
TUBE*
W
20
1
CD1*+0
W
21
1
USE
W
22
1
MFA
W
23
1
ATE
W
24
1
TUBE*
W
25
1
USE
W
26
2
MFA
W
27
2
ATE
W
28
1
TUBE*
W
29
1
ATE
W
30
1
TUBE*
W
31
1
CS1*
W
W
32
33
1
2
TUBE*
MFA
W
34
1
CD1*+0
W
35
1
TUBE*
Wymiary
Nazwa
Złączka mufowa d1 =
Regulator stałego
d=
wydatku
Zawór
D=
wentylacyjny
Zawór
D=
wentylacyjny
Złączka mufowa d1 =
Kolano
alfa =
segmentowe
Przewód okrągły d1 =
ocynk
125 l =
Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Producent Uwagi
0,04
0,15
Ogólne
Ogólne
125
stal
Ogólne
200
stal
Ogólne
200
ocynk
0,06
0,12
Ogólne
ocynk
0,30
0,30
Ogólne
ocynk
0,99
0,99
Ogólne
ocynk
0,30
0,30
Ogólne
d1 = 200 l1 = 1515
d1 = 200 l1 = 1502
ocynk
ocynk
0,95
0,94
0,95
0,94
Ogólne
Ogólne
d=
ocynk
90
r=
125
Kolor
ocynk
1
d1 = 200
200 l1 = 1574
Kolano prasowane alfa = 90
Przewód okrągły
Przewód okrągły
Regulator stałego
wydatku
Redukcja
symetryczna
Złączka mufowa
Symetryczny
trójnik 90 stopni
Przewód okrągły
Redukcja
symetryczna
Złączka mufowa
Symetryczny
trójnik 90 stopni
Przewód okrągły
Symetryczny
trójnik 90 stopni
Przewód okrągły
Tłumik kanalowy
okrągły
Przewód okrągły
Złączka mufowa
Regulator stałego
wydatku
Przewód okrągły
Materiał
125
r=
200 l =
1
d1 = 200
200
Ogólne
d1 = 225 d2 = 200 l1 = 40
ocynk
0,00
0,00
Ogólne
d1 = 225
ocynk
0,06
0,06
Ogólne
d1 = 225 d3 = 160 l1 = 210
ocynk
0,23
0,23
Ogólne
d1 = 225 l1 = 576
ocynk
0,41
0,41
Ogólne
d1 = 250 d2 = 225 l1 = 40
ocynk
0,13
0,13
Ogólne
d1 = 250
ocynk
0,11
0,21
Ogólne
d1 = 250 d3 = 125 l1 = 170
ocynk
0,32
0,64
Ogólne
d1 = 250 l1 = 901
ocynk
0,71
0,71
Ogólne
d1 = 250 d3 = 100 l1 = 170
ocynk
0,30
0,30
Ogólne
d1 = 250 l1 = 1168
ocynk
0,92
0,92
Ogólne
d=
250 l = 1000
ocynk
d1 = 250 l1 = 347
d1 = 100
ocynk
ocynk
d=
100
ocynk
d1 = 100 l1 = 1556
ocynk
100 l =
Ogólne
0,27
0,03
0,27
0,06
Ogólne
Ogólne
Ogólne
0,49
0,49
Projekt wykonawczy.
Współpraca UZ i BTU Cottbus w zakresie "zielonej energii" - podprojekt: Czynniki determinujące efektywność wykorzystania energii cieplnej w budynkach mieszkalnych
Ogólne
strona nr 46
W
36
1
BSE
W
37
1
VV1*
W
38
1
TUBE*
W
39
1
BSE
W
40
1
CD1*+0
W
41
1
TUBE*
W
42
1
BSE
W
43
1
MFA
W
44
1
VV1*
1
1
MFA
MF1*
W
W
Kolano
alfa = 90 r =
1 d1 = 100
segmentowe
Zawór
D = 100
wentylacyjny
Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 1680
Kolano
alfa = 90 r =
1 d1 = 125
segmentowe
Regulator stałego
d = 160 l = 160
wydatku
Przewód okrągły d1 = 160 l1 = 838
Kolano
alfa = 90 r =
1 d1 = 160
segmentowe
Złączka mufowa d1 = 160
Zawór
D = 160
wentylacyjny
Złączka mufowa d1 = 160
Złączka nyplowa d1 = 200
ocynk
0,07
0,07
stal
Ogólne
Ogólne
ocynk
0,66
0,66
Ogólne
ocynk
0,12
0,12
Ogólne
ocynk
Ogólne
ocynk
0,42
0,42
Ogólne
ocynk
0,19
0,19
Ogólne
ocynk
0,05
0,05
Ogólne
stal
ocynk
ocynk
Ogólne
0,05
0,05
0,05
0,05
Projekt wykonawczy.
Współpraca UZ i BTU Cottbus w zakresie "zielonej energii" - podprojekt: Czynniki determinujące efektywność wykorzystania energii cieplnej w budynkach mieszkalnych
Ogólne
Ogólne
strona nr 47
Nazwa: Wyrz
Typ: Wyrzutowy
Sys. Nr
Szt.
Typ
Nazwa
Wyrz 1
1
VV1*
Wyrzutnia ścienna
Wyrz 2
1
TUBE*
Przewód okrągły
Wyrz 3
3
BGE
Wyrz 5
Wyrz
1
1
TUBE*
TUBE*
Wymiary
D = 250
Kolor
Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Producent Uwagi
stal
d1 = 250 l1 = 2481
Kolano prasowane alfa = 90
Przewód okrągły
Przewód okrągły
Materiał
r=
1
d1 = 250 l1 = 479
d1 = 250 l1 = 1649
d1 = 250
Ogólne
ocynk
1,95
1,95
Ogólne
ocynk
0,46
1,39
Ogólne
ocynk
ocynk
0,38
1,29
0,38
1,29
Ogólne
Ogólne
Projekt wykonawczy.
Współpraca UZ i BTU Cottbus w zakresie "zielonej energii" - podprojekt: Czynniki determinujące efektywność wykorzystania energii cieplnej w budynkach mieszkalnych
strona nr 48
Europejska Współpraca Terytorialna - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej
Polska (województwo lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”
6 SPIS RYSUNKÓW
Indeks zmian
Kolejny nr
rysunku
Kondygnacja
Rodzaj rysunku
Branża
Obiekt
Faza projektu
Każdy rysunek stanowiący część dokumentacji projektowej opisano wg poniższego wzoru, pozwalającego na szybką
identyfikację danego rysunku z określeniem jego przynależności do fazy projektu, branży, rodzaju branżowego rysunku,
numer obiektu, kondygnacji, kolejnego rysunku i określeniem wprowadzonych modyfikacji.
Faza projektu :
•
1-2
Æ
projekt koncepcyjny
• 3-4
Æ
projekt budowlany
• 5-6
Æ
projekt wykonawczy
Obiekt :
•
1…
Æ
oznaczenie budowlane obiektu
Branża :
•
Z
Æ
plany zagospod. terenu, mała architektura, instalacje zewnętrzne, drogi
•
U
Æ
zbiorcze plansze koordynacyjne uzbrojenia terenu
•
A
Æ
architektura
• K
Æ
konstrukcja
• D
Æ
projekt drogowy
• P
Æ
projekt p.poż.
• S
Æ
instalacje sanitarne zewnętrzne i wewnętrzne
• E
Æ
instalacje elektryczne zewnętrzne i wewnętrzne
Rodzaj rysunku branżowego :
•
S
Æ
rysunek szalunkowy
•
B
Æ
rysunek zbrojeniowy
Kondygnacja (poziom):
•
02
Æ
rzut fundamentów
•
01
Æ
rzut piwnic, widoki ścian piwnic, strop nad piwnicą
•
00
Æ
rzut parteru, strop nad parterem, widoki ścian parteru
•
10
Æ
rzut 1 piętra, strop nad 1 piętrem, widoki ścian 1 piętra
•
20
Æ
rzut 2 piętra, strop nad 2 piętrem, widoki ścian 2 piętra
•
30
Æ
rzut kolejnej kondygnacji, (strop nad 3 piętrem)
•
40
Æ
rzut dachu, konstrukcja dachu
•
50
Æ
przekroje, rozwinięcia dla projektów branżowych
•
60
Æ
elewacje
•
70
Æ
detale, szczegóły
Kolejny numer rysunku:
•
01…99
Æ
pierwszy rysunek zaczyna się zawsze od numeru 01, dalej kolejne numery rysunków
(zachować ciągłość numeracji)
Indeks zmian:
•
a…z
Æ
wprowadzane zmiany opisane małymi literami alfabetu
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
ARCUS
Projekt wykonawczy (zmiana „a”).
Współpraca UZ i BTU Cottbus w zakresie „zielonej energii” – podprojekt: Czynniki determinujące efektywność wykorzystania
energii cieplnej w budynkach mieszkalnych – budowa dwóch doświadczalnych budynków laboratoryjnych z zagospodarowaniem
terenu
Nr projektu ARCUS: 1407 52
strona nr 49
Europejska Współpraca Terytorialna - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej
Polska (województwo lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”
6.1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNY
strona
6.1.1 BUDYNEK NR 1
1) 561A 0001a Rzut parteru
52
2) 561A 4001a Rzut dachu
53
3) 561A 5001a Przekrój 1-1
54
4) 561A 5002a Przekrój 2-2
55
5) 561A 6001a Elewacje
56
6.1.2 BUDYNEK NR 2
6) 562A 0001a Rzut parteru
57
7) 562A 4001a Rzut dachu
58
8) 562A 5001a Przekrój 1-1
59
9) 562A 5002a Przekrój 2-2
60
10) 562A 6001a Elewacje
61
11) 56 A 7001
Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej
62
12) 56 A 7002
Łazienka- aranżacja
63
6.2 PROJEKT KONSTRUKCYJNY
6.2.1 BUDYNEK NR 1
13) 561KS0201 Rzut fundamentów. Rysunek szalunkowy.
64
14) 561KB0201 Zbrojenie fundamentów: LF.1, LF.2, LF.3. Rysunek zbrojeniowy.
65
15) 561KS0001a Rzut parteru (Przekrój 3-3). Rysunek szalunkowy.
66
16) 561KB0021 Zbrojenie podciągów: P.U24-1, P.U24-2, P.U24-3. Rysunek zbrojeniowy.
67
17) 561KB0022 Zbrojenie wieńców: W.U24-1, W.U24-2, W.U24-3. Rysunek zbrojeniowy.
68
18) 561KS4001a Rzut konstrukcji dachu.
69
19) 561KS5001a Przekrój 1-1, Rysunek szalunkowy.
70
20) 561KS5002a Przekrój 2-2, Rysunek szalunkowy.
71
21) 561KD7001 Dzwigar kratowy. Detale elementów więźby.
72
6.2.2 BUDYNEK NR 2
22) 562KS0201 Rzut fundamentów. Rysunek szalunkowy.
73
23) 562KB0201 Zbrojenie fundamentów: LF.1, LF.2, LF.3. Rysunek zbrojeniowy.
74
24) 562KS0001a Rzut parteru. Przekrój 3-3.
75
25) 562KS4001a Rzut konstrukcji dachu.
76
26) 562KS5001a Przekroje 1-1, Rysunek szalunkowy.
77
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
ARCUS
Projekt wykonawczy (zmiana „a”).
Współpraca UZ i BTU Cottbus w zakresie „zielonej energii” – podprojekt: Czynniki determinujące efektywność wykorzystania
energii cieplnej w budynkach mieszkalnych – budowa dwóch doświadczalnych budynków laboratoryjnych z zagospodarowaniem
terenu
Nr projektu ARCUS: 1407 52
strona nr 50
Europejska Współpraca Terytorialna - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej
Polska (województwo lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”
27) 562KS5002a Przekroje 2-2, Rysunek szalunkowy.
78
28) 562KD7001 Rzut parteru. Detale. Połączenia szkieletu drewnianego – ściany.
79
29) 562KD7002 Detale szkieletu: fundamenty, ściany, nadproża, strop, wieniec.
80
30) 561KD7003 Dzwigar kratowy. Detale elementów więźby.
81
6.3 PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH
31) 56 S 0001a Rzut parteru – instalacja wody i kanalizacji sanitarnej.
82
32) 562S 0002 Rozwinięcie kanalizacji sanitarnej.
83
33) 561S 0003 Rozwinięcie kanalizacji sanitarnej.
84
34) 56 S 0004a Rzut parteru – instalacja wentylacji mechanicznej.
85
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
ARCUS
Projekt wykonawczy (zmiana „a”).
Współpraca UZ i BTU Cottbus w zakresie „zielonej energii” – podprojekt: Czynniki determinujące efektywność wykorzystania
energii cieplnej w budynkach mieszkalnych – budowa dwóch doświadczalnych budynków laboratoryjnych z zagospodarowaniem
terenu
Nr projektu ARCUS: 1407 52
strona nr 51

Podobne dokumenty