lipiec - suchylas.pl

Komentarze

Transkrypt

lipiec - suchylas.pl
ISSN 1233-0574
nr 06 (150) lipiec 2015
R E K L A M A
Wianki 2015
Zdjęcia: Artur kowalski
Golęczewskie powitanie lata
Gmina pozyskała kolejne środki unijne!
• Wolontariuszki zostały uhonorowane
• Suchy Las w czołówce
polskich gmin
• I Rajd Nordic Walking w Zielątkowie
Bezp³atny miesiêcznik mieszkañców gminy Suchy Las
Suchy Las • Biedrusko • Ziel¹tkowo • Z³otniki Wieœ • Z³otniki Osiedle
Chludowo • Golêczewo • Z³otkowo • Osiedle Grzybowe • Jelonek
1
R E K L A M A
Specjalistyczny Gabinet Stomatologiczny
dr n. med. Tamara Pawlaczyk-Kamieńska
specjalista protetyki stomatologicznej
•
•
•
•
•
•
•
•
stomatologia estetyczna
odbudowa estetyczna koron zębów
licówki
Plac Grzybowy 22
wkłady koronowe – inlay
62-002 Złotniki
korony porcelanowe
tel.: 61 811 60 98
protezy bezklamrowe
endodoncja
czynne: pon., wt., czw. 14.00 – 20.00
rentgen stomatologiczny
śr., pt. 9.00 – 16.00
Berpo
s.c.
Sklep z zabawkami
ul.Szkółkarska 25, Suchy Las
tel.61 624 2000
www.berpo.pl
2
06 • lipiec 2015
Wójt Grzegorz Wojtera komentuje...
***
WIĘCEJ PIENIĘDZY
DLA SOŁECTW I OSIEDLI
Na sesji Rady Gminy
Suchy Las przyjęto
projekt uchwały dotyczący
pobudzania aktywności
obywatelskiej
w naszej gminie.
Oprócz kilku niewielkich zmian, w porównaniu do mojego projektu tej uchwały,
ten przyjęty przez Radę Gminy dokument
wyróżnia się przede wszystkim znaczącym
wzrostem funduszy przeznaczonych do
wykorzystania przez sołectwa i osiedla.
Zarówno wieloletnie dobre doświadczenia wynikające z mojej dotychczasowej
współpracy z samorządami pomocniczymi
(sołectwami i osiedlami), jak i przekonanie
o tym, że potrzeby danej miejscowości najlepiej są znane przez samych mieszkańców
pozwalają mi z przekonaniem i optymizmem przyjąć to nowatorskie rozwiązanie
w dalszej pracy nad budżetem naszej gminy na rok 2016.
Szkoda jednak, że radnym zabrakło czasu, aby zająć się alternatywnym, równie interesującym projektem grantowym, który
był pomysłem grupy sołtysów i przewodniczących osiedli i mógł jeszcze bardziej
wzmocnić, a także uatrakcyjnić wspólne
działanie różnych grup społecznych, w naszej gminie. Tym bardziej że był on mniej
kosztowny dla budżetu gminy.
Mnie dodatkowo cieszy fakt, że zarówno szef Klubu Radnych Gmina Razem jak
i przewodniczący Zarządu Osiedla Suchy
Las uzasadniając konieczność prawie dwukrotnego wzrostu budżetów sołectw i osiedli podkreślali, że Suchy Las jest gminą,
którą naprawdę na to stać i dodawali,
że przekazanie większej kwoty z budżetu
gminy sołectwom i osiedlom nie wywoła
żadnych negatywnych skutków dla gminnego budżetu.
Przy okazji warto podkreślić, że mówimy w tym przypadku o funduszach, które w całości pochodzą właśnie z budżetu
gminy (tego samego, z którego realizujemy wszystkie inne zadania) i nie ma żadnej możliwości, aby pozyskać je z innych
źródeł, z zewnątrz. Pomimo tego wierzę
jednak w roztropność, pomysłowość i…
gospodarność mieszkańców, którzy na zebraniach wiejskich i osiedlowych na pewno słusznie zdecydują o wykorzystaniu
tych funduszy.
Zapewniam, że z dużą satysfakcją
i przyjemnością jako wójt Gminy Suchy
Las zrealizuję te wybrane przez mieszkańców zadania.
Mam również nadzieję, że wyrażone
w tej dyskusji przez niektórych radnych
stanowisko, że gminę stać na tak znaczące zwiększenie budżetów sołectw i osiedli
jest ostatecznym odcięciem się od wyrażanych wcześniej (w kampanii wyborczej
i później) poglądów, że nasza gmina stoi na
progu bankructwa. Bo tak przecież nie jest
i nigdy nie było.
***
WÓJT DOBRZE OCENIONY
Czerwcowa sesja Rady Gminy Suchy
Las była dla mnie bardzo ważna, bowiem
oceniano na niej moją pracę i moich współpracowników w roku 2014. Z przyjemnością i satysfakcją mogę poinformować, że
ta ocena – zdaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, radnych z Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Suchy Las i następnie wszystkich naszych radnych – wypadła bardzo dobrze.
W głosowaniu nad udzieleniem absolutorium dla wójta (czyli potwierdzeniem
prowadzenia przeze mnie dobrej polityki finansowej) za rok 2014 udział wzięło
15 radnych, z których 14 głosowało „za”,
a tylko jeden radny wstrzymał się od głosu.
Wynik tego głosowania jest dla mnie
bardzo satysfakcjonujący, warto przecież
pamiętać o tym, że w 15-osobowej Radzie
Gminy Suchy Las jest 8 radnych, którzy
tworzą blok opozycyjny w stosunku do
wójta. Pozytywna ocena mojej pracy w
2014 roku także przez tych radnych jest dla
mnie szczególnie ważna i motywująca do
dalszego działania. Jak więc widać, warto
wznieść się ponad polityczne podziały.
Absolutorium udziela się wójtowi, ale
moim zdaniem ta pozytywna opinia wyrażona przez radnych w głosowaniu na
czerwcowej sesji dotyczy również wszystkich moich współpracowników, którym
przy tej okazji bardzo dziękuję za dobrą
pracę.
Trwa sezon urlopowy, życzę więc
wszystkim mieszkańcom naszej gminy
udanego wypoczynku i jak najwięcej słonecznych dni…
Wójt Gminy
Grzegorz Wojtera
Wydawca: Urząd Gminy Suchy Las, Redakcja: Gazeta Sucholeska, ul. Szkolna 11, 62-002 Suchy Las.
Dział ogłoszeń i reklam: tel.: 61 8 926 508, fax 61 8 125 212. Redaktor naczelny: Barbara Stachowiak, e-mail: [email protected]
Redaguje zespół: Paweł Andrzejewski, Urszula Habrych, Joanna Nowak, Tomasz Mańkowski. Skład: Justyna Kasprzak.
Druk: Drukarnia top DRUK z Łomży. Nakład: 4200 egzemplarzy. Materiały do następnego numeru zbierane są do: 7 sierpnia.
w w w.suchylas.pl
3
Powstanie bezpieczne przejście
Zapaliło się zielone światło dla budowy przejścia pieszo-rowerowego przez tory kolejowe
w Suchym Lesie w rejonie ulic Borówkowej i Wałeckiej. Rozmowy w tej sprawie z Polskimi
Kolejami Państwowymi, Miastem Poznaniem i Województwem Gmina prowadzi co prawda
od dłuższego czasu, ale w tym roku możemy mówić o namacalnych decyzjach.
inwestor, którym jest PKP PLK ma ogłosić
przetarg na to zadanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
Fot. Janusz kobeszko
– Nowością tego roku jest to, że budowę przejścia pieszo-rowerowego przez tory
kolejowe w rejonie ulic Borówkowej i Wałeckiej, Polskie Koleje Państwowe wreszcie uznały za
zadanie własne a nie Gminy
– podkreśla Janusz Kobeszko, doradca wójta. Oznacza
to tyle, że PKP PLK wybuduje przejście i to w dodatku w najbliższej perspektywie czasowej. Inwestycja ta
zostanie zrealizowana w ramach modernizacji linii kolejowej Poznań – Piła na lata
2016-2019, zaplanowanej
i finansowanej przez Zarząd
Województwa Wielkopolskiego ze środków unijnych. Już w tym miesiącu
Natomiast w czerwcu do Suchego Lasu
przyjechali przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Polskich Kolei Państwowych PLK, Komendy Miejskiej Policji
w Poznaniu, którzy wraz z przedstawicielami Urzędu Gminy w Suchym Lesie przeprowadzili wizję lokalną. Podczas spotkania wyznaczono lokalizację przejścia, które
powstanie w pobliżu ulicy Borówkowej
i cmentarza, na wysokości lasku.
Przejście to zostanie wybudowane
na poziomie torów, będzie
przejściem bezpiecznym, z
sygnalizacją świetlną oraz
rogatkami. Do przejścia zostaną doprowadzone ścieżki
rowerowe. Ich przebieg zostanie wytyczony po stworzeniu
projektu dla przejścia przez
tory kolejowe.
– Wybudowanie ścieżki dochodzącej do przejścia przez
tory po stronie Suchego Lasu
będzie należało do Gminy.
Jednak ze względu na to, że
granica naszej gminy przebiega wzdłuż cmentarza, Wójt
Grzegorz Wojtera rozmawiał
z Prezydentem Miasta Poznania Jackiem Jaśkowiakiem o współfinansowaniu tego przedsięwzięcia – wyjaśnia
Janusz Kobeszko. Jak się dowiedzieliśmy,
rozmowy te przebiegły pozytywnie i Prezydent Jaśkowiak zadeklarował swoją pomoc finansową.
Zdaniem Doradcy Wójta, realna szansa
na bezpieczne przejazdy rowerowe mieszkańców nową ścieżką przez tory kolejowe
do jeziora w Strzeszynku, to lato 2017
roku.
Planowana lokalizacja
przejścia pieszo-rowerowego
Barbara Stachowiak
Jubileusze sucholeskich firm
W czerwcu Gościniec Sucholeski obchodził 10-lecie istnienia. Natomiast w lipcu świętowała
firma Bowa ze Złotkowa, która powstała 25 lat temu.
4
Fot. Gościniec sucholeski
Właściciele Gościńca Sucholeskiego z
okazji urodzin firmy zorganizowali trzydniowy festiwal smaków zatytułowany
„Jesz Ile Chcesz”. Oprócz kulinarnych specjałów polskiej kuchni, na urodzinowych
gości czekały liczne atrakcje, m.in. loteria
wizytówkowa z nagrodami. Także najmłodsi klienci mogli liczyć na świetną zabawę.
Na wywiad z państwem Pytlak, założycielami Gościńca Sucholeskiego zapraszamy do sierpniowego wydania Gazety
Sucholeskiej.
Z kolei firma Bowa swój jubileusz świętowała w hali Gminnego Ośrodka Sportu
w Suchym Lesie. W uroczystym spotkaniu oprócz zarządu i pracowników firmy
uczestniczyli zaproszeni goście. Jednym z
nich była Sekretarz Gminy Joanna Nowak,
która w imieniu Wójta Grzegorza Wojtery
przekazała list gratulacyjny wraz z życzeniami dalszego pomyślnego rozwoju, oraz
utrzymywania najwyższej światowej jakości wytwarzanych produktów.
BS
06 • lipiec 2015
Przychodnia z Wielkopolską Jakością
EUMEDICA Przychodnia Lekarska i Specjalistyczna w Suchym Lesie, kierowana przez
Michała Dybka uzyskała certyfikat „Wielkopolska Jakość”. Certyfikat Przychodni został
przyznany przez Wielkopolski Instytut Jakości w Poznaniu podczas czerwcowej sesji Rady
Gminy Suchy Las. Gratulacje doktorowi Michałowi Dybkowi oraz menager Przychodni złożył
Wójt Gminy Grzegorz Wojtera, a także Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Salwa –
Haibach i Wiceprzewodniczący Zbigniew Hącia.
podstawowej opieki medycznej w ramach
umowy z NFZ, ale z biegiem czasu wśród
pacjentów wzrosło zapotrzebowanie na
leczenie specjalistyczne. – Jeżeli chodzi
o praktykę specjalistyczną, która jest odpłatną, to staramy się ją dopasować do potrzeb naszych pacjentów. Obecnie w naszej
Przychodni przyjmuje ponad 20 specjalistów. Poza tym dysponujemy diagnostyką
ultrasonograficzną, laboratoryjną, gine-
Wśród najatrakcyjniejszych dla biznesu
We wrocławskiej Hali Stulecia 17 czerwca odbyła się uroczystość wręczenia nagród
magazynu „Forbes” i Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej (COIG) w rankingu
„Miasta atrakcyjne dla biznesu”. Redaktorzy magazynu „Forbes” wyróżnili łącznie 41 miast
w czterech kategoriach: do 50 tys. mieszkańców, od 50 do 150 tys. mieszkańców, od 150 do
300 tys. mieszkańców i powyżej 300 tys. mieszkańców.
Gmina Suchy Las zajęła wysokie 3 miejsce w kategorii miejscowości do 50 tys.
mieszkańców. Dane do rankingu „Miast
atrakcyjnych dla biznesu”
opracował Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej. Od liczby założonych
w 2014 roku spółek odjęto
upadłości oraz likwidacje,
podstawą był tu Krajowy
Rejestr Sądowy. Wynik został następnie przeliczony na
1000 mieszkańców.
Podsumowanie rankingu
odbyło się w ramach Kongresu Regionów (16 – 18
czerwca), któremu towarzyszyło hasło „Przywództwo,
odpowiedzialność, rozwój,
25 lat doświadczeń samorzą-
Barbara Stachowiak
Fot. Barbara Stachowiak
– Naszą pasją jest medycyna i tworzenie
miejsca, które służy by tę medycynę uprawiać w sposób właściwy. Jednak trzeba
przy tym pamiętać, że obok tego istnieje
jeszcze proces zarządzania tym wszystkim.
I chociaż z wykształcenia jesteśmy medykami, to zarządzanie również nam nie najgorzej wychodzi, a certyfikat jest tego potwierdzeniem – podkreślił w rozmowie dr
Michał Dybek.
Przychodnia EUMEDICA uzyskała
certyfikat Laureata Programu Kompleksowego Zarządzania Jakością. – Certyfikat
ten opiera się na europejskich kryteriach.
A Przychodnia Eumedica zasłużyła sobie
na niego m.in. szybkim przyrostem ilości
pacjentów, ciągłą poprawą wyposażenia
Przychodni w sprzęt specjalistyczny, diagnostyczny, zwiększaniem zakresu usług, a
także zaangażowaniem kierownictwa firmy
w życie lokalnej społeczności poprzez na
przykład organizowanie „białych sobót”–
mówił Jarosław Piszczek, Konsultant Wiodący Wielkopolskiego Instytutu Jakości.
Sucholeska Przychodnia EUMEDICA
istnieje od marca 2012 roku. Na początku
w zakres jej działalności wchodziły usługi
kologiczną, łącznie z drobnymi zabiegami
ambulatoryjnymi, chirurgicznymi, a także z
zakresu medycyny estetycznej – wymienia
dr Michał Dybek.
Natomiast podstawowa opieka medyczna w ramach umowy z NFZ, z której korzysta ponad 4000 pacjentów, świadczona
jest przez specjalistę medycyny rodzinnej,
dwóch pediatrów oraz specjalistę chorób
wewnętrznych.
– W naszej Przychodni mamy świetny personel, a taki właśnie jest podstawą
dobrej diagnostyki. Nie są to osoby przypadkowe, są to ludzie którzy podobnie jak
ja chcą się realizować w sposób inny niż
zwyczajny, dla których medycyna jest pasją, a nie tylko narzędziem rzemieślniczym
do zarabiania pieniędzy – podsumowuje
Kierownik Przychodni Eumedica.
du terytorialnego”.
Na Kongresie m.in. podsumowano minione wybory samorządowe, dyskutowano
o zamówieniach publicznych, pozyskiwaniu środków unijnych oraz omówiono
rolę województw we współczesnej Polsce.
Uczestnicy – ludzie samorządu, biznesu,
nauki oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych – poruszyli temat innowacyjności jako lokalnej sile ekonomicznej.
Gminę Suchy Las podczas Kongresu reprezentował Jakub Malendowski – prezes
Lokalnej Agencji Rozwoju Gospodarczego
Gminy Suchy Las Sp. z .o.o.
Jakub Malendowski
W środku Jakub Malendowski, prezes spółki LARG
w w w.suchylas.pl
5
Samorządowcy przyjechali
do gminy świętować
Rok 2015 przez polski Senat został uchwalony Rokiem Samorządu Terytorialnego. Do
ogólnopolskich obchodów z okazji przeprowadzenia w Polsce w 1990 roku reformy
samorządowej, dołączyła również Gmina Suchy Las.
mniej profesjonalni niż radni piątej czy szóstej kadencji, ale to jednak oni sprawili, że
następne grupy radnych mogły ich dzieło
kontynuować w dobrej atmosferze.
Jednym z radnych pierwszej kadencji
Rady Gminy Suchy Las w latach (19901994) był Marian Świerkowski z Chludowa. – To o czym mówiliśmy w pierwszej
kadencji, chcieliśmy zrobić dla gminy, to
wszystko jest obecnie realizowane – zaznaczył. – Oczywiście wtedy działalność samorządowa wyglądała zupełnie inaczej, cho-
Fot. Barbara Stachowiak
W stolicy gminy, 18 czerwca z okazji
25-lecia samorządności w Polsce odbyła
się konferencja pod honorowym patronatem
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
i Wójta Gminy Grzegorza Wojtery. Jej organizatorem był Urząd Gminy.
Zaproszenie na spotkanie, które zostało
zorganizowane w sali widowiskowej Centrum Kultury przyjęli m.in.: Poseł na sejm
RP Marek Niedbała, Starosta Poznański Jan
Grabkowski, Wójt Gminy Poronin Bronisław Stoch wraz z delegacją, Wójt Gminy
Fot. TV SL
Rokietnica Bartosz Derech, oraz Honorowy
Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich
RP Mariusz Poznański.
W pierwszej części spotkania wystąpił
Maciej Kozik. Dyrektor Wielkopolskiego
Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych podzielił się swoimi refleksjami na
temat powstania samorządu terytorialnego
i reformy samorządowej. – Osoby, którym
przyszło zmierzyć się z reformą samorządową to byli ludzie pełni entuzjazmu, zdeterminowani – mówił. – Dzisiaj z perspektywy
czasu można o nich powiedzieć, że byli dużo
ciażby diety były znacznie mniejsze – dodał
pan Marian z uśmiechem. – Proszę sobie
wyobrazić, że wysokość diety wówczas wynosiła 12,50 zł. Tu był taki kiosk, gdzie za tę
dietę można było kupić ćwiartkę kurczaka.
Ale na poważnie. Suchy Las był pierwszą
Gminą, która wyegzekwowała od Miasta
opłatę za składowisko odpadów. Po pierwszej kadencji zostało tyle pieniędzy, że nowy
wójt Grzegorz Pawłowski mógł za nie zrobić
kanalizację prawie w całym Suchym Lesie.
Obecny Wójt Gminy, Grzegorz Wojtera
w swoim wystąpieniu skupił się na współ-
Wójt otrzymał absolutorium
Radni ze wszystkich klubów działających w Radzie Gminy byli zgodni. Podczas czerwcowej sesji udzielili
absolutorium Wójtowi Gminy Grzegorzowi Wojterze. Wykonanie budżetu za rok 2014 pozytywnie oceniło
14 radnych, 1 wstrzymał się od głosu.
6
06 • lipiec 2015
czesnym wizerunku gminy Suchy Las, samorządu którego rozwój generują rodzinne
małe i średnie przedsiębiorstwa, a także
osoby tworzące organizacje działające na
rzecz swoich miejscowości i jej mieszkańców. Jedną z takich organizacji jest Orkiestra Dęta z Chludowa. Wójt Grzegorz
Wojtera uhonorował jej członków, przekazując instrumenty muzyczne na ręce prezesa Grzegorza Warzyboka oraz kapelmistrza
Krzysztofa Żeleśkiewicza. – Dziękuję panu
Wójtowi, poprzedniej i obecnej Radzie Gminy. Dzięki państwa hojności, dzięki temu że
Gmina jest bardzo dobrze zarządzana, my
mamy możliwość realizowania i rozwijania
swojej miłości do muzyki.
W obchodach nie zabrakło także przedstawicieli młodego, być może przyszłego
pokolenia samorządowców, którzy odebrali nagrody za udział w Konkursie Wiedzy
o Gminie (więcej na ten temat na str. 29).
Natomiast uczniowie gminnych gimnazjów
przygotowali inscenizację sesji młodzieżowej rady gminy. – Dla mnie było to trudne
zadanie. Przygotowując się do tej inscenizacji spotkałam się z całkiem nowymi dla
mnie rzeczami. Żeby się o nich coś więcej
dowiedzieć musiałam przeszukać prawie
cały Internet – mówiła Marta Maćkowiak z
Zespołu Szkół w Chludowie. – Po tym ciekawym doświadczeniu uważam, że nie jest
łatwo być radnym. Trzeba mieć wiedzę na
różne tematy.
W czasie przerwy uczestnicy konferencji
w holu Centrum Kultury mieli okazję obejrzeć wystawę fotograficzną „Znani…?”, która została wpisana w sucholeskie obchody
25-lecia samorządności w Polsce. Jej pomysłodawczyniami i autorkami były Adriana
Kandel oraz Izabela Tatarkiewicz. – Wystawę tę tworzą portrety mieszkańców. Osoby
przedstawione na fotografiach pokazują jak
różnorodni ludzie tworzą gminę Suchy Las.
Pokazują ich różnorodne zawody i pasje. Jest
to oczywiście symboliczny fragment społeczności. Wystawę tę stworzyłyśmy zarówno z
myślą o starszych sucholesianach, jak i tych
którzy powoli wdrażają się w życie gminy –
wyjaśniała pani Izabela.
Ostatnim elementem obchodów był panel dyskusyjny poprowadzony przez Janusza Kobeszko, doradcę wójta. O tym, czy
należy łączyć samorządy i jaki samorząd
jest nam potrzebny dyskutowali eksperci,
wśród których był Ryszard Grobelny, były
prezydent Poznania, obecnie radny Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego. Zdaniem
Ryszarda Grobelnego mieszkańcy potrzebują sprawnego i uczciwego samorządu.
– W Wielkopolsce pod tym względem jest
całkiem dobrze. A to dlatego, że Wielkopolska jest relatywnie bogata. Mamy mniej
afer, więc ten samorząd jest uczciwszy. Poza
tym są tu tradycje pracy samorządowej sięgające wielu pokoleń. I gdyby reszta Polski
chciała z nas wziąć przykład, to cały kraj
lepiej by się rozwijał – podsumował.
Barbara Stachowiak
uchwalić tylko te zadania lokalne, które
uzyskały wcześniej akceptację Wójta, co
do możliwości ich realizacji.
Mieszkańcy mogą także podjąć uchwałę
o nie wskazywaniu w danym roku zadania
lokalnego i o pozostawieniu przyznanej
kwoty na rok następny. Jeśli uchwalone
mieszkańców propozycje wydatkowania zadanie lokalne wymaga środków więkśrodków na zadanie lokalne. Obecnie trwa szych, niż wynosi kwota dla danej jednostetap opiniowania przez Wójta tych propo- ki pomocniczej, decyzję o przesunięciu
zycji.
środków na realizację zadania na kolejny
Zebranie mieszkańców – wiejskie lub rok budżetowy podejmuje Wójt. Decyzję
osiedlowe – podejmuje uchwałę o prze- taką Wójt zobowiązany jest pisemnie uzaznaczeniu środków na określone zadania sadnić.
do dnia 15 września. Mieszkańcy mogą
Sami mieszkańcy mogą w ciągu roku
– jeśli zaistnieją ważne przyczyny – postanowić uchwałą
Biedrusko
77.904,zebrania o zmianie przeznaChludowo
56.064,czenia środków na zadanie lokalne. Taką uchwałę zebranie
Golęczewo
51.480,może podjąć tylko do dnia 30
Jelonek
30.360,listopada danego roku.
Pełna treść uchwały nr
Osiedle Grzybowe
58.104,VII/72/15 Rady Gminy SuSuchy Las
107.472,chy Las z dnia 28 maja 2015 r.
w sprawie Programu pobuSuchy Las – Wschód
98.160,dzania aktywności obywatelZielątkowo
36.336,skiej znajduje się na stronie
bip.suchylas.pl w zakładce
Złotkowo
34.464,uchwały (http://bip.suchylas.
Złotniki – Osiedle
57.456,pl/uchwala/33/VIII-82-15).
Ile pieniędzy wydadzą sołectwa i osiedla w 2016 r.
ZADANIE LOKALNE 2016 –
ZWIĘKSZONE ŚRODKI
W maju 2015 r. Rada Gminy Suchy Las
podjęła uchwałę o wprowadzeniu nowego
Programu pobudzania aktywności obywatelskiej. Będzie on obowiązywał od roku
2016, na czas nieokreślony.
Podobnie jak w latach poprzednich, celem Programu jest umożliwienie jednostkom pomocniczym Gminy, wpisania z ich
inicjatywy do budżetu Gminy
zadań lokalnych służących społeczności danej jednostki.
Kwota przypadająca na realizację zadania lokalnego w
danym sołectwie lub osiedlu,
wyliczana będzie na podstawie
wzoru, którego składowymi
są: liczba ludności jednostki na
dzień 30 czerwca roku poprzedniego, oraz kwota bazowa,
którą radni uchwalili w wysokości 24 tys. zł.
Kwoty na realizację zadań
lokalnych na rok 2016 przedstawiają się zatem tak, jak w
tabeli obok.
Złotniki - Wieś
Sołtysi oraz zarządy osiedli
ŁĄCZNIE W GMINIE
do 25 czerwca przyjmowali od
Wójt Gminy
Suchy Las
ogłasza nabór
kandydatów
na stanowisko
ds. promocji
w Referacie Promocji
Gminy Urzędu Gminy
Suchy Las.
31.704,-
639.504,-
Joanna Nowak
Sekretarz Gminy
Ich działalność jest nieoceniona!
Wolontariuszki Dorota Deckert, Lidia Kordus, Monika Nowak oraz lekarz weterynarii
Karolina Bolewska zostały uhonorowane przez Wójta Gminy Suchy Las Grzegorza Wojterę
za działalność w gminie na rzecz bezdomnych zwierząt. Podczas czerwcowej sesji Rady
Gminy, Wójt w obecności radnych podziękował Paniom za wieloletnie bezinteresowne
zaangażowanie, poświęcenie się sprawie, za troskę o los bezdomnych zwierząt.
Panie od lat otaczają opieką bezdomne
oraz wolno żyjące zwierzęta – psy i koty.
Znajdują dla nich domy, sterylizują, leczą,
karmią, zapewniają im schronienie. Wolontariuszki współpracują m.in. ze schroniskami, a także edukują społeczeństwo w
zakresie odpowiedzialnego zachowania i
traktowania naszych czworonożnych przyjaciół.
Do podziękowań Wójta dołączyła się
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata
Salwa – Haibach oraz Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zbigniew Hącia.
w w w.suchylas.pl
7
BS
Szczegółowe informacje
na stronie internetowej
Fot. Barbara Stachowiak
bip.suchylas.pl
w zakładce
OFERTY PRACY
Komisja Rewizyjna
W związku z koniecznością sformułowania wniosku absolutoryjnego, w czerwcu komisja spotykała się trzykrotnie. Na posiedzeniu 1 czerwca członkowie komisji zadawali
pytania pani Skarbnik dotyczące wykonania
budżetu za rok 2014. Dyskusja dotyczyła w
szczególności zadań budżetowych omówionych podczas poprzednich, wcześniejszych
posiedzeń komisji. Zwrócono uwagę między
innymi na niezbyt efektywne oraz rozproszone wydatki na promocję gminy oraz szkolenia i usługi informatyczne. Dopytywano też
o niezrealizowane przetargi oraz malejące
wpływy od środków transportu.
Na posiedzeniu 8 czerwca byli obecni Wójt
Grzegorz Wojtera oraz Kierownik Referatu
Budowlano – Inwestycyjnego Urzędu Gminy
Aurelia Szczęsna, którzy udzielili szczegółowych wyjaśnień dotyczących przede wszystkim wydatków inwestycyjnych. Zwrócono
uwagę na dużą liczbę zarządzeń Wójta oraz
uchwał Rady Gminy zmieniających uchwałę
budżetową (33 zmiany). Wójt wyjaśnił jednak, że zmiany dokonywane są zgodnie z realnymi potrzebami, a ich częstotliwość jest
wynikiem dynamiki dnia codziennego.
Na posiedzeniu 15 czerwca sformułowano wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Suchy Las oraz przyjęto opinię
o wykonaniu budżetu Gminy za rok 2014.
Przyjęto też harmonogram kontroli w 2015
roku: efektywność wydatkowania środków
przyznanych dla organizacji pozarządowych,
stowarzyszeń oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego
z budżetu Gminy Suchy Las w 2014 roku,
oraz remonty przedszkoli i szkół przeprowadzone w 2015 roku.
Komisja Społeczna
Przewodniczący Komisji
Grzegorz Łukszo
Komisja w czerwcu spotykała się dwukrotnie. Pierwsze posiedzenie odbyło się w
siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej. Pani
dyrektor Sylwia Nowak-Kabacińska dość
szczegółowo omawiała sprawozdania ze
swojej działalności za 2014 rok. Dodatkowo Radni zapoznali się ze sprawozdaniami
z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz sprawozdaniami z realizacji Gminnego Programu
Wspierania Rodziny. Z uwagi na obszerność
tych dokumentów odsyłam wszystkich zainteresowanych do teczki komisji.
Drugie posiedzenie odbyło się w Centrum
Kultury i Biblioteki Publicznej. Razem z panią dyrektor Urszulą Habrych omawialiśmy
sprawy bieżące: Dni Gminy Suchy Las oraz
ofertę programową. Pytaliśmy też o sprawy
remontowe. Okazało się, że pomimo tego, że
obiekt jest nowy, to ciągle istnieje konieczność jego napraw i przeprowadzania drobnych remontów.
W kategorii bibliotek gmin wiejskich nasza
Biblioteka okazała się najlepszą w Wielkopolsce i zdobyła tytuł TEMPLUM LIBRI. Zarządza nią pani kierownik Monika Majewska-
8
Szymkowiak. Ustalono też, że Centrum Kultury
przejmie organizację Konkursu na Szopkę Bożonarodzeniową i to jest dobra wiadomość!
Komisja jednogłośnie poparła wniosek
GKS Golęczewo o wsparcie finansowe w zakresie oświetlenia boiska.
Przewodniczący Komisji
Krzysztof Pilas
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Komisja spotkała się 23 czerwca. Członkowie złożyli sprawozdanie ze swoich działań
i dokonali podsumowania prac w pierwszym
półroczu. Do najważniejszych spraw, którymi zajmowała się komisja zaliczyć należy:
– wnioski do budżetu na 2015 rok poprawiające bezpieczeństwo na naszych ulicach,
– działania na rzecz opracowania koncepcji
gminnego systemu monitoringu,
– wypracowanie wielu wniosków do Zarządu Dróg Powiatowych oraz Urzędu Gminy
dotyczących: zmian w organizacji ruchu,
budowy przejść dla pieszych, chodników
i trójkątów bezpieczeństwa, przebudowy
skrzyżowań, zmian w oznakowaniu pionowym dróg, technicznej wycinki korony
drzew, prewencyjnego odstrzału dzików itp.
Z inicjatywy komisji rozszerzono zakres
projektu rozbudowy budynku Urzędu Gminy
o część dla Komisariatu Policji. Na bieżąco
współpracowano z mieszkańcami, sołtysami
i zarządami osiedli. Pod patronatem Wójta
wraz z Policją zorganizowano dla uczniów
szkół podstawowych naszej gminy konkurs
dotyczący bezpieczeństwa. Finał odbył się 22
czerwca. Nagrody ufundowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – rowery – stały się ogromną
zachętą do wzięcia udziału w tym konkursie.
W trakcie prac komisji poruszono też
sprawę rozpadającego się muru przy ul. Złotnickiej w Złotnikach Wsi (kamienie z muru
wypadają na jezdnię) oraz odstrzału dzików.
Na zakończenie czerwcowego posiedzenia
radny Zbigniew Hącia jako Prezes Zarządu
Gminnego OSP RP w Suchym Lesie przekazał informację o podaniu się do dymisji Komendanta Gminnego OSP Patryka Tasarza.
Komisja przyjęła jeszcze inne wnioski, które
skieruje do odpowiednich referatów.
Przewodniczący Komisji
Włodzimierz Majewski
Komisja Finansowo-Budżetowa
i Rozwoju Gospodarczego
Komisja obradowała 22 czerwca i zajmowała się głównie opiniowaniem projektów
uchwał na czerwcowe posiedzenie Rady
Gminy Suchy Las. Pozytywnie zaopiniowano uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Suchy Las na lata 20152029 oraz uchwałę zmieniającą uchwałę budżetową Gminy Suchy Las na rok 2015. Pozytywnie zaopiniowano też między innymi
projekt uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las – rejon
ulic Młodzieżowej i Modrakowej.
Na posiedzenie komisji przybyli miesz-
06 • lipiec 2015
kańcy os. Poziomkowego, którzy prosili o
pomoc w zakresie sfinansowania projektu
uporządkowania infrastruktury technicznej
na ich osiedlu (wyodrębnienie dwóch obwodów oświetleniowych: wewnętrznego oraz
zewnętrznego). Docelowo do obwodu wewnętrznego podłączone byłyby lampy znajdujące się wewnątrz osiedla, natomiast do
zewnętrznego lampy okalające osiedle, które
w jakiejś perspektywie przejęłaby Gmina i
pokryłaby koszty ich eksploatacji. Mieszkańcom chodziło o to, żeby wykonać projekt
jeszcze w tym roku, bowiem mają zamiar
wnioskować o przeznaczenie pewnej kwoty
z zadania lokalnego w 2016 roku na fizyczną
jego realizację. Stanowiłby on podstawę do
wykonania kosztorysu tych prac. Mieszkańcy podnosili, że Gmina powinna partycypować finansowo w tym przedsięwzięciu, gdyż
lampy oświetlają zarówno teren należący
do wspólnot jak i publiczny, dostępny dla
wszystkich mieszkańców.
W toku dyskusji radni koalicji: Inicjatywa Mieszkańców oraz Gmina Razem popierali jednoznacznie starania mieszkańców,
natomiast radni Nowoczesnej Gminy byli
zdecydowanie przeciwni. Do sprawy już na
sesji odniósł się też Wójt, zwracając uwagę
na problemy formalno-prawne udzielenia
ewentualnej pomocy, które przed podjęciem
decyzji należy wyjaśnić.
Na koniec posiedzenia pozytywnie zaopiniowano wniosek jednego z mieszkańców
dotyczący wywołania zmiany miejscowego
planu na jego działce.
Przewodniczący Komisji
Dariusz Matysiak
Komisja Komunalna i Ochrony
Środowiska
Komisja obradowała 19 czerwca. Omawiano realizację Programu Ochrony Powietrza (POP). Postulowano, by na terenie
gminy przeprowadzić inwentaryzację niskosprawnych urządzeń grzewczych na paliwa
stałe, a następnie ułatwić właścicielom wymianę tych urządzeń. Zastanawiano się, jak
wyeliminować zjawisko palenia odpadów w
kominkach. Wiesław Orczewski, Kierownik
Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy poinformował o działaniach zmierzających do upowszechnienia odnawialnych źródeł energii.
Mieszkańcy Suchego Lasu wyrazili swoje
niezadowolenie i zniecierpliwienie powodowane nierozwiązanym od wielu lat problemem odorów z wysypiska śmieci. Podkreślali, że dyrekcja ZZO bagatelizuje tę kwestię.
Jako przyczynę odorów wskazali nieszczelną,
przestarzałą instalację zbierającą i przetwarzającą gazy powstające w kwaterach składowiska. Rozwiązaniem problemu wydaje się
rzetelny remont lub przebudowa owej instalacji. Wiesław Orczewski poinformował, że
monity mieszkańców w sprawie odoru przesyłane są do władz Poznania i Województwa
oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska. Urząd Gminy ma zamiar zlecić
badania jakości powietrza, środowiska gruntowo-wodnego i hałasu wokół składowiska.
Przewodnicząca Komisji
Agnieszka Targońska
Pełna treść relacji z posiedzeń komisji na www.gminarazem.pl
Z PRAC KOMISJI RADY GMINY
Informacje Zarządu Osiedla Suchy Las – Wschód
przez spółkę GCI na ulicach: Chmielnej, Mokrej, Polnej, Ruczaj, Źródlanej,
Gwiezdnej, Zakole, Suchej, Wodnej,
Deszczowej, Strumykowej, Chmurnej
oraz Zwolenkiewicza, Promykowej,
Radosnej, Słonecznej, Łąkowej, Krętej, części Bogusławskiego, Krańcowej,
Kraterowej,
– w lipcu zostanie rozpisany przetarg na
budowę zbiornika retencyjnego w rejonie
ulic Bogusławskiego (przy Kościele).
***
14 czerwca organizowaliśmy Festyn dla
Dzieci na boisku przy ul. Bogusławskiego,
natomiast 5 lipca zajęcia fitness – Joga nad
Rygą. Następne zajęcia dla naszych mieszkańców planujemy 30 sierpnia.
Anna Ankiewicz
Przewodnicząca Zarządu
Osiedla Suchy Las - Wschód
Fot. Anna Ankiewicz
Informacja o inwestycjach realizowanych na terenie Osiedla Suchy LasWschód:
– zakończono budowę I etapu ulicy Dębowej, rozpoczął się II etap pomiędzy ulicami Grabową a Brzozową,
– dobiegła końca budowa ulicy Zimowej
wraz z oświetleniem,
– w czerwcu rozpoczęła się budowa ulicy
Nektarowej do terenu Rodzinnych Ogrodów Działkowych,
– trwa projektowanie ulic: Kubackiego,
Gajowej oraz Krańcowej, Sprzecznej i
Lisiej,
– w czerwcu ruszyła budowa oświetlenia
ulicy Modrakowej,
– projektowane jest oświetlenie ulic: Sadowej, Miodowej i po ostatniej korekcie
budżetu – Magnoliowej i Świt,
– budowana będzie sieć światłowodowa
Informacje Zarządu Osiedla Złotniki – Osiedle
Podczas ostatnich dwóch sesji Rady Gminy Suchy Las sporo działo się w sprawach
naszego Osiedla.
Podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia
do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie przebudowy węzłów przesiadkowych dla kolejki podmiejskiej w ramach projektu „Master
Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej”.
Węzły przesiadkowe (parkingi oraz dworce
kolejowe) zlokalizowane będą między innymi w Złotnikach na terenie NTPP oraz przy
ulicy Dworcowej.
Podjęto również uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru działek wzdłuż ulicy Obornickiej
po jej zachodniej stronie, pomiędzy ulicami
Łagiewnicką – Złotnicką. W kwietniu odbyło się spotkanie z właścicielami działek oraz
przedstawicielami inwestora nowego osiedla
w Złotnikach, w którym uczestniczył radny
Złotnik-Osiedla Michał Przybylski i ja. Podczas spotkania przedyskutowano problemy
komunikacyjne nowego osiedla oraz osiedla
Grzybowego, które powinny zostać rozwiązane kompleksowo w procedowanym planie.
Podjęta została również uchwała zmieniająca sposób wyliczenia środków finansowych przeznaczonych na daną jednostkę
pomocniczą. Od 2016 roku zwiększa ona odpowiedzialność obywateli w zakresie podejmowania decyzji budżetowych w odniesieniu
do swojej najbliższej okolicy. Sposób wyliczenia środków zmniejsza też rażącą dysproporcję kwot w przeliczeniu na mieszkańca
dla poszczególnych jednostek pomocniczych
i to od ilości mieszkańców zameldowanych
w naszych Złotnikach-Osiedlu będzie zależał nasz budżet na kolejne lata. Ponownie
zostaną ogłoszone przetargi na inwestycje
w naszym Osiedlu, które unieważniono ze
względu, iż najniższa oferta przekraczała środki przeznaczone na realizację. Są to:
dokumentacja techniczna na budowę ulic w
rejonie Kochanowskiego oraz na wykonanie
przebudowy skrzyżowań Obornicka/Pawłowicka i Obornicka/Radosna. W zakresie budowy i modernizacji ulic: Zielona, Radosna,
Wrzosowa (Bluszczowa), Kwiatowa, Tulipanowa, Irysowa, Różana dołożono na rok 2015
kwotę 380.000 zł, a na rok 2016 – 350.000 zł.
Cała inwestycja zaplanowana jest w dwóch
etapach. Etap pierwszy, to przebudowa ulic
Zielonej i Radosnej (druga połowa 2015 r.).
Drugi etap to pozostałe ulice: Wrzosowa
(Bluszczowa), Kwiatowa, Tulipanowa, Irysowa, Różana (pierwsza połowa 2016 r.).
Natomiast w zakresie budowy ulic: Okrężna,
Graniczna, Prosta, Miła, Działkowa, Żukowa, Cicha oraz Pagórkowa i Spacerowa dołożono kwotę 250.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej dla wszystkich tych
ulic, z wyjątkiem ulicy Cichej, która będzie
budowana jeszcze w tym roku. W związku z
powyższym jest realna szansa, że począwszy
od przyszłego roku rozpocznie się systematyczna modernizacja ulic w tej części osiedla.
Powstanie kanalizacja deszczowa oraz nowa
nawierzchnia. Przybędzie też koszy na śmieci oraz pojemników na psie odchody. Zwiększy się również częstotliwość koszenia traw.
Wszystkie te zmiany uzyskały akceptację
Wójta i zostały przyjęte głosami Klubu Radnych Gmina Razem oraz Inicjatywy Mieszkańców. Serdeczne podziękowania!
Zarząd Osiedla serdecznie dziękuje Dzieciom oraz ich Rodzicom i Dziadkom za
udział w osiedlowej imprezie z okazji Dnia
Dziecka/Dnia Matki. Zarząd Osiedla serwował dzieciom banany z grilla, a dorosłym
kawę i herbatę oraz okolicznościowy placek.
Serdeczne podziękowania dla złotnickiej firmy THOMA-SOUND za obsługę nagłośnie-
niową imprezy oraz dla Centrum Kultury w
Suchym Lesie za pomoc w organizacji naszego przedsięwzięcia. Porządek po imprezie
jak zawsze dopilnowany został przez firmę
GRYF ze Złotnik-Osiedla.
W ogrodzie przy ulicy Żukowej po latach
zabiegań powstała długo oczekiwana wiata
ogrodowa. Wiata jest bardzo funkcjonalna,
przestronna oraz gustowna. Będzie z pewnością służyła, nie tylko mieszkańcom Złotnik,
ale również wszystkim mieszkańcom Gminy.
W ramach przeznaczonych na tę inwestycję
środków wykonano również „pozbruk”, doprowadzono zasilanie elektryczne oraz urządzono nowe miejsce pod ognisko. Będą też
nowe ławki oraz stoły ogrodowe. Dziękujemy szefowej Referatu Komunalnego Urzędu
Gminy – pani Justynie Radomskiej oraz panu
Damianowi Torbie za bardzo profesjonalne
przeprowadzenie całego przedsięwzięcia.
Zarząd Osiedla serdecznie dziękuje mieszkańcom za udział w wycieczce na spływ
kajakowy odcinkiem rzeki Noteć z miejscowości Milcz do Ujścia. Mimo początkowych
perturbacji transportowych, wszystko później
szło zgodnie z planem. Spływ trwał 2,5 godziny bardzo łagodnym nurtem rzeki przy
dość mocno palącym słońcu. Dolina Noteci
przez czytelników National Geographic w
roku 2014 uznana została jako siódmy cud,
ponieważ jest to kraina naturalnego piękna.
Rozegrano również między sobą zawody w
płynięciu kajakiem pod prąd. Były dwa wyróżnienia i nagroda główna. Po dopłynięciu
czekał na nas grill i wojskowa grochówka. W
takim upale jednak zbawiennym okazały się
zimne piwo i woda mineralna. Do Złotnik,
już bez niespodzianek, wróciliśmy ok. godziny 18.00.
w w w.suchylas.pl
9
Grzegorz Słowiński
Przewodniczący Zarządu Osiedla
Złotniki-Osiedle
INFORMACJE • OPINIE • RELACJE KLUBÓW RADNYCH RADY GMINY SUCHY LAS
Historyczne głosowanie…
Do niecodziennego głosowania doszło
podczas ostatniej VIII sesji Rady Gminy Suchy Las (25 czerwca). Koalicja Gmina Razem i Inicjatywa Mieszkańców poparła projekt zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
wniesiony przez Wójta. Projektu tego, co
ciekawe nie poparł klub Wójta – 6 radnych
z 7 głosowało przeciwko. Najważniejsze
zmiany to:
– Wykonanie projektu ulic w Biedrusku os. Kamieni Szlachetnych - 50.000 zł.
– Budowa ulic w Złotnikach: Zielona, Radosna, Wrzosowa (Bluszczowa), Kwiatowa, Tulipanowa, Irysowa, Różana - dołożono na rok 2015 kwotę 380.000 zł, a
na rok 2016 – 350.000 zł.
– Wykonanie projektu ulic w Złotnikach:
Okrężna, Graniczna, Prosta, Miła, Działkowa, Żukowa oraz Pagórkowa i Spacerowa – 250.000 zł.
– Przebudowa skrzyżowania i budowa
miejsc parkingowych w Suchym Lesie w
rejonie ulic Jeżynowej i Malinowej – dołożono kwotę 160.000 zł.
Przybędzie też koszy na śmieci oraz
pojemników na psie odchody. Zwiększy
się również częstotliwość koszenia traw,
a w parku przy os. Poziomkowym zostanie
zmieniona nawierzchnia ścieżki. Zwiększyliśmy środki na pielęgnację istniejącej
zieleni oraz zakup i sadzenie roślin.
Poparliśmy też starania mieszkańców
os. Poziomkowego o pomoc finansową
Gminy w kwestii uporządkowania na terenie ich osiedla infrastruktury technicznej
w zakresie oświetlenia ulic. Szerzej na ten
temat pisze przewodniczący Dariusz Matysiak w sprawozdaniu Komisji FinansowoBudżetowej i Rozwoju Gospodarczego.
Czy będzie spokojniej i bezpieczniej…?
Z naszej inicjatywy, na czerwcowym
posiedzeniu Rady Gminy, przyjęto bardzo
ważne oświadczenie o następującej treści:
„Wobec niemal dekady oczekiwania
ze strony mieszkańców Gminy Suchy
Las na kompleksowe rozwiązania w zakresie zmiany organizacji ruchu drogowego, Rada Gminy Suchy Las uważa za
konieczne podjęcie przez Wójta Gminy
Suchy Las natychmiastowych kroków w
celu opracowania zmian mających na celu
uspokojenie ruchu samochodowego i ograniczenie ruchu tranzytowego w obrębie
Złotnik-Osiedla, Złotnik-Wsi, os. Grzybowego, Jelonka, Suchego Lasu i Suchego Lasu-Wschód. Zmiany te powinny być
opracowane z myślą o zwiększeniu bezpieczeństwa mieszkańców oraz jakości ich
życia, m.in. poprzez zniwelowanie ruchu
tranzytowego na niektórych drogach.
Rada Gminy Suchy Las uważa, że Wójt
Gminy Suchy Las powinien przystąpić do
realizacji swojej publicznej deklaracji z paź-
10
dziernika 2014 r. zmierzającej do powołania
komisji ds. zmiany organizacji ruchu drogowego, w której reprezentowany będzie czynnik fachowy, jak i społeczny - w tym przedstawiciele zarządów osiedli i sołectw”.
Oświadczenie poparło w sumie 11 radnych – wszyscy radni z naszych klubów,
natomiast tylko 3 z klubu Nowoczesna
Gmina. Czyżby nie wszystkim radnym zależało na poprawieniu bezpieczeństwa w
naszej gminie?
Ruch na Grzybowym
Osiedle Grzybowe ma kolejny problem.
Otrzymaliśmy materiały pokazujące stopień zniszczenia dróg osiedlowych. Sytuacja pogarsza się z miesiąca na miesiąc.
Już niedługo z budżetu Gminy trzeba będzie przeznaczyć spore środki na remonty
dróg, które miały bezproblemowo służyć
mieszkańcom przez wiele lat. Wszystko
dlatego, iż nie potrafimy sobie poradzić
z narastającym od lat problemem uciążliwych tranzytów w Suchym Lesie oraz na
os. Grzybowym. Bardzo często z osiedlowych ulic korzystają kierowcy tirów, którzy znaleźli sobie dogodny skrót do NTPP
i Leroy Merlin.
W związku z powyższym Zarząd Osiedla zwrócił się do Wójta z wnioskiem w
sprawie podjęcia pilnej decyzji dotyczącej
przebudowania skrzyżowania ulic Nektarowej i Obornickiej na skrzyżowanie ze
światłami, w celu zapewnienia bezpiecznego lewoskrętu od strony osiedla. Zarząd
wielokrotnie podczas spotkań przedstawiał
Wójtowi tę propozycję. Powyższe rozwiązanie będzie kluczowe dla wypracowania
wspólnego kompromisu w celu zniwelowania ruchu tranzytowego przez os. Grzybowe oraz Suchy Las.
Stary Bar w Chludowie
W decydującą fazę wkracza zakup starego Baru w Chludowie. Pomysłów na wykorzystanie tej nieruchomości jest całkiem
sporo. Tak, jak pisał w styczniowym numerze Gazety Sucholeskiej radny Zbigniew
Hącia priorytetem będą jednak projekty
angażujące środki europejskie, zwłaszcza
w zakresie rewitalizacji zabytków.
Będzie szkoła w Biedrusku
Z inicjatywy radnych z Biedruska Grzegorza Łukszo oraz Dariusza Matysiaka
urzeczywistnia się koncepcja budowy
zespołu przedszkolno – szkolnego w Biedrusku. Ta długo oczekiwana inwestycja
powstanie na bazie projektu gimnazjum,
którego budowa została zawieszona w latach poprzednich. W opracowaniu projektu prawdopodobnie uczestniczyć będzie
również Zarząd Osiedla Biedrusko. W tej
chwili trwają konsultacje z Wójtem, co do
zakresu i formy partycypacji społecznej w
fazie przygotowania projektu.
06 • lipiec 2015
Odór ze składowiska odpadów – niekończąca się historia
Radni naszych klubów włączyli się w
projekt prowadzony przez stowarzyszenie
GMINA RAZEM, którego celem jest skuteczne rozwiązanie problemu uciążliwego
odoru pochodzącego ze składowiska odpadów komunalnych. O naszych akcjach na
bieżąco informować będziemy na stronie
www.gminarazem.pl.
Konsultacje polityczne Wójta
z radnymi dotyczące nowych
gminnych inwestycji …
Sporo kontrowersji wzbudzają planowane przez Wójta kolejne inwestycje
gminne: budowa placu pryzmowego dla
odpadów zielonych (kompostownia), nowego PSZOK-u, czyli punktu selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych oraz nowej
siedziby dla Zakładu Gospodarki Komunalnej. Wójt wskazał dla tych inwestycji
dwie potencjalne lokalizacje: Złotniki oraz
Chludowo przy istniejącym już PSZOK.
Najwięcej emocji wśród mieszkańców
wzbudza oczywiście budowa kompostowni. Pisaliśmy o tym szeroko w kwietniowym wydaniu Gazety Sucholeskiej. Nasze
zastrzeżenia budzi nie tylko lokalizacja tej
inwestycji, ale w ogóle celowość jej powstania. Nie znamy na chwilę obecną szacunkowych kosztów budowy ani zagrożeń
ekologicznych. Nie dysponujemy też analizą rentowności przedsięwzięcia - porównanie kosztów kompostowania odpadów
zielonych we własnej kompostowni oraz
w kompostowni zlokalizowanej na terenie
składowiska odpadów, z której korzystamy obecnie. Nie bez znaczenia jest bardzo
silny opór społeczny co do tej inwestycji,
zwłaszcza po doświadczeniach mieszkańców wschodniej części Suchego Lasu.
Sporo wątpliwości budzi też sam projekt i
technologia kompostowania.
Celową inwestycją wydaje się budowa
nowej siedziby dla Zakładu Gospodarki
Komunalnej. Budynek na skrzyżowaniu
ulic Młodzieżowej i Obornickiej jest w
opłakanym stanie technicznym i zbyt mały.
Częściowo nowa siedziba będzie sfinansowana ze sprzedaży dotychczasowej, której
wartość po zmianie już procedowanego
planu miejscowego będzie relatywnie wysoka.
W opinii Wójta, nowy PSZOK mógłby
być zbudowany tylko wtedy, kiedy siedziba ZGK powstałaby w Złotnikach. W przypadku wyboru wariantu budowy siedziby
ZGK w Chludowie PSZOK nie byłby budowany.
Kolejne konsultacje w tej sprawie odbywać się będą w lipcu lub sierpniu, a o ustaleniach będziemy informować na bieżąco.
Włodzimierz Majewski,
Michał Przybylski
Koalicja: Inicjatywa Mieszkańców – Gmina Razem
INFORMACJE • OPINIE • RELACJE KLUBÓW RADNYCH RADY GMINY SUCHY LAS
Podczas czerwcowej sesji Rady Gminy
Suchy Las Radni zajmowali się m.in. bardzo ważną sprawą dotyczącą uspokojenia
ruchu na terenie naszej gminy.
Głównie za sprawą Radnych z Klubów
Gmina Razem oraz Inicjatywa Mieszkańców, przy wyraźnym proteście Klubu
Nowoczesna Gmina w osobie pana Pawła
Tyrki Rada podjęła uchwałę, która w swej
treści zawiera oświadczenie w sprawie
uspokojenia ruchu, lecz tylko na terenie
osiedli Złotniki Osiedle, Złotniki Wieś,
Grzybowe, Jelonek, Suchy Las – Wschód
oraz Suchy Las zapominając, iż w naszej
gminie są takie miejscowości jak Zielątkowo, Golęczewo, Chludowo czy Biedrusko. Przewodniczący Klubu Gmina Razem
pan Michał Przybylski, na uwagę jednego
z Radnych Nowoczesnej Gminy o objęcie
oświadczeniem również północnych miejscowości naszej małej ojczyzny odparł, iż
projekt przedmiotowego oświadczenia oparł
na sygnałach mieszkańców, a z tamtych
miejscowości żadnych sygnałów nie otrzymał. Dziwne, bowiem od dawna mieszkańcy Zielątkowa i Chludowa sygnalizowali
problem. W ocenie Klubu Nowoczesna
Gmina takie zachowanie przeczy hasłom
głoszonym przez Klub Gmina Razem podczas ostatnich wyborów samorządowych
i stoi w oczywistym konflikcie z pojęciem
zrównoważonego rozwoju całej Gminy Suchy Las, czego gorącym orędownikiem jest
Klub Nowoczesna Gmina. Szkoda, iż przez
takie zachowanie najwięcej tracą Mieszkańcy naszej gminy poprzez wprowadzanie
kategoryzacji mieszkańców na „równych
i równiejszych”… Dodatkowo należy poinformować w przedmiotowej kwestii,
iż na wniosek Inicjatywy Mieszkańców
przekazano środki z zadania budżetowego
o nazwie „uspokojenie ruchu na os. Grzybowym z zastosowaniem wariantu IIA" na
przebudowę skrzyżowania ulic Obornickiej
z Nektarową. Pozostała kwota z tego zada-
nia ma być przeznaczona na prace związane
z uspokojeniem ruchu na os. Grzybowym
m.in. poprzez zamknięcie ulic Sosnowej
i Muchomorowej od strony ulicy Złotnickiej,
co zawiera wariant IIA. Klub Nowoczesna
Gmina obawia się takiego rozwiązania, albowiem są to drogi gminne wybudowane
z pieniędzy podatników, a więc wszystkich
mieszkańców gminy, do korzystania z których mają więc prawo wszyscy mieszkańcy.
O tej newralgicznej sprawie będziemy informować Mieszkańców na bieżąco.
Innym ciekawym tematem, nad którym
pracowali Radni z wniosku koalicji Gmina
Razem oraz Inicjatywa Mieszkańców była
sprawa lamp osiedlowych, ale tylko i wyłącznie na terenie osiedla Poziomkowego
w Suchym Lesie. Pani Radna Klubu Gmina Razem Agnieszka Targońska, wystąpiła
z wnioskiem o przejęcie lamp osiedlowych
należących do Wspólnoty Mieszkaniowej
Osiedla Poziomkowego przez Gminę. Uzasadnieniem tej propozycji był m.in. kuriozalny argument, iż owe lampy oświetlają również drogi będące w administrowaniu Gminy
Suchy Las. Uchwała budżetowa oczywiście
została przyjęta przez Kluby Gmina Razem i
Inicjatywa Mieszkańców, nie bacząc na dodatkowe kilkutysięczne obciążenia dla budżetu z tego tytułu. Gdzie dbałość o Mieszkańców innych ulic, którzy w ogóle nie mają
oświetlenia? Czyżby głównym uzasadnieniem był fakt, iż mieszkanką os. Poziomkowego jest radna Klubu Gmina Razem? Bez
komentarza.
Klub Nowoczesna Gmina informuje, iż
w lipcu br. zostanie rozpisany przetarg na
długo oczekiwany zbiornik retencyjny między ulicami Bogusławskiego, Obornicką
a ulicą Rolną. Podkreślić jednak należy,
iż budowa przesunie się o kilka miesięcy,
ponieważ Klub Gmina Razem „wymusił”
na Panu Wójcie przeprowadzenie ponownej ekspertyzy gruntu, której koszt wynosi
kilka tysięcy złotych! Kuriozalne jest w tym
Powstała Fundacja
Nowoczesna Gmina
W dniu 8 maja 2015 r. na mocy oświadczeń Fundatorów, osób którym nowoczesność
i innowacyjność Gminy Suchy Las leży na sercu, powstała na terenie naszej gminy Fundacja
Nowoczesna Gmina (dalej – „Fundacja”) z siedzibą w Złotnikach.
W dniu 15 czerwca 2015 r. Fundacja uzyskała osobowość prawną w wyniku jej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym i z tą też
chwilą Fundacja rozpoczęła swoją działalność
na rzecz wszystkich mieszkańców Gminy Suchy Las. Jednocześnie pragniemy poinformować, iż głównymi celami Fundacji zgodnie ze
Statutem Fundacji (§ 6) są m.in. działalność
na rzecz rozwoju samorządności lokalnej
na obszarze gminy Suchy Las, działalność i
propagowanie wykorzystania nowoczesnych
technologii w celu krzewienia idei społeczeństwa obywatelskiego, a także szerzenie wiedzy z zakresu samorządności lokalnej wśród
mieszkańców Gminy Suchy Las. Postawione
cele Fundacja zamierza realizować głównie
poprzez organizowanie z mieszkańcami naszej Gminy spotkań, szkoleń, prelekcji, debat,
zawodów sportowych i konkursów oraz innych imprez – w tym plenerowych, a także a
może przede wszystkim poprzez współpracę z
organami Gminy Suchy Las oraz jej jednost-
w w w.suchylas.pl
wszystkim to, że taka ekspertyza została już
raz wykonana podczas procedury wykonywania projektu i pozwolenia na budowę…
Gdzie zatem dbałość o finanse Gminy,
a przede wszystkim o Mieszkańców tych
terenów, których ogrody zamieniają się w
bagniste łąki podczas nawet niewielkich
opadów, a garaż plebanii w basen? Ponownie szkoda, iż dla Koalicji Gmina Razem
oraz Inicjatywa Mieszkańców uprawianie
w Radzie „polityki” jest priorytetem tylko
ze szkodą dla budżetu i Mieszkańców.
Klub Nowoczesna Gmina
Szanowni Mieszkańcy
Gminy Suchy Las,
uprzejmie informuję, że na podstawie uchwały
nr 1/2015 Zebrania Członków Stowarzyszenia Mój
Suchy Las z dnia 2 czerwca 2015 r. Stowarzyszenie
Mój Suchy Las z siedzibą w Suchym Lesie (62-002)
przy ulicy Borówkowej 40 zostało rozwiązane.
Jako likwidator stowarzyszenia, wzywam wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w ciągu
30 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia
na adres siedziby stowarzyszenia.
Jednocześnie zawiadamiam o powstaniu Stowarzyszenia Gmina Razem, które jest faktycznym następcą Stowarzyszenia Mój Suchy Las i skupia jego
dotychczasowych oraz nowych członków. Ta zmiana
podyktowana została nadspodziewanym rozwojem
naszych struktur oraz coraz większą ilością osób
chętnych do aktywnego włączenia się w naszą działalność. Formuła stowarzyszenia zwykłego (bez osobowości prawnej), jakim było Stowarzyszenie Mój
Suchy Las przestała być wystarczająca, toteż zapadła
decyzja o utworzeniu stowarzyszenia rejestrowego,
posiadającego osobowość prawną i znacznie szersze
możliwości funkcjonowania.
Zachęcam do odwiedzenia nas na www.gminarazem.pl oraz www.facebook.pl/gminarazem
Likwidator Stowarzyszenia Mój Suchy Las
Michał Dziedzic
kami pomocniczymi. Wierzymy, iż ta inicjatywa przyczyni się do rozwoju naszej Gminy,
a przede wszystkim do zwiększonej integracji jej mieszkańców, stąd liczymy na owocną
współpracę zarówno z Panem Wójtem a także
z całą Radą Gminy Suchy Las.
W dniu 5 września zapraszamy na wielki
Turniej Piłki Nożnej dla organizacji społecznych, jednostek pomocniczych, pracowników
Urzędu Gminy oraz firm z terenu gminy Suchy Las. Podczas Turnieju planujemy wiele
atrakcji towarzyszących m.in.: ściankę wspinaczkową, turniej gry w kapsle, symultanę
szachową, malowanie koszulek i wiele innych
(szczegółowe informacje na plakacie).
Organizacja Turnieju stanowić będzie
wsparcie organizacji obchodów 60-lecia budynku Szkoły Podstawowej w Suchym Lesie.
Prezydium Fundacji: Prezes Anna Ankiewicz,
Wiceprezes Tomasz Mikołajczak, Joanna Radzięda
11
Ślub poza USC – czy warto?
się na ceremonię wewnątrz Pałacu, który
oferuje dużą i przepiękną salę balową. Pozostało tylko zorientować się jak nasz pomysł zostanie odebrany przez Urząd Stanu
Cywilnego w Suchym Lesie. Po pierw-
szą opinię o typowym polskim urzędniku
o 180 stopni.
Złożyliśmy wniosek uzasadniający konieczność zorganizowania ceremonii poza
urzędem. Głównym naszym argumentem
był fakt, że większość zaproszonych gości
nie zmieściłaby się w sali, w której odbywają się śluby, ale oczywiście względy
estetyczne odgrywały tu również olbrzymią rolę. Wniosek został przyjęty, termin
zarezerwowany, a gdy w marcu 2015 roku
ustawa weszła w życie nic nie stało już na
przeszkodzie, aby nasz plan zrealizować.
szych rozmowach mile się zaskoczyliśmy,
gdyż Kierownik USC – pani Marlena Kuziemska okazała się osobą bardzo pomocną i życzliwą. Jej podejście odwróciło na-
Przebiegiem samej ceremonii byliśmy
zachwyceni. Otoczenie, atmosfera, architektura pałacu, rodzina i przyjaciele, którzy
towarzyszyli nam w tym najważniejszym
dla nas dniu sprawiały, że nie zapomnimy
tej chwili do końca naszych wspólnych
dni.
Dodatkowo podczas ceremonii pani
Marlena zaszczyciła nas przepięknym
przemówieniem i życzeniami płynącymi
z serca, których w tak pięknej formie się
nie spodziewaliśmy. Dzięki temu, że organizacja całej ceremonii leżała praktycznie
tylko i wyłącznie po naszej stronie mogliśmy sprawić, że to wydarzenie było wyjątkowe, jedyne w swoim rodzaju. Wszystkim
narzeczonym polecamy ten sposób zorganizowania własnego ślubu, nawet pomimo
tego, że wiąże się to z wniesieniem dodatkowej opłaty (zgodnie z ustawą 1.000 zł).
Od 1 marca tego roku przepisy prawa umożliwiają zawarcie związku małżeńskiego poza
Urzędem Stanu Cywilnego. W gminie Suchy Las pierwszymi parami, które zdecydowały się
na ślub poza murami USC byli Państwo Anna i Damian Lehmannowie oraz Karolina
i Marcin Dobierscy.
Karolina i Marcin Dobierscy
Decyzję o wzięciu ślubu cywilnego poza
urzędowymi murami podjęliśmy jeszcze
zanim dowiedzieliśmy się o pracach nad
nowelizacją ustawy o aktach stanu cywil-
nego. Szukając miejsca, w którym miałoby odbyć się wesele zwracaliśmy uwagę
przede wszystkim na to, czy w tym samym
miejscu byłaby możliwość zorganizowania
ceremonii ślubnej. Na początku chcieliśmy,
aby wszystko odbyło się w jakimś pięknym
ogrodzie. Pomimo świadomości, że ustawa
czekała już tylko na podpis Prezydenta,
urzędnicy z Poznania nie chcieli nawet porozmawiać o możliwości zorganizowania
ślubu w jakimś innym miejscu niż USC.
Z tego co się orientowaliśmy to na tym etapie inne gminy również mało przychylnie
do tego podchodziły.
Po dalszych, dość długich poszukiwaniach zdecydowaliśmy się na wesele na
koniec maja 2015 roku w Pałacu w Biedrusku. Biorąc pod uwagę fakt, że pogoda w
Polsce jest niepewna porzuciliśmy pomysł
ślubu „pod chmurką” i zdecydowaliśmy
ZUwagabiletem
taniej
na „kanary” w Suchym Lesie – takiej treści wpis mieszkańca gminy pojawił się na
jednym z internetowych portali społecznościowych. Faktycznie, kontrolerzy regularnie
pojawiają się na liniach gminnej komunikacji publicznej i wyłapują „gapowiczów”, których jak
się okazuje wcale nie jest mało.
Tylko w ciągu jednego miesiąca tego
roku na liniach autobusowych 901, 902,
904, 905, 907 i 911 osoby kontrolujące na
terenie Poznania nałożyły 181 opłat dodatkowych. Opłata dodatkowa na przykład za
przejazd bez ważnego biletu bądź dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego wynosi 280 zł (płatna u kontrolera lub w ciągu 7 dni od nałożenia – 140 zł).
Wpływy z tych opłat są dochodem firmy
12
kontrolującej. Nie trafiają one do „kasy”
przewoźnika.
Jak informuje Edward Miśko, prezes
Zakładu Komunikacji Publicznej Gminy
Suchy Las, Zarząd Transportu Miejskiego zobligowany jest do przeprowadzania
kontroli pasażerów w środkach komunikacji publicznej na terenie miasta Poznania.
– Nasz Zakład Komunikacji Publicznej rozszerzył tę kontrolę o gminę Suchy Las, pod-
06 • lipiec 2015
pisując umowę z firmą, która ma stosowne
uprawnienia w tym zakresie. Cel był jeden,
by zmniejszyć ilość pasażerów jeżdżących
na tzw. gapę a tym samym zachęcić ich do
kupowania biletów, których koszt jest niewspółmierny do wysokości nałożonej kary
– zaznacza Edward Miśko. W tym roku od
stycznia do maja w autobusach ZKP na terenie gminy przeprowadzono 2114 kontroli
i nałożono 441 opłat dodatkowych.
W gminie Suchy Las Punkty Sprzedaży
Biletów znajdują się w dwóch miejscowościach. Jeden w Suchym Lesie – ul. Obornicka 85, Euro Salon Prasowy w Galerii
Sucholeskiej, oraz w Biedrusku – ul. Zjednoczenia 12, kiosk przy sklepie DINO.
Barbara Stachowiak
Anna i Damian Lehmannowie
Jesteśmy świeżo upieczonym małżeństwem, które przez ślub w plenerze wspólnie przeszło, więc możemy z czystym sumieniem powiedzieć, że ... WARTO!!!
Dlaczego?
Niepowtarzalny klimat, jaki daje nietypowe miejsce, które sobie sami wybierzecie, bliskie waszemu sercu czy też z
pięknym widokiem, na wygląd którego to
wy będziecie mieli ostatecznie wpływ, by
w tym ważnym dla was dniu opuścić mury
szablonowych urzędów i by ten dzień był
jeszcze bardziej wyjątkowy.
Jedyne szczęście, jakie będziecie potrzebować to trafić na swojej drodze na
urzędnika z powołania,
który sprawi, że poczujecie się wyjątkowi a swoim
nieschematycznym podejściem podkreśli uroczysty
wymiar tego dnia... My
trafiliśmy w 100 procentach!!!
A jeśli chodzi o pogodę,
to stare indiańskie porzekadło mówi, że każdy ma
taką na jaką sobie zasłużył. Bądźcie więc dobrymi
ludźmi. Powodzenia!!!
Urząd Skarbowy Poznań-Winogrady informuje
WARTO WIEDZIEĆ!
Czy pracując podczas wakacji za granicą trzeba zapłacić podatek w Polsce? Od jakiej kwoty
zwolniony od opodatkowania jest dochód dziecka podejmującego w wakacje pracę? Dlaczego
swoich dochodów (przychodów) bez względu na
należy domagać się paragonu od sprzedawców?
miejsce położenia źródeł przychodów. Tak więc
Praca sezonowa młodzieży a ulga rodzinna
Paragon na wakacjach
wynagrodzenie uzyskane za pracę poza granicami
Rodzice planujący skorzystać z ulgi prorodzinnej Wyjazdy urlopowe sprzyjają zakupom zarówno podlega opodatkowaniu wg polskich przepisów
powinni podczas podejmowania decyzji o wyraże- drobnych pamiątek, jak i tych o wyższej wartości. podatkowych, z uwzględnieniem umów o unikaniu
niu zgody na wakacyjną pracę swoich dzieci zwró- Aby zakupy pozostały w pamięci jako przyjemny podwójnego opodatkowania. Jeżeli praca wykocić szczególną uwagę na limit wysokości dochodu, akcent letniego wypoczynku, warto pamiętać nywana jest za granicą, dla pracodawcy, który ma
jaki młodzież może osiągnąć nie pozbawiając ro- o zabieraniu paragonu za kupiony towar. Paragon siedzibę w tym państwie, co do zasady, dochody tadziców możliwości skorzystania z ulgi. Odliczenie z kasy fiskalnej jest jedynym dowodem pozwala- kie będą podlegały opodatkowaniu zarówno w tym
ulgi prorodzinnej przysługuje rodzicom wykonu- jącym na ewentualną reklamację towaru lub jego państwie, jak i w Polsce. W przypadku wystąpienia
jącym władzę rodzicielską, opiekunom prawnym zwrot. Dlatego warto pamiętać o zachowaniu pa- podwójnego opodatkowania zastosowanie będzie
(jeżeli dziecko z opiekunem zamieszkuje) oraz ragonu lub w przypadku, gdy sprzedawca go nie miała wynikająca z właściwej umowy metoda unirodzicom zastępczym. Z ulgi mogą skorzystać wydrukuje, poprosić o jego wydanie. Rejestrowa- kania podwójnego opodatkowania (metoda protakże osoby wychowujące pełnoletnie dzieci do 25 nie sprzedaży na kasie fiskalnej gwarantuje także, porcjonalnego odliczenia albo metoda wyłączenia
roku życia pod warunkiem, że dzieci te uczą się lub że sprzedawca odprowadza należny podatek do progresją).
studiują (także za granicą) i nie uzyskały w roku Budżetu Państwa. Jest to także niezbędny waMF
podatkowym dochodów opodatkowanych według runek do tworzenia zasad uczciwej konkurencji.
skali podatkowej przy zastosowaniu 19% stawki w łącznej wysokości przekraczającej 3.089 zł. Pracując podczas wakacji za granicą
Fakt otrzymania przez dziecko renty czy uzyska- Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodonia dochodów (przychodów) opodatkowanych wym, osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszw sposób zryczałtowany na zasadach określonych kania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
w ustawie PIT nie ma wpływu na prawo do ulgi. podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości
w w w.suchylas.pl
13
Naszej drużynie należą się gratulacje!
Zawody o Puchar Starosty Poznańskiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu
Poznańskiego odbyły się 20 czerwca na
stadionie w Buku. Zadaniem drużyn reprezentujących poszczególne gminy powiatu
poznańskiego było pokonanie toru przeszkód, który obejmował m.in. takie konkurencje jak: transport rannego, posługiwanie się sprzętem gaśniczym, udzielanie
pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
czy strzelanie do celu. – Wszystkie konkurencje były objęte 20-sto minutowym limitem czasowym, gdzie do przebiegnięcia
była odległość około 1 km – wyjaśnia Witold Żebrowski z Referatu Bezpieczeństwa
Urzędu Gminy w Suchym Lesie.
Chociaż nasza drużyna ostatecznie nie
stanęła na podium, to i tak może mówić o
Fot. Witold Żebrowski
Druhny z Chludowa nie boją się rywalizacji z mężczyznami, co już nie raz udowodniły stając
z nimi w szranki. Tym razem Izabela Grobelna i Agnieszka Kubis wraz z Krystyną Sznajder
na czele zasiliły gminną drużynę obrony cywilnej, która wystartowała w Powiatowych
Zawodach Sprawnościowych Formacji Obrony Cywilnej. Oprócz pań w składzie reprezentacji
OC z gminy Suchy Las byli druhowie: Radosław Zbierski, Dawid Chudziński i Kacper
Walkowski, również z jednostki OSP Chludowo.
Zebrała BS
OSP Suchy Las w akcji
Fot. OSP Suchy Las
Pierwszy wyjazd w ubiegłym miesiącu
miał miejsce 5 czerwca. Strażacy z naszej
jednostki oraz z JRG-5 Piątkowo zabezpieczali lądowanie i start lotniczego pogotowia ratunkowego, a także dowieźli lekarza
i ratownika na miejsce zdarzenia.
Do kolejnej akcji strażacy zostali zadysponowani następnego dnia. Tym razem,
również z JRG-5 Piątkowo, gasili pożar
trawy i nieużytków w miejscowości Morasko. Jak się okazało przyczyną pożaru było
zwarcie instalacji elektrycznej na słupie
energetycznym.
8 czerwca strażacy otrzymali wezwanie
na ul. Jaśminową w Suchym Lesie w celu
usunięcia owadów błonkoskrzydłych, które zagrażały mieszkańcom.
Po dwóch dniach zastęp z naszej jednostki wraz z JRG-5 Piątkowo został wysłany do wypadku drogowego, do którego doszło w Suchym Lesie u zbiegu ulic
Szkółkarskiej i Poziomkowej. Po przybyciu na miejsce okazało się, że w zdarzeniu
brały udział dwa samochody osobowe a
14
dużym osiągnięciu. – Po raz pierwszy w historii zawodów zajęliśmy miejsce w pierwszej dziesiątce, ostatecznie plasując się na
dziewiątym miejscu z rewelacyjnym czasem
15 minut i z 182 punktami – mówi Witold
Żebrowski. – Z ocenianych umiejętności
najwięcej punktów nasza drużyna zdobyła
w takich konkurencjach jak: posługiwanie
się sprzętem gaśniczym (2/2), udzielanie
pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
(27/30), transport rannego (2/2) oraz pokonanie terenu w warunkach ograniczonej widoczności (1/2). Najsłabiej wypadła
umiejętność postępowania w przypadku
zagrożenia powodziowego, w tym rzut kołem ratunkowym do celu (3/15), a to chyba
tylko dlatego, że w naszej gminie praktycznie takie zagrożenie nie istnieje.
Zawody te mają już dziesięcioletnią
tradycję, a ich celem jest sprawdzenie wyszkolenia i przygotowania organizacyjnego
formacji obrony cywilnej do prowadzenia
akcji ratunkowych w warunkach szczególnych oraz popularyzacja humanitarnych
idei obrony cywilnej wśród społeczeństwa.
W gminie Suchy Las formację OC obecnie
tworzą druhowie z OSP Chludowo.
jedna osoba została poszkodowana. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu
miejsca zdarzenia, odłączeniu zasilania w
rozbitych pojazdach, uprzątnięciu jezdni z
rozlanych płynów eksploatacyjnych i elementów karoseryjnych oraz na usunięciu
pojazdów na pobocze drogi.
20 czerwca wezwanie, które zostało
przyjęte przez strażaków dotyczyło pożaru
nasypu kolejowego w miejscowości Psarskie, gdzie paliło się ok. 200 m² trawy.
Dzień później nasi strażacy oraz z JRG-5
Piątkowo udali się na teren Rodzinnych
Ogrodów Działkowych w Złotnikach, do
pomocy osobie, która w wyniku upadku z
wysokości nabiła się na metalowy słupek.
Działania, które podjęliśmy polegały na
zlokalizowaniu działki, udzieleniu pomocy
poszkodowanemu, oraz na zabezpieczeniu
lądowania i startu lotniczego pogotowia
ratunkowego. Na miejsce przybyła także
karetka pogotowia, do której poszkodowany został przetransportowany po tym,
jak strażacy przy użyciu przecinarki kątowej precyzyjnie wycieli część metalowego
słupka wbitego w jego ciało.
22 czerwca nasza jednostka otrzymała
wezwanie do Złotnik na ul. Jelonkową do
piwnicy zalanej w wyniku silnych opadów
deszczu. Po przybyciu na miejsce i dokonaniu rozpoznania odstąpiono od interwencji w związku z niewielką ilością wody
w pomieszczeniach piwnicznych, która nie
powodowała bezpośredniego zagrożenia
dla posesji i mieszkańców.
06 • lipiec 2015
Ostatnie dwa wyjazdy w ubiegłym miesiącu miały miejsce 23 czerwca. Pierwsze
zdarzenie związane było z usunięciem konaru, który oderwał się od drzewa i leżał
na jezdni w miejscowości Złotniki. Kilka
godzin później po raz drugi zawyła syrena
w remizie. Tym razem zgłoszenie dotyczyło wypadku drogowego w Suchym Lesie
u zbiegu ulic Meteorytowej i Wschodniej.
W wyniku zdarzenia z udziałem dwóch
samochodów poszkodowana została jedna
osoba dorosła oraz trójka dzieci. Działania
strażaków polegały na zabezpieczeniu terenu akcji, pomocy w usunięciu rozbitych
pojazdów na pobocze drogi oraz sorpcji
rozlanych płynów ropopochodnych, z jednoczesnym sprzątnięciem elementów karoseryjnych z drogi.
Naczelnik OSP Suchy Las
dh Patryk Tasarz
Podsumowanie roku 2014
pod względem wyjazdów
Jednostka OSP Suchy Las brała udział
w 152 akcjach na terenie gminy i powiatu poznańskiego. Nasi strażacy uczestniczyli w następującej ilości akcji:
Ryszard Tasarz – 105
Marcin Jaworski – 99
Patryk Tasarz – 86
Piotr Abramowicz – 80
Jakub Gimzicki – 76
Michał Bieda – 75
Damian Górka – 46
Alan Tasarz – 44
Jan Schmidt – 37
Rafał Nowakowski – 36
Rosną na prawdziwych strażaków
O tym, by zostać strażakiem marzy nie jeden mały chłopiec. Ale w gminie Suchy Las dzieci
i młodzież marzenie to mogą urzeczywistnić. Bowiem przy jednostkach Ochotniczych
Straży Pożarnych działają Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, skupiające liczne grono
młodych pasjonatów pożarnictwa. To właśnie dla nich Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP
w Suchym Lesie zorganizował Festyn Strażacki, który odbył się 14 czerwca w Chludowie.
w straży. Tata, dziadek, wujek są w straży
i my też chcemy być – mówili Kamil Bieda, Mateusz Urbaniak i Mateusz Dudzik,
reprezentujący OSP Golęczewo.
startów udowodnili, że mają świetną kondycję, doskonale radzą sobie ze sprzętem
strażackim, a co za tym idzie już teraz są
przygotowani do działań bojowych. Wielu
z nich zresztą o straży myśli na poważnie. – W przyszłości chcielibyśmy działać
Zawody, które dla startujących były zabawą, ale też małym sprawdzianem oraz
kolejną lekcją, zakończyły się zwycięstwem i nagrodami dla wszystkich drużyn.
– Dzięki takim imprezom, różnym działaniom te dzieci, młodzież później zostają
Fot. BArbara Stachowiak
Jedną z atrakcji festynu były zawody, składające się ze sztafety pożarniczej
i ćwiczeń bojowych. Członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych podczas
w straży. I właśnie w taki sposób tym młodym pokoleniom trzeba zaszczepiać miłość
do OSP, żeby te nasze jednostki nie umierały – podkreślił Zbigniew Hącia, Prezes
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w
Suchym Lesie, który dopingował w zawodach swoje wnuczki. Bo jak się okazuje
dziewczynki i panie równie chętnie w OSP
działają.
Oprócz zawodów podczas festynu prezentowany był sprzęt pożarniczy oraz
zabytkowe sikawki konne z Chludowa
Zdeklasowały rywali
Dwie sekcje – żeńska i męska z OSP Chludowo, 6 czerwca reprezentowały gminę Suchy Las
podczas X zawodów sportowo - pożarniczych na mokro w Plewiskach. Tego dnia o pierwsze
miejsca rywalizowało 15 drużyn, w tym 4 kobiece.
Po oficjalnym przywitaniu i otwarciu
zawodów przyszedł czas na sprawdzenie
swoich możliwości. Po przygotowaniu
sprzętu, złożeniu meldunku dziewczyny w
42,78 sekund! Zza linii boiska było tylko
słychać zrezygnowane komentarze pozostałych jednostek – „my to możemy jechać
już do domu”. Jak się okazało miały rację.
i Golęczewa. Odbyły się również pokazy
ratownictwa medycznego w wykonaniu
OSP Golęczewo i ratownictwa drogowego,
które zaprezentowało OSP Suchy Las.
BS
Panowie z Chludowa również zajęli wysokie trzecie miejsce. Jednak tak naprawdę
do śmiechu im nie było, przecież koleżanki
z jednostki uzyskały lepszy wynik. Przed
zawodami w ogóle nie dopuszczali do siebie myśli, że tak może się stać.
Przy ogłaszaniu wyników i rozdaniu
nagród było wiele gratulacji i miłych komentarzy w kierunku chludowskich strażaczek. Komendant Miejski PSP w Poznaniu st. bryg. Witold Rewers żartobliwie
powiedział, by w przyszłym roku Powiat
przygotował inny puchar (np. samochód),
bo w chludowskiej remizie będzie już trzeci taki sam.
Strażacy w dobrych humorach zjechali
do bazy, gdzie dalej trwała wielka feta…
Fot. OSP CHLUDOWO
OSP Chludowo
pełnym skupieniu na linii startu czekały na
gwizdek sędziego. Pierwszy start okazał
się falstartem, ale za to w drugim podejściu pokazały na co je stać. Uzyskały czas
Podczas tych zawodów żadna inna drużyna, ani męska ani żeńska, nie uzyskała
lepszego czasu. Z czego jesteśmy bardzo
dumni.
w w w.suchylas.pl
Podczas zawodów sekcję żeńską
tworzyły: Joanna Chudzińska, Izabela Grobelna, Natalia Owczarzak,
Agnieszka Kubis, Magdalena Jabkowska, Krystyna Sznajder, Natalia Sznajder, Magdalena Langer, Michalina
Matuszak.
W sekcji męskiej byli druhowie:
Jarosław Sznajder, Dawid Chudziński,
Adam Siejak, Mateusz Janka, Adrian
Pilarski, Dominik Filipiak, Damian
Kurasz, Maciej Mikołajczak.
15
Co i gdzie?
Czyli jak buduje się gmina
Biedrusko
ontynuowane są prace przy przebudoK
wie ulic: Świerczewskiego, Ogrodowej
i Powstańców Wlkp. W ramach inwe-
darki ściekowej dla tego terenu, a tym
samym podłączenie się do systemu kanalizacji sanitarnej jednostki wojskowej
oraz pobliskich bloków mieszkalnych.
Do tej pory zarówno jednostka, jak i bloki korzystały ze starej oczyszczalni, która nie spełnia norm ochrony środowiska.
Zadanie realizowane w ulicach Świerczewskiego, Ogrodowej i Powstańców
Wlkp. objęło również budowę wodociągu, który powstał w terenie publicznym.
Wcześniej mieszkańcy korzystali z wody
dostarczanej przez jednostkę wojskową.
Na ulicy Jagodowej – na odcinku od ul.
Promienistej do ul. Szkolnej – wykonywane jest odwodnienie ulicy, położona
zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa
oraz powstaną dodatkowe miejsca postojowe z kostki betonowej. Do czasu
zakończenia prac fragment modernizowanej ulicy został wyłączony z ruchu.
Fot. Barara stachowiak
Suchy Las
stycji, która realizowana jest od 2014
roku, zakończono budowę kanalizacji
deszczowej, sanitarnej wraz z przepompownią ścieków oraz kanału technologicznego. Jak informuje Danuta Mill
z Referatu Budowlano-Inwestycyjnego
Urzędu Gminy, budowa przepompowni
ścieków umożliwi uregulowanie gospo-
a Dębowej trwa realizacja kolejnego,
N
już ostatniego fragmentu ulicy. Prace,
którymi objęta została cała ulica Dębowa
polegają na budowie kanalizacji sanitarnej, deszczowej, kanału technologicznego, chodnika oraz nawierzchni drogi.
Zakończono budowę ulic Zimowej i Słonecznej. W ramach tych inwestycji wybudowano zarówno kanalizację sanitarną
jak i deszczową, nawierzchnię ulic oraz
chodników. Powstało także oświetlenie.
W trakcie realizacji jest przebudowa ulicy Nektarowej – od ulicy Obornickiej w
kierunku Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Prace, którymi została objęta ulica
polegają na budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej, kanału technologicznego, oświetlenia i nawierzchni drogi oraz
chodnika.
Wraz z końcem roku szkolnego rozpoczęto prace przy Szkole Podstawowej.
Z NOTATNIKA STRAŻNIKA
Czerwiec, jak co roku na terenie gminy Suchy Las
obfitował w różnego typu plenerowe imprezy rekreacyjne. W niedzielę - 14 czerwca nadzorowaliśmy
przejazd uczestników Rajdu Herbowego z Poznania do
Chludowa. Następnie w sobotę 20 czerwca zabezpieczaliśmy obchody Dni Gminy Suchy Las, a w niedzielę
bezpieczną rywalizację podczas biegu Sucholeska
Dziesiątka Fightera. Staraliśmy się również być wszędzie tam, gdzie odbywały się pikniki rodzinne czy spotkania sąsiedzkie mieszkańców naszej gminy. Wszystkie wydarzenia przebiegły w sposób niezakłócony.
Czerwiec to przede wszystkim koniec roku szkolnego, pierwsze dni wakacji i okres zmniejszonego nadzoru nad dziećmi, a zwłaszcza młodzieżą. Starajmy się
przynajmniej wiedzieć gdzie i z kim przebywają nasze
pociechy, gdyż nieświadomość nie zwalnia nas z odpowiedzialności za ich zdrowie i bezpieczny wypoczynek.
Konieczne jest również przestrzeganie dzieci przed
toksycznymi roślinami. Dzięki informacjom od mieszkańców w Biedrusku, Złotnikach i Chludowie ujawniliśmy i zabezpieczyliśmy duże skupiska Barszczu So-
16
snowskiego. Rośliny te będą lub zostały już zniszczone,
aby zapobiec ich rozsiewaniu się na większe obszary
(więcej na stronie obok).
Upalne dni sprzyjały wypoczynkowi i rekreacji.
Niestety, wiązało się to w zbyt wielu przypadkach
ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych
i co za tym idzie z dewastacją mienia i zaśmiecaniem
placów zabaw, boisk i terenów przyległych. Każdego
wieczora strażnicy patrolowali miejsca rekreacyjne w
naszej gminie i przywoływali głównie młodych ludzi
do porządku i poszanowania wspólnego dobra.
W związku z pojawieniem się znów zanieczyszczeń
w rowach melioracyjnych, w Jelonku przeprowadzona
została kontrola użytkowników działek ROD Jelonek pod kątem prawidłowego wywozu nieczystości
płynnych. Przypominamy, że na użytkowniku posesji
niepodłączonej do kanalizacji sanitarnej ciąży obowiązek gromadzenia nieczystości w szczelnym zbiorniku,
posiadanie umowy na opróżnianie zbiornika i bieżących faktur za usługi wywozu szamba. Taki obowiązek
nakłada Ustawa o porządku i czystości w gminach
06 • lipiec 2015
Objazd wyznaczono ulicami: Poziomkową, Szkolną, Promienistą i Borówkową.
Dodatkowo na ulicy Rewersów wprowadzono tymczasowy ruch dwukierunkowy.
Nową nawierzchnię zyska także dotychczas gruntowa ulica Senna. Ulica ta zostanie odwodniona, na całości powstanie
pieszojezdnia z kostki betonowej.
BS
i Regulamin Gminy Suchy Las.
Oprócz tych dodatkowych obowiązków Strażnicy
Straży Gminnej zrealizowali 167 interwencji, zastosowali 152 środki prawne w formie pouczeń i mandatów.
Sporządzono również 3 wnioski o ukaranie do Sądu
Rejonowego w Poznaniu za wykroczenia komunikacyjne i spożywanie alkoholu w miejscach publicznych.
Przypominamy, że z dniem 1 lipca straciły ważność
stare karty parkingowe uprawniające do parkowania na
miejscach dla osób niepełnosprawnych. Zaparkować na
takim miejscu będą mogły tylko osoby posiadające nową
kartę parkingową z hologramem lub przewożące takie
osoby. Posługiwanie się kartą wystawioną imiennie na
inną osobę będzie skutkowało grzywną mandatową w
wysokości 300 zł, a zajmowanie miejsca parkingowego
bez uprawnień, tak jak do tej pory, zagrożone jest karą
grzywny 500 zł i 5 punktami karnymi.
Dziękując mieszkańcom za liczne sugestie poprawiające bezpieczeństwo zapewniam, że wszystkie są skrupulatnie analizowane i w większości wdrażane w życie.
Zastępca Komendanta
Straży Gminnej w Suchym Lesie
Marek Łupiński
Mieszkańcy zyskali miejsce do
wypoczynku, a dzieci do zabawy
Działka przy ulicy Słonecznej w Złotnikach Wsi, na której od lat znajduje się staw została
zrekultywowana i zagospodarowana. Dla zaakcentowania tego wydarzenia, niezwykle
istotnego dla miejscowej społeczności, Rada Sołecka wsi 27 czerwca zorganizowała festyn
połączony z uroczystym otwarciem naturalnego zbiornika wodnego.
– Dzisiejszy dzień jest dla nas bardzo
ważny. To dzień, na który czekaliśmy –
mówiła podczas uroczystości Ewa Korek,
sołtys wsi. – Wszyscy widzieliśmy potrzebę rekultywacji oraz poprawy wizerunku
tego miejsca, które teraz będzie wizytówką
naszej wsi. Nie kryję zadowolenia i wzruszenia, bowiem dzisiejsze zdarzenie poprzedziła praca, liczne działania, starania
i wysiłek szczególnie w pozyskiwaniu tego
terenu.
dbać. Kolejny właściciel, dzisiejszy Uniwersytet Przyrodniczy, nie był zainteresowany doprowadzeniem do porządku stawu
i terenu wokół niego. Interweniowaliśmy w
tej sprawie jako sołectwo, monitował pan
Wiesław Orczewski – kierownik Referatu
Ochrony Środowiska Urzędu
Gminy.
Gmina w drodze negocjacji
prowadzo-
Teren przed...
i po rekultywacji
PODZIĘKOWANIA
Składam serdeczne podziękowania tym, którzy
przyczynili się do pozyskania terenu wraz ze
stawem i znaleźli środki finansowe na zrealizowanie naszych marzeń. Dziękuję Radnym, Pani
Justynie Radomskiej, Pani Małgosi Chudy, Panu
Tomaszewskiemu, Radzie Sołeckiej i tym, których nie sposób wszystkich wymienić. Dziękuję
także Panu Przemysławowi Grześkowiakowi
oraz Panu Mariuszowi Fajferowi z firmy GKelektro, a także firmie Atrem za dofinansowanie
naszego spotkania integracyjnego.
Ewa Korek
nych z Uniwersytetem w lutym 2014 roku
doprowadziła do zamiany nieruchomości.
Dzięki temu na własność Gminy przeszedł
teren ze stawem oraz fragment ulicy Słonecznej, a Uniwersytet zyskał drogę prowadzącą przez gospodarstwo rolne.
– My jako Rada Sołecka wiedzieliśmy,
Podczas festynu uroczystego otwarcia
nowo zagospodarowanego terenu dokonał
Wójt Grzegorz Wojtera oraz Sołtys Wsi
Ewa Korek. Natomiast ks. Jakub Knychała, proboszcz parafii w Złotnikach poświęcił miejsce wypoczynku dla mieszkańców.
w w w.suchylas.pl
17
Barbara Stachowiak
Fot. Ewa Korek
– Ten staw zawsze był w tym miejscu. Za
dawnych czasów pełnił on funkcję zbiornika przeciwpożarowego – opowiada Ryszard
Janasik, były sołtys Złotnik Wsi, obecnie
członek Rady Sołeckiej. – Kiedy wieś została zwodociągowana i postawiono hydranty przeciwpożarowe, o staw przestano
że do czegoś takiego ma dojść i przez dwa
kolejne lata odkładaliśmy pieniądze z zadania lokalnego – wyjaśnia Ryszard Janasik.
– Kwotę w wysokości 45 tys. zł przeznaczyliśmy na zagospodarowanie tego terenu.
Dodatkowo, dzięki zrozumieniu i przychylności radnych, udało się wygospodarować
w budżecie Gminy środki na wyczyszczenie
stawu.
Prace, które zostały wykonane przy
zbiorniku wodnym, obejmowały usunięcie roślinności – trzcin, jego oczyszczenie,
pogłębienie. Usypano nowe skarpy, które
zostały wzmocnione. Na środku stawu powstała budka lęgowa dla kaczek.
Wokół zbiornika teren został uporządkowany, posadzono nowe rośliny. Dla
dzieci urządzono mini plac zabaw z
piaskownicą i zjeżdżalnią. Mieszkańcy mają do dyspozycji wiatę
drewnianą, grill i miejsce na
ognisko. Całość została ogrodzona. Zasady korzystania z
tego terenu określa regulamin. Co ważne chęć rozpalenia ogniska należy zgłosić
do sołtys wsi – Ewy Korek.
STOP INWESTYCJOM, STOP SMRODOM,
STOP IGNOROWANIU GŁOSU MIESZKAŃCÓW
Z takim transparentem mieszkańcy Suchego Lasu 23 czerwca pojawili się na parkingu
składowiska odpadów w Suchym Lesie, które zarządzane jest przez Miasto Poznań. Protest
został zorganizowany z inicjatywy Stowarzyszenia Ekologicznego Mieszkańców Suchego
Lasu, na czele którego stoi Tomasz Sulejewski i był emitowany na żywo w TVP INFO
w programie „To jest temat”.
Do wypowiedzi odniosło się również
kierownictwo ZZO. – Nie potrafię wyjaśnić
dlaczego mieszkańcy czują ten zapach akurat w nocy. Pragnę podkreślić, że posiadamy
elektrownię biogazową, która całodobowo
zbiera biogaz z elektrowni i wytwarza z niego
energię, która również płynie do mieszkańców Suchego Lasu.
Fot. piotr Sterzyński
Mieszkańcy twierdzą, że odór ze składowiska nasilił się w ostatnich latach. Obecnie
jest on nie do zniesienia, przede wszystkim w
nocy. Jego intensywność jest zależna od kierunków wiatru oraz od pogody. – Mieszkanie w sąsiedztwie składowiska jest uciążliwe,
coraz gorzej się nam tu żyje – podkreślali
rozgoryczeni. – Nie możemy otwierać okien
w naszych domach, grillowanie
w ogrodzie też jest niemożliwe.
Zdaniem mieszkańców, składowisko emituje biogazy, które nie
dają im spokojnie żyć. Twierdzą,
że substancje odorowe są uwalniane dlatego w nocy, ponieważ
wszelkie inspekcje, kontrole
wówczas nie pracują.
Dziad sobie, baba sobie
Pracownicy Zakładu Zagospodarowania Odpadów, wśród
których są również mieszkańcy
gminy, komentowali, że składowisko nie jest odorogenne. – Mieszkam w
Suchym Lesie od 15 lat i jeszcze nigdy się
nie spotkałem, żeby ktoś mówił, że są jakieś
zapachy. Nigdy na mojej ulicy takiego tematu nie było. Inny pracownik ZZO dodał, że
osoby, które tu zamieszkały, wiedziały gdzie
kupują działkę oraz co znajduje się w jej sąsiedztwie. Skwitował, że czasem pachnie tylko kompostem.
Ludzie listy piszą
Członkowie Stowarzyszenia Ekologicznego Mieszkańców Suchego Lasu już
niejednokrotnie interweniowali w sprawie
uciążliwości odorowej składowiska. Problem
zgłaszali m.in. do Straży Gminnej, Policji,
Straży Pożarnej. – Łącznie z mieszkańcami
sąsiedniego Moraska zebraliśmy ok. 1300
podpisów protestacyjnych, które złożyliśmy
Za unijne pieniądze zakupią samochód
Mamy przyjemność poinformować Państwa, że wskutek złożonego wniosku
o udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej w ramach WRPO, Gmina Suchy Las
otrzymała dofinansowanie na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego, który wspomoże pracę OSP w Golęczewie. To kolejne środki, które udało nam się pozyskać dla
budżetu Gminy.
W roku 2014 złożyliśmy wniosek o dofinasowanie projektu pn. „Zakup średniego
samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 wraz z normatywnym wyposażeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Golęczewie”. Projekt decyzją z dnia 19 maja br.
został objęty współfinansowaniem przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Gmina Suchy Las otrzymała promesę dofinansowania w
wysokości 702.400,00 zł. W czerwcu br. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe,
które ma na celu wyłonienie dostawcy średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.
Celem jaki przyświecał złożonemu wnioskowi była poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy oraz zabezpieczenie i ochrona środowiska naturalnego przed skażeniami powstałymi podczas nagłych zdarzeń i zagrożeń miejscowych na terenie gminy. Obecnie w jednostce w Golęczewie znajduje się jeden
samochód lekki i jeden ciężki wyeksploatowany, nie gwarantujący utrzymania go
w gotowości bojowej jednostki.
Rafał Urbaniak
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych
i Środków Zewnętrznych
Urzędu Gminy w Suchym Lesie
u Prezydenta Miasta Poznania, Marszałka
Województwa, Starosty Poznańskiego i nikt
nic w tej sprawie nie zrobił.
Obecny na spotkaniu Wójt Grzegorz Wojtera potwierdził, że mieszkańcy o problemie
informują. – Skorzystaliśmy z mediacji, które
wielokrotnie organizowaliśmy z zarządem ZZO,
mieszkańcami i pracownikami Urzędu Gminy.
Często przynosiło to efekt, ale krótkotrwały. Jednak problem później pojawiał się ponownie.
Tu na razie jest ściernisko…
Prezes zarządu ZZO założył, że zapach
może powstawać z kompostowni pryzmowej, która jest na świeżym powietrzu, i w
której przeprowadzany jest proces kompostowania odpadów zielonych z całej aglomeracji poznańskiej. Podkreślił również, że
budowa nowej instalacji, która za rok ma
być oddana do użytku, wyeliminuje problem
mieszkańców. – Zdecydowaliśmy się
na wybudowanie zamkniętej kompostowni na wzór zachodnioeuropejski.
Będzie to biogazownia połączona z
kompostownią w zamkniętych komorach. Na prośbę mieszkańców zorganizowaliśmy wycieczkę do takiej samej
instalacji, która jest w Niemczech. Z
naszego zaproszenia skorzystało ok.
20 osób. Prezes zarządu ZZO potwierdził również, że skarg od mieszkańców
jest wiele. – W momencie, gdy problem
odorowy nasilił się został uruchomiony
specjalny numer telefonu, pod którym
pracownicy składowiska dyżurowali 24 godziny i przyjmowali zgłoszenia o występowaniu uciążliwych zapachów – poinformował.
– Budowa tej instalacji jest na rękę prezesowi – ripostowali oburzeni mieszkańcy.
– Opowieści, że kompostownia śmierdzi to
bzdury. Poza tym, z tego co wiemy, ta biokompostownia nie będzie zrobiona tak dokładnie, jak wcześniej zakładano, czyli hermetycznie.
Na zakończenie mieszkańcy Suchego
Lasy dodali: – My nie jesteśmy przeciwko
biokompostowni, tylko przeciwko jej oddziaływaniu na otoczenie. Pan prezes niejednokrotnie zapewniał nas, że planowana inwestycja będzie zupełnie inna od tego, co tutaj
powstaje. W tej budowanej instalacji, ostatni etap kompostowania ma odbywać się pod
wiatą, czyli w otwartej przestrzeni. Eksperci,
których mamy stwierdzili, że kompost będzie
emitował nie tylko odór, ale i zagrożenie mikrobiologiczne dla otoczenia.
Temat odorowej uciążliwości składowiska nie zakończył się na spotkaniu przed
składowiskiem odpadów. W podobnym
składzie, tym razem w sali konferencyjnej
Parku Wodnego Octopus 13 lipca odbyło się
spotkanie, na które zainteresowanych zaprosił Wójt Grzegorz Wojtera. Podczas ponad
dwugodzinnej dyskusji zostało złożonych 19
wniosków, które trafią do odpowiednich instytucji – z ich treścią można zapoznać się na
stronie internetowej www.suchylas.pl. Szerzej na temat lipcowego spotkania w sierpniowym wydaniu Gazety Sucholeskiej.
Barbara Stachowiak
18
06 • lipiec 2015
Z Barszczem nie ma żartów
Fot. Straż gminna
W ostatnim czasie głośno jest o Barszczu Sosnowskiego i to nie bez powodu.
67-letnia mieszkanka Jeleniej Góry, która miała kontakt z tą rośliną zmarła z powodu
wielonarządowej niewydolności spowodowanej chorobą oparzeniową. Warto zatem
ostrożnie obchodzić się z Barszczem Sosnowskiego, który może stanowić zagrożenie dla
zdrowia ludzi i zwierząt, a który jak się okazuje rośnie również na terenie gminy.
– Włoski na liściach i łodygach tej rośliny wytwarzają parzącą substancję, która może powodować zapalenie skóry oraz
błon śluzowych, powstawanie pęcherzy i
trudno gojących się ran. Parzące działanie nasila się podczas słonecznej pogody,
wysokiej temperatury i dużej wilgotności
powietrza. Szczególnie podatne są dzieci
i osoby cierpiące na alergie – wyjaśnia
Starszy Specjalista Jolanta Kiszka z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin
i Nasiennictwa w Poznaniu.
Dwie frakcje zbieramy
– niczego nie mieszamy!
Zakład Gospodarki Komunalnej Suchy Las Sp. z o.o. z przyjemnością informuje, że od
1 lipca odbiór odpadów zbieranych selektywnie odbywać się będzie głównie przy użyciu
pojazdu dwukomorowego NTM (prezentowany poniżej).
W Biedrusku, Złotnikach i Chludowie
w miejscach publicznych, gdzie rosły rośliny po zgłoszeniach od mieszkańców
interweniowała Straż Gminna, zabezpieczając teren taśmą oraz pracownik Referatu Ochrony Środowiska, który spryskał
barszcz preparatem roślinobójczym. Następnie rośliny zostały usunięte przez Zakład Gospodarki Komunalnej.
W przypadku występowania Barszczu Sosnowskiego na terenach prywatnych usunięcie roślin jest po stronie właściciela nieruchomości. Jednak do rośliny
tej należy podchodzić ostrożnie. – Z uwagi
na duże niebezpieczeństwo, należy unikać bezpośredniego kontaktu z tą rośliną.
W razie konieczności należy chronić skórę,
ubierając się szczelnie, najlepiej w strój
z materiałów syntetycznych, wodoodpornych oraz długie rękawice. Chronić należy
także oczy – dodaje Jolanta Kiszka.
Zdaniem Wiesława Orczewskiego, kierownika Referatu Ochrony Środowiska
Urzędu Gminy usunięcie tej rośliny najlepiej powierzyć osobie lub firmie dysponującej odpowiednim sprzętem i doświadczeniem.
Barbara Stachowiak
Zabudowa wspomnianego pojazdu pozwala zbierać jednocześnie dwie frakcje
odpadów (np. papier i plastik) nie powodując ich wzajemnego mieszania. Dzielone
odwłoki (tylna część zabudowy – w kolorze szarym duża komora, w kolorze pomarańczowym mała komora) umożliwiają
niezależny wyładunek odpadów. Dodatkowo, dzięki wykorzystaniu funkcji liniowego zgniotu, ilość gromadzonych odpadów
w części ładunkowej jest kilkakrotnie
większa niż przy wykorzystaniu dotychczasowego pojazdu z zabudową skrzyniową. Poniżej wizualizacja tzw. śmieciarki
dwukomorowej.
Fot. Mikołaj świerkowski
Mikołaj Świerkowski
Zakład Gospodarki Komunalnej
w w w.suchylas.pl
19
Nieodpowiedzialni rodzice
to dramat wielu dzieci
Rodzina zastępcza to forma opieki nad małoletnim dzieckiem, którego biologiczni rodzice
są nieznani albo pozbawieni władzy rodzicielskiej lub którym ją ograniczono. Taką rodzinę
zastępczą od trzynastu lat tworzą Państwo Zeiske z Chludowa. Mimo, że mają swoich
dwóch własnych synów, postanowili stworzyć dom najpierw dla jednego dziecka, którego
rodzice zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej. Później pod swój dach przyjęli jeszcze
dwójkę chłopców.
20
Pamięta Pani ten dzień, w którym
chłopiec znalazł się po raz pierwszy w
Państwa domu?
Wzięcie dziecka pod opiekę to wielka
odpowiedzialność, zarówno ze strony rodziny, jak i domu dziecka. Dom dziecka nie
przekazuje swoich podopiecznych pierwszej
lepszej rodzinie, która wyrazi taką chęć. Dlatego chłopca dla nas najpierw wziął ksiądz.
I to on za pierwszym razem przywiózł nasz
Skarb na weekend do naszego domu. Tego
dnia byłam do późnych godzin wieczornych
w pracy. Po przyjściu do domu spytałam,
Fot. Archiwum rodzinne
Z Izabelą Zeiske rozmawiała Barbara
Stachowiak.
Dlaczego zdecydowali się Państwo na
stworzenie rodziny zastępczej?
Zawsze miałam potrzebę niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Mój mąż od
początku naszego małżeństwa doskonale
wiedział, że chciałabym pomóc jakiemuś
dziecku – dzieciom. Z kolei mąż, jak to
mężczyzna musiał mieć więcej czasu, aby
dojrzeć do takiej decyzji.
Kiedy ten długo oczekiwany przez Panią moment nastąpił?
Mieszkaliśmy wówczas w Poznaniu. Jeden z moich synów był
ministrantem a drugi szykował
się do ministrantury. Obydwoje służyli do mszy. Zawsze mili,
serdeczni i uczynni. Zauważył to
jeden z księży i zaczął przyglądać
się naszej rodzinie. Pewnego dnia
podszedł do nas po nabożeństwie
i zapytał, czy byśmy nie chcieli zaopiekować się dzieckiem z domu
dziecka na zasadzie zaprzyjaźnionej rodziny. Jak się okazało ksiądz
ten opiekował się domem dziecka
w Piaskach koło Poznania.
Jaka była Państwa reakcja na
tę propozycję?
Mój mąż skwitował krótko: No tak.
Ksiądz wiedział do kogo trafić. A ja odpowiedziałam, że musimy z mężem przemyśleć tę
propozycję i wkrótce damy odpowiedź.
Jaka była odpowiedź?
Na początku nasze zdania w tej kwestii
różniły się. Po kilku dniach mąż zadał mi
pytanie, jaka jest moja ostateczna decyzja
odnośnie propozycji księdza. Odpowiedziałam, że decyzję podjęłam już dawno. Byłam
jednak ciekawa co on o tym myśli. Mąż natomiast skwitował, że skoro rozmawia na
ten temat to również jest gotowy na przyjęcie dziecka. Ustaliłam z mężem, że musi to
być chłopiec, który wiekiem będzie pomiędzy naszymi synami. Po to, by ten chłopiec
miał z nimi wspólny język, żeby łatwiej mu
było się z nimi zintegrować. I taką informację przekazaliśmy księdzu. Gdy rozmawiałam z nim przez telefon zaskoczył mnie
pytaniem, a jaki ten chłopiec ma mieć kolor
oczu albo włosów. Moja odpowiedź była
taka: Przepraszam księdza, ale mówimy o
kimś czy o czymś. Zrozumiał…
Te wszystkie dzieci były we mnie wpatrzone. One przez cały czas czekały na kogoś kto ich przygarnie, kto ich weźmie i
zapewni im prawdziwy dom. Kiedy jako rodzina zaprzyjaźniona odwoziliśmy do domu
dziecka naszego chłopca zawsze zostawałam trochę dłużej, by porozmawiać z tymi
dziećmi, pobawić się z nimi. One mówiły,
że zaraz pojadą do jakiejś rodziny, ktoś po
nie przyjedzie. Ale na tamtą chwilę to nie
było prawdą… Te dzieci mówiły o swoich
marzeniach i myślę, że wypowiadały je głośno z nadzieją, że dzięki temu się one spełnią. Prawda jest taka, że rodziny najchętniej
przyjmują dzieci małe, które łatwiej wychować, ukształtować, a dzieci powyżej 8,
9 lat szansy na nowy dom mogą nigdy nie
otrzymać.
Czy długo trwało zanim z rodziny zaprzyjaźnionej stali się Państwo rodziną
zastępczą?
Od samego początku wiedzieliśmy z
mężem, że będziemy dążyć do tego, by to
dziecko było u nas przez cały czas. Nie
wyobrażałam sobie, że można je zabierać
okazjonalnie, na święta, wakacje, pokazywać mu zupełnie
inny świat, a później odwozić z powrotem i zostawiać w
domu dziecka. Od momentu,
kiedy dyrektor domu dziecka
się o tym dowiedział, otrzymaliśmy z jego strony naprawdę
duże wsparcie. Zresztą on nam
powiedział, że jeśli nie wzięlibyśmy tego chłopca na stałe, to
by była jego największa tragedia, większa od pobytu w domu
dziecka. W momencie, kiedy się
nim zainteresowaliśmy on wbił
sobie do głowy, że u nas znajdzie swój nowy dom. I miał rację, ponieważ
gdy spojrzeliśmy sobie w oczy, to wszystko
było jasne.
Dyrektor domu dziecka przeprowadził
nas przez wszystkie sprawy formalne. Odbyliśmy szkolenia kwalifikacyjne, rozmawialiśmy z psychologami, pedagogami, zostaliśmy pouczeni w kwestiach prawnych,
wypełniliśmy masę dokumentów.
Aż w końcu nadszedł moment, kiedy
chłopiec do Państwa przyjechał i nie musiał wracać już do domu dziecka...
Kiedy do nas przyjechał już na stałe był
szczęśliwy, pełen radości i taki dumny. Powitałam go słowami: Witam cię kochanie,
witam w domu. Zaproponowałam mu, by
przemyślał w jaki sposób chce się do nas
zwracać – ciociu, wujku, czy mamo, tato.
A on bez chwili zastanowienia odpowiedział
mamo, tato. Powiedziałam, że nie musi odpowiadać pochopnie, a on ponownie powiedział
mamo, tato. Był po prostu spragniony używania tych słów. Moi chłopcy się śmiali, bo w
każdym zdaniu przez niego wypowiedzianym
musiały paść słowa mamo albo tato.
gdzie nasz gość. Z pokoju wyłonił się malutki, chudziutki chłopiec. Nie chciało mi się
wierzyć, że on ma 10 lat.
Dom dziecka nie zadbał należycie o
chłopca?
To nie tak. Dyrektor domu dziecka, w
którym chłopiec przebywał, był człowiekiem z powołania, oddany całym sercem
swej pracy. Z resztą nie tylko on, ale także
pozostali pracownicy placówki. Jednak na
rozwój dziecka ma wpływ nie tylko to, że
ma ono zapewnione pożywienie i dach nad
głową. Niezmiernie ważna jest miłość, normalny dom, w którym dziecko ma poczucie bezpieczeństwa i wie, że jest potrzebne.
Była Pani kiedyś w tym domu dziecka?
Tragedia dzieci przebywających w domu
dziecka jest ogromna. Po wizycie w domu
dziecka przez długi czas nie mogłam przyjść
do siebie. Cały czas widziałam przed oczami te dzieci, które zostały porzucone, które
ktoś najbliższy kiedyś zawiódł. Cały czas
myślałam o tym, co tam zobaczyłam i czego
tam doświadczyłam.
A co Pani zobaczyła i doświadczyła?
06 • lipiec 2015
A jak otoczenie zareagowało na nowego członka Państwa rodziny?
Uważam, że życie danego człowieka, to
co on z nim robi, to jest jego własna sprawa.
Nie należy przejmować się tym, co inni o
nas powiedzą, ważne by kierować się własnym rozsądkiem, sumieniem. Opinia środowiska bywa różna, tak jak różni są ludzie.
Jak zazdroszczą sukienki, samochodu, to
dziecka tak samo mogą zazdrościć. Kiedy
chłopiec pojawił się w naszym domu, a sąsiadki pytały kim on jest nie tłumaczyłam
się, mówiłam krótko, że jest to mój syn, który u nas zamieszkał.
Rówieśnicy nie sprawiali przykrości
chłopcu?
Dzieci najczęściej przekazują to co słyszą
w domach, to o czym rozmawiają rodzice.
Oczywiście rówieśnicy dokuczali mu, że jest
z domu dziecka. A ja doradzałam wtedy, żeby
nie zaprzeczał, żeby potwierdzał i mówił, że
one mogą się cieszyć, że tam nie trafiły, ale
teraz ma prawdziwą mamę, prawdziwego
tatę, którzy go kochają.
Do takiego rodzicielstwa trzeba mieć
predyspozycje.
Trzeba mieć predyspozycje psychiczne. Bo jeśli dziecko, które przyjęliśmy pod
swój dach zrobi nam przykrość, jeżeli pójdzie coś nie po naszej myśli, to nigdy nie
można powiedzieć ani pomyśleć, bo to nie
jest moje dziecko. Trzeba mieć w sobie więcej cierpliwości, pokory. Przecież to dziecko nas nie zna, ono się dopiero nas uczy.
A jeśli się ma do tego rodzone dzieci, nie
można dać odczuć żadnemu z nich, że któreś jest dla nas ważniejsze.
Pani od czego zaczęła wychowanie
chłopca?
Chciałam, żeby wiedział, że ma własną
rodzinę, w której się narodził. Że może na
nas liczyć, że jej członkowie potrafią się
wspierać, wspólnie bawić się, cieszyć z
własnych osiągnięć i sukcesów.
Dzieci, które zostały odtrącone przez
rodziców niosą ze sobą ogromny bagaż
doświadczeń.
Zdawałam sobie z tego sprawę, że wychowanie takiego dziecko nie będzie łatwe. Ono niesie ze sobą więcej niż bagaż
doświadczeń. Ono po prostu ciągnie wóz,
któremu urwało się koło. Ono, tak jak inne,
chciałoby być normalnym dzieckiem, przytulanym, bezpiecznym, chciałoby mówić
tato, mamo, a mu to wszystko zostało zabrane. I takiemu dziecku ten stracony czas
trzeba w jakiś sposób zrekompensować, ale
trzeba to zrobić mądrze i rozsądnie. Nie
można mu raptem na wszystko pozwalać,
obsypywać prezentami, spełniać każdą jego
zachciankę. Oczywiście trzeba mu zagwarantować godne, ale wartościowe życie,
dzięki czemu wyrośnie na mądrego i odpowiedzialnego człowieka.
Często jest tak, że ludzie mają obawy przed zaopiekowaniem się dzieckiem
z domu dziecka, ze względu na to z jakiej
rodziny się wywodzi.
Gdy matka rodzi dziecko to jest jej dziecko, krew z krwi. Ale ta matka nie wie do
końca, co z tego dziecka wyrośnie. Oczywiście chciałaby jak najlepiej, by spełniły
się jej marzenia. Ale czyje geny z rodziny,
po przodkach ono odziedziczy to wielka
niewiadoma. Przyjmując dziecko z domu
dziecka ja też nie wiem, jakie będzie ono
w przyszłości. W obu przypadkach ryzyko
jest takie samo, ale bardo duży wpływ ma też
przykład rodziny i wychowanie, przekazywane wartości.
Czy z chłopcem rozmawiała Pani o
jego biologicznej rodzinie?
Uważam, że z takim dzieckiem należy
rozmawiać o biologicznej rodzinie, o przeszłości. Oczywiście nie w taki sposób, by
ją oczerniać, potępiać. Chodzi o to, żeby
dziecko wyrzuciło z siebie to wszystko, co
tkwi w nim negatywnego, bolesnego. Żeby
przez te rozmowy o rodzinie zrozumiało, co
w tych relacjach było złego, niewłaściwego,
dlaczego doszło do takiej sytuacji.
Często jest tak, że te dzieci w wieku już
dorosłym mają obawy przed założeniem
własnej rodziny. Boją się, że z racji swojej
przeszłości nie podołają, że zawiodą kogoś
i zostaną zranione tak jak one.
Czy chłopiec, kiedyś wspomniał o tym,
że chciałby spotkać się ze swoimi biolo-
gicznymi rodzicami?
Sama pytałam go o to, czy chce ich odszukać. Ale on odpowiedział: Po co. Ja miałem i mam jedną mamę i jednego tatę… Dla
mnie były to najpiękniejsze słowa… Jednak
z drugiej strony bardzo przykre. Bo on powinien mieć prawdziwą matkę i prawdziwego ojca. Powinien mieć dom, a nie czekać
aż ktoś go mu zapewni. Nie powinien tego
wszystkiego w swoim życiu przechodzić.
W gminie nie są Państwo jedyną rodziną zastępczą.
Na terenie naszej gminy jest parę takich
rodzin jak my. Są to ludzie anonimowi,
nie afiszują się tym, że dali drugą szansę
dziecku, które zostało skrzywdzone przez
dorosłych. Dla tych i wszystkich rodzin
w Chludowie 29 sierpnia Koło Gospodyń
Wiejskich przy swojej siedzibie wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie planuje zorganizować piknik rodzinny. Mam
nadzieję, że spotkamy się, porozmawiamy,
zintegrujemy, wymienimy doświadczeniami
i wspólnie będziemy się bawić. W festynie
tym będą uczestniczyć także przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Będzie to świetna okazja do uzyskania
informacji, porad także dla tych rodzin, które myślą o tym, by zostać rodziną zastępczą,
które chciałyby zaprzyjaźnić się z jakimś
samotnym dzieckiem.
Doświadczenie misyjne Akademickiego Koła Misjologicznego Etiopia 2015
Podaruj „Opatrunek Miłości”
– przyłącz się do zbiórki!
Dwie wolontariuszki – MIESZKANKA ZIELĄTKOWA i GOSTYNIA
– z Akademickiego Koła Misjologicznego w sierpniu wyjeżdżają na ponad miesiąc
na tzw. doświadczenie misyjne. Udadzą się do ośrodka dla chorych i cierpiących w Awassie
na południu Etiopii, prowadzonego przez Siostry Misjonarki Miłości (zgromadzenie założone
przez bł. Matkę Teresę z Kalkuty). Cel to pomoc medyczna w ośrodku – wykorzystanie
wiedzy zdobytej na studiach, bycie z chorymi, pomoc Siostrom Misjonarkom w codziennych
czynnościach oraz ewangelizowanie przez czyn, świadectwo i słowo wraz ze Świeckimi
Misjonarzami Kombonianami.
– Przy tej okazji organizujemy zbiórkę środków opatrunkowych „Opatrunek Miłości”. Chcemy
wypełnić bagaże opatrunkami, które zabierzemy do ośrodka dla chorych, w którym przez ponad
miesiąc będziemy bezinteresownie pomagać Siostrom! – wyjaśnia Monika Samolej z Zielątkowa.
Zbiórka trwa do końca lipca.
Środki opatrunkowe np. plastry, gazy jałowe, bandaże, opaski,
rękawiczki jednorazowe, plastry z jonami srebra itp.
oraz sprzęt fizjoterapeutyczny np. piłki, taśmy, woreczki itd...
można przynieść do:
• Kościoła w Chludowie, ul. Kościelna 4
• Urzędu Gminy w Suchym Lesie – Referat Promocji, ul. Rzemieślnicza 7
• Cafe Misja w Poznaniu, ul. Gołębia 1 (przy Farze)
• lub skontaktować się z nami:
Anna Stachowiak tel. 607127188, e-mail: [email protected],
Monika Samolej e-mail: [email protected]
PODAJ DOBRO DO ETIOPII.
Więcej informacji na: www.etiopia2015.blogspot.com oraz www.misja.info
Anna Stachowiak – studentka III roku farmacji UMP
Monika Samolej – studentka I roku SUM fizjoterapii UMP
w w w.suchylas.pl
21
C e n t r u m k u lt u r y i B i b l i o t e k a P u b l i c z n a G m i n y S u c h y LAs
Biblioteka poleca
LITERATURA DLA DOROSŁYCH
Szczygieł, Donna Tartt
Wydawnictwo Znak, 2015.
Książka Szczygieł zanim pojawiła się
w Polsce została okrzyknięta światowym
bestsellerem,
a także największym wydarzeniem literackim
ostatniej dekady.
Otrzymała Nagrodę Pulitzera
oraz
Carnegie
Medal. Jest to
powieść napisana z dużym rozmachem, przedstawiająca głębokie, osobiste przeżycia
chłopca Theo Deckera jakie towarzyszyły
mu od czasów dzieciństwa po dorosłe życie. Opowiada o próbie przetrwania, złośliwych kolejach losu, utracie osób bliskich,
a także o chęci oszukania czasu. Jest powieścią kilkuwątkową z zagadką kryminalną w
tle. Autorka przedstawiła w niej życie cudem uratowanego od wybuchu Theo. Theo
pod wpływem dzikiego impulsu decyduje
się na kradzież z ruin muzeum niewielkiego obrazu, którym niegdyś zafascynowana
była jego nieżyjąca matka. Szczygieł, bo to
o nim mowa od tej pory zostanie już z nim
na zawsze. Będzie pilnie strzeżony przez
chłopca, stanowiąc dla niego symbol bezpowrotnie utraconego życia. Odtąd stanowić będą oni jedność. Czy aby na pewno?
Theo zabiera go ze sobą w tę nieustającą
podróż po ekskluzywnych apartamentach
przy Park Avenue, poprzez rozpustne Las
Vegas, po najciemniejsze zakątki holenderskiego Amsterdamu. Jednakże z cza-
sem chłopiec zda sobie sprawę z faktu,
że to tak wielbione przez niego dzieło
sztuki właśnie zesłało na niego śmiertelne
wręcz niebezpieczeństwo.
może dobrze się bawić i sam łamać sobie
głowę nad kolejnymi zadaniami, z którymi
przyjdzie się zmagać bohaterom.
AUDIOBOOK
LITERATURA DLA DZIECI
Biblioteka pana Lemoncella,
Chris Grabenstein
Wydawnictwo Wilga, 2015.
Głównym bohaterem tej książki jest
niejaki Kve Keeley. Wesoły chłopak, który
nad życie swe uwielbia wszelkie gry komputerowe oraz telewizyjne. W jego mieście
wkrótce zostanie otwarta nowa biblioteka.
Do tej pory temat książek był Kve zupełnie
obojętny, żeby nie
powiedzieć całkowicie obcy. Jednakże gdy przypadkiem chłopiec
dowiaduje się, że
budowę tej biblioteki ufundował największy
jego idol, Luigi
Lemoncello autor
gier komputerowych Kyle za wszelką cenę chce uczestniczyć w otwarciu tego obiektu. Udaje mu
się wygrać szansę jako jednemu z dwunastu dzieci wzięcia udziału w zorganizowanej przez Lemoncella dla swych gości
nocy w bibliotece, podczas której będzie
zabawiał ich zagadkami i grami. Rano okazuje się, że drzwi od biblioteki są zamknięte na klucz, a tajnej drogi ucieczki z niej
strzeże wiele ukrytych tropów i zagadek,
które trzeba odgadnąć! Jakie są zasady tej
gry? Z jakimi przeszkodami będą musieli
zmierzyć się młodzi bohaterowie? Czego
dowiedzą się o sobie samych? Biblioteka
pana Lemoncella to niezwykle ciekawa
i pełna fantazji lektura, przy której każdy
Krew na śniegu, Jo Nesbø
Wydawnictwo Dolnośląskie, 2015.
Olav jest jednocześnie narratorem oraz
głównym bohaterem kryminalnej powieści Jo Nesbø. Zarabia na swoje utrzymanie
jako płatny morderca. Jest samotnikiem,
nie ma ani przyjaciół, ani bliskiej rodziny.
Zabija po to, aby żyć. „Eliminuje” osoby,
które w jego mniemaniu na to zasłużyły.
Są to zazwyczaj przestępcy przynależący
do jakichś gangów. Ogromną
pasją Olava jest
czytanie książek.
To właśnie z nich
stara się czerpać
wszelką wiedzę,
ponieważ uważa się za osobę
mało wyedukowaną. Jego pasja
do literatury okazuje się być niesłychanie
przydatna w życiu. Często wykorzystuje
w nim wiele informacji przeczytanych
w rozmaitych książkach. W pewnym momencie też w życiu Olava pojawia się kobieta… Olav uważa, że jest to osoba wprost
z jego najskrytszych marzeń, ideał. Jednakże ta w jego mniemaniu boska postać
jest żoną jego szefa, na którą w dodatku
otrzymał zlecenie zabójstwa. Tym razem
Jo Nesbø mistrz szwedzkiego kryminału
postawił przede wszystkim na akcję. Akcję
niezwykle wartką, bo rozstrzygającą się na
zaledwie 160 stronach powieści, co do Jo
Nesbø jest całkowicie niepodobne, a jednak…
Sezon zajęć edukacyjno-artystycznych
2014/2015 dobiegł końca. Efekty pracy
uczestników zajęć jak i ich instruktorów
mieliśmy okazję oglądać na koncertach
finałowych (fotorelacja poniżej). Nowa
oferta na kolejny sezon dostępna będzie na
www.osrodekkultury.pl od sierpnia. Od
1 września będzie można zapisywać się na
zajęcia w CKiBP.
Izabela Majewska
Zajęcia edukacyjno-artystyczne 2015/2016.
Zapisy ruszają 1 września!
Pokaz baletowy
22
Koncert gitarowy
06 • lipiec 2015
informuje
•
proponuje
ATRAKCYJNA JESIEŃ
• zaprasza
Zapowiedzi na nowy sezon kulturalny
Nowy sezon kulturalny w Centrum
Kultury i Bibliotece Publicznej w Suchym
Lesie zapowiada się niezwykle atrakcyjnie. Rozpoczynamy 6 września koncertem
„Pożegnanie lata” w wykonaniu Kwartetu
Złotnickiego. Kwartet tworzą znakomici
muzycy: Andrzej Hop – I skrzypce, Dorota Kwiecińska-Erenz – II skrzypce, Lech
Bałaban – altówka i Agnieszka Bałaban
– wiolonczela. Do udziału w koncercie
Kwartet zaprosił wirtuoza bandoneonu
Klaudiusza Barana oraz pianistę Piotra
Niewiedziała. W programie koncertu znajdą się m.in. utwory Astora Piazzolli na
bandoneon solo, kwartet smyczkowy oraz
na bandoneon z towarzyszeniem kwartetu
smyczkowego.
Również 6 września otwieramy wystawę prac ceramicznych Aliny Mieżyńskiej.
Alina Mieżyńska, prezentacją swoich prac,
rozpoczyna cykl wystaw uczestników
pracowni ceramicznej Centrum Kultury
i Biblioteki Publicznej w Suchym Lesie,
prowadzonej od lat przez artystę plastyka
Andrzeja Żurka. Wystawa zatytułowana
jest „Moje głowy. Skrót doznań z obserwacji”. Zobaczymy kilkanaście głów ulepionych przez Autorkę z gliny szamotowej
podczas cotygodniowych spotkań w pracowni. Prace pokazują nie tylko umiejętności Autorki, ale – jak podkreśla sama –
są odbiciem emocji i nastroju podczas aktu
tworzenia. Wernisaż w pierwszą niedzielę
września, godz. 16.00.
Amatorów dobrego rocka zachęcamy
do udziały w koncercie niemieckiej grupy
RPWL, która w naszym Centrum Kultury
wystąpi po raz drugi. Po rewelacyjnym
ubiegłorocznym koncercie i entuzjastycz-
Redaguje: Urszula Habrych
nym przyjęciu przez widzów zespół ten
powróci 17 września z koncertem nawiązującym do europejskiej trasy koncertowej
Pink Floyd – „The Man and the Journey
Tour” - która odbyła się w 1969 roku. Koniecznie przyjdźcie!
Minione dwa sezony kulturalne w naszej
instytucji niewątpliwie zdominowane były
spektaklem „Seks dla opornych”, który
pokazywaliśmy od września 2013 roku do
maja tego roku. Spektakl, w którym podziwiać mogliśmy aktorski kunszt Marii Pakulnis i Mirosława Kropielnickiego, obejrzało ponad pięć tysięcy osób. 26 września
miłośnicy teatru będą mogli spotkać się
z inną znaną i lubianą aktorką, Magdaleną
Zawadzką, która wystąpi w przedstawieniu
Teatru CAPITOL z Warszawy, zatytułowanym „Gwiazda i ja”. W spektaklu zobaczymy także Annę Gornostaj.
Teatromanów zapraszamy do zainteresowania się kolejną teatralną propozycją.
W Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej
gościć będziemy Teatr Nasz, którego twórcami są aktorzy Jadwiga i Tadeusz Kutowie. W Michałowicach, koło Jeleniej Góry,
stworzyli profesjonalny teatr. Zbudowali
budynek teatru, hotel oraz restaurację, na
wszystko zarabiając sztuką. Żyją z pasją,
tworzą z pasją. Zobaczmy jak to robią! 14
listopada zapraszamy na spektakl „Nasza
klasa”.
Zapewne wszystkich, którym bliski jest
jazz, ucieszy informacja o koncercie tria
jazzowego
SOYKA-KAROLAK-SKOLIK, którzy zagrają w centrum kultury 2
października. Specjalna rekomendacja
chyba niepotrzebna, nazwiska mówią same
za siebie.
Bądź sPRAWNY w prawie,
czyli INFORLEX w Bibliotece
Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Suchym Lesie udostępniła swoim czytelnikom
możliwość skorzystania z platformy prawniczej INFORLEX.
Serwis ten jest jedynym na polskim rynku wydawcą serii elektronicznych publikacji prezentujących system aktów prawnych, orzecznictwa polskiego oraz
Unii Europejskiej wraz z interpretacjami urzędowymi uzupełnionymi
o liczne zbiory porad prawniczych,
komentarzy i artykułów, które ukazały się w wiodących, fachowych czasopismach.
Na INFORLEXie znajdują się konkretne porady, wskazówki i omówione problemy prawne, o których informowały ta-
kie czasopisma jak Monitor Księgowego,
Dziennik Gazeta Prawna, Biuletyn VAT,
Rachunkowość Budżetowa i tym podobne.
Przejrzystość platformy, jej prosty język oraz
przystępna forma znajdujących się na niej
opracowań omawianych zagadnień sprawia,
w w w.suchylas.pl
Niezwykłym przeżyciem, nie tylko dla
widzów starszych, na pewno będzie koncert
projektu artystycznego „TANGO FOGG”,
podczas którego usłyszymy piosenki polskich kompozytorów i poetów okresu międzywojennego ubiegłego stulecia, a klamrą
spinającą projekt będzie oczywiście postać
Mieczysława Fogga – cenionego i niestety
zapomnianego dziś artysty śpiewaka. Warto
posłuchać znanych, lubianych choć trochę
zapomnianych piosenek w nowej, świeżej
aranżacji. Zapraszamy 23 października.
Tej jesieni zagości na naszej scenie również piosenka aktorska. STANISŁAWA CELIŃSKA 28 listopada, wraz
z siedmioosobowym zespołem muzycznym, przedstawi nam piosenki ze swojej
najnowszej płyty „Atramentowa”. Nie
można przeoczyć tego wydarzenia! Zapewniam, że będzie to jedno z większych
wydarzeń artystycznych na naszej scenie!
Dwa tygodnie wcześnie, 14 listopada, z recitalem piosenek niezapomnianej
Edith Piaff wystąpi aktorka Jadwiga Kuta.
Wszystkich, którzy kochają piosenkę francuską, a w szczególności „paryskiego wróbelka”, gorąco zachęcam do posłuchania
pięknych piosenek w aktorskiej interpretacji.
To tylko część jesiennych zapowiedzi.
Prosimy śledzić naszą stronę www.osrodekkultury.pl, na której na bieżąco podawane będą informacje o wydarzeniach kulturalnych.
Gorąco do nas zapraszam!
Urszula Habrych
Dyr. CKiBP
że dla każdego jest ona łatwa w zrozumieniu, co jest niezwykle istotne. Serwis jest na
bieżąco weryfikowany, wiec wszelkie znajdujące się na nim przepisy i konsekwencje
przyszłych zmian są aktualne. Dzięki temu
stanowi ułatwienie w rozwiązywaniu problemów bieżących, ale też pomaga w porę
przygotować się na wejście w życie nowych
aktów prawnych i nie tylko.
Od tej pory każdy użytkownik Biblioteki Publicznej w Suchym Lesie
będzie mógł na miejscu skorzystać
z porad prawnych wykorzystując przy
tym wszelkie możliwości jakie oferuje
platforma inforlex.pl, włącznie z materiałami video, audycjami expertów
oraz e-poradnikami. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do naszej czytelni internetowej.
Izabela Majewska
23
C e n t r u m k u lt u r y i B i b l i o t e k a P u b l i c z n a G m i n y S u c h y LAs
Konkurs fotograficzny
Nie ma znaczenia, czy robisz zdjęcia
aparatem fotograficznym czy telefonem.
Wystarczy, że to kochasz i masz „oko”.
Widzisz więcej niż inni i w jednym ujęciu
potrafisz zamknąć opowieść. Rozejrzyjcie
się wokół siebie. Wielkopolska urzeka,
a my chcemy żebyście o tym opowiedzieli.
CKiBP Gminy Suchy Las zaprasza
uczniów szkół oraz młodzież do lat 19 miesz-
kającą na terenie naszej gminy do udziału
w Konkursie Fotograficznym „Krajobrazy
i przyroda Wielkopolski”. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie konkurs.osrodekkultury.pl. Na stronie tej do pobrania jest
również formularz zgłoszeniowy, a także porady fotograficzne, do zapoznania się z którymi serdecznie zachęcamy. Prace oceniać
będzie profesjonalne jury.
IBUKI – Książki z chmury zdjęte
Od lipca czytelnicy sucholeskiej Biblioteki Publicznej będą mogli skorzystać
z możliwości elektronicznego wypożyczania książek dzięki platformie libra.ibuk.
pl. Jest to polska biblioteka cyfrowa wraz
z bazą e-booków, umożliwiająca wypożyczanie książek za pośrednictwem internetu. Projekt ten powstał w 2007 roku dzięki
Wydawnictwu Naukowemu PWN z myślą
o wszystkich użytkownikach wszelkich
urządzeń mobilnych. Z serwisem IBUK
obecnie współpracuje aż 40 wydawców,
wśród nich są również oficyny naukowe
oraz akademickie.
Od 2013 roku platforma ta stanowi
największą w naszym kraju wypożyczalnię akademickich podręczników, publikacji naukowych, czasopism z rozmaitych
branż, a także z książek profesjonalnych
dotyczących wielu różnych dziedzin życia. Katalog IBUK w tej chwili dysponuje
ponad 50 tysiącami tytułów, natomiast aż
z 7 tysięcy z nich można skorzystać elektronicznie. W postaci e-booków prócz książek naukowych i publikacji akademickich
do wypożyczenia dostępna jest również
literatura piękna, literatura faktu, atlasy,
przewodniki i poradniki.
Ta elektroniczna wypożyczalnia pozwala czytelnikowi uzyskać czasowy dostęp
do książek w trybie online. Serwis libra.
ibuk.pl wykorzystuje do tego aplikację
internetową myiBUK, dzięki której bez
problemu każdy może korzystać z zasobów dostępnych w tak zwanej wirtualnej
chmurze. To innowacyjne rozwiązanie pozwala na korzystanie książek bezpośrednio
z konta użytkownika na dowolnym urzą-
Terminarz konkursowy:
01.06.2015 – ogłoszenie Konkursu,
15.10.2015 (włącznie) – zakończenie
przyjmowania zgłoszeń,
30.10.2015 – ogłoszenie wyników Konkursu na stronie konkurs.osrodekkultury.pl,
04.11.2015 – wręczenie nagród w siedzibie Organizatora.
Partnerem konkursu jest firma HORYZONT, która jest także fundatorem nagród.
dzeniu multimedialnym, posiadającym dostęp do internetu – komputerze, tablecie,
smartfonie, e-czytniku. Pliki z treściami
książek dostępne są w formatach ePUB,
mobi, PDF, IBUK oraz IBUK PLUS. Na
platformie znajdują się też książki w formie audiobooków.
Z zasobów udostępnionych na portalu
IBUK Libra sucholescy czytelnicy mogą
korzystać nie tylko na komputerach znajdujących się w bibliotece, lecz również na
osobistych urządzeniach w domu. Do domowego korzystania z serwisu potrzebny
jest specjalny kod PIN, który otrzymać
można w naszej bibliotece przy ul. Szkolnej 16 w Suchym Lesie. Aby skorzystać
z tej możliwości należy być naszym aktywnym czytelnikiem.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy zatem do skorzystania z wirtualnego świata literatury.
WYDARZENIA w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Suchym Lesie
nazwa
data
miejsce
6 września
godz. 17.00
CKiBP Sala widowiskowa
Bilety: 25/15 zł
w sprzedaży od 1 sierpnia
w CKiBP (sekretariat) i www.bilety24.pl
Wernisaż wystawy prac Aliny Mieżyńskiej
6 września
godz. 16.00
CKiBPHol
Wstęp wolny
Koncert zespołu rockowego RPWL (Niemcy)
17 września
godz. 19.00
CKiBP Sala widowiskowa
Bilety: 50/40 zł
w dniu koncertu: 60/50 zł
w sprzedaży od 1 sierpnia
w CKiBP (sekretariat) i www.bilety24.pl
Gwiazda i ja
26 września
godz. 17.30 i 19.00
SOYKA KAROLAK SKOLIK TRIO
Koncert jazzowy
2 października
godz. 19.00
Koncert TANGO FOGG
23 października
godz. 19.00
Nasza klasa
14 listopada
CKiBP
Sala widowiskowa
Recital piosenek Edith Piaff
14 listopada
CKiBP
Sala widowiskowa
28 listopada
godz. 19.00
CKiBP
Sala widowiskowa
Bilety: 50/40 zł
Koncert Pożegnanie lata
Kwartet Złotnicki i jego goście: Klaudiusz Baran
– bandoneon i Piotr Niewiedział - fortepian
Moje głowy. Skrót doznań z obserwacji
Rock progresywny
Spektakl Teatru CAPITOL z Magdaleną Zawadzką i Anną Gornostaj
Spektakl komediowy / Nasz Teatr Michałowice
Jadwiga Kuta
ATRAMENTOWA
recital Stanisławy Celińskiej
24
06 • lipiec 2015
CKiBP Sala widowiskowa
Bilety: 50/40 zł
w sprzedaży od 1 sierpnia
w CKiBP (sekretariat) i www.bilety24.pl
CKiBP Sala widowiskowa
Bilety: 50/40 zł
w sprzedaży od 1 sierpnia
w CKiBP (sekretariat) i www.bilety24.pl
CKiBP Sala widowiskowa
Bilety: 25/15 zł; bilet grupowy pow. 10 os. – 10 zł
w sprzedaży od 1 września
w CKiBP (sekretariat) i www.bilety24.pl
Orkiestrowe granie
– Dni Gminy Suchy Las 2015
Głównym punktem programu Dni Gminy był Wielkopolski
Turniej Orkiestr Dętych z udziałem orkiestr z Murowanej
Gośliny, Rostarzewa, Rogoźna i oczywiście Chludowa
Dni Gminy
Suchy Las już za nami.
W sobotę, 20 czerwca
na pamiątkę nadania herbu,
pieczęci i flagi Gminie,
w Suchym Lesie odbył się doroczny
festyn. W tym roku jego
przewodnim motywem
były orkiestry
dęte.
Tegoroczny Turniej Orkiestr
wygrała Orkiestra Dęta
z Chludowa.
BRAWA!
Stowarzyszenie SPORT NA PLUS
oraz Restauracja Gusto Food&Wine
dla uczestników gminnego święta podjęli
się ugotowania 50 litrów zielonej zupy,
w ramach konkursu ogłoszonego
przez Wielkopolską Izbę Rolniczą.
Była naprawdę smaczna!
Klub HDK „BŁĘKITNA KROPELKA” w BIEDRUSKU
zorganizował akcję poboru krwi
Na Dni Gminy Suchy Las przyjęli
zaproszenie przedstawiciele
partnerskich gmin:
węgierskiego Tamàsi, Poronina
i Isernhagen w Niemczech
Na scenie z koncertem muzyki biesiadnej wystąpili m.in.: Olga Bończyk,
Katarzyna Jamróz, Stefan Każuro, Anna Sidzina, Władysław Grzywna
oraz zespół Ukulele. Artystom towarzyszyła Orkiestra pod dyrekcją
Zbigniewa Górnego.
W Miasteczku Zdrowia, mieszczącym się w budynku
Centrum Kultury mieszkańcy mogli skorzystać
z bezpłatnych badań lekarskich oraz porad medycznych
w w w.suchylas.pl
Dla dzieci i młodzieży przygotowane zostały
liczne atrakcje, wśród nich park natury, który
cieszył się zainteresowaniem także dorosłych
25
Fot. B. Stachowiak
Dzień pełen atrakcji zwieńczył pokaz laserowy,
którego sponsorami byli: Gmina Suchy Las, Galeria
Sucholeska, Bank Zachodni WBK, ARKADIA Broker.
KOCHAĆ „MAŁE OJCZYZNY”
Miejsce, w którym przyszło nam żyć
(mieszkać, pracować czy funkcjonować)
może stać się dla nas bliskim i przychylnym. Bliskości jednak trzeba się uczyć, doświadczając jej osobiście, przez stopniowe
poznawanie, oswajanie się z tym właśnie
wybranym terenem, otoczeniem czy tą społecznością – wizualizowanie „bliskości” na
głębszym poziomie i w związku z zastaną
całością. Poczucie „przynależności do”
i „pochodzenia z” nabiera coraz większego znaczenia jako identyfikacja niezbędna
dla naszego jednostkowego i społecznego
rozwoju, również w aspekcie przyjmowania odpowiedzialności. Dlatego oparcie
o dobre tradycje, staje się pomocne, jednak
z uwzględnieniem duchowych i kulturowych uwarunkowań, wymagających ciągłego, mądrego równoważenia oraz tworzenia
sprzyjającej atmosfery „bycia u siebie”
i „bycia z sobą”. Najpierw więc lokalna
tożsamość „bliskość” a następnie narodowa, europejska, światowa, kosmiczna...
Budowanie naturalnych, poziomych relacji
społecznych może stanowić otwarcie dla
różnorodnych miejscowych ofert atrakcyjnych wizji lokalnego stylu życia, gdzie
mieszkańcem nie jest się w danej miejscowości ale dla tej miejscowości, gdzie lokalna tożsamość nie przeszkadza w pokazywaniu „korzeni” (pochodzenia z innych stron,
miast, krajów czy kultur) - gdzie ważny
jest indywidualizm i duch wspólnotowy,
realizowane z poszanowaniem środowiska
naturalnego oraz historii społecznej danego miejsca. Wszystko powyższe odbywa
się jednak powoli i nie bez różnorodnych
trudności. Mając to na względzie wymieńmy teraz, niektóre tylko z tzw. „lokalnych
zasobów” naszej „małej ojczyzny”.
Niewątpliwie do nich należeć może usytuowanie geograficzne z urozmaiconym
ukształtowaniem terenu gminy Suchy Las
oraz jej walorami przyrodniczo-krajobrazowymi, żeby tylko wymienić pięknie położoną Górę Moraską (174 m n.p.m.). Morasko
to także miejsce „kosmiczne”. Jest jednym
z nielicznych miejsc na świecie, gdzie z
kosmosu przyszły pierwsze „wieści” w postaci meteorytów. Powstał więc Rezerwat
Meteoryt Morasko, dlatego łatwiej nam już
do wyżej wspomnianej „bliskości” kosmicznej i światowej. Samo przebywanie w tym
miejscu staje się magiczne i nadzwyczajne.
Dalej, słowo o naszym skarbie przyrodniczym, jakim są tereny Biedruska. Pojawia
się jednak obawa, czy uda nam się ochronić
tam przyrodę. Gminne walory przyrodnicze
i krajobrazowe zasługują na ciągłe odkrywanie i dbałość, ponieważ z nich możemy
również czerpać niejedną lekcję „bliskości”. Atutem jest zarówno ich posiadanie,
jak i dalsze, właściwe spożytkowanie przez
atrakcyjne i zrównoważone projekty. Następnym widocznym zasobem, pomocnym
26
w naszej identyfikacji z Gminą są obiekty
urbanistyczno-architektoniczne, zarówno
użyteczności publicznej, zwłaszcza te pobudowane w ostatnich latach, jak i zespoły
mieszkaniowe, osiedlowe czy też indywidualne domy, coraz bardziej wyróżniające
się swoją oryginalnością, funkcjonalnością
i dobrym smakiem. Należy podkreślić w
krajobrazie architektonicznym znaczenie
wyróżniających się objektów sakralnych,
podnoszących oryginalność i piękno miejsca (zarówno kapliczek i figur przydrożnych
jak i kościołów) noszących ponadto wartość
transcendentną. Nie można zapominać o
obiektach zabytkowych i odkryciach archeologicznych podkreślających wartości historyczne Gminy, zwłaszcza to, że przeszłość
jej sięga czasów wczesnopiastowskich grodów (jeden z pierwszych śladów na piśmie
– 1218 r.). Poznanie dawnej historii terenów
Gminy może stać się czynnikiem integracji
społecznej. Lubimy bowiem mieszkać i „zakorzeniać się” w miejscach mających długą
historię. Do najważniejszych jednak zasobów należą niewątpliwie „zasoby ludzkie”
Gminy, ludzi tworzących ją z poczuciem
historycznej ciągłości, związanych urodzeniem, zamieszkaniem, działalnością, czy
pracą z tym miejscem. Trudno wymienić
wszystkich, bo są równie ważni i nikt nie
może tu czuć się pominiętym (zarówno ci
bardziej znani, jak i tzw. „zwykli” mieszkańcy). Wymieńmy jednak tymczasem choć kilka nazwisk z przeszłości. Trzeba nam znać
zarówno fakty historyczne jak i osoby, które
w różnym czasie tu się znalazły wypełniając
znacząco „ojczyźnianą rolę” (wszystkich
nie da się wymienić). Wspomnijmy tylko
Wojciecha Bogusławskiego (ur. 1757 r. w
Glinnie), zwanego „ojcem teatru polskiego”. Może duch tej wspaniałej i barwnej
postaci gości w Centrum Kultury w Suchym
Lesie i dba o promocję kulturalnej aktywności mieszkańców, o rodzimą twórczość
amatorską, choćby tą najmniejszą. Wspomnę
tylko jeszcze, że związani z naszą „małą
ojczyzną” byli między innymi: Dmowski,
Nowowiejski, księża: Hertmanowski, Wężyk, Szkarłat, o. Żelazek. Niech wybaczą
mi inni, których tu teraz nie wymieniłem.
Dalej, chociaż ogólnie - o współczesnych.
Myślę tutaj o roli gospodarowania naszych
samorządowców, do których należy między innymi wyznaczanie i realizacja tzw.
strategii rozwoju Gminy w oczekiwanym
dialogu z mieszkańcami. Ponadto, ważnym
„zasobem” jest nasza „miejscowa młodzież”, zarówno ta, która aktywnie uczestniczy w życiu Gminy odnosząc sukcesy w
różnych dziedzinach, jak i ta, która mówiąc:
„tu nie da się żyć” emigruje do innych krajów. Oby tylko po doświadczenie, naukę i
dobry zarobek a nie na stałe. Jaką mamy dla
nich jeszcze ofertę przekonującą do zostania „u siebie”, aby nie musieli zamieniać
06 • lipiec 2015
„małej ojczyzny” na „walizki”, aby mieli łatwiejszy wybór między „być gospodarzem”
a „być gościem”, choć z szacunkiem do każdego ich wyboru. Miejmy jednak nadzieję,
że wyjeżdżając niosą „małą ojczyznę” po
świecie, radząc sobie z tęsknotą. A gdy nie
wyjadą, przekonani do udziału we współdecydowaniu o rozwoju i dobrobycie „małej
ojczyzny”, uruchomią swoją całą energię i
kreatywność w jej budowaniu i świętowaniu własnego powodzenia. Jeszcze słowo o
seniorach i spożytkowaniu ich doświadczeń
oraz umiejętności także w dialogu międzypokoleniowym. Należy poznać dokładniej
zróżnicowane potrzeby i uwarunkowania
seniorów, trafiając do wszystkich z różnymi
propozycjami aktywności, wsparcia i opieki.
W relacjach międzyludzkich, „kochanie
małej ojczyzny” niech znaczy tyle co uczenie się „bliskości” opartej na uważnym,
wzajemnym wysłuchiwaniu się i rozumieniu oraz dawaniu tak potrzebnego dzisiaj
poczucia bezpieczeństwa, gdzie „dojrzałość ludzka” kojarzyć się będzie z odpowiedzialnością i radością życia.
Marek A. Gałka
Czy wiesz, że…
7 Pułk Strzelców Konnych Wielkopolskich, który patronuje ulicy i Zespołowi Szkół w Biedrusku
stacjonował właśnie w tej miejscowości.
7 Pułk Strzelców Konnych Wielkopolskich
był oddziałem kawalerii Wojska Polskiego. Jego
historia sięga lat dwudziestych minionego wieku. W październiku 1920 roku rozkazem Ministerstwa Spraw Wojskowych oraz Dowództwa
Okręgu Generalnego Pomorze 5 Pułk Strzelców Konnych został przemianowany na 7 Pułk
Strzelców Konnych, a w maju 1921 roku jego
nazwa została zmieniona na 7 Pułk Strzelców
Konnych Wielkopolskich. Pułk ten stacjonował
w różnych miejscach – w Lesznie, Inowrocławiu,
w Poznaniu, a na przełomie 1937/38 roku został
przeniesiony do garnizonu Biedrusko. Pułk ten słynął z doskonałych strzelców oraz jeźdźców.
Podczas kampanii wrześniowej Pułk walczył
w obronie m.in. Czarnkowa, pod Wolą Zbożkową,
stoczył bój o Brochów, Zamość, Sieraków i Laski.
Szlak bojowy Pułk zakończył w Warszawie.
Za udział w kampanii wrześniowej sztandar
Pułku został odznaczony Orderem Wojennym Virtuti Militari kl. IV. Za odwagę i męstwo na polu
walki uhonorowano także żołnierzy. Złoty Krzyż
Orderu Virtuti Militari przyznano 2 oficerom,
Srebrny 61 żołnierzom.
ŻURAWIEJKI o 7 Pułku Strzelców Konnych Wlkp.
Strzelcy, co nad Warta stoją Zuchy. Niemców się nie boją.
***
Słynie z czynów wiekopomnych,
To Pułk Siódmy Strzelców Konnych.
Zebrała Barbara Stachowiak
Wianki 2015
– Golęczewskie powitanie lata
W Golęczewie, w sobotę 27 czerwca działy się cuda - WIANKI. Już po raz drugi Gminny
Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Suchym Lesie oraz Koło Gospodyń
Wiejskich w Golęczewie zaprosili mieszkańców gminy na wyjątkowe święto, związane z
obchodami sobótkowymi i nocą świętojańską.
kwiatów, wytłaczanką jaj, czy domowymi
przetworami.
W tym samym czasie najmłodsi szukali
Fot. Artur kowalski
Zabawę zorganizowano przy miejscowej remizie, gdzie jej oficjalnego otwarcia
o godzinie 17.00 dokonał honorowy patron
Wójt Grzegorz Wojtera. Następnie wręczono nagrody w konkursie plastycznym na najpiękniejszy wianek sobótkowy, który
został ogłoszony w kwietniu dla
dzieci uczęszczających do szkół
podstawowych na terenie naszej
gminy.
Zwycięska praca 10letniej Martyny Korytowskiej z
Suchego Lasu była logiem imprezy. Najpiękniejszy wianek znalazł
się zarówno na plakacie, jak i na
okolicznościowych kubkach.
Do godziny 17.30 organizatorzy przyjmowali konkursowe
wypieki na placek drożdżowy
ze świętojankami. W trakcie obradowania
komisji, której przewodniczącym był Piotr
Koperski, swój debiut sceniczny miały
członkinie Koła Gospodyń Wiejskich Golęczewo w skeczu zatytułowanym „Autobus
do sławy”. Powstał on na podstawie autorskiego projektu Anety Knaupe (mieszkanki
Golęczewa i członkini Koła).
Do konkursu kulinarnego dostarczono 19 wypieków. Komisja pod bacznym
okiem pana Piotra dokonała wyboru najlepszego placka. Zwyciężyła Dorota Piechowiak z Golęczewa, a nagrodę, mikser
wielofunkcyjny firmy Bosch, ufundowaną
przez Fundację Nowoczesna Gmina, wręczyła Anna Ankiewicz.
Dzięki szerokiej współpracy z OSP Golęczewo, zgromadzeni goście mogli zapoznać się z techniką udzielania pierwszej
pomocy oraz zobaczyć pokaz ratownictwa
medycznego.
Podczas naszego święta gościnnie wystąpił zespół „Mazelonka”, działający przy
KGW Chludowo, którego występ nie był
jedynym ludowym akcentem wydarzenia.
Malwina Stańko, Kasia Hozenberg i Maria
Krajewska poprowadziły zumbę przy ludowych rytmach. Dzięki zakrapianej gwarą
konferansjerce Marka Kaźmierczaka, zumbowicze prócz zadyszki mieli problemy z
opanowaniem śmiechu.
Ostatnim z konkursów był quiz użytecznej wiedzy o Golęczewie i okolicy.
Uczestnicy wykazali się niesamowitymi
wiadomościami, dlatego obdarowano ich
godziwymi nagrodami: różnymi voucherami oraz koszami pełnymi warzyw lub
serwował grillowe specjały – kiełbaski
i kaszankę z kapustą, a koleżanki z Koła
tradycyjnie chleb ze smalcem i małosolne
ogórki. Nie zapomniano również o tych,
którzy są zwolennikami lżejszych potraw
– przygotowano sałatkę grecką i kosz jabłek.
Kulminacyjnym punktem imprezy było
puszczanie wianków. Około godziny 22-iej
przy świetle pochodni korowód ruszył
sprzed remizy nad staw przy ulicy Tysiąclecia. Dzieci zaś zaopatrzono w świecące
pałeczki, z których robiono przeważnie
bransoletki. Nad stawem czekała na uczestników Orkiestra
Dęta z Chludowa. Jej półgodzinny występ został nagrodzony gromkimi brawami.
Specjalnie na tę okazję
oświetlony pochodniami oraz
punktowymi światełkami staw,
stał się miejscem, gdzie głównie
panny wrzuciły swoje noszone
z dumą wianki.
Na powracających znad stawu biesiadników czekała już
muzyka taneczna, przy której
mieszkańcy Golęczewa oraz
ich goście bawili się do godziny
3-ciej nad ranem.
kwiatu paproci i do swojej dyspozycji mieli bezpłatne atrakcje: kule wodne, zajęcia z
trenerami z Centrum Tenisowego Sobota,
strefę dziecka z przeróżnymi animacjami,
watę cukrową. Dla małych i dużych przygotowano również konkurencje sportowe:
przeciąganie liny, narty na trawie, sztafetę
rodzinną na szczudłach. Zasadą w konkurencjach sportowych była nagroda dla każdego, kto brał w nich udział.
Wszyscy goście mogli spróbować domowych wypieków, również tych konkursowych. Dla bardziej głodnych pan Marek
w w w.suchylas.pl
Ilona Ciok
Przewodnicząca KGW Golęczewo
Składamy serdeczne podziękowania
tym, którzy wspomogli nas w zrealizowaniu tego wydarzenia. Dzięki tym wszystkim wspaniałym ludziom, było możliwe
przygotowanie tak bogatego programu.
A dzięki dofinansowaniu z Urzędu Gminy
oraz wsparciu pozostałych ofiarodawców,
mogliśmy zapewnić Państwu bezpłatny
poczęstunek, atrakcje dla najmłodszych
oraz nagrody w konkursach i konkurencjach sportowych.
Dziękujemy: Koleżankom z Kół Gospodyń Wiejskich z Zielątkowa i Chludowa, Radzie Sołeckiej, Strażakom z OSP
Golęczewo, Orkiestrze Dętej z Chludowa, Szkole Podstawowej w Golęczewie,
Małgosi i Arturowi Kowalskim, Panu
Bronisławowi Gochowi, Panu Piotrowi
Koperskiemu, naszym Rodzinom.
Urzędowi Gminy Suchy Las, Fundacji
Nowoczesna Gmina, Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Suchym Lesie.
Firmom: Pekabex, Aquanet, Sika, Ramirent, Hörmann, Magic Gift, Eurosystem, Stajni Patataj, Centrum Tenisowemu w Sobocie, Dürr, DCS z Grudziądza,
Atelier Architektury Jakubowi Potokowi,
kantynie Vogelnest, VOX, Elektromontaż, Salonowi Urody Cornel, BabyBest,
Argos, Glass Decor, Natalii Trojanowicz, Małgosi Świtońskiej, Eugeniuszowi Czerniakowi, Teresie i Zygmuntowi
Kłosom, Pani Nowickiej, Małgorzacie
Gocałek, Małgorzacie Ancucie, sklepom
w Golęczewie.
27
Garść informacji z Klubu Seniora
Dębowy Liść z Suchego Lasu
W lipcu i sierpniu klub będzie otwarty dwa razy w tygodniu: w poniedziałki i
czwartki od godz. 15.00 do 18.00. W miesiącach letnich cykliczne zajęcia zostają
zawieszone. Od września będą kontynuowane z nową siłą i mocą.
W czerwcu rozpoczął się kurs brydża
prowadzony przez instruktora pana Andrzeja. Na pływalnię w Suchym Lesie
seniorzy mogą uczęszczać przez okres
wakacyjny, aż do wyczerpania środków finansowych. Uroczystość urodzin w lipcu i
sierpniu odbywać się będzie zgodnie z comiesięcznym harmonogramem zajęć.
Oprócz jednodniowych wycieczek planowane są wyjścia na kręgielnie w Poznaniu,
prelekcje i spotkania z cyklu podróże marzeń.
W czerwcu odbył się ciekawy wykład
na temat kawy, prowadzony przez studenta
biologii, zakończony degustacją różnych
Ewa Hoffmann
Bezpłatne szkolenie – asystent
seniora z niepełnosprawnością
Zapraszamy mieszkańców Gminy Suchy Las, w szczególności opiekunów społecznych,
wolontariuszy i osoby, które już opiekują się w domu seniorem lub będą to czynić w
przyszłości na bezpłatne szkolenie, które przeprowadzone będzie przez profesjonalnie
przygotowanych lekarzy i pielęgniarki.
W trakcie spotkań każdy uczestnik nabędzie wiedzę teoretyczną z zakresu:
1. Choroby wieku starszego z podziałem
na grupy oraz metodyka postępowania
z podopiecznym w zależności od przydziału do grupy.
2. Podstawy psychologii z elementami
umiejętności nawiązania kontaktu z podopiecznym oraz nauka podstaw empatii.
3. Podstawy teoretyczne rozpoznawania
zagrożeń życia i umiejętności udzielenia pierwszej pomocy.
Część warsztatowo-ćwiczeniowa umożliwi zapoznanie się z technikami znacznie
ułatwiającymi opiekę nad seniorem:
1.Warsztaty zabiegów pielęgnacyjnych
z chorym w różnym stopniu niepełnosprawności: specjalistyczne karmienie,
toaleta i zabiegi higieniczne, sposoby
unoszenia i zmiany pozycji, nauka właściwego oddychania, ćwiczenia usprawniające krążenie obwodowe, strategia
przeciwodleżynowa.
2. Pierwsza pomoc w zagrożeniu zdrowia
Zielątkowo ośrodkiem zdrowego życia
W połowie czerwca, w gospodarstwie rolnym „Patataj” odbyło się spotkanie naukowe
połączone z piknikiem. Jego organizatorem był Kierownik Kliniki Chirurgii Traumatologii
i Urologii Dziecięcej dr hab. Przemysław Mańkowski, mieszkaniec Golęczewa.
W uroczystości promującej zdrowe
życie brali udział aktualni i emerytowani
pracownicy Kliniki wszystkich szczebli.
Dodatkowo uroczystość zaszczycili swoją
obecnością zaproszeni goście, przedstawiciele Naszej Alma-Mater z prof. Danutą
Januszkiewicz.
WSZYSCY GRORĄCO DZIĘKUJĄ
gościnnej Ziemi Sucholeskiej za olbrzymią
gościnność.
28
rodzajów czarnego napoju. Artystka, malarka i klubowiczka Krystyna CzarneckaAugustyniak po raz drugi prezentowała
swoją najnowszą twórczość, czyli barwne
obrazy i wiersze. Pani Wiesława – klubowiczka uczęszczająca do filii klubu na os.
Grzybowym poprowadziła spotkanie na temat literatury pięknej. Wykład
tak się spodobał, że pani Wiesława została zaproszona na kolejne spotkanie.
Wszelkich informacji dotyczących Klubu Seniora Dębowy Liść w Suchym Lesie udziela koordynator Ewa Hoffmann
(tel. kom. 509 630 782). Aktualne informacje można znaleźć
także na stronie internetowej
Ośrodka Pomocy Społecznej w
zakładce „Działalność”.
Mam nadzieję, że imprezę będziemy organizować co roku.
Podziękowania dla Pana Wójta za szczególną pomoc i oprawę naszej uroczystości.
Dodatkowo podziękowania dla: Pana Prezesa Pawła Bystrego, Dowódcy Centrum
Wojsk Lądowych płk. Romana Narożnego
oraz Leszka Gralaka – właściciela „Patataja”.
Przemysław Mańkowski
06 • lipiec 2015
i życia w warunkach domowych: praca na
fantomach – umiejętność ułożenia pacjenta w pozycji bezpiecznej, zabezpieczenie
podstawowych funkcji życiowych.
Każdy uczestnik otrzyma certyfikat
ukończenia kursu.
Szkolenie składa się z części teoretycznej
(6 h) i praktycznej (10 h) – 4 spotkania po
4 godziny.
Miejsce szkolenia: siedziba Klubu Seniora
Dębowy Liść – Gimnazjum w Suchym Lesie, ul. Poziomkowa 11.
Termin: 23, 24 oraz 30, 31 lipca 2015 roku
w godzinach 16.00–20.00.
Szczegóły i zapisy: Ośrodek Pomocy Społecznej, Ewa Hoffmann, tel.: 61 250 03 65,
509 630 782.
Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
Ośrodek Pomocy Społecznej
Chludowo nie miało sobie równych
Gimnazjaliści z Zespołu Szkół im. o. Mariana Żelazka wykazali się największą wiedzą
o gminie podczas finału konkursu organizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Gminy
Suchy Las, który odbywa się pod honorowym patronatem Wójta.
Konkurs Wiedzy o Gminie adresowany
do uczniów szkół gimnazjalnych z terenu
gminy, ma już swoją dwunastoletnią tradycję. Co roku jego gospodarzem jest inna
placówka oświatowa. Tym razem, 25 maja
finalistów gościło Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Suchym Lesie.
W murach szkoły pojawiły się trzy trzyosobowe drużyny, reprezentujące gimnazja z: Biedruska (Julia
Sobów, Przemysław Bodziany,
Urszula Zawadzka), Chludowa
(Natalia Sokołowska, Kacper
Wojtyna, Natalia Żakowska)
oraz Suchego Lasu (Jakub Antkowiak, Klara Maruszczak,
Jakub Grodowiak). Organizatorzy przygotowali dla nich pytania ustne i pisemne, z historii i
współczesności gminy. Oto niektóre z nich: Ile wynosi obszar
gminy?, Jaki procent gminy
zajmuje poligon?, Ilu radnych
tworzy radę gminy?, Jak nazywa się nowy zastępca wójta?
– To dosyć trudny konkurs – komentowali gimnazjaliści z Biedruska. – Oczywiście przygotowaliśmy się do niego. Historię gminy mieliśmy wykutą na blachę, ale
pytania o współczesności sprawiły nam
najwięcej kłopotu – mówili. Wszyscy jednak zgodnie podkreślili, że ten konkurs dał
im wiele. – Dzięki konkursowi przyswoiliśmy sporo wiedzy o gminie i teraz znamy ją
znacznie lepiej.
Nad poprawnymi odpowiedziami finalistów czuwało jury pod przewodnictwem
Sekretarz Gminy Joanny Nowak, w którego
składzie zasiedli: Ryszard Chruszczewski
(historyk, nauczyciel), Ryszard Głowacki
(przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół
Gminy Suchy Las), Zbigniew Hącia (radny, emerytowany nauczyciel) oraz Wojciech Szulc (członek TPGSL). Natomiast
konkurs poprowadziła Grażyna Głowacka,
radna Powiatu Poznańskiego, członkini
Towarzystwa. Przerwy pomiędzy poszcze-
Eko-wiosna w Gminie Suchy Las
W czerwcu zostały ogłoszone wyniki konkursu dla uczniów klas I-III szkół podstawowych,
który został przeprowadzony w ramach projektu „Upowszechnienie edukacji ekologicznej
Eko-wiosna w Gminie Suchy Las”. Organizatorem konkursu był Wójt Gminy Suchy Las.
“
Nagrodzone klasy:
1. Konkurs plastyczny dla klas I „Recyklingowy Stworek”. Wszystkie klasy I
otrzymały taki sam zestaw nagród. Do
konkursu przystąpiło 15 klas.
2. Konkurs plastyczny dla klas II pn.
„Ekologia w moim domu”:
– miejsce 1 – klasa II ze Szkoły Podstawowej w Chludowie, filia w Golęczewie
– miejsce 2 – klasa IIc ze Szkoły Podstawowej w Suchym Lesie
– miejsce 3 – klasa II ze Szkoły Podstawowej w Chludowie
gólnymi etapami konkursu swoim występem umiliła Ola Panek. Uczennica sucholeskiego Gimnazjum oraz Państwowej
Szkoły Muzycznej im. Karola Kurpińskiego w Poznaniu zagrała na pianinie utwory
z repertuaru Jana Sebastiana Bacha.
Po kilkugodzinnej pełnej emocji rywalizacji z wiedzy o gminie Suchy Las wszystko stało się jasne. Najwięcej punktów w
rywalizacji drużynowej zdobyło Chludowo, drugie było Biedrusko, a trzeci Suchy
Las. W klasyfikacji indywidualnej również
gimnazjaliści z Chludowa wiedli prym: I
miejsce zdobyła Natalia Sokołowska, II
miejsce Kacper Wojtyna, a na III
miejscu uplasowała się Natalia Żakowska.
– W tym roku poziom wiedzy finalistów o gminie Suchy Las był
bardzo wysoki. W poprzednich
edycjach młodzież odpowiadała na
trójkę z plusem. Tym razem ich odpowiedzi oceniłabym na czwórkę, a
nawet piątkę. Wszystkim gimnazjalistom należą się za to brawa – podsumowała Grażyna Głowacka.
Uroczyste odczytanie wyników
konkursu oraz nagrodzenie wszystkich finalistów odbyło się w gronie
samorządowców podczas konferencji z okazji 25-lecia samorządności
w Polsce. W sucholeskim Centrum Kultury 18 czerwca młodzieży wiedzy na temat
ich małej ojczyzny gratulował Wójt Gminy
Grzegorz Wojtera, a także organizatorzy
konkursu – Grażyna i Ryszard Głowaccy.
Barbara Stachowiak
3. Konkurs plastyczny dla klas III „Logo
Eko-wiosny w Gminie Suchy Las”:
– miejsce 1 – klasa IIIe ze Szkoły Podstawowej w Suchym Lesie
– miejsce 2 – klasa III ze Szkoły Podstawowej w Biedrusku
– miejsce 3 – klasa III ze Szkoły Podstawowej w Chludowie, filia w Golęczewie
Zwycięskie klasy otrzymały nagrody
w postaci pomocy edukacyjnych i gier
planszowych o tematyce ekologicznej.
Zwycięska klasa III dostała aparat fotograficzny z kartą pamięci. Ponadto wszystkie klasy III w celu usystematyzowania
i utrwalenia wiadomości zdobytych
podczas zajęć twórczych uczestniczyły
w wycieczkach na Składowisko Odpadów w Suchym Lesie.
Zakup nagród oraz udział w wycieczkach
został sfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
oraz z budżetu Gminy Suchy Las.
Alicja Paczkowska
Referat Oświaty i Sportu UG w Suchym Lesie
w w w.suchylas.pl
29
Zespół Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wlkp. w Biedrusku
Pod opieką Talei, czyli Dzień Teatru
Dziesiąty Dzień Teatru w Zespole Szkół w Biedrusku odbył się pod patronatem Talei,
muzy komedii. W czwartek 11 czerwca w wydarzeniu tym wzięły udział rodziny młodych
adeptów sztuki teatralnej, dyrekcja, nauczyciele i pracownicy szkoły.
O godzinie 17.00 zaprezentowali się
najmłodsi: dzieci z klasy Ia i II, przygotowywane do występu przez panią Renatę Urbaniak. Z wielkim zaangażowaniem
i widoczną radością recytowały wiersze
Małgorzaty Strzałkowskiej i innych autorów – zabawne, ale także niepozbawione
morału. Publiczność nagrodziła występ
rzęsistymi brawami. Pani dyrektor Grażyna Matysiak pogratulowała rodzicom tak zdolnych
dzieci i podkreśliła, że przygotowywanie inscenizacji teatralnych
to świetny sposób spędzania wolnego czasu.
Godzinę później rozpoczęły
się występy członków działającego już 15 lat kółka teatralnego.
„Iskierki emocji”, grupa składająca się z dwóch chłopców i jedenastu dziewczynek z klas IV-VI
szkoły podstawowej, zaprezentowała przedstawienie „W 80 dni
dookoła świata” na motywach
powieści Juliusza Verne’a. W rolę
Fileasa Fogga wcielił się Alan
Jeske, a jego służącego Obieżyświata brawurowo zagrał Marcel
Rojewski. Akcja rozgrywała się
w kilkunastu miejscach, na scenie
nie brakło kankana, tańców hinduskich, japońskich i indiańskich
(za pomoc w przygotowaniu choreografii dziękujemy pani Małgorzacie Andrzejczak i pani Anecie
Kołat). Słychać było szum fal i
odgłosy jadącego pociągu.
Kolejny spektakl wystawili
gimnazjaliści, zespół „Na wysokich obcasach” złożony z dwunastu dziewcząt i
jednego chłopca. Sceniczna adaptacja powieści Ewy Nowackiej „Małgosia contra
Małgosia” to duże wyzwanie dla młodych
aktorów – język stylizowany na XVIIwieczną polszczyznę nie jest łatwy do zrozumienia, a jeszcze trudniejszy do opanowania. Jednak gimnazjaliści po wielu
miesiącach prób i doskonalenia aktorskiego warsztatu świetnie sobie z tym poradzili. Perypetie współczesnej nastolatki, wrzu-
conej przez dytko, duszka ze słowiańskich
mitów, w środek dawnej Rzeczypospolitej,
z jej sarmacką obyczajowością, bardzo
zainteresowały publiczność. Szczególny
ODDALIŚMY CZEŚĆ PATRONOWI
W Zespole Szkół w Biedrusku 29 maja
odbył się uroczysty apel z okazji Święta Patrona Szkoły. Wszyscy uczniowie
oraz nauczyciele zgromadzeni w sali
gimnastycznej, odśpiewali hymn narodowy i hymn szkoły w obecności pocztu
sztandarowego. Młodzież z klas gimnazjalnych, w krótkim apelu przypomniała
obecnym na uroczystości o wybitnych
osiągnięciach żołnierzy 7 Pułku. W swoim przemówieniu dyrektor Grażyna Matysiak podkreśliła, że jest to także waż-
30
ny dzień ze względu na to, iż dokładnie
25 lat temu szkoła w Biedrusku przyjęła
imię obecnego patrona.
Po zakończeniu uroczystości delegacja
uczniów wraz z opiekunem panią Bogdaną Sulińską udała się pod pomnik, aby
złożyć wieniec i zapalić znicz – symbol
świadczący o tym, że uczniowie naszej
szkoły pamiętają o ofiarności i poświęceniu tych, którzy walczyli o wolność
Polski.
Magdalena Janiszewska
06 • lipiec 2015
aplauz wzbudziła scena staropolskiej uczty
i kreacja aktorska Kacpra Owczarzaka,
który w tym spektaklu grał aż trzy role: narzeczonego Małgosi, starego Stanisława,
szlachcica Gorzebskiego i wuja Kalasantego.
Nim wybrzmiały oklaski, na scenie pojawiła się znów grupa ze szkoły podstawowej w nowoczesnej wersji klasycznej
baśni Hansa Christiana Andersena „Królowa Śniegu”. Tu na uwagę zasługiwała
Maja Szymańska jako Gerda oraz Wiktoria
Pawełkiewicz, znakomicie odgrywająca
rolę Małej Rozbójniczki i Laponki. Salwy
śmiechu publiczności nagradzały
współczesne odniesienia i aluzje, które pojawiały się w tekście
sztuki. Widzowie żywo reagowali
także na muzykę, stanowiącą nie
tylko tło, ale też integralną część
spektaklu.
Na koniec teatralnego wieczoru
po raz drugi wystąpili gimnazjaliści z prawdziwą perełką – komedią „Śluby panieńskie” Aleksandra Fredry. Przedstawienie to
wzięło udział w XV Przeglądzie
Małych Form Teatralnych w Robakowie. Decyzją jury, w którym zasiadał m.in. pan Sebastian
Grek, aktor poznańskiego Teatru
Nowego, Nicole Górczak i Inga
Matoga otrzymały wyróżnienia za
znakomitą grę aktorską, a Urszula
Zawadzka – nagrodę za mistrzowską grę aktorską. Świetnie zaprezentowała się również Aleksandra
Michalczyk i Julia Bułakowska.
Biedruska publiczność także doceniła dojrzałość aktorską i talent
komediowy gimnazjalistek, nagradzając je gromkimi brawami.
Od kilku już lat dekoracje
i wiele rekwizytów do przedstawień zawdzięczamy pani Izabeli Minge,
wychowawczyni świetlicy szkolnej, która – sama lub z uczniami – wyczarowuje
fantastyczne rzeczy, mogące uatrakcyjnić
każdy spektakl.
To wspaniale, że w Biedrusku jest tak
wielu młodych ludzi, którzy chcą się bawić w teatr. Potrafią poświęcić wiele czasu na pamięciowe opanowanie długiego
niekiedy tekstu, ćwiczenie dykcji i ruchu
scenicznego, przygotowywanie kostiumów. Potrafią współpracować w grupie,
mają świadomość, że za ostateczny kształt
spektaklu jest odpowiedzialny cały zespół.
Mają tyle zapału i sprawia im to tak wielką
radość, że aż chciałoby się, aby zachowali
te cechy na długo, także w dorosłym życiu…
Jolanta Jedynak
Opiekunka Koła Teatralnego
Zespół Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wlkp. w Biedrusku
Talenty naszych uczniów
Mark Twain – amerykański pisarz powiedział, że: odwaga to panowanie nad strachem,
a nie brak strachu. Niewątpliwie wielką odwagą wykazali się uczniowie Zespołu Szkół
w Biedrusku podczas obchodów Dnia Dziecka, które odbyły się 30 maja.
W tym dniu nasi podopieczni zaprezentowali, zarówno przed całą społecznością
szkolną jak i swoimi bliskimi, nieznane
niektórym talenty. Młodsi i starsi uczniowie mieli możliwość wzięcia udziału w
– po raz pierwszy zorganizowanym na terenie szkoły – show „Mam talent”. Liczba chętnych, którzy zgłosili się do udziału
przerosła najśmielsze oczekiwania organizatorów. Uczniowie samodzielnie przygotowywali się do występów w dziedzinie, w
której czuli się najlepiej. W sobotni dzień,
w murach szkoły nie zabrakło
własnych interpretacji przeróżnych utworów muzycznych
(wykonywanych nawet w języku japońskim i francuskim),
recytacji współczesnej poezji,
gry na instrumentach (keyboardzie, skrzypcach, flecie
poprzecznym, gitarze elektrycznej) oraz tańca współczesnego i baletu. Dużym
uznaniem cieszył się występ
czworga uczniów prezentujących układanie kostek Rubika w różnych kształtach np.
czworościanu foremnego.
Na szkolnym korytarzu odbyła się wystawa prac plastycznych, wykonanych w
wielu technikach przez naszych utalentowanych wychowanków. W tym dniu
można było także zakupić ręcznie robioną
biżuterię, przyjrzeć się jak powstają bransoletki z rurek i skorzystać z możliwości
pomalowania twarzy w różne wzory. Nie
zabrakło także kolorowych balonów w
kształcie zwierząt.
W jednej z sal lekcyjnych Klub HDK
„Błękitna Kropelka” zorganizował 14 ak-
Magdalena Janiszewska
„Niektórzy lubią poezję”
– wrażenia ze spotkania z poetami
Czym jest poezja? W jakim celu powstaje? Na to pytanie szukała odpowiedzi młodzież
podczas spotkania, które odbyło się 12 czerwca w murach naszej szkoły.
Wydarzenie miało miejsce w zaciszu
sali lekcyjnej, gdzie nauczyciele i uczniowie gościli poetów zrzeszonych w Związku
Literatów Polskich, panie: Marię Magdalenę Pocgaj, Danutę Bartosz, Elżbietę Gałęzewską – Krasińską i Teresę Januchtę oraz
pana Zygmunta Dekierta. Każdy z gości
odczytał kilka własnych utworów lirycznych, dodając jednocześnie
swój komentarz do prezentowanych dzieł.
Była to okazja, aby dowiedzieć się w jaki sposób artyści tworzą swoje utwory, co
nimi kieruje. Jedna z zaproszonych pań stwierdziła, że
aby wiersz powstał należy go
przeżyć, tylko wtedy będzie
on prawdziwy. To może być
wskazówką dla osób, które
piszą i dla tych, którzy kiedyś
odważą się to robić.
cję poboru krwi pod hasłem „W Dzień
Dziecka bądź dorosły – oddaj krew!”.
Równolegle do działań artystycznych,
na boisku szkolnym trwała zacięta rywalizacja w dwóch dyscyplinach sportowych.
Klasy IV i V rozegrały turniej w dwa ognie
a klasa VI i gimnazjaliści rozegrali mecz
w siatkówkę. Także najmłodsi mogli wziąć
udział w różnych konkurencjach sportowych. Na boisku do koszykówki znajdowało się kilka stanowisk w obwodzie
stacjonarnym, na których maluchy zaprezentowały umiejętność kozłowania, toczenia, przejścia równoważnego czy rzutu do
celu. Po zakończeniu rywalizacji uczniowie
mieli możliwość wybrania sobie prezentu
– niespodzianki ufundowanego przez Radę
Rodziców, która zadbała także o to, aby nie
tylko buzie były zadowolone,
ale też by pełne były brzuszki
naszych uczniów. Dzieci i młodzież zostali ugoszczeni słodkim poczęstunkiem, jabłkami
i grochówką, która była zwieńczeniem tego dnia.
Uczniowie, aby wystąpić na
scenie musieli nie tylko mieć
chęci, ale także musieli walczyć
z własnymi słabościami, takimi
jak strach czy wstyd przed występem publicznym. Wszyscy
spisali się na medal! Gratuluję
odwagi i szczerze podziwiam.
Prowadząca spotkanie, pani Teresa Januchta, rozważania na temat sztuki poetyckiej podsumowała odwołując się do słów
polskiej noblistki Wisławy Szymborskiej.
Stwierdziła, że „Niektórzy lubią poezję
(…). Niektórzy – czyli nie wszyscy”, bo
jest to sztuka elitarna, którą nie każdy docenia i rozumie. Pani Teresa zadała uczniom
pracę domową na wakacje. Poprosiła ich,
aby w piękny dzień poszli do lasu i wsłuchali się w to, co ma im do powiedzenia
natura. Zaproponowała, żeby położyli się
w trawie i z perspektywy owada obserwowali piękno otaczającego świata.
Poeci zostali przez uczniów nagrodzeni gromkimi brawami. W ramach podziękowania przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Urszula Zawadzka
– wręczyła gościom kwiaty.
Spotkanie trwało niecałą godzinę, ale
emocje jakie wzbudziło wśród młodzieży
będą obecne przez długi czas. Tym bardziej, że niektórzy po raz pierwszy mieli
możliwość spotkania „prawdziwego” poety. Dzięki temu
liryka stała się dla nich nie
tylko poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie „co poeta
miał na myśli?”. Zobaczyli, że za wierszami kryje się
człowiek z krwi i kości, który
dzieli się z drugą osobą tym,
co dla niego najcenniejsze –
własnymi przeżyciami.
Magdalena Janiszewska
w w w.suchylas.pl
31
Szko ł a P od s taw o wa i m. Wo j c i ec h a bo g u s ł aw s k i e g o w s u c h y m l e s i e
Takiego Dnia Sportu
u nas jeszcze nie było
Dzień Sportu w Szkole Podstawowej w Suchym Lesie odbył się 30 maja. Rozpoczął się
występem tanecznym grupy dziewcząt pod kierunkiem Agnieszki Beba - Walewskiej.
Uczniów i rodziców przywitała Dyrektor Beata Radomska oraz Przewodniczący Rady
Rodziców Mikołaj Majchrzak. Po raz pierwszy w zorganizowanie Dnia Sportu zaangażowali
się rodzice.
Uczniowie brali udział w rywalizacji
sportowej zarówno w szkole przy ulicy
Szkolnej (klasy starsze), jak i w filii przy
ulicy Konwaliowej (klasy kształcenia zintegrowanego). Na boisku przy
budynku głównym szkoły sprawdzano umiejętności sportowe w biegach
krótkich i długich, rzucie piłeczką
palantową, skoku w dal oraz na ergometrze w sali gimnastycznej. Odbyły
się również wyścigi rzędów. Dostępne były stoły do tenisa stołowego.
Dzięki pomocy PZU na dziedzińcu powstało miasteczko rowerowe,
gdzie również można było sprawdzić
swoje umiejętności.
Niewątpliwą atrakcją był pojedynek w tenisie stołowym pomiędzy
Dyrektor szkoły a Przewodniczącym Rady
Rodziców. Równie atrakcyjne okazały się
mecze w „dwa ognie” między rodzicami
A u nas powstało miasteczko
ruchu drogowego
Dzień Sportu w naszej szkole odbył się 30 maja. Tego dnia na terenie dziedzińca szkoły
miało również miejsce otwarcie miasteczka ruchu drogowego.
a uczniami, oraz w siatkówkę pomiędzy
nauczycielami a rodzicami. Z tej okazji
powstała drużyna „Belfer Team”, która
wystąpiła w strojach zaprojektowanych
przez Agnieszkę Beba – Walewską. Zawodnicy mieli na głowach kolorowe peruki i kaski, a na koszulkach znajdowały się
humorystyczne napisy - pseudonimy: muszelka, świetliczanka, kierownik, basenowy, techniczny, smerfetka. Rada Rodziców
zadbała o to, aby każde dziecko otrzymało tego dnia wodę mineralną oraz batonik
fit. Każdy uczeń biorący udział w zawodach otrzymał pamiątkowy medal,
a zwycięzcy poszczególnych konkurencji – puchary.
Za przygotowanie Dnia Sportu,
oprócz Rady Rodziców, podziękowania należą się nauczycielom:
Agnieszce Beba - Walewskiej, Alinie Rosińskiej, Mirosławowi Rewersowi, Dorocie Ratajczak oraz
Izabeli Molendzie.
Mamy nadzieję, że w przyszłym
roku rodzice, uczniowie i nauczyciele znowu wspólnie spędzą Dzień
Sportu, a rywalizacja będzie równie fascynująca i pełna emocji.
Anna Budna
Jak uczniowie
uczą się
polskiego…
Język polski wcale nie jest trudny, a
nauka języka ojczystego nie musi być
uciążliwa. Dowodem na prawdziwość
tych słów są działania uczniów Szkoły
Podstawowej w Suchym Lesie.
Wydarzeniu temu towarzyszyły konkursy dla młodzieży ze znajomości przepisów
ruchu drogowego oraz z techniki jazdy
rowerem. Zwycięzcy otrzymali nagrody i
pamiątkowe dyplomy.
Dzięki osobistemu zaangażowaniu pani
Anny Łokaj Kowalak i pana Marka Furmańskiego oraz inicjatywie pozostałych
członków Fundacji PZU (którzy sami wyznaczyli i wymalowali oznakowanie pozio-
32
me), zakupiony został rower, kask, słupki
graniczne i komplet znaków pionowych.
Wszystko to ma duży wpływ na podnoszenie jakości szkolenia młodzieży w zakresie doskonalenia techniki jazdy rowerem
i zastosowania poznawanych przepisów
w praktyce.
W imieniu własnym, jak i całej społeczności szkolnej serdecznie dziękuję.
Ryszard Chruszczewski
06 • lipiec 2015
Drugi rok realizowaliśmy na lekcjach języka polskiego autorski projekt przedmiotowy „Wśród bohaterów
naszych lektur”. Były to zajęcia towarzyszące omawianiu lektur szkolnych.
Uczniowie tworzyli komiksy, mapki,
makiety, ilustracje, projekty okładek.
Z wielkim zaangażowaniem odgrywali pantomimiczne scenki przedstawiające fragmenty akcji. Wykorzystywali
gotowe gry dydaktyczne na podstawie
powieści i tworzyli własne: planszowe, karciane – typu „Piotruś”, MEMO,
na bazie „statków”. Powstały klasowe
kluby książek zajmujące się dyskusjami, tworzące rankingi i recenzje. Dzieci rywalizowały ze sobą w konkursach
literackich oraz czytelniczych. Prace
uczniowskie i zdjęcia zostały wyeksponowane na wystawkach oraz w gazetkach szkolnych. Najciekawsze były
Szko ł a P od s taw o wa i m. Wo j c i ec h a bo g u s ł aw s k i e g o w s u c h y m l e s i e
W naszym szkolnym Disneylandzie…
W Szkole Podstawowej w Suchym Lesie w dniach 10 – 12 czerwca odbył się festiwal
będący zwieńczeniem projektu „szczęśliwy start”. Była to już druga edycja projektu,
w której zaplanowano szereg działań służących zapewnieniu przyszłym pierwszoklasistom
łatwiejszego, mniej stresującego i bezpieczniejszego wejścia do nowego etapu w życiu
– szkolnej rzeczywistości.
Festiwal to przede wszystkim zabawa, to
pokazanie szkoły jako miejsca przyjaznego, w którym jest fajnie, śmiesznie, miło.
opowiadania twórcze pt. „Co dzieje się w
książce po jej zamknięciu przez czytelnika? Co, jeśli świat wykreowany przez
pisarza zaczyna żyć własnym życiem? Co
robią bohaterowie, gdy nie muszą odgrywać przypisanych im ról?”. Wyobraźnia
dzieci bez granic podpowiadała przeróżne rozwiązania fabularne.
Po raz pierwszy natomiast uczestniczyliśmy w projekcie (publikacja własna)
„Zabawy z językiem polskim”, związanym z obchodzonym 21 lutego Międzynarodowym Dniem Języka Ojczystego i
nawiązującym do kampanii społecznych:
„Ojczysty – dodaj do ulubionych” oraz
„Język polski jest ą-ę”. Projekt ten obejmował zajęcia towarzyszące zagadnieniom językowym. Miał na celu rozwijanie sprawności językowej, poszerzanie
wiedzy o języku ojczystym. Zadania polegały na: tworzeniu tekstów, plakatów,
Dzięki naszym działaniom prowadzonym
w zeszłym roku, dzieci biorące udział w
projekcie pierwszego września wchodziły
map mentalnych, zabawach językowych
(zagadki, kalambury, szyfrogramy), zabawach ruchowych i terenowych, „potyczkach słownych” – rozgrywki w grupach. Powstały wystawki prac: „Kraina
języka polskiego” – mapki, „Wesoły alfabet” - wierszyki oraz „Ochrona języka
ojczystego” – plakaty.
Ponadto braliśmy udział w II edycji
ogólnopolskiej gry czytelniczej – „Między nami czytelnikami”, organizowanej
przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. Obejmowała ona różnorakie działania
w formie zabawy i rywalizacji o nagrody:
znalezienie przepisów literackich i wykonanie dań wprost z kart powieściowych,
organizację akcji promujących odwiedzanie szkolnej biblioteki oraz opracowanie
projektów miejsc przyjaznych czytaniu w
naszej miejscowości.
Zgłosiliśmy się również do konkursu
do budynku szkolnego odważniej, pewniej,
nie czuły się obco.
W tym roku po szkolnych korytarzach
przedszkolaków oprowadzały znane i lubiane postaci z „Klubu Myszki Miki”:
Myszka Miki wraz z Minnie, Kaczor Donald wraz z Daisy, przesympatyczny piesek Pluto, wesoły Goofy wraz z krówką
Klarabellą.
Podobnie jak w zeszłym roku, zabawę
poprowadzili nasi szóstoklasiści, którzy
zorganizowali atrakcje i opiekowali się
małymi gośćmi. Nasza młodzież po raz kolejny spisała się doskonale, poprzez swoje
działanie wystawiła naszej szkole najlepszą wizytówkę. Ich wkład, zaangażowanie
i pracowitość, a także niemałe zdolności
opiekuńcze spowodowały, że dzieci czuły
się u nas bardzo swobodnie i radośnie. Ich
uśmiech i entuzjazm przekonały nas o tym,
że stworzyliśmy im bajkową atmosferę!
Anna Kaźmierczak
Przedstawiciel szkolnego projektu
„Szczęśliwego startu”
Wydawnictwa GWO, związanego z nowym programem komputerowym „Władcy Słów” kompleksowo wspierającym
naukę języka polskiego w klasach IV –
VI i wzbogacającym ją o pełną emocji zabawę z elementami współzawodnictwa.
Uczniowie mogli przetestować interaktywną grę, a następnie przygotować opisy
bohaterów towarzyszących podczas rozwiązywania zadań według szablonu.
Szczególnie ważne jest wyczulenie
młodego pokolenia na kwestie poprawnościowe mowy i pisma oraz potrzebę
ochrony różnorodności językowej jako
elementu dziedzictwa kulturowego.
Wszyscy powinniśmy – zgodnie z tytułem jednej z kampanii społecznych – „Ojczysty – dodać do ulubionych”!
Hanna Dziubińska
Nauczyciel języka polskiego
P r y wat n a s zko ł a n r 1 w b i ed r u s k u
Zielona Szkoła
Zgodnie z corocznym zwyczajem w dniach 22-24
czerwca uczniowie klas 1-3 pojechali na zieloną szkołę. Tym razem celem wyjazdu było Sypniewo w województwie kujawsko-pomorskim.
Mimo, iż pogoda spłatała nam figla bawiliśmy się
doskonale. Dyskoteka, ognisko, ćwiczenie sztuczek
cyrkowych, zajęcia sportowe i kreatywne - to wszystko
wypełniało nam czas. Do tego było pyszne jedzonko
i wyśmienite humory. Jak się okazuje jest to najprostszy sposób na udany wypoczynek. W środę wieczorem
wszystkie dzieci całe i zdrowe wróciły w stęsknione
ramiona rodziców. Po wakacjach zaczniemy planować
kolejny udany wyjazd.
Aneta Kołat
w w w.suchylas.pl
33
Zespół Szkół im. ojca mariana żelazka w Chludowie – Filia Szkoły Podstawowej w Golęczewie
Warto mieć pasje…
W szkole w Golęczewie powstał pomysł projektu „Rodzice z pasją”, którego pierwszym
etapem był cykl spotkań z rodzicami naszych podopiecznych.
Zaproszeni goście prezentowali swoje
zainteresowania na następujących zajęciach: „W starym kinie”, „Nie(zwykła) tkanina”, „Modna pasja” oraz „Wybuchowe
hobby”. Dzieci zobaczyły stary projektor
filmowy z roku 1956 i pierwsze historyczne nagrania. Wzięły udział w eksperymentach, a przy okazji poznały właściwości różnych tkanin. Uczniowie wcielili się
w kreatorów mody i zdobyli wiedzę
o najwybitniejszych projektantach.
Z różnych materiałów przyniesionych przez panią stylistkę zaprojektowali kostiumy księżniczki i wojownika.
Najbardziej widowiskową pasję zaprezentował tata jednego z
uczniów klasy III, który na co dzień
pracuje na Wydziale Chemii UAM w
Poznaniu. Doświadczenia chemiczne, które przeprowadził wywarły
ogromne wrażenie na dzieciach i dorosłych uczestnikach spotkania.
W drugim etapie projektu pod nazwą
„Warto mieć pasje”, uczniowie rozwijali
swoje umiejętności prezentowania się na
forum grupy oraz podjęli pierwsze próby
samodzielnego poszukiwania informacji
na dany temat. W ten sposób chciałyśmy
propagować wartościowe formy spędzania
wolnego czasu oraz wzmocnić ich poczu-
cie wartości. Przy okazji dzieci nauczyły
się posługiwać programem komputerowym
MS POWER POINT.
Maksymilian, zafascynowany pracą rolnika, opowiedział dzieciom o maszynach
i zupełnie odmiennej dziedzinie, jaką jest
profesja organisty w kościele. Podobny
temat omówili bracia – Michał i Bartek.
Chłopcy uwielbiają pomagać tacie w gospodarstwie, który zabiera swoje dzieci na
Targi Rolnicze w Poznaniu i inne wystawy
związane z rolnictwem. Michał pochwalił
się zdjęciem, na którym nawet tort urodzinowy miał kształt traktora, a pierwszym
kawałkiem, który zjadł, była rura do wysypywania zboża.
Zuch w świecie ekonomii
Zuchy z Golęczewa 13 czerwca wzięły udział w pieszym rajdzie po ulicach Poznania.
Zameldowaliśmy się o godz. 10.30 na
Starym Rynku przed Ratuszem, aby odebrać od korespondenta najnowszy numer
„Kuriera Ekonomicznego” i szczegółowe
informacje dotyczące zadania. Okazało się
bowiem, że gazeta organizuje wyjątkowy
konkurs dla młodych ekonomistów. Zdecydowaliśmy, że weźmiemy w nim udział.
Otrzymaliśmy mapę, na której zaznaczone
były punkty. Oznaczały one ważne pod
względem ekonomicznym miejsca w Poznaniu. Przy rozwiązywaniu zadań musieliśmy wykazać się nie tylko sprawnością w
wykonywaniu obliczeń matematycznych,
Kolejna prezentacja dotyczyła genezy różnego rodzaju map i technik ich powstawania. Przejęty Igor pokazał dzieciom
swoje hobby. Przyniósł stare mapy, czym
wzbudził spore zainteresowanie.
Antoś to fascynat szybkich, nowoczesnych aut. Jego pokaz zawierał zdjęcia
naj…szybszych, najdroższych, najatrakcyjniejszych i najnowszych modeli samochodów na świecie.
Maja, dzielnie wspierana przez swoją
mamę, opowiedziała o pasji rodzinnej, którą są wędrówki po górach. Sprzęt do wspinaczki – raki, liny, kaski, karabinki, jaki
zaprezentowały Panie uczestnikom
spotkania, dodatkowo uatrakcyjnił
zajęcia.
Artystyczna dusza Zosi to kolejny pokaz matki i córki, na którym
przenieśliśmy się w świat sztuki.
Dziewczynka pochwaliła się dziełami stworzonymi przez siebie i swoją
mamę. Dodatkowo dowiedzieliśmy
się na czym polega technika malowania akrylami, pastelami i farbami
olejnymi.
Lena to ostatnia uczestniczka projektu, która w czasie zimy szusuje na
nartach. Z wielką dumą wspominała
o BIAŁEJ SZKOLE i pokazała fragment
filmu z jej udziałem.
Mamy nadzieję, że projekt dotyczący
zainteresowań będzie na stałe wpisany
w plan naszej pracy. Chcemy inspirować,
budzić uśpione zdolności, wzmacniać i odkrywać nowe talenty i pasje.
Małgorzata Bartyńska,
Dorota Polichnowska
ale przede wszystkim pomysłowością, kreatywnością, sprytem i umiejętnością pracy
w grupie.
Kiedy czas konkursu dobiegł końca,
spotkaliśmy się z innymi gromadami zuchowymi w Parku im. Tadeusza Mazowieckiego nad Wartą. Tam czekał na nas pyszny
obiad i orzeźwiająca zimna woda. Po odpoczynku w cieniu drzew, nadszedł długo
wyczekiwany czas na apel i rozdanie nagród dla każdej gromady. Dostaliśmy też
naszywkę potwierdzającą udział w tegorocznym Człap Rajdzie.
Tak zakończył się nasz
rajd. Byliśmy zmęczeni trasą i upałem, ale bardzo
szczęśliwi i zadowoleni
ze swojej pracy. Dziękujemy organizatorowi –
Hufcowi „Piast” – Stare
Miasto za mile spędzony
sobotni dzień. Do zobaczenia za rok.
Zuchy z 13 SGZ
„Mali Strażacy” z Golęczewa
34
06 • lipiec 2015
Pry watne przedszkole „natura” z Suchego Lasu
Kultywujemy tradycje narodowe
W Centrum Kultury 14 maja po raz czwarty odbył się koncert „Na Ludową Nutkę”,
organizowany przez Prywatne Przedszkole „Natura” z Suchego Lasu.
Wychowankowie naszego przedszkola
podczas zajęć dydaktycznych poznając elementy kultury ludowej zdobywali wiedzę
na temat polskich obrzędów, zwyczajów
i obyczajów, tańców i strojów ludowych.
Krzewiąc umiłowanie do Ojczyzny rozmawialiśmy na temat historycznej przeszłości
naszego kraju.
Zdobytą wiedzę wykorzystaliśmy do
przygotowania koncertu. Naszymi kulturowymi symbolami stały się śpiew i taniec
dzieci, kadry pedagogicznej oraz aranżacja
sceny. Układ choreograficzny dla nauczycieli przygotował Tomek Szarek – tancerz
z Zespołu Pieśni i Tańca Ludowego „Chludowianie”. Na instrumentach muzycznych
zagrali panowie: Łukasz Maciejewski –
akordeon, Jacek Rubczak – klarnet. Nad
całością dziecięcego występu czuwała nauczycielka rytmiki pani Agata Wiśniewska.
Premierowy koncert swoją obecnością
uświetnili zaproszeni goście, wśród których honorowe miejsca zajęli: przewodni-
cząca Rady Gminy Suchy Las Małgorzata
Salwa-Haibach, wiceprzewodniczący Rady
Gminy Zbigniew Hącia, radny Ryszard
Tasarz, radna Urszula Ćwiertnia, zastępca
dyrektora Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Matylda Strebejko-Komarowska.
Po występie goście obejrzeli przygotowaną przez dzieci wystawę „Wernisaż polskiej
wsi”. Na zakończenie koncertu dyrektor
Przedszkola Anna Kurasz zaprosiła wszyst-
kich na poczęstunek złożony z tradycyjnych
potraw ludowych.
Marta Słońska
Pry watne przedszkole „Wesoły Delfinek” z Suchego Lasu
Dzieci zwiedzają świat
Grupa „Żółwiki” w podróży od Tatr przez Afrykę i brazylijską dżunglę aż po kosmos…
Dzieci z grupy „Żółwiki” w swojej słonecznej sali realizują cykl „podróży po świecie”. Mali ciekawscy zapraszają wspaniałych
gości. Na kolejnym spotkaniu z cyklu przybył podróżnik, tata Jagody, pan Jacek Śpiewak zabrał dzieci w niezapomnianą podróż
po polskich górach. Z pasją i zainteresowaniem przedstawił proces powstawania
gór i obowiązujące w górach oznakowania. Następnie za pomocą map,
atlasów oraz przewodników wskazał
najważniejsze pasma górskie w Polsce.
Przekonywał, że góry są dla każdego,
nawet dla przedszkolaków. Doskonałym
przykładem było zdobycie przez Jagódkę wraz z rodzicami góry Śnieżki. Pan
Jacek przedstawił niezbędny ekwipunek
turysty górskiego, który dzieci z zaciekawieniem poznawały. Zakończeniem
spotkania było wspólne wykonanie makiety szczytu górskiego, w którego tworzenie zaangażowali się mali i duzi. W
ramach podziękowania „Żółwiki” odznaczyły naszego Gościa „Medalem podróżnika”.
Kilka dni później dzieci wybrały się w
kolejną podróż, tym razem do brazylijskiej
dżungli, a naszym przewodnikiem była
mama Basi, pani Estera Hess. Podczas tego
spotkania dzieci dowiedziały się jak ogromnym i barwnym krajem jest Brazylia. Państwo to kryje w sobie nie tylko kolorową
i dziką faunę i florę, ale również ciekawą
kulturę i tradycje. Dzieci z grupy „Żółwiki”
przeniosły się do indiańskiej wioski, w której malowały twarze i przywoływały deszcz.
Udało się. Następnie zapoznały się z formą
polowania na dziką zwierzynę oraz techniką
tworzenia ściennych malowideł. Ostatnim
etapem wizyty było przygotowanie indiańskiej biżuterii, którą każdy tworzył według
swojego pomysłu. Zgodnie z tradycją mama
Basi została odznaczona „Medalem podróżnika” i zaprosiła dzieci do kolejnej podróży,
tym razem po Poznaniu…
Z Ameryki Południowej „Żółwiki” zawędrowały do dalekiej Gwinei. O państwie
leżącym w Afryce opowiedział nam pan
Daudo, rodowity mieszkaniec Gwinei. Pan
Daudo (w języku polskim Dawid) mieszka
w Polsce od 5 lat, a w Poznaniu od 3. Z zainteresowaniem przedstawił nam informacje
w w w.suchylas.pl
dotyczące flory i fauny gwinejskiej. Opisał
flagę oraz godło Gwinei. Kraj, którego językiem państwowym jest francuski posiada też liczne dialekty. Nie tylko dialekty są
charakterystyczne dla poszczególnych regionów Gwinei, ale również kuchnia, o której
wiele się nauczyliśmy. Całe spotkanie zakończyliśmy quizem o Polsce, z którym pan
Daudo sobie świetnie poradził. Gratulujemy
i dziękujemy za fantastyczne spotkanie. Jesteśmy dumni, że mogliśmy wręczyć kolejny
„Medal podróżnika” wspaniałemu gościowi.
„Żółwiki poznają świat” i nawet
więcej – wszechświat! Dzięki pasji taty
Bruna, pana Krzysztofa Laufera, dzieci
poznały KOSMOS. Pan Krzysztof postanowił przedstawić nam wycinek swoich
zainteresowań i zaprezentował wiedzę
na temat Układu Słonecznego. Wspólnie
z dziećmi wykonał makietę Układu Słonecznego, ze szczególnym uwzględnieniem kolejności poszczególnych planet
i ich budowy. Model zainteresował
wszystkich przedszkolaków i ich rodziców. Najwięcej emocji wzbudziła obserwacja nieba, która pochłonęła dzieci w pełni.
Nawet trudno było je odciągnąć by skonstruować i pomalować rakietę kosmiczną! Udało
się… rakieta stanęła i cieszyła nasze oczy.
Spotkanie zakończyło się wspólnym startem
w kosmos.
Wszystkim Gościom bardzo dziękujemy
i zawsze serdecznie zapraszamy!
Agnieszka Orzechowska
Nauczyciel grupy „Żółwiki”
35
Słoneczny Dzień Dziecka
W drugą niedzielę czerwca na boisku sportowym przy ulicy Bogusławskiego w Suchym
Lesie było kolorowo i wesoło. Choć Dzień Dziecka przypadał dwa tygodnie wcześniej,
to w gminie Suchy Las świętowany był praktycznie w każdy czerwcowy weekend.
Uśmiech dzieci korzystających z atrakcji przygotowanych przez Zarząd Osiedla
Suchy Las - Wschód był dowodem na to,
że takie imprezy mogłyby odbywać się w
każdą sobotę i niedzielę. Była ogromna
zjeżdżalnia, kąpiel w kulkach, ogromne
piłkarzyki, wata cukrowa, wyścigi w wielkich potrójnych portkach i wiele innych
zabaw.
Fot. Paweł Andrzejewski
Paweł Andrzejewski
To była zabawa!
W Złotkowie, 6 czerwca mieszkańcy świętowali
Dzień Dziecka oraz uczestniczyli
w pierwszym w historii wsi festynie
zorganizowanym przez sołtysa Michała Brdęka.
Sołtys wsi Złotkowo pragnie podziękować mieszkańcom za liczne przybycie.
Kieruję wyrazy uznania i podziękowania
za zaangażowanie i pomoc w organizacji
imprezy do: Rady Sołeckiej, Firmy Bowa
Polska Sp. z o.o., Firmy Kruger Plus – Dariusz Skrzypczak, Firmy Impuls Sp. z o.o.
– Paweł Kruszyk, Mieczysława Połoka,
Mirosława Dropikowskiego, Ryszarda Sawińskiego, Teresy Kornobis za pyszną grochówkę, Katarzyny Sakuty, Józefa Śpiewaka, Marcina Kurysa, Pawła Górki, radnego
Grzegorza Rewersa, wodzireja Wojciecha
Załustowicza, który nie pozwolił by ktokolwiek się nudził, Ochotniczej Straży Pożarnej z Golęczewa oraz Pań, które brały
udział w konkursie na najlepszy wypiek festynu, za dużą dawkę słodkości. Gratulacje
dla zwyciężczyni Sylwii Sawińskiej!
Jeszcze raz dziękuję wszystkim przybyłym mieszkańcom za wspólną zabawę i już
dziś zapraszam na kolejny rok...
Sołtys wsi Złotkowo
Michał Brdęk
36
06 • lipiec 2015
Dziennik z wyprawy rowerowej Gdańsk – Białystok cz. VII
Osiem osób - Grażyna i Ryszard Głowaccy, Irena i Jacek Baraniak, Magdalena Dobska, Maria Matuszek, Michał Wroniecki i Marek Zys
pokonali na rowerach w ciągu 9 dni 740 km.
Dzień VIII
Płaska – Suchowola – Czarna Wieś
Kościelna 101 km
Przed wyruszeniem w dalszą trasę zjedliśmy obfite śniadanie. Czego tam nie
było. Kiełbasa, szynka, pasztet – wszystko własnego wyrobu – jajecznica z jaj od
szczęśliwych kur, miód z pasieki i wiele
innych smakołyków. Objedzeni, z wałówką na drogę pojechaliśmy dalej. Zdecydowaliśmy się na jazdę szutrową autostradą przez Puszczę Augustowską,
bardzo dobrze oznakowanym żółtym szlakiem. Wokół las, cudowna
cisza, szum drzew, śpiew ptaków.
Po 15 km opuściliśmy puszczę
i skierowaliśmy się do Skieblewa.
We wsi zainteresowało nas drewniane budownictwo. Wiele domów
jest świeżo odnowionych, ale te
z zębem czasu mają swój urok. W
Skieblewie jechaliśmy już szosą do
Lipska (byliśmy tam w 2011 r. – wyprawa wschodnia). Dalej ruchliwą
szosą nr 673 przez dolinę Biebrzy
pedałowaliśmy do Dąbrowy Białostockiej.
Sama miejscowość nas nie zachwyciła. Po
krótkim postoju drogą nr 270 dotarliśmy do
Suchowoli. Na szczęście tylko 300 m przed
miejsowością, drogą krajową nr 8 musieliśmy jechać wśród TIR–ów. Po przejechaniu mostu nad rzeką Olszanką byliśmy już
bezpieczni. Ulicą Augustowską, wspinając
się pod górę dojechaliśmy do Parku Miejskego im. ks. Jerzego Popiełuszki.
W parku pięknie wyeksponowano Łuk
z Krzyżem Papieskim, będący częścią oł-
tarza wybudowanego z okazji pobytu Ojca
Św. Jana Pawła II w Białymstoku podczas
IV Pielgrzymki do Ojczyzny w 1991 r.
Pod Łukiem stoi pomnik błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Pomiędzy
zabytkowym kościołem pod wezwaniem
św. Apostołów Piotra i Pawła z 1885 r., w
którym znajdują się relikwie bł. ks. Jerzego
Popiełuszki a kompleksem podświetlanych
fontann, posadowiono głaz symbolizujący
Geograficzny Środek Europy, określony
w 1775 r. przez astronoma królewskiego
Szymona Antoniego Sobiekrajskiego. Wiele kamieniczek okalających rynek wymaga
renowacji, ale osobiście uważam, że miasto liczące około 2200 mieszkańców ma
klimat.
Po skonsumowaniu lokalnych przysmaków ulicą Kupiecką wyruszyliśmy
w dalszą drogę. Muszę przyznać, że nazwy
mijanych wiosek cudzoziemiec raczej nie
wymówi – chociażby Dubasiewszczyzna.
Pogoda, ryby i frekwencja dopisały
Członkowie Koła PZW nr 122 „Przynęta”, 30 maja zorganizowali nad zbiornikiem wodnym
Łysy Młyn w Biedrusku wędkarski Dzień Dziecka.
Dla dzieci zostało przygotowanych wiele atrakcji – od wędkowania, przez spacer
po ścieżce edukacyjno-dydaktycznej, po
zwiedzanie zabytkowego młyna i wystaw
w nim prezentowanych. Wśród festynowych niespodzianek była wizyta policji
konnej oraz pokazy ratownictwa drogowego i pierwszej pomocy. Nie brakło również
Wieś Nowe Stojło wzbudziła nasz zachwyt,
gdyż wszystkie płoty wzdłuż drogi przebiegającej przez wieś były jednakowe, do tego
każde przęsło naprzemiennie było pomalowane na kolor zielony, żółty i czerwony.
Żaden sąsiad się nie wyłamał. Sielanka jazdy lokalną drogą została zakłócona kiedy
dojeżdżaliśmy do Janowa. Tuż za mną usłyszałam pisk opon hamującego samochodu.
Nie miałam dokąd uciec. Jakiś szaleniec
na trzeciego wyminął samochód,
który chciał nas wyprzedzić. Na
szczęście udało mu się zahamować dotykając tylne koło mojego
roweru. Długo będę pamiętać tę
miejscowość, ale nie z powodu
ładnych, drewnianych domów…
Dalsza droga wśród pól i lasów
zatarła przykre wspomnienie
z Janowa. Czterokilometrowa jazda po brukowanej drodze od Sitkowa do Niemczyna nie należała
do przyjemnej. Ktoś zażartował,
że to wspaniały masaż dla pewnych części ciała.
Niemczyn znajduje się na Szlaku Rękodzieła Ludowego Podlasia. W byłej, wyremontowanej, starej przedwojennej szkole
znajduje się Centrum Rękodzieła, gdzie
organizowane są warsztaty, wystawy, pokazy i gdzie przyjmowane są wycieczki.
Z Niemczyna po niespełna 8 km urazmaiconą drogą dotarliśmy do Czarnej Wsi
Kościelnej.
C.D.N.
Grażyna Głowacka
konkursów, zabaw i oczywiście nagród,
a także pysznego poczęstunku.
Zaproszenie na wędkarski Dzień Dziecka przyjął Wójt Grzegorz Wojtera. Wśród
zaproszonych gości byli także: Komendant
Komisariatu Policji w Suchym Lesie Andrzej Pabijan oraz Członek Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Poznaniu
Ryszard Tasarz.
Dariusz Matysiak
Serdeczne podziękowania dla firm:
MP Polraj ozdobne płoty, JTM Ogrody,
Emtor wózki widłowe, Graff, Horyzont,
Petrus – Sklep Zoologiczny Robert Gałązka, Pers Pomoc Drogowa, oraz Zarządu Osiedla Biedrusko, Sucholeskiego
Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom, Koła
PZW nr 1 „Delfin" Biedrusko, Koła PZW
Okręg Poznań, Nadleśnictwa Łopuchówko, Urzędu Gminy Suchy Las, Prywatnej
Szkoły Biedrusko, OSP Suchy Las, Policji z Suchego Lasu, Policji Konnej z Poznania, Straży Gminnej z Suchego Lasu.
w w w.suchylas.pl
37
Taneczny koncert
W hali Gminnego Ośrodka Sportu w Suchym Lesie 14 czerwca byliśmy świadkami pięknego
widowiska. Podopieczni Szkoły Ruchu i Tańca KONTRAST mieli okazję zaprezentować
zgromadzonej widowni to czego nauczyli się przez cały rok.
Podczas koncertu występowały dzieci i młodzież Szkoły KONTRAST. Najmłodsza uczestniczka
miała zaledwie 3 lata. Zaprezentowany został szeroki wachlarz rodzajów tańca. Podziwialiśmy tańce
klasyczne, modern, jazz, hip-hop i
disco. Uświetnieniem imprezy był
pokaz mistrzów i grup reprezentacyjnych. Szczególnie wartym uwagi był taniec modern w wykonaniu
Sonii Pijanowskiej. Jest to wszechstronna tancerka. Zaczynała jako
gimnastyczka, zdobywając złote
krążki w wielu turniejach w gimnastyce artystycznej. Aktualnie wy-
stępuje w barwach SRT KONTRAST. Jej
ostatnim największym osiągnięciem było
pierwsze miejsce w Otwartych Mistrzostwach Polski w Tańcu Nowoczesnym,
które odbyły się w tym roku w kwietniu w
Inowrocławiu.
Na koniec, główne choreografki Iwona Markiewicz
wraz z córką Katarzyną wyróżniły najlepszych tancerzy. Wręczyły im nagrody, honorując
tym samym ich dokonania na
turniejach i festiwalach ogólnopolskich.
Fot. Paweł Andrzejewski
Paweł Andrzejewski
Najmłodsza para taneczna – 5-letnia Julia i 6-letni Franek
Światowej klasy brydżyści
rywalizowali w Suchym Lesie
Poznański Kongres Brydżowy to ważne wydarzenie w świecie brydżowym, które w Suchym
Lesie odbyło się już po raz drugi. Na początku czerwca w hali GOS spotkało się ponad 180
par brydżowych z całej Polski i nie tylko.
Norwegii, którzy wcześniej wygrali mecz
z reprezentacją Polski. Reprezentacja Polski przy okazji tegorocznego turnieju miała
Fot. Janusz Kobeszko
Na turnieju obecnych było wielu naszych rodzimych arcymistrzów. Do Suchego Lasu przyjechali także reprezentanci
38
zgrupowanie przed mistrzostwami świata,
które odbędą się we wrześniu w Indiach.
Puchar Wójta Gminy Suchy Las za
punktację całego turnieju zdobyli młodzi,
wybitni brydżyści – Piotr Wiankowski i
Piotr Nawrocki z Warszawy. Norwegowie
tym razem zajęli piąte miejsce.
Uczestnicy turnieju byli zadowoleni z
udogodnień hali sportowej, hoteli, parkingów i restauracji. Natomiast organizatorzy
ze związku brydża sportowego WZBS cieszą się już z nowej inwestycji w Suchym
Lesie, jaką jest budowa hotelu sieciowego
IBIS. Ich zdaniem przyciągnie on w przyszłości do Suchego Lasu jeszcze więcej
światowej klasy brydżystów.
Turniej ten był okazją do spotkania wielu światowej klasy brydżystów. Podczas
imprezy również samemu można było pograć w brydża na profesjonalnym poziomie. Dostępna była także literatura brydżowa, w tym nowa książka z autografem
arcymistrza Krzysztofa Jassema – „Wspólny język 2015”.
Janusz Kobeszko
06 • lipiec 2015
Każdy miał inny cel, ale biegli razem
Ponad 700 osób 21 czerwca zgromadziło się w stolicy gminy, by wziąć udział w Sucholeskiej
Dziesiątce Fightera. Ta sportowa impreza o randze Grand Prix Wielkopolski w biegach
ulicznych na 10 kilometrów została zorganizowana już po raz trzeci przez Sucholeskie
Stowarzyszenie Sportowe Fighter i Sport Life, przy pomocy finansowej Gminy Suchy Las.
Do Suchego Lasu przyjechali miłośnicy
biegania m.in. z Grodziska Wielkopolskiego, Robakowa, Kórnika czy Poznania. Nie
zabrakło oczywiście licznej grupy, reprezentującej gminę Suchy Las.
czak – Gros, która wraz z Anią Świderską
reprezentowały Stowarzyszenie Sport na
Plus. Start Pań w Sucholeskiej Dziesiątce
Fightera był spontaniczny, ale jak podkreśliły bardzo udany. – Wczoraj podczas Dni
Bieg ulicami Suchego Lasu nie był jedynym wydarzeniem sportowym w tym
dniu. Organizatorzy Dziesiątki Fightera
przygotowali atrakcje także dla uczniów
gminnych szkół podstawowych. Na boisku
przy szkole podstawowej dzieci wzięły
udział w mini mitingu lekkoatletycznym,
który odbył się pod hasłem „I Ty możesz
zostać olimpijczykiem”. Poprowadził go
prawdziwy olimpijczyk, wiceprezes Wielkopolskiego Związku Lekkiej Atletyki –
Rafał Wieruszewski. Natomiast miłośnicy
piłki nożnej mogli obejrzeć mecze, które
zostały rozegrane pomiędzy drużynami
Suchary Suchy Las a UKS Orlik Poznań,
a także specjalnie powołanymi na tę okazję drużynami reprezentującymi sucholeską Ochotniczą Straż Pożarną, Policję
oraz Samorządowców. Rozgrywki pełne
emocji, nieoczekiwanych zwrotów akcji
zakończyły się zwycięstwem strażaków,
policjanci zajęli drugie miejsce, natomiast
samorządowcy musieli zadowolić się trzecią lokatą.
Organizatorzy Sucholeskiej Dziesiątki
Fightera i pozostałych wydarzeń sportowych liczą, że impreza ta będzie się coraz
bardziej rozwijać i stanie się sucholeskim
dniem sportu. – Mam nadzieję, że już w
przyszłym roku imprezę tę zorganizujemy
razem z innymi sucholeskimi stowarzyszeniami sportowymi, które byłyby gospodarzami swoich dyscyplin sportowych.
Chciałbym, aby w ten dzień wszyscy się
połączyli i świętowali razem z rodzinami w
sportowej atmosferze – podsumował Mariusz Siebert, prezes Sucholeskiego Stowarzyszenia Sportowego Fighter.
Fot. Barbara Stachowiak
Barbara Stachowiak
Zawodnicy spotkali się na ulicy Szkolnej, gdzie przed startem wzięli udział w
rozgrzewce przygotowanej przez Ulę Cetnarowicz, trenerkę fitness sucholeskiego
klubu Fit Athletica. Sygnał do startu biegu
dał Wójt Gminy Grzegorz Wojtera, patron
honorowy imprezy.
Trasa biegu, tak jak w poprzednich edycjach, została wytyczona ulicami Suchego
Lasu. Osoby, które zdecydowały się wziąć
udział w Sucholeskiej Dziesiątce Fightera
miały do pokonania 5 lub 10-kilometrowy
dystans (jedna lub dwie pętle).
– Trasa nie jest łatwa, ponieważ ma dużo
podbiegów. Ale podczas biegu pogoda nam
w gruncie rzeczy sprzyjała. Na początku
było rześko, później parno, a na koniec
trochę deszczyku. Generalnie bardzo fajnie
– mówiła już na mecie Agnieszka Olejni-
Podsumowanie
współzawodnictwa
sportowego
Gminy gotowałyśmy sucholeską zieloną
zupę i trochę się przejadłyśmy. Dlatego
czasów nie mamy najlepszych, ale i tak
uważamy, że pokonałyśmy same siebie. I to
jest dla nas zwycięstwo, że dałyśmy radę i
dobiegłyśmy do mety – podsumowała Ania
Świderska.
Ze swojego startu zadowolona była
również Sylwia Szenk, którą z całych sił
dopingowała rodzina. – To jest mój pierwszy bieg w takiej imprezie i na pewno nie
ostatni – mówiła Zawodniczka po przekroczeniu mety. – Przygotowywałam się do
niego od półtora roku i było warto. Czuję
zmęczenie, ale przy tym jest mnóstwo pozytywnych emocji. Jednym słowem super!
Pani Sylwia już teraz planuje w przyszłym
roku start na 10 kilometrów, a później
udział nawet w maratonie.
w w w.suchylas.pl
Uroczyste podsumowanie współzawodnictwa
sportowego szkół Powiatu Poznańskiego za rok
szkolny 2014/2015 odbyło się na boisku lekkkoatletycznym przy Zespole Szkół w Puszczykowie.
Wyróżniono 6 szkół podstawowych i 6 gimnazjalnych. Ponadto nagrodzono 3 szkoły ponadgimnazjalne oraz 3 najbardziej usportowione gminy
w Powiecie Poznańskim.
Tegorocznymi zwycięzcami we współzawodnictwie szkół podstawowych została Szkoła Podstawowa w Stęszewie, a Szkoła Podstawowa im.
Wojciecha Bogusławskiego w Suchym Lesie zajęła
szóste miejsce. Wśród szkół gimnazjalnych I miejsce zajęło Gimnazjum w Tarnowie Podgórnym, a w
szkołach ponadgimnazjalnych I miejsce przypadło Zespołowi Szkół w Puszczykowie. Najbardziej
usportowioną gminą została Gmina Swarzędz.
Grażyna Głowacka
Przewodnicząca Komisji
Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki
Powiatu Poznańskiego
39
Takiej frekwencji organizatorzy
się nie spodziewali
Tego samego dnia w gminie odbywało się jeszcze kilka innych imprez. Ale miłośnicy dwóch
kółek jak zawsze nie zawiedli. W trasę „Herbowego” Rajdu Rowerowego, organizowanego
przez Towarzystwo Przyjaciół Gminy Suchy Las, wyruszyło ponad 200 rowerzystów.
– Ten rajd jest dla nas wyjątkowy, ponieważ odbywa się na pamiątkę nadania
herbu, pieczęci i flagi gminie Suchy Las
– podkreśliła Grażyna Głowacka z Towarzystwa Przyjaciół Gminy Suchy Las.
– Organizujemy go, ponieważ jesteśmy
dumni z naszego herbu i chcemy się nim
chwalić.
werzystom zapewniła Straż Gminna i strażacy z OSP Chludowo. Natomiast duchowe
wsparcie zagwarantował o. Ryszard Hoppe.
Proboszcz chludowskiej parafii zaprosił rowerzystów na boisko przy plebanii, gdzie
organizatorzy przygotowali poczęstunek
oraz liczne zabawy z nagrodami.
Spośród rowerzystów został wyłoniony
Fot. Barbara Stachowiak
i nagrodzony najstarszy uczestnik. Tym razem był nim Marian Bajon z Rokietnicy.
– Mam 78 lat i przejechanie tej trasy nie
było dla mnie żadnym problemem. W tym
roku pokonałem już 1700 kilometrów.
Dla chętnych przygotowano sprawdzian
wiedzy o gminie Suchy Las. – Nad odpowiedziami trzeba było się zastanowić. Ale
myślę, że mieszkańcy gminy byli w stanie
poradzić sobie z pytaniami – mówiła Anna
Nowicka, której towarzyszyli mąż Stani-
sław i synowie Michał, Mateusz i Krzyś.
Oprócz tego pojawiły się liczne
konkursy, m.in. na najszybsze złożenie namiotu.
Organizatorzy ogłosili również
– można zapisywać dzieci!!!
akcję, prowadzoną przez Ojców
Werbistów z Chludowa, a dotyStowarzyszenie Kultury Fizycznej Red Box
czącą wsparcia budowy studni na
zaprasza wszystkie dzieci
Madaskarze. Rowerzyści do puszna Piłkarskie Półkolonie w Suchym Lesie!
ki wrzucili łącznie 455,20 zł.
W programie treningi, mecze piłkarskie,
Jak na rajd herbowy przystało,
kino, basen, wycieczka do Nowego Zoo
nie zabrakło także na nim proi Muzeum Blubry 6D w Poznaniu!
mocji herbu i gminy Suchy Las.
Terminy: 20-24 lipca, 3–7 sierpnia.
Elżbieta Ławicka – Poplewska,
Zbiórka i odbiór dzieci: Gimnazjum
prezes Stowarzyszenia Leader Suw Suchym Lesie, ul. Poziomkowa 11.
chy Las, które współfinansowało
Więcej informacji i zapisy:
rowerową imprezę, na tę okazję
Maciej Kubiak, tel. 731 900 110,
przygotowała ulotki, foldery, wiwww.redboxpilkarskaakademia.pl,
dokówki, które trafiły w ręce rowerzystów.
e-mail: [email protected]
Półkolonie
14 czerwca po raz szesnasty była ku
temu doskonała okazja. Z Poznania do
Chludowa pedałowały całe rodziny. – Jestem czwarty raz na rajdzie. Jednak po raz
pierwszy z moim dwuletnim synkiem Nikodemem. Właściwie to jedziemy dużą paczką. Są moi rodzice, a także bliscy sąsiedzi
– mówiła Anna Grochowina. – Dla nas
wszystkich, a zwłaszcza dla mojego synka
jest to niesamowita atrakcja. On uwielbia
jeździć na rowerze. Poza tym na trasie towarzyszyła nam Straż Gminna. Musiałam
cofnąć się z synkiem, a Straż po nas przyjechała i dalej eskortowała. Byliśmy pod
wielkim wrażeniem.
Bezpieczeństwo na trasie przejazdu ro-
40
Barbara Stachowiak
06 • lipiec 2015
Inauguracyjny Piknik Tenisowy
Z inicjatywy mieszkańców Osiedla Grzybowego i Suchego Lasu w dniach 26 – 28 czerwca
odbył się pierwszy wyjazdowy piknik tenisowy. Został on zorganizowany w pięknym
ośrodku o nazwie Bukowy Dworek, położonym koło bardzo urokliwego miasta Łagów. W programie pikniku tenisowego był
turniej deblowy. Oprócz gry na korcie
uczestnicy mieli możliwość korzystania
z basenu, jacuzzi, a także mogli wziąć
udział w wyjeździe na jedno z najlepszych
pól golfowych w Polsce o nazwie Kalinowe Pole. Tam odbył się krótki kurs gry
w golfa.
Po powrocie z pola golfowego przyszedł czas na podsumowanie wyników turnieju tenisowego, w którym trzy pierwsze
miejsca zdobyli:
Maciej Chęciński i Tomek Kaźmierczak
– mieszkańcy Osiedla Grzybowego,
Mariusz Lesicki i Stefan Nowak,
Roman Dera i Wiesław Troszczyński.
Po zakończonym pikniku wszyscy
uczestnicy jednoznacznie stwierdzili, że
we wrześniu należy zorganizować drugi piknik w tym samym
miejscu.
Jednocześnie chcemy podziękować dyrektorowi obiektu Bukowy Dworek Panu Dariuszowi
Winnickiemu za wspaniałą atmosferę, bardzo dobrą kuchnię i
instruktaż gry w golfa, a firmom
Geovita i Clarke Company za
wsparcie i ufundowanie nagród.
Organizatorzy
Andrzej Rakowski
i Maciej Chęciński
Szli po uśmiech dziecka
Po malowniczych terenach Zielątkowa, w niedzielny poranek 14 czerwca odbył się
I Rajd Nordic Walking o Uśmiech Dziecka. Organizatorem imprezy o szczytnym celu było
Sucholeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom.
dwa razy w tygodniu w Chludowie,
dla zdrowia. Nordic walking pomaga
m.in. na kręgosłup.
Na rajdzie nie zabrakło także miłośnika nordic walking, radnego
Krzysztofa Pilasa. – Dzisiejszą trasę
przeszedłem w 50 min. i 25 sek. Jestem
bardzo zadowolony – mówił. – Na co
dzień chodzę głównie do Strzeszynka,
wokół jeziora. Zauważyłem, że mnóstwo naszych mieszkańców biega albo
chodzi z kijami. Dlatego Zarząd Osiedla Suchy Las, którego jestem członkiem, planuje w przyszłym roku organizować dla mieszkańców kursy nordic walking
z profesjonalnym instruktorem.
Chodzenie z kijami to wbrew pozorom
nie taka łatwa sprawa. Wie o tym doskonale Jolanta Kusza, która pod szyldem UKS
Gimnazjon Suchy Las szkoli sucholeską
grupę nordic walking. – Dzisiaj
występujemy w siedmioosobowym
składzie. Je-
Fot. Barbara Stachowiak
Ponad 5,5-kilometrowa trasa wiodła po
zróżnicowanym terenie – zarówno płaskim,
jak i pagórkowatym, wśród pól i przez las.
Została ona wytyczona przez prezesa Stowarzyszenia Andrzeja Cygańczyka oraz
Magdę Szewczyk jego członkinię.
– Trasa wspaniała, wypoczynkowa, po
pięknej okolicy – podkreślał Paweł Kromski z grupy Nordic Walking Kiekrz, który
na metę dotarł w pierwszej czwórce.
Wśród ponad pięćdziesięciu uczestników Rajdu było także wielu przedstawicieli gminy. Na mecie pojawił się w doskonałej formie i w doskonałym humorze Jerzy
Świerkowski, prezes Zakładu Gospodarki
Komunalnej Suchy Las. – To mój pierwszy
udział w takiej imprezie. Natomiast z kijami chodzę systematycznie już od dobrych
dwóch lat – mówił. – Tygodniowo robię
około 20 kilometrów. Chodzę
steśmy tutaj, by propagować tę wspaniałą
formę ruchu, a także by wesprzeć cel, który
przyświeca tej imprezie – podkreśliła pani
Jola.
Cel był jak zawsze ten sam, jeżeli chodzi o Sucholeskie Stowarzyszenie Pomocy
Dzieciom – wsparcie najmłodszych mieszkańców gminy. – Myślę, że pomysł zorganizowania Rajdu Nordic Walking i zebrania
przy jego okazji pieniążków na rzecz dzieci
sprawdził się. Dlatego już teraz planujemy
kolejne edycje tej imprezy – dodał Andrzej
Cygańczyk. Kolejny Rajd Nordic Walking
o Uśmiech Dziecka ma odbyć się już we
wrześniu.
Na mecie czerwcowego rajdu u Leszka
Gralaka nad stawem, każdy uczestnik został powitany medalem i dyplomem. Organizatorzy
zadbali także o poczęstunek dla spragnionych i zmęczonych
około
godzinną
drogą piechurów z
kijkami.
Barbara Stachowiak
w w w.suchylas.pl
41
ODSZEDŁ MAREK KUKOWSKI
Mjr rez. Marek KUKOWSKI zmarł 24
czerwca 2015 roku pogrążając w smutku
Żonę, Córkę i Syna oraz całą Rodzinę.
Przedwczesne odejście, napełniło wszystkich żalem powodując uczucie pustki,
również nas – mieszkańców, kolegów
i przyjaciół. To duża strata dla wszystkich, ogromny smutek, że choroba zaskoczyła i tak błyskawicznie potoczyła się.
Odszedł oficer starszy, niespełna 60-letni
dobry człowiek, od 34 lat związany z naszym Osiedlem i wojskową społecznością
Biedruska.
Marek urodził się 1 stycznia 1956
roku. W 1975 roku, po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Lipnie,
rozpoczął studia w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii
w Toruniu. 3 września 1979 roku mianowany na pierwszy stopień oficerski z
tytułem - inżynier w korpusie osobowym
wojsk rakietowych, pozostał w służbie
stałej. Od października 1979 roku, jako
żołnierz zawodowy przez 16 miesięcy
kontynuował służbę wojskową w 18 Brygadzie Artylerii w Bolesławcu. Z dniem
29 stycznia 1981 roku przeniesiony do
Biedruska, przystąpił do wykonywania
obowiązków dowódcy plutonu dowodzenia 4 baterii startowej w 3 Warszawskiej
Brygadzie Artylerii w Biedrusku, zajmując kolejne wyższe stanowiska w 4 i 3 baterii startowej oraz sztabie 28 dywizjonu
artylerii. Po przeformowaniu brygady,
od 1993 roku w 2 i 3 dywizjonie ogniowym 3 Pułku Rakiet im. Króla Stefana
BATOREGO. Zgodnie z wykształceniem
w służbie doskonalił się i pasjonował wykorzystaniem sprzętu topogeodezyjnego
oraz użyciem uzbrojenia i wyposażenia
wojsk rakietowych. Rakiety operacyjno
– taktyczne to silna domena wykonywa-
nych zadań. Szkolenie żołnierzy, zgrywanie i doskonalenie pododdziałów zawsze
było Markowi „dane”. Gwarantowało
zawodowe spełnienie oraz kolejne mianowania i awanse w trudnej codziennej
pracy. W 1996 roku ukończył Wyższy
Kurs Doskonalenia Oficerów. Po przekazaniu obowiązków zastępcy dowódcy
Mieczysław DEJ
– szefa sztabu 3 dywizjonu ogniowego,
27 listopada 1999 roku objął stanowisko
etatowe starszego oficera sztabu pułku,
które pełnił do końca 2001 roku. W wyniku zachodzących zmian i reorganizacji
Sił Zbrojnych RP, po rozformowaniu jednostki został zakwalifikowany do rezerwy
kadrowej MON i od 2002 roku skierowany do dyspozycji komendanta – rektora
WSO im. Stefana CZARNECKIEGO
w Poznaniu. 31 maja 2005 roku zwolniony z zawodowej służby wojskowej podjął
pracę o charakterze cywilnym, będąc do
końca aktywnym zawodowo.
Za sumienną, pełną poświęcenia służbę i pracę wielokrotnie wyróżniany, mianowany i awansowany oraz odznaczany,
w tym:
– brązowym i srebrnym, Medalami „Siły
Zbrojne w Służbie Ojczyzny”;
Za udział
we mszy św. i pogrzebie
ŚP.
CECYLII NIKOWSKIEJ
podziękowania
SerdeczneRodzinie,
wyrazy współczucia
PaniPrzyjaciołom,
Marzannie Szymczak
z powodu
śmierci
Znajomym
TEŚCIA
składają
składa
Mąż, Syn
i Synowa
Z Powodu śmierci
MARKA KUKOWSKIEGO
Wyrazy szczerego,
głębokiego współczucia
Najbliższym i Rodzinie
składają:
Oficerowie, Przyjaciele
i mieszkańcy Biedruska
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne
Szkoły Podstawowej w Suchym Lesie
42
– brązowym Medalem „Za Zasługi dla
Obronności Kraju”;
– medalem „Zasłużony Dla Śląskiego
Okręgu Wojskowego”;
– Srebrnym Krzyżem Zasługi.
Czas wolny z dużym zamiłowaniem
spędzał wraz z najbliższymi w tutejszym
ogrodzie działkowym. Ponadto społecznie działał na rzecz wspólnoty mieszkaniowej. Bliskie zmarłemu było nasze
Biedrusko ale też kujawsko – pomorskie
Świecie i Lipno, z którymi był rodzinnie
związany.
Łączą nas wspólne lata pracy i służby
dla dobra wojska i Ojczyzny w naszym
specyficznym, rakietowym garnizonie,
których nie zapomnimy. Na zawsze zachowamy obraz oficera oddanego bez
reszty sprawom wojska, ambitnego,
kreatywnego i samodzielnego w pracy.
Wrażliwego na ludzkie problemy i potrzeby, traktującego swoją służbę jako misję i
powołanie.
06 • lipiec 2015
Reklama: Barbara Stachowiak, tel.: 61 892 65 08, e-mail: [email protected]
SERWIS KLIMAT
YZ AC JI SAMOCH
ODOWEJ
ul. Borówkowa 33, 62-002 Suchy Las
USàUGI
ROLNICZE
orka, siew, uprawa,
uprawa poĪniwna
tel. 603 350 308
w w w.suchylas.pl
R E K L A MA
LABOLATORIUM TECHNIKI DENTYSTYCZNEJ
DOMY na sprzedaĝ w Suchym Lesie
KUPI} ziemiÚ rolnÈ i dziaïki budowlane
BUDOWA domów pod klucz
PROJEKTOWANIE domów
• ekspresowe naprawy protez
• wykonywanie protez zÚbowych
• protezy elastyczne
• indywidualne szyny ochronne dla
osób uprawiajÈcych sport
Suchy Las, Os. Poziomkowe 4, tel. 602
(róg ulic Truskawkowej i JeĪynowej)
79 29 20
Suchy
Las,
ul.
Kubackiego
43
Such
chy Las
chy
L
La
as,
s, u
l. K
uba
acckieg
ego 4
3
tel. 5502
02 3313
13 6613
13 w
wte
w
.
r
o
m
b
ud
d
.p
p
l
S
u
c
h
y
L
a
s
,
u
l
.
K
u
b
a
c
k
i
g
4
tel.
www.rombud.pl
Suchy
Las,
ul.
Kubackiego
43
tel.
ttel
el. 502
502 313
50
313 613
31
61
13
3 www.rombud.pl
www
ww
w.rombu
bud.p
bud
.p
pll3
SKŁAD OPAŁU
AUTORYZOWANY SPRZEDAWCA
KATOWICKIEGO HOLDINGU WĘGLOWEGO
I KOMPANII WĘGLOWEJ
Sławomir Knapski
Przeźmierowo, ul. Rzemieślnicza 50c
POLECA - najwyższej jakości węgiel, koks, miały, ekogroszek
transport gratis od 1 tony, profesjonalna obsługa
OBNIįKA CEN WČGLA – lipiec – 50 zã na tonie A
Wčgiel na RATY 0% przy 5 ratach spãaty
POGOTOWIE
KRAWIECKIE
tel. 61 662 36 96, 61 814 12 89, 600 619 821
• PASMANTERIA (nici, igły, guma, guziki)
• KRAWIEC (naprawa odzieży, skracanie, zwężanie)
• KALETNIK (nabijanie nap, guzików)
• NAPRAWA walizek, torebek, odzieży skórzanej
• FIRANY, ZASŁONY (różne wzory, szycie na wymiar)
• PRALNIA CHEMICZNA
• PRASOWANIE KOSZUL
www.krawieckie.061.pl
Suchy Las
pn.–pt. 10.00–18.00, sob. 11.00–14.00
ul. Nowy Rynek 8 (obok PKO)
tel. 602 677 826
www.energo-winstal.pl
i f @
[email protected]
g
i t l pl
Wykonujemy:
• Ğwiadectwa energetyczne budynków, lokali - PROMOCYJNE CENY
• pomiary, odbiory instalacji elektrycznych
• pomiary, badania natĊĪenia oĞwietlenia - ogólnego,
stanowiskowego, awaryjnego
• montaĪ, naprawa instalacji elektrycznych
ENERGO WINSTAL, mgr inĪ. Michaá Wieland
62-001 Chludowo, ul. Za Parkiem 10, tel. 502 460 544
ul. Obornicka 14 a
62-002 SUCHY LAS
tel./fax 61 8115 515
e-mail: [email protected]
AUTORYZOWANY SERWIS
• przeglĎdy i naprawy gwarancyjne
g
yj
i pogwarancyjne
urzĎdzeĝ marki
Stihl i Viking.
• przeglĎdy okresowe
i naprawy urzĎdzeĝ
atton
z silnikami Briggs&Stratton.
Zapraszamy w dni robocze 8-17 w soboty 8-14.

Podobne dokumenty