podyplomowe studia „office manager”

Komentarze

Transkrypt

podyplomowe studia „office manager”
Akademia Humanistyczna
im. Aleksandra Gieysztora
zapraszają na
PODYPLOMOWE STUDIA
„OFFICE MANAGER”
Warszawa, październik 2011 r. – czerwiec 2012 r.
Podyplomowe Studia „Office Manager”
PODYPLOMOWE STUDIA
„OFFICE MANAGER”
Studia prowadzone są przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów we współpracy
z Wydziałem Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora.
Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów należy do wiodących firm szkoleniowych
w Polsce. Jest jedyną firmą szkoleniową w naszym kraju posiadającą międzynarodową
akredytację IQA (International Quality Accreditation) przyznawaną przez Central and East
European Management Association (CEEMAN). Prowadzi szkolenia firmowe, otwarte
programy specjalistyczne i podyplomowe (w tym wysoko oceniany program MBA).
Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora jest jedną z najlepszych
niepublicznych uczelni w kraju. Uczelnia rozpoczęła działalność w roku akademickim
1994/1995 jako Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku. Jej założycielem jest
Akademickie Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe „Atena”, w którego skład wchodzi 49
profesorów i doktorów z Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia
kształci studentów na 7 Wydziałach, w ramach których proponuje 10 kierunków. Wydział
Historyczny oraz Wydział Nauk Politycznych AH mają prawo do nadawania stopnia doktora
nauk humanistycznych.
Profil uczestników:
Studia adresowane są do kierowników biur i asystentek pragnących doskonalić swoje
umiejętności oraz doświadczenie zawodowe pod okiem fachowej kadry trenerskiej.
Korzyści dla uczestników:
Umiejętność kreowania pozytywnego wizerunku siebie i firmy;
Skuteczność działania w sytuacjach trudnych i stresujących;
Świadomość prezentowanego stylu bycia i jego wpływ na wizerunek firmy
w oczach klienta;
Umiejętność lepszego planowania, organizowania i efektywnego wykorzystywania czasu
pracy;
Umiejętność profesjonalnej obsługi komputera w pracy biurowej;
Umiejętność usprawniania procesu komunikacji;
Doskonalenie umiejętności i pogłębianie wiedzy z zakresu prowadzenia biura,
księgowości oraz finansów.
2
Podyplomowe Studia „Office Manager”
Metody dydaktyczne:
Studia prowadzone są w znacznej części zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning) –
warsztatu partycypacyjnego. Uczestnicy, doskonaląc określone umiejętności, pracują na
przypadkach z pracy własnej oraz realnych przykładach, przedstawiają swoje rozwiązania na
forum grupy, wspólnie znajdują rozwiązania. Na zajęciach stosowane są aktywne metody:
tzw. burza mózgów, praca w grupach, praca indywidualna, dyskusja, omawianie „case
study”, praca z kamerą etc.
Miejsce zajęć:
Siedziba firmy Pracodawcy RP przy ul. Brukselskiej 7 w Warszawie
Czas trwania:
Studia obejmują 10 sesji x 2 dni, (200 godzin wykładowych)
zajęcia odbywają się w piątki i soboty w godzinach 9.00 – 17.30
Termin realizacji:
październik 2011 – czerwiec 2012 r.
Warunek przyjęcia:
Ukończone studia wyższe.
Wymagane dokumenty:
wypełniony formularz zgłoszeniowy;
odpis dyplomu ukończenia wyższej uczelni;
CV;
kserokopia dowodu osobistego / paszportu.
Warunki ukończenia studiów:
Ukończenie programu poświadczone jest dyplomem ukończenia Podyplomowych Studiów
„Office Manager”. Podstawą otrzymania świadectwa ukończenia podyplomowych studiów
jest obecność na co najmniej 80% zajęć oraz zaliczenie pracy dyplomowej / egzaminu
końcowego.
Cena
7.200,- zł od osoby (w cenę wliczone są materiały szkoleniowe i przerwy kawowe)
3
Podyplomowe Studia „Office Manager”
Informacje i zapisy
Organizator Studiów: Jolanta Jagłowska
tel. (58) 558-58-58, 552-01-29 wew. 398 i 399, tel. kom. 602 213 590,
e-mail: [email protected]
Opiekun Merytoryczny: Beata Bednarczyk
tel. (58) 558-58-58, 552-01-29 wew. 398 i 399,, e-mail: [email protected]
Program studiów:
Sesja I
ZAWÓD KIEROWNIK BIURA/ ASYSTENTKA DYREKTORA, ZARZĄDU
Czas trwania: 2 dni (20 godzin)
Prowadząca: Barbara Kątnik
Zakres:
1. Rola i znaczenie kierownika biura/ asystentki w profesjonalnym funkcjonowaniu
biura, departamentu, zarządu
rola i znaczenie sekretariatu, biura zarządu w funkcjonowaniu firmy;
kluczowe zadania i czynności na stanowisku kierownika biura/ asystentki;
wiedza, umiejętności i doświadczenie niezbędne i pożądane na stanowisku
kierownika biura/ asystentki;
profesjonalne biuro.
2. Zawód Kierownika Biura/ Asystentki
cechy osobowości profesjonalnego kierownika biura/ asystentki;
możliwości rozwoju zawodowego;
odpowiedzialność i kompetencja osób zarządzających biurem/ sekretariatem.
3. Właściwe relacje z przełożonym
zdefiniowanie kluczowych czynności i wymagań pożądanych przez przełożonego –
zasady współpracy;
kluczowe oczekiwania szefa i kierownika biura/ asystentki w ramach współpracy –
algorytm rozmowy;
narzędzia komunikacyjne a budowanie prawidłowych relacji – asertywność, analiza
transakcyjna;
podstawowe błędy we współpracy z bezpośrednim przełożonym;
odpowiedzialność za powierzone zadania i podejmowane decyzje na stanowisku
kierownika biura/ asystentki.
4
Podyplomowe Studia „Office Manager”
Sesja II
ORGANIZACJA BIURA I OBIEGU DOKUMENTÓW
Czas trwania: 2 dni (20 godzin)
Prowadzący: Rafał Ziarkowski, Tomasz Sowiński
Zakres:
1. Obsługa zarządu i rady nadzorczej w zakresie dokumentacji
kluczowe dokumenty korporacyjne - regulamin zarządu, regulamin rady nadzorczej,
regulamin zgromadzenia wspólników/ walnego zgromadzenia; uchwały organów
spółek;
błędy organizacyjne związane ze zwoływaniem i przebiegiem zgromadzenia
wspólników/walnego zgromadzenia;
księga protokołów zw/wz; księga udziałów/księga akcyjna; zasady sporządzania w/w
dokumentów.
2. Rachunkowość, finanse
podstawy rachunkowości;
podstawowe pojęcia z zakresu rachunkowości;
zasady sporządzania sprawozdań finansowych;
podstawowe zasady ewidencji księgowej;
dokumentowanie operacji gospodarczych.
Sesja III
ZARZĄDZANIE CZASEM I RADZENIE SOBIE ZE STRESEM
Czas trwania: 2 dni (20 godzin)
Prowadzący: Beata Bednarczyk, Wioletta Wasilewska
Zakres:
1. Zarządzanie czasem
metody i techniki planowania czasu;
hierarchizacja zadań – priorytety;
złodzieje czasu;
definiowanie celów zawodowych i prywatnych;
organizacja spotkań, narad, konferencji, wyjazdów służbowych oraz imprez
firmowych.
2. Radzenie sobie ze stresem – warsztat praktyczny
definicja stresu i jego wpływu na nasze życie;
kluczowe zagadnienia związane z przyczynami i objawami stresu;
praktyczne techniki radzenia sobie ze stresem.
5
Podyplomowe Studia „Office Manager”
Sesja IV
KORESPONDENCJA BIUROWA
Czas trwania: 2 dni (20 godzin)
Prowadzący: Wioletta Wasilewska, Tomasz Sowiński
Zakres:
1. Komunikacja pisemna – obieg dokumentów
podstawowe zasady komunikacji pisemnej;
ewidencja korespondencji;
przeglądanie i przydzielanie korespondencji;
otwieranie przesyłek;
odbiór korespondencji;
czynności kancelaryjne;
sposób wysyłania pism.
2. Ryczałty samochodowe – warunki korzystania i zasady naliczania.
3. Delegacje krajowe i zagraniczne – dokumentowanie i zasady rozliczania.
Sesja V
KLUCZOWE NARZĘDZIA PRACY KIEROWNIKA BIURA/ ASYSTENTKI
Czas trwania: 2 dni (20 godzin)
Prowadząca: Beata Bednarczyk
Zakres:
1. Komunikacja interpersonalna
rola i znaczenie komunikacji na stanowisku kierownika biura/ asystentki;
autoprezentacja - kierowanie wrażeniem wywieranym na innych;
identyfikacja źródeł zakłóceń w komunikowaniu się;
obraz firmy prezentowany klientowi – komunikacja werbalna i niewerbalna;
kluczowe narzędzia komunikacji interpersonalnej.
2. Komunikacja telefoniczna
specyfika kontaktu telefonicznego opartego na transmisji głosu i percepcji słuchowej;
charakterystyka osoby nadającej i odbierającej komunikaty;
rozmowa przychodząca, łączenie rozmów – zasady;
reklamacje telefoniczne - zarządzanie emocjami klienta i własnymi;
„ochrona” szefa przed niepożądanymi telefonami;
kultura i zasady pracy z telefonem („etykieta” komórkowa).
6
Podyplomowe Studia „Office Manager”
Sesja VI
DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI PROFESJONALNEGO WIZERUNKU
KIEROWNIKA BIURA/ ASYSTENTKI
Czas trwania: 2 dni (20 godzin)
Prowadząca: Beata Bednarczyk
Zakres:
1. Asertywność w biurze
asertywny kontakt z klientem zewnętrznym i wewnętrznym: prośby i życzenia – jak
mówić „nie” i jak mówić „tak”;
konstruktywna krytyka, pochwała;
umiejętne przekazywanie poleceń szefa innym pracownikom - delegowanie zadań do
osób, które nie są z nimi w zależności służbowej.
2. Autoprezentacja – warsztat z kamerą
scenki przed kamerą - rzeczywiste przykłady ze stanowiska pracy kierownika biura/
asystentki:
a. autoprezentacja – mowa werbalna i niewerbalna;
b. trudne rozmowy z klientami wewnętrznymi;
c. trudne rozmowy z klientami zewnętrznymi.
Sesja VII
BUDOWANIE PRAWIDŁOWYCH RELACJI Z KLIENTEM WEWNĘTRZNYM
I ZEWNĘTRZNYM
Czas trwania: 2 dni (20 godzin)
Prowadząca: Małgorzata Zaremba
Zakres:
1. Typologia klienta
typologia klienta wewnętrznego i zewnętrznego;
pozytywne wywieranie wpływu na klienta;
algorytmy rozmowy z trudnymi klientami;
algorytmy reagowania na skargi i reklamacji.
2. Elementy negocjacji
skuteczne metody negocjacji;
kluczowe etapy negocjacji;
style negocjacji;
praktyczne techniki negocjacyjne.
7
Podyplomowe Studia „Office Manager”
Sesja VIII
KLUCZOWE UMIEJĘTNOŚCI ZARZĄDZANIA BIUREM
Czas trwania: 2 dni (20 godzin)
Prowadzący: Michał Brzeziński
Zakres:
1. Budowanie i kierowanie zespołem
rola i zadania lidera zespołu;
trudne rozmowy z członkami zespołu;
cechy skutecznych liderów;
źródła władzy lidera.
2. Rozwiązywanie konfliktów w zespole
identyfikowanie różnych form konfliktu;
style zachowania w sytuacjach konfliktowych;
radzenie sobie z konfliktami.
Sesja IX
KLUCZOWE NARZĘDZIA KOMPUTEROWE POMOCNE W PRACY
KIEROWNIKA BIURA/ ASYSTENTKI
Czas trwania: 2 dni (20 godzin)
Prowadzący: Janusz Gach
Zakres:
1. Zaawansowana komputerowa edycja dokumentów tekstowych
tworzenie i formatowanie prostych oraz złożonych dokumentów tekstowych;
wykorzystanie szablonów, kreatorów w tworzeniu nowego tekstu;
makra w przyspieszaniu i optymalizacji pracy;
grafika, wykresy, tabele i inne obiekty w dokumencie;
wykorzystywanie pól dla automatyzacji dokumentu;
arkusz kalkulacyjny MS Excel jako narzędzie profesjonalnej sekretarki;
tworzenie bazy adresowej w arkuszu kalkulacyjnym Excel;
wielowariantowa korespondencja seryjna.
2. Organizacja pola pracy na komputerze
porządkowanie i zarządzanie danymi na komputerze;
zabezpieczanie programów i danych;
segregowanie oraz archiwizacja dokumentów tekstowych;
konwersja plików zapisanych w różnych formatach.
8
Podyplomowe Studia „Office Manager”
Sesja X
SAVOIR – VIVRE W BIZNESIE
Czas trwania: 2 dni (20 godzin)
Prowadzący: Barbara Kątnik, Agnieszka Pasternak
Zakres:
1. Savoir – vivre w biznesie
złote reguły dobrych manier w biznesie;
doskonalenie image kierownika biura/ asystentki;
etykieta biznesu: powitania, przedstawianie, tytułowanie, sztuka dyplomacji na co
dzień;
różnice kulturowe – partnerzy zagraniczni;
zasady savoir - vivre w kontaktach biznesowych;
etykieta przy stole.
2. Sztuka makijażu – warsztat praktyczny
pokaz makijażu biznesowego;
porady wizażystki.
9
Podyplomowe Studia „Office Manager”
Trenerzy:
Beata Bednarczyk
Beata Bednarczyk rozpoczęła współpracę z GFKM w 1997 roku, obejmując funkcję konsultanta
ds. zarządzania ludźmi, po pięcioletnim okresie pracy w Departamencie Kadr w Centrali Banku
Gdańskiego S.A., jako specjalista ds. polityki i planowania.
Wcześniej po ukończeniu studiów ekonomicznych na Uniwersytecie Gdańskim, Odbyła staż
w Nottingham Trent University, ufundowany przez British Council Fellowship, w ramach którego
odbyła podyplomowe studia w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Ponadto skończyła
Podyplomowe studia dla kadry kierowniczej i menedżerskiej w zakresie socjologii zarządzania na
wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.
Obecnie specjalizuje się w następujących zagadnieniach: przywództwo i budowanie zespołów, zarządzanie
konfliktem, kierowanie ludźmi, negocjacje, budowanie relacji z klientem i motywowanie.
Jest również wykładowcą na podyplomowych studiach menedżerskich we współpracy z Akademią Leona
Koźmińskiego w Warszawie oraz Profesjonalnych Studium Doskonalenia Umiejętności Menedżerskich
prowadzonych przez GFKM. Brała udział w licznych projektach szkoleniowych m.in. dla firm: PKN Orlen, Nordea
Bank Polska, PKO BP, Telekomunikacja Polska, Nordea Bank Polska, Petrotel, Poczta Polska, Postdata,
Stocznia Gdynia, C. Hartwig Gdynia, PZU, Unicon Beton, Commercial Union, Polkomtel, Dyrekcja Eksploatacji
Cystern, ENERGA, Polpak, Sofrel Electronics, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni, ARiMR
w Gdyni, Grupa Lotos, WSK Rzeszów, FM Logistic, Young Digital Poland, Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz,
RUCH, ENSINGER Polska, GINO ROSSI, PKP, Mercor, Centrum Informatyki Grupy PZU, Grupa ŻYWIEC, Bank
Millenium, Polimex-Mostostal, Bałtycki Terminal Kontenerowy, Lotos Paliwa, Ciech.
Michał Brzeziński
Michał Brzeziński est absolwentem Politechniki Łódzkiej Wydziału Organizacji i Zarządzania we
współpracy z Universite d’Auvergne I w Clermont Ferrand. W 1998 roku związał się z GFKM,
prowadząc szkolenia i projekty konsultingowe w wielu organizacjach.
W latach 2001 - 2003 pracował jako Dyrektor Generalny na Polskę w firmie Tecnoyarn Polska
Sp. z o.o. należącej do włoskiej grupy kapitałowej.
Specjalizuje się w następujących zagadnieniach: przywództwo i budowanie zespołów,
kierowanie ludźmi, negocjacje, skuteczne techniki sprzedaży, psychologia klienta, budowanie
relacji z klientem i motywowanie.
Przeprowadził programy szkoleniowe dla firm: Alles, Bank BISE, Bank Millenium, Bimet, BOT KWB Bełchatów,
BOSCH, Centra, Ciech, Connstal, Donauchem, Elnord, Energa, Energomontaż-Północ, FM Logistic, Grupa
Żywiec, Izba Gospodarcza Gazownictwa, Lotos Paliwa, Łódzki Zakład Energetyczny, Media Edge, Mitsubishi,
News Outdoor Poland, Nordea Bank Polska, PGE Dystrybucja Łódź, PGNiG, PKN Orlen, PKP Energetyka, PKO
Bank Polski, Poczta Polska, Polimer-Mostostal, PZU Życie, Solaria Bus&Coach, Sprint, Telekomunikacja Polska,
TUiR Warta, Urząd Miasta Ruda Śląska, Ustronianka, Vemat, Warner Bros, WSK Rzeszów, Wytwórnia Papierów
Wartościowych, Young Digital Planet, Zakład Energetyczny Płock. Prowadzi także zajęcia na podyplomowych
studiach Master or Business Administration, prowadzonych przez GFKM we współpracy z Rotterdam School of
Management oraz na Podyplomowych Studiach Zarządzania Projektami organizowanych przez GFKM we
współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego.
Janusz Gach
Janusz - magister fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest absolwentem studiów
podyplomowych Inżynieria Oprogramowania – Zarządzanie Projektem Informatycznym na
Politechnice Gdańskiej. W Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów pełni funkcję głównego
informatyka oraz trenera i konsultanta.
Posiada kilkunastoletni staż pracy w zawodzie informatyka - trenera, ma dużą wiedzę na temat
praktycznych zastosowań informatyki w przedsiębiorstwie, znajomość sprzętu PC
i oprogramowania. Opracowuje strategie informatyzacji firm oraz wdraża konkretne projekty.
Janusz prowadzi wykłady i praktyczne ćwiczenia w warsztatach informatycznych z zakresu: zastosowania
informatyki w zarządzaniu, profesjonalnego wykorzystania edytorów tekstowych oraz arkuszy kalkulacyjnych
w zarządzaniu (pakiet Microsoft Office), użycia arkusza kalkulacyjnego we wspomaganiu zarządzania analizą
finansową przedsiębiorstwa, wykorzystania edytorów tekstowych (także całego pakietu Microsoft Office)
w zaawansowanej pracy biurowej, jak również wykorzystania Internetu w firmie.
Janusz zajmuje się również przygotowaniem i prowadzeniem zajęć dla kadry kierowniczej firm
w oparciu o symulacyjne gry kierownicze.
10
Podyplomowe Studia „Office Manager”
Barbara Kątnik
Ukończyła Wydział Psychologii ATK w Warszawie w 1988 roku. Bezpośrednio po studiach
pracowała przez wiele lat jako psycholog –terapeuta jednocześnie łącząc pracę terapeutyczną
z rolą wykładowcy w Medycznym Studium Zawodowym. Na przełomie 2000 i 2001 roku pełniła
funkcję Wicedyrektora Departamentu Szkoleń w Mediatorship Insiurance Group z siedzibą
w Szczecinie, gdzie odpowiadała za szkolenia pracowników w zakresie profesjonalnej obsługi
klienta, budowania zespołu i długofalowych relacji z klientem. Brała również udział w projekcie
Developement Center pracowników firmy Generali we Włoszech w Mogliano Veneto (2001r.).
Od 10 lat prowadzi realizuje projekty szkoleniowe i coachingowe. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń
z zakresu komunikacji interpersonalnej, sztuki autoprezentacji, zarządzania zasobami ludzkimi, budowania
zespołu, motywacji i rozwiązywania konfliktów oraz treningu antystresowego. Basia przeprowadziła programy
szkoleniowe m.in. dla firm: TU Generali, Bank BPH , Volkswagen Bank Polska, Bank Inicjatyw SpołecznoEkonomicznych, Bank Zachodni WBK, PZU Życie, Volvo, BPH Leasing, Urząd Miejski w Gdańsku, Jeronimo
Martins Dystrybucja, SKOK im. F. Stelczyka, Poczta Polska, Prokom Software, Bank PKO BP., Fundacja
„Fundusz Współpracy”, Radmor, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Tan Viet, PKP Intercity, Sprint, PKN
Orlen, Grupa Lotos.
Agnieszka Pasternak
Agnieszka od 2006 roku pracuje w Telewizji Polskiej Program I, Agencja Informacji i zajmuje się
kreowaniem wizerunku prezenterów i reporterów audycji informacyjnych WIADOMOŚCI (m.in.
Małgorzaty Wyszyńskiej, Hanny Lis, Piotra Kraśko, Danuty Choleckiej i Doroty Wysockiej). Jest
również odpowiedzialna za oprawę programu I TVP S.A. (np. Iwona Szymala, Agnieszka Szulim,
Grzegorz Misztal, Radosław Brzóska). Zajmuje się kreowaniem wizerunku w programach „Misja
Specjalna” i „Pryzmat”, była kostiumologiem do spektaklu TV pt.: „W roli Boga” reż. Tomasza
Wiszniewskiego (Spektakl otrzymał Grand Prix X Festiwalu Polskiego Radia i Teatru Telewizji
Polskiej w 2010), przygotowywała polską delegację reprezentującą TVP na rozdaniu „Oskarów”, udzieliła licznych
wywiadów dotyczących stylizacji, obsługiwała indywidualnych klientów w zakresie kreowania wizerunku, stylizacji,
wizażu i makijażu (w tym również makijażu permanentnego).
W swojej karierze prowadziła szkolenia w zakresie wizażu i makijażu w firmach kosmetycznych Estee Lauder
i Guerlain, organizowała pokazy makijażu w salonach firmy Estee Lauder na terenie całego kraju, zajmowała się
prezentacją kosmetyków i udzielała porad w zakresie makijażu, urody i wizażu w znanych pismach (np. Twój
Styl. Gala, Viva. Pani, Zwierciadło, Uroda, Cosmopolitan, Gentelman, Modny Świat). Prowadziła prezentacje
w zakresie makijażu, wizażu i kreowania wizerunku na zamówienie znanych firm (np. takich jak Siemens),
prowadziła wykłady na temat charakteryzacji i wizażu w szkole „Aktywne Studium Plastyczne Technik TeatralnoFilmowych w Warszawie” oraz warsztaty organizowane przez „Twój Styl” dla osób dotkniętych chorobami
nowotworowymi. Zajmowała się przygotowaniem artystów przed występami publicznymi i koncertami (Cezaria
Evora, Danuta Stenka, Agata Passent).
Agnieszka brała udział w szkoleniach krajowych i zagranicznych organizowanych przez renomowane firmy
kosmetyczne (np. „Global Premier Makup Artist Workshop” w siedzibie firmy Estee Lauder w Nowym Yorku, gdzie
jedną z osób prowadzących była Melody Kimmel).
Tomasz Sowiński
Tomek specjalizuje się w szkoleniach dotyczących zarządzania strategicznego
i finansowego. Ukończył Wydział Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. W 1996 roku rozpoczął
współpracę z GFKM jako konsultant ds. finansowych i trener, pracując jednocześnie w kilku
instytucjach finansowych oraz firmach usługowych i produkcyjnych. Od września 1996 roku
związany jest zawodowo ze Stocznią Gdynia S.A. początkowo na stanowisku specjalisty ds.
finansowych, później jako kierownik i z-ca Dyrektora Biura Obsługi Finansowej, Doradca
Zarządu, Dyrektor Biura Nadzoru Korporacyjnego, Dyrektor Biura Zarządu i Biura
Restrukturyzacji. Obecnie Wiceprezes Zarządu w spółce Euro – Guard Sp. z o.o.
Unikalny styl prezentacji oraz praktyczne podejście do pracy z uczestnikami szkoleń stawiają go
w pozycji jednego z czołowych konsultantów finansowych, szczególnie w prowadzeniu szkoleń dla specjalistów,
korzystających z informacji finansowych, na przykład kierowników i superwizorów. W swej praktyce konsultanta
Tomek przeprowadził liczne programy szkoleniowe dla wielu firm, z włączeniem takich, jak: PKN Orlen, Polskie
Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Poczta Polska, Dyrekcja Eksploatacji Cystern, Energomontaż Północ. PKP,
Telekomunikacja Polska, PKO BP, PTE Bankowy, Philips Lighting Poland, Gdańska Kompania Energetyczna
ENERGA, Ciech, Stocznia Gdynia, BOT Górnictwo i Energetyka, Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów
Budownictwa, Izba Gospodarcza Gazownictwa, BRE Bank.
Jest także wykładowcą na Profesjonalnym Studium Finansów dla Menedżerów, na Podyplomowych Studiach
Menedżerskich organizowanych we współpracy z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Zarządzania
im. L. Koźmińskiego oraz Podyplomowych Studiach Master or Business Administration, prowadzonych przez
GFKM we współpracy z Erasmus University (Rotterdam School of Management).
11
Podyplomowe Studia „Office Manager”
Wioletta Wasilewska
Wioletta Wasilewska rozpoczęła współpracę z GFKM w styczniu 2005 roku, obejmując funkcję
trenera, po dziesięcioletnim okresie pracy w PZU Życie SA., gdzie była zatrudniona na
stanowisku Koordynatora i była odpowiedzialna za strategię, realizacje planów oraz projekty
szkoleniowe. Kierowała ponad 250 osobowym zespołem na terenie województwa warmińskomazurskiego. Wioletta ukończyła Wyższą Szkolę Psychologii Społecznej w Warszawie.
Posiada dwie specjalizacje: szkolenia, warsztaty i trening interpersonalny oraz doradztwo
zawodowe. Ukończyła również kilka fakultetów specjalizacyjnych, między innymi: zarządzanie zasobami ludzkimi,
asertywność a poczucie godności; wypalenie zawodowe; warsztat antystresowy; zarządzanie sprzedażą;
profesjonalny manager oraz warsztat twórczości.
Specjalizuje się w szkoleniach w zakresie: oceny pracowników, radzenia sobie ze stresem, zarządzania czasem,
zarządzania zespołem oraz rozwoju osobistego i twórczości.
Prowadzi zajęcia na Podyplomowych Studiach Menedżerskich Europejski Model Zarządzania prowadzonych
przez GFKM wspólnie z Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Wioletta brała udział w projektach szkoleniowych m.in. dla firm: PKN Orlen, PZU Życie, PZU, PTE PZU,
Hydrobudowa, Energomontaż, International Paper- Kwidzyn, Zakład Usług Ciepłowniczych w Gdańsku, Generali,
DomData, PKP Energetyka, Invest Komfort, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, PKP Przewozy Regionalne, Lukas
Bank, Nordea Bank Polska, Grupa Lotos, ANWIL Włocławek, Poczta Polska, Stora Enso, Bridgestone, Grupa
Żywiec, OPEC Grudziądz, Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych P&P, Studio Gambit, PEWIK Gdynia, Energa,
Atena Usługi Informatyczne i Finansowe.
Małgorzata Zaremba
Magister prawa, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Public Relations, praktyk NLP,
asesor z zakresu oceny i rozwoju, mediator sądowy. Od 9 lat trener, konsultant i coach,
zrealizowała samodzielnie ponad 2000 dni szkoleniowych. Jako Dyrektor Agencji TU PBK ŻYCIE
odpowiadała za rozwój sprzedaży, zarządzała grupą agentów ubezpieczeniowych, prowadziła
rekrutacje, szkolenia, stworzyła innowacyjny system motywacyjny. Jako lider realizowała również
projekty w ramach Samorządowej Kampanii Wyborczej a także jako Unit Manager w strukturach
PTE. Jako Trener Regionalny Norwich Union szkoliła pracowników wszystkich szczebli: od
szkoleń kierowników z zakresu przywództwa i zarządzania grupą, po szkolenia wstępne dla
nowych pracowników. Prowadziła Indywidualny Coaching menedżerski, współtworzyła programy szkoleniowe.
Uczestniczyła w procesach rekrutacji i selekcji metodą Assessment Center. Brała udział w grupach projektowych
przygotowujących szkolenia dla managerów z całej Polski. Jest autorką systemów motywacyjnych i programu
szkoleń podstawowej ścieżki rozwoju. Ukończyła szkołę trenerów, kursy szkolenia osób dorosłych, posiada
uprawienia Train The Trainers na poziomie zaawansowanym. Doskonale rozumie mechanizmy procesów
grupowych. Specjalizuje się w szkoleniach dedykowanych kadrze kierowniczej średniego i wyższego szczebla –
w obszarze: coaching, zarządzanie zmianą, zarządzanie personelem i szkolenia motywacyjne. Prowadziła
szkolenia m.in. dla firm: Agroman, Auchan Polska, BPH Leasing, Bridgestone, Deco Polska, Delphi Polska, Ditel,
Dom Development, Dominet Bank, Egis, Grupa Animex, Holding Kolporter, Komex, LogisticTotal, Mearsk,
Millenium Bank, Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych, Netia, Nobiles, Petrochemicals, PKP Polskie Linie
Kolejowe, Provident, PTK Centertel, Rabuginno, Raiffeisen Bank, Servier, Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń
Ergo Hestia, Telekomunikacja Polska, UPC, US PHARMACIA, Wars.
Rafał Ziarkowski
Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Do 2009 roku pełnił urząd
prokuratora aktualnie wykonuje zawód adwokata. W latach 1996-1997 doradca Korporacji
Organizacji Pomocowych zrzeszających organizacje pozarządowe z regionu Pomorza. Laureat
nagrody językowej konkursu organizowanego dla aplikantów w toku 1998 we Wrocławiu.
W 1997 roku rozpoczął współpracę z GFKM, obejmując funkcję konsultanta i trenera realizuje
szkolenia i projekty doradcze. Unikalny styl prezentacji oraz praktyczne podejście do pracy
z uczestnikami szkoleń stawiają go w pozycji jednego z czołowych konsultantów GFKM.
Brał udział w licznych projektach szkoleniowych i doradczych m.in. dla firm: BOT Elektrownia
Bełchatów, BPH PBK, Ciech, Energa, GMAC Bank Polska, Grupa Lotos, Hortex Holding, Hydrobudowa, Izba
Gospodarcza Gazownictwa, Korporacja Przedsiębiorców Budowlanych UNIBUD, Marcopol, PKN Orlen, PKP,
Poczta Polska, Pocztowa Agencja Usług Finansowych, Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa,
Pomorska Spółka Gazownictwa, PTE Bankowy, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku i w
Toruniu, Telekomunikacja Polska, Towarzystwo Rozwoju Infrastruktury ProLinea, Young Digital Planet, Zarząd
Morskiego Portu Gdańsk, Zespół Elektrociepłowni Wybrzeże, Związek Pracodawców Elektrociepłowni.
Jest autorem licznych indywidualnych projektów szkoleniowych dopasowanych do potrzeb przedsiębiorstw w tym
autorem podręcznika przeznaczonego dla wewnętrznych trenerów PKN Orlen połączonego z systemem szkoleń
dla trenerów, a także autorem multimedialnego kursu z zakresu pomocy publicznej przygotowanego na
zamówienie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Young Digital Planet.
Jest wykładowcą na Podyplomowych Studiach Menedżerskich Europejski Model Zarządzania oraz
podyplomowych studiach Master of Business Administration, prowadzonych przez GFKM we współpracy
z Rotterdam School of Management.
12
Podyplomowe Studia „Office Manager”
PODYPLOMOWE STUDIA „OFFICE MANAGER”
Imię i nazwisko:
Data i miejsce
urodzenia:
dzień
miesiąc
rok
miejsce
ulica: ........................................................................... nr .......................
Adres zamieszkania: nr mieszk. ................
-
...........................................................
Nazwa i adres
(pieczęć) firmy:
NIP:
Stanowisko:
Telefon/ praca/ dom
Telefon kom:
e-mail: ........................................................... @ ..................................................................
Nazwa
uczelni/Wydz:
Staż pracy: brak
do 5 lat
6-10 lat
Koszty pokrywa: zakład pracy w całości
11 – 15 lat
powyżej 15 lat
zakład pracy w części
słuchacz
Informacje o studiach uzyskałem/am: absolwenta/słuchacza GFKM
prasa - jaka?
inne - jakie ?
internet
Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883 wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych dla potrzeb niniejszych studiów, bez prawa rozpowszechniania.
Data wypełnienia:
Podpis kandydata:
Numer konta GFKM: Pekao S.A. IV o/Gdańsk, numer 54124012711111000014915637
Załączniki:
PONIŻSZĄ CZĘŚĆ WYPEŁNIA PRACOWNIK GFKM
Uwagi:
Odpis dyplomu
CV
Ksero dowodu osob.(2, 3 str. lub 1, 2)
Data i podpis osoby przyjmującej dokumenty:
13

Podobne dokumenty