przeciętne normy zużycia wody dla poszczególnych grup

Komentarze

Transkrypt

przeciętne normy zużycia wody dla poszczególnych grup
PRZECIĘTNE NORMY ZUŻYCIA WODY DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP ODBIORCÓW
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Gospodarstwa domowe
Podlewanie ogródków przydomowych i upraw rolniczych
Usługi
Fermy i obiekty inwentarskie
Obsługa pojazdów mechanicznych, maszyn rolniczych i warsztatów
Zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego
Roboty budowlane
Chemiczna ochrona roślin
Obiekty wojskowe resortów obrony i spraw wewnętrznych
Tabela 1
Przeciętne normy zużycia wody na jednego mieszkańca w gospodarstwach domowych
Lp.
1
1
2
3
4
5
Wyposażenie mieszkania w instalacje
2
Wodociąg bez ubikacji i łazienki (brak kanalizacji), pobór wody ze zdroju
podwórzowego lub ulicznego
Wodociąg, ubikacja bez łazienki
Wodociąg, zlew kuchenny, wc, brak łazienki i ciepłej wody
Wodociąg, ubikacja, łazienka, lokalne źródło ciepłej wody (piecyk
węglowy, gazowy - gaz z butli, elektryczny, bojler)
Wodociąg, ubikacja, łazienka, dostawa ciepłej wody do mieszkania (z
elektrociepłowni, kotłowni osiedlowej lub blokowej)
Przeciętne normy zużycia wody
dm3/ mieszkańca x m3/ mieszkańca x
dobę
miesiąc
3
4
30
0,9
50 -60*
70-90*
1,5-1,8*
2,10-2,70*
80 -100*
2,4-3,0*
140-160*
4,2-5,4*
* Wartości niższe odnoszą się do budynków podłączonych do zbiorników bezodpływowych na terenach nieskanalizowanych, a wartości wyższe odnoszą się do
budynków podłączonych do sieci kanalizacyjnych.
Tabela 2
Przeciętne normy zużycia wody do podlewania ogródków przydomowych i upraw rolniczych
Lp.
Wyszczególnienie
1
2
1 Ogródek przydomowy, działka rekreacyjna1)
2 Uprawy w szklarniach i tunelach foliowych2)
3 Pieczarkarnie3)
Jednostka odniesienia
(j.o.)
3
m2
m2
m2
Przeciętne normy zużycia wody
dm3/j.o. x dobę
4
2,5
4,0
5,0
Przyjmuje się, że przeciętnie podlewanie upraw odbywa się w ciągu:
1)
15 dni/m-c w okresie 15.04-15.09
2)
20 dni/m-c w ciągu całego roku
3)
30 dni/m-c w ciągu całego roku
Tabela 3
Przeciętne normy zużycia wody w usługach
Jednostka
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
Rodzaj zakładu
odniesienia (j.o.)
I. Ochrona zdrowia i opieka społeczna
Żłobki
a) dzienne
1 dziecko
b) tygodniowe
j.w.
Przychodnie lekarskie, ośrodki zdrowia
jeden zatrudniony
Izby porodowe
1 łóżko
Szpitale ogólne wielooddziałowe
1 łóżko
Sanatoria z hydroterapią
j.w.
Apteki
1 zatrudniony
Domy małego dziecka, rencisty i pomocy społecznej
1 łóżko
II. Oświata i nauka
Przedszkola
a) dzienne
1 dziecko
b) tygodniowe, miesięczne
j.w.
Przeciętne normy zużycia wody
dm3/j. o. x
m3/j.o. x miesiąc
dobę
130
150
16
500
650
700
100
175
3,9
4,5
0,48
15,0
19,5
21,0
3,0
5,3
40,0
150,0
1,0
4,5
9
10
11
12
13
14
15
Szkoły
a) bez stołówki
b) ze stołówką
Szkoły zawodowe i szkoły wyższe
a) bez laboratoriów
b) z latoratoriami
Internaty i domy studenckie
Szkoły z internatami
Placówki wychowania pozaszkolnego
a) bez stołówki
b) ze stołówką
Zakłady opiekuńczo-wychowawcze (domy dziecka,
pogotowia opiekuńcze, ośrodki szkoleniowowychowawcze)
a) bez natrysków
b) z natryskami
Instytuty i placówki naukowo-badawcze
a) bez laboratoriów
b) z laboratoriami
16
17
18
19
20
Muzea
Kina
Teatry
Domy kultury
Biblioteki i czytelnie
1 uczeń
j.w.
15,0
25,0
0,45
0,8
1 uczeń (student)
j.w.
j.w.
1 uczeń
15,0
25,0
100
100
0,45
0,8
2,4
2,4
j.w.
j.w.
15,0
25,0
0,45
0,80
1 łóżko
j.w.
80,0
160,0
2,4
4,8
15,0
25,0
0,45
0,80
10,0
12,0
15,0
15,0
15,0
0,3
0,36
0,45
0,45
0,45
200,0
6,0
250,0
7,5
150,0
100,0
80,0
4,5
3,0
2,4
200,0
150,0
100,0
6,0
4,5
3,0
150,0
100,0
80,0
4,5
3,0
2,4
133,0
100,0
66,0
33,0
160,0
4,0
3,0
2,0
1,0
4,8
200,0
400,0
6,0
12,0
66,0
2,0
100,0
150,0
25,0
3,0
4,5
0,8
30,0
0,9
40,0
1,2
40-100*
1,2-3,0
1 zatrudniony
j.w.
III. Kultura i sztuka
1 zwiedzający
1 miejsce
j.w.
j.w.
1 korzystający
IV. Sport i turystyka
1 miejsce nocleg.
21 Hotele i motele kat. lux (*****)
a) z zapleczem
j.w.
gastronomicz.
Hotele kat. (****)
j.w.
Hotele kat. (***)
j.w.
Hotele pozostałe
j.w.
22 Pensjonaty i domy wypoczynkowe
a) kategorii I
j.w.
b) kategorii II
j.w.
c) kategorii III
j.w.
23 Schroniska i domy wycieczkowe
a) kategorii I
j.w.
b) kategorii II
j.w.
c) kategorii III
j.w.
24 Obozowiska turystyczne
1. campingi
a) kategorii I
j.w.
b) kategorii II
j.w.
c) kategorii III
j.w.
2. pola biwakowe
j.w.
25 Pływalnie kryte
1 korzystający
26 Pływalnie otwarte
a) wyczynowe
1 korzystający
b) o wykorzystaniu masowym
j.w.
Sale i hale sportowe z zapleczem sanitarnym dla
27
1 ćwiczący
ćwiczących
V. Handel, gastronomia i usługi
28 Restauracje, jadłodajnie
1 miejsce
29 Bary
j.w.
30 Kawiarnie, bary kawowe
j.w.
Sklepy z asortymentem czystych produktów (sklepy
31 tekstylne, odzieżowe, obuwnicze, galanteria skórzana,
1 zatrudniony
drogeria, "butiki" itp.)
Sklepy ze sprzedażą gotowych produktów spożywczych
32
j.w.
(sklepy spożywcze, mięsne itp.)
Sklepy z artykułami przetwórstwa spożywczego
33
j.w.
(garmażeryjne, ciastkarskie, wyrób lodów, sklepy rybne)
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Kwiaciarnie i sklepy zoologiczne
Zakłady usługowe (szewc, zegarmistrz, krawiec, optyk)
Zakłady pralnicze
Zakłady fryzjerskie i kosmetyczne
j.w.
80,0
2,4
1 zatrudniony
15,0
0,45
1 kg bielizny lub odzieży
17
1 zatrudniony
150,0
4,5
Przeciętne normy zużycia wody ustala się indywidualnie w
Zakłady fotograficzne -fotografia czarno-biała i kolorowa
oparciu o warunki techniczne i ilość zatrudnionych
Magle
a) zwykły
1 zatrudniony
50,0
1,5
b) elektryczno-parowy
j.w.
150,0
4,5
Łaźnie
1 korzystający
200,0
6,0
Szalety publiczne
1 urządzenie = 1 wc
100,0
3,0
VI. Zakłady pracy
Zakłady pracy, z wyjątkiem określonych w lp. 43
1 zatrudniony
15,0
0,45
Zakłady pracy
a) w których wymagane jest stosowanie natrysków
j.w.
60,0
1,5
b) przy pracach szczególnie brudzących lub ze środkami
j.w.
90,0
2,25
toksycznymi
* W zależności od asortymentu sklepu
Tabela 4
Przeciętne normy zużycia wody w fermach i obiektach inwentarskich
Przeciętne normy zużycia wody
Lp.
Zwierzęta
1
2
1 Konie
źrebięta
2 Krowy
a) mleczne i sztuki
wyrośnięte
b) bydło mleczne (do
1,5 roku)
c) jałówki i bukaty
powyżej
1,5 roku
d) buhaje
3 Świnie
a) tuczniki
b) prosięta do 4 m-cy
c) maciory z
przychówkiem
d) knury
4 Kozy, owce
a) dorosłe
b) jagnięta
5 Drób
a) brojlery
b) kury
c) kaczki
d) gęsi
e) indyczki
6 Nutrie
a) chów wodny
- sztuki dorosłe
- matki z młodymi
b) chów suchy
- sztuki dorosłe
- matki z młodymi
7 Lisy, norki
8 Króliki
Lecznice
9
weterynaryjne
3
1 zwierzę
1 zwierzę
obiekty inwentarskie
drobnotowarowe dm3/j.o. x
dobę
4
50
30
m3/miesiąc
5
1,5
0,90
1 zwierzę
70
1 zwierzę
Jednostka
odniesienia (j.o.)
obiekty i fermy wielkotowarowego
przemysłowego chowu dm3/j.o. x dobę
6
65
40
m3/miesiąc
7
2,00
1,20
2,10
120
3,60
35
1,00
40
1,20
1 zwierzę
40
1,20
60
1,80
1 zwierzę
80
2,40
100
3,00
1 zwierzę
1 zwierzę
20
10
0,60
0,30
30
15
0,90
0,45
1 zwierzę
70
2,1
50
1,50
1 zwierzę
25
0,75
35
1,00
1 zwierzę
1 zwierzę
8
5
0,27
0,15
10
7
0,30
0,21
1 ptak
1 ptak
1 ptak
1 ptak
1 ptak
0,3
1,0
11
17
2,0
0,01
0,03
0,33
0,51
0,06
0,5
1,4
16,5
23
4,0
0,015
0,042
0,50
0,70
0,12
1 zwierzę
1 zwierzę
30
45
0,90
1,40
1 zwierzę
1 zwierzę
1 zwierzę
1 zwierzę
6
8
6
0,6
0,20
0,20
0,20
0,02
8
11
8
1
0,24
0,33
0,24
0,03
- zwierzęta małe
- zwierzęta duże
1 zwierzę
1 zwierzę
40
80
-
50
100
Tabela 5
Przeciętne normy zużycia wody dla obsługi pojazdów mechanicznych, maszyn rolniczych i warsztatów
Lp.
Rodzaj pojazdu, warsztatu
1
2
1 Pojazdy mechaniczne
a) traktor, przyczepa; 4-krotne
mycie pojazdu w m-cu. Zużycie
wody na 1 mycie
b) samochód ciężarowy, wóz
asenizacyjny; 3-krotne mycie
pojazdu w m-cu. Zużycie wody na
1 mycie
c) samochód osobowy; 3-4-krotne
mycie w m-cu. Zużycie wody
na 1 mycie
d) inne pojazdy rolnicze; 4-krotne
mycie w m-cu. Zużycie
na 1 mycie
Silniki (poza elektrycznymi
2
na 1 kW)
3 Warsztaty remontowe, kowalskie
Przeciętne normy zużycia wody
Jednostka
odniesienia (j.o.)
3
dm3/j.o. mycie
4
m3/j.o. x miesiąc
5
1 szt.
300
1,20
1 szt.
500
1,50
1 szt.
175
0,53
1 szt.
600
2,40
1 szt.
15
0,45
1 obrabiarka, palenisko itp.
40
1,2
Tabela 6
Przeciętne normy zużycia wody w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego
Lp.
Rodzaj zakładu
1
2
1 Zakłady mleczarskie
a) wyrób masła
b) wyrób sera
c) zlewnie mleka
Browary, rozlewnie piwa, wytwórnie napojów
2
bezalkoholowych
3 Piekarnie
4 Rzeźnie
a) bydło:
- sztuki duże
- sztuki małe
b) trzoda chlewna
c) konie
5 Przetwarzanie mięsa:
a) zakłady przetwórstwa mięsnego oraz wytwórnie
wyrobów garmażeryjnych
b) fabryki konserw
6 Punkt skupu zboża i nasion
7 Laboratoria
8 Wytwórnie makaronów
9 Gorzelnie i cukrownie
10 Garbarnie
- skórki duże
- skórki małe
Jednostka odniesienia
(j.o.)
3
Przeciętne normy zużycia
wody m3/j.o.
4
1.000 dm3 mleka
1.000 dm3 mleka
1.000 dm3 mleka
1.000 dm3 piwa lub
produktu
1.000 kg pieczywa
3,0
4,0
0,3
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
0,3
0,1
0,5
0,35
1 t wyrobu
50,0
5,0
2,0
35,0
1 m2 pow. użytkowej/mc
1 m2 pow. użytkowej/mc
1.000 kg wyrobu
1.000 dm3 spirytusu
1.000 kg cukru
1 szt.
1 szt.
0,5
0,1
1,4
115,0
1,0
0,5
Tabela 7
Przeciętne normy zużycia wody dla robót budowlanych
Lp.
Rodzaj czynności
Jednostka odniesienia Przeciętne normy zużycia wody
(j.o.)
m3/j.o.
1,25
2,50
1
2
1 Płukanie żwiru, piasku, tłucznia
2 Wykonanie betonu plastycznego, gaszenie wapnem
Wykonanie betonu, zaprawy cementowej, wapiennej,
3
muru z kamienia
4 Wykonanie muru z cegieł
3
1 m3
1 m3 betonu 1 t wapna
4
0,75
3,0
1 m3
0,15
1.000 szt.
0,1
Tabela 8
Przeciętne normy zużycia wody do chemicznej ochrony roślin środkami:
a - owadobójczymi; b - grzybobójczymi; c - chwastobójczymi
Lp.
Rodzaj upraw
1
2
1 Drzewa owocowe
- młode
- stare
2 Krzewy jagodowe
3 Kapusta
4 Cebula
5 Pomidory
6 Ogórki
7 Fasola
Groszek zielony, buraki
8
ćwikłowe,
marchew
9 Pozostałe warzywa
10 Rzepak
11 Ziemniaki
12 Buraki
13 Lucerna nasienna
14 Groch
15 Chmiel
16 Zboża
17 Kukurydza
18 Truskawki
19 Len
Środek
chemiczny
x ilość
zabiegów
3
Jednostka
odniesienia
(j.o.)
4
Przeciętne normy zużycia
wody
zapotrzebowania wody m3/j.o. m3/j.o.
łącznie na zabiegi
zabieg
rok
m3/ha rok
5
6
7
ax4
bx8
cx2
ax5
b x 10
cx2
ax4
bx4
cx1
ax3
c x 1,5
ax1
bx2
cx2
bx2
cx1
ax2
bx2
cx1
ax1
bx2
c x 1,5
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
0,5
0,5
0,3
1,5
1,5
0,5
0,5
0,5
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,6
0,3
0,3
0,6
0,3
0,3
0,6
0,3
2,0
4,0
0,6
7,5
15,0
1,0
2,0
2,0
0,3
0,9
0,45
0,3
0,9
0,6
1,2
0,3
0,6
1,2
0,3
0,3
1,2
0,45
ax2
c x 1,5
ax2
b x 0,5
c x 1,5
ax2
bx1
ax2
bx3
(a+b) x 3
cx1
(a+b) x 3
(a+b) x 2
cx1
ax2
bx6
bx2
cx1
ax1
ax1
bx2
cx1
ax1
cx1
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
0,3
0,3
0,3
0,6
0,3
0,45
0,50
0,45
0,5
0,45
0,45
0,8
0,45
0,4
2,0
2,0
0,4
0,45
0,4
0,4
1,0
0,4
0,4
0,4
0,6
0,45
0,6
0,3
0,45
0,9
0,5
0,9
1,5
1,35
0,45
2,4
0,9
0,4
4,0
12,0
0,8
0,45
0,4
0,4
2,0
0,4
0,4
0,4
Przeciętne normy
6,6
23,5
4,3
1,35
1,8
1,5
2,1
1,95
1,05
1,35
1,4
2,4
1,8
2,4
1,3
16,0
1,25
0,4
2,8
0,8
Tytoń
odkażanie ziemi
pod rozsadę
Mycie i płukanie sprzętu
21
ochrony roślin
20
ax2
bx1
ha
ha
0,4
1,6
1 zabieg
0,8
1,6
0,8
1,6
1/2 pojemności zbiornika opryskiwacza
Tabela 9
Przeciętne normy zużycia wody dla obiektów wojskowych - resortów obrony i spraw wewnętrznych
Jednostka
Lp.
Wyszczególnienie obiektu
odniesienia (j.o.)
1
2
Budynki koszarowe, sztabowe, administracyjne,
1
szkoleniowe, gospodarcze z przyborami sanitarnymi:
3
2 Kuchnie i stołówki
kasyna
kluby oficerskie
1 żołnierz w zbiorowym
zakwaterowaniu
1 żołnierz zawodowy lub
pracownik cywilny
1 konsument
1 konsument
1 konsument
3 Mycie pojazdów wojskowych i straży pożarnej
1 pojazd
- z zimną i ciepłą wodą
- z zimną i ciepłą wodą
Przeciętne normy zużycia
wody
m3/j.o. x
3
dm /j.o. x dobę
miesiąc
4
5
200
6,0
50
1,5
140
120
50
1.500/1 pojazd
1 mycie
4,2
3,6
1,5