Załącznik nr 3 do ogólnych warunków ubezpieczenia

Komentarze

Transkrypt

Załącznik nr 3 do ogólnych warunków ubezpieczenia
Załącznik nr 3
do ogólnych warunków ubezpieczenia kosztów leczenia MEDI-CARE
zatwierdzonych uchwałą nr 1/14/07/2015 Zarządu InterRisk Towarzystwa
Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Vienna Insurance Group z dnia 14.07.2015 r.,
(do zamieszczania na początku w/w OWU)
Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1
ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
NUMER JEDNOSTKI
RODZAJ INFORMACJI
REDAKCYJNEJ
WZORCA UMOWY
1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń
§2, §3, §4,
lub wartości wykupu ubezpieczenia
§10,§11,§14,§15, §16,
§17, §18, §19 OWU
Załącznik nr 1- Katalog
Świadczeń Medycznych,
Załącznik nr 2
Ubezpieczenie
świadczeń Assistance §1
2. Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności
§5, §6, §7, §13 ust. 2
zakładu ubezpieczeń uprawniające do odmowy wypłaty
odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia
3. Koszty oraz inne obciążenia potrącane ze składek
Brak
ubezpieczeniowych, z aktywów ubezpieczeniowych
funduszy kapitałowych lub poprzez umorzenie jednostek
uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
4. Wartość wykupu ubezpieczenia w poszczególnych
okresach trwania ochrony ubezpieczeniowej oraz okres,
w którym roszczenie o wypłatę wartości wykupu nie
przysługuje
Nie dotyczy

Podobne dokumenty