zaświadczenie oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły

Komentarze

Transkrypt

zaświadczenie oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły

Dziennik Ustaw
– 23 – Poz. 2284
Załącznik nr 2
WZÓR
WZÓR
v.p
l
Załącznik nr 2
ZAŚWIADCZENIE/OŚWIADCZENIE *) O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY
Zaświadczam/oświadczam*), że .........................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)
uczęszcza w roku szkolnym................./.............do szkoły
............................................................................................................................................................
.go
............................................................................................................................................................
(nazwa i adres szkoły)
Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia**).
....................................
(miejscowość, data)
...................................................................................................
(podpis osoby wystawiającej zaświadczenie/
*)
w.
rcl
ubiegającej się składającej oświadczenie )
*)
Niepotrzebne skreślić.
Dotyczy wyłącznie oświadczenia.
ww
**)

Podobne dokumenty