instrukcja montażu komina cj blok skc-t - Kom

Komentarze

Transkrypt

instrukcja montażu komina cj blok skc-t - Kom
LEGENDA
INSTRUKCJA MONTAŻU KOMINA CJ BLOK SKC-T
Budowa komina odbywa się w 3 etapach.
ETAP I - Wykonanie cokołu, montaż trójnika wyczystki i trójnika spalin w obudowach zewnętrznych pustaka kominowego;
ETAP II – Montaż rur prostych w zależności od wysokości komina w obudowach zewnętrznych pustaka kominowego;
ETAP III - Montaż zakończenia komina.
ETAP I
1. Na wcześniej wykonanym fundamencie przygotowujemy cokół wykonany z pustaka kominowego (PK) lub pustaka
kominowo-wentylacyjnego (PKW), w którego wklejamy gotowy wkład cokołowy (WKC). Pomiędzy cokołem a fundamentem należy użyć izolację przeciwwilgociową.
2. Na przygotowany cokół przyklejamy kitem do rur ceramicznych VELBAKIT P podstawę do KJZ (PKJZ). Podstawę
do KJZ (PKJZ) należy wyśrodkować i wypoziomować.
Przez cały proces budowy komina należy kontrolować zarówno poziome, jak i pionowe ustawiania obudowy zewnętrznej komina i przewodu spalinowego.
3. W pierwszym pustaku kominowym (PK) należy wyciąć
otwór dopasowany do wymiaru drzwiczek wyczystkowych
(DR-K), a następnie połączyć go z cokołem zaprawą murarską Optiroc.
4. Do kształtki dolnej (KJZ) dokręcamy syfon kondensatu
TURBO (SYFT) i tak przygotowany komplet umiejscawiamy na
podstawie do KJZ (PKJZ) łącząc go kitem VELBAKIT P. Obie
powierzchnie, tj. powierzchnię dolną kształtki dolnej KJZ i powierzchnię górną podstawy do KJZ (PKJZ), nawilżamy gąbką
przed nałożeniem kitu. Kształtkę KJZ wylotem kondensatu
należy skierować w kierunku drzwiczek wyczystkowych.
5. W drugim pustaku kominowym (PK) przed nałożeniem wycinamy otwór dopasowany do wymiaru drzwiczek wyczystkowych TURBO (DRW-T) i łączymy z pierwszym pustakiem zaprawą murarską Optiroc. Łączenie należy wykonać starannie, aby
zapobiec wypływowi nadmiaru zaprawy do kanału powietrznego. Tę zasadę stosujemy przez cały proces montażu komina.
6. Powierzchnię pióra trójnika wyczystki (KC/KS) nawilżamy gąbką i na zwilżoną powierzchnię nakładamy kit VELBAKIT P, a następnie piórem łączymy z wpustem KJZ. Patrz rys.
A. Trójnik wyczystki (KC/KS) ustawiamy wylotem do wyciętego otworu w pustaku.
7. Na drugi pustak kominowy (PK) nakładamy trzeci pustak
kominowy (PK), łącząc go zaprawą murarską Optiroc.
8. Pierwszą opaskę dystansową (OPD) montujemy w trzecim pustaku kominowym (PK), nakładając ją na trójnik wyczystki (KC/KS).
UWAGA! Wlot przyłączenia kotła do trójnika spalin (KC/
KS) można dopasować poprzez zastosowanie dodatkowych
rur prostych (KZ) i pustaków kominowych (PK) pomiędzy
trójnikiem wyczystki a trójnikiem spalin i zastosowaniem dodatkowych opasek, minimum 1 opaska dystansowa (OPD) na
1 metr bieżący rury prostej (KZ).
9. Na trzeci pustak kominowy (PK) nakładamy czwarty
pustak kominowy (PK) z wyciętym wcześniej otworem pod
trójnik spalin (KC/KS), łącząc go zaprawą murarską Optiroc.
10. W tak przygotowany moduł osadzamy trójnik spalin (KC/
KS) wylotem do wyciętego otworu pustaka kominowego
(PK). Przed osadzeniem trójnika wyczystki (KC/KS) i trójnika spalin (KC/KS) wpust trójnika wyczystki (KC/KS) i pióro
trójnika spalin (KC/KS) zwilżamy gąbką. Na wpust trójnika
wyczystki (KC/KS) nakładamy kit do rur ceramicznych VELBAKIT P, a następnie trójnik spalin (KC/KS) łączymy z trójnikiem wyczystki (KC/KS). Nadmiar kitu od strony wewnętrznej i zewnętrznej należy usunąć wilgotną gąbką i wygładzić.
Tę zasadę stosujemy przez cały proces montażu komina.
UWAGA! Zawsze wpust musi być górą kształtki ceramicznej jako element dolny B, a pióro dołem kształtki ceramicznej, jako element górny A. Patrz rys. A.
11. Zakończeniem etapu pierwszego jest zamontowanie drugiej opaski dystansowej (OPD) w czwartym pustaku kominowym (PK) nakładając ją na trójnik spalin (KC/KS).
12.Po zakończeniu pierwszego etapu budowy komina pamiętamy o zainstalowaniu:
a. dekla z uszczelką (DEK), uszczelki kwasoodpornej (USC)
zgodnie z rysunkiem montażu,
b. drzwiczek do odprowadzania kondensatu (DR-K)
i drzwiczek wyczystkowych Turbo (DRW-T) w miejsca
wyciętych otworów w pustakach,
c. osłony z otworem (OSO) po wcześniejszym nałożeniu na
nią wzdłuż jej wszystkich boków masy uszczelniającej.
Osłona powinna być przykręcona do pustaka na wycięty
otwór i wycentrowana z otworem trójnika spalin (KC/
KS). Szczelność zainstalowanej osłony gwarantuje prawidłowe działanie systemu kominowego SKC-T.
W/w. czynności można wykonać po wybudowaniu komina.
ETAP II
Rozpoczynamy od przygotowania rur prostych (KZ), pustaków kominowych (PK) i opasek dystansowych (OPD) w zależności od wysokości komina określonego w dokumentacji
projektowej. Na 1 mb. komina przypada: 4 pustaki kominowe
(PK), 3 rury proste (KZ) oraz 1 opaska dystansowa (OPD).
Opaskę dystansową należy montować na trzeciej rurze (KZ),
powtarzając tą czynność co 1 mb.
13. Montaż komina kontynuujemy łączeniem:
a. pustaka kominowego (PK ) z ostatnim pustakiem kominowym (PK) kończącym etap pierwszy zaprawą murarską;
b. rury prostej (KZ) kitem VELBAKIT P z trójnikiem spalin
(KC/KS) kończącym etap pierwszy;
c. rury prostej (KZ) kitem VELBAKIT P z rurą prostą (KZ)
i powielamy tę czynność do wymaganej wysokości komina zachowując zasady:
–– nawilżania gąbką rur ceramicznych;
–– zawsze wpust musi być górą kształtki ceramicznej
jako element dolny B, a pióro dołem kształtki ceramicznej jako element górny A. Patrz rys. A;
–– łączenie pustaków należy wykonać starannie, aby
zapobiec wypływowi nadmiaru zaprawy do kanału
powietrznego;
–– nadmiar kitu od strony wewnętrznej i zewnętrznej
należy usunąć wilgotną gąbką i wygładzić;
–– należy kontrolować zarówno poziome jak i pionowe
ustawienie obudowy zewnętrznej komina i przewodu
spalinowego.
Zalecenie
Przy przejściu przez płytę stropową i konstrukcję dachu wymagane jest zachowanie wolnej przestrzeni w obrębie obudowy zewnętrznej komina minimum 20 mm. Wolną przestrzeń
należy wypełnić izolacją ognioodporną. Patrz rys. B.
Wymagane jest zastosowanie prętów zbrojeniowych w otworach pustaka. W drugim pustaku, po przejściu przez ostatnią
płytę stropową, wypełniamy otwory w narożach pustaka kominowego (PK) gęstą zaprawą murarską Optiroc. Wypełnione otwory posłużą później do oparcia prętów zbrojeniowych.
Przy murowaniu kolejnych pustaków należy zwrócić uwagę,
aby otwory pod pręty zbrojeniowe były drożne do wymaganej
wysokości komina. Otwory te posłużą nam na wprowadzenie
prętów zbrojeniowych i zalaniu ich zaprawą cementową (wymagana klasa zaprawy nie mniejsza aniżeli M15) o konsystencji pozwalającej przeniknąć jej przez całą długość otworów.
14. Po wybudowaniu komina do wymaganej wysokości ostatnią
rurę ceramiczną (KZ) docinamy od strony wpustu w zależności
od zastosowanego zakończenia komina. Patrz rys. C1, C2.
15. Po docięciu rury prostej (KZ) nakładamy opaskę centrującą (OPC) tak, aby znajdowała się ona w górnej części
ostatniego pustaka kominowego (PK).
ETAP III
16. Jest zakończeniem budowy całości komina. W zależności od zastosowanego zakończenia (patrz rys. C), stosujemy
odpowiedni sposób montażu:
a. Z płytą kominową metalową (PKM), rys. C1.
Na ostatniego pustaka kominowego (PK) nakładamy
masę klejowo-uszczelniającą, a następnie przykręcamy
płytę metalową (PKM). Na krawędź ostatniej rury prostej (KZ) nakładamy masę uszczelniającą i osadzamy na
niej kołnierz metalowy zewnętrzny (KMZ), do którego
mocujemy daszek metalowy (AHM).
b. Z płytą kominową betonową (PKB), rys. C2.
Na ostatniego pustaka (PK) nakładamy zaprawę murarską Optiroc i łączymy z płytą kominową betonową
(PKB). Na krawędź ostatniej rury prostej (KZ) nakładamy masę uszczelniającą i osadzamy na niej kołnierz metalowy zewnętrzny (KMZ), do którego mocujemy daszek
metalowy (AHM).
pustak
kominowy PK
wkład cokołu
WKC
16b
rura KC/KS
trójnik
wyczystki,
trójnik spalin
kształtka
dolna do
odprowadzania
skroplin KJZ
15
podstawa do
KJZ
PKJZ
uszczelka
kwasoodporna
USC
etap 3
dekiel DEK
syfon
kondensatu
TURBO SYFT
opaska
dystansowa
OPD
opaska
centrująca
OPC
drzwiczki
wyczystkowe
TURBO DRW-T
13
etap 2
drzwiczki wyczystkowe
do odprowadzania kondensatu
DR-K
11
10
osłona
z otworem OSO
9
12a
12c
kołnierz
metalowy
zewnętrzny
KMZ
8
daszek
metalowy
DAHM
7
5
12a
12b
6
4
3
kit do rur
ceramicznych
VELBAKIT P
12b
2
1
płyta
kominowa
betonowa
PKB 1020
CJ BLOK®
zaprawa
murarska
Optiroc
ZMO
masa klejowo-uszczelniająca
SIL
gąbka,
naczynie
z wodą
rękawice
ochronne
z biurem obsługi klienta pod nr 17 851 82 20.
etap 1
Rys. B
rura prosta
TURBO KZ
14
W przypadku jakichkolwiek pytań lub niejasności prosimy o kontakt
Rys. A
pustak kominowy
wentylacyjny
PKW
poziomica
Rys. C
C1
C2
nakładanie
zaprawy
murarskiej
grubość zaprawy
wynosi 2-4 mm
nakładanie kitu
ognioodpornego
na rury
ceramiczne
2
2
obróbkę rur
ceramicznych
i pustaków
wykonuje się za
pomocą szlifierki
kątowej do
kamienia

Podobne dokumenty