Wzór nr 9

Komentarze

Transkrypt

Wzór nr 9
Wzór nr 9
…………………………………
……………………………………
imię i nazwisko kandydata pełnoletniego
miejscowość, data
…………………………………………
adres zamieszkania kandydata pełnoletniego
…………………………………………
OŚWIADCZENIE
iż kandydat jest na wyłącznym utrzymaniu rodziców,
z których tylko jeden rodzic pracuje zawodowo
(kandydat pełnoletni)
Ja, niżej podpisany/a ………………………………………………………………….
imię i nazwisko
oświadczam, iż jestem na wyłącznym utrzymaniu rodziców, z których tylko jeden rodzic
pracuje zawodowo.
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
………………………………………….
podpis kandydata pełnoletniego

Podobne dokumenty