MIASTA KAMIENNA GORA

Komentarze

Transkrypt

MIASTA KAMIENNA GORA
SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDZETU
MIASTA KAMIENNA GORA
ZA ROK 2OO8
KAMIENNA G6RA
Kamienna Gora, I 8 marca 2009 r.
Zarz4dzenie nr 52108
Burmistrza Miasta Kamienna G6ra
z dnia 18 marca 2009 roku
w sDrawie Drzyiecia sDrawozdania z wykonania
budZetu miasta Kamienna G6ra za 2008 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pl1 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzedzie
gninnlm ( teks jednolity Dz. U.Nr l42,poz.759l z 2O0l tok\t ze zril. ), att. 199 ust. 1,2,3
usta\4y z dnia 30 czerwca o finansach publicmych (Dz. U. Nr 249 22005 toku.ze zm.)
Zavqdzam, co [email protected]
s1.
i
i
przedkladam Radzie Miejskiej w Kamiennej G6rze Regionalnej Izbie
Obrachunkowej we Wroclawiu sprawozdanie z raykonania budZetu miasta Kamienna G6ra za
rck bud2etowy 2008 stanowi4ce zal{cznik do niniejszego zau4dzenta.
Przyjmujq
s2.
Zwzqdzente i sprawozdanie podlegajq ogloszeniu na tablicy ogloszeri UrzQdu Miasta oraz
opublikowaniu w Wojew6dzkim Dziermiku Urz€dow),m
$3.
Zwzqdzente wctndzi z dniem podpisania.
Ei'!J F{
11,;:-r'r,'
s'l]F-z
ia:iill
aiN9,r
Za14cznik
do Zarzqdzenia Nr 52109
Bumistrza Miasta
z dnia I 8 marca 2009 roku
SPRAWOZDANIE Z W\'KONANIA BUDZETU
MIASTA KAMIENNA G6RA ZA
ert
2OO8
ROK
publicnych Burmistrz Miasta Kamienna
G6ra przedklada Rarlzie Miejskiej Kamienna G6ra i przesyla Regioralnej lzbie
Zgodllie z
199 ustawy o finsnsach
Obrachunkowej roczne sprawozdanie z wykonania budZetu miasta Kamietrna G6rai
_
I.
Dane oe6lne dotvczace olanu dochod6w i wvdatkdw budietu miasta Kamienna G6ra
'l!'[email protected]
Budzet miasta Kamiema G6ra na 2008 rok uchwalony zostal uchwal4 Rady Miejskiej
ru XDV133/08 z dnia 20 lutego 2008 r. w og6lnej kwocie:
.
o
dochod6w
Po stronie wydatk6w
Po stronie
47
46128lzl
53 233 288
zl
Ustalono:
.
.
.
_-
Deflc,,t bud2€tu w wysokoSci 5712007 zl
Przychody budzetu w wysokosci: 8 990 000 zl
Rozchody budzetu w wysokoSci: 3217 993z,1
W toku realizacji budretu platr na 2008 rok ulegl znianie i na dziei 31.12.2008 roku
wyDosil:
o
.
.
r
dochod6w
48651712,1421
$ydatk6w
56 099 485,1421
Deficlt budzetu
7 447 773,00 zl
Przychody budzetu
l0 665 766,00 d
w tym:
- z tytulu lvedytdw i poit)czek: 9 759 000, 00 zl
Po stronie
Po stronie
- wolnych Srodk6w z lat
ubieglych:
o Rozchodybud2etu
906 766,00 zl
3211993,0021
Wedlug uchwalonego uchwale Rady Miejskiej budi€tu miasta na 2008 rok plan
dochod6w w),nosil: 47 461 281 z), w tym].
- na finansowanie wlasnych zadan samorz{dowych: 41 536 178 z)
- na finansowanie zadaf
5 923 103 zJ
- na finansowanie zadan rcalizowanych
na podstawie zawartych
2 000
deconych:
porozumief:
d
Dochody
na
finansowanie
podstaworych ir6del:
1.
zadai wlasnych zaplanowane zostaly z
Dochod6w wlasnych podlegajacych pzekazaniu
piQciu
do
budzetu miasta
planu
dochod6w na finansowanie
38% og6lrlego
18 021 897 zl,lj.
samorz4dowych zadai wlasnych.
Udzial'w w dochodach budzetu parlstwa z tyulu podatku dochodowego w
wysokodci 8 923 373 zl rynosz4cej 21. 7o planowanej wielkodci ww. gntpy
w wysokoSci
2.
dochod6w
Subwencji og6lnej z budzetu pafstwa w l4cznej kwocie 9 857 404 zl stanowi4cej
24 7o og6lu planowanych dochod6w.
Dotacji na finansowanie zadari wlasnych w wysokosci | 428 690 zltj.3 Vo
3.
4.
og6lnego planu dochod6w.
5,
Pozyskanych 6rcdk6w na dofrnarsowanie wlasnych zadari inwestycyjnych w
kwocie 3 304 814 zl tj. 8%o plaru dochod6w.
W wlniku dokonanych w analizowan)ryn okesie sprawozdawcrym zniwr og6lny plan
dochod6w budzetu miasta zwiekszony zostal o kwot9 1 190 431,14 zl w z.'.tqzk! z
nastqpuj4cymi zmianami wprowadzonyrni do budzetu;
1.
Zwigkszono plan dochod6w z tytulu:
.
o
o
.
r
2.
Przyananych Srodk6w na rcaJizltrie zada^ na podstawi€ zawartych porczumief
o kwote 15 000 zI
Pozyskania dodatkouych Srodk6w na realizacjq zadai wlasnych o kwotQ
1 063 368 zI
ZwiQkszenia czQ6ci oSwiatowej subwencji og6lnej w uysoko3ci 273 380 zl
368 zl
ZwiQkszenie z tltulu uzupelnienia subwencji og6lnej w wysokoici
Przyzranych dotacji rozwojowych w kwocie 188 478,16 zl
ll
Zmniejszono plan dochod6w z tytulu:
o
r
Zmniejszenia przyznnych gninie dotacji na realizaciE zadan zleconych o
kwotE349 795,02 zl
Zmniejszenia prqmonej grninie czEsci subwencji r6wnowai4cej o kwotQ
ll
368 zl
Po wprowadzeniu powyZsrych zmian plan dochod6w na koniec omawianego
okresu sprawozdalvczego ustalony zostal \r poziomie 48 651 712,14 zL
W
toku re&lizacji budietu og6lny pl&n wydatk6w zwiQkszony zostal
og6lem o kwote 2 866
l.
197 ,14
zl, z eegol
Zmniejszono plan rrydatk6w z gtulu zmniejszenia przlznnych gminie dotacji na
realizacjg zadaA zleconych og6lem o kwote 349 795,U zl, w qml
- zmniejszono pla|r wyd&tk6w na zadaniat
.
Swiadczenia
rodzime
495 900 z1
o
r
.
wyborc6w
Aktualizacjq rejestru
Skladki na ubezpieczenie zdrowotne
oplacane od podopiecaych
Zasilki i pomoc vr'
MOPS
natuze
430 zl
l0 000 zl
1000021
- zwiekszono platr wydatk6w na zadrDia:
Realizacjq Programu Romskiego 160315z,1
Zwrot podatku
6219,98',1
r
.
akcyzowego
Zwigkszono plan wydatk6w z IyiJfu prryznanych gminie dotacji na realizacje
I 063 368 zl, w t],rn:
zadan wlasnych og6lem o kwota
- zmniejszono plan nadatkriw na zadaoia:
. Zasilkiipomocwnaturze
- zwiqkszono plan wydatk6w na zadania:
Pomoc matedalna dla uczni6w
.
.
r
.
.
o
.
39'1 000 z)
429 412 zl
21 550 zl
Monitoring wizyjny w szkolach
'700 000 zl
Usuwanie skutk6w klEsk zyradolowych
NaukaiQzykaangielskiego
23 030 d
w szkolach podstawowych
Doflnansowanie koszt6wprzygotowania
zawodowego mlodocianych pracownik6w 184 376 zl
Dodatki dla pracownik6w socjalnych 3200021
Pomoc paistwa w zakresie dozywiania 70000z,t
Zwigkszono plan wydatk6w na zadania realizowane na podstawie zawadych
porozumiei o kwotQ l5 000 zl, na rcalizacjQ ,,Programu Romskiego"
4. Zwiekszono plar z tltulu przynranych dotacji rozwojowych o L:wotQ
188 478,16 zl tarcalizacjq progamu ,,Kapital ludzki"
Z tJtulu zwipkszenia czQSci oSwiatowej subwencji og6lnej w wysokoSci 273 380 zl
zwipkszono wydatki na oSwiatq.
6, Zwipks. zono plan wydatk6w o kwot€ 769 000 zl z r1,tub zaci4gniarej pozyczki w
WIOSiGW z przeznaczeniem na zadania o3wiatowe.
7. Z t14ulu rozdysponowania woilrych Srodk6w z lat ubieglych zwigkszono plan o
kwotg 906 766 zl z puennczeniem na zadania o6wiatowe.
W
z
wprowadzeniem do budzetu w omawianym okresie
sprawozdawczym kwoty 769 000 z tltdu zaci4gniQtej pozyczki w WFOSiGW onz
kwoty 906 766 zt z tytrJJtt wolnych Srodk6w z lat ubiegtych plan przychod6w
zwiqkszony zostal do kwoty l0 665 766 zl, natomiast planowany defic)'t budzetowy
ustalony zostal w wysokoici|.7 447 773 zl
zwiqzLu
4
Il. Wvkonanie
dochoddw budrietu miasta
Dochody budzetu miasta Kamienna G6ra w 2008 roku zostaly zrealizowane w l4cznej
wysoko5ci 46 763 472p8 zl na planowan4 wielko3d 48 651712,14 zl,
96 V., co
ptzedstafra zalqcmik nr I i 3 do niniejszego sprawozdania. StnrkturQ wykonania dochod6w
wg Zr6del przedsiawia zal4cznik nr 2 do nin. sprawozdania.
tj.
Struktura procentowa wykonania dochoddw wg trddel
za 2008
rok
Plan i wykonanie dochod6w wg ir6del za 2008 rok
Wykonanie dochod6w wg ir6del w stosunku do planu w 2008
roKu
12 000 000,00
10 000 000,00
I
000 000,00
6 000 000,00
4 000 000,00
2 000 000.00
0,00
{l
i\i
lr
I
I
.jl|
+ffi
'*$*:+ff
Dyn.mika w!rcstu dochod6w Gmlny illeiskiei
Kahionna G6|aw latach 2001-2008
50 000 000
45 000 000
40 000 000
35 [email protected] 0oo
30 000 000
25 000 000
20 000 000
15 000 000
10 000
5
[email protected]
0m 000
0
Najwipksz4 grupg w realizacji dochod6w budzetu miasta za 2008 rok stanowily
dochody z tytulu naleinej gmini€ subwencji ogdlnej przlaanej z budzetu paistwa (d2.758)
10 130 784 zl emi
100 % nale2noici.
Dyminika reatiz|cji dochod6w
z
tytulu przyznanych gninie subwencii
w latach 2004-2008
KolejDa dura grupg dochod6w shnowily dochody z tltulu podatk6w i oplat. Na
tJ 103% zsloitn'nego
planowan4 kw tQ 7 412 lOa zl realizacja wynosla 16254n23
4
pranu.
w
ti. w
od nieruchomoSci zrealizowary zostal
103yo
lvocie
zl n& projektow&rQ wielko3d 5 661 885 d. Realizacja \,rytyw6w z togo tltulu
w 2007 roku byla nizsza o kwotQ 150 527 zl. Skutki obnii:enia g6mych stawek podatku od
nieruchomoici obliczone za okrcs spawozdawczy wyniosty 1086303,82 zl. Skutki
udzielonych uchralq Rady Miejskiej ulg i zwolnieri obliczone za okres sprawozdawczy (bez
ulg i zwohiei ustawoqyah) wyniosly w zalcesie podatku od nieruchomosci 36 486,36 zl,
skutki decy4ji rydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa
zamknqly sig kwot4 377 745,50 zl, a€J;o'ffiast ulgi i zwolnienia u&ielone w postaci rorozenia
na laty i odroczenia terminu platnosci 178 710 zl
Podatek
5 812 658,11
Podatek
od
6rorlk6w transportowych. Realizacja wyniosla 102% planu tj.
371 080,85 zl na planowan{wielko3d 364 000 zl. ZalegloSci w tej gnrpie dochod6w wyniosly
tacznre )u / I )-tu zr
Pouyzej planu w tej gupie zrealizowane zostaly 16 niez Wtrywy z ryhlu:
o Porlatku od czynnosci clyilnoprawnych - wykonano w 114 % zalo2onej do
realizacji wielkoici - s4 to dochody podobnie jak w pr4padku rqzej
omawianej grypy nieporownywalne i nieprzewidl'walne w stosunku do
wskaznika upllrru czasu. W 2007 roku wykonanie rpiywdw z tego tj.tutu
wynioslo 280 653 d.
. Wpbry6w z oplet za wydane zezrvolenia na sprzedari napoj6w
alkoholowych wykonano w I l0% zalozonej wielkoSci
o Podaftu rolnego - \49 y6 zdoaorcgo plal:.t)
r Poda&u le5nego - 133 yo zalozonego plalu
o Po<latku od spadk6w i darowian - 101% zalo2on€go planu
. Oplaty targowej - 1 13 % zalozonego planu
W gupie doahod6w z tl4ulu podatk6w
zostaly wplywy z nastQltujAcych t tul6w:
i
oplat poniirj zalo2otego planu zrealizowane
Podatku od dzi&lahosci gospodarczei osob oplacajqcych w formie karty podatkowej
wkwocie 16 429,2121tj. 82% planowanej wielkoSci.
Wykonanie tej grupy dochod6w w roku 2007 wynioslo 19 320 zl, w roku 2006 w)'nioslo
19 568 zl, w 2005 roku 32147 z). tJtruwuiqca sig w ostatrich latach tendencja spadkowa w
zakesie dochod6w z tego tytulujest w)'ttikiem '
- niewielkiego wzrostu rocznych stawek kafy podatkowej
- zrfffejszaj4cej sie liczby podmiot6w korzystajQcych z tej formy opodatkowania
- wzrostu liazby podatnik6w zawieszajqpych lub likwidujqpych dzialalnodd
Zaleglosci w tej gupie dochod6w wyniosly 3 6 643,62 il
Zestawienie liczbowe podmiot6w dzialajqcych i otwieraj4cych dzislalnosd
na terenie Gminy Kamienna G6ra w okrerie
Podmioty otwierajqce
dzialalnoSc
Podmioty zamykajqce
dzialalnoSa
2006
2007
2008
142
145
r4l
132
122
ll9
l0
Oplaty skarbowej.- dochody zrealizowane zostaly w 929o zaloz,onego planu tj, w
kwocie 481762,44 zl na planowanq wielko3i 642 000 zl - s4 to dochody niepor6wn,'\ralne i
nieprzewidy'vialne do wskaZnika uplywu czasu. W 2007 rcku wyniosly 445 553 zt, w 2006
rcku dochody te wyniosly 525 576 d,n^ntnlast w 2005 roku - 484 031 zl.
Kolejn{ duZA grup€ dochod6w stanowily wplywy z tytulu udzial6w gminy w
podatkach stanowi{cych doch6d budZetu psfstwa. W 2008 roku r?tyrdy te wyniosty
9 832 195,04 zl, co stanowilo 110yo zalozonej do realizacji wielkosci. W 2007 rcku
l'dywy
te wyniosly 17'77 528 zl. Realizacja dochod6w z tytulu u&ial6w w podatku dochodowlm
odbywa siE odpowiednio do qi)'w6w z podatku dochodowego w kraju i wskaZnika
partyclpacji gminy w nale2nych udziale w podatku dochodowym.
Na planowsnq Lwott 10 238 500 zl osiqgniete dochody z maj4tku
d ti. 739lo, w tln( w por6wn&niu do lat 2006 i 2007):
piny
wyniosly
7 461 37S,SS
Wykonanie
2007 rok
Dochodv z dzierzaw
R6zne oplaty
u2vtkowanie
-
R62ne dochodv
Wykonanie
2008 rok
3 652 282
3 553 413
2 383 426.25
0
11 915
29 730.68
781 872
2701752
4 545 673.26
t 309
132 692.86
471 474
369 852.50
Wplywy z tytutu
Drzeksztalcenia (...)
Wplywy ze spzedazy
mienia komunalnego,
grunt6w i u2ytk6w rolnych
Wplaty z Mulu odplatnego
nabvcia orawa wlasnosci)
wd
1
wieczyste
86 618
10
Planowane w 2008 roku dochody ze sprzedariy mienia komunalnego nyniosly
5 560 000 zl, natomiast rrTkonanie 4 545 673p,6 zl, co stanowilo 827.. Sprzedaz mienia
komunalnego w 2008 rohr przedstawiala sip nastQpuj{co:
Mieszkania
- 266 szt.
263 mieszkania dla najemc6w
3 mieszkania sprzedane w drcdze przetargu
Lokale uz',tkowe
Budynki
-
12
sa
-2szt
-
-
Dzialki:
W drodze pEetargu
-
-
|
-
-
zl
239 300,00 zl
1 055 430,00
431 862,00
z1
181 750,00
zl
14 szt.
ul. M. Fomalskiej 510 m2
ul. Cegielniaaa 917 rrl
ul. Cegielniana 1375 m'^
ul. Cegielniana ll02m2
ul. Cegielniana ll25 m"
ul. Jasna
l2O7 m2
ul. Storczykowa - 3236 m2
ul. Sportowa 23 mr
ul. Sportowa 23 m'.
ul. R6zana 820 m'
ul. R62ana 1035 m2
ul, Ptasia
197 m2
ul. Cegielniana 729 nl
ul. Cegiehiana 995 m"
25 084,43
l1 114,04
38 100,41
15 526,00
14'164,',10
40 718,03
30 300,00
4 667,50
3 661,00
24 850,00
57 700,00
8 000,00
20 219,00
33 100,00
zl
zl
zl
zl
zl
zl
zl
zl
zl
z,
z]
zl
d
zl
W drodze rokowafl - I nieruchomoSd skladajqca sip z 3 dzialek:
ul. Walbrzyska 9627 m2
I 010 000,00 zl
Na poprawf zagospodarorrtria
Plac Browarowy
- 92m'
d.. Fabryczna 79 tl ul- Mostowa 306 m2
ul. Walbrzyska 737 m2
Zamiary - 4 szt.
ul. P. Sciegiennego 82 t*
ul. Le3na
82 n?
1745 m2
ul. R62ana
ul. Jasna
98 m2
-
4 szt.
z]
3 182,51 zl
9 2'71,80 zl
540,98 zl
12 622,95
(ze Starcstwem
lrnowartosi)
617,00 z!
-
16
4 833,40 zl
( zatialJ.a z osoba fizyczn4-r6wnowartosi )
Bezprzelalgltr-4sil.
Dla GDDKiA 353 m"
na rzecz tsnergllrro l)lz m- .
ul. Walbrzyska 2812m'
^
ul.Boh.Getta 56 m'
54,00 zl
91 023,00 z)
5
7
800,00
zl
cel sakralny
2 463 z1(nanecz ZakJadu Gazowniczego)
Pozostale w?iywy dotyczyly wplat ntalnych oraz nieruchomo$ci wylicltowanych na
koniec 2007 roku, za kt6re wplaty nast4pily w 2008 roku.
Kilka przeznaczonych do sprzeda:ry nieruchomoSci we znalaz)o nabywc6w mimo
oglaszanych przetarg6w z braku chgtnych. Ponadto zawieszono wykup kilku lokali
u2fkowych ze wzglEdu na zawilo6ci formalno-prawne.
II. Wvkonani€ wvdatkiw budrietu miasta
Ogr6lem plan nydatk6w po zmianach wprowadzonych
56 099 485'14 zl' z czegot
o
.
plan rydatk6w
plan rrTdatk6w
biei,4cych
majqtkowych
w
2008 roku nyni6sl
43 553 304,14 zl
12 546181,00 zl
Natomiast wykonanie 50 609 120,50 tj. 907o zaplanowanej po zmianach wielkoici do
realizacji, co przedstawia zalqczlik N 4 i 5 do niniejszego sprawozdania, w tym:
1. Wyatk6w na finansowanie
tj.
2.
zadan wlasnych zrealizowano
787o zaplanowanej wielkosci, z czego:
w kwocie
45 053 996,71 zl,
Wydatk6w na finansowanie zadari zleconych w kwocie 5 541 951,59 zl tj.99V" plam, z
czegoa
r zadarl inwestycyjnych
. zadaf'biez+aych
11716,00 zl
5 530 235,59 zl
3. wydatk6w rra zadania realizowane
na podstawie zawartych porozumi€f w wysokoSci
13 172,20 zl stanowiAcej 78 7o zaplanowanej do realizacji wielko3ci.
-
Bior4c pod uwagq wystepujqte w ci4gu roku budzetowego 2008 trudnodci w realizacji
dochod6w wlasnych niepelne vlykonanie rocznego planu dochod6w, to sfinansowanie
rocalego planu wydatk6w w zakresie bie2ryych zadart wlasnych uksaaltowalo siq
po4tlw,nie w odniesieniu do wydatk6w planowanych po zmianach ( 90 %).
Prawie wszystkie wydatki dotyczece biei4cego stalego utrz),rnania jednostek i
zaklad6w budr2etowych zostab sfnansowane w ganicaah 90o/o -100% planu rocmego.
Pewne ograniczenia z uwagi na brak Srodk6w finansowych poczyniono w odniesieniu do
zadari finansowanych doraZnie
Wykozystane Srodki budzetowe przezr'aczor:le na finansowanie wlasnych zadari
biezecych dotyczyly realizacji zadan nastgpuj4cych resort6w:
1.
O5wiata i sTchowanie w l'ysoko3ci 13 466 891,91 zl, co stanowilo 987o
zaplanowanej do realizacji w ramach biei4cych zadan wlasnych wielkodci.
Wydatki biezqce wykonane na zadaniach oswiatowych
subwencjonowanych \ryniosly l4cznie: 9 893 389,10 zl, z czego:
- Szkoly Podstawowe
5 580 779,78 zN
4 262 560,19 zl
- Gimnazja
- Doksaalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 50 049.13 z]
W 2008 roku realizowane zadania w zakresie o3wiaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki
nychowawczej obejmowaly:
a) szkoly podstawowe (SP Nr l, SP Nr 2),
b) ginnazja (G Nr l, G Nr 2 i SGEE),
c) gimnazjum dla doroslych,
d) przedszkola ( PP Nr 1, PP Nr 2, PP Nr 3),
e) stol6wka szkolna przy SP Nr I ,
f) Swietlice szkolne przy SP Nr 1 , SP Nr 2 i G Nr 1 ,
g) dowozenie uczni6w do szk6l,
h) doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
i) obstugg Zarzqdu Oddzialu ZNP,
j) obslugE Zarz4du Miejskiego Szkolnego Zwiqzku Sportowego w zakresie organizacji
wspdlzawodnictwa Spoiowego pod nadzorem SZS Dolny Sl4sk,
k) pomoc materiaLq o charakterze socjalnlatr dla lczni6w z terenu Gminy Miejskiej
Kamienna G6r4
l) dofinansowanie pr.rcodawcom koszt6w ksztalcenia zawodowego mlodocianych
Pracolvnik6w,
l) dofinansowanie koszt6w zakupu podrQcznik6w dla dzieci z oddzial6w ,,O" oraz uczni6w
klas I - III szkol podstawowych,
m) pozostal4dzialalnoSi w o5wiacie, w tym m. in.:
- wykonanie instalacji monitodngu wizyjnego zewnQtrznego w SP Nr 2,
- organizacjg wymiany mlodziezy w ramach wsp6lpracy z Wolfenbtittel.
W szkolach podstawowych i gimnazjach uczylo siq w okresie I - VIII - 2.158 uczni6w
w 96 oddzialacl4 a w okresie IX - XII - 2000 uczni6w w 94 oddzialaah. Tendencja spadkowa
liczby uczni6w i oddzial6w trwa od 6 lat i nadal bgdzie miala miejsce. Realizacja zadari
pEebiegala planowo, nie ryst4pily zadne nieprzewidziane wydrznna, kt6re zakl6ciiyby
oryanizacjQ pracy i bie2qc4 gospodarkq finansow{jednostek oSwiatowych.. Uzyskane wyniki
test6w w VI klasach szk6l podstawowych, jak tez egzamin6w w III klasach gimnazj6w byty
a62nicowane w naszych szkolaclL co wskazuje na rdrar4 efektfrnoid nauczania.
W 2008 roku zostaly wprowadzone zmiany organizacyjne szkolach, kt6rc polegaly na
szkolnej SP Nr 1 od Swiedicy,
2. Organizacyjnym oddzieleniu iwietlic szkolnych od szk6l w SP Nr 2 i c Nr 1
Zmiany te zostaly wprowadzone plyruie i nie wl.wolaly zadnych problem6w.
l. Finansouym oddzieleniu stol6wki
Do przedszkoli uczQszczalo og6lem w okrcsie I - VIII 472 dzieci zorganizowanych w
19 oddzialaclq a w ohesie IX - 524 dzieci w 23 oddzialach. Metod4 bezinwestycyjnq
zostaly utwoEone 4 oddziaty, po dwa w PP Nr 2 i w PP Nr 3 dzipki temu, 2e oddzialy ,,O"
dla dzieci z obwodu SP Nr 2 zostaty przeniesione z PP Nr 3 do SP Nr 2. Popmwiono w ten
spos6b wykorzystanie obiekt6w oSwiatowyoh z jednoozesnym zwiqkszeniem liczby dzieci
przyjptyoh do przedszkoli na rok szkolny 200812009, co rozwiqzdo powa2ny prcblem
spoleczny w naszlm mie6cie. Podobnie jak w pr4padku szk6l, praca przebiegala planowo,
spokojnie i bez zakl6cef.
X
Z wadldych wydarze]i nalezy wymieni6:
1. Nadanie Szkole Podstawowej Nr 1 imiq ksiqdza Jana Twardowskiego,
2. Zorganzowaie - po kilkunastu latach przerury - yzez przedszkol4 ZM SZS pzy pomocy
Migdzyszkolnego O6rodka Sportowego Olimpiady Sportowej Przedszkolak6w, w kt6rej
14
raziqty u&ial reprezentacje wszystkich gmp wiekowych ze wszystkich przedszkoli, ich
rodzice oraz nauczycielki,
3. 3O-lecie Przedszkola Publicznego Nr I z Grupami Zlobkoq,rni.
Dzialaho6ci4 w zakresie dowozenia uczni6w do szkol byli objgci uczniowie szk6l
podstawowych, gimnazj6w, uczniowie niepehrosprawni oraz dzieci uczgszczaj4ce do
oddzial6w,,O" mieszkaj4cych na Osiedlu Anton6wka oraz ul. J. Korczaka - ogolem 64
uczni6w.
DzialahoSi w zakesie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli
obejmuje szkolenia tzw. wewn4trzszkolne, zewrQhzne oraz dofinansowanie tzw. czesnego
dla nauczycieli studiujecych, Szczegoly s4 ol<re3lone w przepisach prawa oSwiatowego oraz
corocznego zatz4dzeria Burmisb:za Miasta Kamiennej G6ry. Dzialalnosi ta jest prowadzona
bezpoSrednio przez dlrektorcw poszczeg6lnych p1ac6wek, z kt6rej sporz4dzaj4 sprawozdanie
po zakofczeniu roku budzetowego.
Zroiarty otgurizzcyjne dotycz4ce stol6wki SP Nr 1 om6wione zosta! we
wcze5niejszej czgSci niniejszego sprawozdania. Jest to jedyna na terenie miasta stol6wka
przyszkolna. Przeciptni€ w miesiqcu kozystazr,iQ 230 do 240 tczni6w, w tyrn uczni6w, dla
kt6rych posilki wykupuje MOPS.
Po kilku latach dzialalno3ci Swietlic przyszkohych naleZy stwierdzii, ze s4 one bardzo
wazn)rn elementem w realizacji procesu opiekuiczego i wychowawczego szk6l. Obejmuj4
opiek4 uczni6w, kt6rych rodzice nie s4 w stanie zapewni6 nalezytej opieki ze rzrzglEdu na
pracQ zawodow4 uczni6w dojezdzaj{cych do szkoly a takze uczni6w, kt6rzy moge skorzystac
z pomocy prry E\'/ . odrabianiu lekcji.
Z wainQszycb
zadarl finansowanych
w ramach pozostalej dzialalno6ci oSwiatowej
nalezy wymienii:
l.
Sfinansowanie zakupu nagr6d na konkurs plastycary dla ucani6w szk6l podstawowych
2. Dofinansowanie koszt6w organizacji Tumieju Wiedzy Po2atn\czq dla uczni6w szk6l
podstawowych i gimnazj6w,
3. Dofinarsowanie kosztdw organizacji konkursu muzycanego dla uczni6w szk6l
podstawowych poswiqconego Fryderykowi Chopinowi,
4. Zakup tzw. paszpodu nastolatk4 kt6ry coroczniejest wreczany absolwenlom gimnazj6w.
Obsluga ZO ZNP qynika z przepis6w ustawy o zwiazkach zawodowych
prowadzona przez ksiEgowodC SP Nr 1.
i
technicznie jest
ZM ZSZ orgar,inje wsp6lzawodnictwo sportowe uczni6w szk6l prowadzonych przez Gminq
Miejskq Kamienna G6ra oraz finansuje koszty uczestnictwa naszych uczni6w na wszystkich
szczeblach rozgrywkowycb" tj. szkolny, miejski, rejonowy i wojew6dzki w mmach
kalendatza'rmprez SZS,,Dolny Sle,sk". Obstulgp zadafL prowdA Znsp6l Szkol.
l5
Wykonanie wydatkdw za 2008 rok w dziale 801 w zakresie wlasnych zadai bie2qcych
t&bela
Dzial
3
4
801
80101
2008 rok
%
6r5
6
7
13 657 962 ,00
13466 891,51
98
5 598 291,00
5 580 779,78
99
3020
Wydatd osobowe njezaliczone do lvynagrcdzei
I098,00
I098,00
100
3240
Stypendia dla uczni6w
2 530,00
2 530,00
100
4010
Wynag.odzenia osobowe pracownik6w
3 788 997 00
3 773 979,94
100
4UO
Dodatkowe wynagrcdzenie roczne
267 596,00
267 595,24
100
4110
Skladki na ub€zoieczenia sDoieczne
626 42A,AA
626 419,25
100
4120
Skladki na Fundusz Pracy
100 301,00
'100 300,51
100
4170
Wynagrcdzenia bezosobowe
10 581,00
10 581,00
100
4210
Zakup mate ataw iwyposszenia
79 746,00
79 683,53
100
950,00
44?.46
4230
4240
Zakup lek6w, wyrob6w medycznych i prcdukt6w
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
4260
Zakup en€€ii
4270
Zakup uslug rcmonlowych
42AO
Zakup uslug zdrowotnych
4300
Zakup uslug pozostalych
4350
Zskup uslug dostepu do sieci lntenet
4360
4370
4410
i
24 272,00
100
166 869,00
166 627,43
100
66 717,00
66 7'16 30
100
1737,00
1694,00
98
137 914,00
137 295,40
r00
5
666,00
5 840,36
100
3
506,00
3
412,48
97
Oplala z tytutu zakupu uslug telekomunikacyjnych
ielefonii stacjinamei
9
478,00
9163,06
97
Podrc2e sluzbowe k€iowe
4 016,00
3436,84
E6
271754.04
271754,00
100
Oplaly z
q
ufu zakupu uslug
telekomunikacyjnych
Odpisy na zakladowy tundusz Swiadczei
4570
Odselki od nieieminowych wplal z lytulu
pozoslalych podalkdw i oplat
371 00
370,20
100
4580
Pozosiale odsetki
2U,40
253,14
100
4700
4740
4750
Szkolenia pracownik6w ni€bedacych czlonkami
komusu sluzbv cvwilnei
Zakup male al6w papierniczych do spzel!
drukarskieqo i urzadzei kserooraf cznvch
Zakup akcesoi6w komput€rowych, w iym
Oddzialy przedszkolne w szkolach podstawowych
80103
3020
Wydalki o€obowe niezaliczone do wynagrodzei
4010
Wynagrodzenia osobowe pracownih6w
4110
Skladki na ubezpieczenia sooleczne
4120
Slladki na Fundusz Pracy
4210
Zakup mate al6w iwyposa2enia
4240
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i
4 450,00
4
450,00
100
1443,00
1 440,94
100
,OA
14419,26
100
54 951,00
54 885,64
100
62,00
0,00
0
21 10s,00
21 104,12
r00
3 263,00
3262,66
100
539,00
538,14
100
20 547,OO
20 506,24
100
679,84
100
14 421
3680,00
3
l6
4260
Zakupeneqii
4300
Zakup uslug pozostalych
4440
Odpisy na zaktadowy fundus: Swjadczei
4750
Zakup akcesoriow kompuleowych, w tym
80104
1 800,00
2510
4300
Zakup uslug pozostetch
80110
100
233,00
232,U
100
941,00
1941,00
100
I 821,00
1821,00
100
032,00
3 029 47230
98
3 045 932,00
3 018 000,00
99
7100,00
2 294.46
32
1
Przedsi(ola
Dotacja podmiotowa z budzetu dla zakhdu
800,00
3 053
Gimnazja
1
4337 574,00
4 262 560,19
98
2UO
Ootaqa podmiotowa z budzetu dla niepublicznej
iednostki svstemu oswialv
518 000,00
517 204,00
100
3020
Wydalki osobowe niezaliczone do wynagrodzei
3 860,00
420,78
11
4010
Wynagrcdzenia osobowe pEcownikow
2 524173,00
2 4AO 471,92
98
4040
Dodalkowe wynagrcdzenre roczne
175 952,00
175 951,71
100
4110
Skladki na ubezoi€czenia sDoleczne
403 572.00
402 866,02
i00
4120
Skl6dki na FundLtsz Pracy
64 736,00
a4 674,87
100
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
7 907,00
7 906,50
100
4210
Zakup material6w i wyposazenia
247 452,00
246 392,12
100
4240
Zakup porhocy naukowych, dydaktycznych
ksia26k
10 687,00
1661,89
4260
Zakup ene|gji
76 572,OO
72 706,24
95
4270
zakup uslug remonlowych
7 6'13,00
7 612,80
100
4280
Zakup uslug zdfowolnych
3
055,00
2 841,00
93
4300
Zakup usiug pozoslatch
56 266,00
56 611,81
97
4350
Zahup ustug dostepu do sieo Intemet
2 982,00
2162,13
4360
Oplaty z lytrru zakupu ustug telekomunikacyjnych
3431,00
I
4370
i
Oplata z $nui! zakupu |lstug telekomunikacyjnych
lelefonii slacjinamei
954,76
10 569,00
7 996,62
4410
Podr6z€ sluzbowe k€jow€
7 340,00
4 580,11
.K30
R62ne ophly i skladki
1905,00
1 905,00
'100
182 382,00
182 382,00
100
181,00
181,01
100
4 008,00
1558,04
3S
2 058,00
'l 9€7,46
95
20 863,00
20 551,20
99
Doroz€nie uczni6w do szk6l
33 837,00
32 085,59
95
Zakup uslug pozostatch
33 837,00
32 085,59
95
DoksztaLanie i doskonalenie naucz:ycieli
50 970,00
50049,13
98
2 591,00
2 590,55
100
427,OO
427,00
100
37 770.00
36 848,68
98
4440
4570
4700
4740
4750
80113
4300
80146
Odpisy na zakladowy tundusz Swiadczei
Odsetki od nieteminowych vlplalz ttdulu
Dozostalvch oodatk6w i ootal
Szkolenia pEcownik6w nieb€dEcych czionkamj
komusu stui:bv cvwilnei
Zakup material6w papiemiczych do sptzet!
drukarski€go i ur2qdzei kserograficznych
zekup ak6esori6w komputercwych, w lym
4210
Zakup mate ai6w i wyposazenia
4270
Zatup uslug.emonlowych
4300
Zakup uslug pozostavch
17
4410
Podr6ze sluzbowe krajowe
2 314,00
2 313,77
100
4700
Szkolenia pracownik6w niebedqcych cztonkami
korpusu 9u2by cylvilnei
2 677,00
2 677,32
100
4740
Zakup material6w papiemiczych do sprzqtu
drukarskiego i uzqdzei ksercg.af c.znych
1 522,00
1 522,86
100
4750
Zakup akcesoiow komputercwych, w tym
669,00
3 668,95
100
191797,00
1E5740,00
97
8fi44
Slol6v/ki€Aohe
3
4010
Wynagrodzenia osobowe pracownik6w
88480,00
87 773,04
99
4110
Skladkj na ubezpieczenia sDoleczne
15 560,00
13 925,05
89
4120
Skladki na FundLrsz Pracy
2 635,00
2 200,93
a4
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
5000,00
3 650,00
73
4210
Zskup material6w
40 669,00
40 665,39
100
4230
Zakup l€k6w, wyrob6w medycznych i produki6w
200,00
200,00
100
4260
Zakup energii
19 307,00
19 303,89
100
42AO
Zakup uslug zdrowohych
500,00
180,00
36
4300
Zakup us}tlg pozostatch
7
600,00
6 875,67
90
4370
Oplala z lytLrlu zakupu ustug telekomrinikacyjnych
lelefonii stacjinamet
2720,AO
2 718,04
100
4440
Odpisy na zakladowy lundusz Swiad€ef
3 626,00
3
626,00
100
4530
Podatek od towar6w i uslug (VAT).
4 008,00
3 248,A0
81
680,00
880,00
100
112,00
112,OO
100
500,00
381,99
76
321 150,00
281 136,52
87
4 000,00
3 364,00
84
4700
4740
4750
80195
i
wyposazenie
Szkolenia pracownik6w niebgdqcych cztonkami
korDusu sl!2bv cvwilnei
Zakup material6w papiemiczych do spzefu
drukarskiego i urzedzei ksercgElicznych
Zakup akcesori6w komputercwych, w
t;
Pozostala dzialalnosc
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
4210
Zakup material6w i wyposa2enia
40 000,00
39 282,00
98
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
ksia2ek
19 840,00
607 43
3
4300
Zakup uslug pozostalych
258110,00
237 5'13,69
92
18
Struktura wydatk
lWynagrodzenia
osobov',e i pochodne
od u/ynagrodzef
I
Pozostale wvdaiki
19
2.
Administracji publicznej w nysoko5ci 5 536 68535 zl, co stanowilo 99yo
zaplanowanej wielkoici. W ramach dzialu finarsowane byfy wydatki Rady
Miejskiej. Urzqdu Miasta oraz inne wydatki z zakesu administracj i publicznej.
w tlm Fomocja miasla Srodki ukierunkowane byly na wyplate w)'nagodzen
pracowniczych wmz z pochodnymi od tychiE wynagrodzeri, szkolenia
pracownik6w, zakup material6w biurowych, !rcdk6w czystosci, oplaty za
media oraz inne niezbqdne wydatki maj{ce na celu zapewnienie spra\rnego
funkcjonowania Urz€du. Ponadto zostala oplacona aktualizacja program6w
komputerowych dzialajqcych w Urzgdzie orcz rozpoczeto i czq3ciowo
sfnansowano remont podw6rza z tylu budynku Ratusza.
Realizowano takirc zadania w zakresie prcmocji miasta popzez
organizacjq i wsp6luczestnictwo w imprezach kulturalnych otaz z*tq i
wykonanie material6w promocyjnych. m.in.:
- przygotowanie kalendarzy na 2008 rok
- zakup przewodnik6w po ziemi kamiemog6rskiej
- zakup maladal6w i upomink6w pomocyjnych
- organizacjg ,,Dni Kamiennej G6ry"
- wsp6lorganizacjq ,,Lata z Tygodnikiem RTI"
- organizowano cykliczny ,,Jarmark Starcci"
- obsfugE delegacji z Bitterfeld, Wolfenbutel, Ivangorodu
- poniesiono koszty w zwiqzku z delegacjami do; Barcelos, Vierzon,
Bitterfeld. Wolfenbuttel.
- obsfugg targdw Gruene Woche w Berlinie
- obsluge targd\a FARMA 2008 w Poznaniu
- d\4'ulcotne uczestnictwo w prezentacji regiondw w Galerii Dominikaiskiej ,
Przeprowadzono konkurs na Logo Miasta- W uyoiku konkursu na
opncowade znaku graficaego miasta Kamienna G6rc uyloniono nastQpuj{ce
logo, ld6re zostalo prz;{gte Uchwal4Rady Miejskiej:
20
Wykotranie wydatkdw
za 2008 rok
biei4cychprzedstawia poni.Zsza tabela
Ozial
w
dziale
750
w
zakresie wlasnych zadaf
Rozdzial Par.9laf
zmianach
2
rol
3
% 615
7
750
5 558 550,00
5 535 685,35
100
Rady gmin (miast imiast na prawach powiatu)
406 000,00
396 838,70
9E
3030
R62ne wydatki na rzecz osob nzycznych
327 000,00
323 886,92
99
4210
Zakup maleri.l6w i wyposazenia
27 000,00
27 000,39
100
4300
Zakup uslug pozostatych
39 000,00
38 864,3E
100
4360
Optaly z iytulu zakupu uslug tetekomunikacyFych
2 000,00
2 000,00
100
4410
Podroze slLrZbowe krajowe
7 500,00
2 729,31
36
4420
Podr62e stuZbowe zagEniczne
2 500,00
1782,70
71
4700
Szkolenia pEcownik6w niebedqcych cztonkami
korpusu stuZby c!l/\/ilnei
1
000,00
575,00
58
Uzedy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
4 736 850,00
4 731 961,19
100
4010
Wynagroclzenia osobowe pfacownik6w
312't 190,00
3 121
,64
100
4040
Doda&owe wynagrodzenie roczne
217 600,00
217 517 t6
100
4110
Skladki na ubezpieczenia soo€c?ne
461 350,00
461 322,43
100
4120
Skladkina Fundusz Pracy
78 000,00
77 993,44
100
4140
Wplaty na Panstwowy Furdusz RehaO rrtacr Osob
07 600,00
67 566,00
100
4174
Wynagrodzenia bezosobowe
4210
Zakup mate al6w i wyposazenia
4260
Zakup energii
4270
Zakup uslug remonlowych
42AO
Zakup uslLrg zdrowohych
4300
Zakup uslug pozostalych
4360
Oplaty z lytulu zakupu ustug tetekomunikacyjnych
4370
Oplata z iytulu zakupu lislug telekomunikacyjnych
4410
Pod62e slu2bowe kajowe
4420
Podl62e sluZbowe zagraniczne
4430
R6Zne oplaly i skladki
4440
Odpisy na zallaoowy fundusz swradczen socjalnycn
75022
75023
4580
4610
Koszty postQpowania sadowego i prokuratorskiego
4700
Szkolenia p€cownik6w niebQdEcych czlonkami
korpusu stu2by cy.vvilnej
4740
4750
75095
2008
Zakup material6w papiemiczych do sprzetu
drukaEkiego I urz4dzen ksercgEficznych
Zakup akcesoriow komputerowych, w tym
Pozostal€ dzialalnosC
10 000,00
I
147
349 58
93
133 990,00
132 897 ,84
99
80 000,00
79 976 98
100
500,00
259,17
52
6 030,00
5 276,50
88
253 500,00
253 292,16
100
26 000,00
25 431,91
98
46 000,00
45 449,86
99
23 600,00
23 543 59
100
6 000,00
5 955,91
99
20,00
9,00
45
E4 E60,00
E4 E60,00
100
2 500,00
2264,16
9l
7 000,00
6 776,87
40150,00
40 133,89
100
4 110,00
4105,32
100
66 850,00
66 831,78
100
413 700.00
407 885,46
99
21
4110
Skhdki na ubezpieczenie spoleczne
800,00
4120
Skkdki na Fundusz Ptacy
150,00
4170
Wynagrodzenia bezosobow€
4210
Zakup malerial6w i wyposaz€nie
4300
Zakup uslug pozostalych
4420
Podr6te sluzbowe zagranic?ne
10 000,00
44i10
R62ne optaty i sldadki
18 000,00
6 000,00
377,89
47
37
281,03
88
53 700,00
52 036,34
97
325050,00
324 780,06
100
685,99
77
17 669,00
98
5
7
Struktura wydatk6w w
I
Wynagroc|zenia
osobowe i pochodne
od wynagrodzefi
r
2.
Pozostate wydatki
,f ti. 98 % zalo2onej wielko5ci
zakesie biezryych zaAaf wlasnych. Zadania w zakresie pomocy
spolecznej dotyczyty biezqtego utrzlnania i funkcjonowania MOPS oraz
wlTtat zasilk6w, Swiadczeri rodzirnych i pielqgnacyjnych., realizacjQ uslug
opiekurlczych. Zadania realizowane byly w oparciu o obowi4zuj4ce
przepisy, W,?laty zasilk6w zar6wno stalych jak i okresowych dokonyvane
byly zgodnie z bie4cyni potrzebami oraz w miarQ mozliwoSci
Pomocy Spolecznej w wys. 3 493 443,24
w
finansowych grniny (zasilki fakultatywne)
Realizacja zadai z z*tesu pomocy spolecznej :
l.
Zadania zlecone gminom
Forma pomogt
Lbzba oxib,
ktdrym pro,znano
decydc
Liczba
*Xpbconych
lv'iadcze,i
Kt'ota
iwiadczei w zl
Srcdnia
Wsokoid
dwiadczenia w zl
Swiadczenie
Zasilki stale - og6lem
93
82r
293681
358
22
Forma pomoqt
Liczba osdb,
Liczba
kl6rym prryauro ttyplaconych
deq'<iq
iwiadczeti
lwiadczenie
Kwota
iwiadczei w zt
t
Srcdniq
wltsokoii
ireiadczenia w zl
w q4n:
dla osoby samotnie
gospodaruj qcej
10
658
2595'7 5
394
dla osoby pozostaj4cej
w rodzinie
23
163
34106
209
Liczla osdb,
ktdrym prqzznono
decyajq
Swiadczenie
Liczba
iwiadczei
414
2162
547833
253
- bezobocia
360
1769
462686
261
- dlugotrwalej choroby
90
6't'727
216
- niepehrosprawnoSai
l0
28
5084
l8l
Liczba osdb,
kfiirym przJt?rano
.lecydC
Liczba
!N'iadczefi
2.
Zadania wlasne gmin
Foma pomocy
Zasilki okresowe
og6lem
-
Kwota
iwiadczett b' zl
Srednia u5tsokoii
fwiadczenia w zl
w ly'n ptzyznale z
tytub:
Formo pomocy
KNtota
iu'iodczert w
d
Srednia uysokoii
lu'iodczenia w zl
iwiadczsie
Posilki
530
68626
283078
w t',m dla dzieci
278
34095
126853
Foma pomoql
Liczba osdb,
ht6rym przyznano
d""ydq
iwiaduenie
Zasilki celowe na
pokrycie wydatk6w
powstalych w wlniku
zdarzenia losowego
Sprawienie pogrzebu
4,12
lrednia ttysokoid
iwiadaenia w zl
-_d
.
23
Forrna pornoql
Liczba osdb,
k irym prqatano
Liczbu
{nitdczert
Kwota
iwind.czefi w zl
Srcdnia wysokoii
iwiadczenia w zl
,lecy<iq
iwiadczenic
w
531
w tym zasilki specjalne
65
114
Liczba os6b,
hairym prryanano
Liczba
Inne zasilki celowe i
natwze og6lem
259032
19968
175
aalowe
Forma pomocy
iwisdcpti
deqzic
iwiadczenie
Odplahosi gmiry za
pobyt w domu pomocy
t4
142
Lic1ba os6b,
htdrym prqmano
Liczba
iwiadczeft
Kx'ota
3
'itdczefi w zl
Srednia wysokoii
fii'iadczenis w d
l48l
210581
spolecznej
Fotmq pomocyt
Kwota
iwiadczert w d
Srednia wysokoii
iwiadczenia w zl
decyqie
Swiadczenie
Uslugi opiekurlcze
*
32778
115
Przyczyny korzystania
z
pomocy spolecznej
Powdd budnej sytascji it/ciowej
Ub6stwo
Liczba rc.lzin objettch
pon ocq
47
9:ld"ryfse
Potrzeba ochrony macierzyf stwa
-w
q5
310584
t''m wielodzietnosd
9
3t
19
Bezrobocie
461
NiepelnospmwnoSd
153
Dlugotrwala lub ciQ2ka chorcba
397
Beradnodd w sprawach opiekuriczo - wychowawczych i
prowadzenia gospodarstwa domowego - ogolem, w tym:
152
-
rodziny niepelne
12s
- rodziny wielodzietne
50
Przemoc w rodzinie
2
Al}"h"lt
*
70
24
Powdd trudnej sytuacji qciowej
Liczba rodzin objgtych
pomocq
Narkomania
TrudroSci w przystosowaniu do zycia po zwolnieniu z zakladu
Kamego
Trudnosci w integacji os6b, kt6re otrzymaly status uchodricy
ZAarzerialosowe
Swralcznma RoDzIi\flE
W 2008 roku Swiadczenia rodzirne pobieralo 1333 rodzin.
Zasilki rodzinne pobieralo 1 123 rodzin, w t m;
- na 1 dziecko - 529
- rc2 dzieci - 421
- w3 dzieci- 122
- na 4 i wigcej dzieci-51
Liczla
Rodzaj Swiadczenia
Jwiadczert
Zasilki rodzinne, z tego na dziecko w wieku:
l
Kwota
wyplaconych
24395
- do ukoriczenia 5 roku 2ycia
6197
297456
- powyzej 5 rcku zycia, do ukofczenia 18 roku
2ycia,
16504
1050268
1678
114080
- powyzej 18 roku Zycia, do ukoriczenia
2l
Sredniq
rr!,sokoii
iwiadczci w zI iwiadczenia w zl
roku zycia
- powy2ej 21 roku zycia, do ukoriczenia 24
t6
1088
roku zyaia
Dodatki do zasilk6w rodzinnych, z tego z
tvtulu:
1267982
t32
- urodzenia dziecka
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z
l
I116
urlopu wychowawczego
- samotnego wychowyvania dziecka
- ksztalcenia i rehabilitaaji dziecka
niepelnosprawnego
- rozpoczgcia roku szkoLnego
t22l
430408
386
1s?834r
173
25
Kwota
Rodzaj iwiadczenia
Srednia
WPlscoq)ch wlsokosi
fwiadczei w zl lwiadczenia w zl
187
- podjgclapaez dziecko nauki w szkole poza
24860
]
2979
238320
f1
4402
l4o2 +l
904
673s09
371153
371153
181 f
Zaliczka alimentacyjna
64
2586
Swiadczenie z Funduszu Alimentacyj trego
dU
80
r
4rrr
4n
._^:1
181000
I
1000
t96
44
Wykonanie Eydatk6w za 2008 rok w dziale 852 w zakresie nlastrych zadaf bieiAcych
stawia oniisza tabela:
Dzial
za 2008 rok
'|
2
5
352 778,16
45202
7
6
3 a93
% 6:5
443,24
98
Domy pomocy spol€cznej
210800,00
210 580,79
100
Zakup uslug przez jednoslki samozqOu
leMoialnego od innych jednostek samozAd!
210 800,00
210 580,79
100
ubezpie{zeniaemerytatne i renlolve
592 000,03
579 328.90
99
3110
Swiadczenia spoleczne
593 957,95
557 311,66
99
3119
Swiadczenia spoleczne
20 942,08
20 942,08
100
4110
Skladki na ubezDieczenia sooleczne
074,96
98
4330
Zasilki i pomoc w naturze oraz Ekladki na
45214
85215
1100,00
1
Dodalki mieszkaniowe
576 000,00
541646,25
94
3110
Swiadcz€nia spoleczne
570 000,00
535 646,25
94
4300
Zakup uslug pozostalych
6 000,00
6 000,00
100
1283021,44
1281406,72
100
725 764.68
100
Osrodki pomocy spolecznej
85219
s.r
4010
Wynag.odzenia osobowe pracownik6w
725 765,40
4018
Wynagrodzenia osobowe p6cownik6w
14U7.18
14U7
18
100
4019
Wynagrodzenia osobowe pracownik6w
27 656,72
27 510.45
99
4040
Dodalkowe wlnagrodzenie oczne
49 661,00
49660,01
100
4110
Skladki na ubezoieczenia sDoleczne
110 108,00
'110107,27
100
4118
Skladki na ubezDieczenia sDoleczne
6 549,83
6 509,03
99
4124
Skladki na Fundusz Pracy
17 510,00
17 509,78
100
4128
Skladki na Fundusz Pracy
036 43
944,47
92
4210
Zaklp maleial6w i wyposazenia
61983,00
61 982,53
100
4260
Zakup energii
22 208,00
22 207 ,44
100
1
26
4300
Zakup uslug pozosta9ch
88 955,00
8a 912.42
100
4308
Zakup uslug pozostatych
134488,00
133 460,17
99
4350
Zakup uslug dostepu do sieci Intemet
960,00
1 952,94
100
4370
Ophla z Sutu zakupu ustug tetekomunrkacyjnych
leloionii staciinarnei
I460,00
8455,92
100
4410
Podd2e slu2lowe kajowe
2 691,00
2 690,53
100
4430
R6Zne oplaty i skfadki
1833,00
1 633,00
100
4440
Odpisy na zakladowy fundusz Swiadczei sodatnych
15 900,00
15 900,00
100
4570
Odsetki od ni€ieminowych wlrat z tytufu
pozostaiych podalk6w i oDtat
Szkolenia pr.cownik6w niebgdqcych czlonkami
korpusu slu2by cywilnei
Zakup akceso 6w kompulerovwch, w lym
758,00
7s8,00
100
6 558,00
6 558,00
100
11 950,00
11 949,35
100
4700
4750
1
3'l1 000,m
4300
Zakup uslug pozosta9ch
311 000,00
100
310 583,50
100
92
2820
2830
Dotaia c€lowE z btd2etu
na finansowanie tub
dolinansowanie zadai zteconych do realizacji
Dolacja c€lowa z budzelu na fnansowanie lub
doinansowanie zadan zleconvch do realizecii
pozostalym jednostkom nie za'ticzanym Oo s6t<tora
20 000,00
15 000,00
75
1s 000,00
0,00
0
208 300,00
208 256,77
100
3 010,00
3 004,29
100
1 990,00
'I 476,20
74
inans6w publienych
3110
Swiadczenia spoleczne
4210
Zakup material6w i wyposa2enia
4300
Zaklp rdug pozGtalyoh
Struktura wydatk6w w dzial
r
Wynagrodzenia
osobowe i pochodne
od
r
'aiynagrodzei
Pozostale wydatkl
o Swiadczenia
sPoleczne
Gospodarki komutrdnej i ochrony srodowiska w kwocie 1 il49 60391 zl
ti. 100 o/o. W ramach clzialu finanso*rne byly mipdzy innyrni *yrlatki
dotyczpe oczyszczana miasla, oSwietletria ulic, utrzymania zieleni,
gospodarki Sciekowej, i ochrony w6d. Realizacja wydark6w byla
4odra z
zawartymi umowarni. Wydatki uruchomiane byly w zale2no$ci od potrzeb
np.
zakresie awarii sieci wodociqgowo-kanalizacyjnej, zakupu
material6w i uslug w zakresie konserwacji czy awarii punkt6w Swietlnych.
w
Gospodarki mieszkaniowej w kwocie 6 5 48 555J9 zl, ti. 96 o/o .
lV mmach dziatu finansowane byty wydalki w zakrcsie gospodarki gunlani i
qieruchomodciami, a takze wydatki w zahesie administrowania i zarzqdzania
4asobern komuualnym gmiay ftomunalne lokale mieszkalne uslugowe),
Reali?a.ja 'a.l'i wykonywana byla zgodnie z zawartymi, umowarni oraz
i
tiet4plmi potrzebaud.
Wskazane mieszkania w 2008 rcku:
- Iokale mieszkalne przygotowane pzez Gmin€ - 11
- Lokale socjalne przfgotowane przez CminQ - 9
- Budynek przy ul. Polnej 6 ( zasiedlono 13 mieszkari)
Kultury i ochrony dziedzictw& narodowego orsz kultury fuczne!
i
sportu w wys. 2 891 027,E7 zl ti,98 Yo.R.aLz2rja wyciatk6w biez4cych w
zahesie zadai wlasnych odbywala siq zgoclnie z zawartymi umowami.
r
Mi€jska BibJioteka
Publiczna
t
M[Eelm Tkactwa
Dohosla6kiego
E Centrum Kultury
W
ramach dzielu filu|nsowana
FizyczneJ.
byla rou/Diez &ialalnoii Miejskiego Centrum Kultury
28
6.
Ochro[y zdrowia w sysokosci 284 302,15 zl na pl&nowan{ wielkosci
d tj. 85 % . Wykorzystane Srcdki ukierunkowane byly gl6wnie na
zadania okegone przez Radg Miejsk4 w Gminnym programie
Profilaktyki i Rozwiez!rymia problem6w Alkoholowych i Nerkomadi
dla miasta Kamienna G6ra na 2008 r, przyj€tym uchwalQ Nr
XDU134/08 z dnia 20 tutego 2008 r.
333 500
I.,ZADANIA REALZOWANE W 2OO8 Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I
ROZWIAZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH
L
i
ZwiekszeniA dostQpnofci pomocy terrpeutyczlej rehabilitacyjrej dls osdb
uzaleinionych od alkoholu i narkotyk6w, W TyM:
1. Pomoc psychologiczna
os6b uzale2nionych od alkoholu (zajgcia
gnrpowe i indywidualne) .
dla
2. Wspieranie dzialalno3ci gnrp samopomocowych.
3. Funkcjonorvanie Punktu Konsultacyjnego w tymr prowadzenie dzialalnoSci infonnacyjnej
dla os6b uzale2rionych od alkoholq narkotyk6w i wspoluzaleZnionych- energia elektryizna
+ ogrzewanie,
- oplata z tjrt. zakupu ustug telekomunikacyjnych telefonii staajonamej,
- matedaty i wyposazenie,
- spz{lanie,
- szkolenia.
4. Przeprowadzanie rczm6w motywujqaych do podjqcia dobrowolnego leczenia z osobami
skierowanymi do G.K.R.P.A.
5. Wsp6$raca z lekuzami biegbmi: psychiatx4 i psychologiem w celu przeprowadzenia
badaf i wydania opinii w przedmiocie uzaleznienia od alkoholu.
II.
Udzielanie rodzinom, w kt6rycb wystQpuj{ problemy alkohotowe lub narkomanii
pomocy psychospolecznej ! prawnej, a w szcz€g6lnosci ochrony przed przemoc4
w rodzinie.
- udzielanie wsparcia i pomocy dla osob wsp6tzaleinionych.
- udzielanie wsparcia i pomocy dla ofiar przemocy domowej.
- przeprowadzanie wyviad6w Srodowiskowych u os6b skierowanych do G.K.R.P.A.
-
&'nioskowanie do Sedu Rejonowego o zobowiqzanie do leczenia odwykowego /oplaty
s4oowe/.
- finansowanie biezqcaj dzialalnosai Swietlicy Szkolnej ,,Smocza L{ka' przy Sp Nr 1
w zakesie dzialalao6ci profi laktyczno- terapeutycznej.
III. Prowadzenie profilakfcznej dzialahosci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiqzrvania problemdw dkoholosych i przeciwdzialaniu narkomanii,
w szczeg6lDoici dla dzieci i mlodziezy.
1. Dofinansowanie program6w edukacyjnych i profilaktycznych (oferty wylonione w wyniku
konkursu ofert).
2._ Strnansowanie program6w edukacyjnych
profilaktycznych zleconych do realizacji
szkolom.
3. Doposazenie boisk sportowych i plac6w zabaw dla dzieci sluZ4pych promowaniu zdrowego
stytu irycia.
i
29
4. Zorgani"owanie aktywnych form wlpoczynku letniego d1a dzieci i
zagozonych w tym:
a) fomy wyjazdowe,
b) p6lkolonia.
mlodziei
IV. ZmtriejszeDie przestfpczosci zwiqzanej z naduri)"rvatriem alkoholu.
L Kontrolowanie przestrz€gania zasad sptzpdaty napoj6w alkoholowych
detalicznych i gastronomicanyah na terenie Kamiennej d6ry.
za Srodowisk
w
punltach
V. Inne formy oddziabryada w zakresie rozwi{zJrwania problem6w alkoholoEych
i narkonanii.
1.
Dzialalnos6 G.K.RP.A. w tlm:
- udzial w posiedzeniach Komisji,
- szkolenia czlonk6w Komisji,
- materialy stui4ce do obslugi G.K.R.P.A.
Liczba punLl6w sprzedaiy napojr6w alkoholowych w mie$cie Kamieua G6ra
l.Purkty sprzedairy z napojami
alkoholowymi przeznaczonymi
do spoirycia poza miejscem
sprzedairy (detal)
a) zawartoSd alkoholu do 4.57o
(oraz piwa)
b) zawartoSd alkoholu od 4,5Yo
do l8yo (z wyiatkiem piwa)
c) zawarto5d alkoholu po*yiej
l8v"
2. Punkty sprzedaiy z napojami
alkoholoETmi przeznaczonymi
sporrycia
miejscu
(gastronomia)
sprzedai
a) zawartos6 alkoholu do 4J7o
(oraz piwa)
b) zawartoid alkoholu od 4,57o
do 18Yo (z trviatkiem Diwa)
c) zawartosd alkoholu powyiej
rSyo
do
2006
rok
47
2007
rok
2008
45
46
42
45
33
35
x
x
x
w
28
31
t'l
l5
l7
rok
t7
15
30
149
188
LA1
146
145
144
143
142
a
18r
180
Liczba
zezwolei na
l.Punkty sprzedairy z napojatni
2006 rok
alkoholowymi przeznaczonymi
do spoiycia poza miejscem
sprzedaiy (detal)
a) zawarto3d alkoholu do 4.57o
(oraz Diwa)
b) zawartosd alkoholu od 4n57o
2,t
(z
piwa)
do l87o
$Tj4tkiem
c) zawartoid alkoholu poryiej
t8v.
dai
6w
2007 rok
2008
26
22
23
22
2l
I7
x
X
6
l5
l3
2
5
l0
2
9
4
20
2. Punkty sprzedaty z napojami
alkoholowymi przeznaczonymi
do spoirycia w
niejscu
(gastronomia)
sprzedaiy
a) zawartoid alkoholu do 4,59/0
(oraz piwa)
b) zawartoSd alkoholu od 4,5Yo
do 189/0 (z nTi4tki€m piwa)
c) zawarto3f alkoholu potyiej
180/"
rok
I
Liczba wydanych zezwolei na sprzedai napoj6w alkoholowych
l
w latach 2006-2008
t
1
I
I
100
iso
180
i70
t60
ls0
lan
i30
120
lr0
lo
I
I
2006
2007
I
W
latach
2008 nie bylo
-2006-napoj6w alkoholowych.
decyzji w sprawie cofniQcia zezwoleria na
II. ZADANIA Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I
NARI.'OMANII
I
sprzedaz
PRZECIWDZIALANIA
.Zwipkszenie dostgpno3ci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej
uzaleZnionych od narkotykdw.
Pomoc dla uzaleZnionychi zagro2otrycb uzale2nieniem od narkotyk6w.
dla
osrib
II.
Piowadzenie prolilaktycznej dzialalnosci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
przeciwdzialania narkomanii.
Na w/w zadaaie zostal ogloszony konkurs ofert. Wyloniona zostala do realizacji oferta
Stowarzyszenia ,,Arka Noego" . Stowarzyszenie zrezygnowalo z realizacji dw zadania.
Pozostale wydatki w zaklesie biea4cych zaAai wlasnych ukierunlowane byly na
finansowanie zadari nastqpujqcych resort6w: bezpieczeristwa publicznego, transportu,
dzialalno5ci uslugowej, turystyki, rolnictwa, le3nictwa oraz obslugi dfugu publicznego.
W 2008 roku rozdysponowano rczerwQ bud2etow4 z ptzeznaczerian na tealizacje
nastEpuj 4cych zadari:
. Rj::rya
_|nwesty
cyjta prz.eznaeona zostala na nastppuj4ce zadania:
60 000 zl - Zakup agregatu pr{dotw6rczego
65 000 zl - Zakupy inwestycyjne w UrzQdzie Miasta
I 00 000 zl - Monitodng w miescre
85 100 zl - Wymiana okien w Centrum Kulturv
95 160 zl - Przebudowa ul. Ogodowej. Starej, parkowej, Slonecznej ...,,
94 740 d - Przabltdowa drogi - ul. Broniewskiego
.
Rezerwa bie24ca przeznaczona zostala [a nastgpuj{ce zadania:
34 729 z) - lVydatki zwiLpane z gospodark4 komunalrrq i ochron4 Srodowisk4
60 000 zl - Wydatki zwiryane z obsluga Rady Miejskiej,
50 000 zl - Wydatki zwi4zane z obslug4 administracyjnq
150 000 zl - Utworzenie i wlposazenie oddzial6w,,0', w pp2 i Sp2.
44 850 zl - Obchody Dni Kamiennej G6ry.
55 000 zl - ZwiQkszenie dotacji dla Centlum Kultury w zwi{zku z regulacj plac
4
i zwigkszonymi kosaarni eksploatacj i,
20 000 zl - ZwiEkszenie dotacji dla Miejskiej Biblioteki publicznej w zwiqzku
z regulacj4 plac
60 000 zl - Remont nawierzchni - ul. Lomov
35 000 zl - Utrz),rnanie Swierlicy szkolnej prz) Spl
l9 850 zl - Pomoc malerialn{dla ucznidw,
300
Wyptaa zasilku zolnierckiego,
15O00zl Zada(ia z,a zaklesu bezpieczeistwa publicznego
zt
IV. Realizacia zadai inwestvcyinych
Omdwienie ETdatk6w maj4tkoETch realizowanych w roku 200g
1. ,Przebudowa drogi
dojazdowej wraz z parkingiem - ul. Jeleniog6rska 57 dokumetrtacja i realizacj4"- i[westycjq wykonywano w technologii zaprojektuj i
wybuduj. Inwestycjq wykonyrvalo Kamiennog6rskie Przedsigbiorstwo Realizacji
lnwestycji s.c. Igor Przyk. Kazimierz Wojciul. Zadante z*ofrczono i odebrano
4 czerwca 2008r. W ramach zadania wybudowano 170trt parking6w, 857rn? drogi,
46,6 m2 chodnik6w, a tak2e przebudowano kanalizacjg deszczow4
33
34
7
,,Przebudowa ul. Ogrodowej, Starej, parkowej, Slonecznej i K. Miarki opracowanie dokumentacji,,- przedmiotem niniejszego zadania bylo opmcowane
dokumentacji projektowej i kosztorysowej w zaloesie wykonania nawierzcirni
lezOni i
parkowej, Slonecznej, Karola
chodnikdw w ciqgu ulic:
Miarki , Starej i
-Ogrodowej.
Przelot wraz z upop4dko.wanjem
sieci infrasnuktuy technjcznej obejmujqcej
odwodnienie nawierzchni drogowej, podl4czenia rur spustowych, nod;mizacja ;i;ci
Kaniulzacl deszczoweJ i sanitamej, oraz sieci wodoci4gowej. Dokumentacja obejmuje
takze modemizacjg oswietleda i tercn6w zielonych. Termin wykonania dokumentacji
w.za!91!e clrogowyn 23.11.2008, w zakrcsie sieci 20.12.200ti. platnojci nast4tr ily w
roku 2009.
1
,,Przobudowa ul Nowej w.az z odwodnieniem .' plzedmiotem niniejszego zadaoie bylo
projektowej i kosztorysowej w zakesie przebudowy ul.
_op*"9*T".d:!y:ntacji
NoleJ . Sl4skjej. R62an€j. oraz drogi lqpz4cej ul. Sl4sk4 z ul. Wysoiq. Z uwagi na
dwukotne uniew:Znianie postQpowania pEetaryowego na wylonienie wykonawcy,
inwestycja zakoriczy sig w zakresie ul Nowej 1.04.2009, w pozostalym zakresie
31.05.2009. Vy'ykonawca dokumentacji zostala firma DRO- INSTAL zDier?ouowa.
"Przebudowa drogr, przepustu i zarurowanie rowu przydroin€go przy ul.
Towarowejrf - docelowo inwestycja miala by6 realizowana w*-, )udu
"^
Dlanowanym i zgloszonlm do dofinansowania z Regionalnego prograrnu
Operacyjnego dla Wojew6dawa DohoSl6kiego ,,przebudowa dr6g dojazdowych do
teren6w Specjalnej Stefy Ekonomicznej Malej przedsigbiorczodci w Kamiennej
G6rze". Jednak po zmianie przepis6w odno3nie ochrony Srodowiska inwestycja ta me
spelniala nowych ostrzejszf,ch ky,teri6w w zwiqTku z t1,rn nie otrzymala
dofinansowania. Tym samym nie zrealizowano tak2e przebudowy ul Towarowej.
i
5. ,,Przebudowa drogi wewngtrznej przf, Banku Sp6ldzielczym
dokumentacja"- inwestycja niezrealizowana
z
i ul. Waryiskiego,' uwagi na nieuregulowane sprawy
wlasno3ciowe na dzialkach objgtych zadaniem.
,,Przebudowa uf. Mickiewicza wraz z prz€budow{ sieci i prryl4czy wodao -kan."w ramach zadania wykonano 275,50 n2 jezdni, (dfugoji drogi 55m), 189 mZ
chodnik6w, 23 lipca 2008 nast4pil odbi6r techniczny drogi. Wykonawca
PrzedsiQbio.stwo Rob6t Inzynieryjnych,,TRAKI' Sedzislaw 50, 58-410 Marciszdw
-
7. ,,Budowa nawierzchni asfaltowej
uL Swierkowa, Cisowa, Modrzelviowa,'w rarnach zadania wykonano drogQ o dlugoSci 430 m, pr6g zwalniaj4cy, odwodnienie
drogi, odbi6r techniczty odbyl sig 24 lipca 2008. Wykonawca Swia"ickie
Przedsigbiorstwo Budowy Dr6g i Most6w sp. z o.o., ul. Czpstochowska 12, 58-100
Swidnica
JO
8,
,,Przebudowa drogi - uL Cicha"- w ramach inwestycji raykonano drogq o
powiezchni 899 m2, i dtugoici 157 m, parkingi o powierzchni 103 m2, chodnik6w o
powierzchni 86 m2, odbi6r techniozny ]Id$WLI 2'1 czervrca 2008. Wykonawca
P.P.H.U "STOBUD" s.c A.D4browski, K. B4k, R D4browski, Kamienna c6ra.
9.
,,Przebudowa drogi - ul. Piastowska"- w ramach zadania wykonano drogq o
powiezchni 582 nt i dlugoSci 116 m, chodniki o powiezchni 242,10 m2, miejsca
postojowe o powierzchni 220,50 m2. Wykonawca byla firma DINSPAR sp. z o.o. ul
Kasztanowa 4. 58-300 Walbrzvch
38
10. ,,Przebndowa drogi - ul. Broniewskiego"- w ramach zadania wykonano drogE o
dlugo6ci 165 m wtaz z chodnikami infiastruktrue podziemnej (
lanatizacja
deszczowa
sanitama). Wykonawc4 inwestycji byla firma Swidnickie
P.rzedsigbiorstwo Budo*y Dr6g i Most6w sp. z o.o. ul. CzQstochowska 12, 58-100
i
i
Swiclnica
parku pr4y ul. Ko6ciuszki"- przeprowadzono postQpowanie
pEetargowe na wylonienie wykonawcy rob6t budowlanych, *plyngly dwie oferty,
jednak zostalo ono uniewa2nione z twagi na wysokie ceny zaproponowa E przez
11. ,,Zagospodarowanie
wykonawc6w. Inwestycja bpdzie realizowana w roku 2009.
- ul. Walbrzysk& - zagospodarowanie terenu wraz z
odwodnieniem - kontynuacja zadani."- inwestycja jest kontynuacj{ zadania
realizowanego na cmentaEu komunalnym przy ul. Walbrzyskiej w roku 2007.
Zadanie obejmowalo pzygotowanie do poch6wku pozostalych kwater , wykonaaie
odwodnienia cmentarzL punkt6w czerpalnych wody, przygotowanie miejsca pod
budowp kaplicy cmentamej, a takze utwardzenia alejek cmentamych. Irwestycjg
wykonl'walo Kamiennog6rskie Przedsiqbiorstwo Realizacji Inwestycji s.c, Igor
Przyk. Kazimierz Wojcir .
l2.,,Cmetlarz komunalny
13.
,,Remont dachu Ratusza"- w ramach tego zadania wyremontowana dach mtusza
miejskiego o powierzchni 736m2 ]draz z obr6bkami blacharskimi, InwestycjQ
wykonwala firma DACH-DEKER" ul. Ptasia 9, 58-500 Jelenia c6ra
nr 1 i nr 2" - opmcowanie
ramach zadania wykonano dokurneotacjQ projektowe na
14. ,,Zagospodarowatrie teren6w przy Szkole Podstawowej
dokumentacji-
w
I i 2 w Kamiennej G6rze.
sh)cznej tawy, boiska
przebudowg boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr
Projekt obejmuje prcy SPI budowq boiska
ze
wielofi.rnkcyjnego, bieini, skoczni w dal, boiska do siark6wki plazowej, oraz placu
apelowego. Przy SP2 planuje siQ budowQ boiska wielofiurkcyjnego. DokumentacjQ
wykon]ryal Zaklad Uslug Techniczno Budowlanych MAK-TECH z Kamiermej G6ry.
15.,,Przebudowa Sali Sportowej przy SP I - opracowanie dokumentacjir- w rEunach
zadaria zoslsla zleaona dokumentacja na przedzielenie sali gimnastycznej ( w pionie),
i utworzenie pomieszczei do awiczef. dla dzieci. Dodatkowo zostaly zaprojektowane
pomieszczenia sanitame oraz nowe ci4gi komunikacyjne. DokumentacjQ wykonywal
Zaklad Ustug Techniczno Budowlanych MAK-TECH z Kamiennej c6ry.
39
Publiczne nr 1 - przebudowa i modernizacja -dokumentacja",
"Przedszkole Publiczne trr 2 - przebudowa i modernizacja - dokumentacja"- w
ramach zadania wykonano dokumentacjq projeLtowA na wlmiane okien, docieplenie,
wymianp instalacji c.o. oftv remont rr,mieszr,zel. wewngtrznych. Dokumentacje
rykonywal Alfred Michno, Prz€dsipbio$two Ustugowe MAG, Kamienna G6ra
16. ,,Przedszkole
1?,.Kompleksowe rozwiqz5rwanie gospodarki wodno-sciekowej w Kotlinie
Kamiennog6rskiej"- inwestycja niezrealizowana z powodu podjqcia decpyi o jej
etapowaniu i tealizacji w ramach Srodk6w wlasnych.
l8.,,Monitoring w mie.icie - kontynu&cjarr- w ramach tego zadanie zakupiono i
zamonlowano dwa dodatkowe punkty kamerowe, przy. Pl. Grunwaldzkim oraz na Al.
Wojska Polskiego. Wykonawca firma SUBELIH sp z o.o.
19.
,Modemizacja Muzeum'L hwestycja rozpoczQta w 2007 roku, obejmowala remont
budynku gl6wnego i oficyny Muzeum Tkact*a Dolnodlqskiego w Kamiermej G6rze.
W lamach zadada wyremontowano dach, elewacjg, instalacje wewnQtrzne ( c.o., wodkan elektryczne, p-po2arowe, antywlamaniowe), wybudowano windq dla os6b
niepelnospnwnych oru zamonlowrmo nad dziedziricem szklanych dach. Inwestycja
obejmowala takze rcmont i wyposa2enie pracowni konserwato$kiej. hwestycja byla
wsp6lfinansowana ze Srodk6w Iniojatywy Wsp6lnotowej INTERREG UIA Dolny
Sl6k Saksonia -1 498 041,90, oprocz t€go zadanie bylo finansowane z preferencyjnej
po4/czki na termomodemizacje z \\TFOSICW w kwocie 769 000 zi.
4l
20. "R€witdizacja Starego Missta - opracowanie dokumentacji"- w mmach tego
zadania przygotowano Lokalny Program Rewitalizacji Grniny Miejskiej Kamienna
G6ra na lata 2007-2013.
21. "Opracowanie dokumentacji dotyczqcej podzieni kamiennog6rskich"- zadanie
obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej kosztorysowej w zakresie
zabezpieczenta qnobisk, wentylacji, instalacji wewnQtranych, orcz zaplecza na
i
zewnetrz sztolni. Wykonawca -Fundacja "Nauka i Tradycje G6micze" Wydzial
G6mict\a? i Geoinanierii Akademii G6miczo Hutniczej- Knk6w, jest zobowi{zany
do dnia I 5 maja 2009 roku dostarczy6 pozwolenia na budowq.
Pozostale wydatki naj4tkowe
to
miedzy innymi zaL-upy
inwestycyjne
w Przedszkolach Publicarych, w Miejskim Centrun Kultury Fizyczrej, UrzEdzie Miasta oraz
Miejskim O6rodku Pomocy Spolecznej.
V. Zadania zlecone
Dochody na finansowani e zadai zleconych z z*resu administracji rz4dowej w calofui
pochodzily z dotacji celowej z budz€tu panstwa, kt6m na poczqtku roku wynosila og6lem
5923103 zl. Z tytulu dokonanych w ciqgu roku znian og6lny plan dotacji zmniejszyl sig o
ef\ 31.12.2008 roku wynosil5 573 307,98 zl(w tym na zadaria
kwotg 349 795,02 zli na
zD'
a
zrealizowany
zostal prawie w 100 Vo. Szczeg<tlowe wykonanie
15
000
inwestycyjne
dochod6w wydatk6w w zaloesie zadari deconych w podziale na dzialy, rozdzialy i'
do niniejszego
paragraft klasyfrkacji budiptowej przedstawia zalqazrik
sprawozdalia.
d
i
rt 7 i 8
VI. Zadania r€alizow&ne na Dodstawie Dorozurniei z organami administracii rradowei
Wedlug uchwalonego budzetu miasta na 01.01.2008 rok na zadania realizowane na
podstawie porozumieri zaplanowano kwot€ 2 000 zl. W trakcie roku budirctowego
zwiQkszono plan w t',n zakresie o kvotQ 15 000 zl. Na dzien 31.12.2008 roku plan wyni6sl
17 000 zl,
w tym na zadania:
- Program na rzecz spol€cznoSci
romskiej
15 000
zl
zl
2 000
- Cmantamictwo woj€tme
i zostal zrealizowany w 77 %o na cele o}reslone w zawartych porozumieniach.
\4I. Zakladv bud2etowe
W
formie zaklad6w budzetowych prowadzona byla dzialalnosi Przedszkoli
Publicznych z gmpami zlobkowymi. Byly one objqte dotacja z budzetu rriasta z
przezrraczeniem na uzupelnianie Srodk6w finansowych, niezbgdnych do prowadzenia
dzialalnosci statutowej,
Przekazana w 2008 roku dotacja na rcalizadp zzLdaf' bie24cych dla zaklad6w
budzetowych wlniosla lqgznie 3 018 000 d na planowan4 wielko6i 3 045 932 zl. Wielko3i
otrzlmanych pnez zakJady budzetowe dotacji z budzetu miasta stanowila ok. 81 %
uykonania og6fu przychod6w wymienionych zaklad6w.
pt- wyrlatk6w zaklad6w bucl2etowych wynosil 3 8fi) 358 d a wykonanie
-3 _
^
^!g_Ty
723 962,57 zl, @ przqdstawia zalqpznik ff 6 do niniejszego sprawozdania
VII.
Rrchurki dochod6w whrnvch
Osiqgniete w
- Odplahofci
- Zvnotu
oraz Kry.tej
Stan 6rodk6x'
Wptywy
Wydatki w
Stan Srodk6w
co przedstawia
i dochod6w wlasnych jednosiek budzetovych prowadzone byly w szkolach
ginnazjach, Swietlicach szkolnych, Krytej pfvalni i przy Urzqdzie
Masta
roku p:zycbody dotyczyty m.ir. :
korzystanie z posilk6w w swietlicy szkolnej
w.
u/ynajmu pomieszczei
i i Urzg.du Masta
i
sprzQtu
w szkolach podstawowych i gimnazjach
GFOS napoczqtek roku wl,nosii
na koniec roku
wyriosly
na koniec 2008 roku urynosil
nr 6 do niniejszego sprawozdania
Wykona$e przychod6w
i
19
60
72
7
430,96
a
d
963,91
764,17 zi
630,70 zl
wydatk6w za 2008 GFOS wg dzid6w rozdzial6w
paragrafow klaslnkacji budzetowej przedstawia poni2sza tabela:
0 874,10
Og6i.m:
Og6led:
t{5
000,00
i
43
i wydatk6w budietu miasta Kamienna Grira
orxi, z^dafr pozabudietolTch za rok 2008 w ukladzie obowiqzujqcej klasy{ikacji
Szczeg6lowe wykonanie dochoddw
bud'etowej zawieraje zalQczone zestawienis cyfrowe.
Uwzglqdniajry om6wione okolicznodci maj4ce q/pbrw na realizacjq dochod6w i
wydatk6w - og6lne uykonanie budzetu miasta Kamienna G6ra za 2008 rok nalezy ocenii
pozflywnie. Gospodarka finansowa prowadzona byla w spos6b oszczqdny i racjonalny, majqc
na celu efektlvne wykorzystanie Srodk6w bud2etowych. Pomimo tudnosci w realizacji
dochod6w wlasnych zaplanowane w bud2ecie miasta zadania zostaly w wiqkszodci
zrealizovraie.
Wysokodd wykonanych w 2008 roku dochod6w og6lem uyniosla 46 763 4'1,28 zl, a
poniesionych wydatk6w 50 609 120,50 zl.
Budzet miasta zamknql siQ deficltem w wysokoSci 3 845 648,22 zl, natomiast wolne
Srodki wynikaj4ce z rozliazenia sald hedlt6w i pozyczek | 196 403,81 d
W 2008 roku gtrfia zaciryLda poZlczki i hedlty dlugoteminowe na lecznA
6357 418,15 zl, natomiast dokonata splat zaciqgniAtych krcd)'t6w
kwocie 3 217 993,10 zl.
i
po?yczek
w
kwotQ
l4czneJ
Na koniec ubieglego roku zobowi4zania dlugoterminowe gniny z t tulu zaci4gnigtych
l<Ied}{6w i pozyczek w)'niosly l4czne 7 86 972,41 zl , zobowiparia wymagalne z tyhtu
dostaw touar6w i ustug 348 20923 zl, naleZnosci grniny z ltuiu dochod6w bud2etor.rych
wg salda na dzien 31.12.2008r. wyniosly lqpznie 5 421226,04 zl, w tym zalegloSci
3 504 165,01 zl wg stanu na dzieri 31.12.2008 r.
.
.)
a
Zalacznik nr'l do spGwozdanla z wykonanla
bud2etu miasta Kamienne GOra za 2008 rok
WYKONANIE DOCHOD6W
budietu miasta Kamienna G6ra wg dzial6w, rozdzial6w i paragraf6w
klasyfikacji budietowei za 2008 rok
zmianach na
Dolacje celowe otzymane z budZetu Daishvs na €a Ea
iezacycl zzakresL
aor.lislrrcl ?adoweroraz
zadai
rnnvch
na dornalsowanre wl3snych i.wesrycji gmir (zwiqzk6w gmir)
powial6w (zwiAzk6w powiaiow), samoz ad6w woiewoozM,
1 669
814
Dolacje celowe otrzymane z budzetu panstua na rcatzacje whsnych
z optat za za2Ed. Jzyllawanre Lz,il owa 1ie w eczyse
P.islwa .eolosle. samozqdL reyonatnego tub nnycl
Jednoste(
195 252,1
z lytulu pzekszia{cenia prawa u2ytkowania wieczystego
osobom fizvcznvm w o.awo whsnosci
z tytulu odplatnego iabycia prawawlasnosc oraz prawa
38 010,
Panstwa, jednostek samorz4du ierytoiainego lub innych jednostek
zaliczanych do seklora finansow publicznych oraz iniych um6wo
brezacych z zakresu administracj zadowej oraz iniych
celowe olzyma.e z bJdretJ
paisira ra zada.
zadai
a bEzqce
Dotacje celowe ohzymane z bud2etu paistra na realizacje zadai
biezecych z zakresu adminlstracji zadow€j oraz innych zadai
z opla za koncesje j licencje
67 A17,
bie24cych zzakrssu adminislracji z4dowej oraz lnnych zadan
z budzetu
pansMa na rearEaqe zaoa
clchzzakresu admin st€cji zqdowej oraz innych zadan
cych z
zak€su adrninistracji z Adowej 062 innych zadai
Podatek od dzialalnosci gospodarczej os6b fizycznych, ophcanyw
formie kady podaikowej
i od
niet€minowych wplat z Mulu podatk6w i optat
Podatel od nieruchomosci
4 507 445
z innych lokalnych oplai pobieanyoh pzez jednoslki
na Dodsrawie od-ebnvcl' uslaw
nozadJ tervtori€heoo
Podatek od czynnosci cywilnoprawnych
od nieterminowych wplat z
t
Podatek od Srodk6w transportowych
Podatek od spadk6w idarcwizn
ulu podatkow i oplat
Podatek od czynnosci clwilnoprawnych
Odsetkrod r.etsrmrrowlcl wplatz MulL podatkow iopal
z oplaty eksploatacyjnej
z oplai za zezwolenia na
sDzedaz alkoholu
pobieGnych
pzezjednostki
z innych loka nych oplat
Odselki od nieleminowych wplat z Mulu podatkow oplat
Podalek dochodowy od osOb fizycznych
8 578 373,0
9 514 461,0
Podalek dochodowy od os6b prawnych
Subwencje og6lne z bud2etu paistwa
7 878 337,00
Srcdki na uzupelnienie dochod6w gmin
Subwencje og6lie z budrelu paistwa
SrcdIr na uzupe]nieni€ dochodbw gmin
Subwencje og6lne z budtetu paistwa
Dotacje celowE otrzymane z budZetu panstwa na realizacje wlasnych
dan bie24cych grnln (zwiqzk6w gmin)
8110,71
Wplywy z rcznych dochodow
Dotacje celowe otzymane z bud2eiu paistra na realizacje zadai
bi€zqc-ycl- z za<'esJ admir stracjrzqdow€j oraz innycl^ zadai
rearrzowane pzezgmLng na podsiawie porozumisn z oEanami
Dotacje ce owe otzymane z budzetu panstua na realizacje wlasnych
zadai biezacvch omii (eiazk6w
243 716 00
cje c€ owe otrzyrnane z
b'ezqcych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan
cych 2zakresu admin
stEcjiz4dowej oraz innych zadan
a. zzakresu admin srEcji zqdowej oraz innych zadan aeconych
inwesiycyjne z zakresu adminlstEcij zqdowej oraz innych zadan
b
etqcych: zak€su adminislracjt zqdowej oraz innych zadan
c€lowe otzymane z brozetu panstua na .ea.pacl€ tadan
biezqcych z zak€su admin isllacji e qdowej oraz innych zadai
minie (zwiezkom qmrf ) uslawami
celowe ot?ym€ne z bud2etu ornstwa na rea
Dochodyznajmu idziezawy
(.
)
na nnansowanre wsporneJ
Dolacje celow€ otrzymane z bud2etu paisrwa na reatizacje wtasnych
bie2acych gmin (eiqzk6w gmin)
4 873 100
otrzymane z bud2eru
br'€Zqcych z zakresu edministEci;
p,na&;;eE;iE;aE
zqdos€j ors: innych z;;e,l
(zwi4zk6w powialow), samorzqd6w wojew6dztw,
48 651 712,1
T?2.
bJ ciiFY
Zatacznik nr 2 do sprawozdania zwykonania
budzetu miasia Kamienna G6ra za 2008 rok
DOCHODY MIASTA KAMIENNA G6RA
W
2OO8 ROK WG ZR6DEL
Roczny plan
wg uchwaly
bud2etowej
na 2008 rok
Wyszczeg6lnienie
r.p.
'.
Podatek od nieruchonosci, w tym.
0310
Roczny plan po
zmianach na
2008 rok
5 661 885
5 661 885,00
756-75615
4 507 485
4 507
756-75616
1 154
2
Podatek rolny, w tym
400
48 400
Wykonanieza
485,00
2008
rok
5 812
%
6:5
658,11
1A3%
4 719 072,68
1054n
1 154 404 0A
1 093 585,43
95%
48 400,00
72 049,50
149%
10 021,90
157%
400,00
756-75615
6 400
756-75616
42 000
42 000,40
3.!9qe!9!19!r'v
2 200
2 200,00
2 930,10
13?y!
756-75615
2 200
2 200,00
2 %AJA
133%
6
62
027,60
148%
4. Podatek od dziatalnosci gosp. os6b
gpLAgefacygh w
fgllfg lerty
podatkowej
?!
756-75601
qqo 00
20 400
20 000,04
429,21 8?a/6
16 429,21 82%
16
364 000
364 000,00
756-75615
235 500
235 500 00
080,85 102%
245 782,75 104%
756-75616
128 500
128 540,00
125
5. Podatek od Srodkqw ranspon.
6. Podetek od spadkow
I
, 0!10
darowizn
72 000,00
756-75616
7
Oplata od posiadania psow
756-75616
0410
756-75618
L
Op{ata tagowq
11 Wpiylrry z oplary eksotoatacyjnel
0460
756-75618
298,10
980t
72730,00 101%
72 734.04 1U%
72 000
72 000,00
7 000
7 000,00
5 745,00
7 000
7 400,00
5
525 000
525 000,00
481762,44
924/"
525 400
525 004,00
481 762,44
92%
8 200
200
I200,00
I200,00
1 000
1000,00
I
756-75616
371
1
000
1
a20k
745,04
82%
249,00 1130/0
9 249,00 113a/o
9
0!0,99)
000
a%
0,00
0%
12. Wp|{i,r':/ z oplat za zezwolenla na
sprzeda2 alkoholu
320 000
756-75618
320 000,00
350
409,62
110%
1194.
320 000,0a
350 409,62
27 600
27 600,00
25 269,00
j4v
756-75618
25 000
25 004,00
25 050,00
100:4
756-7561s
2 640
2 640,A0
219,00
354 818
354 818, 00
756-75615
26 400
26 000,00
70 417,00
0%
756-75616
328 818
s28 818,00
334 767,40
102%
13. Wplywy z innych
oplat okatnych
14. Podatek od czynnosci
cyyllgllewnyc!
0500
405184,40
8%
1140/o
1. Wpiywy z podatku dochodowego od os6b
fizycznych
756-75621
2. Wpl!$ry z podatku od os6b prawnych
756-75621
1.
Wplyw z uslug
8 578 373
8 578 373,00
I514461,00
8 578 373
I578 373,40
I
0020
345 000
345 000
345 000,00
345 000,00
0830
32 704
32 700,00
32 700
32 700,40
295 094,00
280 000,00
15 094,00
0010
852-85228
3. wplywy z r62nych dochod6w
09 70,
926-92641
750-75023
.4,:, I
295 094
280 000
15 094
111%
9.n536; ''K8%
62 296,94 191%
62 296,94 1910/"
317 428,92 199%
249
67
611,40
817,52
890t
449%
zga s
1q99!9!v?
q!r94awv
0750
704-70005
754-75023
704-70095
73%
2 383 426,25
195 252,13
4 206 000
170 004
36 000
4 000 000
4 206 000,00
170 000,00
36 004,00
4 040 004,04
30
2 157
578,70
59j.!\
5 560 000
5 560 000,00
4 545
673,26
5 560 000
5 560 004,04
4 545 673,26
2. Wp4avy z irtulu of,pLinego riabycia
prawa wlasno6ci oraz prawa uzytkowania
wieczystego
0770
700'70405
1"/"
1
514 461,00
317 734,04
317 734,04
57%
ii5%
85%
54%
824/d
82%
3. Wptyvvy z tytulu pzeksztalcenia prawa
uzytkowania wieczystego w prawo
wlasnoSci
4. R62ne oplaty
-
wie!?y9!e
!zy!kov/?!11
700-70405
5. R62ne dochody
700-70005
900-90095
l-v.et.ate
qta-E-t!:r9t,
20 000
047a
85 000,00
132 692,86
85 000,00
132
0970
367 500,00
17 500,00
a: .,4
29 730,68 149%
29 730,68 149%
0760
350 040
1. Odsetki od oodatk6w i oolat
0910
756-75601
756-75615
756-75616
756-75618
37 600
354 040,40
37 600,00
692,86
,.&*
'100
690,24
13 040,40
1 000
1040,00
0,00
2. Dochody zwiqzane z tealizaq zadah z
zakresu administracj j rzadowej
5 900
5 900,00
754-75011
1 804
1 800,04
4 100
4 100,04
a
a,0a
a,0a
n
3.Pozaslale odselki
4. Zrot dotacji
0920
0490
5. Wplryy z r62nych dochodo'/t
6. Wplyw z oplat za koncesje i licencje
0970
7.
Wplyw z ftznych oplat
0590
0690
004
0
0
0750
- cze56 oswiatowa su4vencji 096lnej
7s8-71801
- czesd wyf6wnawcza sLrbwencji og6lnej
758-75807
540,40
2 178 982
645,36'
119.1L
$ qg.ls
86,00
4,00
5172,79
a,0a
2 979,54
7 878 337,00
2178 982,00
2 178 982,00
268./"
0%
285%
259%
0%
26 357,99 447%
2 752,63 153%
23
0%
57 373,43
a,0a
7 878 337,00
2924
156%
842,15
13 000
140,40
156%
1010/a
369 852,50
010,35
217%
38
331
95%
0,01
67 035,69
33 654 54
852,85212
7.
20 000,00
20 000,00
7 878
7 878
337,00 100%
337,04 100%
2178982,00
2 178
982,00
- czesd r6wnowa2qca subwencji 096lnej
62 097,00
62 097
758-75831
62 097,40
62
00
097,00
104%
140%
100%
1A00/"
q.
RAZEM DOCHODY
47 461
48651712,'14 46763
472,28
96%
39 756 898,14
364.29
9S%
wrym
l
-999!rody
I
,l
qie:iece:
38 576
467
a) subwencje
I
b) dotacje z bud2etu pahstwa
7 353 793
I
c) dochody wlasne
21 365 270
1!
Dochody majetkowe
I
857 104
884 814
17 002179,98
082 365,98
64
2,18)
8 884 814,00
38 931
316,70
7 6/u499,38
15 518
15 768
7 832
548,21
t07,99
91%
95%
107%
880/0
a) Wplywy z tutulu odplatnego
pmwa wlasnosci oraz pftwa
u tytkow a n i a w i e c z ysteg o
b) Wplwy z tytulu przeksztatcenia
pfawa u2trtkowania wieczystego w
Prawo wlasnoSci
5 560 000
5 560 000,00
4 545 673,26
20 000,00
150%
c) Srodki na dofinansowanie wlasnych
inwestycji,
d) Dotacje na zadania zlecone
inwestyclle
3 304 814
0
3 304 814,00
15
000
3 256 441,40
11 716
99%
78"/5
Zahcznlk nr
3 do spEwozdania
zwykonania
budzetu miasta Kamienna G6ra za 2008 rok
WYKONANIE DOCHOD6W
budzetu miasta Kamienna Gora wq dzialiiw
klasyfikacji budtetowei za 200-8 rok
z budzetu panstlva
n-rearEfr lzao-ii
hi,na donnansowanie wtasnych inwesrycjr gmin (zwiqzkow
griin). powiatow
tzKow powEtow),
samozqd6w wojewodzrw. pozyskare z innych 2r6dei
er€towe orzymane z budzeru pa,iswa na
EEiEij[va-iifr
[email protected]
?"",9:!.=lT"
i bud2etu panstwa na rcarEacje zadan bEzqcych z zakresu
"j"yT*"
aomrnrsracjr
zqdowej
oraz innych zadanzt€conych gmrnje (eiazkom gn.n) usrawami
D,otacje celowe otzymanez budz€tu panst$€ na zadania
bie2qce reatizowane
gmrne na podstEwre p0rozLmjei z ol9anami
adTin:stEcji
pzez
zqdow€J
Dohcje celolrve olrzymane z budretu p.nstwa na r€atizade zadai
bie2qcych z zak€su
administaqi eEdow€j o|.'z innychzadai zteconych gminie (zwj4zkom gmin)usiawami
Dotacje celove otrzymane z budzeiu panstwa na eatizacje zadan
Oi€zqcych z zakesu
administEcji zqdowsj or€z innyct zadai ztsconych gminie (zwiazkom gmin)
ustawami
z budzetu Fnst' € na re€tizacje
Dotacje celowe otzymane z bud2etu panstua na realizacje zadan bie2qcych z zakesu
adminbtGcji zedowEj oraz innych zadai zteconych gminie
lzwiqzkom jn;iny usrawami
Dotacje celolve ohzymane z budzetu paisrwa na r€atizaqQ whsnych zadan bie24cych
gmin (zwiqzk6w gmin)
Dotaqje celoll,/e otzymane z bud2etu pafstwa na €atizacje zadan bi€z4cych : zakresu
administ€cji zadow€j oraz innych zadanreconych gminie
{zwi4zkom gmin)ustrwami
Dolage celowB otzfnane z budz€tu paistwa na zadania bje2ace reatizowane Dzez
gmine ra podstawe porczunrei z organami adminEtraq, zqdowej
224113,71
Dotacje celowe otrzymane z bud2or! paisrwa na rcatizacjezadai btezecych z zakesu
adrnlnistracji zqdowej oraz innych zadan zteconych gm nie (zwiqzkom gmin) ustawami
5 000,0c
Dotaqle ceiowe otrzyfiane z budzetu paishda na rcatizacje
zadai biezqcych z zak€s!
admmrEtracji zqdowej oraz innych zadai ztecoiych gminie (zwiEzkonr
gmin)lstawami
5 234100,0C
5218045,6i
10(
15 000,0(
11 716,0(
7a
093 704 9€
10(
4 100,0c
4100,0c
10(
184 37A,11
183 075 3(
99
Doiacje ce owe otrzynan€ z bld2etu pansbva na inwestycje izakupy tnwestycyjne
z
zak.esu administracji zqdowej oraz innych zadan zbconych grninom
ustawam'
". ",".",,,"""*"
;;;;i;;;ili;;-
:jrcq!gjl9$"*!!!
"a
rea,Eaqe dasrvch zadai biez.cvcLl
1
xEp6.ner por tyk, Rornej
Dota+ cdow olrzyrnane z budzetu paisrwa na featizaqF zadai biezqcych zzakresu
adminislracji rzedowej oraz innych z.dai zleconych gminie (zwiqzkom gmin)
usrawanri
29 475,4(
uucLre wuwe opymansz Dudzetu pahsrwa na reatizacje wlasnych zadan
bteracych
gm n
(eiqz\6w
smrn)
Dolacle celove olrzymane z budzeru paistwa na reatizacj? zadan
biezqcych z zakresu
zqdowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiq:kom gmin) usiawami
adm inislracji
Srodli.na dofiransowai e \rlas.ycl iMestyqrgmil r&azkow91 1i. po6 atos
zwqzL(ow pow atow) sarozad6w wojewoozb, pozysk. ne
z ilnyct- zrcdel
Razem:
095 900,0c
1
5 000,00
1
26 249
4C
429 412,4C
72116,2(
7 000,0(
7 000 0c
635 000,0c
1 305
10(
8t
1
10(
667,73
48651712,14
46 763 472,28
9€
558 307,98
5 529 676,29
9e
15 000,00
117'16,0C
78
2 492 058.00
2 089 934,89
17 000.00
13172.20
3 304 814.00
3 256 441 .40
'188 478,16
188 47816
w tym:
Dolacje celowe olrzymanez budzetu paistwa na reatizacie zadai
bie2qcych z zakrcsu
adminisl€cjl zEdowej oEz jnnych zadai zleconych gminie (zwiqzkom
Lrstawami
smin)
Dot6cje celowe otzymane z budzetu pansMa na inwesiycje zakupy i,rwesiycyjfe
z
zakresu admin ist€cji zqdowej oraz innych zadanzbconycn gmrnom usulwaml
Dotacje celowe otzymane z bud2eiu paisn{a na Eatizacjq vliasnych zadai bie2qcych
gmin (zwlazk6w gm n)
Dolaqe celowe oizymane z budzelu paistwa na zadania blerece rcatizowane pzez
gmine na podstawle porozumi€i z oeanami administracl rzadowei
[email protected]
na oo_rrarsowar e wlasnvc,r
84
77
iMesryqrgmil r2wEztowgr n) powiat6w
reqz(ow powatow) sarozad6w wo.ew6ozN pozyskare z ilnyct-
zrcd€l
9S
10c
Zalaczntk nr4 do spEwozdania: wykonania
budzetu niasta Kamienna Gora za 2OO8 rok
Wykonanie wydatk6w budietu miasta Kamienna
G6ra za 2008 rok
wg dziat6w ktasyfikacji budietowej
2008
zadanir $4asne bie:qce
- zadania zl€cone
bietace
- zadanra wlasne b€zEce
- zadania w{asne
bi€iece
1 917
326,
- zadania wlasne inwestycyine
- zadanja wlasne biezece
zadania w{asn€ bieZ4ce
zadania zl€cone bie2qc€
- zadanla wlasne
bietace
zedani€ rcalizowane tu podstaw|e porozumien
- zadania wlasne inwe€tycyjne
- zadania wlasn€ bieZqce
- zadania
zlecoE bie:ace
zadania whsne inwestycylne
- zadanta zlecone biszEce
zadania zlecone biezqce
- zadania wlasne bie2qcs
- zadania zlecone bie2qc€
- zsdEnra wtasn€ Inwesiycyjne
zadania wlasne
bi*ace
zadania wlasne bie2qce
-zadania r€alizowane na pod€tawi€ porozumie6
257 212,91
-
zadania s{asne bie2qce
13 625 962,0(
zadanra ztecone biozqce
- zadania w{asne
1E 440,0(
inw€stycine
' zadania wtssne bidqce
-
zadania zJecone bie2qce
-
zadanja wlasne inwestycyjne
'13
455 719,3.1
I448,24
51,2/
269 781,0(
205
107,5'1
76,0:
32E 500,0(
279 302,1!
85,0:
5 000,0(
5 000,0c
100,0(
40 000,0(
39 964,02
- zadania w{asn6 bje2Qce
3 552 778,1e
3
493 513,22
98,33
- zadania zlecone bieZqce
5 234 100,0C
5
2r8 045,6i
99,6(
100 0(
zadanir [4asne inwestycylne
40100,0(
40100,0(
- zadnia zlecone inwestycyjne
15 000,0(
11 716
-
0C
74,11
- zadania Wa€ne bie2Ece
792 077,Ot
400 729,9,
50,59
- zaoania zlecone biezace
23 875,0C
26 8r',8,7(
E9,87
1 449 729,At
1 449 603,91
99,9(
2 357 000,0(
179 084,6C
- zad6nia wlasne
bietqce
- zadania w{asno inwestycyjne
- zadania wlasne
bieiqce
1 537
- zadania zlecone biezqce
- zadania w{asne inwastycyjne
1 374 800,0C
1
15200,0(
367 809,61
100,0c
99,4(
15199,41
100,0(
099 4A5,t4 50 609 120,50
90,2'l
37 977 996.16 36 712 618.18
96,6?
Razem:
- zadania wtasne inwestycyjne
7 000,0(
5 353 651,1
zadania *4asne bieiqc€
- zadania zlecone biezqce
463 255,21
5 786 900,0(
{adania wtasne in$'€stycyjn6
- zadania wlasne biez4ce
I
400,0(
7 000,0(
99,43
5 558 307.98
5 530 235.59
12 531 18i.00
8 341 378,53
15 000.00
11 716.00
78,1'l
17 000.00
13 172,20
77,44
- zadania zlecone inwestycvne
- zadania realizowane na podstawie porczum|en
!:j I
.l
x-r.: !t-
-i.r..
ilr.:r11
Zaladnik nr5 do spEwozdania
z wyKonanE
budZetu miasia Kamienna c6ra 2a2008 rok
Wykonanie wydatk6w budietu miasta Kamienna G6ra za
2008 rok
wg dziaf6w i rozdziaf6w klasyfikacji bud2etowej
Dzlal
2
6
01030 llzby
rctnrcze
I
02001
lprogi pubticzne powiarowe
w
tyn wydathi inwasty.yjne:
@
60016
eonostkamr samozedu terytonatnego na
oonnaEowanie wrasnvch zadai inwestycyjnych
aaKu00w nwe€rycyjnych
Drogi publiczne gminne
I
7
200,0c
0,0(
0,0c
6 219,98
6 219,9t
100,0(
36 000 0(
34 566,17
90 000,0c
50 053,0(
90 000,0a
50 053,00
90 000,0(
50 053,0c
01095
60014
% 6tE
2008 rok
2008
55,61
0C
2149 929.51
2 454 [email protected],@
1 183 56413
550 000,0(
320 401,31
Pr2€budowa drogi - ui. Brcniewskiego
504 744,0t
68 936,8(
Pzebudowa drcgi, ut. Cicha
241 000,0c
244 023,1
99,59
Pz€budowa drogi- ul piaslowska
Pzebudowa oroer wewnetznefi-lEliii--
200 000,0c
179 096,0(
89 5:
50 000,0(
0,0c
00(
305 000 0(
244 439,9i
41,4(
100 000,0(
45 850,5:
45,85
139 000,0c
75 849,9S
54,5i
120 000,0(
0,0(
00(
w
3
tyn wydatki iwlesty.yjne:
e,oowa nawiezcr'nr asrarro,el,
r,L
6*i!iii liiw,,
Spoldzielczym iul Warvnskieoo - ddkum.nr,.i:
Pzebrdowa drosi
Jelenioq6rska 57
Pzebudowa drcgi, pzepustu iiarurowa,rire rowupqEl.o2nego pr:y ut. Towarowei
Pzeouaowa ur. micr<iwewEa
sieci i
pr.yrqczy wodno - kanaiizacyinvch
Pzebuoowa ut. Nowej wraz- odioonienie --
wazdowiE;;T;;i;G;:;wEiilE6iiilfr
0oKurfiantacja
ugmdowet. starcj.
Sto-ecznqT-
454 900
13,6€
195160,0(
4 540,9e
Uzbrcjenie teren! - ut.staska -dokumenhcia
50 000,0(
445,41
0,89
63003
%dania w:akesie Lrpowszechniai a turystyki
4 000,0c
4 000,0(
100 0(
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomosciami
70095
71A04
Plany zagospod€rowan a
71014
Opracowania geodezyjne i kadograficzne
160 000,0(
152 521,44
6 590 000,0(
6 496 033,9r
98,5i
'124 43A,OC
104115,12
E3,6t
pzesrzsnnego
71035
w tyfi wydeki tnwestycyjna:
95 000,0(
86 793,8€
'I
512 000,0(
1192211,7e
|
140
M0,00
gn
421,76
78,8:
E2,44
Budowa Kapllcy Cmentamej - ut. Katowicka
Jmentaz komunahy _ ut.
w-tt-t;I;-fi;?n-Ei-
[email protected]
200 000,0(
421,7t
a2l
940 000,0(
940 000,0c
100,0(
2i
61,9l
152 404,A1
152 4A4,Ot
100,0c
406 000,0c
396 838,7(
97,7t
4 997150,0(
4 989174,1C
99,&
i00,00
257 212,91
9E,81
71095
5 570,0(
75011
75022
Rady gmin (m€st imiast
75023
Uzedygmin (mia6t imiastna prawach powiatu)
nr p€wach powiatu)
w ryrn wy&tkt t,rwestycylne:
260
Wydatxi na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych
Remont dachu Ralusza
243 AO5,7i
99,1(
413 700,0(
407 885,4e
98,5(
3 269,0C
3 269,0(
100,0c
000,0(
1 000,0c
100,0(
3 000,0c
0,0(
0,0(
6 690,0C
1191,0(
17,8(
310,0(
347,44
99,1?
102 000,0(
E1793,8(
80,1S
N0,00
100d)
77 000,00
77 000,0(
100,0(
000,0t
0,0(
0,0c
370000,0(
312109,2e
84,3t
s0 000 0(
0,0c
0,0(
5 698 291,0C
5 627 477,7t
100 000,00
17 098,00
doJ(urnenlacii
50 000,0(
0,0(
0,0(
Zagospodarowanie t€ren6w przy Szkote podstawori€i Nr
2 - opracowanie dokumenracji
1!\
50 000,0(
47 098,0(
94,2C
Oddziat przedszkolne w szkolach podstawowych
54 951,0C
54 885,62
3239173,0C
3146 A42,Oi
98,3{
169111,00
157 369,77
93,@
4A 229,8C
96,4:
75101
uzedynaczetnychorsandGi:tF;i-srwo\,'ej-:i6Gii
75212
Pozostale wydatki obrcnne
1
pa,istwowej st€zy Fiozajn€l
lKomendy powarow€
75414
75478
suwanie skutkow ktesk zylvotowych
75495
tyn wydatki inw.stycyjne:
wyoak na zakupy inwestycjne
w
n
jednostek budZetowych
aellpJgresaru Prqdotw6rcz€so
75647
75702
75704
Pooor poaa*ow, optarl
bud:etowych
otsusa papiero'
[email protected] iiiiEiiEci-
wanosciowyii-iElliiil6ifrer
pdnostek samozqdu terylorialneoo
noziiczenra z q,tutu
ptrClskarb Panstua lub iednosrk.
w
10
un,00
77
poreeen-[G:EifiiidiiEi6ffi.:m^'rrl',
E010'l
tyn Watkt inwestycine:
PzecuoowesariSponowe
€0103
14 2A7,1
245 000,0c
75095
75411
15300,0(
3 450
jd-tSFliilipracow:-nre
E0104
tyn wydat*i inwesqcylne:
Pzedszkote PLbticzne nr I - pzeoiowE rnoG-Ecla
w
dokumentacja
Pzedszkore pubriczne rr
2. pTeuui6Gliio-ifiEac,a
47,1
25 000,0(
35 000,0r
Dotacje celowe z bud2eiu nannaisowan e lub
dofila4sowa rie {oszt6w reat zacji .nwestycji i zakLpow
rfwestycyjnych zaktadow bldzetowych - Zakupy
Inwesrycyjne w PP1, PP2 jPP+c105
109141,0C
109139,S;
100 0c
80110
G mnazla
574,A1
4 262 56019
80113
uowozenie uczni6w do szkd
33 837,0(
32 085,5!
94.A2
80146
Doksztalcanie i doskonatenie nauczycieti
50 970,0(
50 049 I
96,1
191797,0C
185 740,0(
96 8z
322 590,0(
241 446 92
87,2i
640,00
$9,84
99,97
640,0c
639,8(
6 000 0(
1 492.6a
24,At
320 000,0(
276 809,41
86,50
47 500 0c
45 964,01
96,7i
10 [email protected],00
39 961,02
99,91
40 000,0(
39 964,02
210 800,0(
210 580,79
4337
80148
60195
w tyn
Wa*i
tnwestycyjne:
cJoowa ootska pi,kaEhiego
4Cgpo e Szf.6l w
ztszttEi;il;F;;-
K.miennercdz€
85153
Zwaleanie na&omanii
85154
PEeciwd:ialanie alkohotizmowi
85195
w.yn wydatkt inwestycylne :
Do€cje c€'owe pze<azsne o a powiaiu ia nwesrycle
zakupy nwestycyine reatizowan€ na podshwle
porozum|ei (urn6w) miedzy jednostkam i samolz
adu
terytorialnego
85202
85212
I
Domy pomocy spotecznei
rwraoeenra rcdznne, zatrczka alirnenlacvina oraz
skladki na ubezpieczenla emeMatne
uoezpeczenra spoteczneoo
ircni;wez
4 888 100,0(
4 683
870,2t
99 91
15 000,00
11716,00
74,11
Wydatk ia zakupy inweslycyjne jednostak budzetowych
15 000,00
11716,0(
74,11
45213
s<raokrna ubezoieczelie zdrowore opbcane za osobt
poberaj.ce liekr6€ sw,aoeelia z ponocy spoteczle_,
nreki6.e Swiadczenia rodztnne oraz za osol-,v
uczestniczqce w zajeciach wcentrum inles;cji
spo€cznet.
57 000 0c
52 210,7E
91,6(
85214
zaslkr i porocw natrze oraz skrsdhi ra Jbezoieeelia
ereryta ne I rerlowe
85215
Dodalki mieszk3ilowe
s521,
05rcdki pomocy spolecznei
w
w
tyn wydatki inwestycylne:
1
1350??81
tyn wydatli inwestycyjne:
UslLgiopielLicze soec,ahsryczie JStugiope(Jrcze
65295
85412
Ko
on,e
obozy oraz
rrle r6ntwyidE
ht
imEn--
85415
mlodzieiv szko noi a takr. rTk.lcnir
Pomoc mat€ialna dta uczni6w
854,46
Doksztalcanie i doskonalente nauczycieti
90001
Gospodai\a sciekowa iochrcna wod
w
tyn wydatki idwestycyjne:
1
576 000,c
Wydatkl na zakupy inweslycyjne jednostek budterowych
45228
200 000 (
d?rarv
I
147
328e
98,94
u1
646.2
94 04
ur 4t
a
t"*
40100,00
4100,00
100,00
40100,0c
40100,0c
100 00
311 000
310 583,
248 300
227 737
34 475,0(
30 013,0(
449 262,4r
72192,21
r 060 0c
99,87
87 6e
060 0(
100,0(
827 071,4(
179 198,5i
9,81
1 650 000,00
2131,00
o,13
1
1
roDtem0w gospodarki
w Kollinie Kamiennoqorskiel
Oczyszczante miast I wsl
:!Elowej
90003
90004
wodl
1
uEymanle zeEniw miastach romine.h
w
.yn q4aui inwestvcvina:
:--------------4agospodarowanie parku
90015
renr€ u
c, ptEcow
92108
pzy ul. KoseiuEzki
idrog
tyn Wda*t inwestycyjne:
r'tnarmonre. o*iestry, cnory i t
aii
w. yn wwau i tnw€stycyjne :
wymrana okien w 56[ Widowiskowq w
Cenrrum KutLUru
-
Vn wwaui inweEtycyine:
92118
w
tw
wydaut inwestycyjne:
Modehzacja Muzeum
92601
92605
100,0t
414114,9t
43,9a
Wn 00
11083,64
2,62
537 000,0c
r4 083,6(
436185,0(
43617A,.1
100,0(
511 156,0C
503 961,2f
98,6C
170 00O,0a
162 870,00
!r5,81
170 000,0(
162 870,0(
8 400,0c
66,11
612100,0c
612 095 0(
100,0c
851OO,OO
85 095"00
9999
85100,0(
85 095,0C
01
396 000,0c
396 000,0(
100,0c
2 800,00
100,00
2 800,0(
100,0c
6 035 500,0c
5721793,1t
94,8{
5 169 @qoa
5
m5 793,10
95,19
5 469 000,0(
5 205 793,1
EE€-6EanI6--
obi"ffi
700,0(
2 800,00
!' ryn wwakt hwestycyjne:
vpi-wwc,rE uuKurn€nlaqr ooryczqcej podziemii
lclJ]lrelE ii
93 223,6(
933092,0r
0,13
2 800,0(
92195
.."rEr<d9a nErego M|a6E:
99 225,0C
'12
92113
92116
2 131,0(
$7
90095
tu
650 000,0(
1
95,1S
275 000,0c
65 618,2€
230 000,00
59 953,00
26,07
80 000,0(
59 963,00
74,91
150 000,0c
0,0(
0.0c
233 000,0(
227 788,51
w ryn wy.hthi inwestvcvine:
99,5E
15 200,00
75799,/U
100,00
/vyoaIl(r ne z3kupy inwesrycyjre,ednosrek
ouozetowych
15 200,0(
15199,44
100,0(
150 000,0(
149 970,91
99,98
5 249
5:
74,9!
Razem: 56 099 485,1l 50 609 120,50
90,21
€oanr6 w zakresie klttury fizycznej i sporru
92695
1
7 000,0c
12 5461A1.00
-
r- J Er|
It""'''
:--f
-)ttt'it'3
. L
o,a,
d'd
E
;3
,o.g!E
:B.q
=PE;
5
*
.)x9se
Plig
3SS
I
T]
cr-.$!
Ni r E ii
;
I
o<
=a
otdd
t=
d=
>.o
-oo
>E
;iY
i.z
N=
o-o
ssssa-s
RSRFbR
<I
zt)
[_
L=]
o>
3333
IX
P
=i
([email protected]:
t-l:fl:l
=N
=a
sx
ttt Z
uJ
.i
:l
NIL
ut ij
N;:
Y>
0:
338S33833?33
RRsss$R8R$g$
[email protected]
13
o-
c.i
oN.)('
ol
iae+ae
93-:
* $E;
6€e
-l
Ni!
'N
6
al
.2
;
@
'o
=
N
Iz3
l9
!F
>,!
l5
6ry
n:
9E
r.l
t!E
.fr:
:_v
E
N
N
o
a
-
&
E
:o
l 3H
E
3
.o
o
;
-g
a *.9
(,
d
-a
-i
6S
E
E
3
!L
3
4.6
E;
+
5;
fcT-:
L
ahcznik nrTdosprawozdaniazwykonania
bud2etu miasla Kamienna Gota za 2oo8 tok
Wykonanie dochod6w z zakresu zadaf zleconych w 20Og roku
Dotacje celow€ otzymans z budzetu paistwa na reatizacje
zadan
bie2qcycl^ z za^€su adnin,sffacjr zEoowej o€z ilnych zadan
zreconych gminie (zwiEzkom gmin) ustawarn
Dolac e celowe ottzyTarcz budzetu p.lsh{a
rrwesryc-yjre zzakrcsL adminisrr.cjr .2qdowej
4 873 100,
n. hwesrycje rzalupy
oraz rrryct_
zadai
11716,
otzyranez oud2er panstlva na rcatz3qezadal
z%kresu adrrinisraqr z4dowe, oraz nnvch zadan
Dotaqe celowe
orezqcycn
econych gminie (zwiqzkom gmin) usiawami
DoEcje ce,owe otzyrane z budzeu oanssda na €. izac€ zadal
DEzacych zzakresL adm nisiBcji?Edowel oraz innych zadai
gmrnie (zwiqzkom gnin) Lrsiawami
Dolade celowe otzymanez budreiu panstwa na rcatizciezadai
bierecych z zakresr administrac zaoowe oraz rlrycn zaoa.
z econych smin|e (zwiEzkom smn)uatawa;l
Dotacje celowe otzynane z bJdi€u oansMa na €a Eace zaaai
Drezqcych zzakr€sL adn.n|stracji ?Edow€j oraz inlych zadan
zleconych gminie {ziliazkom gmir) usrawami
.::...)
at I-j-ai
,'ir.r"t.r ,:, t: i'
,:i.
zalEcnik nr8
do sprawozdaniaz wyKonanla
bud2etu miasta Kamienna
Wykonanie wydatk6w z zakresu zadaf zleconych w
2OOg
roku
colaza 2oo8 rok
Skl€dkj na ub6zpieczenia spoleczne
Skladki na Fundusz pracy
Zakup nateiat6w i wyposarenia
Zakup uslug pozostatych
usrug dosQpu do sieci tntemel
z tylulu zakupu ustug
Odprsy na zakladowy fundusz SwiaOczen
sociarnycrr
akcesoi6w komputerowych, w tym prcg|amow
i
jicsngi
na zaKupy Inwestycjne jednoslek bud2etowych
Skhdki na ubezpiecz€nie zdroworns
s'tr1?z
rrNrt,i ia]itY

Podobne dokumenty