¸agodne myd∏o w p∏ynie o dzia∏aniu antybakteryjnym

Komentarze

Transkrypt

¸agodne myd∏o w p∏ynie o dzia∏aniu antybakteryjnym
¸agodne myd∏o w p∏ynie
o dzia∏aniu antybakteryjnym
STERISOAP®
Preparat przeznaczony do mycia ràk przed dezynfekcjà higienicznà i chirurgicznà.
Myje, jednoczeÊnie dzia∏ajàc antybakteryjnie, co wzmacnia efekt dezynfekcyjny.
Szczególnie odpowiedni dla skóry wra˝liwej, cz´sto poddawanej dzia∏aniu
Êrodków dezynfekcyjnych.
W¸AÂCIWOÂCI
– preparat syntetyczny
– kwaÊny odczyn pH 6,7
– autosterylny (zawiera bakteriostat)
– kompozycja zwiàzków powierzchniowo czynnych
wyjàtkowo dobrze tolerowanych przez skór´
– zawiera zwiàzki nat∏uszczajàce i piel´gnujàce skór´
– sprawdzony dermatologicznie
– ekonomiczny i wygodny w u˝yciu
dzi´ki ∏okciowemu systemowi dozowania
®
Trademark
TWÓJ PARTNER W WALCE Z ZAKA˚ENIAMI SZPITALNYMI
¸agodne myd∏o w p∏ynie
o dzia∏aniu antybakteryjnym
ZASTOSOWANIE
– dok∏adne mycie ràk przed higienicznà i chirurgicznà dezynfekcjà
– mycie i kàpiele cia∏a przed zabiegami operacyjnymi
– mycie ràk i kàpiele cia∏a w higienie osobistej
SPOSÓB U˚YCIA
Socjalne mycie ràk: energicznie pocieraç wszystkie powierzchnie
namydlonych ràk przez co najmniej 10 sekund.
Higieniczne mycie ràk: r´ce zmoczyç pod bie˝àcà wodà,
nalaç na nie 3–5 ml myd∏a (jedna doza – jedno naciÊni´cie pompki)
myç przez 10–15 sekund, energicznie pocierajàc powierzchnie ràk.
Sp∏ukaç bie˝àcà wodà i osuszyç jednorazowym r´cznikiem,
w suche r´ce wcieraç Êrodek dezynfekcyjny.
Chirurgiczne mycie ràk: schemat post´powania podobny
do higienicznego mycia ràk. Ró˝nica polega na wyd∏u˝eniu
czasu mycia do 3 minut oraz powi´kszeniu obszaru mytej skóry
o nadgarstki i przedramiona.
KOD
OPIS
OPAKOWANIE HANDLOWE
10841
10834
WU
P 05
PI
butelka 500 ml
butelka 1000 ml
uchwyt Êcienny
pompka do butelek 500 ml
pompka do butelek 1000 ml
12 butelek x 500 ml
6 butelek x 1000 ml
1 sztuka
1 sztuka
1 sztuka
Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Szyszkowa 20, 02-285 Warszawa tel. (022) 668 00 00, fax (022) 668 00 01
Dzia∏ Obs∏ugi Klienta: tel. (022) 668 00 07, fax (022) 668 00 15; e-mail: [email protected]
Dzia∏ Marketingu: tel. (022) 668 00 63, fax (022) 668 00 55

Podobne dokumenty