Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego za okres

Komentarze

Transkrypt

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego za okres
Z prac Zarządu Województwa Opolskiego.
(za okres od dnia 1.01. 2007 r. do dnia 30.03.2007 r.)
W okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 30 marca 2007 r. odbyło się 20 posiedzeń Zarządu
Województwa, których rezultatem było m.in.:
•
271 uchwał dotyczących organizacji i funkcjonowania wojewódzkich samorządowych jednostek
organizacyjnych, polityki regionalnej, zdrowia, edukacji, gospodarki nieruchomościami oraz
budżetu województwa,
•
20 postanowień administracyjnych w sprawie zagospodarowania przestrzennego,
•
52 decyzji administracyjnych w sprawie: skierowania do zakładu opiekuńczo – leczniczego,
oddania nieruchomości w trwały zarząd, umorzenia należności.
Tematami posiedzeń oraz prac Zarządu były m.in. następujące zagadnienia:
1. Polityka regionalna, realizacja zadań ustawowych.
•
Zarząd postanowił podpisać umowę w sprawie użyczenia dla „PKP Przewozy Regionalne” Sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie autobusu szynowego produkcji „Pojazdy Szynowe PESA
Bydgoszcz” S. A. Holding o wartości 5 450 000 zł.
•
Zarząd postanowił ogłosić otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonania w roku 2007 zadania
publicznego pn. „Organizacja działalności edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej w zakresie
zasad obowiązujących w Unii Europejskiej oraz możliwości rozwoju regionalnego w ramach
wspólnej Europy”.
•
Zarząd postanowił ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa
Opolskiego w 2007 roku w zakresie wspierania nauki, edukacji i oświaty.
•
Zarząd postanowił ogłosić konkurs „Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. Zasadniczym celem
przedsięwzięcia jest szerzenia idei społeczeństwa obywatelskiego i systemu wartości
demokratycznych.
•
Zarząd dokonał wyboru podmiotów wyłonionych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań
publicznych Województwa Opolskiego w 2007 r. w okresie od 8 stycznia 2007 do 30 czerwca
2007 w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa.
•
Zarząd postanowił podpisać umowę na realizację zamówienia publicznego pn. „analiza sytuacji
rynkowej
w
zakresie
regularnego
przewozu
osób
oraz
uzgadnianie
przebiegu
linii
komunikacyjnej”.
•
Zarząd przystąpił do sporządzania Wojewódzkiego Programu Ochrony Środowiska oraz
Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami na lata 2007 – 2010 z perspektywą do roku 2014.
•
Zarząd postanowił podpisać umowę z Polską Izbą Gospodarczą Transportu Samochodowego i
2
Spedycji w Warszawie na realizację zamówienia publicznego pn. „Analiza sytuacji rynkowej w
zakresie regularnego przewozu osób oraz uzgadnianie przebiegu linii komunikacyjnych”.
•
Zarząd dokonał wyboru podmiotów wyłonionych w otwartych konkursach ofert na:
- realizację zadań publicznych Województwa Opolskiego w 2007 roku w zakresie kultury
fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa, realizowanych w trybie ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez organizacje pozarządowe i jednostki
organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane,
- wykonanie zadania publicznego w roku 2007 związanego z realizacją zadań Samorządu
Województwa Opolskiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia jak również profilaktyki i
rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
•
Zarząd postanowił ogłosić otwarte konkursy ofert na:
- wsparcie wykonania w roku 2007 zadania publicznego pn. „Wdrażanie Działań 2.5 Promocja
przedsiębiorczości oraz 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa w ramach ZPORR – edycja I”,
- realizację zadań publicznych Województwa Opolskiego w roku 2007 w zakresie
upowszechniania kultury,
- realizację zadań publicznych Województwa Opolskiego w roku 2007 w zakresie konserwacji,
renowacji i ochrony obiektów zabytkowych,
•
Zarząd postanowił podpisać umowę z Krajowym Ośrodkiem Badań i Dokumentacji Zabytków w
Warszawie dotyczącą opracowania projektu czteroletniego „Programu Opieki nad Zabytkami
Województwa Opolskiego” na lata 2007 – 2010. Całkowity koszt opracowania projektu wyniesie
25 tys. zł.
•
Zarząd dokonał zmiany zasad uczestnictwa w programie Odnowa Wsi w województwie opolskim.
Zasady uczestnictwa w programie zawierają rozwiązania pozwalające na jakościową ocenę
efektywności programu oraz wprowadzają narzędzia pogłębionej oceny ilościowej i jakościowej
umożliwiającej pomiar zaawansowania procesu odnowy wsi oraz efektów rzeczowych.
•
Zarząd postanowił o przystąpieniu do realizacji projektu „Ruraltor – Tourism promotion for
sustainble growth of agriculture in Cadses area” (Agroturystyka jako czynnik wpływający na
zrównoważony rozwój rolnictwa w regionach partnerskich) w ramach Inicjatywy Wspólnotowej
INTERREG IIIB CADSES.
•
Zarząd postanowił podpisać umowę dotacji z Uniwersytetem Opolskim na prowadzenie Centrum
Dokumentacji Europejskiej na kwotę 70 tys. zł.
•
Zarząd postanowił podpisać umowę na udzielenie pomocy finansowej Gminie Ozimek. Pomoc
finansowa przeznaczona będzie na realizację projektu „DINOPARK etap II – budowa szlaku
pieszego w Krasiejowie” w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy – Polska
(w kwocie nie większej niż 427 500 zł) oraz na zagospodarowanie terenu wykopalisk
paleontologicznych w Krasiejowie (w kwocie nie większej niż 400 tys. zł).
3
•
Zarząd postanowił podpisać umowę o współpracy pomiędzy Województwem Opolskim a
Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu polegającej na zastosowaniu naukowego podejścia
na rzecz rozpoznawania problemów rozwojowych obszarów wiejskich oraz tworzeniu i wdrażaniu
stosownych rozwiązań na tych obszarach.
•
Zarząd postanowił podpisać umowę dotyczącą przekazania środków finansowych w wysokości
200 tys. zł na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu w
2007 roku.
•
Zarząd dokonał wyboru podmiotów wyłonionych w otwartych konkursach ofert na:
-
wsparcie wykonania w roku 2007 zadania publicznego pn. „Organizacja działalności
edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej w zakresie zasad obowiązujących w Unii
Europejskiej oraz możliwości rozwoju regionalnego w ramach wspólnej Europy”. W wyniku
konkursu wsparcie uzyskała Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych
z siedzibą w Opolu,
-
wsparcie w roku 2007 zadań samorządu Województwa Opolskiego w zakresie nauki,
edukacji i oświaty. W wyniku konkursu dotację na realizację zadania publicznego otrzymała
Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych z siedzibą w Opolu.
•
Zarząd postanowił ogłosić otwarte konkursy ofert:
-
na realizację zadań publicznych Województwa Opolskiego w roku 2007 w zakresie
współpracy międzynarodowej,
-
na realizację zadań publicznych Województwa Opolskiego w roku 2007 w zakresie promocji
regionu,
-
na wsparcie realizacji w 2007 roku zadania publicznego obejmującego działania w dziedzinie
ochrony i promocji zdrowia jak również profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień
oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
•
Zarząd postanowił ogłosić konkurs
na Nagrodę Artystyczną „Złota Maska” w roku 2007r.
Nagroda przyznawana jest corocznie z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru za szczególne
osiągnięcia artystyczne w zakresie sztuki teatralnej w następujących kategoriach: spektakl roku,
aktorstwo (za rolę kobiecą i męską), reżyseria, scenografia, muzyka, scenariusz, adaptacja.
•
Zarząd przyznał stypendia sportowe zawodnikom województwa opolskiego, którzy osiągnęli
wybitne wyniki sportowe w 2006 r. w dyscyplinach objętych systemem współzawodnictwa
sportowego w kategoriach młodzieżowych.
•
Zarząd postanowił o przyznaniu gminom województwa opolskiego dotacji z terenowego
Funduszu Gruntów Rolnych na zadania inwestycyjne w zakresie budowy dróg dojazdowych do
gruntów rolnych.
•
Zarząd postanowił o podpisaniu umowy ramowej na lata 2007 – 2009 oraz umowy rocznej na rok
2007 o świadczenie usług publicznych w zakresie regionalnych kolejowych przewozów
4
pasażerskich na obszarze województwa opolskiego.
•
Zarząd postanowił podpisać umowę z Gminą Opole w sprawie wspólnego organizowania
Opolskich Regionalnych Targów Edukacyjnych, które odbędą się w dniach 28-29 marca w Opolu
w hali widowiskowo – sportowej „Okrąglak” w Opolu.
•
Zarząd ogłosił konkurs na Małe Granty dla uczelni Województwa Opolskiego na zadania
dydaktyczno – naukowe, przeznaczając na ten cel w roku 2007 kwotę 70 000 zł. W tegorocznym
konkursie ocenie podlegać będą przedsięwzięcia dydaktyczno – naukowe, mające wpływ na
promocję osiągnięć naukowych regionu oraz rozwój aktywności naukowej studentów, ze
szczególnym uwzględnieniem projektów służących wzmacnianiu wśród studentów umiejętności
poruszania się na rynku pracy.
•
Zarząd podpisał z Gminą Opole kolejną, obowiązującą do 31 grudnia 2007 r. umowę dotyczącą
współpracy w zakresie funkcjonowania Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w
Brukseli.
•
Zarząd przyjął „Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia dla Województwa Opolskiego na
2007 rok”. Dokument został opracowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu przy udziale
jednostek z terenu Opolszczyzny zajmujących się polityką społeczną i rynku pracy.
•
Zarząd postanowił podpisać porozumienie pomiędzy Województwem Opolskim a Gminą Opole w
sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie przez Województwo Opolskie Publicznego Liceum
Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Opolu, którego prowadzenie należy do
zadań własnych powiatu.
•
Zarząd postanowił przekazać dotację celową w wysokości 140 tys. zł. na rzecz Komendy
Wojewódzkiej Policji w Opolu z przeznaczeniem na zakup ściany wizyjnej oraz wydanie
książeczki „Bezpieczny Rowerzysta”.
2. Organizacja i funkcjonowanie wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.
•
Zarząd postanowił podpisać umowę o udzielenie dotacji w wysokości 50 000 zł na wydatki
majątkowe dla Centrum Terapii Nerwic Moszna – Zamek z przeznaczeniem na dostosowanie
obiektu do wymagań decyzji SANEPID – u, PIP oraz PPOŻ wynikających z rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać
pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej
(Dz. U. Nr 213, poz. 1568 z późn. zm.).
•
Zarząd postanowił podpisać umowę dotyczącą przekazania środków finansowych w wysokości
200 tys. zł na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu w
2007 roku.
•
Zarząd postanowił podpisać porozumienie pomiędzy Województwem Opolskim a Wojewódzkim
Ośrodkiem Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu w sprawie realizacji
5
zadania polegającego na administrowaniu, redagowaniu i rozwoju portali internetowych „Wrota
Opolszczyzny” i „Edubaza”.
•
Zarząd
powołał
na
stanowisko
Dyrektora
Wojewódzkiego
Specjalistycznego
Zespołu
Neuropsychiatrycznego w Opolu Pana Krzysztofa Nazimka na okres 6 lat, tj. od dnia 1 lutego
2007 roku do dnia 31 stycznia 2013 roku.
•
Zarząd postanowił podpisać umowę dotyczącą przekazania dotacji w kwocie 1 700 000 zł dla
Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu.
•
Zarząd postanowił podpisać umowę o udzielenie dotacji w wysokości 150 000 zł na wydatki
majątkowe dla Szpitala Wojewódzkiego w Opolu.
•
Zarząd postanowił podpisać umowy dotyczące przekazania środków publicznych dla
Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno – Reumatologicznych z siedzibą
w Kup oraz dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Głuchołazach w ramach programu pn. „Wyrównywanie różnic między regionami”
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
•
Zarząd odwołał z dniem 5 lutego 2007 roku Dyrektora Centrum Terapii Nerwic Moszna – Zamek
Pana Mirosława Kamińskiego i powierzył z tym samym dniem pełnienie obowiązków Dyrektora
Centrum Terapii Nerwic Moszna – Zamek Panu Kazimierzowi Grodzkiemu pełniącemu funkcję
Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno – Eksploatacyjnych w Centrum Terapii Nerwic. Pan
Kazimierz Grodzki będzie pełnił obowiązki Dyrektora Centrum Terapii Nerwic Moszna – Zamek
do czasu powołania dyrektora niniejszej jednostki.
•
Zarząd postanowił podpisać umowę dotyczącą przekazania dotacji w wysokości 100 tys. zł dla
Zespołu Szpitali Pulmonologicznego – Reumatologicznego z siedzibą w Kup z przeznaczeniem na
pokrycie kosztów związanych z dostosowaniem obiektów do wymagań sanitarno – technicznych.
•
Zarząd postanowił oddać w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości Województwa Opolskiego na
rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno – Reumatologicznych z
siedzibą w Kup.
•
Zarząd postanowił oddać w nieodpłatne użytkowanie nieruchomość zabudowaną położoną w
Branicach na rzecz Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
im. Ks. Biskupa J. Nathatna w Branicach.
•
Zarząd powołał członków Rad Muzeum przy Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, Centralnym
Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu oraz Muzeum Śląska Opolskiego w
Opolu.
•
Zarząd wyraził zgodę na wynajęcie pomieszczeń o powierzchni 49,09 m² znajdujących się na
terenie Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego Zespołowi Państwowej Inspekcji
Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu od dnia 1 marca 2007
roku na czas nieokreślony.
6
•
Zarząd postanowił o wyznaczeniu dla zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem
założycielskim jest samorząd województwa celów w zakresie jakości zarządzania, jakości
świadczonych usług, kontroli finansowej i efektywności działania. Wskazane zostały
indywidualne rekomendacje ww. zakresie dla następujących zakładów opieki zdrowotnej:
PS ZOZ Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu, SS ZOZ nad Matką i Dzieckiem w
Opolu, Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu, Opolskiego
Centrum
Rehabilitacji
Pulmonologicznych
z
w
Korfantowie,
siedzibą
w
Kup,
SP Zespołu
Szpitali
Wojewódzkiego
Reumatologiczno
Specjalistycznego
–
Zespołu
Neuropsychiatrycznego w Opolu, Centrum Terapii Nerwic Moszna – Zamek, Ośrodka Leczenia
Odwykowego w Woskowicach Małych, Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego SP ZOZ
w Głuchołazach, Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie –
Koźlu, Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu.
•
Zarząd przyjął plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i
placówkach, dla których organem prowadzącym jest Województwo Opolskiego w kwocie ogółem
84 544 zł. Środki finansowe wykorzystane zostaną na dofinansowanie m.in.: organizacji
doradztwa metodycznego dla nauczycieli, organizacji szkoleń, seminariów oraz konferencji
szkoleniowych
dla
nauczycieli,
kursów
kwalifikacyjnych
i
doskonalących,
studiów
podyplomowych oraz szkoleń rad pedagogicznych .
•
Zarząd postanowił udzielić dotację dla Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i
Psychicznie Chorych w Branicach na zakup wyposażenia w kwocie 150 000 zł.
•
Zarząd postanowił o przekazaniu dotacji dla następujących zakładów opieki zdrowotnej:
-
Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w
Opolu w kwocie 100 000 zł,
-
Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. Św. Jadwigi w
Opolu w kwocie 150 000 zł,
-
Samodzielnego
Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks.
Biskupa Józefa Nathana w Branicach w kwocie 2 000 000 zł
z przeznaczeniem na dostosowanie pomieszczeń zakładów do wymogów rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod
względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.
•
Zarząd wyraził zgodę na wynajem wysokospecjalistycznej aparatury medycznej – zestawu RTG
Magnum 50 znajdującej się w Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie lekarzowi
prowadzącemu Indywidualną Praktykę Lekarską na okres trzech lat.
•
Zarząd postanowił przekazać dotację :
-
dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno – Reumatologicznych z
siedzibą w Kup w kwocie 11 050 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą:
7
„uzupełnienie środków finansowych w związku z przeznaczeniem dofinansowania ze
środków PFRON związanych z realizacją projektu pn. Program wyrównywania różnic
między regionami z przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilitacyjnego ze środków
PFRON”,
-
dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego SP ZOZ w Głuchołazach w kwocie 11 715 zł z
przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „uzupełnienie środków finansowych w
związku z przeznaczeniem dofinansowania ze środków PFRON związanych z realizacją
projektu pn. Program wyrównywania różnic między regionami z przeznaczeniem na zakup
sprzętu rehabilitacyjnego ze środków PFRON”.
•
Zarząd przyznał dotację w wysokości 400 000 zł na wydatki majątkowe dla Szpitala
Wojewódzkiego w Opolu z przeznaczeniem na koncepcję zagospodarowania nieruchomości przy
ul. Powstańców Śląskich 29 oraz ul. Kośnego w Opolu ( w tym m.in. :wyremontowanie węzłów
sanitarnych i kuchennych, wyremontowanie i przystosowanie budynku byłej apteki szpitalnej na
potrzeby administracji Szpitala).
•
Zarząd przyznał dotację Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Szpitali Pulmonologiczno –
Reumatologicznych z siedzibą w Kup w wysokości
365 717 zł z przeznaczeniem na
dofinansowanie termomodernizacji budynku głównego Szpitala w Kup.
•
Zarząd przyznał dotację dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie w wysokości
400 000 zł na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej
budowy nowego bloku operacyjnego z dwoma salami operacyjnymi, salą intensywnego nadzoru
wraz z infrastrukturą techniczną.
•
Zarząd postanowił przekazać środki publiczne w wysokości 20 tys. zł na realizację „Programu
profilaktycznego – Badania przesiewowe w kierunku wczesnego wykrywania raka jelita grubego”
przez Szpital Wojewódzki w Opolu.
•
Zarząd postanowił przekazać środki publiczne w wysokości 20 tys. zł. na realizację „Programu
profilaktycznego – Przygotowanie rodziców oczekujących narodzin dziecka do porodu i podjęcia
ról rodzicielskich” przez Samodzielny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i
Dzieckiem w Opolu.
•
Zarząd postanowił przekazać środki publiczne w wysokości 20 tys. zł na realizację „Programu
profilaktycznego – Program badań przesiewowych w kierunku raka prostaty u mężczyzn po 50
roku życia” przez SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu im. Prof. T. Koszarowskiego.
•
Zarząd powołał na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali
Pulmonologiczno – Reumatologicznych z siedzibą w Kup Pana Mirosława Wójciaka na okres 6
lat, tj. od dnia 12 kwietnia 2007 r. do dnia 11 kwietnia 2013 roku.
8
3. Współpraca zagraniczna, promocja regionu, reprezentowanie województwa w spotkaniach
oraz wizytach krajowych.
4 stycznia
-
członkowie Zarządu Województwa uczestniczyli w roboczym spotkaniu nt. systemu wyboru
projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
2007-2013
5 stycznia
-
Wicemarszałek Województwa Stanisław Rakoczy wziął udział w spotkaniu opłatkowym Okręgu
Opolskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
6 stycznia
-
Marszałek Józef Sebesta uczestniczył w imprezie charytatywnej pn. „III Opolska Gala Żużlowa”,
która odbywała się pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego
8 stycznia
-
Marszałek Województwa Józef Sebesta uczestniczył w posiedzeniu Konwentu Starostów
Województwa
Opolskiego,
podczas
którego
wybrano
przewodniczącego
Konwentu.
Przewodniczącym Konwentu został Starosta Opolski Henryk Lakwa
10 stycznia
-
Zarząd Województwa Opolskiego spotkał się z przedstawicielami Senatu Uniwersytetu
Opolskiego. Dyskutowano o rozwoju opolskiej uczelni i możliwościach finansowania inwestycji
ze środków pomocowych
-
Marszałek Józef Sebesta uczestniczył w spotkaniu opłatkowym środowiska naukowego opolskich
uczelni i instytutów naukowych
11 stycznia
-
członkowie Zarządu Województwa wzięli udział w konferencji podsumowującej pierwszy etap
realizacji programu „Gmina atrakcyjna dla inwestora”
12 stycznia
-
Marszałek Józef Sebesta i Wicemarszałek Józef Kotyś uczestniczyli w pierwszych spotkaniach
konsultacyjnych programu „Opolskie – tutaj zostaję”. W spotkaniach wzięli udział
przedstawiciele powiatowych urzędów pracy i przedsiębiorcy
13 stycznia
-
Wicemarszałek Stanisław Rakoczy wręczał nagrody najlepszym sportowcom naszego regionu na
dorocznym Balu Sportowca, gdzie podsumowano plebiscyt na najlepszych sportowców i
trenerów organizowany przez Nową Trybunę Opolską i Urząd Marszałkowski Województwa
Opolskiego
15 stycznia
9
-
Marszałek Józef Sebesta i Członek Zarządu Andrzej Kasiura wzięli udział w konferencji nt.
wykorzystania różnych technologii przy budowie dróg gminnych i lokalnych. Konferencja
odbywała się w Izbicku
-
Marszałek Józef Sebesta i Wicemarszałek Stanisław Rakoczy spotkali się z obchodzącym 30lecie pracy trenerskiej trenerem Edwardem Faciejewem z sekcji judo Opolskiej Organizacji AZS.
W spotkaniu wzięli także udział przedstawiciele AZS i opolskich uczelni
16 stycznia
-
Członek Zarządu Województwa Ryszard Wilczyński spotkał się z przedstawicielami instytucji i
organizacji rolniczych. Dyskutowano o kalendarzu imprez rolniczych i propozycjach działań na
2007 rok.
17 stycznia:
-
Marszałek Województwa Józef Sebesta i Wicemarszałek Województwa Józef Kotyś
uczestniczyli w pierwszym spotkaniu roboczym zespołu ds. wykreowania marki regionalnej;
-
Marszałek Województwa Józef Sebesta oraz Członkowie Zarządu Województwa: Ryszard
Wilczyński i Andrzej Kasiura podpisali porozumienie w sprawie organizacji tegorocznych targów
Opolagra z firmą DLG Agro-Food – te największe w Polsce południowej targi maszyn rolniczych
odbędą się na terenie lotniska w Polskiej Nowej Wsi;
18 - 19 stycznia:
-
Wicemarszałek Województwa Józef Kotyś uczestniczył w konferencji pn. „VII Ramowy
Program
Unii
Europejskiej
–
możliwości
pozyskania
środków
dla
Opolszczyzny”,
zorganizowanej pod patronatem honorowym Marszałka Województwa, Wojewody Opolskiego i
Rektora Politechniki Opolskiej – tematem konferencji były możliwości zdobywania środków
unijnych na badania naukowe;
-
Członek Zarządu Województwa Andrzej Kasiura wziął udział w spotkaniu roboczym w Leśnicy,
które dotyczyło rozwiązań projektowych przebudowy skrzyżowania dróg w rejonie Zdzieszowice
– Zalesie Śląskie;
-
Członek Zarządu Województwa Ryszard Wilczyński brał udział w spotkaniu roboczym w
Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie realizacji programu odnowy wsi i organizacji
na Opolszczyźnie Europejskiego Kongresu Odnowy Wsi;
-
Marszałek Województwa Józef Sebesta uczestniczył w Poznaniu w posiedzeniu Konwentu
Marszałków Województw RP, podczas którego omawiano m.in. finalizowanie prac nad
Regionalnymi Programami Operacyjnymi i zasady ich negocjowania z Komisją Europejską,
możliwości współpracy Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych z samorządami
województw, omówiono też wstępne wytyczne do realizacji Programu Operacyjnego Rozwój
Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013, podsumowano prace grupy roboczej przy Konwencie
ds. SPO Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego i Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2004-2006;
10
-
Wicemarszałek Województwa Stanisław Rakoczy wziął udział w
konferencji dotyczącej
perspektyw rozwoju turystyki na Opolszczyźnie, zwłaszcza w pasie
przygranicznym –
konferencja odbywała się w Jarnołtówku;
22 stycznia:
-
Wicemarszałek Województwa Józef Kotyś wziął udział w posiedzeniu Wojewódzkiej Komisji
Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Wojewody Opolskiego;
-
Marszałek Województwa Józef Sebesta spotkał się na roboczym spotkaniu z przedstawicielami
władz gminy Prudnik i powiatu prudnickiego, które odbyło się na zaproszenie władz miasta –
dyskutowano o najważniejszych problemach powiatu;
23 stycznia:
-
Członek Zarządu Województwa Ryszard Wilczyński spotkał się z burmistrzem Gogolina w
sprawie organizacji w maju w Kamieniu Śląskim Europejskiego Kongresu Odnowy Wsi;
-
Marszałek Województwa Józef Sebesta brał udział w spotkaniu marszałków województw z
Marszałkiem i Wicemarszałkami Senatu RP, które odbyło się w Warszawie, a dotyczyło
możliwości współpracy Senatu RP z samorządami województw,
24 stycznia:
-
Członkowie Zarządu Województwa spotkali się z przedstawicielami Senatu Politechniki
Opolskiej, aby omówić perspektywy rozwoju uczelni;
-
w Opolu przebywali Prezes Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej BPCC Martin Oxley i Dyrektor
firmy J4B Jeremy Philips. Podczas spotkania Członków Zarządu Województwa z delegacją
brytyjską omówiono najważniejsze inicjatywy planowane w 2007 roku w ramach brytyjskoopolskiej współpracy gospodarczej;
26 stycznia:
-
Wicemarszałek Województwa Stanisław Rakoczy uczestniczył w Kluczborku w spotkaniu
opłatkowym z przedstawicielami organizacji pozarządowych powiatu kluczborskiego;
27 stycznia:
-
Marszałek Województwa Józef Sebesta wziął udział w jubileuszowej uroczystości wręczenia
Laurów Umiejętności i Kompetencji, która odbyła się w Katowicach;
-
Wicemarszałek Województwa Józef Kotyś i Członek Zarządu Województwa Andrzej Kasiura
brali udział w noworocznym koncercie Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej Państwowej
Szkoły Muzycznej w Opolu, zorganizowanym przez Wicekonsula RFN w Opolu Ludwiga
Neudorfera i Marszałka Województwa Opolskiego;
2 lutego:
-
Marszałek Województwa Józef Sebesta wziął udział w spotkaniu przedstawicieli gmin
województwa, podczas którego dokonano wyboru przedstawicieli samorządów gminnych do
Regionalnego Komitetu Sterującego,
5 lutego:
11
-
w Rogowie Opolskim Członkowie Zarządu Województwa wzięli udział w V spotkaniu zespołu
ekspertów ds. opracowania kryteriów wyboru projektów kluczowych Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013;
7 lutego:
-
Marszałek Województwa Józef Sebesta wziął udział w posiedzeniu Komitetu Rady Ministrów –
KRM zarekomendował Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata
2007-2013 pod obrady Rządu
-
Wicemarszałek
Województwa
Stanisław
Rakoczy
przewodniczył
posiedzeniu
Komitetu
Organizacyjnego XIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych 2007 „Ziemia
Opolska 2007”;
8 lutego:
-
Członek Zarządu Województwa Ryszard Wilczyński uczestniczył w konferencji dla wójtów,
burmistrzów i liderów lokalnych, która dotyczyła realizacji w tym roku programu Odnowa Wsi w
województwie opolskim i programu wdrażania Leader; ???????????????????
-
Marszałek Województwa Józef Sebesta i Członek Zarządu Województwa Andrzej Kasiura
spotkali się z przedstawicielami powiatu krapkowickiego - w ramach cyklu spotkań roboczych
Marszałka Województwa i Wojewody Opolskiego z samorządowcami;
12 lutego:
-
Wicemarszałek Województwa Stanisław Rakoczy uczestniczył w Brzegu w uroczystości
wręczenia medali żołnierzom Polskiego Kontyngentu Wojskowego, którzy brali udział w misji
humanitarnej NATO w Pakistanie;
14 lutego:
-
Członek Zarządu Województwa Andrzej Kasiura
przewodniczył posiedzeniu Opolskiej
Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Drogowego, podczas którego omówiono m.in. raport policji
o stanie bezpieczeństwa na drogach regionu w 2006 roku oraz działania edukacyjne w dziedzinie
poprawy bezpieczeństwa na drogach,
-
Marszałek Województwa Józef Sebesta w Warszawie spotkał się z Prezesem Krajowego Zarządu
Gospodarki Wodnej Mariuszem Gajdą. Celem spotkania było uzyskanie zapewnienia, że w
budżecie KZGW znajdą się pieniądze na opracowanie studium wykonalności rewitalizacji jezior
turawskich.
15 lutego:
-
Wicemarszałek Województwa Stanisław Rakoczy wziął udział w
posiedzeniu komisji
rozpatrującej wnioski w sprawie przyznania stypendiów sportowych zawodnikom województwa
opolskiego osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub
krajowym,
-
Członkowie Zarządu Województwa spotkali się
ze Związkiem Gmin Śląska Opolskiego nt.
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013,
12
-
Marszałek Województwa Józef Sebesta brał udział w posiedzeniu Opolskiego Komitetu
Monitorującego pod przewodnictwem Wojewody Opolskiego.
16 lutego:
-
Członek Zarządu Województwa Ryszard Wilczyński 16 lutego brał udział w Kuniowie w
spotkaniu w sprawie powołania stowarzyszenia miłośników kolei Doliny Stobrawy.
17 lutego:
-
Marszałek Województwa Józef Sebesta oraz Wicemarszałkowie Województwa: Józef Kotyś i
Stanisław Rakoczy uczestniczyli w uroczystym wręczeniu Złotych Spinek 2007 – gali
zorganizowanej przez Pro Media sp. z o.o.
19 lutego:
-
Marszałek Województwa Józef Sebesta i Wicemarszałek Województwa Józef Kotyś wzięli udział
w uroczystym podpisaniu deklaracji z przedsiębiorcami określającej zasady współpracy w ramach
programu „Opolskie – tutaj zostaję”,
-
Marszałek Województwa Józef Sebesta oraz Członkowie Zarządu Województwa: Andrzej Kasiura
i Ryszard Wilczyński brali udział w spotkaniu Wiceministra Środowiska Krzysztofa Zaręby z
władzami województwa nt. „Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2010”.
20 lutego:
-
Członek Zarządu Województwa Ryszard Wilczyński uczestniczył w spotkaniu roboczym z
ekspertami włoskimi nt. programu „RURALTOUR” dotyczącego agroturystyki jako czynnika
wpływającego na zrównoważony rozwój rolnictwa w regionach,
-
Członek Zarządu Województwa Andrzej Kasiura wziął udział w uroczystym spotkaniu
związanym z zakończeniem prac modernizacyjnych i remontem lokali w Opolskiej Delegaturze
Najwyższej Izby Kontroli,
-
Marszałek Województwa Józef Sebesta i Wicemarszałek Województwa Józef Kotyś brali udział w
Warszawie w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Województw RP.
21 lutego:
-
Wicemarszałek Województwa Józef Kotyś spotkał się z Johanem Hayenem, przedstawicielem
Bepoluxu – organizacji non-profit zrzeszającej przedsiębiorców zachodnich prowadzących
działalność inwestycyjną i handlową w Polsce (w planie pobytu w Opolu było także odwiedzenie
Centrum Obsługi Inwestora i izb gospodarczych),
-
Wicemarszałek Województwa Stanisław Rakoczy wziął udział w spotkaniu Rady Dyrektorów
wojewódzkich samorządowych jednostek ochrony zdrowia, podczas którego omówiono m.in.
ambulatoryjną opiekę zdrowotną,
-
Członek Zarządu Województwa Andrzej Kasiura uczestniczył w spotkaniu roboczym
zorganizowanym przez Wojewodę Opolskiego w sprawie budowy obwodnicy Olesna.
22 lutego:
13
-
Marszałek Województwa Józef Sebesta i Wicemarszałek Województwa Józef Kotyś brali udział w
uroczystym wręczeniu nagród laureatom konkursu „Partnerstwo bez granic”. Nagrodzone zostały
najlepsze inicjatywy realizowane wspólnie z partnerami zagranicznymi,
-
Członek Zarządu Województwa Andrzej Kasiura uczestniczył w Warszawie w konferencji pn.
„Rozwój kolei regionalnych w Polsce”,
-
Marszałek Województwa Józef Sebesta i Członek Zarządu Województwa Ryszard Wilczyński
wzięli udział w uroczystym podpisaniu umowy o współpracy Województwa Opolskiego i
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Umowa dotyczy wspólnych działań w tworzeniu i
realizacji strategii rozwoju obszarów wiejskich w województwie opolskim,
-
Członkowie Zarządu Województwa spotkali się z rektorem Państwowej Medycznej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Opolu i uczestniczyli w posiedzeniu Senatu Szkoły.
23 lutego:
-
Marszałek Województwa Józef Sebesta i Wicemarszałek Województwa Józef Kotyś brali udział w
Ozimku w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia DINOPARK,
-
Członek Zarządu Województwa Ryszard Wilczyński wziął udział w Kędzierzynie-Koźlu w
posiedzeniu Rady Krajowej Kongregacji Przemysłowo-Handlowej. Rozmawiano m.in. nt.
Zielonej Doliny – Opolskiego Rynku Hurtowego, inicjatywy organizacji konferencji i targów
Polskich Sieci Handlowych, współpracy samorządów i instytucji gospodarczych w celu
maksymalnego wykorzystania funduszy unijnych przeznaczonych na rozwój przedsiębiorczości.
26 lutego:
-
Marszałek Województwa Józef Sebesta i Wicemarszałek Województwa Józef Kotyś uczestniczyli
w posiedzeniu Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Wojewody
Opolskiego. Omówiono wykorzystanie środków unijnych przez samorządy w województwie
opolskim,
8 lutego
-
Wicemarszałek Województwa Józef Kotyś spotkał się z Radcą Handlowym Ambasady Austrii.
Spotkanie dotyczyło współpracy pomiędzy Styrią a Województwem Opolskim m.in. Forum
Biznesowego w Grazu.
1 marca:
-
Członek Zarządu Województwa Ryszard Wilczyński brał udział w Kujakowicach w spotkaniu
liderów opolskiego programu Odnowy Wsi oraz przedstawicieli zarządów Lokalnych Grup
Działania: „Fundacja Górna Prosna" i Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Kluczborskiej „Leader".
Spotkanie, zorganizowane przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi, miało na celu:
przekazanie niezbędnych informacji o funkcjonowaniu programu, przedstawienie możliwości
wsparcia działań podejmowanych przez sołectwa, poinformowanie o rozwiązaniach kształtujących
rozwój obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji o VI Europejskim Kongresie Odnowy
Wsi,
14
-
Wicemarszałek Województwa Józef Kotyś wziął udział dotyczącym funkcjonowania filii
Pedagogicznych Bibliotek Wojewódzkich w Prudniku i w Krapkowicach w spotkaniu.
-
Marszałek Województwa Józef Sebesta uczestniczył w Gnieźnie w Konwencie Marszałków
Województw RP (w dniach od 1 do 2 marca). Omówiono m.in.: problemy kontroli i wdrażania
systemu bezpieczeństwa ochrony informacji niejawnej, przedstawiono inicjatywy Europejskiej
Akademii Samorządowej, strategię w zakresie organizacji regionalnych przewozów kolejowych,
zmiany organizacyjne w ramach grupy PKP i formy współpracy z samorządami województw,
planowane inwestycje w infrastrukturze kolejowej oraz problemy oddłużania PKP.
2 marca:
-
Członek Zarządu Województwa Ryszard Wilczyński spotkał się w Karłowicach z liderami
opolskiego programu Odnowy Wsi oraz przedstawicielami zarządów Lokalnych Grup Działania:
„Brzeska Wieś Historyczna" i „Stobrawski Zielony Szlak”. Spotkanie, zorganizowane przez
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi, miało na celu: przekazanie niezbędnych informacji o
funkcjonowaniu programu, przedstawienie możliwości wsparcia działań podejmowanych przez
sołectwa, poinformowanie o rozwiązaniach kształtujących rozwój obszarów wiejskich oraz
przekazanie informacji o VI Europejskim Kongresie Odnowy Wsi,
-
Wicemarszałek Województwa Stanisław Rakoczy brał udział w Częstochowie w Ogólnopolskiej
Konferencji Niepublicznych Szpitali Samorządowych pt. ”Rola i znaczenie Niepublicznych
Szpitali Samorządowych w systemie ochrony zdrowia w Polsce”,
-
Wicemarszałek Województwa Józef Kotyś wziął udział w Oleśnie w spotkaniu dotyczącym
funkcjonowania filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej,
-
Wicemarszałek Województwa Stanisław Rakoczy spotkał się z MKS „Szóstka Brzeg” - Mistrzem
Polski w SoftBallu,
3 marca:
-
Wicemarszałek Województwa Stanisław Rakoczy brał udział w Prudniku w uroczystości
obchodów jubileuszu 50-lecia Turystycznego Klubu Motorowego „Zryw” PTTK – Oddział
Sudetów Wschodnich.
5 marca:
-
Członkowie Zarządu Województwa uczestniczyli w spotkaniu Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Omówiono m.in. plany i priorytety WFOŚiGW na
2007 rok,
-
Członek Zarządu Województwa Ryszard Wilczyński spotkał się z przedstawicielami ARGE
(Europejskiej Wspólnoty Odnowy Wsi) – Theres Friewald-Hofbauer i Peterem Schawerda w
sprawie organizacji VI Europejskiego Kongresu Odnowy Wsi, który odbędzie się w maju
w Kamieniu Śląskim.
7 marca:
15
-
Marszałek Województwa Józef Sebesta spotkał się w Warszawie z Paulem Foxem, Konsulem
Generalnym Wielkiej Brytanii. Spotkanie przygotowane było przez Biuro Województwa
Opolskiego w Warszawie,
-
Wicemarszałek Województwa Stanisław Rakoczy brał udział w Berlinie w Niemczech w
Międzynarodowych Targach Turystycznych „ITB Berlin 2007”, gdzie województwo opolskie
miało swoje stoisko;
8 marca:
-
Członek Zarządu Województwa Ryszard Wilczyński uczestniczył w zorganizowanym przez
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi wykładzie dla liderów Odnowy Wsi nt. klastrów
tematycznych pn. „Budowa specjalizacji wsi”. Wykład, w którym uczestniczyło około 100 osób,
prowadził specjalista odnowy wsi Wacław Idziak;
-
Marszałek Województwa Józef Sebesta – przewodniczący RKS i Wicemarszałek Województwa
Józef Kotyś 8 marca wzięli udział w posiedzeniu Regionalnego Komitetu Sterującego ds. rozwoju
regionu. Przyjęto m.in. uchwałę w sprawie zaopiniowania i rekomendacji Marszałkowi listy
rankingowej
projektów
zgłoszonych
do
dofinansowania
w
zakresie
działania
2.5
„Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” w ramach SPO „Restrukturyzacja i
modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”,
-
Marszałek Województwa Józef Sebesta brał udział w inauguracji Roku Eichendorffa w
województwie opolskim zorganizowanego pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego.
9 marca:
-
Marszałek Województwa Józef Sebesta uczestniczył w II audicie nadzoru funkcjonowania
Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN-EN-ISO 9001-2001 w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Opolskiego,
-
Członek Zarządu Województwa Ryszard Wilczyński zaprezentował konkurs Piękna Wieś Opolska
podczas konferencji „Droga słowackiej wsi do Europy”, zorganizowanej przez Słowacką Agencję
Rozwoju Regionalnego w Bańskiej Bystrzycy w Słowacji,
-
Marszałek Województwa Józef Sebesta, Wicemarszałek Województwa Józef Kotyś i Wojewoda
Opolski Bogdan Tomaszek spotkali się z przedstawicielem Ambasadora Królestwa Danii Sørenem Juulem Jørgensenem- Dyrektorem Wydziału Ekonomiczno-Handlowego Ambasady.
Podczas spotkania odbyła się prezentacja potencjału gospodarczego województwa i ofert
inwestycyjnych gmin Ujazd i Krapkowice. Gość z Danii zwiedzał również tereny inwestycyjne
w gminie Ujazd,
-
Wicemarszałek Województwa Józef Kotyś brał udział w Ozimku w posiedzeniu Zarządu
Stowarzyszenia DINOPARK,
14 marca:
-
Wicemarszałek
Województwa
Stanisław
Rakoczy
uroczyście
otworzył
Kroszonkarski, jaki co roku organizowany jest przez Muzeum Wsi Opolskiej .
XV
Konkurs
16
-
Wicemarszałek Województwa Józef Kotyś wziął udział w posiedzeniu Konwentu Starostów
Powiatów województwa opolskiego – na spotkaniu zaprezentował główne założenia programu
„Opolskie – tutaj zostaję”.
15 marca:
-
Członek Zarządu Województwa Ryszard Wilczyński spotkał się w Tułowicach z liderami
opolskiego programu Odnowy Wsi oraz przedstawicielami zarządów Lokalnych Grup Działania:
„Złota Ziemia" i „Partnerstwo Borów Niemodlińskich”. Spotkanie, zorganizowane przez
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi, miało na celu: przekazanie niezbędnych informacji o
funkcjonowaniu programu, przedstawienie możliwości wsparcia działań podejmowanych przez
sołectwa, poinformowanie o rozwiązaniach kształtujących rozwój obszarów wiejskich oraz
przekazanie informacji o VI Europejskim Kongresie Odnowy Wsi.
-
Członek Zarządu Województwa Andrzej Kasiura wziął udział w spotkaniu w Polskiej Agencji
Informacji i Inwestycji Zagranicznych, gdzie dyskutowano o rozwoju gospodarczym polskich
regionów, obsłudze inwestorów zagranicznych i współpracy PAIiZ z samorządami województw.
16 marca:
-
Członek Zarządu Województwa Ryszard Wilczyński spotkał się w Złotogłowicach z liderami
opolskiego programu Odnowy Wsi oraz przedstawicielami zarządu Lokalnej Grupy Działania
„Nyskie Księstwo Gór i Jezior”. Spotkanie, zorganizowane przez Departament Rolnictwa i
Rozwoju Wsi, miało na celu: przekazanie niezbędnych informacji o funkcjonowaniu programu,
przedstawienie możliwości wsparcia działań podejmowanych przez sołectwa, poinformowanie o
rozwiązaniach kształtujących rozwój obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji o VI
Europejskim Kongresie Odnowy Wsi.
19 marca:
-
Członek Zarządu Województwa Andrzej Kasiura wziął udział w uroczystości oddania do użytku
nowej hali produkcyjnej firmy KLER S.A. w Dobrodzieniu.
-
Członek Zarządu Województwa Ryszard Wilczyński otworzył konferencję organizowaną przez
Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi nt. biopaliw
jak szansy dla opolskiego rolnictwa.
-
Wicemarszałek Województwa Józef Kotyś przebywał w Niemczech, gdzie prezentował walory
inwestycyjne województwa podczas spotkań gospodarczych w Nadrenii Palatynacie i Bawarii.
-
Marszałek Województwa Józef Sebesta i Członek Zarządu Województwa Ryszard Wilczyński
oraz Wojewoda Opolski Bogdan Tomaszek spotkali się roboczo z samorządowcami powiatu
namysłowskiego.
21 marca:
-
Marszałek Województwa Józef Sebesta spotkał się z władzami Uniwersytetu Opolskiego i
Uniwersytetu w Dijon, które podpisały porozumienie o współpracy – na spotkaniu dyskutowano o
17
nowych kierunkach rozwoju współpracy między regionalnej województwa opolskiego i
Burgundii.
-
Członek Zarządu Województwa Ryszard Wilczyński spotkał się w Białej z liderami opolskiego
programu Odnowy Wsi oraz przedstawicielami zarządów Lokalnych Grup Działania „Wspólne
źródła” i „Wspólne ścieżki”. Spotkanie, zorganizowane przez Departament Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, miało na celu: przekazanie niezbędnych informacji o funkcjonowaniu programu,
przedstawienie możliwości wsparcia działań podejmowanych przez sołectwa, poinformowanie o
rozwiązaniach kształtujących rozwój obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji o VI
Europejskim Kongresie Odnowy Wsi.
22 marca:
-
Marszałek Województwa Józef Sebesta spotkał się z rektorami opolskich uczelni – podczas
spotkania zaprezentowano program „Opolskie tutaj zostaję”, oraz omówiono zasady przyznawania
nagród marszałka za wybitne osiągnięcia naukowe „Profesor Opoliensis”.
23 marca:
-
Członek Zarządu Województwa Ryszard Wilczyński spotkał się w Ostrożnicy z liderami
opolskiego programu Odnowy Wsi oraz przedstawicielami zarządów Lokalnych Grup Działania
„Euro-Country” i „Stowarzyszenie Płaskowyż Dobrej Ziemi”. Spotkanie, zorganizowane przez
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi, miało na celu: przekazanie niezbędnych informacji o
funkcjonowaniu programu, przedstawienie możliwości wsparcia działań podejmowanych przez
sołectwa, poinformowanie o rozwiązaniach kształtujących rozwój obszarów wiejskich oraz
przekazanie informacji o VI Europejskim Kongresie Odnowy Wsi.
24 marca:
-
Marszałek Województwa Józef Sebesta i Członek Zarządu Województwa Ryszard Wilczyński
wzięli udział w regionalnej konferencji nt. roli sołtysów województwa opolskiego w realizacji
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013, która odbyła się w Opolskim
Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.
27 marca:
-
Wicemarszałek Województwa Stanisław Rakoczy spotkał się z grupą z Nadrenii Palatynatu,
przebywającą w naszym regionie w ramach współpracy międzyregionalnej dyrektorów i
wychowawców szkół specjalnych.
28 marca:
-
Marszałek Województwa Józef Sebesta wziął udział w podpisaniu Deklaracji Współpracy w
sprawie wspierania inwestycji Grupy Producentów Owoców i Warzyw „Gospodarstwo
Ogrodnicze T.Mularski w gminie Dobrzeń Wielki, gdzie ma powstać wielki kompleks
szklarniowy – sygnatariuszami deklaracji byli także Wojewoda Opolski, Starosta Opolski,
18
Wójt gminy Dobrzeń Wielki, BOT Elektrowania Opole oraz przedstawiciele Grupy
Producentów.
-
Członek Zarządu Województwa Ryszard Wilczyński wziął udział w konferencji organizowanej
przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie i Departament Rolnictwa i Rozwoju
Wsi
nt. funkcjonowania grup producentów rolnych, które mogą być szansą na poprawę
konkurencyjności gospodarstw rolnych.
29 marca:
-
Wicemarszałek Województwa Józef Kotyś spotkał się z przedstawicielami włoskiej firmy
szkoleniowo-konsultingowej Nuovo Frontiere, z którymi rozmawiał nt. możliwości współpracy w
programie „Opolskie – tutaj zostaję” oraz kształcenia ustawicznego w zakresie języków obcych i
szkolenia zawodowego.
-
Członek Zarządu Województwa Andrzej Kasiura spotkał się w Katowicach z przedstawicielami
samorządów Polski południowo-zachodniej – na spotkaniu rozmawiano o regionalizacji
kolejowych przewozów pasażerskich.
-
Członek Zarządu Województwa Ryszard Wilczyński uczestniczył w zorganizowanym przez
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi wykładzie dla liderów Odnowy Wsi nt. budowy na wsi
małych systemów kanalizacyjnych i lokalnych biologicznych oczyszczalni ścieków. Wykład, w
którym uczestniczyło kilkadziesiąt osób, prowadził specjalista odnowy wsi Piotr Topiński.
-
Wicemarszałek Województwa Stanisław Rakoczy uczestniczył w dwudniowym spotkaniu
Konwentu Marszałków Województw RO, odbywającym się w Poznaniu. Marszałkowie spotkali
się m.in. z Manfredem Beschelem z Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Polityki
Regionalnej, który mówił o harmonogramie negocjacji regionalnych programów
operacyjnych.
30 marca:
-
Członek Zarządu Województwa Ryszard Wilczyński spotkał się w Centawie z liderami
opolskiego programu Odnowy Wsi oraz przedstawicielami zarządów Lokalnych Grup Działania
„Kraina Dinozaurów” i „Kraina Świętej Anny”. Spotkanie, zorganizowane przez Departament
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, miało na celu: przekazanie niezbędnych informacji o funkcjonowaniu
programu, przedstawienie możliwości wsparcia działań podejmowanych przez sołectwa,
poinformowanie o rozwiązaniach kształtujących rozwój obszarów wiejskich oraz przekazanie
informacji o VI Europejskim Kongresie Odnowy Wsi.
4. Budżet województwa.
•
Zarząd przyjął układ wykonawczy budżetu Województwa Opolskiego oraz plan finansowy zadań
z zakresu administracji rządowej na 2007 rok.
19
•
Zarząd postanowił zaciągnąć kredyt krótkoterminowy w kwocie do 15 000 000 zł na rachunku
bieżącym budżetu Województwa Opolskiego w Banku Millenium S. A. oddział w Opolu w 2007
roku.
•
Zarząd przyjął harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu województwa w 2007
roku. Obowiązek przyjęcia harmonogramu zapisany jest w art. 186 ustawy o finansach
publicznych. Harmonogram przyjmowany jest w celu zbilansowania dochodów i wydatków
budżetu.
•
Zarząd dokonał zmiany układu wykonawczego budżetu województwa opolskiego oraz planu
finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2007 r. Zmiana układu wykonawczego i
planu finansowego dokonana została w związku z informacja Wojewody Opolskiego o
ostatecznych kwotach dotacji dla Województwa Opolskiego na 2007 r. oraz kwotach dochodów,
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
•
Zarząd postanowił udzielić pożyczki krótkoterminowej z budżetu województwa Centrum Terapii
Nerwic Moszna – Zamek w kwocie 80 000 zł, z przeznaczeniem na zapewnienie płynności
finansowej Zakładu.
•
Zarząd przyjął sprawozdanie o sprzedanych, nabytych i obciążonych nieruchomościach
Województwa Opolskiego oraz uzyskanych z tego tytułu dochodach i poniesionych stratach za
rok 2006 .
•
Zarząd przyjął sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu
Drogowego w Opolu za 2006 r.
•
Zarząd przyjął informację o stanie należności i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2006 r. jednostek
organizacyjnych Województwa Opolskiego posiadających osobowość prawną. Z informacji
wynikało, iż łącznie należności i zobowiązania ww. jednostek wynoszą:
- zakłady opieki zdrowotnej:
- należności: wymagalne- 4 542 586 zł, pozostałe – 26 605 322 zł,
- zobowiązania: kredyty i pożyczki -11 554 711 zł, zobowiązania wymagalne - 1 450 634 zł,
- instytucje kultury :
- należności: wymagalne- 196 528 zł, pozostałe – 510 714 zł,
- zobowiązania: kredyty i pożyczki – 3 272 000 zł,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu:
- należności: kredyty i pożyczki – 180 758 661 zł.
•
Zarząd dokonał zmiany układu wykonawczego budżetu Województwa Opolskiego na
2007 rok. Zmian w układzie wykonawczym dokonuje się w związku z uchwałą nr
VI/43/2007 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie
zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2007 rok.
20
Opracował:
Departament Organizacyjno-Prawny i Kadr UMWO