Raport072011

Komentarze

Transkrypt

Raport072011
TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW
INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU
Dokument: Raport
Numer: 07/2011
Wydanie: 2008-04-22
ISO 9001:2000
Waga: 90
Raport Nr 07/2011
SYSTEM INFORMATYCZNY
KS-SOMED'2011
WERSJA Nr 2011.00.08
z dnia 2011-02-18
MODUŁ
1.
2.
M12 ZLECENIA
3.
4.
M14 DEKLARACJE
M15 PUNKT
POBRAŃ
5.
1.
1.
1.
M21 GABINET
2.
M24
REHABILITACJA
M35 RIS
1.
1.
2.
1.
2.
M53
ROZLICZENIA
M51
ZESTAWIENIA
M54 MENADŻER
3.
4.
1.
2.
1.
2.
3.
1.
M64 SERWIS
2.
1.
INNE
2.
3.
1.
INSTRUKCJE
SOMED -RAPORT
OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI
Zmodyfikowano mechanizm wyświetlania informacji o pacjencie na karcie zlecenia (brak numeru PESEL, brak
deklaracji). W przypadku edycji zlecenia lub dodawania zlecenia ze wstępnie zdefiniowanym pacjentem,
komunikaty pojawią się z niewielkim opóźnieniem, które powinno wystarczyć do tego by wcześniej
wyświetliła się karta zlecenia. Dotychczas komunikat pojawiał się przed pokazaniem się karty zlecenia, co
mogło spowodować problemy z interpretacją czego tak naprawdę ten komunikat dotyczy.
Funkcja naprawiająca sekwencję dla cykli w rehabilitacji. Zgodnie z opisem w jednym z wcześniejszych
biuletynów, w przypadku ręcznego nadawania numerów cykli mogło dochodzić do zablokowania się sekwencji
i niemożności nadania kolejnego cyklu automatycznie – pojawiał się komunikat o tym, że nie można dołączyć
zlecenie innego pacjenta do istniejącego cyklu. W przypadku takich problemów można spróbować naprawić
sekwencję korzystając z funkcji modułu zlecenia: Funkcje dodatkowe-> Napraw sekwencję cykli.
Przywrócono widoczność i funkcjonalność przycisku Kalkulator na karcie wykonywania zleceń. Kalkulator
pojawia się w każdej sytuacji, gdy mamy wykonanie zlecenia i są widoczne obie daty: rozpoczęcia i
zakończenia zlecenia.
Dodano nową zakładkę na karcie zlecenia: Rehabilitacja. Zakładka jest dostępna po włączeniu właściwej opcji
w module Zlecenia: Opcje modułu zlecenia->Widoczność, ustawienia formatki ->Zakładki->Widoczność
zakładki Rehabilitacja. Na zakładce tej można powiązać zlecenie z istniejącym już cyklem, można również
stworzyć nowy cykl.
Lista zwolnień dostępna z modułu zlecenia – istnieje obecnie możliwość wyboru pacjenta.
Poprawa importu deklaracji z plików PDX w wersji 4.1.4. Nie był odczytywany kod terytorialny.
Poprawa: przeliczanie opłat za badania (zlecenia finansowe) powodowało zmianę daty wykonania.
Poprawiono zaznaczanie opcji Usługa rozliczana na podstawie przepisów o koordynacji. Jeżeli pacjent ma
ustawioną na karcie pacjenta opcję Podstawa ubezpieczenia UE: przepisy o koordynacji, wówczas opcja ta
zostanie zaznaczona na karcie recepty w pozostałych przypadkach odznaczona.
Nowa wizyta, poczekalnia - dodano uwzględnianie opcji Domyślnie wyświetlaj terminarz dla gabinetu w
którym pracuje operator.
Funkcja rozmieść tak samo w pozostałych powtórzeniach mogła pomijać niektóre dni.
Dodano opcję Grupa pracowników widocznych w rejestracji.
Opisywanie badań:
a.
dodano panel informacyjny w nowym edytorze formularzy,
b. dodano usuwanie niezatwierdzonych opisów.
Dostosowano moduł Rozliczenia do nowych uprawnień związanych z wielopodmiotowością:
a.
rozliczanie tylko własnego podmiotu,
b. rozliczanie wszystkich podmiotów.
Poprawa błędu: raport statystyczny SWX zawierający zestawy po przełączeniu umowy na nowe naliczanie po
stronie OW NFZ zawierał wartości ujemne.
Dodanie do słownika ankiet (dodatkowe pozycje sprawozdawcze płatnika) pozycji 100703 - Liczba wizyt
lekarskich udzielonych ambulatoryjnie (wizyty finansowane w ramach kapitacji, oraz zmiana nazwy pozycji
100803 z liczba wizyt pielęgniarskich udzielonych w trybie wyjazdowym (wizyty finansowane w ramach
kapitacji) na liczba wizyt lekarskich udzielonych w trybie wyjazdowym (wizyty finansowane w ramach
kapitacji).
Import słownika ankiet (dodatkowe pozycje sprawozdawcze płatnika).
Zestawienie szczegółowe wykorzystania umowy: jeśli ustawiono tytuł wydruku to próba wydruku przy otwartej
innej zakładce niż Profile, powodowała błąd List index out of bounds.
Naprawiono zestawienia rozpoznań, ponowne naciśnięcie Oblicz powodowało powielanie wyniku.
Dodano nowe zmienne przy wyliczaniu prowizji na podstawie wzoru stawka VAT i mnożnik VAT.
Zmodyfikowano zasadę wyliczanie prowizji - do wyliczeń nie są brane podzlecenia.
Nowa opcja w oknie Opcje wydruku - Sortuj wydruk alfabetycznie (wg nazwiska, imienia).
Poprawiono wyświetlanie informacji o sesjach dla serwera Oracle. W niektórych przypadkach – gdy np. nazwa
użytkownika była zbyt długa – informacja o sesji nie mieściła się w polu tabeli systemowej. Obcięcie daty i
godziny ostatniej transakcji skutkowało następnie tym, że wszystkie wyliczane dane o sesji (numer stanowiska,
data ostatniej transakcji itp.) były wyświetlane jako puste dane. Poprawka pozwala na odzyskanie maksymalnej
informacji z obciętego pola. Dodatkowo, sukcesywnie, zmienia się kolejność zapisu tak, aby na samym końcu
była informacja o module – najmniej istotna. Obcięcie tej informacji nie wpływa negatywnie na czytelności i
interpretację wpisów – lepiej tak, niż obcinanie części zawierającej godzinę ostatniej transakcji.
Sesje – serwer Oracle – przywrócono funkcjonalność oznaczania kolorem bieżącej sesji użytkownika – tej sesji,
której nie można usunąć.
Formularze – nowe:
a.
dodano możliwość zdefiniowania nagłówka i stopki formularzy,
b. dodano sprawdzania wymagalności pola,
c.
poprawiono ustawiania rozmiaru czcionki.
KSPLDeamon:
a.
poprawienie pokazywania wiadomości przez KSPLDeamon.
Dodawanie alarmów - podczas dodawania alarmów do wybranych pracowników, na liście widoczni są również
pracownicy, którzy mają ustawiony rodzaj pracownik/operator.
Zaktualizowano instrukcje:
a.
moduł Kasa,
b. moduł RIS,
Wyk
onał:
Spra
wdził:
Zatwi
erdził:
Strona 1 z 3
ISO 9001:2000
TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW
INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU
Dokument: Raport
Numer: 07/2011
Wydanie: 2008-04-22
c.
d.
e.
f.
Waga: 90
moduł Gabinet,
wizyta,
moduł Serwis,
instalacja i aktualizacja.
Menadżer a stawki VAT
Wszystkie wartości, które dostępne są w module menadżer (schematy wyliczania prowizji, zmienne we wzorach
prowizji) są zawsze wartościami brutto. System SOMED działa i zawsze działał na wartościach brutto i od tych
wartości wyliczane są kwoty netto. Z uwagi na zmiany w ustawie o VAT i pojawieniem się usług objętych podatkiem
VAT, przygotowano dwie nowe zmienne dostępne w module Menadżer w mechanizmie wyliczania prowizji opartej o
wzór. Pierwsza ze zmiennych VAT to wartość liczbowa stawki VAT (uwaga, dla stawki zw – zwolnionej – wartość jest
0, tak samo jak dla stawki zerowej). Drugą zmienną jest VATM – czyli mnożnik stawki VAT. Jest to zmienna
pomocnicza wprost wynikająca ze zmiennej VAT i wylicza się ją jako VAT/(100+VAT). Mnożnik VAT pozwala łatwo
wyliczyć wartość podatku VAT lub, co pewnie będzie ciekawsze, wartość netto.
Przykładowo, aby wyliczyć wartość podatku VAT należy skorzystać ze wzoru:
ROUND2(cena_kat*VATM)
oczywiście zamiast cena_kat można użyć dowolnej innej wartości dostępnej w wyliczaniu prowizji (np. cena_wyk,
koszt).
Aby obliczyć wartość netto z ceny katalogowej należy natomiast posłużyć się takim wzorem:
cena_kat – ROUND2(cena_kat*VATM)
Przykładowa prowizja 10% ceny netto usługi wygląda we wzorze tak:
Wynik 10 zł prowizji mamy dla ceny katalogowej 123 i 23 procentowej stawki VAT (oczywiście przy testach należy
samodzielnie wyliczyć i podać VATM – w tym przypadku 0.187- normalnie program wyliczy to korzystając ze stawki
VAT zapisanej w zleceniu).
Zakładka rehabilitacja
W najnowszej wersji systemu wprowadzono możliwość określenia cyklu bezpośrednio na karcie wykonywania usługi.
W tym celu należy przede wszystkim włączyć widoczność zakładki w opcjach modułu zlecenia Opcje modułu zlecenia>Widoczność, ustawienia formatki ->Zakładki->Widoczność zakładki Rehabilitacja.
Na wspomnianej zakładce istnieje możliwość wskazania cyklu oraz daty końca cyklu.
SOMED -RAPORT
Wyk
onał:
Spra
wdził:
Zatwi
erdził:
Strona 2 z 3
ISO 9001:2000
TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW
INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU
Dokument: Raport
Numer: 07/2011
Wydanie: 2008-04-22
Waga: 90
Program wypełni rozwijalną listę wszystkimi cyklami pacjenta dodając na samej górze ewentualny nowy cykl opisany
jako cykl z sekwencji. Jeśli użytkownik pozostawi takie ustawienie, dodane zostanie zlecenie wraz z nowym cyklem,
jeśli natomiast wybrany zostanie istniejący już cykl, zlecenie zostanie dołączone do tego cyklu. Dodatkowo można
wskazać datę końca cyklu.
Co istotne, ustawienie cyklu, czy to z sekwencji, czy też wskazanie istniejącego cyklu zadziała z mechanizmem
powielania zleceń. Jeśli skorzystamy dodatkowo z przycisku Powiel to ten sam cykl zostanie nadany wszystkim
dodawanym jednocześnie zleceniom.
SOMED -RAPORT
Wyk
onał:
Spra
wdził:
Zatwi
erdził:
Strona 3 z 3

Podobne dokumenty