Koło Naukowe Studentów Filozofii UKSW pragnie zaprosić

Komentarze

Transkrypt

Koło Naukowe Studentów Filozofii UKSW pragnie zaprosić
 Koło Naukowe Studentów Filozofii UKSW pragnie zaprosić studentów i doktorantów do czynnego udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zatytułowanej „​
Multikulturowość z perspektywy filozoficznej. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość​
”. W gronie młodych naukowców chcemy zapytać: czy dyskutując o multikulturalizmie można obecnie mówić o różnorodności kultur, tożsamości, tradycji, wartości i autorytetów, gdzie zawsze w centrum jest człowiek, jako dumny obywatel, otwarty na poznawczy dialog, ale i znający granice, których nigdy nie wolno przekroczyć? Jakie były i jakie są dziś relacje pomiędzy kulturą, narodem, patriotyzmem, poprawnością polityczną a filozofią, tolerancją, wolnością czy ideologią? Czy można wskazać na czynniki niezbędne do tworzenia wielokulturowych wspólnot opartych zarówno na wolności jak i odpowiedzialności? Czy filozoficzna analiza jest tu niezbędna, czy może raczej wystarczą racje socjologiczne i politologiczne? Studiując filozofię przekonani jesteśmy, że rzetelna naukowa refleksja zawsze pomaga we właściwym rozpoznaniu trudnych tematów porządkując tezy, wnioski, pojęcia. Sądzimy, że szczególnie dziś zjawisko multikulturalizmu należy poddać namysłowi, zarówno w jego źródłach, historii jak i wyzwaniach, i winien być to namysł filozoficzny, tylko bowiem filozofia jest w stanie ukazać często ukryte, ale decydujące idee legitymizujące społeczne procesy. Źródła projektów polityczno­społecznych zawsze tkwią w filozofii, dlatego pomaga ona odpowiedzieć na pytanie jakie szanse, nadzieje, zagrożenia i obawy, niosą ze sobą współczesne tendencje wielokulturowości i wieloetniczności. Zapraszamy zatem do współpracy wierząc, że organizowana przez nasze Koło Naukowe konferencja studentów i doktorantów pozwoli ukazać i przybliżyć ważną współcześnie problematykę multikulturalizmu. Koszt udziału w konferencji 30 zł, prosimy, by prezentacje referatów nie były w formie odczytu. Tytuły i abstrakty wystąpień (1 strona maszynopisu A4) wraz z afiliacją uczelnianą prosimy nadsyłać do ​
11​
​
kwietnia 2016​
na adres: [email protected]