Podstawowe zalety:

Komentarze

Transkrypt

Podstawowe zalety:
Spirometry Lungtest 250
i Lungtest 250 Compact sà ma∏ymi,
przenoÊnymi aparatami elektronicznymi
przeznaczonymi do wykonywania podstawowych badaƒ spirometrycznych.
Spirometry zawierajà wbudowany
specjalizowany komputer s∏u˝àcy
do obs∏ugi wykonywanych badaƒ
i opracowywania wyników oraz
dok∏adny uk∏ad pomiarowy oparty na precyzyjnym
czujniku pó∏przewodnikowym. Aparaty sà wyposa˝one
w chronione patentem wymienne g∏owice
pneumotachograficzne zapewniajàce ka˝demu
pacjentowi pe∏ne zabezpieczenie przed zaka˝eniem.
Spirometr Lungtest 250
Podstawowe zalety:
● automatyczna kontrola poprawnoÊci wykonania badania zgodnie z zaleceniami ERS,
monitorowana w czasie rzeczywistym licznikiem iloÊci prawid∏owo wykonanych
krzywych przep∏yw-obj´toÊç
● informacja o wype∏nieniu zaleceƒ ERS drukowana wraz z wynikami badania
● dêwi´kowa sygnalizacja przekroczenia czasu 3 sekund podczas rejestrowania
nat´˝onego wydechu
● mo˝liwoÊç 5-cio godzinnej pracy bez do∏adowywania akumulatorów (LUNGTEST 250)
● zasilanie sieciowe i wbudowana drukarka termiczna (LUNGTEST 250 Compact)
● czytelny wyÊwietlacz ciek∏okrystaliczny umo˝liwiajàcy obserwacj´ wykresów i tabel wyników
● nowoczesne g∏owice pneumotachograficzne
● natychmiastowa gotowoÊç do pracy
po wymianie g∏owicy
● mo˝liwoÊç porównania badaƒ
przed i po podaniu leku
● porównywanie wyników
z wartoÊciami nale˝nymi
● baza danych
o pojemnoÊci
30 badaƒ
● mo˝liwoÊç transmisji
wyników do komputera
● niewielkie wymiary
i niska waga.
Spirometr
Lungtest 250 Compact

Podobne dokumenty