sswin_ABX_Instr

Komentarze

Transkrypt

sswin_ABX_Instr
DETEKTOR
FOTOELEKTRYCZNY
AKTYWNEJ
PODCZERWIENI
LISTWOWE
BARIERY AKTYWNEJ
PODCZERWIENI
ABX
UKŁAD BARIER Z PODCZERWIENI SERII ABX
INSTRUKCJA INSTALACJI
Szanowni Państwo, dziękujemy bardzo za zakup przeciw-włamaniowej bariery z podczerwieni. Przed
Uwaga:
5.
rtęć Oferowana wersja barier podczerwieni ABX róŜni się nieco budową od barier
przedstawionych
na poniŜszych
6.
linia rozszerzenia
układu rysunkach
4.
Złącze kablowe
4. Budowa
Detektor główny
Mast(odbiornik)
er det ect or
Nadajnik
( Recei ver )
przystąpieniem do właściwego uŜytkowania zakupionego produktu, naleŜy dokładnie zapoznać się z
Odbiornik
S
l ave podrzędny
det ect or
Detektor
( Tr(nadajnik)
ansmi t t er )
treścią niniejszej instrukcji.
1.
Informacja ogólna
L
H
Code sl i pGniazdo
st i t ch
wprowadzania kodu
Produkt ten, stanowiący łatwe w obsłudze i estetyczne rozwiązanie modemowe o zaawansowanej
technologii, moŜe być stosowany zarówno w pomieszczeniach jak i na zewnątrz. MoŜe on być
Integracja układu
I C i nt egr at i on
scalonego
Fr equency
boar d
Tabliczka
częst.
I nf i ni t y t est
A
Gniazdo testu
sl i p st i t ch
nieskończoności
stosowany w lokalizacjach o znaczącym stopniu istotności, takich jak wydziały instytucji, budynki
szkolne, osiedla i apartamenty willowe, pomieszczenia fabryczne itd. z moŜliwością montaŜu w
I nf i ni t y cont r ol
OFF
ON
OFF
ON
ogrodzeniach, drzwiach, oknach lub balkonach, słuŜąc do ochrony i generując sygnał alarmowy.
Gniazdo
sl i p st regulacji
i t ch
nieskończoności
Celem jest ochrona osobista i posiadanej własności.
Gniazdo podłączenia
Działanie
2.1 Inteligentne rozpoznanie: w przypadku przedostania się osoby niepowołanej w obszar chroniony,
Ustawianie
Adj usmentodległości
of t he
emi ssi on di st
ance
emisji
Loudspeaker
sl i p
głośnika
st i t ch
LOW
MI D
FAR
2.
spowoduje ona przerwanie dwóch lub więcej wiązek aktywnej podczerwieni, co spowoduje
Podłączenie zasilania
OFF ON
wygenerowanie sygnału alarmu po około 40 ms. Układ jest zabezpieczony przed powstawaniem
fałszywych alarmów, będących tradycyjną usterką tego typu urządzeń.
Podłączenie
Connectzasilania
power par t
Connect power par t
2.2 Rozpoznanie obiektu: układ rozpoznaje rozmiar przemieszczającego się obiektu, generując alarm po
wtargnięciu niepowołanej osoby. Alarm niedostaje wywołany w przypadku gdy niepowołanym
intruzem jest pies lub kot lub w przypadku otwartego okna.
NO
NC
COM
TO
+
SW
SW
Zabezpieczenie przed
Ant i - di smant l e
cont r ol
Ant i - di smant l e
demontaŜem
cont r ol
TO
+
SW
SW
Zabezpieczenie przed
demontaŜem
2.3 Niezawodność: funkcja anti-cutting chroni przed stosowaniem technologii włamaniowych,
zabezpieczając przed uŜyciem metod, umoŜliwiających przystosowanie, wprowadzenie w błąd
1
wykorzystana w aplikacjach zewnętrznych w środowiskach o wysokim poziomie
2
3
4
5
funkcja
SW
przeciwdeszczowa
moŜe
wilgotności.
2.5 Struktura urządzenia jest niezawodna i estetyczna, korpus jest wykonany ze stopu
Ŝelaza z aluminium, niklem i kobaltem (AlNiCo), powierzchnia charakteryzuje się
trwałością i odpornością przed porastaniem roślinnością lub pleśnią, która moŜe
-
SW
Tamper
być
przeciwdeszczowe:
Odbiornik
(Receiver)
(odbiornik)
detektora lub zablokowanie wiązek z podczerwieni.
2.4 Zabezpieczenie
Detektor
główny
Master
Detector
Power
TO
Nadajnik
(Transmitter)
(nadajnik)
-
SW
Tamper
Power
TO
3.
uchwyt linii
2.
gniazdo instalacyjne
4.
element rozłączny zabezpieczający
Zasilanie
Zasilanie
Kabel synchroniczny
Kabel synchroniczny
6
7
SW
SW
-
TO
COM
NC
DC -
5. element odbioru
SW
podczerwieni
NO
DC +
Synchronous cable
pokrywa ochronna
Wyłącznik
Synchronous
cable
się obracać w przedziale 360°.
1.
NO
Wyłącznik
SW
2.6 Łatwa instalacja i uruchomienie: po zamontowaniu gniazda instalacyjnego urządzenie moŜe
Nazwy części
NC
Sending Alarm
Detektor Slave
pomocniczy
Detector
wprowadzać zakłócającą filtrację światła z wiązek podczerwieni.
3.
COM
Synchronous
cable
SW
-
TO
Przykładowe
podłączenie
The first
connect the
line method
Metoda
podłączenia
pierwszej
linii
Control
panel
Panel sterowania
Centrala
alarmowa
Wysyłanie alarmu
NaleŜy zwrócić uwagę na następujące aspekty:
SW
-
SW
TO
COM
NC
NO
Aby uniknąć sytuacji odcięcia zasilania, co mogłoby wygenerować fałszywy alarm, proponujemy
DC +
Synchronous cable
zastosowanie specjalnego zasilacza typu UPS. Jego akumulatory powinny być naładowane, aby
DC -
Panel sterowania
Centala
Control
panel
automatycznie przejąć zasilanie w przypadku zaniku napięcia w sieci. Nie wolno przy tym stosować
alarmowa
zasilania o za niskiej mocy.
SW
-
SW
Kabel synchroniczny
NaleŜy zastosować odpowiedni układ podczerwieni celem zapewnienia prawidłowej pracy
TO
zabezpieczenia.
Unikać bezpośredniego napromieniania ostrym światłem lub bezpośrednio skierowanym światłem
lampy.
The second connect the line method
Utrzymywać w czystości zewnętrzną obudowę. Sprawdzić funkcjonalność detektora.
Metoda podłączenia drugiej linii
Przykładowe podłączenie
Proponowane napięcie zasilania w przedziale 12V~18V prądu zmiennego przy natęŜeniu prądu w
5.
linii zasilania 500 mA. Przewód zasilający powinien mieć przekrój 0,5 mm2 (co odpowiada średnicy
Wytyczne ogólne
0,8 mm).
ABY uniknąć powstawania fałszywych alarmów lub braku alarmu przy niekorzystnych warunkach
zewnętrznych, próg uruchomienia alarmu przy zakłóceniach emisji podczerwieni powinien być
ustawiony “WYSOKO”. JeŜeli sygnał odbicia jest zbyt intensywny, aby uruchomić alarm, próg
uruchomienia alarmu naleŜy ustawić „NISKO”, aby uniknąć sytuacji, w której sygnał odbicia nie
wywołuje alarmu lub generuje alarm fałszywy.
6.
Don' t i nstal l on a
Ustawienie na niestabilnym
unstabl e base
Instalacja i ustawienia
Wyjąć płytkę drukowaną
The base i spodłoŜe
unstabl e
Niestabilne
Trudności
wm
ustawieniu
I mpedi
ent presents
duri ng setup
podłoŜu
(10cm-30cm)
90
Odległość między powierzchnią gruntu i
The di stance bet ween the ground and
Szczyt budynku
najniŜej połoŜoną
wiązką
the l owest
beamspowinna
shal l be 10-30cm,
Bui l d i n apeak
pl ease adj ust accordi ng to t he fact.
W
i re ofz the
det ector
l most
Kabel
detektora
nie shal
będzie
be pl aced i nto a sl ot.
mógł zostać przeprowadzony
wynosić 10-30 cm – ustawić na tę
przez szczelinę
wartość
Wyjąć górny korek
plastikowy
Wyjąć dolny
korek plastikowy
Wyjąć płytkę drukowaną od
spodu za pomocą śrubokrętu
8.
7. Wyregulować
Regulacja celem przeprowadzenia próby
Poziom docelowy
The l evel ai m at
2. Zdjąć pokrywkę
przeciwdeszczową
6. Zamontować z powrotem
pokrywkę przeciwdeszczową
4. Przeprowadzić kabel
a następnie wyprowadzić
spod spodu
3. Wywiercić śrubokrętem otwór
dla przeprowadzenia kabla
Adj ust t he housi ng hor i zont al l y f or
t he best r esul t ( i t i s nor mal when
poziomie
(normalny
buzzer
si l entstan
) to milczący sygnał brzęczka)
5. Umocować
w Ŝądanym połoŜeniu
Dla lepszego efektu obudowę naleŜy wyregulować w
7. Ustawienie odbiornika
8.
Test
" L" i s even f or l ow
el ect r i ci t y, " H" i s even f or
( Not
e: m
at ch wi t h
mai nf r am
e główną,
pl ease
(Uwaga:
konieczność
dopasowania
z płytą
= niskie
gh elnapięcie
ect r i ci t y, shor t
i ndeed r ecogni ze whet her t he el ect r i c „L” hi
sprawdzić
zgodność
oporności
elektrycznej
„H”
=
wysokie
napięcie,
connect
"
L" t o zwarcie
mean t o" 2" ,
r esi st ance si ze i s consi st ent or not )
connect " H" t o mean
„L” Shor
= „2”,t zwarcie
1" ,
„H”t=o"„1”
t o get empt y t o mean
„0” Hang
= brak sygnału
t
o"
0"
1-8 = kod adresowy
1- =8 kod
i s danych
t he addr ess code, 10- 13
10-13
i s a dat a code
ElOpór
ectelektryczny
r i c r esi st ance
185
L
H
L
10 11 12 13 8
7
6
5
4
3
2
1
H
L
BX 5A
31
SC2262
H
L
10 11 12 13 8
7
6
5
4
3
2
1
H
Pozostawić
styki puste
Hang
empt y Zewrzeć
Shor t connect
Above code, t he addr ess code
PowyŜszy
kod,
odczycie kodu
r ead num
berliczba
i s"w11020102"
adresowego
The dat awynosi
code„11020102”.
i s" 2201"
Kod danych wynosi „2201”.
Test przy prędkości marszu 0,3 m/s
Test przy prędkości marszu 4 m/s
Uwaga: pomyślny wynik obu testów oznacza dobre działanie układu
9. Parametry techniczne
Wiązka podczerwieni
2
3
4
6
8
10
Parametry ilościowe
wiązki
wiązki
wiązki
wiązki
wiązki
wiązki
36
53
71
124
166
208
Całkowita długość urządzenia
(cm)
Całkowita masa urządzenia (kg)
Maksymalny
0,48
0,58
0,68
1,08
1,58
1,98
≤90
≤160
≤60
≤175
≤175
≤185
10. Diagnostyka usterek
Usterka
Dioda LED nadajnika lub odbiornika
Awaria zasilania (przerwa w
nie świeci się
obwodzie, zwarcie itp.)
1. Na odbiornik pada wiązka odbita
Generator
pobierany prąd
podczerwieni
w stanie
Odbiornik
statycznym
podczerwieni
Przyczyna
1. Usunąć przedmiot powodujący
lub promienie światła z innych
odbicia lub zmienić kierunek
źródeł.
ustawienia wiązek.
po zablokowaniu wiązki
≤70
≤70
≤70
≤70
≤70
2. Obie wiązki nie zostały
≤70
zablokowane jednocześnie.
5
5
5
5
5
5
Wskaźnik alarmu w odbiorniku
świeci się po zablokowaniu wiązki,
10
10
10
10
10
10
20
20
20
20
20
20
30
30
30
30
30
30
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
60
60
60
60
60
60
Wskaźnik alarmu w odbiorniku jest
80
80
80
80
80
80
stale WŁĄCZONY
100
100
100
100
100
100
Zasilanie
Wyjście sygnału alarmowego
Sprawdzić stan kabli
Dioda LED odbiornika nie świeci się
(mA)
Odległość alarmowa (m)
Rozwiązanie
ale na wyjściu brak jest sygnału
1. Przerwa w obwodzie lub zwarcie
przewodów.
2. Zablokować obie wiązki
jednocześnie.
1. Sprawdzić stan przewodów i
styków.
2. Wadliwy kontakt.
2. Podłączyć właściwie kabel.
1. Niedopasowanie ustawienia
1. Ustawić ponownie wiązki.
alarmu.
wiązek.
2. Przeszkoda między nadajnikiem i
2. Usunąć przeszkodę.
3. Oczyścić pokrywę.
odbiornikiem.
3. Zanieczyszczona pokrywa.
12-18 V prądu stałego
Kompatybilność stanów skończonych do
nieskończoności
Czas zadziałania
1.
Napięcie zasilania < 12 V.
2.
Potencjalna przeszkoda wydaje
40 ms
Czas trwania alarmu
Czas trwania alarmu ≥ 1,5 s
Stały czas osi wiązki
Poziom: 180° (± 90°)
Temperatura otoczenia -35℃~+55℃, wilgotność
się blokować wiązki wskutek
oddziaływania wiatru i deszczu.
Przerywany sygnał alarmu na
3.
Niestabilne podłoŜe instalacji.
wyjściu
4.
Niedostateczna dokładność
ustawienia wiązek.
Warunki otoczenia
względna ≤ 95%
5.
Wiązki zablokowane przez inne
przemieszczające się obiekty.
OMC Industrial Sp. z o.o. 02-697 Warszawa ul. Rzymowskiego 30
tel.(22) 651-88-61 fax.(22) 651-88-76; www.omc.com.pl
e-mail: [email protected]
1. Sprawdzić wartość napięcia
zasilania.
2. Usunąć przeszkodę lub
zmienić lokalizację.
3. Wybrać miejsce instalacji o
stabilnym podłoŜu.
4. Ustawić ponownie oś
optyczną.
6. Wyregulować czas zasłonięcia
wiązek podczerwieni.

Podobne dokumenty