Powiatowy Urząd Pracy w Międzychodzie

Komentarze

Transkrypt

Powiatowy Urząd Pracy w Międzychodzie
Powiatowy Urząd Pracy w Międzychodzie
http://pupmiedzychod.pl/strona/rejestracja/35
Rejestracja
W celu dokonania rejestracji osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny zgłasza się do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze
względu na miejsce zameldowania stałego lub czasowego, a jeżeli nie jest zameldowana - do powiatowego urzędu pracy, na którego obszarze
działania przebywa, zwanego dalej "właściwym powiatowym urzędem pracy".
Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako poszukująca pracy zgłasza się do wybranego albo wybranych powiatowych urzędów pracy. Ponadto
osoba transferująca zasiłek dla bezrobotnych z innego państwa, może być zarejestrowana jako poszukująca pracy tylko w jednym, właściwym
powiatowym urzędzie pracy. Osoba transferująca zasiłek dla bezrobotnych z innego państwa, ubiegająca się o zarejestrowanie jako poszukująca
pracy w wyjątkowych okolicznościach może zgłosić się do właściwego wojewódzkiego urzędu pracy, a w późniejszym terminie wyznaczonym przez
PUP stawić się celem rejestracji do właściwego powiatowego urzędu pracy.
Osoba, która nie jest zameldowana albo jest zameldowana na pobyt stały w innej miejscowości niż miejsce zameldowania na pobyt czasowy, przy
ubieganiu się o zarejestrowanie jako bezrobotny składa oświadczenie, że nie jest zarejestrowana jako bezrobotny w innym powiatowym urzędzie
pracy.
Rejestracji osoby ubiegającej się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy dokonuje się z dniem, w którym osoba zgłosiła się do
powiatowego urzędu pracy - po poświadczeniu przez nią własnoręcznym podpisem przekazanych przez nią danych i złożeniu, w obecności
pracownika PUP i pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczenia o prawdziwości przekazanych danych oraz
o zapoznaniu się z warunkami zachowania statusu. Osoba ubiegająca się ponownie o zarejestrowanie, której dokumenty pozostają bez zmian,
przedkłada do wglądu dowód osobisty lub inny dowód tożsamości wraz z oświadczeniem, ze przekazane uprzednio dane nie uległy zmianie.
Dokumenty niezbędne do rejestracji:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
dowód osobisty z aktualnymi danymi lub inny dokument tożsamości wraz z potwierdzeniem zameldowania i podanym numerem PESEL; w
przypdaku zameldowania na pobyt czasowy oprócz dowodu osobistego potrzebne będzie potwierdzenie zameldowania czasowego,
dyplom, świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu lub szkolenia,
wszystkie świadectwa pracy (świadectwa pracy winny być wypełnione zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy, posiadać pieczątkę zakładu pracy
oraz pieczątkę imienną osoby wystawiającej świadectwo pracy),
osoby, które były zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy winny przedłożyć zaświadczenie o wynagrodzeniu brutto (w rozbiciu na
poszczególne miesiące wraz z uwzględnieniem składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy) lub kserokopie listy wypłat potwierdzoną
pieczątką i podpisem osoby upoważnionej oraz w przypadku pobierania zasiłków chorobowych (zaświadczenie określające podstawę wymiaru
tych zasiłków),
zaświadczenie z ZUS-u o okresach pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego, przypadających po
ustaniu zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej albo zaprzestania prowadzenia pozarolniczej działalności, ze wskazaniem podstawy
wymiaru tych zasiłków i świadczenia,
zaświadczenie o podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w poszczególnych miesiącach (w przypadku
świadczenia usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług lub współpracy przy wykonywaniu tych
umów),
zaświadczenie o miesięcznym dochodzie z umowy o pracę nakładczą,
świadectwo zwolnienia z zakładu karnego; zaświadczenie o wykonywaniu pracy w zakładzie karnym, oraz o dochodach brutto w poszczególnych
miesiącach,
decyzje o okresie prowadzenia działalności gospodarczej, zaświadczenie z ZUS-u o okresie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne z
tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub jako osoba współpracująca, oraz podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i
Fundusz Pracy,
zaświadczenie z ZUS-u o okresie pobierania renty,
●
książeczka wojskowa (dotyczy mężczyzn),
●
dokument o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac (jeżeli taki dokument osoba posiada),
●
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (osoby mające ustalony stopień niepełnosprawności),
●
●
●
zaświadczenie o powierzchni (ha przeliczeniowych) nieruchomości rolnej (osoby będące właścicielami lub posiadaczami samoistnymi lub
zależnymi nieruchomości rolnej); akt notarialny o nabyciu / zbyciu nieruchomości rolnej
zaświadczenie z KRUS-u o nie podleganiu lub okresie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników (w przypadku współmałżonków lub
domowników w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczających 2 ha przeliczeniowe),
osoby, które pobierały świadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej: zasiłek stały, świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego z
tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania,
winny okazać zaświadczenie o okresie otrzymywania określonego świadczenia.
W przypadku zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny bezrobotnego, osoba winna posiadać ich numery PESEL;
w przypadku gdy dzieci ukończyły 18 lat winna posiadać zaświadczenie ze szkoły potwierdzające fakt że dzieci się uczą;
Uwaga:
Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy przedkłada do wglądu pracownikowi powiatowego urzędu pracy
dokonującemu rejestracji:
1) dowód osobisty albo inny dokument tożsamości;
2) odpowiednio: świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu
szkolenia;
3) świadectwa pracy i inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień przysługujących na podstawie przepisów ustawy;
4) dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli takie posiada,
5) osoba niepełnosprawna ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy, oprócz dokumentów, o których mowa wyżej,
przedkłada dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności.
Rejestracji osoby ubiegającej się o zarejestrowanie nie dokonuje się w przypadku nie przedłożenia wymaganych dokumentów oraz odmowy
przekazania danych i poświadczenia podpisem.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Starosta, mając na uwadze obiektywne okoliczności lub przeszkody uniemożliwiające przedłożenie
kompletu dokumentów oraz wymaganych danych, może wyrazić zgodę na rejestrację jako bezrobotny albo poszukujący pracy.
Osoba zarejestrowana jako bezrobotny albo poszukujący pracy zawiadamia PUP osobiście o wszelkich zmianach w danych przekazanych w trakcie
rejestracji oraz w złożonych oświadczeniach, w terminie 7 dni od dnia ich wystąpienia.
W przypadku udokumentowania przez bezrobotnego okresu uprawniającego do zasiłku po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się w
powiatowym urzędzie pracy, jednak w okresie posiadania statusu bezrobotnego, prawo do zasiłku przysługuje od dnia udokumentowania tego
prawa na okres, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy.
Szczegółowych informacji udziela p. Hanna Smarzy pokój 9 tel. 095 748 80 21
Informacja
Osoba zarejestrowana, po okazaniu dowodu osobistego i potwierdzenia
wizyty u pośrednika może:
a) uzyskać:
- zaświadczenie o aktualnym statusie i wysokości pobieranych świadczeń
- zaświadczenie o dochodach, przychodach
- zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu do lekarza
b) złożyć:
- wniosek o dopisanie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny
- wniosek o zaswiadczenie stwierdzające okresy poprzednich rejestracji
oraz wysokości osiągniętego dochodu w poszczególnych latach.
Nadto Powiatowy Urząd Pracy w Międzychodzie zawiadamia, że istnieje możliwość
uzgodnienia dodatkowego terminu pobrania należnych świadczeń w kasie,
w przypadku braku możności w wyznaczonym poprzednio terminie.
W tym celu nalezy kontaktować się ze stanowiskiem ds. wypłat świadczeń osób bezrobotnych pokój 9 p. Danuta Gackowska, telefon: 0 (95) 748
80 34
Podstawa prawna:
●
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Załączniki:
●
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących
pracy.