Fotografia – moja pasja

Komentarze

Transkrypt

Fotografia – moja pasja
Regulamin konkursu fotograficznego
„Fotografia – moja pasja”
1. Postanowienia ogólne
1) Celem konkursu fotograficznego „Fotografia – moja pasja” jest
popularyzacja zainteresowania młodzieży sztuką fotografowania.
2) Organizatorem konkursu jest Szkolne Centrum Informacyjne
przy Powiatowym Zespole Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych
w Oświęcimiu.
3) Patronat na konkursem sprawują:
Rada Rodziców przy PZ4SEG
Firma Fotograficzna Chromat”
Administrator strony www.pz4seg.pl .
2. Uczestnicy konkursu
1) Konkurs adresowany jest do uczniów Powiatowego Zespołu Nr 4 Szkół
Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu.
3. Zasady udziału
1.
Konkurs organizowany jest w 5 kategoriach:
Architektura
Portret
Przyroda
Krajobraz
Moja klasa
2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu nie więcej niż 5 fotografii
po 1 w każdej kategorii.
3. Fotografie należy dostarczyć w postaci elektronicznej w formacie JPG
spakowane w jeden folder z nazwiskiem i imieniem autora. Należy
osobiście zdjęcia umieścić na stanowisku komputerowym nr 1
w wypożyczalni. w folderze „Konkurs fotograficzny – V edycja”.
4. Fotografie zgłaszane na konkurs muszą być opatrzone informacją: tytuł, data
zrobienia zdjęcia (miesiąc, rok), typ aparatu, autor (nazwisko imię, klasa).
5. Fotografie bez informacji nie będą brane pod uwagę przy ocenie
w konkursie.
1
6. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania
fotografii przesłanych na konkurs w publikacjach związanych
z konkursem oraz w celach promocyjnych szkoły.
7. Uczestnik, zgłaszając fotografie do konkursu jednocześnie oświadcza, że:
a) posiada pełnię praw autorskich do przesłanych fotografii i przenosi je na
Organizatora konkursu w zakresie niezbędnym do ich publikacji i innych
form rozpowszechniania;
b) przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz Organizatora
bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji
wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z
dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z dn. 23 lutego 1994 r)., w tym
w szczególności w zakresie wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową,
wystawiania, udostępniania na stronach internetowych Organizatora oraz
we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na
sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu;
c) zdjęcia nie były wcześniej publikowane;
d) wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych
w zakresie koniecznym do realizacji konkursu: imię, nazwisko, klasa, szkoła.
4. Czas trwania konkursu
Fotografie należy dostarczyć
w terminie 01.10.2012-30.11.2012.
5. Jury
Przesłane prace oceniać będzie jury powołane przez Organizatora,
które zadecyduje o przyznaniu nagród oraz wytypuje prace na wystawę.
6. Nagrody i wyróżnienia
Przewiduje się przyznanie nagród rzeczowych za zajęcie I –III miejsca
oraz wyróżnienia.
Nagrody dodatkowe:
Zdjęcia laureatów (I, II i III miejsca) zostaną wywołane przez Firmę
Fotograficzną „Chromat” i umieszczone w witrynie punktu usługowego
w Oświęcimiu ul. Mickiewicza 6, a następnie na wystawie szkolnej.
7. Rozstrzygnięcie konkursu
1) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż 31.12. 2012 roku.
2
2) Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu, terminie i miejscu
wręczenia nagród.
3) Nagrodzone, wyróżnione oraz wybrane przez jury prace prezentowane
będą na wystawie pokonkursowej oraz stronie internetowej szkoły.
8. Postanowienia końcowe
1) Szczegółowych informacji udziela opiekun konkursu prof. Marzena
Sawicka.
Organizator:
Szkolne Centrum Informacyjne
Powiatowy Zespół Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych
ul. Obozowa 39
3

Podobne dokumenty