2015 - 10 - 27 - ROZWOD - DOKUMENTY

Komentarze

Transkrypt

2015 - 10 - 27 - ROZWOD - DOKUMENTY
ul. Szymona Szymonowica 25A/1
30-396 Kraków
tel: 606 89 77 39, 12 357 15 10
[email protected]
www.krmp.pl
Informacja o materiałach dowodowych potrzebnych do sprawy o rozwód:
Dokumenty konieczne w każdej sprawie o rozwód:
1) oryginał aktualnego aktu małżeństwa Stron,
2) oryginały aktualnych aktów urodzeń (ew. także aktów zgonu) dzieci Stron (jeżeli
małżonkowie posiadają wspólne dzieci),
3) dowód uiszczenia opłaty sądowej (lub wypełniony i własnoręcznie podpisany formularz
oświadczenia o stanie rodzinnym i majątkowym w związku z ubieganiem się o zwolnienie
z kosztów sądowych).
Dokumenty potrzebne w sprawach o rozwód i o przyznanie pełnej władzy rodzicielskiej jednemu
z rodziców:
1) dane minimum jednego świadka (imię, nazwisko, adres korespondencyjny), który potwierdzi,
że orzeczenie rozwodu nie naruszy dobra małoletnich dzieci Stron,
2) ewentualnie inne dowody, wykazujące że dany małżonek daje rękojmię należytego
sprawowania opieki nad małoletnim lub że drugiemu małżonkowi należy tą władzę
ograniczyć.
Dokumenty potrzebne w sprawach o przyznanie alimentów w ramach sprawy o rozwód (na dzieci lub
na małżonka):
1) dokumenty wykazujące dochód danego małżonka i jego źródła,
2) dokumenty wykazujące wysokość ponoszonych kosztów utrzymania małżonka i dzieci
(najlepiej za okres min. 3 miesięcy),
3) samodzielnie sporządzone zestawienie innych wydatków, które nie są udokumentowane
rachunkami,
4) inne dokumenty uzasadniające przyznanie alimentów lub wykazujące sytuację majątkową lub
finansową danego małżonka (np. dokumentacja lekarska, numery ksiąg wieczystych
nieruchomości posiadanych przez danego małżonka itd.),
5) opis w jakim zakresie sytuacja majątkowa i finansowa danego małżonka uległa pogorszeniu w
skutek rozpadu pożycia w porównaniu do tej sytuacji która istniała w trakcie gdy pożycie było
prawidłowe (w przypadku alimentów na małżonka).
NIP: 6772255447
REGON: 122409884
NR UPRAWNIEŃ: KR-2044
Dowody potrzebne w sprawach o rozwód z orzeczeniem winy jednego małżonka:
1) dowody świadczące o winie danego małżonka za rozpad pożycia Stron (dane świadków [imię,
nazwisko, adres korespondencyjny] z krótkim opisem o czym dany świadek może zeznać,
dokumenty, nagrania, zdjęcia, dane placówek w których prowadzone było leczenie
odwykowe itd.),
2) opis jak funkcjonowało małżeństwo Stron, wskazujący przyczyny dla których nastąpił rozpad
pożycia Stron (ewentualnie ów wywiad przeprowadzany jest na spotkaniu z radcą prawnym –
nie ma wówczas konieczności sporządzania odrębnego opisu).
Dokumenty potrzebne w sprawach o zwolnienie z kosztów sądowych w sprawie o rozwód:
1) wypełniony i własnoręcznie podpisany formularz oświadczenia o stanie rodzinnym i
majątkowym (formularz wypełniany jest w porozumieniu z radcą prawnym),
2) dokumenty potwierdzające stan majątku, źródła przychodów, ponoszone wydatki,
3) ewentualnie – wyciąg z rachunku bankowego wykazujący brak środków, które strona
mogłaby przeznaczyć na uiszczenie opłaty sądowej.
2