Zwyczajne Walne Zebranie Członków PTFe

Komentarze

Transkrypt

Zwyczajne Walne Zebranie Członków PTFe
Program XIV Międzynarodowej Konferencji
Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego
Warszawa, 30.11-2.12.2016, Hotel Radisson Blu Sobieski, Plac Artura Zawiszy 1
Prowadzący/wykła
dowcy
08:00
09:40
30 listopada
2016,
środa
Warsztaty
edukacyjne
MAHTA
11:20
13:10
14:50
16:30
18:00
Warsztaty
edukacyjne Instytutu
Arcana
Instrumenty dzielenia ryzyka (RSS): nowe możliwości w ustawie
refundacyjnej, sposoby kalkulacji ceny efektywnej w zależności od
wybranego instrumentu, wpływ na cenę efektywną
Agnieszka Kalinowska,
Marta Kowalczyk,
Grzegorz Binowski,
Metody porównań pośrednich i sieciowych w zaktualizowanych
Michał Jachimowicz,
Wytycznych AOTMiT – co to za metody, ich wiarygodność, przykłady
Cezary Pruszko
pułapek
Tuningowanie „starego” dossier HTA pod kątem nowych wytycznych
HTA
Joanna Augustyńska,
Mateusz Nikodem
Gdzie leży granica pomiędzy niebanalnym, lecz wciąż rzetelnym
modelowaniem statystycznym,
a cyniczną manipulacją?
Mateusz Nikodem
Najczęstsze uwagi do raportu HTA zgłaszane przez AOTMiT w
Joanna Augustyńska
ramach minimalnych wymagań
i Analizy
Na ile reguły procesu oceny
dlaWeryfikacyjnej
leków będą stosowane do wyrobów Norbert Wilk, Karolina
medycznych
Skóra
Zwyczajne Walne Zebranie Członków PTFe
Strona 1 z 4
Maciej Niewada,
Joanna Lis
Program XIV Międzynarodowej Konferencji
Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego
Warszawa, 30.11-2.12.2016, Hotel Radisson Blu Sobieski, Plac Artura Zawiszy 1
11:00
Uroczyste otwarcie Konferencji
11:05
11:30
11:45
ISPOR jako globalne dobro publiczne
12:00
12:15
12:30
Sesja plenarna niesponsorowana "Opieka
koordynowana w
Polsce" - prowadząca
sesję Karina JahnzRóżyk
12:45
1 grudnia
2016,
czwartek
14:00
14:30
Sesja plenarna
niesponsorowana:
"Polityka lekowa" prowadzący sesję
Joanna Lis i Maciej
Niewada
16:00
16:15
16:30
17:05
17:25
17:45
19:00
Sesja tematyczna:
Specyfika oceny
wyrobów
medycznych prowadzący sesję
Paweł Petryszyn i
Jacek Wcisło
Wprowadzenie do problematyki opieki koordynowanej w Polsce
Opieka koordynowana nad kobietą w ciąży
Możliwości tworzenia koordynowanej opieki w chorobach
przewlekłych – na przykładzie SM
Monitorowanie drogi pacjenta w systemie ochrony zdrowia
podstawą analizy skuteczności opieki koordynowanej
Obciążenie segmentów zdrowia świadczeniami zdrowotnymi a
koordynowana opieka zdrowotna”. Modele dystrybucji zdrowia
LUNCH
Rozwiązania zwiększające dostęp do leków w Polsce - bezpłatne leki
dla seniorów
Planowane zmiany w polityce lekowej państwa.
Refundacyjny Tryb Rozwojowy.
Nowelizacja ustawy refundacyjnej i innych ustaw: wybrane
zagadnienia
Przerwa na kawę
Refundacja wyrobów medycznych –
nowe procedury i nowe możliwości
Planowane zmiany legislacyjne dla rynku wyrobów medycznych
Nowe mechanizmy finansowania dla wyrobów medycznych: kryteria
jakościowe przetargów publicznych; porozumienia podziału ryzyka
dla wyrobów medycznych
Wytyczne HTA dla wyrobów medycznych
Strategiczne aspekty nowego system podejmowania decyzji dla
wyrobów medycznych –
perspektywa wnioskodawców
Social event, klub Dekada
Strona 2 z 4
Maciej Niewada,
Joanna Lis
Lou Garrison
Karina Jahnz-Różyk
Andrzej Jacyna
Jerzy Gryglewicz
Marcin Czech
Andrzej Śliwczyński
Joanna Lis
Krzysztof Łanda, Ewa
Warmińska
Krzysztof Łanda
Marcin Pieklak
Jacek Wcisło
Paweł Petryszyn
Karolina Skóra
Program XIV Międzynarodowej Konferencji
Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego
Warszawa, 30.11-2.12.2016, Hotel Radisson Blu Sobieski, Plac Artura Zawiszy 1
09:00
09:15
09:30
09:45
2 grudnia
2016,
piątek
10:00
10:30
10:45
11:05
11:25
11:45
12:05
12:25
Sesja tematyczna "Czy
system e-zdrowie pomaga
w podejmowaniu decyzji
refundacyjnych w
ochronie zdrowia ?
doświadczenia
zagraniczne a polskie
realia" prowadząca sesję
Katarzyna Kolasa
Sesja tematyczna:
"Wytyczne oceny
technologii medycznych –
aktualizacja 2016 – we
współpracy z AOTMiT"
prowadzące sesję
Elżbieta Nowakowska i
Anna Zawada
13:05
13:30
13:55
14:20
Siła danych – rola rejestrów pajentów w systemie zdrowia na
przykładzie USA
Czy wprowadzenie e-recepty wygeneruje oszczędności? - greckie
doświadczenia
Rozwój e-zdrowia w Polsce - aspekty prawne i organizacyjne
Moderowana dyskusja z panelistami
Przerwa na kawę
Analiza problemu decyzyjnego
Analiza kliniczna
Analiza ekonomiczna
Analiza wpływu na budżet
Wybór użyteczności stanów zdrowia (HSUV) na potrzeby modeli
ekonomicznych w aktualizacji wytycznych HTA 2016
Katarzyna Kolasa,
Tomasz Latos
Vlad Zah
John Yfantopoulos
Marcin Czech, Piotr
Najbuk
Katarzyna Kolasa
Wojciech Wysoczański
Magdalena Władysiuk
Robert Plisko
Anna Zawada
Dominik Golicki
Rozstrzygnięcie tegorocznej edycji Konkursu Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego na najlepszą
pracę naukową z dziedziny farmakoekonomiki
12:35
12:50
Wprowadzenie
Sesja
tematyczna: "Dobra
praktyka
HTA" prowadzący sesję
Lou Garrison i Michał
Jakubczyk
Przerwa na kawę
Wprowadzenie: drugi raport USA dotyczący analizy kosztówefektywności kluczowe wnioski i znaczenie dla HTA
Analiza wrażliwości - kolorowy zawrót głowy?
Ograniczenia analizy wrażliwości
Czy można zmniejszyć rozbieżności w stosowaniu
skomplikowanych przepisów ustawy refundacyjnej? Wyniki
analizy refundacyjnej praktyki decyzyjnej w zakresie stosowania
przepisów art. 13 ust. 3.
LUNCH
Strona 3 z 4
Lou Garrison
Michał Jakubczyk
Ben van Hout
Norbert Wilk
Program XIV Międzynarodowej Konferencji
Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego
Warszawa, 30.11-2.12.2016, Hotel Radisson Blu Sobieski, Plac Artura Zawiszy 1
15:00
Koszty utraty produktywności w następstwie przedwczesnych
zgonów spowodowanych samobójstwami w Polsce
Katarzyna Orlewska
15:15
Skuteczność leczenia przewlekłego WZW C w codziennej praktyce
(RWD). Rejestr pacjentów na terapii ombitaswir + parytaprewir +
rytonawir ± dazabuwir w programie lekowym B.71.
Magdalena Władysiuk
Ocena technologii medycznych w oparciu o badania jednoramienne –
wytyczne i praktyka polskiej Agencji HTA
Kalprotektyna w kale jako marker nawrotu w nieswoistych
zapalnych chorobach jelit – jego miejsce w algorytmie postępowania
i efektywność kosztowa
15:30
15:45
16:00
2 grudnia
2016,
piątek
16:15
16:30
16:45
Sesja prac
oryginalnych
prowadzący sesję
Marcin Czech i
Mariola Drozd
Modyfikacja odpowiedzi immunologicznej jako nowa forma terapii
onkologicznej – konieczność zmiany spojrzenia na ocenę korzyści
zdrowotnej?
Ocena utraty produktywności w grupie chorych z Wrzodziejącym
Zapaleniem Jelita Grubego w warunkach polskich
Niedobory lekowe jako efekt handlu równoległego
Opieka farmaceutyczna - najważniejsze przeszkody i wyzwania
badań naukowych Systemy wieloklasyfikatorowe w diagnostyce
medycznej
Anna Panasiuk
Aleksandra Staniak
Marcin Kwiecień
Paweł Kawalec
Tomasz Zaprutko
Karol Antczak
17:00
Opieka farmaceutyczna - najważniejsze przeszkody i wyzwania
badań naukowych Ocena kosztów porady w doborze leków OTC na
przeziębienie u osób dorosłych - punkt widzenia apteki
ogólnodostępnej
Monika Kozak
17:15
Opieka farmaceutyczna - najważniejsze przeszkody i wyzwania
badań naukowych
z obszaru farmacji praktycznej
Damian Świeczkowski
17:30
Zakończenie i podsumowanie Konferencji
Strona 4 z 4