B4a opis i karta - przetargi.plk-sa.pl

Komentarze

Transkrypt

B4a opis i karta - przetargi.plk-sa.pl
E 65 WARSZAWA-GDYNIA. LCS IŁAWA
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO. - BUDOWLANY
Szlak Redaki-Susz
KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU
Tytuł projektu
MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65
ODCINEK WARSZAWA – GDYNIA
Etap I w Polsce
LCS IŁAWA
Nr projektu
FS 2004/PL/16/C/PT/006-03
Zamawiający
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK S.A.)
03-734 Warszawa
ul. Targowa 74
Wykonawca
KONSORCJUM
Halcrow Group Ltd.
Londyn W6 7BY,
Vineyard House, 44 Brook Green
Wielka Brytania
Scott Wilson Ltd.
Scott House, Basing View,
Basingstoke, Hampshire, RG214JG
Wielka Brytania
Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A.
ul. Jana Uphagena 27
80-237 Gdańsk Wrzeszcz
Lokalizacja projektu
Kod projektu
PB.IŁ.B4a.T11
Kraj
Polska
Województwo
Warmińsko-mazurskie
Gmina
Susz
Działki
Wg planu zagospodarowania
Szlak Redaki - Susz
Od km 226,000 do km 231,800
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
Stadium
Sterowanie ruchem kolejowym
Część projektu
Urządzenia sterowania ruchem kolejowym
Zespół projektowy
Imię i Nazwisko
Nr uprawnień
Projektant
inŜ. Karol Pytel
WRR-I-71314/2003
Sprawdzający
mgr inŜ. Andrzej Sobieski
ONB-907-10/75
Koordynator projektu
mgr inŜ. Stanisław Witkowski
02/Kol/Gd/2004
PB.IŁ.B4a.T11
Projekt architektoniczno – budowlany – Sterowanie ruchem kolejowym
Urządzenia sterowania ruchem kolejowym
Gdańsk, luty 2009
Aktualizacja: październik 2010
Podpis
1
E 65 WARSZAWA-GDYNIA. LCS IŁAWA
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO. - BUDOWLANY
Szlak Redaki-Susz
Szlak Redaki - Susz
Zawartość dokumentacji
PROJEKT BUDOWLANY
KOD
PB.Ił.B4.T1
NAZWA TOMU
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
NR
TECZKI
NAZWA TECZKI
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
PB.Ił.B4.T2
PB.Ił.B4.T3
UKŁAD TOROWY I ODWODNIENIE PODTORZA
PERONY
PB.Ił.B4.T4
UKŁADY DROGOWE
PB.Ił.B4.T5
OBIEKTY BUDOWLANE
PB.Ił.B4.T6
OBIEKTY INśYNIERYJNE
PB.Ił.B4.T7
SIECI I OBIEKTY SANITARNE
PB.Ił.B4.T8
SIEĆ TRAKCYJNA Z ZASILANIEM I STEROWANIEM
PB.Ił.B4.T9
LINIA ODBIORÓW NIETRAKCYJNYCH
PB.Ił.B4.T10
ELEKTROENERGETYKA
NIETRAKCYJNA
PB.Ił.B4a.T11
STEROWANIE RUCHEM
KOLEJOWYM
PB.Ił.B4.T12
TELEKOMUNIKACJA
PB.Ił.B4.T13
GOSPODARKA ZIELENIĄ
PB.IŁ.B4a.T11
Urządzenia sterowania ruchem
kolejowym
Projekt architektoniczno – budowlany – Sterowanie ruchem kolejowym
Urządzenia sterowania ruchem kolejowym
Gdańsk, luty 2009
Aktualizacja: październik 2010
2
E 65 WARSZAWA-GDYNIA. LCS IŁAWA
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO. - BUDOWLANY
Szlak Redaki-Susz
Zawartość opracowania
I.
OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA ……………………………………………. 4
2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA .................................……………………........................... 5
3. STAN ISTNIEJĄCY .....................................................………………………………………… …… 5
4. STAN PROJEKTOWANY .....................................................………………………………… …. 5
5. WYTYCZNE DOTYCZACE REALIZACJI BUDOWY DOCELOWYCH
6
6. WARUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA …………………………………… 7
7. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY
ZDROWIA …………………………………………………………………….
II.
ZAŁĄCZNIKI.
III.
RYSUNKI
7
1. Plan schematyczny urządzeń sbl szlaku Redaki - Susz
2. Plan sytuacyjny urządzeń sbl szlaku Redaki - Susz
PB.IŁ.B4a.T11
Projekt architektoniczno – budowlany – Sterowanie ruchem kolejowym
Urządzenia sterowania ruchem kolejowym
Gdańsk, luty 2009
Aktualizacja: październik 2010
3
E 65 WARSZAWA-GDYNIA. LCS IŁAWA
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO. - BUDOWLANY
Szlak Redaki-Susz
I. Opis techniczny.
1.
Podstawa opracowania.
- Umowa nr FS 2004/PL/16/C/PT/006-03 zawarta pomiędzy PKP PLK SA
a konsorcjum firm: Halcrow Group Ltd, Scott Wilson sp. z o.o i BPBK SA
Gdańsk z dnia 22.01.2008r
- Decyzje o Ustaleniu Lokalizacji Linii Kolejowej nr 14/2010 i nr 16/2010 z dnia
12.10.2010 r wydane przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego
- Decyzja środowiskowa Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr ŚR.I.661342/06/2007 z dnia 30.05.2007r.
- Koncepcja Programowo-Przestrzenna przyjęta przez KOPI PLK IR Gdańsk
w dniu 10.07.2008 oraz Zarząd PKP PLK S.A. w dniu 29.07.2008r.
- Suplement do Koncepcji Programowo-Przestrzennej z sierpnia 2008r
- numeryczna mapa do celów projektowych opracowana przez OPGK Olsztyn
- Dokumentacja geologiczno-inŜynierska opracowana przez firmę Geostandard
Wrocław
- Obwieszczenie Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego dnia 8 sierpnia 2005
r. w sprawie ustalenia listy właściwych krajowych specyfikacji technicznych
i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umoŜliwi spełnienie
zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności kolei.
- Decyzja UE z dnia 21 grudnia 2007 r. dotycząca technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie aspektu "Osoby o ograniczonej moŜliwości poruszania się" transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych i transeuropejskiego systemu kolei duŜych prędkości (Dz.U.UE.L.08.64.72)
- Rozporządzenie MTiGM z dnia 10.09.1998r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie. (Dz. U.
Nr 151, poz. 987)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności kolei oraz procedur oceny zgodności dla transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej (Dz. U. nr 182 poz.1127 z dnia 14.10.2008 r.)
PB.IŁ.B4a.T11
Projekt architektoniczno – budowlany – Sterowanie ruchem kolejowym
Urządzenia sterowania ruchem kolejowym
Gdańsk, luty 2009
Aktualizacja: październik 2010
4
E 65 WARSZAWA-GDYNIA. LCS IŁAWA
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO. - BUDOWLANY
Szlak Redaki-Susz
- projekty budowlane branŜ towarzyszących, a przede wszystkim przebudowy
układu torowego, sieci trakcyjnej i telekomunikacyjnej.
- dokumentacja istniejących urządzeń srk stacji Redaki i Susz.
- inwentaryzacja urządzeń w terenie przeprowadzone przez zespół projektowy.
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.07.2005 roku, w sprawie
ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji.
- wytyczne techniczne budowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym
w Przedsiębiorstwie Państwowym Polskie Koleje Państwowe (WTB-E10).
2.
Cel i zakres opracowania.
Celem niniejszego projektu jest budowa komputerowej dwukierunkowej cztero-
stawnej samoczynnej blokady liniowej (SBL), po obu torach szlakowych na szlaku Redaki –
Susz.
3.
Stan istniejący.
3.1. Szlak Redaki – Susz
Dwutorowy szlak Redaki – Susz obecnie jest wyposaŜony w półsamoczynną blokadę liniową
dwukierunkową dla kaŜdego toru szlakowego.
Blokada liniowa półsamoczynna dwukierunkowa pracuje w oparciu o bloki przekaźnikowe i
jest zabezpieczona od wpływów WN.
Szlak nie jest wyposaŜony w Ŝadną aparaturę układowej kontroli niezajętości torów.
Na szlaku Redaki – Susz istnieją następujące przejazdy w poziomie szyn:
- km 227,975 kat. D, droga gminna Ulnowo- Czerwona Woda
- km 229,262 kat. D, droga gminna Adamowo - Emilianowo
- km 230,660 kat. C (droga gminna Emilianowo- wybudowanie) wyposaŜony w urządzenia
samoczynnej sygnalizacji przejazdowej typu SPA-2A z czujnikami oddziaływania typu CTI-3.
4.
Stan projektowany.
Po przebudowie układu torowego na szlaku Redaki – Susz zostanie zabudowana komputerowa samoczynna blokada liniowa dwukierunkowa czterostawna po obu torach szlakowych.
Przewiduje się zabudowę 4 odstępów sbl o długościach minimum 1300 m.
Lokalizacja kontenerów z aparaturą blokady SAZ:
PB.IŁ.B4a.T11
Projekt architektoniczno – budowlany – Sterowanie ruchem kolejowym
Urządzenia sterowania ruchem kolejowym
Gdańsk, luty 2009
Aktualizacja: październik 2010
5
E 65 WARSZAWA-GDYNIA. LCS IŁAWA
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO. - BUDOWLANY
Szlak Redaki-Susz
- SAZ 2273/2274 km 227,440
Semafory odstępowe 2274 i 2273N będą wyposaŜone we wskaźniki W18.
- SAZ 2289/2290 km 228,990
Semafory odstępowe 2289, 2289N 2290 i 2290Nbędą wyposaŜone we wskaźniki W1.
- SAZ 2303/2304 km 230,390
Semafory odstępowe 2303 i 2304N będą wyposaŜone we wskaźniki W18.
Przejazdy w poziomie szyn:
- km 227,975 obecna kat. D
Przewidywana jest likwidacja przejazdu i budowa wiaduktu kolejowego.
- km 229,262 obecna kat. D
Przewidywana jest likwidacja przejazdu i budowa wiaduktu kolejowego .
- km 230,660 obecna kat. C
Przewidywane jest przeklasyfikowanie przejazdu do kat. B i budowa urządzeń SSP z dwoma
półrogatkami i czterema sygnalizatorami drogowymi i tarczami ostrzegawczymi przejazdowymi. Urządzenia oddziaływania przewidywane są za pomocą czujników liczników osi.
Ze względu na odległość od stacji Susz przewiduje się powiązanie urządzeń SSP na przejeździe z urządzeniami srk stacyjnymi stacji Susz.
Szczegółowy zakres informacji techniczno – ruchowych dla szlaku Redaki – Susz został
przedstawiony na planie schematycznym urządzeń srk – „Szlak Redaki – Susz”.
5. Wytyczne dotyczące realizacji.
Ze względu na potrzebę utrzymania ruchu kolejowego podczas realizacji robót, projekt
przewiduje analogicznie jak w projekcie układu torowego podział całego odcinka stacja Iława – stacja Redaki na kolejne 2 fazy, które mogą być realizowane w dowolnej kolejności,
jeŜeli taka potrzeba zaistnieje.
Zasadniczo przyjmuje się, Ŝe:
•
faza 1 będzie obejmowała roboty na jednym z torów szlaku stacja Redaki stacja Susz,
•
faza 2 będzie obejmowała roboty na pozostałym torze szlaku stacja Redaki –
stacja Susz.
PB.IŁ.B4a.T11
Projekt architektoniczno – budowlany – Sterowanie ruchem kolejowym
Urządzenia sterowania ruchem kolejowym
Gdańsk, luty 2009
Aktualizacja: październik 2010
6
E 65 WARSZAWA-GDYNIA. LCS IŁAWA
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO. - BUDOWLANY
Szlak Redaki-Susz
W
ramach fazy 1 zostaną wykonane następujące prace związane z budową
urządzeń SBL:
•
zabudowa wszystkich kontenerów SAZ z zabudową semaforów odstępowych
i czujników liczników osi przynaleŜnych do odpowiedniego toru
•
wykonanie kanalizacji kablowej poprzecznej pod oboma torami i wzdłuŜnej
oraz ułoŜenie sieci kablowej do zabudowywanych semaforów SBL i czujników
licznika osi tych semaforów,
W ramach fazy 2 zostaną wykonane następujące prace:
•
zabudowa semaforów odstępowych i czujników liczników dla pozostałego toru
•
wykonanie kanalizacji kablowej wzdłuŜnej i ułoŜenie sieci kablowej do semaforów SBL i czujników licznika osi tych semaforów,
Uruchomienie urządzeń sbl na szlaku stacja Redaki- stacja Susz nastąpi po uruchomieniu
urządzeń komputerowych na stacjach Redaki i Susz. W przypadku konieczności uruchomienia SBL przed zakończeniem w/w robót na stacji Redaki i stacji Susz naleŜy w ramach projektów wykonawczych prowizorycznie włączyć budowaną SBL do urządzeń istniejących na
tych stacjach. Zakres tych robót nie jest tematem niniejszego projektu.
6. Warunki ochrony środowiska.
Projekt dotyczy zabudowy komputerowej czterostawnej dwukierunkowej samoczynnej blokady liniowej (SBL) . Planowany zakres budowy nowych liniowych urządzeń srk nie zmienia
w istotny sposób obecnych warunków eksploatacji infrastruktury kolejowej i nie wpływa na
środowisko. JeŜeli w wyniku demontaŜu istniejących urządzeń SBL powstaną odpady, Wykonawca robót staje się właścicielem tych odpadów i ma obowiązek postępowania z nimi
zgodnie z Ustawą „O odpadach”, przekazując je odbiorcom mającym zezwolenie na ich zagospodarowanie.
7. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
7.1.
Zakres robót i kolejność realizacji robót.
W ramach przebudowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym szlaku Redaki-Susz będą wykonywane następujące roboty:
- rowy kablowe o głębokości 0,8 m, w których będą układane kable srk,
- wykopy dla zabudowy studni kablowych,
- wykopy o głębokości ok. 1,5 m, dla sygnalizatorów świetlnych kablowych,
PB.IŁ.B4a.T11
Projekt architektoniczno – budowlany – Sterowanie ruchem kolejowym
Urządzenia sterowania ruchem kolejowym
Gdańsk, luty 2009
Aktualizacja: październik 2010
7
E 65 WARSZAWA-GDYNIA. LCS IŁAWA
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO. - BUDOWLANY
Szlak Redaki-Susz
- ustawienie sygnalizatorów świetlnych,
- montaŜ kontenera SAZ
- montaŜ przyłączy kablowych,
- montaŜ czujników licznika osi,
- wykonanie połączeń kablowych,
Przewiduje się następującą kolejność wykonywania robót:
- wykonanie rowów kablowych, kanalizacji kablowe, studni kablowych,
- ułoŜenie kabli srk w ziemi i w kanalizacji kablowej,
- wykonanie wykopów dla fundamentów sygnalizatorów świetlnych,
- ustawienie sygnalizatorów świetlnych, szaf kablowych,
- montaŜ czujników licznika osi,
- wykonanie połączeń kablowych,
- montaŜ kontenera SAZ,
- sprawdzenie funkcjonalnego działania urządzeń po montaŜu,
- uporządkowanie terenu.
Wykaz istniejących obiektów budowlanych :
7.2.
- linia kolejowa dwutorowa zelektryfikowana,
- wiadukty drogowe nad torami,
- wiadukty kolejowe
7. 3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać
zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
ZagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi realizujących prace związane z budową
urządzeń SBL na szlaku Redaki-Susz stanowią:
- linii kolejowej,
- sieć trakcyjna 3 kV nad torami,
- głębokie wykopy, rowy kablowe,
- linie kablowe zasilające obiekty kolejowe,
7.4.
Przewidywane zagroŜenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala i rodzaje zagroŜeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.
ZagroŜeniem w czasie wykonywania robót są:
- stawianie i demontaŜ, sygnalizatorów świetlnych przy uŜyciu dźwigów,
- roboty wykonywane w pobliŜu sieci trakcyjnej,
PB.IŁ.B4a.T11
Projekt architektoniczno – budowlany – Sterowanie ruchem kolejowym
Urządzenia sterowania ruchem kolejowym
Gdańsk, luty 2009
Aktualizacja: październik 2010
8
E 65 WARSZAWA-GDYNIA. LCS IŁAWA
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO. - BUDOWLANY
Szlak Redaki-Susz
- roboty wykonywane w pobliŜu urządzeń będących pod napięciem.
- przejeŜdŜające pociągi,
7.5. Sposób prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych
Przed przystąpieniem do robót Kierownik budowy lub osoba upowaŜniona winna
przeprowadzić szkolenie stanowiskowe pracowników o zachowaniu odpowiedniej
ostroŜności i obowiązujących przepisach bhp na poszczególnych stanowiskach
pracy. oraz instruktaŜu obsługiwania maszyn i urządzeń wykorzystywanych do robót
Stosowny dokument o przeprowadzeniu takiego szkolenia winien znajdować się na
terenie budowy oraz w aktach osobowych pracowników.
Szkolenia winny dotyczyć pracowników wszystkich branŜ w zakresie BHP przy wykonywanych robotach.
7.6.
Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywanych robót budowlanych w strefach
szczególnego zagroŜenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie
W trakcie prowadzenia robót naleŜy ściśle przestrzegać przepisy BHP, które dotyczą
wszystkich przewidzianych projektem rozwiązań. Przed przystąpieniem do robót kierownik budowy przeprowadzi instruktaŜ BHP informując pracowników o miejscach
szczególnie niebezpiecznych i sposobem wykonywania prac, a takŜe pouczy o sposobie postępowania w przypadku wystąpienia zagroŜeń. Pracownicy wykonujące
prace bezpośrednio w pobliŜu torów kolejowych i drogi powinni bezwzględnie pracować w kamizelkach ochronnych i kaskach ochronnych.
Miejsca wykopów naleŜy oznaczyć taśmami ostrzegawczymi. W razie konieczności
wykonywania robót w torach kolejowych naleŜy wyznaczyć sygnalistę do ostrzegania
pracujących przed przejeŜdŜającymi pojazdami kolejowymi.
Opracował :
InŜ. Karol Pytel
PB.IŁ.B4a.T11
Projekt architektoniczno – budowlany – Sterowanie ruchem kolejowym
Urządzenia sterowania ruchem kolejowym
Gdańsk, luty 2009
Aktualizacja: październik 2010
9
E 65 WARSZAWA-GDYNIA. LCS IŁAWA
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO. - BUDOWLANY
Szlak Redaki-Susz
II.
ZAŁĄCZNIKI
1. Oświadczenie o kompletności opracowania
OŚWIADCZENIE
Na podstawie art. 20. ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118, z późniejszymi zmianami);
projektant i sprawdzający projektu architektoniczno –budowlanego:
Modernizacja linii kolejowej E 65 odcinek Warszawa – Gdynia, Etap I w Polsce
LCS Iława
Szlak Redaki - Susz od km 226,000 do km 231,800
kod projektu: PB.IL.B4a.T11
w branŜy: urządzenia sterowania ruchem kolejowym:
oświadczają, iŜ projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu,
któremu ma słuŜyć.
PROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY
inŜ. Karol Pytel
Upr. proj. nr WRR-I-7131-4/2003
mgr inŜ. Andrzej Sobieski
Upr. proj. nr ONB-907-10/75
Podpis
Podpis
Kopie uprawnień i zaświadczeń o przynaleŜności do Okręgowej Izby InŜynierów
Budownictwa zamieszczone są w „Projekcie zagospodarowania terenu”
– kod dokumentacji: PB.IL.B4.T1-1.
PB.IŁ.B4a.T11
Projekt architektoniczno – budowlany – Sterowanie ruchem kolejowym
Urządzenia sterowania ruchem kolejowym
Gdańsk, luty 2009
Aktualizacja: październik 2010
10