Aviva Investors Zrównoważony

Komentarze

Transkrypt

Aviva Investors Zrównoważony
Aviva Investors Zrównoważony
Subfundusz Aviva Investors FIO (fundusz parasolowy)
do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Inwestycyjnego BONUS VIP BVIP/J/6/2008
luty
2010 Specjalna Ubezpieczenia Inwestycyjnego Bonus VIP”
„Oferta
Podstawowe dane o subfunduszu
Typ subfunduszu: zrównoważony
Dla kogo przeznaczony jest
subfundusz:
Aviva Investors Zrównoważony
przeznaczony jest dla osób
akceptujących podwyższone ryzyko
inwestycyjne, oczekujących wysokich
dochodów z inwestycji.
Zalecany okres inwestowania:
co najmniej 5 lat
Data rozpoczęcia działalności:
21.01.2007
Zarządzający subfunduszem:
Rafał Janczyk
Początkowa wartość jednostki
uczestnictwa: 100 zł
Minimalne wpłaty:
pierwsza: 1000 zł, kolejne: 100 zł
1 WYNIKI FUNDUSZU
(w ujęciu kwartalnym)
2007
stopa zwrotu
I kkw.
II kw.
III kw.
IV kw.
rok
130
Opis polityki inwestycyjnej:
Celem Aviva Investors Zrównoważony
jest długoterminowy wzrost
wartości jednostki uczestnictwa przy
podwyższonym poziomie ryzyka
inwestycyjnego. Aktywa subfunduszu są
inwestowane głównie w dłużne papiery
wartościowe, w tym długoterminowe
obligacje o stałym oprocentowaniu.
Nie mniej niż 40 proc. i nie więcej niż
60 proc. aktywów stanowią akcje
polskich spółek, co w długim okresie
daje możliwość uzyskania wyższych
zysków z inwestycji niż w przypadku
funduszy bezpiecznych.
stopa zwrotu
3/18
10/18
17/19
17/21
9/18
ranking
pozycja w grupie
■■■
■■
■■■
■■
■■
7 49%
-7,49%
-8,55%
-4,18%
-15,91%
-31,83%
benchmark rynek
0,50%
0,50%
35,94%
-5,43%
-10,93%
-
stopa zwrotu
7/23
16/23
10/23
13/23
15/23
subfundusz
benchmark rynek
ranking
■■■
■■■
■■■■
■■■■
■■■
12/23
12/23
5/23
6/23
7/18
-
benchmark konkurencja
subfundusz
120
110
100
90
80
70
60
120
110
100
90
sty 09
mar 09
maj 09
lip 09
wrz 09
lis 09
sty 10
gru 06
lip 07
sty 08
lip 08
sty 09
lip 09
sty 10
5 WYNIKI FUNDUSZU W OSTATNICH 12 miesiącach
subfundusz
benchmark rynek
benchmark konkurencja
zakres stóp zwrotu
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
-5,0%
-10,0%
-15,0%
lut 09
wartość jednostki
stopa zwrotu (PLN)
+/- rynek
+/- konkurencja
aktywa netto (mln)
63,26
-7,47%
-0,29%
-0,89%
71,6
mar 09 kwi 09 maj 09 cze 09
67,14
6,13%
0,50%
0,21%
75,5
74,84
11,47%
0,85%
1,06%
85,3
75,53
0,92%
0,26%
-0,91%
86,8
77,42
2,50%
0,17%
0,67%
88,4
lip 09
sie 09
84,45
9,08%
0,45%
1,95%
95,6
88,98
5,36%
1,54%
1,03%
99,7
wrz 09 paź 09
89,39
0,46%
0,79%
0,61%
100,7
89,57
0,20%
-1,38%
-0,35%
100,8
lis 09
91,73
2,41%
0,70%
1,47%
118,8
gru 09
sty 10
92,48
0,82%
0,19%
-0,17%
121,4
92,94
0,50%
-0,29%
-0,03%
116,9
7 STRUKTURA AKTYWÓW FUNDUSZU
na dzień 30.06.2009 r.
300
ul. Prosta 70, 00-838 Warszawa,
infolinia: 0 801 888 444,
tel. (+48 22) 557 44 44,
e-mail: [email protected],
www.avivainvestors.pl
14/23
6/23
4/23
4/23
5/23
4 WARTOŚĆ JEDNOSTKI FUNDUSZU
(od początku działalności)
(od początku działalności w mln zł)
Aviva Investors Poland Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych SA
pozycja w grupie
pozycja w grupie
0,52%
0,52%
30,27%
-8,74%
7/18
-
6 HISTORIA AKTYWÓW NETTO
Fundusze inwestycyjne Aviva Investors Poland Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA nie gwarantują
realizacji założonych celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Uczestnicy
Funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa
zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa Funduszy
uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa
w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusze oraz
od wysokości opłaty manipulacyjnej i podatku od dochodów kapitałowych. Wartość aktywów netto Subfunduszy Aviva Investors FIO inwestujących w akcje cechuje
się dużą zmiennością ze względu na skład portfeli inwestycyjnych lub na stosowane techniki zarządzania portfelami. Subfundusze Aviva Investors FIO mogą lokować
powyżej 35 proc. swoich aktywów w papiery wartościowe i będące papierami wartościowymi instrumenty
rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a Aviva Investors FIO Aktywnej Alokacji dodatkowo
w papiery wartościowe i będące papierami wartościowymi instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez rządy: Australii, Islandii,
Japonii, Kanady, Meksyku, Nowej Zelandii, Szwajcarii,
Turcji, USA lub krajów Unii Europejskiej. Szczegółowe
informacje dotyczące Funduszy, w tym opis ryzyka inwestycyjnego i tabela opłat manipulacyjnych znajdują się
w prospektach informacyjnych i skrótach prospektów informacyjnych dostępnych u Doradców ds. Ubezpieczeń
i Inwestycji Avivy, dystrybutorów, siedzibie Towarzystwa
oraz na stronie internetowej www.avivainvestors.pl
ranking
■■
■■■■
■■■■
■■■■
■■■■
7 19%
-7,19%
15,31%
15,46%
3,46%
27,84%
benchmark konkurencja
0,79%
0,79%
31,59%
-0,63%
7/18
-
3 ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI FUNDUSZU
(w ostatnim roku)
Opłata za zarządzanie: 3,5%
Benchmark:
50% WIG + 50% WIBID 3M
pozycja w grupie
stopa zwrotu
miesiąc
od początku roku
ostatni rok
ostatnie 2 lata
ostatnie 3 lata
ostatnie 4 lata
ostatnie 5 lat
140
Polityka inwestycyjna funduszu
ranking
■■■■
■■
■
■
■■■
2 WYNIKI FUNDUSZU
(w poszczególnych okresach)
Maksymalna opłata manipulacyjna:
3,5%
Numer rachunku bankowego do
dokonywania wpłat do subfunduszu:
51 1880 0009 0000 0013 0052 0000
9,38%
9
38%
8,05%
-5,27%
-5,22%
6,12%
31 styczeń 2010 r.
2009
2008
11%
250
akcje
200
150
dłużne papiery
skarbowe
100
50
pozostałe
0
sty 07
cze 07
lis 07
kwi 08 wrz 08
lut 09
lip 09
9 CHARAKTERYSTYKA PORTFELA AKCYJNEGO
na dzień 30.06.2009 r.
na dzień 30.06.2009 r.
5 największych
pozycji
IZ0816
WZ0118
OK0711
PS0412
DS1015
struktura walutowa
PLN
EUR
USD
inne lub nieokreślone
termin
wykupu
2016-08-24
2018 01 25
2018-01-25
2011-07-25
2012-04-25
2015-10-24
8
64,2%
2,04
% portfela
dłużnego
21,0%
15 6%
15,6%
14,8%
12,9%
10,0%
55%
gru 09
8 CHARAKTERYSTYKA PORTFELA DŁUŻNEGO
liczba składników
wskaźnik koncentracji
Modified Duration portfela
34%
liczba składników
wskaźnik koncentracji
wskaźnik płynności
5 największych
pozycji
zmiana
▲
▼
♦
▲
▼
100,0%
0,0%
0,0%
0,0%
PKN
PEO
PKO
KGH
PGN
struktura walutowa
PLN
EUR
USD
inne lub nieokreślone
137
92,3%
0,86
% portfela
akcyjnego
9,5%
8 7%
8,7%
6,9%
6,8%
4,1%
zmiana
▼
▼
▼
▲
▲
100,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Podstawowe pojęcia
do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Inwestycyjnego BONUS VIP BVIP/J/6/2008
„Oferta Specjalna Ubezpieczenia Inwestycyjnego Bonus VIP”
Benchmark
funduszy uszeregowanych pod względem stopy zwrotu. Przykładowo pozycja w pierwszym
Wzorzec służący porównawczej ocenie wyników inwestycyjnych. Jako benchmark mogą służyć
kwartylu (graficznie cztery kwadraty) oznacza umiejscowienie wśród 25% najlepszych funduszy/
między innymi: indeks giełdowy, inflacja, rentowność określonych bonów skarbowych lub ich
subfunduszy pod względem stopy zwrotu. Z kolei pozycja w czwartym kwartylu (graficznie jeden
odpowiednie kombinacje. Z reguły każdy zarządzający określa swój własny benchmark, z którym
kwadrat) oznacza umiejscowienie wśród 25% funduszy/subfunduszy o najniższej stopie zwrotu
chce porównywać efekty swoich inwestycji. Na potrzeby obiektywnej oceny wyników funduszy/
w grupie porównawczej.
subfunduszy prowadzących podobną politykę inwestycyjną w raporcie zostały zastosowane
następujące benchamarki: benchmark rynek i benchmark konkurencja.
WAN na jednostkę uczestnictwa
WAN na jednostkę uczestnictwa oznacza Wartość Aktywów Netto funduszu/subfunduszu
Benchmark konkurencja
w dniu wyceny, podzieloną przez liczbę wszystkich jednostek uczestnictwa, które w tym dniu
Grupa porównawcza została stworzona w oparciu o klasyfikację funduszy przygotowaną
są w posiadaniu uczestników funduszu/subfunduszu. Wykres obrazuje kwartalną zmianę wartości
i prowadzoną przez Analizy Online Sp. z o.o. na podstawie strategii inwestycyjnej poszczególnych
jednostki uczestnictwa funduszu/subfunduszu.
funduszy. Do grup porównawczych zostały wprowadzone modyfikacje: wyłączono fundusze
TFI niedostępne dla osób fizycznych lub dla których pierwsza wpłata jest równa lub przewyższa
Wskaźnik koncentracji
500 tysięcy złotych.
Wielkość, która określa jaką część portfela stanowi połowa liczby jego składników, ułożonych
malejąco według wartości. Wskaźnik ten powinien być analizowany łącznie z liczbą składników
Benchmark rynek
portfela.
Benchmark rynek jest obliczany na podstawie stóp zwrotu indeksów opisujących zachowanie się
rynków, na których inwestuje dany fundusz/subfundusz (grupa funduszy). W zależności od grupy
Wskaźnik płynności
funduszy wartość benchmarku rynek wyliczana jest na bazie następujących indeksów:
Parametr liczony dla portfela akcyjnego. W przybliżeniu określa, jaki procent wartości portfela
WIG (indeks giełdy warszawskiej),
akcyjnego funduszu może zostać sprzedany na jednej sesji giełdowej. Im wyższa wartość
IRP (indeks rynku pieniężnego),
wskaźnika, tym płynność portfela większa.
IROS (indeks Rynku Obligacji Skarbowych).
Stopa zwrotu benchmarku rynkowego oparta jest na ważonej udziałem stopie zwrotu tych
Typ funduszu/subfunduszu
indeksów.
Podział funduszy/subfunduszy na jednorodne pod względem deklarowanej polityki inwestycyjnej
grupy, wynikające z relacji pomiędzy trzema głównymi składnikami portfela (akcjami, papierami
Liczba składników
dłużnymi i instrumentami rynku pieniężnego) oraz z geograficznego zasięgu dokonywanych
Liczba papierów wartościowych, w które zainwestował fundusz. Parametr służy określeniu ryzyka
inwestycji.
związanego ze zbyt małą lub zbyt dużą liczbą składników portfela dłużnego lub akcyjnego.
Można wyróżnić następujące typy funduszy/subfunduszy:
polskich akcji,
Modified Duration (MD)
zagranicznych akcji,
Określa wrażliwość dłużnego papieru wartościowego na zmiany rynkowych stóp procentowych.
mieszane (hybrydowe),
Im wyższa jego wartość, tym cena obligacji jest bardziej wrażliwa na zmiany stóp procentowych.
stabilnego wzrostu,
Na przykład, jeśli MD wynosi 2, to wzrost rynkowych stóp procentowych o jeden punkt
polskich papierów dłużnych,
procentowy spowoduje spadek wartości obligacji o około 2%. Podawane w raportach MD portfela
zagranicznych papierów dłużnych,
dłużnego funduszu/subfunduszu liczone jest jako średnia ważona udziałem w portfelu parametrów
rynku pieniężnego.
MD dla poszczególnych składników portfela.
Ranking (ciemnoszare kwadraty)
Prezentowany ranking stóp zwrotu w ujęciu kwartylowym oznacza przyporządkowanie stopy
zwrotu danego funduszu/subfunduszu do kolejnych grup obejmujących po 25% porównywalnych
Objaśnienia niektórych składowych raportu
Wyniki zarządzania w ostatnich 12 miesiącach
Termin wykupu/rodzaj oprocentowania składników
Zintegrowany z tabelą wykres służy przedstawieniu wyników inwestycyjnych funduszy/subfunduszy
Zawiera syntetyczną informację o tym, w jaki rodzaj instrumentów dłużnych zainwestował fundusz/
w poszczególnych miesiącach (ostatnie 12 miesięcy). Poszczególne kolumny wykresu i tabeli
subfundusz. W kolumnach został pokazany udział papierów według rodzaju oprocentowania (stałe/
prezentują stopy zwrotu funduszu/subfunduszu, maksymalną i minimalną stopę zwrotu w grupie
zmienne), w wierszach został zaprezentowany udział instrumentów według terminu wykupu.
funduszy oraz zmiany wartości benchmarku rynkowego i konkurencji. Z tabeli można odczytać
różnicę pomiędzy stopą zwrotu funduszu/subfunduszu a benchmarkiem rynkowym i konkurencją.
Charakterystyka portfela dłużnego/akcyjnego
Część raportu, która służy zapoznaniu się ze składem portfela inwestycyjnego. Poza ilością
składników portfela oraz wskaźnikiem kocentracji, przedstawiono 5 największych pozycji portfela
funduszu/subfunduszu wraz z ich udziałem w portfelu oraz opisem struktury walutowej.
Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celu informacyjnym zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością autorów. Dane wykorzystane przy tworzeniu opracowania pochodzą ze źródeł uważanych przez firmę Analizy Online Sp. z o.o. za wiarygodne i dokładne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one kompletne i odzwierciedlają stan faktyczny.
Niektóre dane zawarte w niniejszym opracowaniu są wyznaczane zgodnie z metodologią stosowaną przez Analizy Online Sp. z o.o. Spółka Analizy Online Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za
ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem opinii i informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.
Materiał został przygotowany we współpracy z Analizy Online Sp. z o.o.