regulamin sądu koleżeńskiego

Komentarze

Transkrypt

regulamin sądu koleżeńskiego
REGULAMIN SĄDU KOLEśEŃSKIEGO
§1
Sąd KoleŜeński działa na podstawie statutu Stowarzyszenia Pomorskiego Pośredników w Obrocie
Nieruchomościami zwanego dalej SPPON oraz niniejszego regulaminu.
§2
Sąd KoleŜeński działający w ramach SPPON rozpatruje sprawy o charakterze majątkowym oraz
niemajątkowym, których stronami są członkowie SPPON, a nadto:
1. sprawy wniesione przez osoby trzecie przeciwko członkowi SPPON,
2. rozpatruje sprawy sporne pomiędzy członkami SPPON oraz pomiędzy członkami a władzami
Stowarzyszenia,
3. rozpatruje sprawy o naruszenie Standardów Zawodowych Pośrednika w Obrocie
Nieruchomościami,
4. orzeka w sprawach dotyczących postępowania niezgodnego z regulaminami i statutem SPPON
oraz nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia.
§3
Skład Sądu KoleŜeńskiego wybierany jest przez Walne Zgromadzenie Członków SPPON.
Sąd KoleŜeński składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz trzech członków.
§4
Siedzibą Sądu KoleŜeńskiego jest kaŜdorazowy aktualny lokal będący siedzibą SPPON.
Sąd rozpoznaje sprawy w swej siedzibie lub wyjątkowo po zawiadomieniu stron w innym lokalu.
§5
Sąd KoleŜeński rozpatruje sprawy w składzie trzyosobowym. Na rozprawie przewodniczy
Przewodniczący Składu Sędziowskiego, którego spośród członków Sądu KoleŜeńskiego wybiera
Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Sądu KoleŜeńskiego.
§6
1. Sprawę do Sądu KoleŜeńskiego moŜe wnieść kaŜdy zainteresowany rozstrzygnięciem spornej
kwestii, a takŜe organy statutowe Stowarzyszenia.
2. Sąd KoleŜeński moŜe rozpatrywać sprawy przekazane mu przez władze Stowarzyszenia w
związku z naruszeniem przez członka SPPON statutu lub obowiązujących uchwał Stowarzyszenia.
3. Sąd KoleŜeński rozpatruje sprawy wniesione przez Rzecznika Dyscyplinarnego Stowarzyszenia.
4. Sąd KoleŜeński rozpatruje sprawy wniesione przez komisje SPPON.
§7
Sąd rozpatruje sprawę w oparciu o pisemny wniosek, który powinien zawierać szczegółowy opis
stanu faktycznego oraz precyzyjne określenie zarzutów stawianych członkowi SPPON.
Sąd moŜe powołać jako biegłego przedstawiciela Komisji SPPON lub inne osoby.
§8
1. Sąd KoleŜeński decyduje o przyjęciu sprawy do rozstrzygnięcia.
Od decyzji Sądu odmawiającej przyjęcia sprawy do rozpoznania nie przysługuje środek
odwoławczy.
2. Sąd KoleŜeński moŜe rozpatrzyć sprawy, co do których toczy się postępowanie przed sądem
powszechnym, bądź, co do których wszczęto postępowanie karne.
3. JeŜeli Sąd KoleŜeński nie podejmuje się rozstrzygnięcia sprawy albo, jeŜeli rozstrzygnięcie takie
jest z określonych, uzasadnionych powodów niemoŜliwe – powiadamia o przyczynie nie
rozpoznawania sprawy stronę wnoszącą skargę lub zgłoszenie.
1
§9
1. Sędzia zespołu orzekającego jest wyłączony od udziału w sprawie, jeŜeli:
a. sprawa dotyczy tego sędziego bezpośrednio,
b. jest małŜonkiem, krewnym lub powinowatym strony,
c. był świadkiem czynu, o który sprawa się toczy.
d. pomiędzy nim a jedną ze stron zachodzi stosunek osobisty tego rodzaju, Ŝe mógłby wywołać
wątpliwości, co do bezstronności tego sędziego.
2. Wyłączenie następuje na Ŝądanie sędziego, z urzędu albo na wniosek strony.
3. O wyłączeniu sędziego rozstrzygają pozostali członkowie składu orzekającego.
4. W miejsce wyłączonego sędziego Przewodniczący Sądu KoleŜeńskiego wyznacza innego
członka składu orzekającego.
§10
1. Sąd KoleŜeński rozpoznaje sprawy na rozprawie.
2. Rozprawy są ustne i jawne.
3. Skład orzekający zarówno z urzędu jak i na wniosek strony moŜe ograniczyć bądź wyłączyć
jawność posiedzenia lub rozprawy.
§11
1. W terminie 7 dni od zgromadzenia kompletu dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia sprawy,
lecz nie poźniej niŜ w terminie 30 dni od wniesienia skargi, Przewodniczący Składu Sędziowskiego
wyznacza termin rozprawy.
2. Sąd KoleŜeński listem poleconym ze zwrotnym poświadczeniem odbioru pisma, zawiadamia
strony o wyznaczonym terminie i miejscu odbycia się rozprawy Sądu KoleŜeńskiego.
3. Zawiadomienie powinno zawierać pouczenie o § 13 pkt 3 i § 8 pkt 2.
§12
1. Skład orzekający w toku rozprawy powinien nakłaniać strony do polubownego zakończenia
sporu i zawarcia ugody.
2. Niestawiennictwo wnoszącego skargę na rozprawę bez uzasadnionej przyczyny uwaŜa się za
odstąpienie od oskarŜenia, co skutkuje umorzeniem postępowania.
3. W przypadku pojednania stron Sąd KoleŜeński umarza postępowanie.
4. Równocześnie z pojednaniem, strony mogą zawrzeć ugodę.
§13
1. Przewodniczący składu orzekającego kieruje rozprawą i czuwa nad jej prawidłowym
przebiegiem, bacząc, aby zostały wyjaśnione wszystkie istotne okoliczności sprawy.
2. Przewodniczący umoŜliwia stronom wypowiedzenie się, co do kaŜdej kwestii podlegającej
rozstrzygnięciu.
3. W imieniu strony moŜe występować upowaŜniony przez nią obrońca czy pełnomocnik.
4.W kaŜdej sprawie moŜe brać udział Rzecznik Dyscyplinarny Stowarzyszenia jako reprezentant
interesu społecznego.
5. Rozpatrywanie spraw odbywa się z zachowaniem zasady domniemania niewinności,
obiektywizmu, kontradyktoryjności i instancyjności, czyli moŜliwości odwołania się od
nieprawomocnych orzeczeń do Walnego Zebrania Członków SPPON.
2
§14
W razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa oskarŜonego ( pozwanego ), któremu
prawidłowo doręczono wezwanie na rozprawę, Przewodniczący składu orzekającego moŜe
zarządzić przeprowadzenie rozprawy zaocznie.
§15
1. O przychylnym załatwieniu wniosku dowodowego strony, któremu inna strona nie sprzeciwiła
się, rozstrzyga Przewodniczący Składu Sędziowskiego, w innych wypadkach Sąd wydaje
postanowienie.
2. Dowody na poparcie zarzutu powinny być przeprowadzone przed dowodami słuŜącymi do
obrony. OskarŜonemu ( pozwanemu ) przysługuje prawo zabrania głosu jako ostatniemu.
3. Świadków przesłuchuje się podczas nieobecności świadków, którzy jeszcze nie złoŜyli zeznań.
4. Od zarządzeń przewodniczącego składu orzekającego wydanych na rozprawie głównej
przysługuje odwołanie do składu orzekającego.
5. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego , Przewodniczący składu orzekającego zamyka
postępowanie dowodowe i udziela głosu stronom i ich pełnomocnikom, po czym zarządza przerwę
celem odbycia narady i wydania orzeczenia.
§16
1. Skład orzekający rozstrzyga na podstawie zebranego materiału dowodowego większością głosów
w kwestii winy i kary.
2. Naradą i głosowaniem kieruje Przewodniczący.
3. Orzeczenie Sądu podpisuje cały skład orzekający, nie wyłączając przegłosowanego, który ma
prawo złoŜyć zdanie odrębne.
4. W sprawie zawiłej albo z innych waŜnych powodów Sąd moŜe odroczyć wydanie orzeczenia na
czas nieprzekraczający 3 dni roboczych.
5. Po podpisaniu orzeczenia Przewodniczący ogłasza go publicznie i uzasadnia treść orzeczenia.
§17
Sąd KoleŜeński moŜe stosować następujące kary:
1. upomnienie,
2. nagana,
3. zawieszenie w prawach członkowskich okres od 3 miesięcy do 1 roku,
§18
Skład orzekający wydaje orzeczenie:
1. o ukaraniu
2. o odstąpieniu od wymierzenia kary
3. o uniewinnieniu
4. o umorzeniu postępowania
5. o wniosku do Zarządu o wykluczenie ze Stowarzyszenia
6. o wniosku do KOZ-ej
§19
1. Sąd KoleŜeński rozpatrujący sprawę na rozprawie moŜe stosować środki wychowawcze, w
szczególności w stosunku do członków Stowarzyszenia, u których postępowanie uznane zostało za
naganne.
2. Sąd KoleŜeński w wyniku przeprowadzonego postępowania moŜe:
3
a. zobowiązać oskarŜonego ( pozwanego ) do przeproszenia pokrzywdzonego,
b. zobowiązać do naprawienia szkody,
c. udzielić upomnienia.
§20
Orzeczenie o ukaraniu powinno zawierać:
1. oznaczenie Sądu KoleŜeńskiego Stowarzyszenia, które je wydało, imiona i nazwiska składu
orzekającego i protokolanta,
2. datę i miejsce wydania orzeczenia,
3. imię i nazwisko oskarŜonego ( pozwanego ),
4. określenie czynu zarzucanego oraz wskazanie naruszonego przepisu statutu, regulaminu lub
uchwał władz SPPON, Kodeksu Etyki i Standardów Zawodowych;
5. wymierzoną karę,
6. pouczenie o trybie i terminie zaskarŜenia.
§21
1. Orzeczenie wydaje się po zamknięciu rozprawy.
2. Od orzeczenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków SPPON.
3. W terminie 7 dni od daty ogłoszenia orzeczenia strona moŜe złoŜyć wniosek o sporządzenie na
piśmie uzasadnienia orzeczenia. Uzasadnienie sporządza Przewodniczący Składu Orzekającego.
4. Odwołanie od orzeczenia strony mogą wnieść w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia
wraz z uzasadnieniem.
§22
1. Z przebiegu rozprawy sporządza się protokół.
2. Sąd KoleŜeński prowadzi rejestr spraw i dokumentację.
3. Postępowania nie wszczyna się po upływie 1 roku od dnia popełnienia czynu będącego
przedmiotem rozpoznania.
4. Orzeczenie o ukaraniu po upływie 1 roku od uprawomocnienia się ulega zatarciu.
§23
Sąd KoleŜeński składa na Walnym Zebraniu Członków sprawozdanie ze swej działalności.
§24
Regulamin Sądu KoleŜeńskiego został uchwalony przez Walne Zebranie Członków SPPON w dniu
04.03.2011 r. i wchodzi w Ŝycie z dniem jego uchwalenia.
4