Biuletyn ZPPZ Lewiatan

Komentarze

Transkrypt

Biuletyn ZPPZ Lewiatan
SPIS TREŚCI
1. Lewiatan komentuje …………………………………………..…2
2. Lewiatan zaprasza …...………………..………...………….…..3
3. Wydarzenia Lewiatana………………………….……………....4
4. Opinie ekspertów..……………….…….………………………...5
BIULETYN
ZWIĄZKU PRACODWCÓW
POMORZA ZACHODNIEGO
LEWIATAN
(20)2012 Szczecin
z dn.01.10.2012 r.
Biuletyn ZPPZ Lewiatan pod redakcją
Aleksandry Kowalczykowskiej
e-mail: [email protected]
LEWIATAN KOMENTUJE
W KURIERZE SZCZECIŃSKIM
PRZEDSIĘBIORCA A DANE OSOBOWE
Działalność gospodarcza powoduje realizację wielu zobowiązań
wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych. Każdy
przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą powinien
dokładnie przeanalizować, dla jakich celów i w jakim zakresie będzie
przetwarzał dane osobowe.
Norbert Nowak, właściciel firmy „Bezpieczeństwo biznesu” - Zgodnie z art. 36
ustawy o ochronie danych osobowych, przedsiębiorca będąc administratorem
danych osobowych, jest obowiązany zastosować środki techniczne i
organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych
adekwatnie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Przedsiębiorca
czyli administrator danych wyznacza administratora bezpieczeństwa informacji,
nadzorującego przestrzeganie zasad ochrony (chyba że sam wykonuje te
czynności) oraz prowadzi wymaganą dokumentację - politykę bezpieczeństwa
oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do
przetwarzania danych osobowych. Na przedsiębiorcy spoczywa również,
obowiązek informacyjny wobec osoby, której dane przetwarza. Ponadto jeżeli
jest to wymagane przez ustawę występuje z wnioskiem do GIODO o rejestrację zbioru danych
osobowych. Za niewłaściwe gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych
przedsiębiorca może ponieść odpowiedzialność karną, wynikającą z ustawy o ochronie danych
osobowych (art. 49-54a).
2
3-4 PAŹDZIERNIKA 2012
KONFERENCJA "CIEKAWY BIZNES"
"ZESPÓŁ W OBLICZU ZMIANY"
18.10.2012
Zapraszamy do udziału w dwudniowej
konferencji Związku Pracodawców Pomorza
Zachodniego Lewiatan z cyklu „Biznes dla
regionu, region dla biznesu", połączonej ze
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.
Zapraszamy do udziału w drugiej konferencji
realizowanej w ramach projektu "Pomost
szkoleniowo-doradczy".
To projekt skierowany głównie do pracowników
i przedstawicieli firm przechodzących procesy
adaptacyjne i modernizacyjne z woj. zachodniopomorskiego. Celem projektu jest podniesienie
świadomości
u
min.
250
pracowników
Jak co roku nie zabraknie też przedstawicieli i przedstawicieli kadr zarządzających.
najwyższych władz miejskich oraz przedstawicieli
parlamentu.
Zadanie
to
realizowane
jest
poprzez
Poza kwestiami merytorycznymi, uczestnikom
konferencji gwarantujemy niezwykły wieczór
artystyczny. Specjalnie dla Członkiń i Członków
ZPPZ Lewiatan aktorka Anna Samusionek
przygotowała autorski, niezapomniany występ.
W tym roku konferencja odbędzie się w dniach 3-4
października w Pałacu w Wąsowie. Tematem
przewodnim
będzie
„Ciekawy pracodawca,
ciekawy biznes – rola ciekawości w zarządzaniu".
Specjalnie dla Państwa do udziału w konferencji
zaprosiliśmy niezwykłego gościa - Tomasza
Pietrzykowskiego,
profesora
informatyki,
aktywnego nauczyciela i wykładowcę Buddyzmu
i Szambali. To człowiek, który prowokuje i inspiruje
do osobistego odkrywania i doświadczania tych
idei.
Do zobaczenia w Wąsowie!
przeprowadzanie badań dotyczących potrzeb oraz
organizację
konferencji
i
targów
usług
szkoleniowo-doradczych na terenie województwa
zachodniopomorskiego.
Całość
zostanie
zakończona wydaniem publikacji, która będzie
podsumowywać wyniki badań oraz realizację
projektu.
Następna konferencja, której tematem przewodnim
będzie
„Zespół
w
obliczu
zmiany”
już
18 października.
W trakcie tej drugiej z cyklu trzech konferencji
omówione zostaną następujące wątki:
 Ustalanie odpowiedniej wizji zmiany
 Rzetelna komunikacja jako warunek
zaangażowania zespołu.
Szczegóły
dostępne
pod
http://projektpomost.pl/konferencje
adresem
3
ELASTYCZNE CZY ŚMIECIOWE?
LUNCH Z LEWIATANEM
Korzyści i zagrożenia współczesnych form Lunch z Lewiatanem to nowy, choć stary cykl
zatrudnienia na polskim rynku pracy.
spotkań w gronie przedsiębiorcy - media.
Stary, gdyż analogiczne spotkania odbywały
W dniu 25 września 2012 r. w Szczecinie odbyła się pod szyldem Lewiatana od dawna. Nowy,
się debata organizowana przez Lokalne Centrum ponieważ
od września
spotykamy się
Informacji Forum Związków Zawodowych, w której w Restauracji Zamkowej w porze lunchu, a nie
udział wziął m.in.: przedstawiciel ZPPZ Lewiatan - jak wcześniej -śniadania.
Ryszard Siwiec.
W ostatni czwartek miesiąca, czyli 27.09.2012 r.
Poza przedstawicielem pracodawców w dyskusji pracodawcy i dziennikarze zasiedli przy jednym
uczestniczyli także eksperci z Okręgowego stole, by omówić najpilniejsze i najbardziej
Inspektoratu Pracy w Szczecinie oraz członkowie interesujące problemy dotyczące biznesu, prawa,
Zachodniopomorskiego Zarządu Wojewódzkiego gospodarki oraz stosunków pracy.
Forum Związków Zawodowych reprezentujący
różne środowiska zawodowe. Zaproponowany Jako pierwszy poruszony został temat telepracy.
temat skłonił zaproszonych gości do żywej Pracodawcy zastanawiali się, czy rzeczywiście ta
dyskusji.
forma zatrudnienia mogłaby zredukować liczbę
fikcyjnych
zwolnień
lekarskich.
Następnie
omówiono problem stabilności rynku pracy
w Polsce. Podjęto dyskusję nad tezą, która
zakłada, że w czasach obecnego spowolnienia
gospodarczego firmy zmieniają podejście do
pracowników - dążą do utrzymania zatrudnienia
nawet
w
pogarszających
się
warunkach
rynkowych, część z nich podnosi wynagrodzenia
uznając, że pracownicy są jednym z kluczowych
czynników sukcesu. Przedsiębiorcy odnieśli się
także
do
głośnej
w
ostatnim
czasie
problemu
inicjatywy
Cafe
Rower.
Jednogłośnie zgodzili się, iż polskie prawo nie
nadąża za kreatywnością przedsiębiorców.
Cała dyskusja toczyła się przy wspaniałym posiłku
przygotowanym
przez
zespół
Resaturacji
Zamkowej, o którym nie ma sensu się
rozpisywać... Tego trzeba spróbować!
Wśród zaproszonych gości byli: Agnieszka
Szynkiewicz - Bank Pekao S.A.,Wojciech
Faszczewski - Coloplast Shared Services Sp. z
o.o., Daniel Owczarek - Zachodniopomorska
Grupa Doradcza Sp. z o.o., Przemysław Nadolski Agencja Ochrony Osób i Mienia "Inter-Pol
Security" oraz przedstawiciele mediów. ZPPZ
Lewiatan reprezentowała Prezeska - Anna
Kornacka.
WALNE ZGOMADZENIE ZPPZ LEWIATA
Więcej zdjęć z obu wydarzeń na stronie:
http://www.lewiatan.biz/fotorelacje.html
4
E-GOSPODARKA
- SZANSA DLA POLSKI I EUROPY
CZEGO BIZNES OCZEKUJE
OD UNIWERSYTETÓW PRZYSZŁOŚCI?
GLOBALIZACJA
OGRANICZA DEMOKRACJĘ
Polska gospodarka internetowa osiągnęła w 2009
r. wartość 35,7 mld zł, czyli 2,7 proc. PKB.
Oznacza to, że generuje wartość dodaną większą
niż górnictwo. Prognoza rozwoju sektora
e-commerce mówi o wzroście rzędu 14 proc.
rocznie.
Polskie szkolnictwo wyższe nie przygotowuje
studentów do zaistnienia w biznesie i nie daje im
dobrego wyposażenia do osiągnięcia sukcesu
zawodowego. Ta powszechnie znana prawda stała
się podstawą do zadania pytania: dlaczego tak się
dzieje i co zrobić aby stan ten zmienić.
Dwaj wybitni intelektualiści spierali się o przyszłość
demokracji i kapitalizmu w trakcie debaty „Czy
zachodowi grozi ustrojowa rewolucja?" podczas
Europejskiego Forum Nowych Idei, którego druga
edycja odbywa się w Sopocie od 26-28 września
2012 r.
O tym, co zrobić by ten rozwój przyspieszyć
i optymalnie wykorzystać możliwości e-handlu
rozmawiano podczas panelu „E-gospodarka
- szansa dla Polski i Europy w Sopocie", który
odbył się w ramach Europejskiego Forum Nowych
Idei (26-28 września 2012 r.).
Geneza tej sytuacji ma kontekst historyczny.
W wyniku transformacji rynek edukacji stał się
bowiem biznesem, a liczba studentów wzrosła
czterokrotnie. Nie wzrosły natomiast zasoby.
We współczesnej demokracji wyborcy są
manipulowani przez wielkie korporacje i coraz
częściej głosują wbrew własnym interesompowiedział Benjamin R. Barber. - Wyborcy nie są
idiotami. Ich decyzje w wielu przypadkach wynikają
z systemu wartości, religii- ripostował Aleksander
Smolar w czasie kontrapunktu na Europejskim
Forum Nowych Idei.
Eksperci zgodnie uznali, że by w pełni wykorzystać
szansę, jaką daje e-gospodarka, konieczny jest
dialog między konsumentami, biznesem i
państwem. Firmy w Europie muszą nauczyć się
optymalnie wykorzystywać potencjał nowych
technologii do budowania swojej przewagi
konkurencyjnej. Państwo powinno tworzyć ramy
sprzyjające temu procesowi - zapewnić dostęp i
otwartość w Sieci, warunki dla uczciwej
konkurencji, kształcić niezbędny kapitał ludzki i
wspomóc napływ kapitału inwestycyjnego do egospodarki. W zamian dostanie to, co
najważniejsze - rozwój i rosnące zatrudnienie.
http://www.lewiatan.biz/wpisy/opinie/czego-biznesoczekuje-od-uniwersytetow-przyszlosci.html
JEŻELI NIE DZIAŁASZ W CSR
TO WYPADASZ Z GRY
Odpowiedzialność społeczna firm to nie jest jakaś
ekstrawagancja, poryw serca, chęć przypodobania
się, czy listek figowy, który ma coś maskować, ale
twarda konieczność biznesowa - podkreślali
uczestnicy debaty „CSR =listek figowy?, która
odbyła się w ramach EFNI.
http://www.lewiatan.biz/wpisy/opinie/jezeli-niedzialasz-w-csr-wypadasz-z-gry.html
http://www.lewiatan.biz/wpisy/opinie/e-gospodarkaszansa-dla-polski-i-europy.html
ZACHĘCAMY DO WSPÓŁTWORZENIA BIULETYNU
Benjamin R.Barber, prezydent i założyciel
Interdependence Movement przekonywał, że na
zachodzie wielkie firmy, banki starają się wpływać
na decyzje wyborców traktując ich jak
konsumentów. Także media kupują rozwiązania
polityczne. W tym systemie polityka staje się
towarem. To trudno zmienić. Jedynym wyjściem
jest nieustanna edukacja obywateli. Wtedy nie
będą głosowali wbrew swoim interesom, jak to się
dzieje w USA, Austrii i w wielu innych krajach.
http://www.lewiatan.biz/wpisy/opinie/globalizacjaogranicza-demokracje.html
5