Regulamin konkursu "Wielkanocny konkurs" 1 - Ms

Komentarze

Transkrypt

Regulamin konkursu "Wielkanocny konkurs" 1 - Ms
Regulamin konkursu "Wielkanocny konkurs"
1. Organizator i czas trwania konkursu
Konkurs organizowany jest przez firme MS-Meble Ma yjurek z siedziba przy ul.
Cieszyn skiej 82 w Pun cowie (zwana dalej Organizatorem) i trwa od 14 kwietnia do
24 kwietnia 2014 roku.
2. Uczestnictwo w konkursie i dane osobowe uczestnika
Warunkiem uczestnictwa jest przes anie zg oszenia droga e-mailowa na adres podany
na stronie Organizatora. W konkursie moga wziac udzia wszystkie osoby
pe noletnie. Uczestnik przesy aja c zg oszenie konkursowe os wiadcza, ze posiada
pe nie praw autorskich do przes anych materiao w.
Ponadto os wiadcza, ze osoby wyste puja ce w zg oszeniu konkursowym zgadzaja sie
na publiczne odtwarzanie materiao w z ich udzia em. Uczestnik zgadza sie na
bezp atne umieszczenie swojego zg oszenia na stronie internetowej www.msmeble.pl i www.ms-meble.eu oraz na portalu Facebook. Uczestnik wyraz a takz e
zgode na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb marketingowych
Organizatora.
3. Nagrody
Nagrodami w konkursie sa dwie kuchenki mikrofalowe MWD 302 SL firmy
Whirlpool
4. Rozstrzygnie cie konkursu
Spos ro d nades anych zg oszen jury konkursu wybierze jedno zg oszenie, kto re
zostanie nagrodzone. Nagrod otrzyma tak e autor zg oszenia, które b dzie cieszy
si najwi ksz popularno ci (zdob dzie najwi cej "polubie ") na profilu firmy w
portalu facebook.com.
5. Postanowienia kon cowe
Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
Uczestnicy konkursu be da informowani o wszelkich zmianach poprzez og oszenie
nowego Regulaminu.

Podobne dokumenty