Stypendia „SPRAWNY UCZEŃ” WYLICZENIE DOCHODU: Za

Komentarze

Transkrypt

Stypendia „SPRAWNY UCZEŃ” WYLICZENIE DOCHODU: Za
Stypendia „SPRAWNY UCZEŃ”
WYLICZENIE DOCHODU:
Za „dochód” uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego
złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został
złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej,
pomniejszoną o:
1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym
ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone
w odrębnych przepisach;
3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób (kwoty płacone przez dłużnika
alimentacyjnego, jako alimenty bieżące, ale także kwoty potrącane dłużnikowi na poczet
zaległości alimentacyjnych).
DO DOCHODU WLICZA SIĘ:
1. Świadczenia rodzinne:
• świadczenie pielęgnacyjne,
• zasiłek pielęgnacyjny,
• zasiłek rodzinny oraz dodatek do zasiłku rodzinnego,
2. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
3. Dodatek mieszkaniowy.
DO DOCHODU NIE WLICZA SIĘ:
1. Jednorazowych pieniężnych świadczeń socjalnych, np.: zapomoga związana
2.
3.
4.
5.
z urodzeniem dziecka, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia
dziecka, zapomoga z ZFŚS;
Zasiłku celowego, np.: na zakup żywności, leków i leczenia, opału, odzieży,
niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w
mieszkaniu, koszty pogrzebu, pokrycie części lub całości wydatków na
świadczenie zdrowotne, na pokrycie strat w wyniku zdarzenia losowego, w
celu realizacji postanowień kontraktu społecznego.
Pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny,
przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty,
np.: stypendium edukacyjne, sportowe:
Wartości świadczenia w naturze;
Świadczenia przysługujące osobie bezrobotnej na podstawie przepisów
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac
społecznie użytecznych: staże.
2

Podobne dokumenty