Nabór na stanowisko Specjalisty w Wydziale Organizacyjno

Komentarze

Transkrypt

Nabór na stanowisko Specjalisty w Wydziale Organizacyjno
Starosta Powiatu Wrocławskiego
ogłasza nabór na stanowisko
Specjalisty w Wydziale Organizacyjno - Prawnym
Starostwa Powiatowego we Wrocławiu
ul. Tadeusza Kościuszki 131
50-440 Wrocław
Liczba i wymiar etatu: 1/2
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu
w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych we wrześniu 2014 r., jest niŜszy niŜ 6%. Pierwszeństwo w zatrudnieniu będzie
przysługiwało osobie niepełnosprawnej o ile zostanie ona wskazana w gronie nie więcej niŜ pięciu najlepszych
kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu wymagania dodatkowe.
1. Wymagania niezbędne:
1) spełnianie warunków określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach
samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 2102 j.t.);
2) wykształcenie wyŜsze;
3) udokumentowany staŜ pracy – co najmniej roczny;
4) wiedza z zakresu funkcjonowania administracji publicznej;
5) znajomość przepisów prawa w zakresie niezbędnym dla wykonywania zadań na w/w stanowisku,
w szczególności następujących aktów prawnych:
− ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2013 poz. 595 j.t. ze zm);
− ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 20014 r. poz. 2102
j.t. ze zm.);
− ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)
oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie wyŜej wymienionej ustawy;
− ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 j.t.);
− regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, stanowiący załącznik do uchwały
Nr XXII/202/13 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 23 grudnia 2013 r. ze zm.;
−
statut Powiatu Wrocławskiego, stanowiący załącznik do uchwały Nr XXIX/251/10 Rady Powiatu
Wrocławskiego z dnia 21 października 2010 r. ze zm.
6) biegła znajomość obsługi komputera i pakietów oprogramowania biurowego (MS Office) oraz urządzeń
biurowych.
2. Wymagania dodatkowe:
1)
2)
3)
4)
5)
doświadczenie zawodowe w strukturach samorządowych;
odpowiedzialność, systematyczność i terminowość;
umiejętność planowania i organizacji pracy własnej;
otwartość na zdobywanie nowej wiedzy;
znajomość języka obcego.
3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Prowadzenie spraw związanych z:
a) realizacją czynności w ramach postępowań o udzielanie zamówień publicznych;
b) planowaniem i realizacją zakupów na potrzeby Starostwa Powiatowego;
c) obsługą administracyjno – biurową urzędu.
2. Ponadto do zadań na tym stanowisku naleŜy:
a) udzielanie informacji z zakresu objętego kompetencjami wydziału;
b) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu.
4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1. Praca przy komputerze przy oświetleniu częściowo sztucznym, w budynku czterokondygnacyjnym
z windą;
2. Praca administracyjno-biurowa często z naraŜeniem na sytuacje stresujące;
3. Wymagana biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie;
4. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej.
5. Częstotliwość wyjazdów słuŜbowych: okazjonalna.
5. Wymagane dokumenty:
1. kwestionariusz osobowy do pobrania ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu
Wrocławskiego – http://powiatwroclawski.ibip.wroc.pl/public/get_file.php?id=107680;
2. Ŝyciorys i list motywacyjny z podaniem numeru telefonu kontaktowego;
3. kserokopie
dokumentów
poświadczających
wykształcenie,
posiadane
kwalifikacje
lub umiejętności;
4. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
5. kopie dokumentów potwierdzających stopień niepełnosprawności (jeśli dotyczy);
6. oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz o niekaralności
za umyślne przestępstwo ścigane z oskarŜenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego; oświadczenie kandydata o wyraŜeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U.
z 2014 r. poz. 1182 j.t.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.
U. z 2014 poz. 2102 j.t. ze zm.).
Wymagane dokumenty aplikacyjne naleŜy składać osobiście lub pocztą, w terminie do dnia 17 października
2014 r. (godz. 15:45) na adres: Starostwo Powiatowe we Wrocławiu, ul. Tadeusza Kościuszki 131, 50-440
Wrocław w kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Specjalisty w Wydziale Organizacyjno Prawnym”. Decyduje data faktycznego wpływu oferty do Starostwa, a nie data nadania !
Zgłoszenia, które wpłyną do Starostwa po wyŜej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani na podstawie analizy złoŜonych dokumentów zostaną poinformowani telefonicznie
o terminie testu. Najlepsi kandydaci będą po teście zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
Dodatkowe informacje moŜna uzyskać pod numerem telefonu (71) 722 17 02.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w Starostwie oraz na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej (www.powiatwroclawski.ibip.wroc.pl)
Po zakończeniu procesu naboru dokumenty kandydatów zebrane w procesie naboru na stanowisko urzędnicze
przechowuje się w Wydziale Organizacyjno-Prawnym przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia naboru tj.
od daty zamieszczenia wyników naboru w BIP. Na wniosek kandydata dokumenty mogą zostać odebrane
osobiście przed upływem w/w terminu. Po upływie 6 miesięcy dokumenty podlegają brakowaniu z czynności,
której Komisja sporządza protokół.
(-) Roman Potocki
Starosta Powiatu Wrocławskiego

Podobne dokumenty