Okresy gwarancji udzielanych na wyroby firmy Prestigio

Komentarze

Transkrypt

Okresy gwarancji udzielanych na wyroby firmy Prestigio
Ogólne warunki gwarancji
Firma Prestigio udziela ograniczonej gwarancji na wszystkie wyroby swej marki. Każdy
produkt sprzedany po raz pierwszy końcowemu użytkownikowi objęty jest gwarancją
sprawności komponentów i prawidłowego wykonania (z zastrzeżeniem wymogu
prawidłowego korzystania w sposób opisany w dokumentacji). Bieg okresu gwarancji
rozpoczyna się w dniu dokonania zakupu.
Uwaga: Potwierdzeniem daty zakupu są oryginalna faktura (lub oryginalny paragon) oraz
karta gwarancyjna z wpisaną datą zakupu, numerem modelu i numerem seryjnym.
Niniejsza międzynarodowa ograniczona gwarancja jest ważna i będzie honorowana we
wszystkich krajach, w których firma Prestigio lub jej Autoryzowane Punkty Serwisowe
świadczą serwis gwarancyjny (z zastrzeżeniem warunków niniejszej międzynarodowej
ograniczonej gwarancji).
Okresy gwarancji udzielanych na wyroby firmy Prestigio
Okresy gwarancji na konkretne produkty PRESTIGIO można znaleźć w indywidualnych
warunkach gwarancji określonych na karcie gwarancyjnej produktu i/lub w jego specyfikacji.
Międzynarodowa ograniczona gwarancja nie wpływa na ustawowe prawa Nabywcy.
Gwarancja na system
Firma Prestigio zobowiązuje się do dokonania w okresie gwarancji naprawy lub wymiany
(wg własnego uznania) wadliwych części reklamowanego wyrobu marki Prestigio (z
wyłączeniem przypadków wymienionych niniejszym dokumencie w klauzuli „Ograniczenie
odpowiedzialności”.
Niniejsza międzynarodowa ograniczona gwarancja obejmuje koszty części i robocizny
poniesione w przywracaniu pełnej sprawności wyrobu. Firma Prestigio dokona naprawy lub
wymiany (wg własnego uznania) każdego wadliwego wyrobu objętego niniejszą
międzynarodową ograniczoną gwarancją lub jego komponentu wyrobem lub komponentem
nowym bądź zregenerowanym, równoważnym nowemu wyrobowi lub komponentowi pod
względem funkcjonalności i charakterystyki. Naprawiony lub wymieniony wyrób lub
komponent objęty jest gwarancją o dłuższym z następujących okresów: (i) pozostałość
pierwotnego okresu gwarancji lub (ii) 6 miesięcy. Wszystkie wymienione wyroby i
komponenty stają się własnością firmy Prestigio.
Ograniczona gwarancja na oprogramowanie
Firma Prestigio nie udziela żadnych gwarancji bezpośrednich ani domniemanych na
jakiekolwiek preinstalowane oprogramowanie ani na jego jakość, funkcjonalność lub
zdatność do określonego zastosowania. Firma Prestigio nie gwarantuje również, że funkcje
oprogramowania spełnią określone wymogi, bądź że oprogramowanie funkcjonować będzie
w sposób nieprzerwany i bezbłędny. Oznacza to, że – w przypadku braku innych
jednoznacznych postanowień – oprogramowanie sprzedawane jest „w istniejącej postaci”.
Korzystanie z serwisu gwarancyjnego
Serwis gwarancyjny wyrobów zakupionych i znajdujących się w danym kraju, dostarczanych
przez Nabywców do Serwisu, świadczą miejscowe Autoryzowane Punkty Serwisowe firmy
Prestigio – z zastrzeżeniem warunków niniejszej międzynarodowej ograniczonej gwarancji.
Prawo do naprawy gwarancyjnej lub zwrócenia wyrobu przysługuje Nabywcy wyłącznie w
przypadku zgłoszenia reklamacji w okresie gwarancyjnym. Dane teleadresowe punktów
serwisowych firmy Prestigio dostępne są na stronie pl.prestigio.com/support/service-centers.
W niektórych regionach lub krajach dostępna może być usługa odbioru reklamowanych i
zwrotu naprawionych wyrobów przez Serwis.
Przed zareklamowaniem wyrobu firmy Prestigio Nabywca powinien:
1. Sporządzić kopię zapasową wszystkich istotnych danych, a następnie usunąć (w razie
potrzeby) informacje poufne i prywatne z nośników stałych (np. twardy dysk lub pamięć
wewnętrzna telefonu) oraz wyjąć nośniki zawierające takie dane (np. dysk optyczny lub karta
pamięci). Firma Prestigio i jej Serwis nie odpowiadają za uszkodzenie lub utratę
jakichkolwiek programów lub danych.
2. Zapisać nazwę modelu i numer seryjny oraz sporządzić opis problemu. Zalecane jest
zarejestrowanie reklamacji na stronie http://pl.prestigio.com/support/service-centers i
wydrukowanie wypełnionego formularza zgłoszenia.
3. Zapoznać się z instrukcjami użytkowania wyrobu i rozwiązywania problemów
zamieszczonymi w dokumentacji użytkownika lub na stronie
http://pl.prestigio.com/support/service-centers.
4. Przed przekazaniem wyrobu Serwisowi wyzerować system, by przywrócić jego domyślną
konfigurację. Należy również usunąć opcjonalne akcesoria, zewnętrzne połączenia i
samodzielnie zainstalowane oprogramowanie.
Gwarancja międzynarodowa
Gwarancja międzynarodowa może obowiązywać w przypadku zakupienia wyrobu firmy
Prestigio w jednym kraju i przewiezienia go do innego, w którym funkcjonuje Autoryzowany
Serwis firmy Prestigio (zmiana kraju nie unieważnia gwarancji). Należy pamiętać, że
dostępność i czas reakcji Serwisu zależy od kraju.
Ponadto, w kraju innym niż kraj zakupu niedostępne mogą byćusługi zależne od języka kraju
pochodzenia wyrobu (np. związane z klawiaturą lub oprogramowaniem).
Firma Prestigio nie odpowiada za żadne problemy związane z kontrolą wywozu lub wozu,
opłaty manipulacyjne, cła, podatki i inne ewentualne koszty przewiezienia wyrobu z jednego
kraju do innego.
Ograniczenie odpowiedzialności
Firma Prestigio zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia reklamacji w razie wątpliwości.
Przysługuje jej również prawo do podjęcia ostatecznej decyzji o zakwalifikowaniu wyrobu
jako objętego gwarancją. Ograniczona gwarancja wygasa w następujących przypadkach:












przypadkowe uszkodzenie wyrobu (np. wskutek pożaru, zalania, podmuchu wiatru,
wstrząsu sejsmicznego, wyładowania atmosferycznego, itp.);
uszkodzenie lub niekompatybilność wyrobu wynikające z nieprawidłowej instalacji
lub niezapewnienia odpowiednich warunków użytkowania (w tym m.in. warunki
takie, jak niestabilne połączenie z jakąkolwiek siecią przewodową lub
bezprzewodową, nieprawidłowe uziemienie, zewnętrzne pola elektromagnetyczne,
bezpośrednie światło słoneczne, wysoka wilgotność, drgania, etc.);
uszkodzenie mechaniczne (uderzenie, upadek, zalanie lub zanurzenie);
uszkodzenie wynikające z nieupoważnionej naprawy lub demontażu;
Duszkodzenie wynikające z nieprawidłowego użytkowania;
uszkodzenie spowodowane przez urządzenia peryferyjne innych producentów (w tym
m.in. widoczne uszkodzenie płyty głównej lub innego komponentu elektronicznego,
takie jak nadpalenie od iskry elektrycznej, stopienie, rozdzielenie itp.);
jakiekolwiek błędy wynikające z niekompatybilności oprogramowania, działania
wirusów i nieupoważnionej modyfikacji wbudowanego oprogramowania (w tym
BIOS’u);
pogorszenie stanu wynikające z normalnego użytkowania (dotyczy również obudów,
nośników danych, podręczników i akumulatorów);
modyfikacja, usunięcie lub uniemożliwienie odczytania numeru seryjnego wyrobu
(lub numerów seryjnych jego części);
pęknięcia i zadrapania wyświetlacza LCD i tworzyw oraz inne uszkodzenia związane
z transportem lub użytkowaniem;
Twystępowanie na wyświetlaczu maksymalnie dwóch (2) martwych pikseli (zgodnie z
regulaminem producenta nie jest to usterka objęta gwarancją);
wypalenie na wyświetlaczu LCD obrazu wyświetlanego przez dłuższy czas (dłużej niż
jeden dzień) i związane z tym problemy z jasnością.
Wyłączenie gwarancji
NINIEJSZA GWARANCJA ZASTĘPUJE WSZYSTKIE INNE GWARANCJE
BEZPOŚREDNIE I DOMNIEMANE (W TYM DOMNIEMANE GWARANCJE
ZDATNOŚCI DO ODSPRZEDAŻY LUB OKREŚLONEGO CELU), A TAKŻE
WSZYSTKIE INNE ZOBOWIĄZANIA ZE STRONY FIRMY PRESTIGIO. FIRMA NIE
PODEJMUJE I NIE UPOWAŻNIA ŻADNEGO PODMIOTU DO PODJĘCIA
JAKICHKOLWIEK INNYCH ZOBOWIĄZAŃ. POWYŻSZA GWARANCJA JEST
WYŁĄCZNYM ŹRÓDŁEM PRAW PRZYSŁUGUJĄCYCH NABYWCY W
ODNIESIENIU DO WADLIWYCH LUB NIEZGODNYCH ZE SPECYFIKACJĄ
WYROBÓW, A FIRMA PRESTIGIO NIE ODPOWIADA W ŻADNYM PRZYPADKU ZA
KOSZTY WYMIANY WYROBU, KOSZTY INNYCH WYROBÓW LUB USŁUG,
SKUTKI UTRATY DANYCH, SKUTKI USZKODZENIA LUB UTRATY MOŻLIWOŚCI
KORZYSTANIA Z JAKIEGOKOLWIEK POWIĄZANEGO WYPOSAŻENIA, ANI ZA
ŻADNE INNE SZKODY BEZPOŚREDNIE, UBOCZNE, SZCZEGÓLNE LUB
NASTĘPCZE WYNIKAJĄCE ZE STWIERDZONEJ WADLIWOŚCI LUB
NIEZGODNOŚCI WYROBU FIRMY PRESTIGIO.
Niniejsza ograniczona gwarancja nadaje Nabywcy określone, egzekwowalne prawa. W
zależności od kraju stosowania gwarancji, Nabywcy mogą przysługiwać dodatkowe lub inne
prawa. W celu szczegółowego ustalenia praw przysługujących Nabywcy zalecane jest
zapoznanie się z obowiązującymi miejscowymi uregulowaniami prawnymi.
Wyroby firmy Prestigio nie zostały opracowane z myślą o wykorzystaniu ich w
„zastosowaniach krytycznych”, takich jak systemy medyczne (np. podtrzymywania życia lub
łączności z implantami), rozwiązania transportu publicznego lub towarowego, instalacje
nuklearne lub inne zastosowania, w których niezadziałanie wyrobu mogłoby skutkować
obrażeniami osób lub szkodami materialnymi.

Podobne dokumenty