92/c Standard wymagań- egzamin czeladniczy POSADZKARZ

Komentarze

Transkrypt

92/c Standard wymagań- egzamin czeladniczy POSADZKARZ
9 2 /c
S ta n d a r d w y m a g a ń -e g z a m in c z e la d n ic z y
dla zawodu
P O S A D Z K A R Z
Kod z klasyfikacji zawodów
i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy
Kod z klasyfikacji zawodów
szkoln ict wa zawodowe g o
713203
713[ 05 ]
E g z a m in p r z e p r o w a d z a n y je s t w
d w ó c h e ta p a c h :
e t ap p r ak t y c zn y : p ole g a n a s am odzi e ln y m wy k on an i u p r ze z k an dy dat a
zadań e g zam i n ac y j n y c h s p r awdzaj ą c y c h um i e j ę t n oś c i p r ak t y c zn e
e t ap t e or e t y c zn y : odb y wa s i ę w dwó c h c zę ś c i ac h ; p i s e m n e j i us t n e j
1 . w c zę ś c i p i s e m n e j k an dy dat udzi e la odp owi e dzi n a p y t an i a z
zak r e s u t e m at ó w:
- r ac h un k owoś ć zawodowa
- dok um e n t ac j a dzi ał aln oś c i g os p odar c ze j
- r y s un e k zawodowy
- zas ady b e zp i e c ze ń s t wa i h i g i e n y p r ac y or az oc h r on y
p r ze c i wp oż ar owe j
- p ods t awowe zas ady oc h r on y ś r odowi s k a
- p ods t awowe p r ze p i s y p r awa p r ac y
- p ods t awowa p r ob le m at y k a p r awa g os p odar c ze g o i zar zą dzan i a
p r ze ds i ę b i or s t we m
2 . w c zę ś c i us t n e j k an dy dat odp owi ada n a p y t an i a z zak r e s u
n as t ę p uj ą c y c h t e m at ó w:
- t e c h n olog i a
- m as zy n ozn aws t wo
- m at e r i ał ozn aws t wo
Z adan ia do e t ap u p r akt yczn e g o i p yt an ia do e t ap u
st an dar du wym ag ań u st alon e g o p r ze
( U st awa o r ze m ioś le z dn ia 2 2
D z. U . Z 2 0 0 2 r N r 1 1 2 , p oz. 9 7 9 , z p óź n
p r akt yczn e g o p r zyg
z m in ist r a wł aś ciwe
m ar ca 1 9 8 9 , t e kst
. zm . D z. U . z 2 0 0 3
ot owywan e są n a p odst awie
g o ds. e du kacji
je dn olit y:
N r 1 3 7 , p oz. 1 3 0 4 )
Zawód: posadzkarz
I. E t a p t e o r e t y c z n y ( c z ę ś ć p i s e m n a i u s t n a ) e g z a m i n u o b e j m u j e :
Z akre s wiadom oś c i i u m ie j ę t n oś c i wł aś c iwy c h
w zawodzie
dl a kwal if ikac j i
K a n d y d a t p o w in ie n u m ie ć :
1. C zy t ać ze zr ozu m i e n i e m
i n f or m ac j e p r ze d s t awi on e w f or m i e op i s ó w, i n s t r u k c j i , r y s u n k ó w,
s zk i c ó w, wy k r e s ó w, d ok u m e n t ac j i t e c h n i c zn y c h i t e c h n ol og i c zn y c h , a w s zc ze g ó l n oś c i :
1.1. rozpoznawać ob iekt y b udowl ane, poszc zeg ól ne el ement y b udynku i ic h f unkc j e
oraz t ec h nol og ie b udowl ane;
1.2 . rozróż niać c zę ś c i skł adowe dokument ac j i proj ekt owej i posł ug iwać się nimi w
zakresie odc zyt ywania rodzaj ów mat eriał ów oraz rodzaj u, poł oż enia, wymiarów i
kszt ał t u poszc zeg ól nyc h el ement ów b udowl anyc h ;
1.3 . rozpoznawać mat eriał y b udowl ane, a w szc zeg ól noś c i mat eriał y podł og owe i
okł adzinowe, oraz okreś l ać ic h podst awowe c ec h y t ec h nic zne i zast osowanie;
1.4 . okreś l ać rol ę poszc zeg ól nyc h skł adników zapraw i b et onów oraz wskazywać
zasady ic h rę c zneg o i mec h anic zneg o mieszania i b adania konsyst enc j i;
1.5 . rozróż niać rodzaj e i przeznac zenie izol ac j i, st osowanyc h w konst rukc j ac h ś c ian i
podł óg , oraz okreś l ać zasady ic h wykonywania;
1.6. odc zyt ywać w proj ekc ie b udowl anym inf ormac j e dot yc ząc e podł óg ( rodzaj u
mat eriał u, kol oryst yki i ukł adu posadzki, wymiarów, g rub oś c i warst w, poł oż enia i
wiel koś c i dyl at ac j i) ;
1.7 . rozróż niać podł oż a podł og owe, wskazywać zal ec enia dot yc ząc e ic h przyg ot owania
i wykonywania;
1.8 . rozpoznawać warst wy podł óg , okreś l ać ic h rol ę i t ec h nol og ie wykonania;
1.9 . odc zyt ywać z rysunków dokument ac j i proj ekt owej inf ormac j e dot yc ząc e okł adzin
ś c iennyc h ( rodzaj u mat eriał ów, kol oryst yki, ukł adu, wymiarów, sposob u moc owania
okł adzin) ;
1.10 . wskazywać zasady przyg ot owywania podł oż y do okł adzin wewnę t rznyc h i
zewnę t rznyc h ;
1.11. rozróż niać ruszt owania st osowane do wykonywania i remont owania okł adzin oraz
okreś l ać zal ec enia dot yc ząc e ic h mont owania, ekspl oat owania i rozb ierania.
2. P r ze t war zać d an e l i c zb owe i op e r ac y j n e , a w s zc ze g ó l n oś c i :
2 .1. ob l ic zać il oś ć poszc zeg ól nyc h skł adników zaprawy b udowl anej wedł ug okreś l onej
rec ept ury oraz okreś l ać j ej konsyst enc j ę na podst awie wyników b adań ;
2 .2 . wykonywać podst awowe ob l ic zenia związane z zadaniami zawodowymi na
podst awie dokument ac j i proj ekt owej , norm, kat al og ów i inst rukc j i;
2 .3 . dob ierać
odpowiednie konst rukc j e podł óg
w zal eż noś c i od poł oż enia,
przeznac zenia i sposob u uż yt kowania pomieszc zeń ;
2 .4 . ob l ic zać il oś ć mat eriał ów na podst awie danyc h z przedmiaru rob ót i inst rukc j i
produc ent a g ot owyc h zapraw, szpac h l ówek, mas i kl ej ów;
2 .5 . wskazywać zasady wykonywania pomiarów inwent aryzac yj nyc h w zakresie
niezb ę dnym do rob ót podł og owyc h i okł adzinowyc h ;
2 .6. kal kul ować koszt y oraz ob l ic zać nal eż noś ć za wykonaną prac ę .
3. B e zp i e c zn i e wy k on y wać zad an i a zawod owe zg od n i e z p r ze p i s am i b e zp i e c ze ń s t wa i h i g i e n y
p r ac y , oc h r on y p r ze c i wp oż ar owe j or az oc h r on y ś r od owi s k a, a w s zc ze g ó l n oś c i :
3 .1. wskazywać zag roż enia dl a ż yc ia i zdrowia prac ownika na pl ac u b udowy;
3 .2 . st osować przepisy b ezpiec zeń st wa i h ig ieny prac y, oc h rony przec iwpoż arowej
oraz oc h rony ś rodowiska ob owiązuj ąc e w rob ot ac h
b udowl anyc h , a w
szc zeg ól noś c i w wykonawst wie rob ót posadzkarskic h i okł adzinowyc h ;
3 .3 . wskazywać
dział ania w syt uac j ac h
wymag aj ąc yc h
udziel ania pomoc y
przedl ekarskiej ;
3 .4 . wskazywać zag roż enia dl a ż yc ia i zdrowia wyst ę puj ąc e podc zas wykonywania
rob ót podł og owyc h i okł adzinowyc h ;
3 .5 . wskazywać odpowiednią odzież rob oc zą i ś rodki oc h rony indywidual nej do
wykonywania rob ót podł og owyc h i okł adzinowyc h ;
3 .6. wskazywać skut ki nieprzest rzeg ania norm, przepisów, warunków t ec h nic znyc h
podc zas skł adowania i t ransport owania mat eriał ów oraz wykonywania,
naprawiania, remont owania i odb ioru rob ót podł og owyc h i okł adzinowyc h .
Z akre s wiadom oś c i i u m ie j ę t n oś c i zwią zan y c h
i dział al n oś c ią g ospodarc zą
z zat ru dn ie n ie m
K an d y d at p owi n i e n u m i e ć :
1. C zy t ać ze zr ozu m i e n i e m
i n f or m ac j e
wy k r e s ó w, a w s zc ze g ó l n oś c i :
p r ze d s t awi on e
w f or m i e
op i s ó w, i n s t r u k c j i , t ab e l ,
1.1. rozróż niać podst awowe poj ę c ia i t erminy z ob szaru f unkc j onowania g ospodarki
oraz prawa prac y, prawa podat koweg o i przepisów reg ul uj ąc yc h podej mowanie
i wykonywanie dział al noś c i g ospodarc zej ;
1.2 . rozróż niać
dokument y związane z zat rudnieniem oraz podej mowaniem i
wykonywaniem dział al noś c i g ospodarc zej ;
1.3 . ident yf ikować i anal izować inf ormac j e dot yc ząc e wymag ań i uprawnień prac ownika,
prac odawc y, b ezrob ot neg o i kl ient a.
2. P r ze t war zać d an e l i c zb owe i op e r ac y j n e , a w s zc ze g ó l n oś c i :
2 .1. anal izować inf ormac j e związane z podnoszeniem kwal if ikac j i, poszukiwaniem prac y
i zat rudnieniem oraz podej mowaniem i wykonywaniem dział al noś c i g ospodarc zej ;
2 .2 . sporządzać dokument y związane z poszukiwaniem prac y i zat rudnieniem oraz
podej mowaniem i wykonywaniem dział al noś c i g ospodarc zej ;
2 .3 . rozróż niać skut ki wynikaj ąc e z nawiązania i rozwiązania st osunku prac y.
II. E t a p p r a k t y c z n y e g z a m i n u o b e j m u j e p r a k t y c z n e u m i e j ę t n o ś c i
z z a k r e s u k w a lifik a c ji w z a w o d z ie , o b ję te te m a ta m i:
1 . W y k onani e ok r
z g odni e z dok u
2 . W y k onani e ok r
na wy z nac z ony
e ś l one g
m e nt ac
e ś l one g
m f r ag m
o f r ag m e nt u p odł og i we ws k az ane j t e c hnol og i i
ją .
o r odz aj u ok ł adz i ny we ws k az ane j t e c hnol og i i ,
e nc i e ś c i any z g odni e z dok u m e nt ac j ą .
K a n d y d a t p o w in ie n u m ie ć :
1. P l an ować c zy n n oś c i zwi ą zan e z wy k on an i e m zad an i a:
1.1. sporządzić pl an dział ania;
1.2 . sporządzić
wykaz niezb ę dnyc h
surowc ów, mat eriał ów, sprzę t u
pomiaroweg o, narzę dzi;
1.3 . wykonać niezb ę dne ob l ic zenia, rysunki l ub szkic e pomoc nic ze.
kont rol no-
2. O r g an i zować s t an owi s k o p r ac y :
2 .1. zg romadzić i rozmieś c ić na st anowisku prac y mat eriał y, narzę dzia, urządzenia i
sprzę t zg odnie z zasadami b ezpiec zeń st wa i h ig ieny prac y oraz oc h rony
przec iwpoż arowej ;
2 .2 . sprawdzić st an t ec h nic zny maszyn, urządzeń i sprzę t u;
2 .3 . dob rać odzież rob oc zą i ś rodki oc h rony indywidual nej .
3. W y k on ać
zad an i e e g zam i n ac y j n e z zac h owan i e m
p r ze p i s ó w b e zp i e c ze ń s t wa i h i g i e n y
p r ac y , oc h r on y p r ze c i wp oż ar owe j or az oc h r on y ś r od owi s k a i wy k azać s i ę u m i e j ę t n oś c i am i
ob j ę t y m i t e m at am i :
3. 1. W y k on an i e
ok r e ś l on e g o f r ag m e n t u
z d ok u m e n t ac j ą :
p od ł og i
we
ws k azan e j
t e c h n ol og i i
zg od n i e
3 .1.1. wyznac zyć rob ot y na podst awie dokument ac j i;
3 .1.2 . przyg ot ować podł oż e;
3 .1.3 . wykonać kol ej ne warst wy podł og i, z zac h owaniem odpowiednic h dyl at ac j i,
zg odnie z wymog ami t ec h nol og ic znymi;
3 .1.4 . wykonać prac e wykoń c zeniowe podł og i;
3 .1.5 . poprawnie posł ug iwać się narzę dziami i sprzę t em;
3 .1.6. kont rol ować na b ież ąc o j akoś ć rob ót i usuwać ust erki;
3 .1.7 . ut rzymywać ł ad i porządek na st anowisku prac y;
3 .1.8 . wykonać zadanie w przewidzianym c zasie;
3 .1.9 . uporządkować st anowisko prac y, oc zyś c ić narzę dzia i sprzę t , rozl ic zyć
mat eriał y, zag ospodarować odpady.
3. 2. W y k on an i e
wy zn ac zon y m
3 .2
3 .2
3 .2
3 .2
3 .2
3 .2
3 .2
3 .2
3 .2
3 .2
.1.
.2 .
.3 .
.4 .
ok r e ś l on e g o r od zaj u
ok ł ad zi n y
we
ws k azan e j
f r ag m e n c i e ś c i an y zg od n i e z d ok u m e n t ac j ą :
t e c h n ol og i i ,
n a
wyznac zyć rob ot y na podst awie dokument ac j i;
oc enić st an t ec h nic zny podł oż a oraz przyg ot ować j e;
przyg ot ować ruszt owanie niezb ę dne do wykonania rob ót ;
przyg ot ować i zamoc ować okł adzinę , zg odnie z dokument ac j ą oraz
wymog ami t ec h nol og ic znymi;
.5 . wykoń c zyć okł adzinę ;
.6. poprawnie posł ug iwać się narzę dziami, urządzeniami i sprzę t em;
.7 . kont rol ować na b ież ąc o j akoś ć rob ót i usuwać ust erki;
.8 . ut rzymywać ł ad i porządek na st anowisku prac y;
.9 . wykonać zadanie w przewidzianym c zasie;
.10 . uporządkować st anowisko prac y, oc zyś c ić narzę dzia i sprzę t , rozl ic zyć
mat eriał y, zag ospodarować odpady.
4 . P r e ze n t ować e f e k t wy k on an e g o zad an i a:
4 .1. uzasadnić sposób wykonania zadania;
4 .2 . oc enić j akoś ć wykonaneg o zadania.
N i e z b ę dne
wy p os aż e ni e
s t anowi s k
e g z am i nac y j ny c h ob j ę t y c h t e m at am i :
1. W y k on an i e
ok r e ś l on e g o
z d ok u m e n t ac j ą
f r ag m e n t u
p od ł og i
do
we
wy k onani a
ws k azan e j
t e c h n ol og i i
z adań
zg od n i e
P omieszc zenie l ub kab ina z b et onowym podł oż em pod podł og ę , o powierzc h ni minimum
6 m2. M at eriał y podł og owe: deszc zuł ki, pł yt y mozaikowe, deski kl ej one warst wowe z drewna i
t worzyw drzewnyc h , pł yt ki mineral ne, pł yt ki i wykł adziny el ast yc zne oraz dywanowe z
t worzyw szt uc znyc h . M at eriał y izol ac yj ne: pł yt y st yropianowe, wyrob y z weł ny mineral nej
i wł ókien szkl anyc h , pł yt y pil ś niowe, papy, f ol ie. M at eriał y do wykonywania podkł adów i
moc owania posadzki: suc h e mieszanki do zapraw, masy wyrównuj ąc e i wyg ł adzaj ąc e,
pref ab rykowane pł yt y podkł adowe, g woź dzie, zaprawy kl ej owe, kl ej e, t aś my i wł ókniny
samoprzyl epne. M at eriał y do wykoń c zenia i konserwac j i podł og i: l ist wy i c okoł y, l akiery,
rozpuszc zal niki, pł yny i past y do c zyszc zenia i konserwac j i. S przę t i narzę dzia: pił a rę c zna,
nóż z wymiennymi ost rzami, g il ot yna do c ię c ia pł yt ek, mł ot ki met al owe, g umowe i drewniane,
pob ij ak, pę dzl e i szc zot ki, kiel nie, pac ki, szpac h l e, szl if ierka, wiert arka, mieszadł a, sprzę t do
c zyszc zenia i odkurzania, wiadra, poj emniki z t worzywa szt uc zneg o, sprzę t do
przyg ot owania i t ransport u zapraw i kl ej ów, krzyż yki dyst ansowe. P rzyb ory pomiarowe:
poziomnic a, poziomnic a wę ż owa, l iniał st al owy, t aś ma miernic za, ł at a drewniana, przymiar
l iniowy, przymiar skł adany. W arunki t ec h nic zne wykonania i odb ioru rob ót . I nst rukc j e ob sł ug i
maszyn i urządzeń . Ś rodki oc h rony indywidual nej . A pt ec zka.
2. W y k on an i e ok r e ś l on e g o r od zaj u ok ł ad zi n y we ws k azan e j t e c h n ol og i i , n a wy zn ac zon y m
f r ag m e n c i e ś c i an y zg od n i e z d ok u m e n t ac j ą
P omieszc zenie l ub kab ina o minimal nej wysokoś c i 2 , 8 m, ze ś c ianami o dowol nej
konst rukc j i, c o naj mniej dwiema przeznac zonymi do wykonania okł adziny, t worząc ymi
naroż e wkl ę sł e l ub wypukł e. M at eriał y okł adzinowe: deski, l ist wy i pł yt y z drewna; pł yt ki. P ł yt y
i l ist wy z t worzyw szt uc znyc h , pł yt ki c eramic zne, wkrę t y, g woź dzie, koł ki rozporowe, zaprawy
i kl ej e. M at eriał y do wykoń c zenia i konserwac j i okł adzin: l ist wy do wykoń c zenia naroż y i
b rzeg ów okł adzin, zaprawa f ug owa, pł yny i past y do c zyszc zenia i konserwac j i, l akiery.
S przę t i narzę dzia: pil arki, wiert arki, wkrę t aki, przyrząd do osadzania dynamic zneg o,
szl if ierki, nóż z wymiennymi ost rzami, przyrząd do c ię c ia szkł a, przyrząd do wyc inania
ot worów, ryl ec widiowy, mł ot ki, ob c ę g i, kl eszc ze, przec inak st al owy, kiel nie, pac ki, szpac h l e,
pę dzl e i szc zot ki, sprzę t do przyg ot owania i t ransport u zapraw i kl ej ów, krzyż yki dyst ansowe.
P rzyb ory pomiarowe: poziomnic a, kąt ownic a st al owa, pion murarski, l iniał st al owy, t aś ma
miernic za, ł at a drewniana, przymiar skł adany, sznur do wyznac zania l inii. W arunki
t ec h nic zne wykonania i odb ioru rob ót . I nst rukc j e ob sł ug i maszyn i urządzeń . Ś rodki oc h rony
indywidual nej . A pt ec zka.

Podobne dokumenty