Regulaminie - Doktor Marchewka

Komentarze

Transkrypt

Regulaminie - Doktor Marchewka
REGULAMINOFERTYSPECJALNEJ„SPRAWSOBIELUBSWOIMBLISKIEMDRUGĄPARĘOKULARÓW”
25%DODATKOWEGORABATUNADRUGĄPARĘOKULARÓWKOREKCYJNYCH
ROZDZIAŁI
POSTANOWIENIAOGÓLNE
§1.
Regulaminokreślazasady,zakresiwarunkiuczestnictwaKonsumentówwpromocjiobowiązującejod
16do30września2016roku„-25%nadrugąparęokularówkorekcyjnych”
§2.
OrganizatoremPromocjijestFabrykaOkularówSp.zo.o.zsiedzibąwWarszawie
§3.
3.1.WkażdymsalonieDoktorMarchewkaobowiązujeAkcjapromocyjna:„-25%nadrugąparę
okularówkorekcyjnych”.
3.2.Akcjapromocyjna:
1)
2)
3)
4)
obowiązujeod16do30września2016roku
dotyczyzakupukompletnychokularówkorekcyjnych(soczewkiplusoprawka)
niedotyczyoprawprzeciwsłonecznych
łączysięzinnymipromocjami.
ROZDZIAŁII
WARUNKISKORZYSTANIAZOFERTYSPECJALNEJ
§1.
Zofertyspecjalnejmożeskorzystaćkonsument,którywokresieoddnia16do30września2016r.
złożywsalonieDoktorMarchewkazamówienienazakupdwóchparkompletnychokularów
korekcyjnych(oprawkioptyczneplussoczewkikorekcyjne).Wówczasnadrugąparękompletnych
okularówkorekcyjnychkonsumentotrzymujerabat25%.
1) Rabat-25%naokularykorekcyjnedotyczyzawszetańszejparyokularówlubwcenie
równoważnej
2) Mocepierwszejidrugiejparysoczewekkorekcyjnychmogąbyćróżne.
3) Zamówienienaobieparyokularówmusibyćzłożonejednocześnie
4) drugaparaokularówkorekcyjnychniemusibyćdlajednegokonkretnegokonsumenta,który
złożyłzamówienienapierwsząparęokularówkorekcyjnychtylkomożebyćtoparaokularów
dlaosobyzktórąprzyszedłdoSalonu.
ROZDZIAŁIIIPOSTANOWIENIEDOTYCZĄCENINIEJSZEGOREGULAMINU
§1.
1.1.WszelkieinformacjeoOfercieSpecjalnejzawartewjakichkolwiekmateriałachpromocyjnychi
reklamowychmająjedyniecharakterpomocniczy.Informacjamiwiążącymisąpostanowienia
niniejszegoRegulaminu.
1.2.Niniejszyregulaminjestdostępnyprzezcałyczastrwaniaofertyspecjalnejwewszystkich
salonachDoktorMarchewkawPolsce,nastroniewww.doktormarchewka.comorazwsiedzibie
Organizatora.
1.3.OrganizatorzastrzegasobieprawododokonaniazmianRegulaminuOfertyzważnychpowodów,
wkażdymczasie,wszczególnościdoprzedłużenia,skrócenialubzawieszeniaOfertySpecjalnej.
1.4.Organizatorzobowiązujesię,żewprzypadkuzmianwRegulaminie,zmianyteniebędąnaruszać
prawjużnabytychproduktówprzezUczestnikóworazniebędąpogarszaćwarunkówOferty
Specjalnej.
1.5.WprzypadkuzmianwRegulaminie,informacjaozmianiebędzieumieszczonanastronie
www.doktormarchewka.comanowyRegulaminbędziedostępnywewszystkichsalonachDoktor
Marchewka,wsiedzibieorganizatoraoraznastroniewww.doktormarchewka.com
1.6.Regulaminwchodziwżyciewdniurozpoczęciaofertyspecjalnej„„SPRAWSOBIELUBSWOIM
BLISKIMDWIEPARYOKULARÓW”