drzewa ziarnko truskawki, win drzewa ziarnkowe i pestkowe

Komentarze

Transkrypt

drzewa ziarnko truskawki, win drzewa ziarnkowe i pestkowe
PHOS
PHOS
PHOS60
60
60
DLACZEGO
DLACZEGO
DLACZEGOTAK
TAK
TAKWYJĄTKOWY?
WYJĄTKOWY?
WYJĄTKOWY?
Uwaga:
Uwaga:
Uwaga:
Zalecenia
Zalecenia
Zalecenia
zawarte
zawarte
zawarte
www
niniejszym
niniejszym
niniejszym
prospekcie
prospekcie
prospekcie
mają
mają
mają
charakter
charakter
charakter
informacyjny.
informacyjny.
informacyjny.
Przed
Przed
Przed
zastosowaniem
zastosowaniem
zastosowaniem
nawozu
nawozu
nawozu
należy
należy
należy
zapoznać
zapoznać
zapoznać
się
się
się
z zetykietą
zetykietą
etykietą
i przestrzegać
i iprzestrzegać
przestrzegać
zawartych
zawartych
zawartych
tam
tam
tam
zaleceń.
zaleceń.
zaleceń.
Zabiegi
Zabiegi
Zabiegi
nawożenia
nawożenia
nawożenia
oparte
o opreparaty
oroślin
preparaty
preparaty
Zabiegi
Zabiegi
Zabiegi
nawożenia
nawożenia
nawożenia
i oparte
ochrony
ioparte
iochrony
ochrony
roślin
roślin
oparte
oparte
oparte
zawierające
zawierające
zawierające
fosforyny
fosforyny
fosforyny
dają
dają
dają
znakomite
znakomite
znakomite
rezultaty
rezultaty
rezultaty
o
o
preparaty
o
preparaty
preparaty
zawierające
zawierające
zawierające
fosforyny
fosforyny
fosforyny
dają
dają
dają
znakomite
znakomite
rezultaty
rezultaty
rezultaty
isię
na
i iw
na
na
trwałe
trwałe
trwałe
wpisały
wpisały
wpisały
się
się
się
i na
i znakomite
ina
na
trwałe
trwałe
trwałe
wpisały
wpisały
wpisały
się
się
w
w
praktykę
praktykę
praktykę
rolniczą
rolniczą
rolniczą
w
w
w
praktykę
praktykę
praktykę
rolniczą
rolniczą
rolniczą
ogromnej
ogromnej
ogromnej
większości
większości
większości
ogromnej
ogromnej
ogromnej
większości
większości
większości
krajów
krajów
krajów
świata.
świata.
świata.
krajów
krajów
krajów
świata.
świata.
świata.
kow
kowe,e,e,
drdrdrzezezewawawaziziziarararnknknkowowoweeei ipei pepestststkow
oroslslsl
win
winorooro
trtrtrusususkakakawkwkwki,i,i,win
KORZYŚCI
KORZYŚCI
KORZYŚCI
ZEZE
ZE
STOSOWANIA
STOSOWANIA
STOSOWANIA
PHOS
PHOS
PHOS
60:
60:
60:


Istotnie
Istotnie
Istotnie
zwiększona
zwiększona
zwiększona
szybkość
szybkość
szybkość
pobierania
pobierania
pobierania
związków
związków
związków
fosforu
fosforu
fosforu
www
porównaniu
porównaniu
porównaniu
z ztradycyjnymi
ztradycyjnymi
tradycyjnymi
nawozami
nawozami
nawozami
fosforowymi
fosforowymi
fosforowymi
Phos
Phos
Phos
60
60
60
jest
jest
jest
zarejestrowanym
zarejestrowanym
zarejestrowanym
znakiem
znakiem
znakiem
handlowym
handlowym
handlowym
firmy
firmy
firmy
Profert
Profert
Profert
Technology
Technology
Technology
GmbH.
GmbH.
GmbH.
Produkt
Produkt
Produkt
wytwarzany
wytwarzany
wytwarzany
www
Niemczech.
Niemczech.
Niemczech.


Stymulowanie
Stymulowanie
Stymulowanie
rośliny
rośliny
rośliny
dodo
do
wytwarzania
wytwarzania
wytwarzania
naturalnych
naturalnych
naturalnych
ciał
ciał
ciał
odpornościowych
odpornościowych
odpornościowych
(fitoaleksyn),
(fitoaleksyn),
(fitoaleksyn),
pomagających
pomagających
pomagających
www
zwalczaniu
zwalczaniu
zwalczaniu
chorób
chorób
chorób


Ograniczenie
Ograniczenie
Ograniczenie
rozprzestrzeniania
rozprzestrzeniania
rozprzestrzeniania
choroby
choroby
choroby
poprzez
poprzez
poprzez
apoptozę
apoptozę
apoptozę
(„zaprogramowane
(„zaprogramowane
(„zaprogramowane
samobójstwo”)
samobójstwo”)
samobójstwo”)
zakażonych
zakażonych
zakażonych
komórek
komórek
komórek


Efektywne
Efektywne
Efektywne
zwalczanie
zwalczanie
zwalczanie
chorób
chorób
chorób
wywoływanych
wywoływanych
wywoływanych
przez
przez
przez
patogeny
patogeny
patogeny
z zrodziny
zrodziny
rodziny
Phytophtora
Phytophtora
Phytophtora
oraz
oraz
oraz
Oomycetes
Oomycetes
Oomycetes
bez
bez
bez
generowania
generowania
generowania
pozostałości
pozostałości
pozostałości
pestycydowych
pestycydowych
pestycydowych


Brak
Brak
Brak
toksycznego
toksycznego
toksycznego
działania
działania
działania
nana
na
środowisko
środowisko
środowisko
naturalne
naturalne
naturalne
PODMIOT
PODMIOT
PODMIOT
WPROWADZAJĄCY
WPROWADZAJĄCY
WPROWADZAJĄCY
PRODUKT
PRODUKT
PRODUKT
NA
NA
NA
TERYTORIUM
TERYTORIUM
TERYTORIUM
POLSKI:
POLSKI:
POLSKI:


Efekt
Efekt
Efekt
szczepionki
szczepionki
szczepionki
– –utrzymujące
–utrzymujące
utrzymujące
się
się
się
pobudzenie
pobudzenie
pobudzenie
systemu
systemu
systemu
odpornościowego
odpornościowego
odpornościowego
rośliny
rośliny
rośliny
nawet
nawet
nawet
przy
przy
przy
obniżeniu
obniżeniu
obniżeniu
stężenia
stężenia
stężenia
cząstek
cząstek
cząstek
produktu
produktu
produktu
www
roślinie
roślinie
roślinie


Poprawa
Poprawa
Poprawa
ukorzenienia
ukorzenienia
ukorzenienia
oraz
oraz
oraz
kondycji
kondycji
kondycji
rośliny
rośliny
rośliny


Większy
Większy
Większy
plon
plon
plon
o owyższej
owyższej
wyższej
jakości
jakości
jakości
Kazgod
Kazgod
Kazgod
Sp.
Sp.
Sp.
z zo.o.,
zo.o.,
o.o.,
ul.ul.
ul.
Wierzbowa
Wierzbowa
Wierzbowa
7,7,7,
05-870
05-870
05-870
Błonie,
Błonie,
Błonie,
tel./fax
tel./fax
tel./fax
+48
+48
+48
2222
22
725
725
725
3838
38
93393
93
33
1,5
1,5
1,5–––2,2,2,000l l/l //hahaha
1.1.1.Wykazuje
Wykazuje
Wykazuje
dzialanie
dzialanie
dzialaniegrzybobojcze
grzybobojcze
1.Poprawia
Poprawia
Poprawiaodzywienie
odzywienie
odzywienie
igrzybobojcze
ikondycje
ikondycje
kondycjeroslin
roslin
roslin
i ibakteriobojcze
ibakteriobojcze
bakteriobojcze(parch
(parch
(parchjabloni,
jabloni,
jabloni,
2.2.zaraza
2.Pobudza
Pobudza
Pobudza
dzialanie
dzialanie
dzialanienaturalnego
naturalnego
naturalnegoukladu
ukladu
ukladu
zaraza
zaraza
ogniowa)
ogniowa)
ogniowa)
odpornosciowego
odpornosciowego
odpornosciowegorosliny
rosliny
rosliny
2.2.2.Zwieksza
Zwieksza
Zwiekszaskutecznosc
skutecznosc
skutecznoscfungicydow
fungicydow
fungicydow
Zwieksza
Zwieksza
Zwieksza
skutecznosc
skutecznosc
skutecznosc
fungicydow
fungicydow
fungicydow
3.3.3.3.3.3.Nie
Nie
Nie
wydluza
wydluza
wydluza
okresu
okresu
okresukarencji
karencji
karencji
Nie
Nie
Niewydluza
wydluza
wydluza
okresu
okresu
okresu
karencji
karencji
karencjiukladu
4.4.4.4.4.4.Pobudza
Pobudza
Pobudza
dzialanie
dzialanie
dzialanie
naturalnego
naturalnego
naturalnego
ukladu
ukladu
odpornosciowego
odpornosciowego
rosliny
rosliny
rosliny
5.5.5.odpornosciowego
Wykazuje
Wykazuje
Wykazujedzialanie
dzialanie
dzialanie
grzybobojcze
grzybobojcze
grzybobojcze
i Poprawia
ibakteriobojcze
ibakteriobojcze
bakteriobojcze
(parch
(parch
(parch
jabloni,
jabloni,
jabloni,roslin
5.5.5.Poprawia
Poprawia
odzywienie
odzywienie
odzywienie
i ikondycje
ikondycje
kondycje
roslin
roslin
zaraza
zaraza
zarazaogniowa)
ogniowa)
ogniowa)
CO TO JEST PHOS 60?
To płynny nawóz a zarazem naturalny fungicyd
PHOS 60 jestfosfor
nawozem
płynnym,
zawierający
w postaci
fosforynu.
naturalnym
fungicydem
Charakteryzuje się silnymi właściwościami
o działaniu systemicznym.
fungistatycznymi.
Wykazuje działanie systemiczne.
PHOS 60 pobudza układ odpornościowy roślin poprzez
indukowanie akumulacji w komórkach naturalnych
ciał odpornościowych (fitoaleksyn). Wzmacnia także
strukturę błony i ścian komórkowych, dzięki czemu
stanowią one lepszą fizyczną barierę dla wnikania
patogenów.
PHOS 60 jest przydatny w podnoszeniu tolerancji roślin
na patogeny oraz w zwalczaniu chorób powodowanych
przez grzyby z gromady Oomycetes (wywołujących m.in.
zarazę ziemniaczaną oraz mączniaka rzekomego),
Venturia inaequalis (sprawców parcha jabłoni) oraz
przez bakterię Erwinia amylovora (odpowiedzialnej
za występowanie zarazy ogniowej).
PHOS 60 zawiera:
10% N w formie azotu amonowego
5%
K₂O
43% P₂O₅ w formie fosforynu PO₃
Zastosowanie fosforynów daje znakomite rezultaty
zwalczania patogenów wywołujących ważne choroby
grzybowe.
Fosforyny mają zupełnie inną naturę
i właściwości w porównaniu do fosforanów
– powszechnego składnika w tradycyjnych
nawozach. Pod względem chemicznym
obie cząsteczki są podobne, jednakże
fosforyny posiadają o jeden atom tlenu mniej.
Ta różnica niezwykle istotnie zmienia
własności fizykochemiczne fosforynu.
FOSFORANY
W TRADYCYJNYM NAWOZIE:
FOSFORYNY
W PHOS 60:
Mają formę stałą, niską
Są aplikowane w formie płynnej
rozpuszczalność w wodzie
i są silnie związane
w konkretnym miejscu
struktury gleby – wykazują
niską mobilność
Po aplikacji muszą się znaleźć
 Poprawia odżywienie rośliny
 Pobudza działanie naturalnego układu
odpornościowego rośliny
 Ogranicza rozprzestrzenianie się patogenu
w roślinie
 Zwiększa skuteczność fungicydów
 Działa grzybobójczo i bakteriobójczo
(parch jabłoni, zaraza ogniowa)

mankozeb, chlorotalonil, cymoksanil, ditianon oraz
kaptan znacząco podnosi efektywność zabiegów
zwalczania chorób grzybowych
blisko korzenia, aby roślina
mogła je przyswoić
Budowa cząsteczki uboższa
o jeden atom tlenu daje
zwiększoną mobilność w glebie
Są bardzo łatwo przyswajane
przez rośliny
w niewielkiej części
w dużych ilościach, aby
przynosiły pożądany efekt
Pobudzają naturalny system
odpornościowy rośliny jedynie
w bardzo słabym zakresie
Truskawki
Zanurzanie sadzonek:
100 l wody) przez około 15 - 20 min.
Opryskiwanie dolistne:
Dawka 1,5 l/ha
Zalecana ilość wody od 400 do 1000 l
Stosować przed kwitnieniem, zabiegi powtarzać 2 - 3 razy aż
do rozpoczęcia wybarwiania owoców.
Opryskiwanie jesienne po zbiorach:
Dawka 6,0 – 7,0 l/ha
Zalecana ilość wody 1000 l
Sałata, kalafior, kapusta pekińska, pomidory, ogórki
Dawka 1,5 - 2,0 l/ha
Zalecana ilość wody od 400 do 1000 l
ku wystąpienia objawów choroby.
Chmiel
Dawka 1,5 l/ha
(max 0,25 % - 250 ml na 100 l wody)

Są dostępne dla roślin tylko
Muszą być aplikowane
Dawka 1,2 - 1,5 l/ha
Zalecana ilość wody od 400 do 1000 l
Stosować kilkakrotnie, od fazy opadania płatków
kwiatowych, co 4 tygodnie.

Ziemniaki
Dawka 1,5 - 2,0 l/ha
Stosować 3 - 4 razy od momentu wystąpienia zagrożenia
na łodygę oraz doglebowo
Oddziałują silnie fungistatycznie,
mocno i trwale stymulując
system odpornościowy roślin do
reakcji obronnych – wytworzona
odporność utrzymuje się
nawet przy spadku stężenia
fosforynów w komórkach
Uprawy winorośli
Dawka 1,2 - 1,5 l/ha
Zalecana ilość wody od 400 do 1500 l
pełnych gron.
Rośliny ozdobne
Dawka 125 ml
Zalecana ilość wody 100 l

Podobne dokumenty