85/c Standard wymagań- egzamin czeladniczy DEKARZ

Komentarze

Transkrypt

85/c Standard wymagań- egzamin czeladniczy DEKARZ
8 5 /c
S ta n d a r d w y m a g a ń -e g z a m in c z e la d n ic z y
dla zawodu
D E K A R Z
Kod z klasyfikacji zawodów
i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy
Kod z klasyfikacji zawodów
szkoln ict wa zawodowe g o
713101
713[ 01]
E g z a m in p r z e p r o w a d z a n y je s t w
d w ó c h e ta p a c h :
et ap p r ak t y c zn y : p oleg a n a s am odzi eln y m wy k on an i u p r zez k an dy dat a
zadań eg zam i n ac y j n y c h s p r awdzaj ą c y c h um i ej ę t n oś c i p r ak t y c zn e
et ap t eor et y c zn y : odb y wa s i ę w dwó c h c zę ś c i ac h ; p i s em n ej i us t n ej
1 . w c zę ś c i p i s em n ej k an dy dat udzi ela odp owi edzi n a p y t an i a z
zak r es u t em at ó w:
- r ac h un k owoś ć zawodowa
- dok um en t ac j a dzi ał aln oś c i g os p odar c zej
- r y s un ek zawodowy
- zas ady b ezp i ec zeń s t wa i h i g i en y p r ac y or az oc h r on y
p r zec i wp oż ar owej
- p ods t awowe zas ady oc h r on y ś r odowi s k a
- p ods t awowe p r zep i s y p r awa p r ac y
- p ods t awowa p r ob lem at y k a p r awa g os p odar c zeg o i zar zą dzan i a
p r zeds i ę b i or s t wem
2 . w c zę ś c i us t n ej k an dy dat odp owi ada n a p y t an i a z zak r es u
n as t ę p uj ą c y c h t em at ó w:
- t ec h n olog i a
- m as zy n ozn aws t wo
- m at er i ał ozn aws t wo
Z adan ia do e t ap u p r akt yczn e g o i p yt an ia do e t ap u
st an dar du wym ag ań u st alon e g o p r ze
( U st awa o r ze m ioś le z dn ia 2 2
D z. U . Z 2 0 0 2 r N r 1 1 2 , p oz. 9 7 9 , z p óź n
p r akt yczn e g o p r zyg
z m in ist r a wł aś ciwe
m ar ca 1 9 8 9 , t e kst
. zm . D z. U . z 2 0 0 3
ot owywan e są n a p odst awie
g o ds. e du kacji
je dn olit y:
N r 1 3 7 , p oz. 1 3 0 4 )
Zawód: dekarz
I. Etap te o r e ty c z n y ( c z ę ś ć pi s e m n a i u s tn a) e g z am i n u o b e j m u j e :
Z akres wiado m o ś c i i u m iej ę t n o ś c i wł aś c iwy c h
w zawo dzie
dl a kwal if ikac j i
K a n d y d a t p o w in ie n u m ie ć :
1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków,
szkiców, wykresów, dokumentacji tech nicznych i tech nol og icznych , a w szczeg ól noś ci:
1.1. r ozr ó ż n iać czę ś ci skł adowe dokumen tacji tech n iczn ej i odczytywać in f or macje
dotyczące
r obó t
dekar sko-bl ach ar skich ,
n ap r awczych ,
r emon towych
i
kon ser wacyjn ych ;
1.2 . r ozr ó ż n iać symbol e, ozn aczen ia, p oję cia i sf or muł owan ia dotyczące r obó t
dekar sko-bl ach ar skich n ap r awczych , r emon towych i kon ser wacyjn ych ;
1.3 . r ozp ozn awać r odzaje budowl i i budyn kó w, p oszczeg ó l n e el emen ty budyn ku i ich
f un kcje or az obciąż en ia dział ające n a budowl ę ;
1.4 . r ozr ó ż n iać mater iał y budowl an e stosowan e w r obotach dekar sko-bl ach ar skich or az
w p r acach n ap r awczych , r emon towych i kon ser wacji p okr yć dach owych ;
1.5 . okr eś l ać p odstawowe cech y tech n iczn e, p r zydatn oś ć or az zal ecen ia dotyczące
p r zyg otowan ia mater iał ó w stosowan ych w r obotach dekar skich , bl ach ar skich
i n ap r awczych ;
1.6 . r ozr ó ż n iać r odzaje p odkł adó w p okr yć dach owych , sp osoby ich p r zyg otowywan ia
i wykon ywan ia;
1.7 . r ozr ó ż n iać r odzaje izol acji wodoszczel n ych , ciep l n ych i p ar oizol acji w p okr yciach
dach owych , or az okr eś l ać ich p r zezn aczen ie i zasady wykon ywan ia;
1.8 . stosować zasady i zal ecen ia dotyczące wykon ywan ia r ó ż n eg o r odzaju p okr yć
dach owych , obr ó bek dach owych i el ewacyjn ych or az mocowan ia r yn ien , r ur
sp ustowych , okien p oł aciowych , ś wietl ikó w i wył azó w dach owych ;
1.9. stosować zal ecen ia dotyczące p r ac p omocn iczych towar zyszących r obotom
dekar sko-bl ach ar skim;
1.10 . ustal ać p r zyczyn y utr aty wł aś ciwoś ci tech n iczn ych mater iał ó w p okr yciowych or az
sp osoby wykon an ia n ap r aw, r emon tó w i kon ser wacji p okr yć dach owych , obr ó bek
dach owych i el ewacyjn ych or az r yn ien i r ur sp ustowych .
2 . P rzetwarzać dane l iczb owe i operacyjne, a w szczeg ól noś ci:
2 .1. ustal ać r odzaj i zakr es p r ac or az sp osó b ich wykon an ia n a p odstawie dan ych i
in f or macji zawar tych w op isach uster ek i objawó w wystę p ujących uszkodzeń ;
2 .2 . dobier ać mater iał y budowl an e, z uwzg l ę dn ien iem mater iał ó w ekol og iczn ych ,
n iezbę dn e do wykon ywan ia p odkł adó w i izol acji, okr eś l on ych r obó t dekar skobl ach ar skich , kon ser wacji, r emon tó w i n ap r aw p okr yć dach owych , obr ó bek
dach owych i el ewacyjn ych or az r yn ien i r ur sp ustowych ;
2 .3 . dobier ać
n ar zę dzia, sp r zę t i ur ządzen ia do okr eś l on ych
r obó t dekar skobl ach ar skich ;
2 .4 . okr eś l ać zap otr zebowan ie il oś ciowe n a mater iał y or az r ozl iczać ich zuż ycie n a
p odstawie dan ych z p r zedmiar u l ub obmiar u r obó t or az tabel i katal og ó w;
2 .5 . szacować koszty wykon an ia p r ac dekar sko-bl ach ar skich , kon ser wacji, r emon tó w
i n ap r aw.
3. B ezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zg odnie z przepisami b ezpieczeń stwa i h ig ieny
pracy, och rony przeciwpoż arowej oraz och rony ś rodowiska, a w szczeg ól noś ci:
3 .1. wskazywać zag r oż en ia dl a ż ycia i zdr owia or az skutki n iep r zestr zeg an ia p r zep isó w
bezp ieczeń stwa i h ig ien y p r acy, och r on y p r zeciwp oż ar owej or az och r on y
ś r odowiska wystę p ujące p odczas wykon ywan ia r obó t n ap r awczych , r emon towych i
kon ser wacyjn ych or az in n ych p r ac dekar sko-bl ach ar skich ;
3 .2 . wskazywać skutki n iep r zestr zeg an ia n or m, p r zep isó w i war un kó w tech n iczn ych
p odczas skł adowan ia i tr an sp or towan ia mater iał ó w or az odbior u r obó t;
3 .3 .
3 .4 . dobier ać bezp ieczn e metody p r acy, odp owiedn ią odzież r oboczą or az ś r odki
och r on y in dywidual n ej i zabezp ieczen ia kon ieczn e p r zy wykon ywan iu okr eś l on ych
p r ac z uwzg l ę dn ien iem war un kó w atmosf er yczn ych ;
3 .5 . stosować wł aś ciwe dl a budown ictwa p r zep isy bezp ieczeń stwa i h ig ien y p r acy,
och r on y p r zeciwp oż ar owej or az och r on y ś r odowiska, a takż e dotyczące
tr an sp or towan ia i skł adowan ia mater iał ó w budowl an ych ;
3 .6 . wskazywać dział an ia w p r zyp adku wystąp ien ia kon ieczn oś ci udziel an ia p omocy
p r zedl ekar skiej.
Z akres wiado m o ś c i i u m iej ę t n o ś c i zwią zan y c h
i dział al n o ś c ią g o s p o darc zą
z zat ru dn ien iem
K andydat powinien umieć:
1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, tab el ,
wykresów, a w szczeg ól noś ci:
1.1. r ozr ó ż n iać p odstawowe p oję cia i ter min y z obszar u f un kcjon owan ia g osp odar ki
or az p r awa p r acy, p r awa p odatkoweg o i p r zep isó w r eg ul ujących p odejmowan ie
i wykon ywan ie dział al n oś ci g osp odar czej;
1.2 . r ozr ó ż n iać
dokumen ty związan e z zatr udn ien iem or az p odejmowan iem i
wykon ywan iem dział al n oś ci g osp odar czej;
1.3 . iden tyf ikować i an al izować in f or macje dotyczące wymag ań i up r awn ień p r acown ika,
p r acodawcy, bezr obotn eg o i kl ien ta.
2 . P rzetwarzać dane l iczb owe i operacyjne, a w szczeg ól noś ci:
2 .1. an al izować in f or macje związan e z p odn oszen iem kwal if ikacji, p oszukiwan iem p r acy
i zatr udn ien iem or az p odejmowan iem i wykon ywan iem dział al n oś ci g osp odar czej;
2 .2 . sp or ządzać dokumen ty związan e z p oszukiwan iem p r acy i zatr udn ien iem or az
p odejmowan iem i wykon ywan iem dział al n oś ci g osp odar czej;
2 .3 . r ozr ó ż n iać skutki wyn ikające z n awiązan ia i r ozwiązan ia stosun ku p r acy.
I I . E t ap p r ak t y c zn
zak r e s u k wal i f i k ac j i
1 . W y k o n an i e
fr
wy m ag aj ą c e g o
z do k u m e n t ac j ą .
2 . N ap r awa l u b
dac h o we g o .
y
e g zam i n u
w zawo dzi e , o
ag m e n t u
o
zas t o s o wan
k o n s e r wac j a
o b e jm
b ję te
k r e ś lo
ia
o
u j e p r ak t y c zn e u m i e j ę t n o ś c i z
t e m at am i :
n e g o
p o k r y c ia
dac h o we g o
b r ób k i
b l ac h ar s k i e j
zg o dn i e
o k r e ś lo n e g o
f r ag m e n t u
K a n d y d a t p o w in ie n u m ie ć :
1. P l anować czynnoś ci zwią zane z wykonaniem zadania:
p o k r y c ia
1.1. sp or ządzić p l an dział an ia;
1.2 . sp or ządzić
wykaz n iezbę dn ych
sur owcó w, mater iał ó w, sp r zę tu
p omiar oweg o, n ar zę dzi;
1.3 . wykon ać n iezbę dn e obl iczen ia, r ysun ki l ub szkice p omocn icze.
kon tr ol n o-
2 . O rg anizować stanowisko pracy:
2 .1. zg r omadzić i r ozmieś cić n a stan owisku p r acy mater iał y, n ar zę dzia, ur ządzen ia
i sp r zę t zg odn ie z zasadami bezp ieczeń stwa i h ig ien y p r acy or az och r on y
p r zeciwp oż ar owej;
2 .2 . sp r awdzić stan tech n iczn y maszyn , ur ządzeń i sp r zę tu;
2 .3 . dobr ać odzież r oboczą i ś r odki och r on y in dywidual n ej.
3. W ykonać zadanie eg zaminacyjne z zach owaniem przepisów b ezpieczeń stwa i h ig ieny
pracy, och rony przeciwpoż arowej oraz och rony ś rodowiska i wykazać się umieję tnoś ciami
ob ję tymi tematami:
3 .1 .
W ykonanie
frag mentu
okreś l oneg o
pokrycia
dach oweg o
zastosowania ob rób ki b l ach arskiej zg odnie z dokumentacją :
3 .1.1. wykon ać obmiar dach u;
3 .1.2 . p r zyg otować p odkł ad p od p okr ycie;
wymag ają ceg o
3 .1.3 . p r zyg otować i zamocować mater iał y izol acyjn e;
3 .1.4 . p r zyg otować i zamocować mater iał y p okr yciowe;
3 .1.5 . wykon ać op er acje obr ó bki bl ach ar skiej ( cię cie, tr asowan ie, kształ towan ie,
ł ączen ie) ;
3 .1.6 . p osł ug iwać się n ar zę dziami, ur ządzen iami i sp r zę tem;
3 .1.7 . n a bież ąco kon tr ol ować jakoś ć r obó t i usuwać uster ki;
3 .1.8 . utr zymywać ł ad i p or ządek n a stan owisku p r acy;
3 .1.9. wykon ać zadan ie w p r zewidzian ym czasie;
3 .1.10 . up or ządkować stan owisko p r acy, oczyś cić n ar zę dzia i sp r zę t, r ozl iczyć
mater iał y, zag osp odar ować odp ady.
3 .2 .
N aprawa l ub konserwacja okreś l oneg o frag mentu pokrycia dach oweg o:
3 .2
3 .2
3 .2
3 .2
3 .2
3 .2
3 .2
3 .2
3 .2
3 .2
.1. wykon ać obmiar dach u;
.2 . sp r awdzić stan p odkł adu dach u;
.3 . usun ąć uszkodzon e el emen ty;
.4 . wykon ać p r ace kon ser wacyjn e i n ap r awcze p odkł adu dach u;
.5 . wykon ać p r ace kon ser wacyjn e i n ap r awcze p okr ycia dach u;
.6 . kon tr ol ować n a bież ąco jakoś ć r obó t i usuwać uster ki;
.7 . utr zymywać ł ad i p or ządek n a stan owisku p r acy;
.8 . p osł ug iwać się n ar zę dziami, ur ządzen iami i sp r zę tem;
.9. wykon ać zadan ie w p r zewidzian ym czasie;
.10 . up or ządkować stan owisko p r acy, oczyś cić n ar zę dzia i sp r zę t, r ozl iczyć
mater iał y, zag osp odar ować odp ady.
4 . P rezentować efekt wykonaneg o zadania:
4 .1. uzasadn ić sp osó b wykon an ia zadan ia;
4 .2 . ocen ić jakoś ć wykon an eg o zadan ia.
N i e zb ę dn e
wy p o s aż e n i e
s t an o wi s k
e g zam i n ac y j n y c h o b j ę t y c h t e m at am i :
1 .
do
wy k o n an i a
zadań
W ykonanie frag mentu okreś l oneg o pokrycia dach oweg o wymag ają ceg o zastosowania
ob rób ki b l ach arskiej zg odnie z dokumentacją
K abin a o wysokoś ci okoł o 3 , 0 − 3 , 5 m z f r ag men tem dowol n eg o r odzaju kon str ukcji n oś n ej
dach u, z dwiema p oł aciami o p owier zch n i min imum 9 m2, z koszem i wymur owan ym
komin em w jedn ej z p oł aci. M ater iał y do wykon ywan ia p okr yć i obr ó bek: bl ach y, dach ó wki
cer amiczn e i cemen towe, p ap y, dach ó wki bitumiczn e, p ł yty z twor zyw sztuczn ych , r yn n y
i r ur y sp ustowe. M ater iał y do wykon ywan ia p odkł adó w: tar cica, p ł yty dr ewn op och odn e, p ł yty
war stwowe, bl ach y, ł aty stal owe. M ater iał y izol acyjn e: styr op ian , weł n a min er al n a, wyr oby
z wł ó kn a szkl an eg o, l ep iki, f ol ie. N ar zę dzia i sp r zę t: miar ka skł adan a, l in iał y, kątown iki,
cyr kl e, r ysik, p un ktak, n oż yce r ę czn e, mł otek, l utown ica, kl eszcze, p r zecin ak, p r zebijak,
wycin ak, kowadeł ko, zag in adł o bl ach ar skie, ur ządzen ie bl ach ar skie z osp r zę tem do
wyg in an ia kr awę dzi, dr abin a. Ł ączn iki. W ar un ki tech n iczn e wykon an ia i odbior u r obó t. Ś r odki
och r on y in dywidual n ej. A p teczka.
2 .
N aprawa l ub konserwacja okreś l oneg o frag mentu pokrycia dach oweg o
K abin a eg zamin acyjn a o wysokoś ci okoł o 3 , 0 − 3 , 5 m z f r ag men tem dowol n eg o r odzaju
kon str ukcji n oś n ej dach u z p okr yciem p r zezn aczon ym do r emon tu, o p owier zch n i min imum
9 m2, wykon an ym w dowol n ej tech n ol og ii. M ater iał y do wykon ywan ia p okr yć i obr ó bek:
bl ach y, dach ó wki cer amiczn e i cemen towe, p ap y, dach ó wki bitumiczn e, p ł yty z twor zyw
sztuczn ych , r yn n y i r ur y sp ustowe. M ater iał y do wykon ywan ia p odkł adó w: tar cica, p ł yty
dr ewn op och odn e, p ł yty war stwowe, bl ach y, ł aty stal owe. M ater iał y izol acyjn e: styr op ian ,
weł n a min er al n a, wyr oby z wł ó kn a szkl an eg o, l ep iki, f ol ie. N ar zę dzia i sp r zę t: miar ka
skł adan a, l in iał y, kątown ik, cyr kl e, r ysik, p un ktak, n oż yce r ę czn e, mł otek, l utown ica,
kl eszcze, p r zecin ak, p r zebijak, wycin ak, kowadeł ko bl ach ar skie, zag in adł o bl ach ar skie,
dr abin a. Ł ączn iki. W ar un ki tech n iczn e wykon an ia i odbior u r obó t. Ś r odki och r on y
in dywidual n ej. A p teczka.

Podobne dokumenty