Listopad 2008 na Giełdzie

Komentarze

Transkrypt

Listopad 2008 na Giełdzie
Listopad 2008 na Giełdzie
Mimo niekorzystnej koniunktury i złych nastrojów panujących na giełdach całego świata, na
dwóch rynkach prowadzonych przez GPW przybyło w listopadzie sześć nowych spółek –
dwie na Głównym Rynku i cztery na NewConnect.
Wydarzeniem listopada na GPW był debiut spółki ENEA – pierwszego polskiego
dystrybutora energii, który trafił na warszawski parkiet. Debiut Enei był jedną z największych
tegorocznych transakcji na rynkach europejskich, dlatego wydarzenie to było szeroko
komentowane także w mediach finansowych za granicą. Oferta spółki Enea, pod względem
wartości nowych akcji, była drugą co do wartości ofertą na GPW od maja 2007 roku.
Ważną dla spółek i inwestorów zmianą, w regulacjach giełdowych, która dokonana została w
listopadzie i wejdzie w życie od początku przyszłego roku, są nowe zasady przekazywania
przez spółki raportów bieżących. Od 1 stycznia 2009 roku spółki giełdowe będą mogły
przekazywać raporty bieżące w trakcie sesji giełdowej.
Debiuty
17 listopada zadebiutowała spółka ENEA. Działalność Grupy Emitenta polega na
wytwarzaniu energii elektrycznej, jej dystrybucji i obrocie. Wytwarzaniem energii
elektrycznej zajmuje się głównie Elektrownia Kozienice, która jest największą w Polsce pod
względem mocy osiągalnej elektrownią opalaną węglem kamiennym. Sieć dystrybucyjna
ENEA Operator obejmuje swym zasięgiem obszar ok. 20% powierzchni kraju, zlokalizowany
w północno-zachodniej części Polski.
Udział spółki w sprzedaży energii elektrycznej na polskim rynku wynosi ok. 15%.
Oferta Enei, warta blisko 2 mld zł, to jedna z największych ofert publicznych w historii
warszawskiego parkietu.
***
25 listopada miało miejsce pierwsze notowanie spółki CHEMOSERVIS-DWORY. Spółka
działa na rynku usług z zakresu utrzymania ruchu na instalacjach przemysłowych. Ponadto
spółka zajmuje się remontem maszyn, urządzeń i instalacji oraz usługami budowlanomontażowymi.
Inne wydarzenia
6 listopada Giełda poinformowała o wynikach korekty kwartalnej indeksów WIG20,
mWIG40 i sWIG80, jaka zostanie przeprowadzona po sesji w dniu 19 grudnia 2008 r.
W wyniku korekty skład indeksu WIG20 nie ulegnie zmianie.
W indeksie mWIG40 dojdzie do następujących zmian:
nowe spółki: COMARCH, HBPOLSKA, MOSTALWAR− i SWIECIE;
spółki opuszczające indeks: IDMSA, MCI, PGF i SANWIL.−
W indeksie sWIG80 przeprowadzone zostaną następujące zmiany:
nowe spółki:− 06MAGNA, ACTION, ALCHEMIA, ASSECOBS, AZOTYTARNOW,
IDMSA, MCI i PGF;
spółki− opuszczające indeks: BBICAPNFI, COMARCH, IBSYSTEM, KOLASTYNA,
HBPOLSKA, MASTERS, MOSTALWAR i SWIECIE.
***
13 listopada w ramach Forum Informacji o Spółkach Międzynarodowych odbyło się
spotkanie z przedstawicielami spółki bmp AG. Podczas spotkania niemiecka spółka
zaprezentowała wstępne wyniki po 3 kwartale oraz plany na 4 kwartał 2008 roku.
Przedstawiciele spółki omówili także jej bieżącą sytuację w jej branży.
***
W listopadzie do obrotu giełdowego trafiły dwa nowe produkty strukturyzowane:
14 listopada zadebiutował produkt strukturyzowany wyemitowany przez Barclays Capital –
obligacje strukturyzowane z odsetkami wypłacanymi wraz z kwotą nominalną w dniu
wykupu. Kwota wypłaty dla inwestora w dniu wykupu uzależniona jest od wyników koszyka
3 rynków surowców:
· cukier (S&P GSCI Sugar Index Excess Return)
· pszenica (S&P GSCI Wheat Index Excess Return)
· soja (S&P GSCI Soybeans Index Excess Return).
*
17 listopada po raz pierwszy w obrocie pojawił się certyfikat BZ WBK Przyjazna Planeta.
Bieżąca cena wyemitowanych przez BNP Paribas certyfikatów bazuje na koszyku indeksów
BNP Paribas, w skład których wchodzą akcje spółek z sektorów: gospodarka odpadami,
przemysł wodny, energia odnawialna oraz przemysł efektywnego wykorzystania energii.
Certyfikat BZ WBK jest trzecim produktem wyemitowanym przez BNP Paribas notowanym
na warszawskiej giełdzie.
Na koniec listopada na warszawskiej giełdzie było notowanych 45 produktów
strukturyzowanych: 10 obligacji i 35 certyfikatów.
***
17 listopada Renaissance Securities (Cyprus) Limited, został szesnastą zagraniczną firmą
inwestycyjną, która uzyskała tytuł WSE IPO Partnera. Firma jest częścią międzynarodowej
grupy finansowej Renaissance Group. W skład grupy wchodzą podmioty zajmujące się
bankowością inwestycyjną, zarządzaniem kapitałowym, oferowaniem usług maklerskich, jak
również udzielaniem kredytów konsumpcyjnych.
Rozpoczęty jesienią 2006 roku program WSE IPO Partner ma na celu wspomaganie działań
akwizycyjnych i promocyjnych GPW na zagranicznych rynkach przez jej partnerów –
zagraniczne domy maklerskie.
Tytuł WSE IPO Partnera jak do tej pory uzyskały następujące firmy: Altera Finance, Sokrat
Capital, Millennium Capital, Financial and Analytical Group Pro-Consulting Ltd., Concorde
Capital, Aval-Brok i Fund of Industrial Development z Ukrainy, Evli Securities i Hansabank z
Estonii (działające w krajach bałtyckich i Rosji), INFIN z Turcji, Uniter Investment Company
JSC i Priorbank JSC z Białorusi, Wood & Company i Cyrrus, a.s z Czech, US Finance
Connect LLC z USA oraz Renaissance Securities Ltd z Cypru.
***
W dniu 19 listopada 2008 r. w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Derivatives World
CEE” organizowana przez FOW Part of Euromoney Institutional Investors PLC. Giełda
Papierów Wartościowych była głównym partnerem konferencji.
W programie konferencji znalazł się m.in.:
• panel szefów giełd „CEE shines in its own light”, wktórym udział wzieła Pani
Lidia Adamska – Członek Zarządu GPW
• panel dyskusyjny pt.: „Przyszłość produktów strukturyzowanych”, w którym
udział wziął Robert Raszczyk,z Działu Rozwoju Instrumentów Finansowych
• oraz wykład pt.: „Potęga opcji – handel opcjami w regionie Europy ŚrodkowoWschodniej” powadzony przez Jarosława Ziębca (Dyrektor Działu Instrumentów
Finansowych GPW)
Konferencja „Derivatives World CEE” jest kierowana do wszystkich zainteresowanych
rozwojem rynku instrumentów pochodnych w regionie Europy Środkowo – Wschodniej.
***
W dniach 20 – 21 listopada odbywała się w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w
Warszawie konferencja CEE Derivatives Forum 2008 – największa w regionie Europie
Środkowej i Wschodniej konferencja poświęcona tematyce rynku instrumentów pochodnych i
strukturyzowanych z udziałem polskich oraz międzynarodowych prelegentów i słuchaczy. W
programie konferencji znalazły się m.in. debata na temat kryzysu finansowego na rynkach
światowych i jej wpływu na rynek instrumentów pochodnych w Polsce, wykłady na temat
opcji i kontraktów oraz szkolenia specjalistyczne dla inwestorów.
CEE Derivatives Forum jest inicjatywą otwartą, w której mogą uczestniczyć wszystkie
zainteresowane osoby i instytucje: inwestorzy indywidualni i instytucjonalni, przedstawiciele
biur maklerskich, banków, instytucji rynku kapitałowego, przedstawiciele środowiska
naukowego oraz mediów. Pierwsza konferencja o instrumentach pochodnych odbyła się w
1999 r., czyli rok po wprowadzeniu na giełdę pierwszego instrumentu pochodnego –
kontraktów terminowych na WIG20. Organizowana przez kolejne lata zawsze cieszyła się
bardzo dużym zainteresowaniem uczestników.
Tegoroczne CEE Derivatives Forum miało dla warszawskiej giełdy szczególny charakter. 10
lat temu (16 stycznia 1998 roku) do obrotu giełdowego zostały wprowadzone kontrakty na
WIG20, zaś 5 lat temu ( 22 września 2003 roku) wprowadzono opcje na WIG20 - dwa
najważniejsze instrumenty pochodne w obrocie na GPW.
***
25 listopada Zarząd Giełdy podjął uchwałę dokonującą zmiany w regulacjach określających
zasady przekazywania raportów bieżących. Począwszy od dnia 1 stycznia 2009 roku nie
będzie obowiązywać zalecenie Giełdy do przekazywania tych raportów bieżących poza
czasem, w którym odbywa się sesja giełdowa. Zmiana ma na celu zapewnienie inwestorom
jak najlepszego dostępu do informacji rynkowej, a przez to zwiększenie wolumenów
transakcji i poprawienie płynności obrotu akcjami spółek notowanych na giełdzie.
Zmiany zasad w tym zakresie stanowią kolejną, po Programie Wspierania Płynności,
inicjatywę GPW, która powinna korzystnie wpłynąć na jakość komunikacji spółek
giełdowych z inwestorami.
***
Od 28 do 30 listopada odbywała się w Międzyzdrojach trzydniowa konferencja
„Profesjonalny inwestor” organizowana przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
pod strategicznym patronatem Giełdy Papierów Wartościowych. Konferencja miała charakter
typowo szkoleniowy i poświecona była głównie praktycznym aspektom inwestowania na
rynku kapitałowym. W programie konferencji znalazło się kilkanaście wykładów
warsztatowych o tematyce giełdowej: analiza techniczna, fundamentalna, psychologia
inwestowania, strategie inwestycyjne, makroekonomia, międzynarodowa analiza techniczna.
W trakcie konferencji odbyły się panele dotyczące bieżącej sytuacji giełdowej na świecie,
atrakcyjności sektorowej spółek giełdowych oraz atrakcyjności wycen polskich spółek
giełdowych. W konferencji uczestniczyli analitycy i praktycy rynku kapitałowego,
przedstawiciele świata biznesu i ekonomii, prezesi spółek giełdowych oraz przedstawiciele
innych instytucji rynku kapitałowego. Drugi dzień konferencji rozpoczęła prezentacja „Co z
tą strukturą, czyli o giełdowych produktach strukturyzowanych w czasach niepewności”
prowadzona przez Roberta Raszczyka z Działu Rozwoju Instrumentów Finansowych GPW.
Dużą popularnością cieszyły się publikacje giełdowe oraz konkursy wiedzy o giełdzie i
produktach strukturyzowanych organizowane na stoisku GPW.
***
W listopadzie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie poinformowała o podpisaniu
umowy z Options Industry Council (OIC) na wykorzystanie materiałów edukacyjnych OIC
dla polskich inwestorów. GPW jest pierwszą giełdą w Europie, która otrzymała taką licencję.
Celem działania Options Industry Council (OIC), jest edukacja inwestorów w zakresie
korzyści oraz ryzyk wynikających z inwestowania w opcje notowane na rynkach giełdowych.
Na podstawie uzyskanej licencji giełda warszawska rozpoczyna prace nad przygotowaniem
materiałów edukacyjnych na nową stronę GPW dedykowaną w całości instrumentom
pochodnym. Wszystkie narzędzia i informacje dostępne na stronie będą bezpłatnie. Strona
ruszy za kilka miesięcy.
***
W listopadzie Giełda podpisała umowę o dystrybucję danych giełdowych z DM Banku
Handlowego, który zaoferuje swoim klientom indywidualnym dostęp do informacji
giełdowych w czasie rzeczywistym z Głównego Rynku GPW, NewConnect oraz raportów
spółek notowanych na tym rynku (EBI).
Po podpisaniu umowy liczba dystrybutorów oferujących dostęp do notowań z Głównego
Rynku GPW zwiększyła się do 49 firm, natomiast dystrybutorów oferujących notowania z
NewConnect do 34 (w przypadku raportów EBI do 21).
***
W listopadzie Giełda przy współpracy z FERK i domami maklerskimi BOŚ SA i PKOBP SA
przeprowadziła 4 kolejne szkolenia dla inwestorów, poświecone kontraktom terminowym i
opcjom notowanym na Giełdzie. Szkolenia odbyły się w Katowicach, Poznaniu, Warszawie i
Białymstoku.
Członkowie Giełdy
13 listopada rozpoczął działalność operacyjną na GPW w zakresie obrotu wszystkimi
instrumentami finansowymi na rachunek klienta ALIOR BANK S.A. Alior Bank jest nowym
polskim bankiem utworzonym przez włoską grupę finansową Carlo Tassara. Alior Bank jest
bankiem uniwersalnym, obsługującym wszystkie segmenty rynku w ramach dwóch pionów
biznesowych: bankowości detalicznej i korporacyjnej. Biuro Maklerskie Alior Banku
świadczy kompleksowe usługi w zakresie rynku kapitałowego, oferta usług brokerskich
będzie dostępna w sieci wszystkich oddziałów Alior Banku.
Na koniec listopada członkostwo giełdy posiadało 50 podmiotów, z których 19 to zdalni
członkowie giełdy z Węgier, Czech, Austrii, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Szwecji,
Słowacji i Estonii.
***
26 listopada Giełda poinformowałą, że członek giełdy Glitnir AB zmienił nazwę na HQ
Direct AB.
Najważniejsze dane statystyczne
Zmiany procentowe indeksów w listopadzie
WIG20
-4,6%
MWIG40
-3,8%
Od początku roku
-49,6%
-61,2%
SWIG80
WIG
WIG-PL
-2,4%
-4,5%
-4,6%
-55,2%
-51,2%
-50,8%
Spośród wszystkich giełdowych notowanych na głównym rynku 115 zanotowało dodatnią
stopę zwrotu.
Największe wzrosty cen w listopadzie
Spółka
PLASTBOX
SKYLINE
06MAGNA
Kurs 31.10.08
7,80
3,29
1,08
Kurs 28.11.08
13,45
5,39
1,71
Zmiana %
72,4
63,8
58,3
Obroty giełdowe na rynku kasowym wyniosły 22367 mln zł i były o 39% niższe od obrotów
we październiku. Na rynku terminowym obroty wyniosły 33136 mln zł i były o 43% niższe
niż w poprzednim miesiącu.
Obroty instrumentami (mln zł)
Akcje i PDA**
21 646
Obligacje**
355
MiniWIG20
0,7
Kontrakty terminowe
Wartość*
33 094
Wolumen (szt.)
975 908
Opcje
Wartość*
41,4
Wolumen (szt.)
25 861
*liczone wg wartości kontraktów/opcji
**bez transakcji pakietowych
Rynek pierwotny w listopadzie (rynek regulowany + NewConnect)
Wartość nowych emisji
spółek już notowanych i
debiutujących
Wartość „starych” emisji
spółek debiutujących
Wartość oferty spółek
Listopad 2008
Październik 2008
2111324006,92
13954500
0,00
0,00
1989334261,02
0,00
debiutujących
Wartość nowych emisji
spółek już notowanych
121989745,9
13954500
Więcej informacji statystycznych w Biuletynie Miesięcznym
W listopadzie na rynku NewConnect zadebiutowały cztery spółki. Na koniec miesiąca
notowanych było 78 firm, z których aż 54 zadebiutowało w roku 2008.
Debiuty
4 listopada odbyło się pierwsze notowanie akcji spółki HURTIMEX. Spółka Hurtimex
zajmuje się działalnością projektową i produkcyjną odzieży niemowlęcej i dziecięcej pod
własnymi markami handlowymi „tup-tup” i „HOOP”. Ponadto spółka jest na terenie Polski
dystrybutorem firmy Kanz – czołowego kreatora mody dziecięcej w Europie.
***
5 listopada zadebiutowała na rynku NewConnect firma ART NEW MEDIA.
Głównym przedmiotem działalności spółki jest obrót dziełami sztuki oraz świadczenie usług
związanych z włączaniem sztuki w proces komunikacji marketingowej. Spółka posiada 100%
udziałów w spółce Antiquarius Sp. z o.o., wydawcy magazynu „sztuka.pl”, który jest jednym
z najważniejszych czasopism opiniotwórczych na polskim rynku sztuki.
***
14 listopada zadebiutowała spółka MILKPOL. Głównymi produktami spółki MILKPOL są
wyroby mleczarskie: mleko, śmietany, śmietanki, twarogi, serki, kefir, jogurt i masełka
smakowe. Produkty spółki sygnowane marką „Czarnocin”, sprzedawane są na terenie
województwa łódzkiego oraz na terenie Częstochowy.
***
27 listopada zadebiutowała na rynku NewConnect firma INBOOK. Spółka zajmuje się
sprzedażą detaliczną towarów konsumenckich za pośrednictwem serwisów internetowych,
głównie inbook.pl, ale również timex.pl, casiomarket.pl, citizen.pl, timemaster.pl, ezegarki.pl, cud.pl, goldmarket.pl, foteria.pl. Spółka sprzedaje przede wszystkim książki, płyty
CD i DVD, gadżety, zegarki, kalkulatory oraz biżuterię.
Członkowie Rynku
W dniu 13 listopada nowym Członkiem Rynku NewConnect został ALIOR BANK S.A.
Zakres działania ALIOR BANK S.A. to obrót na rachunek klienta wszystkimi instrumentami
finansowymi notowanymi na tym rynku.
Inne wydarzenia
13 listopada Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła zmiany w Regulaminie
Alternatywnego Systemu Obrotu, wprowadzające możliwość zawierania transakcji
pakietowych na rynku NewConnect. Zmiany będą obowiązywać od dnia 2 grudnia 2008 r.
***
17 listopada w sali NewConnect odbyło się spotkanie, zorganizowane przez Krajowy Fundusz
Kapitałowy oraz środowisko przedsiębiorców innowacyjnych Aula Polska, pod patronatem
merytorycznym GPW. Podczas spotkania KFK ogłosiła drugą edycję konkursu na
dofinansowanie funduszy Venture Capital, które inwestują w przedsięwzięcia typu start-up.
Gościem specjalnym wydarzenia był prof. Hermann Simon, autorytet w dziedzinie teorii
zarządzania, autor ponad 30 książek biznesowych, w tym najbardziej znanego dzieła "Hidden
Champions".
Poza prezentacją prof. Simona, przedstawiciel Działu Rozwoju NewConnect GPW
zaprezentował potencjał innowacyjny rynku NewConnect oraz platformę współpracy
pomiędzy NC a środowiskiem funduszy VC/PE.
***
W listopadzie Giełda opublikowała pierwszy raport dotyczący wskaźnika NCGI
(NewConnect Growth Indicator) oparty na obliczeniach za I połowę 2008 r. (porównanych z
danymi za II połowę 2007 r.). Metodologię wskaźnika opracował zespół kierowany przez
Panią prof. dr hab. Marię Sierpińską z Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie,
a obliczenia pierwszego wskaźnika zostały przygotowane przez dr Piotra
Szczepankowskiego, który jest członkiem zespołu.
Pełny raport dostępny jest na stronie www.newconnect.pl w zakładce Statystyki.
***
W listopadzie Giełda zakończyła ocenę działalności Autoryzowanych Doradców grupy 3.
W wyniku przeprowadzonej oceny, Giełda utrzymała autoryzację 18 firmom doradczym z tej
grupy.
Najważniejsze dane statystyczne
Zmiany procentowe indeksów w listopadzie
NCINDEX
-6,9%
Od początku roku
-71,3%
Spośród spółek notowanych na NewConnect 20 zanotowało dodatnią stopę zwrotu.
Największe wzrosty cen w listopadzie
Spółka
DFP
INWESTCNN
ORZLOPONY
Kurs 31.10.08
1,00
0,73
1,38
Kurs 28.11.08
1,50
1,08
1,85
Zmiana %
50,0
47,9
34,1
Obroty akcjami i pda na NewConnect wyniosły 22 mln zł i były o 26% niższe od obrotów w
październiku.
Akcje
PDA
Obroty instrumentami (mln zł) *
20,9
0,6
*bez transakcji pakietowych
Więcej informacji o rynku na stronie NewConnect

Podobne dokumenty