REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO z okazji „Dnia Kota

Komentarze

Transkrypt

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO z okazji „Dnia Kota
REGULAMIN
KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
z okazji „Dnia Kota”
w ramach akcji Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Szczecinie
I Postanowienia ogólne
1
2
3
Organizatorem Konkursu Fotograficznego z okazji „Dnia Kota” (dalej: Konkurs) jest
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Szczecinie z siedzibą
przy ul. Ojca Beyzyma 17, 70-391 Szczecin (dalej: Organizator).
Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej:
Regulamin) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie
internetowej www.toz.szczecin.pl
II
1
2
Celem konkursu jest podkreślenie znaczenia kotów w życiu człowieka, niesienie
pomocy wolnożyjącym i bezdomnym zwierzętom, które utraciły swój dom oraz
uwrażliwienie ludzi na często trudny koci los w aglomeracjach miejskich.
Celem konkursu, poza tym wskazanym w pkt 1, jest również propagowanie akcji i
przedsięwzięć prowadzonych przez Organizatora w związku z obchodami „Dnia
Kota” oraz innych mających na celu pomoc potrzebującym zwierzętom, w tym
wsparcie codziennej działalności statutowej Organizatora.
III
1
2
4
5
Uczestnicy
Uczestnikiem Konkursu może być każdy.
Szczegółowe warunki uczestnictwa są opisane w dziale IV niniejszego Regulaminu.
IV
1
2
3
Cel konkursu
Wymagania uczestnictwa oraz przebieg Konkursu
Konkurs trwa od 10 lutego 2015 r. do 16 lutego 2015 r., godz. 12:00.
Jeden uczestnik może nadesłać tylko 1 zdjęcie.
Uczestnik w trakcie trwania Konkursu nie może zmieniać przesłanego przez siebie
zdjęcia. Uczestnik może zrezygnować w trakcie trwania Konkursu ze swojego
udziału, o czym powinien poinformować Organizatora na piśmie i poprosić o
usunięcie przesłanego przez niego zdjęcia.
W Konkursie wezmą udział wyłącznie zdjęcia, które spełnią wymogi techniczne
opisane w niniejszym Regulaminie i zostaną przesłane do Organizatora w terminie
wskazanym w dziale IV pkt 1, tj. najpóźniej do dnia 16 lutego 2015 r. (do godz.
12:00).
Warunki uczestnictwa w konkursie:
a
przesłanie na adres mailowy [email protected] wykonanego zdjęcia
przedstawiającego kota wraz z podaniem w treści wiadomości następujących
danych:
- imię i nazwisko autora zdjęcia,
- wiek autora zdjęcia (w przypadku osób niepełnoletnich),
- numer telefonu,
- tytuł zdjęcia lub krótka informacja o kocie, który widnieje na zdjęciu,
- oświadczenie o następującej treści (wklejone w treści wiadomości mail):
„Oświadczam, że jestem autorem załączonego zdjęcia.
Wyrażam zgodę na jego dalsze rozpowszechnianie i używanie
przez Organizatora Konkursu, zgodnie z celami statutowymi TOZ”
6
7
8
9
b
zdjęcie nadesłane do konkursu powinno spełniać następujące wymagania
techniczne:
- powinno przestawiać kota (domowego lub wolno żyjącego – bez względu na
wiek, umaszczenie, rasę),
- format .jpg,
- wielkość min. 1,5 MB
c
dodatkowe wymagania techniczne (zalecane) – wymiary zdjęcia 2300 x 3500
pikseli.
Zdjęcia przesyłane w ramach konkursu będą prezentowane w ciągu 24h od momentu
ich zatwierdzenia pod kątem spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie na
profilu Organizatora na portalu społecznościowym facebook (Towarzystwo Opieki
nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Szczecinie).
W trakcie trwania Konkursu zdjęcia będą oceniane w dwóch etapach przez:
- osoby głosujące na portalu społecznościowym facebook poprzez kliknięcie „lubię
to” pod zdjęciem (każde kliknięcie „lubię to” odpowiada przyznaniu 1 pkt),
- przez powołane jury składające się z 4 członków – pracowników, członków TOZ i
członków Zarządu Organizatora (każdy juror dysponuje skalą punktową 1-10 dla
każdego zdjęcia), w składzie:
- dr hab. Beata Więcaszek
- dr Małgorzata Dziewanowska
- Mateusz Zieliński
- Agnieszka Radek
Posiedzenie jury odbędzie się 16 lutego 2015 r. Głosowanie internetowe będzie trwać
do dnia 17 lutego 2015 r. do godz. 12:00.
W ramach Konkursu Organizator przyzna nagrody w dwóch kategoriach (po 1
nagrodzie w każdej kategorii):
a „nagroda publiczności” – dla zdjęcia, które otrzyma najwięcej punktów w
głosowaniu na portalu społecznościowym facebook poprzez kliknięcie „lubię to”
pod zdjęciem,
b
„nagroda jury” – dla zdjęcia, które otrzyma najwięcej punktów w głosowaniu
jury.
10 Werdykt jury jest ostateczny.
11 Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi dnia 17 lutego 2015 r. na
stronie internetowej Organizatora oraz na portalu społecznościowym facebook.
12 Uczestnicy, którzy w obu kategoriach zajmą miejsca I-III zostaną poinformowani
telefonicznie. Otrzymają również dyplomy potwierdzające uczestnictwo i zajęte
miejsce w Konkursie.
V
1
2
3
4
Zastrzeżenia dot. przebiegu Konkursu
Nad przebiegiem Konkursu będzie czuwać komisja konkursowa w składzie:
- Renata Chełmowska – Prezes Zarządu TOZ Oddział w Szczecinie,
- Karolina Winter – prawnik, sekretarz Zarządu TOZ Oddział w Szczecinie.
Zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu nie mogą dotyczyć werdyktu jury, który
jest ostateczny.
W przypadku innych zasadnych zastrzeżeń co do przebiegu Konkursu prosimy o
kontakt mailowy na adres [email protected] lub listowny na adres Towarzystwo
Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Szczecinie, ul. Ojca Beyzyma 17, 70-391
Szczecin w terminie do 14 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu, tj. do dnia 1 marca
2015 r.
Zastrzeżenia zostaną rozpatrzone przez komisję konkursową w terminie 7 dni od dnia
otrzymania zastrzeżeń.
VI
1
2
3
4
5
6
7
8
Postanowienia końcowe
Poprzez przesłanie zdjęcia do Konkursu uczestnik potwierdza, że zapoznał się z
Regulaminem oraz akceptuje jego wszystkie postanowienia.
Organizator nie zwraca uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich
uczestnictwem w Konkursie.
Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich do zdjęcia nadesłanego do
Konkursu w całości obciąża uczestnika Konkursu.
Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych zdjęć w
publikacjach i innych materiałach promocyjnych w ramach prowadzonej działalności.
Uczestnikowi Konkursu nie należy się żadne wynagrodzenie z tytułu wykorzystania
jego zdjęcia, na co każdy Uczestnik wyraża zgodę, zgłaszając się do Konkursu.
Nagrodzone i wyróżnione prace przechodzą na własność Organizatora.
Uczestnik przesyłając prace na Konkurs przenosi nieodpłatnie na Organizatora bez
ograniczeń czasowych i terytorialnych autorskie prawa majątkowe i zależne do swych
prac na wszystkie pola eksploatacji znanych polskiemu prawu w dacie wysłania prac.
Uczestnik ma obowiązek nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze żądanie
zwolnić Organizatora w całości od wszelkiej odpowiedzialności jaka zostałaby na
Organizatora nałożona, choćby nieprawomocnym wyrokiem, z tytułu naruszenia w
pracach praw osób trzecich, w tym osobistych lub majątkowych praw autorskich.
Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
9
Organizator może w każdym terminie unieważnić Konkurs i nie rozstrzygnąć go bez
podania przyczyn.
10 Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne.
11 Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych
osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu. Uczestnicy Konkursu mają
prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania.