Symbole i pomoc dla funkcji sumy pośrednie

Komentarze

Transkrypt

Symbole i pomoc dla funkcji sumy pośrednie
SUMY.POŚREDNIE
Zwraca sumę częściową na liście lub w bazie danych. Listę z sumami częściowymi moŜna utworzyć duŜo łatwiej, uŜywając
polecenia SUMY.POŚREDNIE (dostępnego w menu Dane). Po utworzeniu listy z sumami częściowymi listę moŜna modyfikować,
edytując funkcję SUMY.POŚREDNIE.
Składnia
SUMY.POŚREDNIE(funkcja_nr,adres1,adres2,...)
Funkcja_nr to liczba od 1 do 11 (uwzględnianie wartości ukrytych) albo od 101 do 111 (ignorowanie wartości ukrytych)
określająca, której funkcji naleŜy uŜyć do obliczenia sum częściowych w ramach listy.
Funkcja nr
Funkcja_nr
(uwzględnianie wartości ukrytych) (ignorowanie wartości ukrytych)
Funkcja
1
101
ŚREDNIA
2
102
ILE.LICZB
3
103
ILE.NIEPUSTYCH
4
104
MAKSIMUM
5
105
MINIMUM
6
106
ILOCZYN
7
107
ODCH.STANDARDOWE
8
108
ODCH.STANDARD.POPUL
9
109
SUMA
10
110
WARIANCJA
11
111
WARIANCJA.POPUL
Adres1; adres2 to od 1 do 29 zakresów lub odwołań, dla których naleŜy obliczyć sumę częściową.
SpostrzeŜenia
Jeśli wewnątrz odwołań adres1; adres2;... znajdują się inne sumy częściowe (lub zagnieŜdŜone sumy częściowe), to te
zagnieŜdŜone sumy są ignorowane, aby uniknąć podwójnego obliczania.
Stałe function_num z zakresu od 1 do 11 powodują, Ŝe funkcja SUMY.POŚREDNIE uwzględni wartości wierszy ukrytych
poleceniem Ukryj z podmenu Wiersz w menu Format. Stałych tych naleŜy uŜywać, aby obliczyć sumę pośrednią liczb
ukrytych i nieukrytych na liście. UŜycie stałych function_Num z zakresu od 101 do 111 powoduje, Ŝe funkcja
SUMY.POŚREDNIE zignoruje wartości wierszy ukrytych poleceniem Ukryj z menu Wiersz w menu Format. Tych
stałych naleŜy uŜywać, aby obliczyć sumę pośrednią obejmującą tylko liczby, które nie są ukryte na liście.
Funkcja SUMY.POŚREDNIE ignoruje wiersze nieuwzględnione w wyniku filtrowania, niezaleŜnie od uŜytej wartości
function_num.
Funkcja SUMY.POŚREDNIE jest przeznaczona do obliczania sum kolumn danych lub zakresów pionowych. Nie jest
przeznaczona do pracy z wierszami danych ani zakresami poziomymi. Na przykład, w przypadku obliczania sumy
pośredniej zakresu poziomego przy uŜyciu argumentu function_num równego 101 lub większego, na przykład
SUMY.POŚREDNIE(109,B2:G2), ukrycie kolumny nie wpłynie na wynik. Jednak ukrycie wiersza w zakresie pionowym
będzie miało wpływ na sumę pośrednią.
Jeśli jakiekolwiek odwołanie jest adresem 3-W, funkcja SUMY.POŚREDNIE zwraca wartość błędu #ARG!.