Wodór sprężony

Komentarze

Transkrypt

Wodór sprężony
Wodór sprężony
Specyfikacja
1.
NAZWA PRODUKTU
a/
handlowa
−
w języku polskim :
−
w języku angielskim:
Wodór sprężony
Compressed hydrogen
− w języku niemieckim:
chemiczna
b/
c/
d/
Druckwasserstoff
−
w języku polskim:
Wodór
−
w języku angielskim:
Hydrogen
− w języku niemieckim:
prawidłowa nazwa przewozowa:
wzór chemiczny
Wasserstoff
WODÓR, SPRĘŻONY (wg ADR)
−
sumaryczny
H2
−
półstrukturalny
H-H
−
strukturalny
H
H
PKWiU:
CN:
e/
f/
2.
20.11.11.0
2804 10 00
WYMAGANIA JAKOŚCIOWE
2.1.
Wymagania ogólne
Wodór jest gazem bezbarwnym, bezwonnym.
2.2.
Wymagania fizyczne i chemiczne
Poz.
1/
Wartość
Jedn.
Metody
badań
Odpowiednik
zagraniczny
nie mniej niż
99.9
[% v/v]
Metoda własna
ZAK S.A. (GC)
brak odpowiednika
zagranicznego
[% v/v]
Metoda własna
ZAK S.A. (GC)
brak odpowiednika
zagranicznego
Parametr
1
Wodór1
2
Azot i Argon
nie więcej niż
0.1
3
CO i CO2
nie więcej niż
4
[ppm v/v]
Metoda własna
ZAK S.A. (GC)
brak odpowiednika
zagranicznego
4
Metan
nie więcej niż
1
[ppm v/v]
Metoda własna
ZAK S.A. (GC)
brak odpowiednika
zagranicznego
5
Tlen
nie więcej niż
1
[ppm v/v]
Analizator
przemysłowy
brak odpowiednika
zagranicznego
6
Wilgotność
nie więcej niż
3
[ppm v/v]
Wilgotnościomierz
brak odpowiednika
zagranicznego
Parametry gwarantowane przez producenta oznaczane w przypadku reklamacji.
3.
ZASTOSOWANIE
Wodór jest stosowany do syntezy podstawowych produktów przemysłu chemicznego takich jak chlorowodór, metanol,
benzyna syntetyczna, amoniak oraz do syntez organicznych reakcjach uwodornienia. Stosuje się go również
w spawalnictwie, hutnictwie szkła i metalurgii.
4.
TRWAŁOŚĆ
Wodór sprężony jest trwały chemicznie. Przy zachowaniu warunków przechowywania i transportu zgodnie z p. 7 i p. 8 parametry jakościowe wg p. 2 są zachowane przez czas nieograniczony.
PM-001.01-01
Data aktualizacji
Wydanie nr
Aktualizacja nr
Str. 01/03
2014.08.01
1
2
Wodór sprężony
5.
DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY JAKOŚĆ PRODUKTU
Jeżeli umowa z klientem nie stanowi inaczej, do każdej wysyłanej partii wodoru dołącza się zaświadczenie o jakości
stwierdzające zgodność parametrów jakościowych z wymaganiami niniejszej karty produktu,.
6.
PAKOWANIE
6.1.
Wymagania ogólne
Wodór sprężony ładuje się do pojemników odbiorcy:
−
zbiorników rurowych stalowych,
− wiązek butli stalowych.
umieszczonych na pojazdach-bateriach
Przed załadunkiem odbiorca powinien:
−
Przedstawić aktualny atest dopuszczający opakowanie do przechowywania i transportu produktu zgodnie z obowiązującymi przepisami ADR (nie przewiduje się transportu kolejowego)
−
Oznakować opakowanie / pojemnik zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6.2.
a/
b/
c/
Oznakowanie opakowań jednostkowych odbiorcy
wg Rozporządzenia (WE) 1272/2008
Nie dotyczy – wodór ładuje się wyłącznie do pojazdów-baterii
wg przepisów RID/ADR:
Nie dotyczy – wodór ładuje się wyłącznie do pojazdów-baterii
wg ustawy o towarach paczkowanych (jeżeli opakowanie jej podlega)
Nie dotyczy – wodór ładuje się wyłącznie do pojazdów-baterii
7.
PRZECHOWYWANIE
7.1.
Wymagania dla budowli magazynowych
−
Wentylacja miejscowa wywiewna, oraz wentylacja ogólna pomieszczeń.
−
Zabezpieczenia przeciwko elektryczności statycznej.
−
System zraszaczowy pozwalający w razie pożaru na chłodzenie butli rozproszonymi strumieniami wody.
−
Instalacja elektryczna, oświetleniowa oraz wentylacyjna w wykonaniu EX.
−
Pomieszczenie powinno być chłodne i suche.
7.2.
Warunki magazynowania
−
Magazynowanie dopuszczalne jest jedynie w magazynach przeznaczonych do przechowywania gazów skrajnie
łatwopalnych
−
Przechowywać w pojemnikach ciśnieniowych (butlach) spełniających wymogi Dozoru Technicznego, w pozycji
pionowej. Butle muszą być zabezpieczone przed przewróceniem
−
Przechowywać z dala od źródeł ciepła i zapłonu.
−
Nie dopuszczać do przekroczenia w miejscu przechowywania temperatury 50°C.
−
Przechowywać z dala od gazów utleniających i innych substancji utleniających
−
Przechowywać pojemniki / butle szczelnie zamknięte.
−
Przechowywane pojemniki powinny być systematycznie sprawdzane pod względem stanu ogólnego i szczelności.
−
Przechowywać i otwierać pojemnik z ostrożnością. WODÓR W CZASIE ROZPRĘŻANIA SILNIE SIĘ OGRZEWA, CO MOŻE
PROWADZIĆ DO SAMOZAPŁONU.
−
Pojemniki i zbiorniki muszą być właściwie oznakowane.
−
Pojemników nie przechowywać w warunkach sprzyjających korozji.
−
W pomieszczeniu powinien się znajdować podręczny sprzęt gaśniczy.
−
W obszarach magazynowania umieścić znaki zakazu „Zakaz palenia tytoniu i używania otwartego ognia”.
Str. 02/03
Wodór sprężony
7.3.
Zalecenia dotyczące higieny pracy
−
Stosować okulary ochronne.
−
Ubranie antyelektrostatyczne
−
Unikać wdychania gazu.
7.4.
Zalecenia dotyczące wspólnego przechowywania
−
Substancje niezgodne:
czynniki silnie utleniające
−
Klasa temperaturowa:
T1
−
Grupa wybuchowości:
IIC
8.
TRANSPORT
8.1.
Wymagania ogólne
Wodór sprężony przewożony jest transportem samochodowym w zbiornikach rurowych stalowych lub wiązkach butli
stalowych. Oznaczenie barwami zbiorników rurowych oraz wiązek butli z wodorem powinno być zgodne z PN-EN 1089-3:2011
Produkt zalicza się do towarów niebezpiecznych w myśl przepisów RID/ADR.
8.2.
a/
b/
Oznakowanie środków transportu wg ADR
pojazdy samochodowe
Nie dotyczy – wodór ładuje się wyłącznie do pojazdów-baterii
pojazdy-baterie
−
Pomarańczowa tablica zawierająca numer zagrożenia oraz numer UN
−
Nalepka ostrzegawcza nr 2.1 „Gazy palne”.
lub
9.
INNE INFORMACJE
Wodór sprężony posiada certyfikat koszerności.
Wodór jest zwolniony z obowiązku rejestracji, zgodnie z Załącznikiem V rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 REACH
10. DOKUMENTY ZWIĄZANE
Karta Produktu
PM-001.02 „Wodór sprężony. Karta charakterystyki”.
11. ZAMIAST
PM-001.01 „Wodór sprężony. Specyfikacja” (wydanie 1, aktualizacja 1)
Str. 03/03